Goudsche Courant, maandag 5 februari 1900

No 81ia Maandag 5 Februari 1900 38ste Jaargang GOiiDsrHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooii Xo Wt 4DVEUTËNTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Adv rtentiën tot 1 uur des midd Telrfuuii o Hi De itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De j riJ8 per drie maanden is 1 25 Iranco per post i o Afzonderlijke Nommers VT IF C E TE I 1 iH D 4 irl H d in H H W d + D H D o De met aangegeven artikelen ontvangen aij binnen een paar weken EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directear H BUBOBBS PK VENTER Model 4 zonder rem on schermen i 87 50 Model 4 met Model A 110 Model AJ Model A4A 6 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATj NE 180 P 8 DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vertwienwoordiiicr J C DERUITKB imk GEE BBTEB adres voor aUe soorten SCHOENWEEK dan helNoonlbralia lsch Schoen en LaarMiiiiiagaiijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMINe van alle voorradigWINTERWERK en verschillende andereartikelen o Aanbevelend C SMITS AUe reparatién en aangemeten werk De Directie der North WaUrn and Patijk Hypotheekbank te Amêterdam bericht dat door haar onder goedkeuring van Commissarissen in Nederland voor de amortisatie van Hchuldbriemn geen vaste rente dragende ten laste van genoemde Naamlooze Vennootschapbeschikbaar is gesteld een bedrag van l 400 000 De inschrijving zal plaats hebben ten kantore van de Maatschappij N Z Voorburgwal 169 te Amsterdam op frijdriy t Fcbi iinri 1900 tnsschen 10 uur des voormiddags en 12 nur des middags De opening der verzegelde bus zal dienzellden dag te 12 uur des middags ten overstaan van een notaris geschieden De gezegelde formulieren van inschrövingsbiljetten zullen van Donderdag 1 februari 1000 af tegen betaling van 25 cents verkrijgbaar zju ten kantore van meergenoemde Naamlooze Vennootschap Aanbiedingen van schuldbrieven tegen pari of daarboven worden als niet geldig beschouwd Wanneer in de biljetten het nominaal bedrag of de koers in letters uitgedrukt niet overeenstemt met dien in cijteri wordt die in lettem als juist beschouwd De inschrijvingsbiljetten moeten worden ingeleverd in gesloten enveloppen houdende aanduiding dat xij iUKChrtjriiig bUielten bevatten Aan de inschrijvers wier aanbiedingen worden aangenomen zal daarvan v66r of op den 12en Februari 1900 schriftelijk worden kennis gegeven De levering der Schuldbrieven zal moeten geschieden tuascben den 15n en den 28n Februari e k ten kantore van de AntkiatieCatia te Arasterdam londer liet 2de hewije tot ontmngel mn uitkeering waarran de voldoening liUer zal volgen en moeten vergezeld zfln vaa onderteekende nnmmerlijsten welke aldaar verkrijgbaar zullen z n DE DIRECTIE Amstebdam 29 Januari 1900 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ eheiiiischt Wassdieri VAN II C i E llEIMËK 10 Hruiakaite Rotterdam QebrevetMrd door L M den Kooms der Belgen Qoofddep6t voor GOUDA de llepr A VAN OS Az Speoialiteit voor het stoomeu en verven vai Ue He reiien Dameügarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale iarichting voor hot tnom n van ploche mant l veeren bont eni Qordflnen tafelkleeden em worden o ar d nieuwste en laatste methode geserfd Alle goederen hetsij gestoomd ol irsveriu worden onschadelp voor de geiondLeid volgen taal bewerkt ileuw onovertroffen rof Dr Liebera welbükond usnv ssAcaï 1LIXB Alleen Mht mit FebrUk mwk tot voortdurende radicale en cekere genezing van alle lelf du meest hardnekkige zenme ulektea vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Potale geneiing van elke iwakle Blee uoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte pysvertering Onvermogen Impoten PoUutianc eni Uitvoerige prospectussen Irij ir r fiesoh i i dubhobflowh a nlrs l Depêt Matth v d Verte Zsltbomra O pöli M Clftsn k C o Hotterdam F llappel Gni enliBBe I llalmm n de Jong 1 Can Rotterdam V riff fc Co flouda rn bil alle drogisten GOODA r ruk van A BRINKMAN 4 Zn Bhiyssens Rome MET CADEALX Hoogst belangrijk bericht voor alle zuinige Huisvrouwen Leest het volgemle met aondacht tot het einile toe jL f i I O 9 t V oordeel ï Het buitengewoon groot succes dat wij met den verkoop van onze koffie in onze winkels in andere plaatsen hebben wü verkoopen aar reeds HOOOO pond wekelijks heeft ons doen besluiten daarmede van af heden ook hier te beginnen en twijfelen er niet aan of het succes zal ook hier groot zgn door de onverbeteripke kwaliteiten en vooral door de ongekend voordeelige wyze van verkoop namelflk tot de gewone winkelprijzen of groene bon Men ontvangt dus op elk pond koffie onverschillig van welke kwaliteit Cartena voor de bekende en nieuwe artikelen of 6 geldswaardige bons witte of 2 dubbetjes tabletten 7 1 bus zuivere cacaopoeder of 1 pakje thee of V pond kaas Op pond kofle of 1 dubbeltjes tablet chocolade of 3 geldswaardige bons loftte Bovendien steeds een aandeel in onze belangrgke premiën verlotingen Wii zijn tot deze voor de ko pers buitengewoon voordeelige manier van verkoopen in staat door onze aroou inkoopen der ruwe koffie uit de eer t hand door onze rechtêtreektche verkoop in eigen telnkeU mt ZTtigen moomkofflebranderij te Asten ingericht volgens de beste en nieuwste systemen en oor onzen enornien omzet tOOOO zakjes k V ons van onze fijnste kwaliteit worden van af heden gratis aan koopers van een pond boter ter proefneming uitgereikt Dus behalve do gewone cadeanx of bons Onze prijzen z n M c per pond ftO c 4M c 40 c No 1 FIJNSTE KWALITEIT 2 PRIMA KWALITEIT 3 BESTE KWALITEIT i GOEDE KWALITEIT verkoop Onse tvinut in tot een minimum beperkt waartoe alleen onxe enorme miH In Htaat etelt Het malen van al onze soorten koffie als men tenminste gemalen wenscht fTart hPt hl Min der lioo er waardoor men gewaarborgd is voor de zuiverheid Het gebeurd toch maar al te vaak dat de in winkels r dr tf vooral de goedkoopere soorten vermengd zjn met vrLmde artikSr ieTkolfle gel waarde hebben Ook het verslaan der koffie wordt daardoor vermeden hetgeen van zeer groot belang is vfant koffie moet zoo versch mogeluk gemalen gebruikt worden A Bluyssen Xon en D tsljitend in onzen bekenden eigen winkel te GOUDA Wijdstvaat 160 Ontvangen verschillende nieuwe Cadeau Artikelen van prima gegarandeerde kwaliteit Onderstaande artikelen zijn verkrögbaar voor het er achterstaande aantal bons Theebladen porceleinen plaat met staande Prachtige groote en kleine Schilderijen voor 3 i 5 6 10 U en 16 groene bons Mooie Régulateur en staande Klokken gegarandeerd werk voor 38 ih en 60 groene Prachtige Kunstbeelden voor 10 en 15 groene Glazenbakje porc plaatjes met nikkelen rand 6 stuks voor 15 groene nikkelen rand voor 30 groene bons Wijnkannen 22 groene Beschuitpotten 1 16 groene Suikervaasjes t W groone Suikermandjes jS 10 groene Sttikerschalen op voet I g 10 groene 10 groene 14 groene ö groene 2 groene 6 groene 7 en n groene 12 groene i groene 10 groene HoogoSuikermandjesm hengel B groene 12 glazenbakjes in doos Dames werkdoozen Lepeldoozen Garendoozen Broodbakjes Theebladen Messenbakjea Vunrschermen Japansch Dames toiletspiegels met 3 spiegels Prachtige theetafels met Japansche bladen voor 25 en 50 groene Standaards met bloempotten 5 20 groene Theebussen 1 l I = 1 ö 1 lO Platte Suikermandjesm hengel i C b groene Lepelbekers op voet 6 groene Kleine Lepelbekers I S 3 groene Oliestellen J 8 Botervlootjes s 8 Peper en Zontstellen I w groene Sigarenbekers 12 Prachtige Tafelkleeden voor 25 en 30 groene Prachtige Portret Albums voor 20 groene Sierlijke Portretlijsten 3 groene voor 70 groene 40 groene 20 groene 15 groene 16 groene 12 groene 9 groene 6 groene Theetrommels voor 2 en 3 groene Bouilloirs Koffiepotten Theepotten Komforen l § S Suikerpotten m S Melkkannen m p Kristallen Melkkannen met nikkelen hals Kristallen Melkkannen m nikkelen voet Vei waehten binnenkort nog andere artikelen Presenteertrommela 2 en 3 groene I M II Koffletrommels voor 2 groen Fleschjes prima drops 2 groene Prachtige Etul s met 6 fijne theelepels tot g e Txroan e TxrianLlselpriSzeara gegarandeerde kwaliteit 16 groene Indien gy niet vilt hoestea gebrnikt de allerweg bekroonde en wereldberoemd Superior Lniiyeii Borstlioiiig Extract iMeiiamhei mt de Koninklijke Stoomtabriek De Honingbloem van II 1 VA SCIIAIK C Hcnllaag HoflevOTciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK c VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VaN VAN Co 8 Melianthe i bet beate middel der wereld Co S KteïianthO Reueeat Kinkhoest Co S Mellintlie Reneeat loowel ond sla jong Co S Melianthe mag in geen huiBRezin ontbreken Co S IllelianthO ataat voortdurend onder Scheikundig toazioht Go s WelianthO helpt onherroepelijk CO S Melianthe ia bekroond m t Eerediplotoa a Co B Ueliautbö ia bekroond met Goud Co fl Mei anthe ia bekroond met Zilver CO S Melianthe ia verkrijub ar in flaoona van O CU fOCt en f f Firma WOLFS Jt Co Westhaven 198 flouda D Ml IC BIBS Kleiweg B 100 1 Gouda B H VI MILD VeersUl B 126 te iouda A BOD MAN ifoordréckl J Th TORKEN B k op B WIJK Oudetcni r M KOLKMAN Waddinxveei 11 KOLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuaerkerk a d IJiel W 1 TiU DAM Haatlrerht A N visZESSEN Schoonhovm De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA Gelet op de artikelen it 12 en 13 der Kieswet Noodigt de mannelijke inwoners dezer Gemeenteuit om zoo zij in een andere Gemeente over hetvolle laatstverloopen dienstjaar in ecne der Rijksdirecte belastingen zijn aangeblagen wat de grondbelasting betreit in een andere Gemeente of inmeer Gemeenten te xamen tot een bedrag vanten mmste één gulden daarvan door overleggingder overeenkomstig het bepaalde bij artikel ia der Kieswet voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór den isden Februari a s te doen blijken Deae aanslagbiljetten worden na ds vaatstelling der kiezerslijsten aan belanghebbendenteruggegeven Nog worden de mannelijke inwoners die op grond van het bepaalde bij het derde lid van artikel 2 der voormelde wet aanspraak mcenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst uitgenoodigd daarvan vóór den 15den Februari a s aangifte te doen De bewijsstukken bij zoodanige aangifte over te leggen waartoe moeten behooren het aanslagbiljet of een door den Ontvanger gewaarmerkt duplicaat daarvan eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeenschappelijk bezit worden na de vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven Tevens worden de mannelijke inwoners dezer Gemeente die krachtens artikel ib derzelfde wet aanspraak raeenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst uitgenoodigd dawrvan vóór den igden Februari as aangifte te doen Wie tot deze aangift 4Mvoegd sijn bl kt tlit de artikelen i en 2 der Kieswet luidende Art 1 De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Rijks tevens Nederlanders die 4en leeftijd van vijt en twintig jaren hebben bereikt voor zoover zij over het laatstverloopen dienstjaar in epne ol meer der Rijks direqte be lastingen zijn iangeslagen het te dier zake verschuldigde vóóï of op den isten Maart voldaan hebben en a over het volle laatstverloopen dienstjaar zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van ten minste een gulden in de vermogensbelasting in de belasting op bedrijtsen andere inkomsten of naar een of meer der vijf eerste grondslagen van de personeele belasting zooals die i geregeld bij de Wet van 16 April 1896 Staatsblad No 72 indien zij niet overeenkomatig het bepaalde sub a zijn aangeslagen voldoen aan eene der volgende voorwaarden i dat zij als hooiden van gezinnen of als alleen wonende personen op den 31 sten Januari sedert den isten Augustus van het vorige jaar hebben bewoond krachtens huur achtereenvolgens in dezelfde gemeente niet meer dan twee huizen of ge deelten van huizen voor elk waarvan met 4 of zonder bijbehoorenden grond ot lokalen en bggelron iren met ter bewoning bestemd de werkelijke huurprijs per week berekend ten FLU ILL E t 0 Vro g Verwelkt Naar het DuitBoh Toen wij in de eetzaal bijeenwaren en sij als njiar gewoonte op zich liet wachten en ik den baron tegen zijne echtgenoote hoorde zeggen wordt hoe langer hoe gekker aan hare buiten pongheden moet een eind komen had ik moeite de bete broods die ik juist in den mond had door te slikken Fluisterend vroeg ik oom Joachim of hij dacht kt de juffrouw heden niet aan tafel zou komen f Hij haalde de schouders op zonder een fpier vaa zijn gelaal te vertrekken Toch bemerkte ik dat zijn eedust hem geheel in den steek Het Juiat toen de baron zich gereed maakte om Toor te snijden bracht een bediende hem op een zilveren blaadje een brief Moeder Lieschen had hem zooeven voor den baron aangereikt Het mes en de vork vielen den baron uit de handen haastig verscheuriie hij het couvert en rewl nd den inhoud ik zag hoe hij van kleur verschoot Met moeite beheerschte hij zich en itond op f Inspannen riep hg den vos voor den jachtwagen Oogenblikkelijk I Ha Tikt ontbrak er nog aan Maar zij zal ondervinden de kranktUuiige I met wien zij te doen heeft Hél en duivel lij cal den naam dien zij draagt niet minste heeft bedragen de som voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar het huis gelegen is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of krachtens eigendom vruchtgebruik of huur eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke W 1 a dat zij opjpen 3 1sten Januari sedeit den isten Januari rn het laatstverloopen jaar bij dezelfde perfoor onderneming openbare of bijzondere instelling in dienstbeirekking of als inwonende zoon m het bedrijf of beroep der oudfers werkzaam zijn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten als voor de gemèf nte of het gedeelte der gemeente waar zij wonen is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of dat zij op den isten Februari in het genot zijn van een door eene openbare instelling verleend pensioen van gelijk bedrag met dien verstande dat voor hen die in beide gevallen verkeeren zoo noodig ter bereiking van het vereischte bodrag het inkomen en het penbioen worden samengeteld 3 dat ZIJ op den isten Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 100 nominaal ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50 ingelegd in de Rijkspostspaarbank 4 dat zij hebben voldaan aan de eischen van bekwaamheid door of krachtens de wet gesteld voor de benoembaarheid tot eenig ambt voor de vervulling van eenige betrekking ot voor de uitoefening van eenig bedrijf ot be Art 2 Onder hen die den leeftijd van vijt en twintig jaren hebben bereikt verstaat deze wet hen die den leeftijd hebben bereikt vóór of op den isden Mei De aanslag der vrouw in de Rijks directe belastingen geldt voor haren man die van minderjarige kinderen wegens goederen waarvan hun vader het vruchtgenot heeft voor hunnen jj er Aanslagen in de grondbelasting wegei s Jiljroerende goederen eener onverdeelde naj itMtbÜhap gelden ook voor den mede eigenaar wSiiA Jaam niet bij den aanslag in het kohier is vewM i mitb zijn aandeel in dien aanslag ten minste ef gulden bedraagt Door den aanslag in de grondbelasting in art I vermeld worden de lioofdaom en i e Rijksopcenten verstaan Aanslag in de vermogens of in de bedrijfsbelasting eft eene aanspraak op kiei echt indien hij het gevolg is van eene met de va rheid strijdige aingifte Bij de berekening van den werkelijken huurprijs wordt maandhuur tot weekhuur herleid door dee ling met 4 jaarhuur door deeling met 50 Bij de berekeng van het inkomen bedoeld in art ïh 2 eerste lid worden vrije woning ot inwonihg of vrije kost of inwoning gerekend op het bedrag voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar zij genoten worden vermeld in de bij deze wet gevoegde tab 1 enkel vrije kost op het bedrag vermeld in de laatste kolom v rminderd met dat vermeld in de voorlaatste kolom door het blijk sleuren dïlar zal ik oppabsen i k al had zij zich ook aan den booze in eigen persoon overgegeven zij zal Zijn hevige woede verhinderde hem voort te gaan onder een vreesclijk gekreun zonk hij op zijn stoel neder Algemeene ontsteltenis die niet tot bedaren kwam eer de baron een weinig bedaard en bijgekomen was Toeai en niet eer rees oom Joachim kaarsrecht op Op lijn gelaat vertoonde zich een diep smartelijke maar tevens zeer dreigende uitdrukking Broeder Achatz sprak hij lik verzoek u uwe woorden te matigen en niets te ondernemen dat het kwaad nog zou verergeren Vergeet niet dat Louise meerderjarig is en haar eigen meesteresse Wat zij gedaan heeft spijt mij niet minder dan u Maar gedane zaken nemen geen keer De baron sprong als door een slang gebeten m de hoogte Gij waagt het nog voor haar in de bres te springen riep hij met oogen fonkelend van toorn Gij hebt misschien selts geweten wat tij in haar schild svoerde en het niet alleen verzwegen maar haar wellicht geholpen opdat ze als een deern door het land zou kunnen trekken Ik duld geen schimpende toespelingen Achatz hernam oom Joachim met koele minachting den woedenden blik xijns brokers beantwoordende Ik heb Lomse sedert gisterdïinfet gezien Even voor ik aan tafel zou gaan oM ng ik een brief van haar waarin a chcidr wi me ne imt en dier tabel Overigens komt alleen geld in aanmerking Indien het inkomen bedoeld in art i 2 als vast week veertiendaagsch maand of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte ot ver wonding gedurende ten hoogste twee maanden niet 01 met ten volle is ontvangen wordt het geacht tot het normale bedrag te zijn genoten fhdien gedeelten eener Gemeente in de bij deze wet gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd wordt de grens tusschen die gedeelten door Ons Gedeputeerde Staten gehoord bepaald en wanneer verandering van omstandigheden daartoe aanleiding geeft gewijzigd Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscourant met bijvoeging van de adviezen van Gedeputeerde Staten voor zoover bij de besluiten van die adviezen is afgeweken Volgens artikel ao der Wet is voor hen die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voorkomen hernieuWHe aangitte onnoodig mdion de plaatsing op die lijst berust op ie bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig mits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen ae genot van pensioen 3c bezit van eene in schnjving in de Grootboeken der Nationale Scnuld of van een inleg in de Rijkspostspaarbank 4e afleggen van een examen Daarentegen is hernieuwde aangrifte wèl noodig voor hen wier plaatsing op de lijst berustte op ie bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig indien zij niet meer op 31 Januari hetzettde huis of oen gede van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen ot ae op genot van inkomen in dienstbetrekking of ais inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam hetzij met ol zonder genot van pensioen Aan hen die verkeeren in het laatste onder No 2 vermelde geval wordt door den Burgemeester een aangifte biljet ter invulling toegezonden In de tabel bedoeld in de artikelen i en 2 der Kieswet is voor zoover de Gemeente GOUDA betreft het volgende bepaald Vrije woning of inwoning Minimum inkomen Huur prijs Vrije Kost en inw oning BEDOELD IN ARTIKEL Gemeente ot deel der Gemeente 450 ÜO 87 50 I 75 GOUDA De formulieren tot het doen van aangifte zijn kosteloos verkrijgbaar ter Secretarie der iemeente De ingevulde formulieren kunnen kosteloos per post aan den Burgemeester worden toegezonden met inachtneming van het volgende voorschrift dat de omslagen met aangiften en stukken moe mij mededeelt dat zij het hier met langer kan uithouden Wat zij meer gezegd heeft om haren stap te rechtvaardigen gaat niemand aan dan mij Zoo I heeft ie u niet verteld dat ze besloten was een zekeren Speelberg na te loopcn een rondreizend komediant om hem te vragen of hij haar als vrouw tot zich wil nemen De vrouw van een avonturier die een goddeloos beroep uitoefent en dien ik dadelijk door mijne honden van het erf had moeien doen jagen in plaats van hem te woord te staan God beterei Ook dat heelt ze mij toevertrouwd Achatz en het bedroeft me onu tsprekelijk Alhoewel ik dien heer voor een zeer respectabel kunstenaar houd betwijfel ik of zij zich ooit in zijnen kring gelukkig zal gevoelen Maar vast en ker zal ly haren wil doorzetten Al hield gij een drijfjacht het succes zou nul zijn en het schandaal groot De eer der familie lijdt nog het minst als wij ons stil houden en er gTas over laten groeien Dat het zoover gekomen is broeder Achatz daarover zal zich op den jongslen dag een ander hebben te verantwoorden De beide mannen maten elkander met een blik van diepen haat De oude dame zag tot haren echtgenoot op hare dorre lippen schenen hjm iets te smeeken maar ik verstond niet wat Hij maakte zich echter haastig van haar af en naderde oom Joachim Wilt gij daarmee zeggen brulde hij metheesche stem dat het mijn schuld is aAditschurttige schaap uit onze kudde wegloopt om in de weiald door een wolf te worden vergloadaa f Steeds ten drage hiven aatf de voorsijde het opschrift Vrij van briefport ingevolge art 50 der Kieswet en tn dett linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender gewaarmerkt door ztjne handteekening GOUDA den 3 Februari 1900 Ue Burgemeester voornoemd R L MARTENS HiiiUMilaiiüsrh iKnzIcbl lil het Kngelsche Lagerhuis werd bet debat over het amendement van Lord Fitzmaurice op het adres vaa antwoord voortgezet Bryce verklaart dat de grieven van de uitlanders grooteljjks zljn overdreven en dat al waren da grieven erg een erge oorlog erger is De regeering bad geduld moeten oefenen totdat de herinnering aan den strooptocht verbleekt was Zy heeft aandeZuidAfrikaansche Republiek het voordeel van een sterke wettelüke positie voor den oorlog gegeven met het gevolg dat nooit te geener tp de afkeuring van Ëngelands handelwijze zoo algemeen verspreid is geweest in Europa Z i heeft een groeten slag toegebracht aan de belangen van het Britsche r jk en bg bet eind van den oorlog zullen de moeilgkheden grooter zjjn dan nu Na den oorlog zal de regeering den geest van haar staatkunde in ZuidAIrika moeten w zigeu Goachen verdedigt de handelwijze van de regeering Het geweten van de natie js volmaakt zuiver ten aanzien van de rechtvaardigheid van den oorlog Het kabinet beeft den oorlog niet ondernomen zonder i e overtuiging dat het land het daarin steunt Goschen zegt dat de regeering zich een dnidelü k denkbeeld had gevormd van den oorlog dien z beschouwd heeft niet alleen met het oog op Znid Afrika Maar er is geen slapheid geweest by eenig departement De admiraliteit achtte het het beste datgene wat zü doen moest kalm t6 doen in het besef van haar verantwoordelijkheid in al e opzichten Zg is in staat geweest het leger b j te staan zonder op een enkel punt de hulpmiddelen van de vloot aan te vullen Al openbaarde zich de wensch dat er meer maniniers en matrozen naar het oorlogsterrein werden gezonden de admiraliteit denkt dat er een voldoende aantal in Engeland zou overblijven voor de mobilisatie indien daartoe wordt besloten Toejaiching Daar bet land veel troepen heeft moeten wegzenden is het de plicht van de marine des te grooter waakzaamheid te betrachten De natie kan er gernst op zijn dat er in dit opzicht geen zorgeloosheid bestaat Toejuiching heeft zij zich tegen de tucht der gehoorzatinfaeH tegen wet en gebod verzet En als iemand hj in haren trots heelt gestijfd dan zijt gij het geweest en niemand anders Durft ge het ontkennen Ik ben niet van zins mij hier als een arme zondaar te laten verhooren antwoordde oom Joachim op koelen ironiachen toon Ik verwijt u niets meer ik waarschuw u slechts Indien gij de zaak voor het gerecht wilt brengen zoudt gij daar allicht dingen moeten hooren die de eer van ons huis vrij wat meer kunnen schaden dan het wcgloopen van uwe nicht met een rondrcizenden tooneelspeler Dat is alles Hierop maakte hij eene buiging voor zyne schoonzuster nam kalm zijnen hoed en ging heen De uitwerking zijner woorden op den baron wab treffend Uij liet het hoofd op de borst zinken en bleef een oogenblik als bedwelmd staan Zoodra de knecht binnen kwam en meldde dat de jaclitwagen voor was maakte hij een ge baar dat te kennen moesi geven dat het niet meer hoefde en ging zonder op te zien de kamer uit De barones volgde zuchtend haren echtgenoot de kinderen vluchtten den tuin in Toen de Francaise met een boosaardigen lach op mij toekwam en iets mompelde van vhorTeur en b deplorable maakte ik een driftig gebaar alsof ik een wesp afweerde en sponde mij oom Joachim achterna het park in W0rd $ vtrvfi d