Goudsche Courant, maandag 5 februari 1900

IMrpde SpoorwegverMndlnKPD et l ÜA 6 n0A R0TTXBDA Mviea nno 54 10 4 11 11 U U U l 18 68 l 6 111 8 86 8 48 6 11 8 11 7 14 1 14 9 15 1 40 8 10 7 88 0 88 8 41 £ 10 11 11 80 11 18 10 11 11 18 Bitn lijlotolon Op a ti i l fmbt Hunfcg Dindig ttimwiu rotoortiljott V f I ff 8 60 ff im 8 kl TwkrijgbMV Wgon MikaltB TnoktinJA ff Ho11u4mJu Spaar AOTTEUÜaU 90C0A Tiaa mw 9 88 ff 11 80 ff 18 88 9 40 11 57 8 84 11 86 11 16 7 81 n S w icr tTH A iNriDELJ i Ei3Nr Kort overzicht onier FrUsoonrant 0 8 14 9 00 9 88 11 54 IJ IB 11 84 l l 6 i7 HoUandaaka apoar L latra aopplameatkawija faa da CoiB agaia dw Wa Oaa VA SHERRIES PalB en Gold Dry ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Tnrin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i 1 1 75 1 2 25 1 2 75 1 3 25 f 3 75 enSCOTCH WHISKY üln tlt UA Unaa varaa 1 08 l Oi 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 ff 1 18 I ff 5 07 ff 1 8 ff ff ff 6 16 ff ff 1 ff ff ff 6 88 ff 180 1 48 8 48 4 16 4 4 6 87 6 65 7 6 8 80 8 8 9 18 9 84 8 11 811 a sj e 8 41 8 48 l 8 i 40 10 00 9 88 9 67 10 1 U 16 11 18 18 19 ff ff ff ff 11 80 ff ff ff 11 41 ff ff a ¥ 11 56 ff 66 10 l in lHl 6 1I 46 BOI IDEJLTJX O O U I i ISTI D4 ffiaa aaaa o ta 8 00 8 18 9 98 10 10 10 S7 18 08 1 0fl B 8 18 4 O 6 0S U 1 18 1 86 0 8 AmatW 8 01 8 68 0 10 10 10 64 11 41 18 87 1 51 8 18 4 1 4 67 8 50 8 61 0010 01 0 1010 0 1 llnUUO I 9 0 8 10 II 11 0 1 08 l lo 8 09 8 41 4 0 1 11 8 01 a ll 10 8 10 81 10 1 11 00 aHaie 6 4 8 ns 1 06 7 80 7 6 8 oi 8 65 9 08 46 lu ll 11 17 11 86 11 09 1 8lU 4t 8 00 4 00 4 b8 4 6 6 80 8 18 7 41 7 6 8 66 9 4810 1 Voorburg 6 1 j 10 17 l8 4 61 8 18 9 4 Zoelaru 5zeg f 08 l 8S IfO 6 0 6 80 10 08 Z uli Mo 0 18 1 1 8 01 S 18 8 89 10 1 Gnid K 4 7 1 7 41 1 O F 9 18 9 85 10 18 10 4 1 I 08 18 87 8 U H 14 J I7 t 7 6 01 17 00 1 50 8 10 8 88 0 11 O li 10 48 lij Hamonikatraia allaaa la oa 8a klaaaa aitaa batalaa 10 Baiaigva Teoff da Kia Btaakalea Awtwdaaa Mogaa ffla Ü8m rt LISTRAC ij CHATEAU VALROSE 0 75 St ESTËPHE 0 86 8t EMILION 1894 l g PAUILLAC 1893 1 25 I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 g SAUTERNE 1 S ZELTINGEE Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zgn in de prgzen begrepen en worden 3 ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrggbaar hg De Orma T € REBAIS Gouda ff 1 40 i7 4 81 t 47 6 06 S 66 8 81 S S4 8 18 7 l8 8 48 S iiO 6 04 8 18 40 7 8 Il T Ixoailt 6 10 8 84 7 80 8 18 Uudaw 6 86 Wo d 5 48 Vuwh 8 08 7 4 88 8 68 9 89 10 14 10 61 T S II 7 4 8 U 8 18 9 M 46 I l 11 00 ll ll 16 8 814 46 8 80 7 18 10 46 1 48 8 60 7 86 810 8 60 O 80 10 0011 10 11 18 1 0 I U 8 80 8 46 6 0 8 86 7 80 8 85 10 00 J 17 7 84 8 18 0 4 ID IS 10 18 11 81 8 4 17 t il 8 47 I II 8 14 Il 11 10 Ulrachi 8 17 8 56 7 68 8 81 8 40 9 80 10 16 10 88 l i8 11 08 1 17 08 8 80 8 69 4 48 6 88 8 41 8 6 7 68 9 19 10 00 10 84 Wwlea 6 1 It hi 8 14 10 88 11 65 18 17 4 11 l ti i 10 64 Ottdev 8 80 7 08 9 18 10 48 1 86 4 7 8 4 iouda 8 80 7 11 7 17 1 81 9 01 9 M 9 18 10 6 1M 11 11 lf l u 8 40 I II 4 41 6 10 8 10 7 18 7JS 8 11 10 01 It U 11 10 De eoouiTttiel Clarke dringt hoewel bg den oorlog onnoodig nctat er op aan dat FHzmanrice zyn amendement zal intrekken aangezien een stemming daarover in Europa en de Znid Af rikaaneclie Republiek verkeerd ZOU worden begrepen HiJ zal de regeering steunen want het zon meer kwaad kunnen den oorlog na te eindigen dan hem tot een goed einde te brengen De ware verantwoordelSkheid voor den oorlog berust bj Chamberlain De grootste moeilijkheid die men zal ondervinden bij de regeling van de verschillende vraagstukken na den oorlog zal liggen in de aanwezigheid van Chamberlain op het departement van koloniën en van 8ir Alfred Uikier in Znid Alrika De Ind Beige merkt op dat de houding der Kaapsche Atrikaanders onverklaarbaar is Deze Alrikaanders hnn pers hun afgevaardigden hun ministers worden dag aan dag door de Ëngelschen beschuldigd niet alleen van sympathie voor de Boeren doch zelfs van heulen met den v jand van verraad Een aantal dezer allerloyaalste onderdanen van Hare Majesteit de Koningin zun naar de Boeren overgeloopen doch de overgroote meerderheid bl tt rustig niettegenstaande reeds meermalen het bericht tot ons kwam dat z in openlpen opstand tegen het Brltsche gezag zouden komen Een algemeene opstand der Atrikaanders zon de politie van de Engelsche strijdmachten op bedenkeivjke wjjze verergeren Alle moeiiykheden tot nu toe door de generaals op hun weg ontmoet zo den kin derspel zgn vergeleken hg hetgeen hun boven het hoofd hangt als de HoUandiche kolonisten zich trachtten los te maken uit de heerschappg dor Britten Er zou den opperbevelhebber niet anders overblijven dan zijn legercorpsen terug te voeren naar Kaapstad om van daar uit Znid Afrika opnienw te veroveren Niets ie onverklaarbaarder dan de houding der Afrikaandors gehecht als zij zijn aan hnn stamverwanten verdacht en belasterd als zij worden door de Engelschen Is het overmaat van voorzichtigheid die hnn belet te handelen P Is het de wensch om hun samenwerking nog beter op prijs te doen stellen Hoe het zij het is niet waarschijnlijk dat deze onthouding lang kan duren De beweging moet eenmaal uitbarsten niet alleen om redenen van stamverwantschap van gemeenschappeiyke belangen en gevoelens maar nog meer om de belangrijke rol die de £ aap che Hollanders spelen zullen in een eventueel gereconstitneerd Zuid Afrika In tegenstelling met de Boeren uit Transvaal en Oranje Vrijstaat landbouwende volken z u de Afrikaandors uit de Kaap voor een groot deel handelaars en indnstrieelen Zij komen daardoor meer in aanraking met Europa zij zullen de onmisbare tusschenpersonen zijn tusschen de beide republieken en het buitenland tusschen Znid Afrika en het overige deel der wereld m 8 88 9 01 46 8 61 8 69 C8 9 8 w 7 10 7 88 8 1 dooi 7 S7 7 84 7 41 7 60 8 48 S 18 g 08 dl Mla l la e 1 Ooudi MaoTdrtwht Nliauirerlrwk 0 pell ftoHonliiii H KotterdimD F Rotterdam B AUmb d Diaiaal 8 80 klM Aotterdam Beura Rottardan D F Rotterdam U 4 46 Oapi lle 4 66 Hiauwerksrk 6 04 Uonrdraoht 6 11 ftoida 6 17 6 46 6 5H A l 14 n iO 8 10 7 44 4 AUaaa 1 o la Uaaia aika liaUlaii 7 86 8 09 8 41 ll 7 S7 8 68 ff 7 4S 8 0S 9 14 ff 8 07 8 811 x n S Gouda ZoreabuiuD Moerkapfllle Soatermeer Zegwaff d Voorburg a Uwe w 01 jr Dit is op zich zelf een reden die hen vroeg ot laat zal doen besluiten hun broeders te volgen in den stryd tegen den gemeenschappelgken vijand De indruk dien de troonrede in Finland heeft gemaakt is zeer ongunstig En kon het ook anders Hen proeft daarin denzelfden geest als in het onwettig manifest van den 15en Februari dat eveneens onder huichelachtige betnigingen van welmeenendbeid een rooi trachtte te verbergen In de troonrede wordt de roof nog maar voorspeld maar de huichelarij wordt daardoor des te grooter men zorgt bij voorbaat een argument gereed te hebbeu als men tot den nekslag aan Finland s zelfstandig bestaan overgaat en het zijn Landdag ontneemt De troonrede spreekt ook van drukkendeen ongegronde vermoedens die het gevolgzottdeuftZgn geweest van het oordeel dat inden voHgen Landdag is uitgesproken over zaken die het algemeen rijksbelang betreffen leiereen weet wat men daarvan tedenken heeft iedereen weet dat die vermoedens geenszins het gevolg zgn van deberaadslagingen vaif den Landdag maar welvan de manier waarop het militaire vraagstuk is geschapen ek behandeld wel van hetmanifest van 15 Februari 1899 wél van hetbewind van Bobrikol en Sjipof Men kan zichlevendig voorstellen dat de Finnen diep gegriefd en bedroefd moeten z jn door verdenkingen en scbeeve voorstellingen die ze zooweinig verdienen Maar men behoeft niette vreezen dat zij daarom zullen nalaten hunstrijd voor recht en wet voort te zetten Daarvoor is ons het verleden borg en daar f van staan ons in de krachtige redevoeringenvan de voorzitters van de Stenden en deSartikelen van de dagbladeh Een van deze het ZweedschFinsche Hufvndstadsbladet schrijft c i De nndervinding van het jaar 1899 heeftij getoond dat Finland bü het verdedigen vani zijn nationaal bestaan rekenen mag op den f deelneming en den zedelijken steun van im beschdafde wereld Niemand kan A oorzien welken loop de werkzaamheden vaW den Landdag zullen nemen maar wat ook de enkele komende maanden meebrenm als zeker mag het worden beschouwd dat de Finsche Stenden zich oniifrikbaar zullen hou den aan de wet en aan de rechtq wier ongescihnnden handhaving ih 1809 pl icbtig aan het Finsche Volk beloofd is STATEN GENE fAAL KBUmTK HA Zitting van Vrijdag 2 Febrnarl 1900 Bö het hooldstnk financiën vroeg de beer Van Lier een soort appèlhof in de belastingzaken ter bevordering eener jurisprudentie en tot beëindiging van de onrecBlvaardigheid dat de administratie zich niet stoort aan de uitspraken der beroepsraden De heer Fennema kwam op tegen het vooruitloopen op de wijziging der vermogensbelasting doordien de ambtenaren erfgenaman bevelend overhalen lot betaling van door den erSater te weinig betaalde vermogensbelasting 88 11 1 11 86 n 4l 11 61 11 81 10 1 10 8 0 S 10 48 1 4V 7 5 1 1 19 10 67 18 00 II O 1 15 U U t n II ii 1 40 11 46 l 8l 1 11 S iJ r Minister Pierson wenscht ook zonder noodzaak geen afwijking van de uitspraken verwijst de zaak van een beroepshof naar de regeling der administratieve rechtspraak acht een verplichting tot motiveering der uitspraken niet gewenscht en heelt onlangs na een klacht bepaald dat aan een verzoek tot nabetaling een uitnoodiging om opheldering moet voorafgaan Stuitende ontduikingen maken het verzoeken van nabetaling dringend noodig en ook is bij ongenegen den ambtenaren aan te schrijven dit na te laten Het hoofdstuk Financiën en de Vestingbegrooting werden goedgekeurd Bij de oorlogsbegrootittg betoogt de heerButgens de onrechtvaardigheid der klachtdat i defensie uitgaven te hoog z jn alschiinen zg hoog in verhouding tot de daarvoor erkregen waarde Hg dringt ernstigaan vp afdoende maatregelen tegen verderverval der cavalerie door gemis aan vrijwilligers I In geleken zin sprak ook de heer Schimmelpenninck die liever het in dienst blijvender miliciens wil aanmoedigen en den wenschuit dat het deze regeering moge gelnkkentot stand te brengen een blyvende defensieregeling rekening houdende met onze internationale kracht Verder Jrerzoekt hfl inlichtingen ointrent de toekomstige bestemming van het reservekader en bepleit hijde bevoMering der schietoefeningen ter verhooging jder volksweerbaarheid I De heer Van Wjjck meent dat opdrijvingvan hetnoorlogsbndget een einde kannenfen met het oog op de vruchten des vredesconferentiej en defdoor deskundigen mogelijk ejoordeeme ve Mindering Hij Vraagt voqrijde behandelinir Mr legerorganisatie een ond Zwitsersche stelsel pdrüving van oorlojgsuitgavenVerwachtte jvoor tvrijwilllge veelS van hemopenat jVan fttlitairen op mrgerlijk betrP hderzoek biflhet ZwifsorsiiiBjilegerstelsel blfctt ht ondoo g adMen TOKlD begrootiiig voor dorlfc is hjewp a lgenomen IF l j Daarna kwam die voo TflUterlKiatfian c Buiten deWM werd daaimn gebonden je kwesti van den vischalslagfi e IJmniden alwaonting van het rapport der commikj De Heeren Roëll Laan Van Heek Van d Does n Van Lier bespraken verschiUeni onderwerpen waaromtrent de minister tnl cl ting gal o a verklarende dat op het w rl der droogmaking van de Zuiderzee niet wordt gepraejndiceerd d t integendeel de aan te leggen partieele werken passen in het stelsel dier droogmaking De begrooting voor Waterstaat die voor West Indië en het hooldstnk Éolonjën lijn daarop goedgekeurd De kamer is vervolgens op reges gescheiden Do minister van binnenlandsche zaken wenscht aan zijn departement ook over 1899 te doen bewerken een statistiek van het getal kinderen die de gewone lagere school voorgoed hebben verlaten vóórdat zö kunnen worden geacht het gewoon lager onderwijs volledig te hebben genoten in verband met de gemiddelde bevolking der scholen en met het getal kinderen die het gewoon lager onderwijs wèl ten einde volgen met vermelding der redenen die het te vroeg verlaten der school veroorzakRu H 8 57 4 8 4 48 4 66 5 01 6 0 6 18 1 1 07 1 14 1 88 4 0 4 16 1 80 4 04 4 11 1 64 y o 4 87 4 68 5 18 0 I DD 0 8 SS g f I Oi ff 3 411 ff ff 89 ff 8 68 4 06 4 40 4 ff ff 4 60 1 8 ff ff ff 4 67 8 18 F ff 6 14 8 09 i S 11 4 0 4 14 6 10 4 8 16 7 17 8 16 48 7 4S lO lt 10 18 10 48 10 6 1 U U Si kW W Iouda Den gemeentebesturen is daarom door tusschenkomst van de commissarissen der Koningin verzocht de hooiden dor openbare en der bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs waar de kken a k bedoeld in art 2 der wet UejMüf met andere vakkeu worden onderwezen iJ hunne gemeenten uit 1 noodigen ieder voor zoover zjjn school betreft een daartoe vastgestelde tabel int vnllen van bot jaar 1899 Verspreide UeriehtfiiL KAltKSUK I Eeni decreet lijfstraffen aan worden algeschai Een geestelgl inrichting van zal wegens he letsel aan verse La Croix hé voor de geestett den ingehouden De in ve rbi uitgestelde pra zullen toch be t 26 dezer te schönlijk 19 mI zal te Parijsi beginnen uitgevaardigd waarbj de rd van de oorlogfsschepen zuster van de onderwfls I Goeden Herder te Angers Iloebrengen van lichamelijk flene kinderen terechtstaan een inschrijving geopend en wier tractementen wor met het amnestie ontwerp f enZola en Henry Reinach leid worden het eerste zal bailies beginnen en waarrt eindigen denijelfden dag tt proces Henry Reinach Biiaiii In een aant is een werksti eis hen dat op de fabriekL Prins Heitti Oost Azië 8 km komen i waar nm tt denl B kblenb fiing uitgebrq asbjazerijeii Qal Charleroi liltgebroken pi staken giorganise rde arbeideij orden toegelat IT CBLABD op dir tetugffeislu Triest e ffijeetten i asl vatl kaizW Fraj zjn intrek z$ tnemei rondom AkenJi ingajjgen deini door gtnidarjiaes bewaakt MUI begróottagscommissie Uijt ta hé ejt Mijlleiueen Woorbeeldige straf ïoi S pj ins Iren W Igeêjscht die in DnJts yOostAHka een inbooning op gruwzame wiJMheeft VOTfaodra ijpe sociaal democraat Bebi zal de zaak in den Rgksdag ter sprakebrengen I De Saksische Landdag heeft een wetsontwerp aangenomen volgens hetwelk aan onschuldig veroordeelden schadevergoeding moetworden verleend By het omvallen van een muur van Mn in aanbouw zgnd huis te Singen Baden z vgf werklieden gedood en drie gekwetst Italië Kardinaal Jacobini is op 63 jarigen leeftijd te Rome overleden Gemeng de Berichten De koopman M V te Zutphen eergister aldaar op de veemarkt ignde liet terw l hg met iemand in gesprek was op een taleltje in een kolflehuis aldaar zgn portetenille met een bankbiljet van 1 1000 een van 1 60 en een van 1 40 liggen By het 7 60 8 01 8 10 8 17 8 18 8 17 6 11 10 10 lO IT U li 10 17 f 10 14 10 81 8 60 10 40 lO li ff ll 4 r n 54EimaappbaHalknti 10 11 10 10 L 8 el 8 17 8 87 84 8 41 8 47 8 K 10 0 10 15 10 II l 10 11 10 4 8 18 8 10 IU 10 08 10 4Ï 10 11 10 17 10 M I 10 44 II 07 U U trieitje teruggekomen vond bij de portefeuille verdwenen M V had de nummers niet genoteerd een nalatigheid waartegen niet genoeg gewaarschuwd kan worden Aan de politie ia het door te informeeren op kantoren waar het geld door den heer V was ontvangen gelukt de waarschijnlgke nummers te weten te komen die bij buitengewoon politieblad zgn gesignaleerd Van den dader ia tot nu toe geen spoor bekend Zutph Ct De sneltrein van Parijs naar Amsterdam eeft gistorochtend hall 12 bij Mechelen in Oen bocht een kind overreden en gedood I De trein ondervond groote vertraging en te Antwerpen werd de aansluiting gemist Er zijn weer valsche bankbiljetten van 126 in omloop Kenmerken geen watermerk de leeuw in t wapen slecht algewerkt en in de slordig afgedrukte etralbepaling het het woord gevangnnistraf Zo komen wellicht uit België want er is er een aangehouden Bergen op Zoom De Arnh Ct bevat twee brieven uit Kaapstad gedagteekend 7 en 9 Januari vaaraan is hk volgende onleend Het is wèl een wonder dat de kolonie zoo rustig blijft Geen zweem van opstand naar t schijnt En toch Er ligt een heet vuur onder dp aseh Engeland moet voorzichtig zijn Et wordt gefluisterd dat do kolonie goed bewapend is Nu de Engelschen spreken thans ook een toontje lager dan drie maanden geleden De meeste nitlanders euvele anderen ierwenschen al de heelen oorlog Velen ze eu c at de strSd lang zal duren Woensdag hebben een Duitscher en een Engelschm n ilk f 600 in de Bank gezet Als de potlog op 31 December 1900 afgelooplen is krÖai de laatste 1 120Q aOo hiet dan de eerste J L Dat het in den Nieuwjdvrsnacht hi r Ijwerkelijk niet pluii was blijlii wel uit de militaire maatregelen die genegen z jn Het s niet voor niets dat do waihten ropdom t gouvernementshnis yprduBbeld waren B het dyiiimietmagazijn dat zftlk een voortI dïrend gevaar is voor de bewoners van de ji Kloolwjjk sdien Nieuwjaarsnacht bewaakt erd dooH een sterk gewapende macht van 50 volunteers Het was niet voor niets dat I de KaapsOhe Highlanders op hun wapens sliepen im het exercitie lokaal dat zelfs do soldaten id Maitland toen zij naar de kerk gingen s nachts het consigne kregen op den eersten wenk gereed te zgu En dan dat die dokgevangenen jniet 30 December werden weggevoerd was wel erg toevallig Het gerucht was er dat de rebellen uit de westeiyke provinciën besloten hadden Kaapstad aan te vallen en den Nieuwjaarsnacht als den geschiksten hielden dat zij de gevangenen zonden gaan verlossen den Hooge Commissari3 gevangen nemen liet dynamietraagazgn veroveren enz Om de goê gemeente niet ongerust te maken weet een Eugelsch bewindsman altijd goed raad Daarom bleet alles vrij geheim en verbloemde Cape Times en Argus de geheele zaak maar de Owl vond dit schadelijk en schroei al wat hij maar gehoord en gezien had STADSNIEUWS OOÜDA 3 Februari 1900 Naar wij vernemen ia ter perse een zakboekje voor gasfitters bouwkundigen en gasverbruikers door den heer J J Prins van Doesbrgb Dir der Sted Gaslabriek van Gouda Aan het voorwoord ontleenen wg het volgende Aanleiding tot het samenstellen van dit zakboekje is de mg telkens blijkende onbekendheid welke omtrent onze industrie bestaat Gasleidingen worden dikwijls aangelegd zonder voldoende kennis en klachten b ven alsdan niet uit Dikwijls bestaan zells wanbegrippen in kringen waar men zulks niet zou verwachten ja tis my wel eens gebleken dat men niet eens wist dat de gasindustrie een vak was met eigen literatuur maand weekbladen en alzonderlgke studieboeken Dat nit dergelgke onbekendheid dikwgls onaangename gevolgtrekkingen kunnen voortvloeien voor de directeuren en ambtenaren der gasindustrie laat zich gemakkelgk verklaren Moge dit zeer korte extract uit een deel der afdeeling gasdistributie strekken tot het opheffen van wanbegrippen en ten bate komen aan de gasverbrnSkers Het boekje bevat raadgevingen voor den aanleg van hoofd en huisleidingen het gebruik van gasmotoren enz en te veel om te noemen De indmk die het op ons maakt is dat het eenvoudig geschreven voorzien van de hoog noodige tabellen evenwel zonder moeilyke formules overigens niet voor gasdirectenren beitemd is die natuuriyk verondersteld worden volkomen op de hoogte Tu de gasfltting te zp Door de politie alhier is aangebonden Cornelis Schenkel een recividist die zich heelt schuldig gemaakt aan oplichting en wel van een pertoledm kooktoestel en koperen ketel welke voorwerpen hg onraiddel Igk van de hand heeft gedaan en de op I brengst verdronken De benadeelde heelt terstond aan de politie kennis gegeven waardoor de dader onichadelgk is gemaakt om verdere oplichterg te plegen en het kooktoestel en de ketel zijn bereids in beslag genomei Haastehcht 2 Febr Bg Konigklgk besluit van 5 Jan 1900 iö het verzoek van het bestuur der Koningin Wilhelminavereeniging alhier ingewilligd zoodat bg gelegenheid der in Juni alhier te houden paarden en lammerenmarkt eene verloting zal plaats hebben bestaande uit 25000 loten i i 0 60 NiEDWERKERK a d IJbEi 1 Fobr Dinsdagavond vergaderde het bestuur der aldeeling Nieuwerkerk a d IJsel Capelle a d IJsel en omstreken van de Hollandsche Maatschappg van Landbouw in het calé De Zwaan van den heer G van Eeeuwgk Nadat de voorzitter de heer A C Koolmees de vergaöering geopend had werden de notulen dei vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd Mededeeling werd door den secretaris gedaan betreffende zgn bezoek bg den algemeenen secretaris over de te honden tentoonstelling welke zeer belangrgke mededeelingen voor notificatie werden aangenomen yastgesteld werd lo het reglement voor 1de aanstaande tentoonstelling en 2o het programma ttsluten werd den leden van het bestuur ie met 1 Jan 1900 zgn afgetreden te verzoeken deel te willen uitmaken van de tentoonstellings commissie Niets meer aan de orde blhit de voorzitter de vergadering ZKVENHUizEfi 31 Jan Maandag morgen heeft de Olficier van Justitie met den griffier de Igkschouwing doen verrichten door drie doctoren op het Igk van den zestienjarigen knaap die gedood is doordat een roè van een hooiberg op zgn lichaam viel ttechtszaken Naar men verneemt is de giïtmengster Catharina van Vliegen op liaar eerst genomen besluit terug gekomen en zal zü van het tegen haar gewezen vonnis in hooger beroep komen INOEZON DEN TRANSVAAL Met vriendelgken dank vermelden wg weder de ontvangst der volgende giften voor de werkelooze diamantbewerkers Van L D v V 1 0 60 N N f 0 75 N N 1 1 F 1 O 50 totaal f 2 75 van de vorige maal 1 56 96 totaal 1 59 71 Daar de nood steeds klimt bevelen we ernstig geachte stadgenooten deze Igdeude meuschen uwer barmhartigheid aan In afwachting hoogachtend Uw dw dienaar G WISSE Je Gouda 3 Febr 1900 Kattensingel DAMES en HEEEEN PAR PLUES A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA leteithotm il Burger lljk e Stand GEBOREN 31 Jan Arend ouders J Kwinkelenberg en M J Bron 1 Febr Hugo ouders P van der Laan en J Znidam 2 Cornelia onders G Lakerveld en C van der Heg Johanna Maria onders F E J Brgbag en J M Heerkens Petronella ouders E B van Dugvenbode en J J Nieuwenhuijzen OVERLEDEN 31 Jan G Schouten wed J van Leer 81 j 1 Febr P Burger 6 d ONDERTROUWD 2 Febr G Straver en M Verwey L van der Hoeven en E Borst A C Hogendoorn en L C Ooms J Blok en 8 Bout WTELS COSTCUSS Zoowel voor Dames als Kinderen Blouson Japonstoffcn Pellfrljoo in groote verscheidenheid biliyke prgzen D SAM80M ADVERTSWTIEN Voor de hartelgke bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mgnen geliefden Echtgenoot betuig ik mede namens mgne Kinderen oprechteri dank Wed D VAN DEtt BUBCH JONKUEIS EoTTEEDAM 3 Fobruari 1900 mi mwmm Bij vonnis der Arrondissements Bechtbank te RoTTEEDAM dd 6 November 1899 is uitgesproken de scheiding van talel en bed tusschen AEIAANÏJE VERSTOEP en ARIE DE GEOÜT beiden wonende te Reeuwijk met alle gevolgen daaraan bg de Wet verbonden De procureur van de Verzoekster Mr M M SCHIM van der LOEFF AdvocaatProcureur Gouda W wenschen te huren van J YPELAAR worden verzocht inlichtingfen te komen vragen hij D DE JONG GOUWE VOLOI TAIR GEVUAAGÜ op de hoogte van detaUleeren in de gelegenheid zicli veider te bel wamen Franco buovou adres H J NEDER HOEST Jh Architect Stolwgkersluis Telephoonnet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks luterCi inn aalbnreau Op 15 Januari 98 verkregen abonnementen Contracten en Voorwaarden vorkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT 4fMT4 NIEUWE ZENDING ONTVANGEN Aanbevelend SLüTKMAKEIl Co Zuivere Medicinale LEVEKTRAAN 0 ao per fl bg II MieBieis Kleiweg E 100 O o k 9 u 3 ld o o Z t J5 O o u OPENBARE Vrijwillige Verkooping Ie nEEIIWIJH De Notaris J J A MONTIJN te Godda zal op WOENSDAG 21 FEBRUARI 1900 v m tl uur in het Koffiehuis van K RADEMAKER a d KeeuwIJkHehe Brufi publiek veilen en verkoopen Een HUIS waarin TWEE WONINGEN E nps 98 en 99 mot SCHUUR en ERVE BOOMGAARD waarin 8 VRUCHTBOOMEN 2 RIETKRA6GEN beuevens een perceel allmuntfiid loes en Teelland een en ander staande en gelegen aan en langs den s Gravenbroekschen Dgk gem Eeeuwgk met den genoemdeu Dgk kad gem Eeeuwgk Sectie C nos 273 276 en 798 te zamen groot 22 k 80 c X Aanvaarding 1 Maart 1900 belaaldag der koopp 15 Maart 1900 Breeder bg biljetten en inlichtingen bg Notaris MONTIJN voornoemd Quina la üoche bg WOLFF Co WESTHAVEN 198 9 N0Z4 is de ijnste 3 Cts Sigaar In kistjes van 25 50 en 100 stnks Hnakmotlel Uanduterk Aanbevelend Sa van Wijngaarden Teg4 n Influenza hoest verkoudheid kriebbeling in de keel worden met succes gebruikt de bekende S tl MI H PA8TIL L K8 Ze zgn sigmoplossend en doen den hevigsten hoest verdwgnen Verzegelde flacons tS cent bg fl van Oije Klmrg no 2 Gouila C KK BETEIt adres voor alle soorten SCHOEN WP RK dan hel Noorilkrabanisch Schoen en Liiarzenmaijiizijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegbteeg OPIIVIMIiHi van alle voorradig WINTERWERK on verschillende andere artikelen Aanbevelend J S MITfS Alle reparatiën en aangemeten werk r M B W ft = r vau af f 16 50 per 12 fless 12 12 flesch 15 I s 18 1 50 1 75 5 2 25 1 1 13 S3 If s 0 65 Nto f 27 75 31 S 36 42 S 11 42 37 50 47 Per Fl Par Ank 45 Fl