Goudsche Courant, maandag 5 februari 1900

8113 Dinsdag 6 Februari lOOO 38s e Jaargang co o M W J ö n VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD fipMCHE COIRANT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken on 1 H9 it ès fMt Telefoon No S9 isa A atJi zxji r VA isr H C0 5Tapijten GordijnstoffenJafelkl8e len Behangselpapierenenz enz Firma B UE JO G Aanbevelend Telefoon De Jijg ve dezer Courant geschiedt dagelijks oli wiföendering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post L70 Afzonderlijke Nomniers VTJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnitar plaatsruimte Intending van Advertentiën tot 1 uur des raidd OPENBARE VERROÖPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTOIJN DROOGLEEVEB op MAANDAG 26 FEBRUARI 1900 des morgens te elf nren in het Kofflehnis jHakmonib aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden sedert onhengeiyice jaren goed belilant WIXKFIIIUIS WOONHUIS en EEF aan den Groeneweg te Gouda wijk L no 187 Te aanvaarden 15 Mei 1900 No 2 Een HUIS PAKHUIS ERVEN en GROND achter perceel No 1 in de Wpepoort w jk h no 190 en 189 Het Pakhuis is in eigen gebrnik en te aanvaarden 15 Mei 1900 H t Huis is verhuurd voor f 0 75 per week No 3 Een aangenaam gelegen HUIS en ERF aan de Vijverstraat hoek Spieringstraat te Gouda wp F no 121 Verhuurd b j de week voor 1 50 No i Een HUIS en EEF Achter de Viechmarkt te Gouda bg de Gouwe wjjkl No 164 Terstond te aanvaarden No 5 6 en 7 Drie HUIZEN en ERVEN in de Speldemakensteeg aan de Zeugstraat te Gouda wijk G nos i7 48 en 49 Verhuurd by de week No 47 voor 1 1 en No 48 en 49 olk voor f 0 90 No 8 en 9 Twee HUIZEN en ERVEN in de Geuzenstraat te Qonda wjjk L Nos 70 en 71 Verhuurd bü de week No 70 voor 1 1 30 en No 71 voor i 1 25 No 10 Een HUIS en ERF waarin Slijterij en Tapperij met vergunning in de Wilhelminastraat te Gouda wijk M No 59 Verhuurd bij de week voor l 3 50 No 11 Een HUIS en ERF in ile Boelekade te Gouda wjjk R No 112 Terstond te aanvaarden No 12 en 13 Twee HUIZEN en ERVEN in de Messemakerssteeg aan den Raam te Gouda wijk 0 no 457 en 461 Verhuurd bij de week elk voor 0 75 De perceelen ziJn de laatste 3 werkdagen voor den dag der veiling van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Het goedkoopsts adres voor den AANLEG van Gas en Waterleiding is bij p I nooH TIENDEWEQ 59 Xïet IDepót Soeièté Générale des Kanx de vie de Cognac gevestigd ZEÜGSTRAAT G 85 levert het bekende fijne merk k i l no per Fiescli per WH Domyohn A É en 5 L A f 1 40 IKRI per Ij Ill orlgiiieele verpakking Aanbevelend J H ROODE IMPEIUAL J H ROODB Zeugstraat G 85 GOUDA HANDEL IN Binnen enBuitenlandscheBieren tMm raaleDafer of aBrhR 2 e Gasoaós M Handel in Cylinders Vloeibaar Natuurlijk Koolzuur Een zeer FIJN GEBAK is tJe Transvaalsche Boer NmUW VANILJE STANGEN CONFISEUR HOOGSTRAAT De echle LANGE S is l tiEEi verkrijgbaar in het SIGAREN MAGAZIJN Korte Tiendewog D 2 oij de Markt 13 è 25 CENTS f 1 90 per K18T Aanbevelend g y WIJNGAARDEN tOoadkoopsteen solladst adres voor Vervoer van Inboedel Boowel binnen als buiten de Btad met gesloten wageua i bi A CiRAVEö l EIJN Bleekerssing el 287 Alle wordt tegen Traniiport itnhnde vemekertl Antl8epll§ehe Tandpfoeder en Anll8epll§cli Mondllncluur van E CA8SÜTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJS3ELSTIJN Blanwstraat Gouda éS PRAEPARATEN VAN UI na L gr UVl IC el bij kinderen Is ïol ssenen gebrek an eeÜMt lechte fijnerterine nuwhooHpUn ter v r terkine n dekte of kraambed koort en b e gevo gen OUINA XAROCHE PERRUGINBUX in hel bijionder tegen Bloede BleeklucBt kwalen van Krltiachen leeKUd enz Verkrngba r in flacons i 1 90 en 1 PStrol a art otdiaam versterkend aangenaamviinsnnak voord eelljksdieeb uik i I I KCi V OVaU 1 kinderen iwakken en klieracbtlge gestellen leer aan te be yelen AU leaeralcrachtlie drank bij atoomlisen der spljaverteringaorganen en dlatrMe ook toortnigeliJEen en kleine lunderen Pri sper bus i H Kgr ƒ 1 70 y Kgr ƒ 0 90 a t Kgr 0 60 Chemlacb M Altrcfllalrifta Soedaal voor Kindervoeding in bussen a K K 0 90 MlTere IWCIKSUliVCr tf Kgr f 0 60 X Kgr ƒ 0 28 c4htn9 f ï nr féAtt Hetrookenecner halve Cigarette il voldoende ter beattii auim i V lggiCHCII di g j hevigste aanvaUen van Asthma etc In dooi es a ƒ O tH en O BO Tamarinde Rnnhnn t frwt puroatief tegen verstopping Aam i glUgi IIIUC EJUIIUmiO belen Mlgraine Congeatiesetc vooralookalslaianH J oor tinJereo liewljten Je TsmarlnJe Bonbons van KRAEPEI IEN HOLM belangnjlce dienste daar de vorm voor het kind begcarl ljk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O ÖO eny 0 50 Qo1 nSatr t ac4allAC algemeen erkend als het BESTE huismiddel jgiIlligHl aolllICS i ho verkoudheid en KeelpBn het is een sl moplo8Send en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in Hïi D fleschjes verkrijgb aar Prijs ƒ 0 20 per fiesch je Se PnKPamln nn KRAIMLIEN HOLM te ZeUt ü o rwraeit fm tUqmtitH iraai op tU Haam en haitélMkeMitiff f rkri fbaar dM mtatlt a KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Pain Expeiler D ttif jkL wtrdt dit middal Bit TttTuwad Bucc a pgutillend inwt nng Ma wtBd ta D Rheaml tink Jioh i T rt oiidl wd p o iBd I Dit U Hiiaiiud den TartrouWen oph t btbriakunerk Anker 1 Ad B 76fl ea50o defl in da niaaata apothftksn T I ban van TayU en SaudeiH Jft ïUt t ttto 8imnl ain 1 HAM 2 5 rent per pond EOLSAlSOctp pond Gewicht 4 a 6 pond Aanbevelend L DE HEIJ Dubbele Buurt Itnbbele BiiilpfB 4 Oouila vervaardigt alle mot el fke oorlen van Haarwerken ItOfj füIKB OUUJS t SCHIBIDAMMEB Iterk i NIÖHTOAF VerkrijglMar biji PEKTERS 1 AU how B vaa acUtlioid it c chot en kurk iteotl roor son v n den naam m Pirm P FJOPPF EENieBEfuTTANTSEl Neu wordt verzoekt op t MERK telett i OIT HKT MaOVZUK TAK W ftAVK SWAAYZOVFA GORINCHElft Deze THEEËN wordea afgele ik rerd in verzegelde pakjes van vy i j AVd oni met Tormoldisg ran Nommer d iPryp voorzien van ueve stftand IMerV Tolgeoa de Wet gedepo neerd Zich toi de uitvoeriog tad gpeerde orders aanbevelende 1 BREKBAaVRT LZ 5 Aboniieniriits VoorsteltlBic Donderdag 8 Februari 1900 VEREESIGDE EOTTERDAKSfflE TOONEELISTES LE GRAS HASPELS TïJNlïÏTSTËTOr aTisr i s i II I rg Tooneelspel in 3 bedrijven Aanvang acht uur UV Gewone bepalingen en prgien mH I I Hl iiii i 111 iiu GoDBi Druk van A BEINKMAN t Zn Itullenliindscli Overzicht Zeer beslist Inidt een telegram nit Durban aan de Londensche bladen dat meldt dat generaal Bulier den marscb naar Ladyimith voor de derde maal heeft aangevangen Hy zon den 2den Februari des nachts de Toegela opnienw zjjn overgestoken en rechtstreeks op Ladysmith aanrukken Berichten omtrent Bnllcr s operatie zullen niet worden doorgelaten voordat hg Ladytintitb ontzet heeft Als het zoo is gesteld zal de offlcieele bevestiging van dit dagbladbericht wel alt jd nitblflven want er is geen enkele reden om aan te nemen dat Bulier de derde maal gelukkiger zou z jn dan de beide eerste keereu Integendeel zijn kansen z jn ditmaal bepaald llechter Hjj heeft niet looals na het gevecht bij Colenso nieuwe versterkingen ontvangen h j heelt zijn troepen die in weerwil van alle schetterende Britsche oorlogscorrespondenten na de ramp van Spionkop wel een beetje gedemoraliseerd en gedesorganiseerd zullen zjjn minder tjd kunnen gunnen om zich te herstellen dan na zgn eerste nederlaag en welken weg hy nog heeft gekozen h zal altp de Boeren voor zich vinden hü zal voor de derde maal een frontaanval moeten doen op troepen die een onuitroeibare geestkracht bezitten en wier geest niét geschokt is door verliezen die eenige vergelijking met de Britsche verliezen zondbtt kunnen doorstaan De anti Engelsche beweging in de Kaapkolonie neemt langzamerhand ejn ernstiger vorm aan De Afrikaanderbond die zoolang heeft gezwegen zal zich nu ook met den oorlog gaan bemoeien Op een vergadering van de afdeeling Kaapstad waar Jan Hofmeyr voorzat is besloten een commissie te benoemen voor het opstellen van een motie in te dienen op het aanstaande congres van den Bond waarin zal worden algekenrd de staatkunde die geleid heeft tot den oorlog in plaats van tot de oplossing der geschillen langs scheidsrechteriyken weg Verder zal de motie herstel van den vrede op faire en billijke grondslagen vragen en een onderzoek door het Kaapsche parlement naar de w jze waarop tijdips den oorlog is omgespiongen met den particulieren eigendom do burgerrechten en de grondwettelijke rechten der Kaapsche bnrgers Men zal dat vooralsnog niet veel vinden maar het is de eerste stap in een richting die voor Engeland heel onaangename FEVtLLt t 0 Vroeg Verwelk Naar het DuitBoh 3 Ik vond hem waar ik hem zocht maar hij en alles om hem rag er geheel anders uit dan op dien heerlijken Zondagmiddag Oom Joachim zelf die zich anders tegen koffietijd netjes placht te maken liep in zijne hemdsmouwen de kamer op en neder en dampte grimmig uit zijn brule gueule Vergeef mij oom indien ik u stoor sprak ik toen hij bleef staan en mij als een wild vreemde aamsag ik kan het niet uithouden onder al die menschen welke in stilte over het gebeurde spotten en lachen Bovendien ik kan het niet gelooven Zeg mij oprecht oom Joachim geloofl gij het Begrijpt gij het P Dom gezanik I barstte hij brommend los Wat gelooven Wat begrijpen Lang haar en geen hersens meer behoeft men niet te weten om zich over iets te verbazen wat een van die sekse doet Komt gij nu ook nog Weiszbrod om mij de ooren met uwe klachten doof te schreeuwen Hij dampte er weder op los en zette zijne wandeling voort als kon hij best zonder mij af Maar ik ging niet Och oom hernam ik istuur mij niet zonder een woud van troost of opheldering heen Gij gevolgen kan hebben en de eerste stap is altp het moeilpsie De jongste nederlaag van Bulier heelt de antiBngelsche beweging in Paarl sterk aangemoedigd Z j Ib tevens het sein geweest voor een georganiseerden aanval zegt de Standard in de ministerieele pere op Sir Alfred Milner De South African News eischt de onmiddeliyke terugroeping van den gouverneur Men gelooft dat dit artikel is geïnspireerd door den minister van flaancien Merriman Het heeft heel wat verontwaardiging gewekt onder de Engelschen De belangrökste rede Vrijdag in het Lagerhuis gehouden was die van den conservatief Sir Edward Clarke Hy zoide overtuigd te ziJn dat het debat door de natie mat groote belangstelling gevolgd werd en dat er iets goeds uit voortspruiten zou Indien het op stemmen aankwam zou hjJ gaarne met de regeering steramen maar liefst zou h j zien dat een stemming vermeden werd omdat buitenslands daardoor misverstand teweeggebracht kon worden Was de regeering thans doordrongen van de noodzakeiykheid niet alleen om alle krachten aan te wenden om den oorlog tot een goed einde te brengen maar ook om dat zoo spoedig mogelyk te doen ledere week rozen er nieuwe gevaren op voortspruitende uit moeil kheden met andere staten en dna was het van het grootste belang dat alles in het werk gesteld werd om het land dadelijk in het bezit te brengen van een verdedigingsleger Het deed hem zeer veel genoegen dat de leider van de oppositie het doel van den oorlog omsohreven had zooals dat was geschied Zeer velen verlangden van de regeering een verklaring dat de oorlog niet kon eindigen voordat de Britsche vlag over Bloemfontein en Pretor lP woei Hy kon zeer goed begrypen dat Engelschen wenschten dat de oorlog dien afloop zou hebben maar het zou een zeer groote fout zyn indien de regeering zeide dat dit een onvermydeljjk gevolg moest zgii van den oorlog Men wist niet wat voor moeilykheden zich nog zouden voordoen en het zou dus niet verstandig zjjn van de regeering zich aldas te binden Clarke moest zeggen dat van zyn eigen standpunt beschouwd en dat was het standpunt van velen in den lande deze oorlog volstrekt onnoodig was en veroorzaakt door diplomatieke fouten in Engeland begaan dat het een oorlog was die geen rechtvaardige zaak kon genoemd worden en zjj die zoo dachten zagen met afschuw wat er in ZuidAfrika gebeurde De gedachte dat Engeland weet er toch meer van dan iemand anders gij zeidet dat gij dezen dezen mijnheer S eetberg kendet Gelooft gij inderdaad dat zij hem achterna is geloopeo dat zij het vreeseiijk voornemen zijne vrouw te worden niet maar als een dreigement een noodschot heeft gebruikt maar het werkelijk zal doen V Wederom bleef hij staan Met plechtigen ernst niet vrij van bitterheid reide hij Kent gij haar nog niet genoeg om te weten dat ij in ernstige dingen geen scherts verstaat dat wanneer zij zich eenmaal iets in t hoofd heett gezet geen legioen engelen of duivelen haar er af zouden brengen f Daarenboven wat kan zij niet doen enkel en alleen om uit deze bedompte verpeste atmosfeer in zyivere lucht te komen Als hare arme tante er niet geweest ware dan was ze on middellijk na hare meerderjarigverklafmg dit huis ontvlucht dat weet ik ze er Nu heeft de slungel die Cftsimir met cijn rijzweep den band die haar nog aan dit huis bond verbroken als een spinneweb en zij heeft alles weggeworpen alsof zij alleen geroepen was de eer van den staroboom hoog te houden En zij heeft niemand en niets geraadpleegd dan haar hart en haar eigenzinnig geweten O ik zon mijne haren kunnen uitrukken bij de gedachte dat ik gisteren niet bij dat tooneel tegenwoordig beo geweest dat Liborius mij eerst dezen morgen bcschreej Heden voor dag en dauw heeft hij dat veulentje zeer opgewekt hare wandeling zien beginnen en die stommeling zag daar niets bijzonders in Want zoo zegt hij f zij zag er precies uit als tltijd wanneer zij eene morgenwandeUng deed zijn besteden dapperste zonen uitzond om evan dappere en edele mannen te doodenj al3 zijzelf of door hen gedood te worden die gedachte kwam dag aan dag morgenen avond by velen op en zij baden dat er iets gedaan mocht worden om een eind te maken aan dezen oorlog De spreker en zijn medestanders wilden de regeering de mogelgkheid niet benemen om als de vijand van het grondgebied der Koningin verdreven was een eervolle schikking aan te gaan eervol evenzeer voor baarzelve als voor de dapperen wier gedrag in den oorlog hun het recht gegeven had hun onafhankelijkheid te bewaren De spreker geloofde niet dat de inlijving van Transvaal en OranjeVry staat voor Engeland het geringste voordeel zqn opleveren De ware verantwoordelijkheid den oorlog zoo ging Sir Edward Clarke voort lag bij den minister van koloniën Men kan de gedachte niet van zich afzetten dat er twee menschen waren een in Engeland en een in Zuid Afrika die beschouwd moegtcn worden als de twee menschen die het nauwst verbonden waren met het aanvangen der vijandelijkheden Hy zou wenschen dat een hoog besef van vaderlandsliefde die twee mannen bewoog aan anderen den post over te laten dien zi thans vervulden Hij geloofde dat de grootste moeilijkheid by het oplossen van de velerlei kwesties in Zuid Mtrib bestond in het feit dat de verbindingsweg benevens de uitvoerende macht in ZuidAfrika in handen waren van den minister van koloniën en van Sir A Milner Hy wilde niets zeggen tegen hui eerlijkheid in deze zaak maar hy geloofde dat hun tegenwoordigheid een beletsel zou zjjn voor een schikking Indien anderen hun plaats konden innemen in dezen tyd van groote nationale moeilijkheden en zorgen en indien de eerste minister voor eenige weken of maanden zelf de betrekkingen tusschen het ministerie van koloniën en Zuid Afrika zou kunnen leiden indien daarenboven Lord Rosebery het land zou willen dienen door naar Zuid Afrika te vertrekken om de tegenwoordige moeilijkheden op tft lossen diin zou het geen te groote opoffering zijn zelfs voor de hoogstgeplaatsten om op dit tydstip van nationaal gevaar gebracht te worden en de natie zou zeer dankbaar moeten zyn voor zulk een opoffering Met een enkel woord wyzan wy op het belang van de muitery die er te Omdoerman onder deSqedaneesche troepen is uitgebroken Misschien wordt de tucht spoedig weer her en zoo iets ongewoons kon ik toch niet van haar verwachten Ik zou het wel hebben gemerkt en haar weerhouden hebben Nom d un nom Ik geloof dat als het mij niet gelukt ware haar eigenzinnigheid te overwinnen hevcr den man Speelberg den nek had omgedraaid dan te dulden dat hij mij mijn oogappel ontstal om haar even ellendig te maken als hij is Maar hoe kunt gij verklaren wierp ik hem tegen dat zij tot dien vreemdeling hare toevlucht neemt hem persoon eer en leven offert alleen omdat hij voor hare oogen als een landlooper werd behandeld Zij de trotsche zij de deugdzame die steeds zoo juist wii t wat zij doen mocht en doen moest om niet over zich zelve te moeten blozen Oom Joachira zag me van ter iijde bespiedend aan Weiszbrod sprak lu na een oogenblik gij zijt een eerlijke kerel en gij hebt mijne nièce ali eene heilige vereerd U lean ik zeggen hoe de vork aan den steel zit Als toekorastig zieleherder is het daarenboven goed dat gij weet wat men van de vrouwen verwachten kan van wie juist de besten iemand het meest te raden geven Ziet ge die Speelberg heeft de onbeschaamdheid gehad voor drie jaar haar een brief te schrijven waarop zij hem het antwoord schuldig bleef Maar een meisje als zij blijft niet gaarne iets schuldig Nu wat zij heden gedaan heeft is het antwoord op den brief lic zag hem verbaasd aan a vervolgde hij wat is moet zijn Toen dacht ik dat de zaak voor goed uit was maar wel bekome je de maaltijd I Die satansche kerel steld De sirdar kolonel Wingace by afwezigheid van Lord Kitchener zou wel de man zijn om spoedig weer de gehoorzaamheid in de gelederen te herstellen Maar er konden wel andere redenen achter zitten dan ontevredenheid van de soldaten over de behandeling die zy vinden Indien de khedive die gelijk men weet de Engelsche meesters in zyn land alles behalve welgezind is er meer van weet en invloedrijke personen er achter zitten dan kon de toestandin Soedan en dan welhaast in Egypte deEngelschen nu hun bezetting daar weinigin aantal is ernstige zorg baren Intusscheuis er al een ander bericht uit Londen naarbid waarvan het heele geval zich beperkttot de ontevredenheid van twee bataljons dat hun de scherpe patronen werden ontnomen Zii lieten het echter toe Als Egyptische en niet Soedanoesche troepen aan het maiten sloegen zou het voor Engeland wel ernstiger zyn Verapreiile Berichten Frankrijk De paters Assomptionnisten zyn van het over hen uitgesproken vonnis in hooger beroep gegaatï Men verwacht dat ook Marcel Habert zal terechtstaan voor den Senaat vuor die gelegenheid geconstitueerd als Hooggerechtshof De commissie voor de inschrijving welke is geopend om Paul Déroulède oen kunstvoorwerp aan te bieden heeft overeenkomstig den wensch van den nationalen gek besloten slechts 10 000 francs aan dat voorwerp te besteden en de rest van het byeengebrachte bedrag ter beschikking te stellen van Déroulède die er een patrotische weldadigheidsinstelling mee zal begiftigen of er de toewijding van een zyner medebeklaagden voor het Hooggerechtshof mee zal beloonen De Turksche gezant te Parys spreekt officieel het bericht tegen dat de sultan van Turkije voornemens zou zyn een bezoek te brengen aftn de Wereldtentoonstelling DUITSCHLAND Prins Helnrich wordt 18 Febr te Kiel verwacht De burgery bereidt voor die gelegenheid een groeten optocht voor waarvoor zich 15 K 0 deelnemens hebben aangemeld Spanje Het heeft hevig gesneeuwd Oud Kastiliö met zyn duivcnooB en was slim er dan ik Hij woonde in Berlijn in hetzelfde hotel als wij Aan lie tahle d höte trok een zwartlokkige mijnheer die tegenover ons zat en zich zeer beicbaafd voordeed hare bijzondere belangstelling en ik moet bekennen dat hij ook mij beviel lic informeerde wie hij was Een tooneeUpeler vernam ik die in den koninklijken schouwburg enige gastrollen vervult Wij moeten toch een enkele maal den schouwburg bezoeken oom zei ze al ware t alleen maar uit beleeldheid tegenover onien tafelbuur en ik w is zwak genoeg om haar wensch in te willfgen Wat heb ik haar ooit kunnen weigeren En ik kende haar hartstochtehjkeliefde voor het tooneel Wij zien hem dus spelen hij speelde vrij goed en had veel succes Haar vooral scheen hij uitstekend te bevallen En ik was zoo goed met of ik moest nog drie of viermaal met haar naar den schouwburg altijd als die Speelberg optrad Helaas Louise vatte vuur aan de vonken die hij om z ch heen strooide aU hij in ijne romantijche costumes op het tooneel verscheen en de smeltende licfdestonen adnsloeg Kn hij had iets m zijne stem dat zulk een jong ding zij was wel reeds een en twintig maar nog nooit verliefd geweest het hoofd maar al te licht op hol kon brengen Hij was bij alle gasten in het hotel gezien en onsoliede was hij niet Daar ik Louise kende stelde ik h lar voor te vertrekken zonder de redenen op te geven die mij hiertoe dwongen Nu om kort te gaan op zekeren voormiddag kwam zij met een brief in de hand op mijn kamer Wordt vervolgd