Goudsche Courant, dinsdag 6 februari 1900

ziJ het ook niet van het eerste gelid van het eens zoo beroemde gezelschap Le Gras en Haspels die verdwijnt Geinen j de Berichten öisterocbtend is de mailtrein No 80 der Staatsspoor komende van Vlissingeu te Rozendaal in botsing gekomen met een machine Een le klasse reizigfer werd daarby gewond Onder de denkbeelden tot hervorming van den Dierentuin in Den Haag behoort naar men mededeelt een plan tot demping van den bij het middenterrein gelegen vijver met het doel op den daardoor te verkrygen grond des zomers een bloemperk aan te leggen en des winters daarop een circus o gebouw voor eenige andere vermakelykheid te plaatsen Hoofddoel van de demping zou echter zijn het winnen van meer ruimte in den tuin waaraan vooral by muziekuitvoeringen behoefte bestaat en het wegnemen van de minder welriekende geuren die zich des zomers uit dat water in den tuin verspreiden Als eene merkwaardigheid vinden wy vermeld dat onlangs te Eraden eene SB jarige dienstbode Antje van Dettum het feit heeft herdacht dat zjj gedurende 70 jaren by eene en dezelfde familie in vijl geslachten In dienst was geweest In het jaar 1829 kwam zjj als 16 jarig meisje in dienst bij den kunstschilder Kissening thans dient zjj biJ diens achterkleinzoon Sinds lang werd de onde vrouw niet meer als eene ondergeschikte beschouwd maar meer als eene vriendin des huizes Huisvrouw Men meldt uit s Gravenhage Ken betrekkelijk kleine binnenbrand in perceel 48 A op de Lange Beestenmarkt alhier eischte Zaterdagavond drie slachtoffers Drie nog zeer jeugdige kinderen waren omstreek 7 ure in bovenkamertjjs in het achterhuis naar hun bedjes gebracht Op een der kamers brandde een kafhel en Aktr is de brand ontstaan zeer waarschynlyk door het vlamvatten van het beddengoed De vader ontdekte omstreeks negen uur rook en drong met behulp van een ladder door een der vensters naar binnen Helaas te laat De kleinen waren door den rook gestikt en de geroepen geneesheer kon slechts de dood constateeren De brandweer waB het vuur zeer spoedig met behulp van een slang op de waterleiding meester Bruiloft in een sterfhuis Eergisteren vierde te Sprang een echtpaar de zilveren bruiloft In het begin vanden avond stelde een der feestgenootenvoor eens een vroolyk lied aan te heffen daar het zoo stil was alsof men in eensterfhuis was Voor men hieraan voldeed ging men eerst nog eens naar de oude moeder zien die een paar dagen reeds bedlegerigwas Deze vond men plotseling dood Demepning van den een was dus bewaarheidgeworden Een ontsnapte dikhuid De reusachtige T ii vai GreeDwIcb 11 8 op te T r r de wyze aan te geven worden op het gewteu va v 4 8 17 8 88 10 10 10 37 10 17 10 84 10 81 10 40 10 55 7 16 8 08 1 10 8 1 T 8 86 a 8 l4 J 88 46 8 SS 8 59 C8 8 88 8 48 F 9 82 10 11 SO 11 45 11 54 8 50 rb Khw tiga mkelw nuktpiji B HoUuarte Sgwr 1 Kitn nyplwiwI hlffDi i 8 0 s 10 08 10 16 10 88 9 88 10 88 0 11 10 80 6 17 6 8 6 34 6 41 6 4 5 85 S 85 10 49 7 8 13 8 80 ll l 10 06 1C 0 10 18 10 87 10 89 10 44 11 07 11 44 3 7 59 8 80 8 i9 4 18 11 8 82 H6 E 8 41 8 18 8 O E in OO S O U 1 k k MSTERDtM la ma 8 9 8 08 8 1 9 38 10 10 10 7 18 0 1 06 8 86 8 88 4 O 5 03 35 8 16 8 86 9 83 9 36 O ts m t W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 S4 18 48 li 67 1 6 3 88 4 15 1 51 5 60 6 689 00 10 0 0 1010 O 1 48 Am l C 8 04 9 28 10 86 11 09 1 08 1 1 t m 8 41 4 0 I U 6 1 6 9 18 10 8 10 8 10 IS OO 4 7 86 O V 6 M 185 9 1 tlil 8 16 tS 45 1 16 18 01 U 86 JO 16 8 81 4 4S 8 20 7 6k 10 9 46 W 5 4S 6 50 7 85 8 80 8 ü0 8o 10 00 11 80 18 6 It O O 8 1 1 80 8 45 6 0 6 86 7 80 8 86 10 00 7 17 7 8 4 18 9 09 9 34 1 MS 10 8 18 611 1 8 84 8 38 4 17 4 S 6 47 7 5 8 14 9 1 11 10 ligt bedolven onder een dikke neeawlaag Te Pampelona ligt de sneeuw een meter boog in de straten In Biscaye is bet verkeer op den spoorweg Jastro Traslavina gestremd Te Berzana Oviedo is een meisje door den bliksem gedood OOBTENRUK HoXaABUE De industrie Ipt zeer onder de werkstaking in i kolendistrieten In een aantal labrieken staat bet bedr jf gelieel of gedeeltelijk stil waardoor dnizendeu arbeiders gedwongen werkloos z jn ECSLAJil De Weichsel is te Warschan overstroomd De lage wijken der stad staan gedeeltelijk onder water Twee buizen zgn ingestort BINNEN LAND Te Baarn is offtcieel bericht ontvangen dat Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin Moeder bet aanstaande zomerseizoen op Soestdgk znllen oorbrengen In de jongste aflevering van de Vragen des Tijds die van Februari komt over het ontwerp woningwet eene beschouwing voor van de hand van mr J Kruseman Aan bet slot daarvan schrjit hö het volgende Wanneer ik mijne beschouwingen over de ontworpen woningwet samenvat dan geloof ik de mecning te mogen uitspreken dat in het ont werp een belangrijke arbeid geleverd is welke voor de verbetering der volkshuisvesting zeer veel goeds belooft De critiscbe opmerkingen welke ik ray op verschillende punten heb veroorloofd betroffen voornamelijk de formuleering de wijze van uitwerking van de leidende gedachten der ontwerpers niet die gedachten zelve 1 20 7 88 door 7 87 7 S4 I 7 41 7 E0 8 18 08 i iy Ouudtt Mciordrfflla HieuwnrVnrk Rftt rdfiOT M Hottordaml PRottordaTn B 6 80 Rotteirdam Beun Rottordom D P Hotterdmn M 0 1 1 HinnffirUrk 4 46 I Af f 04 5 11 5 1 5 45 S 5 6 6 14 ÏO lllMi ra klu at t i l ii W 7 t 8 0 8 41 O U S8 9 14 Gouda ÏBVBuhuimnMoBrk SoHlurmBt i ZBir Vo rV ur 8 Ma e ura iielerui e pnhMo W 18 1 t bt T tv i 6 1 I 2 5 7 7 Integendeel het komt mij voor dat een woord van lof niet mag worden onthouden aan de regeering voor de ernstige en zaakkundige wijze waarop zjj bet moeilijke maatschappelijke vraagstuk der volkshuisvesting heeft aangevat Ook biJ anderen die het ontwerp te beoordeelen hebben zal naar men mag vertrouwen verschil van meening over enkele onderdeeion niet beletten dat de hoofdzaak in bet oog gehouden worde nl dat bet van overwegende beteekenis moet worden geacht dat do poging slagc om op dit gebied eene wettelijke regeling tot stand te brongen Afwijkende opvattingen omtrent onderdeelen zullen altgd blijven bestaan en eerst de practijk kan tuct zekerheid aan hot licht brengen in hoeverre do wet in alle opzichten aan do beboetten voldoet Blijkt dit onvei hoopt niet het geval te zi n dan zal in latere jaren wijziging of aanvulling der wet allicht te verkrijgen zjjn De grooto vraag is nu welke ontvangst bet ontwerp in de Tweede Kamer to wachten staat Het heeft bjj de jongste samenstelling van dit lichaam niet ontbroken aan betuigingen van sympathie by kiezers en bij gekozenen met de zaak der volkshuisvesting Zal deze sympathie zipb nu uiten in eene practiscbe medewerkiog in werkelijk opbouwende critiek üf zal de in ons parlement niet onbekende zucht om bedenkingen op te werpen zonder de wijze aan te geven I om ze te onder ngen de neiging om bg voorkeur eigen afwijkende meeningen aan te prijzen en altgd iets anders te vragen dan hetgeen aangeboden wordt aan het ontwerp noodlottig worden Of zullen onverwachts politieke stormen opsteken die het ontwerp in den maalstioom doen verdwijnen Of zal eindelijk het welslagen der woningwetgeving in gevaar worden gebracht door gemis aan overeenstemming ten aanzien van het toezicht op de voiUsge ondheid in de ontworpen gezondheidswet welke geen onverdeelde instemming heeft gevonden Ui den twijfel welken al deze vragen wekken ligt eenige geruststelling in de omstandigheid dat de behandeling der twee ontwerpen is opgedragen aan eene commissie van voorbereiding zoodat de voor ingewikkelde onderwerpen als deze zeer ondoelmatige gewone wijze van behandeling der wet sontwerpen in de Tweede Kamer niet zal worden gevolgd De kans dat bet overleg tuaschan de rogeering en do volksvertegenwoordiging goede vrnchten zal dragen is hierdoor aanzienlijk verbeterd Moge de uitkomst de gunstige voorspellingen bjj de indiening van bet ontwerp der woningwet gehoord tot waarheid maken het hnisgezin en dat waar onte maatschappij daarop steunt door den wetgever dient vermeden te worden wat aanleiding zou kunnen geven en misschien dikwyis zal geven tot ernstig verschil v n gexoelen tusschen echten huisgenooten of tot het onttrekken der vrouw aan de haar daarin opgedragen taak Evenwel zal ook dit vraagstuk te zyner tjjd oplossing vorderen en h it komt het bestuur der Liberale unie daarom ten eenenniale ongewenscht voor dat de Grondwet die oplossing door eene bepaalde uitsluiting der vrouwen geljjk thans zou verhinderen Het is dan ook van oordeel dat ook ten dezen do Grondwet den gewonen wetgever niet dient te beletten om zoodra hy daartoe den tijd gekomen acht tot toekenning van kiesrecht aan vrouwen over te gaan Eepumeerende verklaart het bestuur zich ten aanzien der mannen voor algemeen kiesrecht der meerderjarige ingezeten tevens Nederlanders behoudens bovenvermelde uitsluitingen ten aanzien der vrouwen voor vrijheid van den gewonen wetgever om het kiesrecht te kunnen verleenen Op bovenstaande gronden wordt met het oog op het kiesrecht zoowel voor mannen als vrouwen grondwetsherziening ten aanzien der bepalingen betreffende dat recht wenschelijk en noodig geacht De N B Ct deelt omtrent de Vrydag overleden kunstenares Mevr Faassen Van Velzen mede dat zjj in overleg met dr Cowan en den heer Hemke directeur van Salem en Pella inrichting voor zenuwliiders te Scheveningen alwaar Rosier Faassen sedert September verpleegd wordt haren man 1 1 Donderdag voor een maand gezelschap kwam houden en ook aldaar logeeren om haar man op te passen Beeds geruimen tyd gevoelde zij zich niet goed De afwezigheid en de langdurige ongesteldheid van haren man van wien zjj zielsveel hield badden haar krachtig gestel zichtbaar gesloopt Toch speelde zy te Rotterdam in Kloris en Boosje nog opgewekt haar rol van Pieternel Te Scheveningen aangekomen bad zij last van braken De dokter onderzocht haar en constateerde maagkanker Na een hevige bloedspuwing sliep zjj in De begrafenis zal vermoedelijk heden te s Gravenhage plaats hebben Catharinn Louise van Velzen was in 1833 te Amsterdam geboren Haar tooneelloopbaan begon zy als danseres in den Stadsschouwburg te Amsterdam Toen J Ed de Vries baar directeur was trad zy op in kleine rolfttjes Na een korten tyd gespeeld te hebben by A V Lier in de Amstelstraat kwam zjj bij Valois in Den Haag Toen speelde zjj voornamelijk soubretterolle Maar niet lang daarna ging zy tot oudere rollen over In deze beeft het tegenwoordige geslacht haar voornamelijk gekend Jaren lama heeft zij die op werkelijke komische l e gespeeld vooral rollen van goedige vrouwen die pasten by haar welgedaan figuur speelde zjj prettig en aardig Pieternel in Kloris en Roosje was een van haar vaste rollen Weer een van de goede oude krachten De leden van de Tweede Kamer der Htalen Uencraal zjjn ter vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 20 dezer ten 2 uredes namiddags f Gevolg gevende aan bet voornemen de behandeling van het kiesreclitvraagstuk in eene algemeene vergadering voor te bereiden heeft het bestuur der Liberale Unie zjjn raeening over dat onderwerp aan de kiesvereenigingen leden der Liberale Unie medegedeeld Ten aanzien der mannen is het bestuur in beginsel van oordeel dat aan ieder meerderjarig staatsburger bet kiesrecht toekomt en verklaart het zich dus voor wat men noemt algemeen kiesrecht Meerderjarig nl hij die den leeftijd bcett bereikt waarop het burgerlijk recht allen meerderjarig verklaart Staatsburger d i ingezetene tevens Nederlander Enkelen evenwel zullen naar bet oordeel van bet bestuur der Liberale Unie in bet staatsbelang van de uitoefening van het kiesrecht dienen te worden uitgesloten te weten zjj aan wie biJ rechterlijke uitspraak bet kiesrecht is ontzegd zjj die in gevangenschap of hechtenis zjjn zij die als verpleegden in een krankzinnigengesticht z jn opgenomen zy die bij recbterlykc uitspraak de beschikking ol het belieer over hunne goederen bobben verloren verder meentfc t bestuur wat de bedeelden betreft dat niet altijd bedoeling in welken vorm of onder L ilko omstandigheden ook uitsluiting van K de litoefening van het kiesrecht moet meI Mebrengen ROTTÏKDAMri en 1S U S8 1 86 ll 8 85 11 8 1 11 85 l M 11 48 i l4 jir 11 51 13 88 1 88 8 80 1 54 4 04 S 08 411 II Ten aanzien der vrouwen Het is bekend dat over het toekennen van het kiesrecht aan vrouwen ook door personen van overigens gelyke richltiijg zeer verschillend wordt gedacht Meent men cenerzjjds dat uit een rechtsoogpunt alle meerderjarige vrouwelijke staatsburgers op kiesrecht aanspraak hebben anderzijds wordt betoogd dat ten dezen ook dient gelet te worden op het gewicht van het huwelijk n 4 48 4 55 5 US 5 09 5 18 3 57 4 89 4 o8 4 16 7 14 9 54 10 49 5 40 e SO T 33 10 18 4 87 4 S8 6 18 11 30 11 18 11 88 II n 1U LL H 11 o ff $ 88 J 4I1 18 88 1 8 1 8 03 89 ff i S 49 ff 1 6 2 3 J OS 8 8 5 11 u EOTTÏEDiM yoBDl ti ma 11 80 11 87 7 88 4 40 4 60 4 57 6 4 5 10 9 38 9 40 40 MS IJ IS 11 35 58 7 5 10 19 ff 3 111 89 5 45 Liti 4 I9 t 84 ff J 10 48 11 54 19 0 18 14 1 15 BÓll d ih y ppl i f 0 1 1 1 9 00 9 38 l 10 17 1 Fuultitiflf Of den loop lun oUt gtnkeDd wordeD Ri I I U U K N B A VIM velM 49 O U 7 17 18 16 1 08 l Oi 8 14 8 46 4 18 4 55 o 86 111 1911 15 Uls 11 80 11 41 88 9 S7 1 18 ff ff 5 07 ff 1 89 ff ff ff 5 18 ff ff 1 6 88 ff 161 1 61 6 13 7 4 6 80 48 8 4 n 4 4 i 81 56 m 0 4 00 4 6h 18 7 48 7 55 9 4H10 9 i M 6 18 66 05 1 30 4 ll 17 6 I S 10 1 8 77 8 8 00 50 10 8 9 88 O S 10 461 11 j e 10 10 7 18 7 89 B 9 0 I 4 3 5 47 1 5 t i J 0 1 18 S 6 10 88 I 00 H O 10 48 11 li S r 6 11 46 6 83 6 04 6 88 40 r 48 6 88 6 1 6 5 7 8 1 3l iO 4S 10 6 i 10 4 89 16 r H 4 02 87 i 0 5 1 5 18 27 2 1 36 t 8 11 1 1 61 8 1 40 5S 4 48 1 o 1 16 I 1II 8S l i 46 i 1 ll ll 58 y l9 lU 00 10 84 9 41 10 54 Jo Tu tlt 7M M lO o 10 M 11 10 olifant Eager die sedert 6 maanden de bewondering wekt van geheel Londen in het Kristallen Paleis kreeg het onlangs in zjjn hoofd een wandeling door de stad te gaan maken Zonder dat men het bemerkte wist de dikhuid uit zyn gevangenis te ontsnappen en stapte kalm bet bek uit In de GaHord Hilstraat schoen het hem zoo goed te bevallen dat hy besloot daar voorloopig te blijven Men begrijpt dat zyn bewakers al hetmogelijke deden om hem terug te brengenin zijn hok Doch lietkoozingen zoetewoordjes vermaningen schoppen en trappen niets hielp Eager had zich languit dwars over de straat uitgestrekt en bleefop zyn gemak liggen Wat het ergste was het verkeer ondervond door de aanwezigbeid van den reus groote vertraging Demenigte groeide van oogenblik tot oogenblik aan on een sterke politiemacht hadde handen vol om de orde te handhaven Men bond zelfs twee sterke touwen om deslagtanden van Eager en begon uit allenacht te trekken doch niet alleen datde touwen braken maar Eager scheendit spelletje zoo weinig te bevallen dat hijeen groote hoeveelheid modder opsnoof endeze over politieagenten bewakers en nieuwsgierigen uitspoot Er moest een eind aan komen Eager werd voor een oproerige verklaard de straat werd aan elke zyde door zes poli tU8 genten afgezet en bij het licht van tfénige tüKkels want toen was het onderwijl nacht gèWorden betrok men de wacht bij den rebel De gansche nacht ging aldus voorhy en by het aanbreken van den dag verzamelde zich een groote reusachtige menigte rondom dit fortChabrol zoo zelfs dat men ook de zijstraten moest gaan afzetten en bereden politie te hulp komen moest Eindelijk des avonds te 5 uur nadat men vijl en twintig uren alle pogingen schipbreuk had zien lijden gaf Eager zich over Een bewaker die hem gewoonlyk zyn eten bracht ging met een stuk rauw vleesch naar hem toe en liet hem daaraan eens ruiken echter zorgende dat hü het niet te pakken krygen kon Wat men verwacht had gebqprde de dikhuid stond op en liep den bewaker achterna die hem wel voortdurend het stuk vleesch voorhield doch steeds op zulk een afstand dat hij het niet bemachtigen kon Zoo gelukte het den reus weer in zjjn hok te loodsen In de vorige eek stond te Amsterdam een persoon terecht wegens oplichting door middel van een op een bankbiljet gelijkend servetje Dat schijnbare bankbiljet was afkomstig Uit een restaurant in de Kalverstraat Naar Aanleiding daarvan is na door de politie de geheele daar aanwezige voorraad ongeveer 2000 stuks in beslag genomen op grond van 4rt 440 W v Stratr luidende Hy die drukwerken of stukken metaal in een vorm die ze op munt of bankpapier of op ronntspeciën doet gelyken vervaardigt verspreidt of ter verspreiding in voorraad heeft wordt gestraft met geldboete van tenhoogste vijf cn twintig gulden De voorwerpen waarmede de overtreding plaats heeft kunnen worden verbeurd verklaard In het Heldersche Dagblad wordt nog steeds de polemiek aangaande het incident tusschen den heer Staalman en priester Daens voortgezet Thans weer een ingezonden stuk van een werkman op s Rykswerf waarin deze den heer Staaldlan aanvalt om zjjne houding in deze zaak In het vrjj scherpe stukje vraagt de inzender den heer Staalman 0 a waaraan deze het recht ontleent priester Daens te interpelloeren over het dragen van het priesterkleed waar de heer S zelf in ziJn blad Extra T ding zich steeds tegen de Katholieken verklaart Het optreden van den heer S in deze quaestie qualificeert de inzender dan ook als ten doel hebbende zich stemmen onder de Katholieken te verschaöen biJ latere verkiezingen voor de Tweede Kamer Uit Wateringen wordt geschreven De persoon die hier in bewnsteloozen toestand aan den weg is gevonden en in het arrestantenlokaal is verpleegd heeft onze gemeente weder verlaten Zyn identiteit is volkomen bewezen hiJ was een Hongaar Daardoor was het mogelyk zich tot zyn familie te wencan om hem het noodige te verschaffen en hem uit zijn onhoudbaren toestand alhier te verlossen Dat evenwel van die zyde niet het minste gedaan werd klinkt wel wat vreemd en geelt aanleiding tot twijfel aan het verhaal van den patient dat hy op reis naar Transvaal te Rotterdam van al zjjn geld is berooid en zoo hier verdwaald ia geraakt Door bemiddeling van den Oostenrykschen consul is hy nu op reis naar zijn Ttderland De North China Herald maakt den tekst openbaar van het geheime edict dat de Kei zerinweduwe van Chin4 den 21sten November uit eigen beweging heeft uitgevaardigd en verder een aanschrijving door haar aan de onderkoningen en gouverneurs van verschillende knstprovintles gericht In deze stukken schrijft zjj dezen ambtenaren aan alle verdere aanrandingen van Chineesch grondgebied door vreemde mogendheden met de wapenen te keeren De mogendheden heet het in het edict werpen tijgerachtig roofzuchtige blikken op het Chineesche rjjk De gewoonte om te trachten internationale geschillen in der minne to regelen keurt de Keizerin at Dan maant zij het volk aan eensgezind te handelen en de haardsteden en graven van hun voorvaderen te redden nit de barbaarsche handen van de invallers De circulaire is ongeveer in dezelfde termen gesteld Zii vestigt de aandacht op de pogingen van Italië om voet te krijgen in de Sanmoen baai en het optreden van Frankrijk in Kwang tsjou wan en bezweert de gouverneurs te waken tegen vreemde invallen en deze met geweld van wapenen af te slaan zoo noodig zonder instructies te Peking te vragen STADSMEUWS GODDA 5 Februari 1900 Bij beschikking van den minister van justitie van 3 dezer is benoemd bjj het departement van justitie tot tweede klerk D M H Hattinga Raven thans ambtenaar by de Staatsspoorwegen te Gouda De Tüoneelvereeniging Knnst na Arbeid gaf gisterenavond in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene uitvoering met medewerking van de Goudsche Orkestvereeniging onder leiding van den heer Woerloe De verschillende muzieknummers werden uitstekend uitgevoerd en een warm aplaus werd uitgelokt na bet Transvaalsche volkslied Als No 1 van het Programma werd opgevoerd Een oud Soldaat fooneclspel in drie bedrijven De costumes waren van den heer J Mulder uit Utrecht en de grime door den heer Van Zulten die daarvan veel werk had gemaakt De verschillende rollen waren in goede handen met den meesten tact werden zy vertolkt ieder der acteurs deed zyn best om het geheel te doen slagen en dit lukte uitmuntend Een der acteurs die de hoofdrol zou vervullen was door ongesteldheid verhinderd mede te werken men had daarvoor een ander aangezocht en die had in endele dagen zich daarin gewerkt zoodat hotbons voorkwam dat aan hem het eeresaluut wel mag gebracht worden De anderen stonden hem waardig ter zyde ook hen mag een woord van dank voor hun goed spel niet onthouden worden Het welbekende kluchtspel locrisse de Vondeling werd mode goed uitgevoerd Nog werden wy vergast op een drietal voordrachten door de heeren v B die zeer in den smaak vielen en menigen gullen lach te voorschijn deed komen Het aanhoudend aplans van het aanwezige publiek was hun een bewys dat zjj dit kunnen vermaken De Vereeniging werd ten tooneele geroepen en daar trad het Bestuurslid van Providentia de heer A de Hoog voor het voetlicht en overhandigde onder een hartelijke toespraak aan den Voorzitter van Kunst na Arbeid een souvenir voor het optreden dezer Vereeniging by gelegenheid van het 25 jarig jubilé van Providentia Wy hopen nog menigen gezelligen avond by Kunst na Arbeid door te brengen Schoonhoven Het departement der Maatschappij tot Nut van t Algemeen alhier heeft besloten zyn 76 jarig bestaan feestelijk te vieren Voorloopig is daarvoor vastgesteld 28 Maart 362 S taats loterij 6e tClaaae Trekking Tan Maandag 6 Peljruari No 3012 ƒ 1 on No 4106 61S3 16166 en 20124 ieder 10 O No 8848 5472 en 10761 ieder ƒ 400 No 110 7780 U718 12889 14167 19083 en O 6 ieder 200 No 661 Si60 H31 508 7794 7909 106S1 11941 2409 1277 1441 14978 en K09O7 ieder 100 Prijzen v n 70 34 S 28 56 68 2 9516 11 148 6 7763 164 8227 62 6977 208 3366 679 9 322 3448 6S34 7099 41 i S63 6 ie 7150 624 63 47 76 874 59 88 80 86 1619 9 773 07 8778 HO 44 1 96 8812 6 06 71 14 7 4014 70 7804 67 4 17 98 8142 46 12012 78 92 65 46 88 17 3 9601 60 U99i 17 64 23 4 15001 1816 Ï962 12166 1 62 98 12123 62 1869 7739 lOnSl 12 U9 16 61 18 42 98 12 02 92 19 6 71 10117 5 15233 19220 46 92 16300 22 0281 1 6 6 15 37 l 642 74 6184 8812 10617 H 71 I 808 69 44fl 2 76 65 91 6811 84 U42 4512 34 8106 80 H7 6 91 I 6 ISO 4 S3 8 10404 12s n 9 1 I74 6 61 6282 8 66 81 37 1 905 2 1 176 ll 6 41Si 4 99 10613 121101 U 96 8S 4792 6808 8562 10710 10 16135 2 814 91 8 6 15 2046 61 74 2 43 73 77 39 4 11 93 25 7 0 2 6422 l 5351 83 614 6363 91 7f7 87 8570 826 5424 71 84 10811 64 16895 intlO 8683 911 74 164 O S0i46 711 11021 131 8 16832 90684 3n 11 PO 11204 92 8P27 1130 ISlul 1 20716 81 42 1351 17867 0 17 in 14136 17513 2080 8 U7 4 14280 17609 1 91 2 14308 64 46 6 55 Usi 9 44 14474 17706 2n 4 2053 660 7 O 9410 11162 14164 6 r 98 6 4 a Klana 12e Lijsl No 231 m z 1218 O DAME8 en HEEREN PAH t LUES V Jan OS At Kleiweg E 73 GOUDA f tfplH0fM 1 i li Piirs 27 JANUARI Vikrs Slotkrs Ntn EH u Jor tt S 2 i 8l 1 lu 11 11 3 I 3 V 93 1 Iilo iht 1 93 93 H No U 1 Hou I 1811 93 4 lOol lr l lK Ii r iiLt 6 I 6 88 8 OoaT N Oh n ap erlS6 f l i 01 iu ï lv rlBC8 6 B8M POIITOQAI O 1 m t couvoi 8 l k il to tifliHt 1 24 1 RiliLiKli Oli lio neul 1894 41 65 61 6li 96 101 671 92 88 6 1 100 341 90 4 91 9ï 611 436 85 dl G cons 1880 4 Ji ri hn aullis 188 4 d to t g Hop 18K9 0 4 d lo in eoud leen 1813 6 flitr duo dito lSi4 5 5 7 8pi JB Per i t chull 18S1 4 TUKKIU Qai r Gou leen 1890 1 ö IteninKSHti 1 Gec leenin Bor eO ZdiuAï Kp V oIiIr 18 Jï 5 MBiroo üb l Soh 1890 6 Vin zomi OM on p 1881 Ahsteedah ObliKatien 1895 3 RoTTïaoill 81 1 leen 1894 3 Nbd N Air H n le e aand Arend kTsbMij Cerlifl Bten DaliMaAtsohaT ij dito Aro Hypolbeokb paudor 47i Cult Mg lier Vor ten ahnd Or Hvpoih akh pnndbr 4V 102 Nederland he baak aand 204 Ned Hand maauoh to 1641 N W i Pao Hyp b pandbr 8 96 Rott Hy otbeekh pan l r 4 ütr Hyi othee b dito 4l ÜOBTivR O t Honu ban aan 128 Rdsl Hynntbe i ha k p udb 6 UOV Ahihika Eqn hypolh pan b 4 90 Uat L O fr h a tm 6 291 Nfo floll IJ Spo r Mü 8 nd U4 l i Mij t t Ei I at p aantl 10 Nod 1 d 3 irweïm a d 284 Ned Zuid Afr 8pin aand 6 2S6V l to oito ito 1691 duo 6 100 IHLII Spoor 1 1887 89 A Eol 3 66 Zuid It l 3p my A H b 3 66 i OLitN WafBohau Weerienaaud 1 I6IV4 Rui Sr Ru Sp Mij obl 4 97 Ualtiaobe dito aan l I Pattowa dito aand 5 Iwan Kornhr ilito a iid 6 98 Kar k Ch Azo 8p kap opl 4I 100 dito dito obliR 4 100 AKtHKA Ceni l ao Sp Mij ool 6 1141 Chio Si Nortb W pr 0 v aand dit dito Win 81 I eter ohl 7 141 Denver Rio Gr Spm eert 7 a 62 llKnois Central obl in tioud 4 106 Loai i irNa h illiCort v aanl 74 78 Moii o N Spw M lo hyp j 6 104 Miss K nfa V 4pCt prof aand 37 N Tork Onlas o k Wo l aand i 26l 26 Penn dto Ohio oblig 6 On on Cali ohypsinKOud 6 91 S l aul Minn i Manit obl O o Pao Hoof l n obig 6 481 dito dito Lino Col lo hyp O 5 Oasada Cao South Ohert T aao 1 6 31 V C Hallw i Na lo h d o O Am ierd Omnibu Mjj aand j 160 Rotterd Tramwo Maaia and 810 Nip Stad Ametardam aand i 108 Stad Boterdam aand 3 101 Biwll Stad Antwerpen 1887 8 om 1 Slad Brmiol 1886 2 100 Ho 8 Th6iiaRngullrQ l oh 4 1171 CallNit Staatileenig 1860 8 117 K K Ooal B Cr 1880 3 101 SpaH Stad Madrid 1 lf 68 341 1 a6 N n VtT B j A ib Spoel eert MTBLSTOOSfiË Zoowel voor Dames als Kinderen Ulfluscn laiMtibliiffcii IVIlcrIJcii n groote verscheidenheid billijke prijzen Veemarkt te Rotterdam Maandag 5 Februari 1900 Vette Oj en en Koeien goede aanvoer prijken waren voor i kwaliteit 33 2e k val 31 3e kwaliteit 37 cent per half Kilo Vette Kalveren rodel aanvoer ie kwaliteit 29 2de kwaliteit 27 3de kwaliteit 25 cent per halt Kilo Vette Varkens goede aanvoer rste kwaliteit IQ 2de kwaliteit 18 3de kwaliteit 17 cent per half Kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd De handel was voor alles prijshoudend APVËRTSPniEN 3 V mmm TK OEVEN BOOR Catharine van Rennes uit UXItKCIIT op ZniKJajï il Pebrimri l üU jn de Zaal NUT en VEHMUK HAVEN des namiddags om 3 uur prectet P II O Cl H IU M t DE AVONTUREN VAN KLEINEN FRITS Vertellingen aan t Klavier 1JED IES ÜIT DE BUNDELS Vlinder vlncht Meizoentjps enz enz ONUITGEGEVEN LIEDJES MET EEN PRAATJE KLEINE VIOOLSOLO S door den Jongeheer T G en INSTANTANEETJES UIT DE Kinderwereld lo Uitvoering bniten Utrecht TOEGANGSPRIJZEN Kinderen en leerlingen der Muziekschool f O SO Volwassenen 1 t tS Plaatsbespreking en verkoop der Tekstboekjes op Zaterdag 10 Februari tnsschen 2 4 ftl de zaal der Sociëteit Reunie op de Haven Voor eene nieuw opgerichte Verxt K fVtiittMadtHChtipitti worden beschaafde AGENTEN gevraagd Fr br lett H Adv Bnr BOSMAN Pr Hendvikstr 119 Dkn Haag Gevraagd 1250 RIETMATEN KORTE 4 BANDSCHK Levering volgens in te zenden monsters Betaling contant U VERiMliULKN ZONKN Steentabrikantcn Leeow4BI Kn adres voor alle soorten SOHOENWERK dan liel Voorin ilianLscli k k m m Liiarzi iiiiiai iizijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPIIUIIHINU van alle voorradig verschillende andere WINTERWERK artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk E CASSl ÏO TANDAIMS Turfmarkt Gr o u da Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAG i van S tot 4 uur VRIJDAGS van 3 4 u nr ZONDAGS afwezig S£Oi fe POIKE OUDIs m MJHIfilDAMMRR GENEVEE Hirk NIGHTCAF VetkrÜKbur bg P E ETERS Jz hiedam AU Iww a rui echtheid ii cachet en kurk ateedi Toofi en v q den naam der Firmt p noppF VAN Blommestein s Inkt is proLfonderVmilclijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLI AND