Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1900

Vo 8114 Woensdag 7 Februari piOO 38ste Jaargang o o s wuw en Aflt rtonhebhtd toor Gouda mi Omstreken Telefoon n mt üe itg ave dezer Courant g 0Rchiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs perj drie maanden is 1 25 faanco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke NomniPrs VT TF CEKTEIS TelefoRH Kn $ 3 ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centtn iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iii ending van Advertentiën tot 1 uur des midd FEAUSCHE STOOMVESYERIJ vhuiiiisobe W ssoheri 10 Krulxkatle Botterdfim Gebrovetöord door Z M den Koning der Belgen BoofddepM voor GOUDA de Heet 1 A VAN OS Az 8peciaUteit voor het stoomenjen verve van alle Heeren en Oameigarderonnj aliooV alleKindergoederen 1 Speciale inrichting voor hetjl Btoora n van piuuie mantels veeren bont enil Gordgnen tai lkleedeu eut wbr en naar d oieawBie en laatste methode oVei d Alle goederen hetzö gestomnd oi geverldworden onschadelyk voor m gezo idtieidvolgen ia bewerkt t Nieuw ouomrtTioffen rof Dp Liflbe w lbelcouil IlSQW KKAOk SLail I Altwn eoht mat bri luuulk yi tot vourtdarendi radicale lan Keji re gen oiinoil vaü aUeJ aelts de meeit hardfflabkigi xènuw lekten iiooru oritstaali door afdwahugen op wugdigen leeftijd Totale gêjjezing van elBB zlakte Blee ücht iMnauwdheid i Hoótdpfln Migraine Hartklopp ng jVfaiagpyn slechte sp ai ertering Oiiv rmqgen ImpotenïHtfJj Pollutione eni n Uit voetige piplectpsseü h ï h JpiaV fl 1 fl fl 8 IjubWe fév i Ü n r I ïepfet Matth v d Vecte paUba tlal l pÓt M Olóliau k Co U ttordHU i Happel VGra enliaRb V alijimans ilo Jong 1 Czii Eotteriliit riff fc Óo ftouil I W biï allo drogisten Jj JAIl K01D Korte öUenendaal I 202 203 GOUDA UXIiKWAKEN UEIiEEDSCH U l EN lll ISIIOUD AKTlhELEN FORNUIZEN i Ureukbandcit M GecomDiDeet de NATUUR GëNëESINRIGHTING doot planten krnlileu ozon water licht lucht enz Birondere behandeling van zenilWzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden lilrekzucht niaaiclljden slechte bluedsnientliii ziekten drr BtofwIsseltuE borMiyden rheuniatlsuius Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage tr tls en franco Sanatorium Arentsburgli VOURBUKG bij Den Haag aan de Geeitbrug Immi ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onaniel en gehe mo uitspattingen ia liet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G tiollandsche uitgave met 27 afb Prn 2 galden leder die aan de verschrikkelpkc gevolgen vau deze ondengd l jdt moet het lezen de oprechte leering dnhet geelt redt jaarlyka duiïeiid an eon lekeren duod Te verkregen by het VerUgs Maftaxiu te Leipzig Neumarkt SA franco tegen inzending vau het bedvag ook in loatzegnU en in eiken boekhandel in Rnlland 3 en o Paln Expcller del verook ifl W Isttc Op ket hbrMÜrMnetk Ankei id l ffi 76o en50o ileQ in dt mwsW apotbAken Tc Amttcrdam bQ TJlotli QébiB TIB VvjU OD Sanders i A l tatCa limn ioiii 1 1 t T Dtrtit juï vrudt d t midiA Biat Tamssud succes til qjutiUmlo in n TÜig ugawtBd ttgaa Rhtvoui Üek Jioh tYirtondh eid pijti k din I mm11 mg be Dit ba IjrSrNJI proafdc Kort otrerElcht oaier Prijsootir viit SHERRIES Pak on Gold Dry van al 1 16 50 per 12 fless 15 18 1 50 1 76 2I5 ROODE en WITTE PORTWIJNEN W MADERA S droog en zoet i VERMOUTH ia Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC il i 1 76 1 2 25 1 2 75 i 3 26 l 3 75 enSCOTCH WHBKY boï idej tjx Per Fl Pe Ank 45 Fl 1 0 65 Nto 1 27 76 q LISTRAtl 31 et 37 50 M n worden i 3 ets per stuk t rugge 3 CHATEAtt VALROSH 0 76 t B St ESTEPHE 0 86 St BMILION 189i 1 PAÜILLAC 189B 1 1 25 I GRAVES Witte Bordeaux 1 0 80 I SAUTERNE i 1 I ZELTI GIÈR Mqfczel I 0 90 BOtlRöDGNE i 1 10 ie üesstjhen I zijn in d pr zenhfegrepi B j elke hoeveelhei överMriJg aar jr CR BKAI§1 GoiKlQ ThljBrry Woncl rbal8emi in del gehmle wereld belfend n gedoemd jöijovertjroöen aid iel alle Horff Hoitg t liecef maaght Ictet f enz j Inw ndia zoowjel als oolajnitWendig in tópa alle iiiiekte gevnllen meiïiljjgoed voft aan te wenifefi fi 3 Plitjs pejf flafcA t f per post tl 1 AllelnectiKir Balsam H aihulitniil ApsIhiU i Thierry m Prsgrsdt Ml llBl llitt liuiibnj t bezit een alsnog ongekende geneeskracht Wn heilzame werking Maakt Meestal elkepijnlijke en gevaarlijke operatie geheel overlfcdig Met deze zalt werd een f 4 Jfl ir oud Koor OHji ueeêlIJk g hèufleu bt Uj r jeice in onlangs een bijna 22Jar j hauHrrUJden geneaien Brengt genezing en verzachting der Ji jnen bjj wonden ontstekingen enz van allerlei aard j I Pi iJ8 pev pot f 1 50 per os i 1 60 f Centraal Depot voor Nederland 3 Ap t lieliur HE lil i lfnKlli § Huklii 8 H iist jr liini Waar geen depot is bestelle men direct aan dia Schutsennpotheke de A TBlEliRY In Preyrada bel RohUsch Oester f eich Gelieve prospertiis te oiiibieden bij het Centrail Driiöt Sanders Itokin 8 Amstertlam GebrS Stoll W6rck a Chocolade en Cacao Donmatige door de nieuwste uttvmdmgön op machinaal geoied verbeterde fatorlcatie OU uitaiuitand gebruik van fijn en fijnste gi onüi toffen garnndoerei Icn verbnüker van Stollverck s Chocolade en Cacao een aaabevewnswaardig fabrikaat taxtwtLenn beantwoordondo finr Aen inhoud der resp Btikfltten Dt irma boiiaalde 87 Brevets als Hotleveraacler 44 Eere Diploma s gouden enz MedailleB een bevr van uitmuntend flju fabrika t Keods 1874 clireef de Accademi national de Paris Noufl vouK déMmona une n Aitlll d or prftmiire cia ue en conalderatlon ae Totre exoeUento fftbrtoation de Ohooolat bonbons varlea etc eto BtlBwiriik t fahnkaat ia verkrijgbaar bij 11 A Confiseui s Banketbakkers eni enz Ottveraalverteg nwoordiger voor ederlaiid Joliiui ttemlodt Ameterdam Kalvorstraat lOS 23fliSfev Patent H Stollen 1 Würnung Der grotiH Er olii jc uHHfe i atfiit H Stoll i srrungen hat Aulas lu t etile iar aii verfhlmeii Nafhahmuriiten ê ê Uan Aat a daher unsere utelu nehtirfen H f fuUf nur ran uni Jlreot acter In tolohan Emnhéndlup en dantn uniêr Plaktt wit nsbanitêhand autgihtiigt m S Fretsligten umi ZeugniMe intk utió fraam iill§ep l§clie Tandpoeiler en Anfisepliscli Mondtiiictiiiir van K VASSVTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland O IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMilNALOTEN Iste Prijs LANDAUER met 2 Paarden de RIJTUIG 1 Paqlrd Sd 1 J Voorts 20 RIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enii Prjjs per Lot Cent A brinkman 2n i i LANGE TIENDEWEG Wenscht gij eebffiinkeaKnelel gebruikt dan niets als ééne Flesch nil ni I nrub uuuuUH lUüU U lljOl lI Het is gAleken het eenige njiddel te z jp dat werkelgk succes heelt lAls men i de gebraiksijinwjzing goed j opvolgt is éêiie Flacpn steeds voldoende JQnJ verkrijg iaar biJ H H Coiö ursen ri i8ten ol direct na ontv v postw ot postzegels k i 0 70 bg J A r f4 E PFENAzn j EOTTEEDAM lOr wederyerkoopprs f iPer 6 Flftc i 2 70 I ia 5 00 M 4 E d c l a m e p 1 a a t Tranco rembours ïrintemps NOUVEAUTÉS Wj verzoeken de Dames die ons gellln treerd modealbum voor het WUitefnelxoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragefi aan HHJDLESJALUZOT G M aris Hetzelve wordt dan omgaand ijriitls en franco toegezonden Bestellingen van al 26 francs vrij van allt kosten aan huis met 5 verhooging lieixpeditie iiantoor te Kozend tal N II j eeii Engelsch maar Echt BOEHENBHOOD f JS cent de K G A SLLGT NIEUWE HAVEN 28 Het beau ontchtdetykste en makkelykste poetsmiddel voot Heerei en vooral damts en KinderKboenwerlC ta de Appretuttr van C M MUItcr Ie CO iJIIW BfcHln Beuth Str 14 M n lette goed ÖllS op naam tn fabrlaksmcrlc Virkrygbaar by Haftran WMeU n hi icheeNwark ealtalWleiii IrettryeH sni BNi QanarMl Depat by W IvtimBiin Arnli lADPifVl 6e iltoiinemcuts Voorstelling Eonderdag 8 Februari 1900 VEREEMDE ROTTERDAISCHE TOOSEl LISTEN LE GRAS HA SPELS ZIJN LAiTSTE JL Tooneelspel in 3 bedrijven Aanvang acM uw 8 Gewone bepalingen en prijzen ÖOBDA Druk van A BRINKMAN 4 Zn 1 Uulli iilnndsct Iverzlctit Thans heet het weder dat BuUejr geen nieuwen aanval op de Boeren heeft ondernomen Renter s bureau verneemt dat het ministerie van oorlog geen bevestiging heeft van het gerucht dat Bnllcr opnieuw de T oegela overgetrokken ZfSti zyn om Ladysmith te ontzetten Integeitdeel alles wijst ertegenwdorbig op dat het rustig is aan het front en in den eersten tiJd worden geen troepenbewegingen verwacht Wat het bericht betreft dat men te Ladysmith Bailor s kanonnen heeft hüorcn schieten denkt men dat het betrekking heeft op schietoefeningen met pas door Bulier ontvangen batterijen De correspondent der N E Ot seint hieromtrent Het bericht dat Buller opnieuw de Toegela overgetrokken is komt uit een verdachte Dnrbansche bron Het geheele Engelsche leger zou Vrijdag begonnen zijn de Wagendrift en een paar andere driften ten westen daarvan over te trekken om later op te rukken naar Acton Homes daarbij den Spioenkop links omtrekkend Do naïeve berichtgever voegt er b dat Buller s troepen gisteravond te Ladysmith verwacht werden Intnsscben seinde de correspondent van de Standard in Spearmanskamp Vrfldagavoud dat alles ru8t jg was Z0Qdt voorbehoud van den deskundige vaii de Times die het bericht uit Durban voorbarig achtte alleszins gerechtvaardigd lijkt In het Engelsch Lagerhuis wordt de beraadslaging over het amendement van Lord Fitzmaurice hervat Harconrt zegt dat het amendement een aansporing is aan de regeering om de natie rekenschap te geven van haar handelingen en een aanklacht tegen het beleid dat ziJ gevolgd heeft met den oorlog te beginnen De ministers hebben gezegd dat pas na het ultimatum van de Boeren een legerkorps is uitgezonden maar dat ultimatum was een antwoord op het oproepen van de reserve De staatkunde van de regeering is volslagen veranderd tusschen 1881 en 1896 Om de verandering te rechtvaardigen moest een oorlog begonnen worden Onder het voorwendsel dat z suzereiniteit bezat matigde de Engelsche regeering zich het recht aan de Zuid Afrikaansche Republiek voorschriften te geven aangaande haar binnonlandsche aangelegenheden Of die staatkunde goed of slecht was het was een oorlogzuchtige staatkunde De geheele manier waarop de onderhandelingu zijn gevoerd FEV LLEiO Vroeg Verwelkt Naar het Dultsoh 4 Raad eens oom zei ze wat ik daar zoo even ontvangen heb en zij reikte mij het epistel over Wi hadden geen geheimen voor elkaar Het schrijven behelsde eenc liefdesverklaring van ODxen viai vis in optima iorma en het slot was een huwelijksaanzoek in alle eer en deugd Nom d un nom Dat was me toch al te kras Ik liet haar de keus of ik vïilde dien brutalen vlegel mondeling voor haar antwoorden of zij mo st londcr afscheid van hem te nemen onverwijld vertrekken Zij bedacht zich en gaf aan het laatste de voorkeur Onderweg zei ze tot mij nOom ik ben toch nog overijld te werk gegaan Hij zal me altijd voor een dom hoogmoedig schepsel houden Ik zelve had hem moeten antwoorden lËn wat hadt ge hem willen zeggen vDat ik mij door zijn aanzoek vereerd gevoelde maar onder voogdij van een oom sta die nimmer lijne toes emminft zal willen geven Potz tausend riep ik dat was even goed als een liefdesverklaring En indien dit zoo ware hernam zij Ligt er soms iets vcrnederendi in een nun te beminnea die tot een stand toonde minachting voor den aard eu de strijdkrachten van de Boeren Mannen van het vak tellen het getal manschappen en kanonnen van de Boeren maar de ministers hadden rekening moeten houden met de ontembare kracht van een vrij volk dat voor ziJn onafhankelijkheid strp Men heeft gezegd dat de strooptocht van Jameson de regeering belette behoorlijke toebcreidselen te maken De vloek van dien strooptocht zei Harcourt zweeft nog om ons heen en is de oorzaak van den oorlog Wat het Zuid AJrikaansch copiitè betreft men heeft beweerd dat het comité er een bepaalde bedoeling mee had het onderzoek niet voort te zetten Dat had het niet Als het comité zjn onderzoek had voortgezet zou het ook tijdens de volgende zitting van het parlement hebben nlbeten vergaderen en de bewerkers von d fi strooptocht zouden genoeg invloed hebben gehad om do herbenoeming ervan te verhinderen Maar zoolang niet de zaken onderzocht zijn en de laster en de leugens die er over in omloop ziJn tot zwijgen zijn gebracht zal er argwaan bestaan dat de regeering medeplichtig is Bj de hervatting van de beraadslaging laakt Harcourt ten scherpste het beleid van de regeering maar verklaart dat Engeland nu het dezen ongelukzaligen oorlog eenmaal begonnen is hem uit moet vechten ioit oindu ttta Chamberlain laakt den toon van Harcourt s afkeurende woorden onder omstandigheden die ongetwijfeld ernstig zgn hoewel hij niet gelooft dat het land in gevaar is Er bestaat by de natie een alles overweldigend verlangen om alle krachten in te spannen om den oorlog tot een goed einde te brengen De houding van de natie is bewonderenswaardig maar zij heaft getoond dat zjj van allen verwacht dat zij eendrachtig zullen samenwerken De oorlog tusschen de Zuid Afrikaansche Republiek en Engeland is grootendeels te wijten aan de verschillen tusschen de beschaving van de Boeren en de Engelsehen Dat de oorlogstoebereidselen van de regeering niet voldoende waren gelijk men zegt komt doordat de regeering altp gehoopt heelt dat de vrede bewaard zou blijven Zij was besloten niets te doen om dien in gevaar te brengen Niemand kon de regeering het verwgt doen dat zij den oorlog gewenscht had De moeilijkheid waarin de trouwe Nederlandsche bevolking in de Kaapkolonie verkeerde moet niet licht worden geteld Hun trouw was meer dan gewone onderdanentrouw wegens de banden die ze verbinden behoort tegen welken men in onzen kring de dwaaste veroordeelen koestert f Üc duivel hale dien kerel dacht ik maar ik zweeg wijselijk aangezien men het vuur slechts aanwakkert door er in te blazen En nu is de vlam weder opgeslagen van onder de asch Ik had hem aangehoord met de wjmhoop in het hart Op den nu ingeslagen weg kon zij niet keeren haar trots nog daargelaten Een vreeselijke jaloezie op den gelukkige die de voor mij eeuwig onbereikbare bruid als zijne vrouw naar huis mocht voeren ontbrandde in mijn binnenste En toen ik bedacht dat ik haar geholpen had door mijn orgelconcert hare vlucht een tijdlang ver borgen te houden werd het me zoo erbarmelijk te moede dat ik eensklaps m snikken uitbarstte de jammerklacht van méér wellicht dan van beleedigde ijdelheid en doodelijk gewonde liefde die ik voor haar gevoelde Daar voelde ik de hand van oom Joachim zwaar op mijnen schouder Het hoofd omhoog vriend en niet klagen sprak hij Wat wij niet kunnen veranderen moeten wij zijn loop laten Laat ons echtet niet vergeten dat iemand als zij welke domme streken zij ook uithale overal en altijd zich zelve zal blij ven Zij kan even als Diana een oogenblik het rechte spoor verliezen maar zij vindt het weer daarvan ben ik overtuigd En moet zij al een harde leerschool doorloopcn het leergeld is aan haar niet verloren De eenigen die het hard te verantwoorden hebben en deze duivelsche ge chiedenir niet te boven komeO dat xijn w i aan de Engelsehen zoowel als aan de Boeren Maar de positie van de tvouwe Engelsche ondörtliDen moet men ook niet uit het oog verltewn De oorlog zegt Chamberlain is oerl k noodaakeljjk en rechtvaardig Het indienen van tiet amendement is te belreureni omdat het twgfel wekt aan de eendracht onderde natie Het is voorbarig nu over de voorwaarden van een schikking te spreken maar de rweering is het in hoofdzaak met Örey eens hi zooverre dat zö zal weten te zorgen dat geen tweede Majoeba komt Toejuichingen Nooit meer zuUen de Boeren een citadel oprichten in het hart van Zuid Alrika een oltadel van welke haat en nayver tusschen de rassen uitgaat Nooit zullen zy meer in staat zgn Engelands oppermacht in gevaar te brengen en Engelsehen te behandelerj alsol ze lot een lager staand ras behoordsB De natie heeft sinds dien tegenspoeden ondervonden Bïlk van die tegenspoeden is het sejn gewoest voor nieuwe vaderlandslieveöcle aanbiedingen die schiltereud spontaan waren De trouw van koloniën is geen geringe vergoeding geweest voor de ellende van den oorlog Engeland is de koloniëft daiytbaarheid schuldig voor den zedeIpen en stolleiyken steun dien zij het niet zoadQB hebben verleend in een zaak die niet De Engelsche Economist keurt het al dat het parlement zooveel praat op een oogenblik dat het nergens toe dient De liberale leiders hebben toch gezegd dat de oorlog met alle kracht moet voortgezet worden en welk nut heeft een motie van wantrouwen als er geen ministerie klaar staat om de regeering over te nemer En iedereen weet zegt de Economist dat de liberalen zoo n regeering niet zouden kunnen vormen De oppositie verknoeit dus töd De ministers zyn echter nog scherper te laken tlit liun redevoeringen zou men opmaken dat zg den ernst van den toestand niet inzien en voorts dat zg elkanders meening over den staat van zaken en de verschillende vraagstukken die aan de orde zijn niet kennen liord Salisbury b v zeide dat de regeering niet voldoende over de wapeningen der Boeren ingelicht kon zyn omdat haar geheim fonds te klein is en Lord Lansdowne dat zfl er alles van wist En zoo meer Het is zoo zegt de Economist ten slotte nog niet de tyd om van een vreedzame oplossing te spreken ofschoon het de plicht van onze openbare personen is om zorgvuldig de beste voorwaarden voor zulk een op meen mij zelven Want gij Johannes zijt nog jong gij hebt nog een lang leven voor u en zijt een vroom christen Ik echter ben een oud man wien men zijn eenig ooilam heeft ontnomen hel en duivel wat zal me dat een hondenleven worden Ën na een oogenblik vervolgde htj Vergeet mij Wciazbrod ik kan niet meer ik heb nog niets te do n Blyt maar rustig hier tot uwe oopen weer droog zijn Voor mij is deze oude barak toch bedorven nu we er nooit meer gezellige kofücuurtjes zullen doorbrengen Met deze woorden ging hij de deur uit een jachtgeweer over den schouder en door Diana gevolgd die erg droefgeestig de ooren liet hangen II Van den tijd die nu volgde valt niet veel te zeggen Voor het uiterlijke ging alles zijn gewonen gang Oe leegte door de vlucht van het onwaardige familielid veroorzaakt scheen door niemand uitgezonderd oom Joachim en mij te worden gevoeld haar naam werd nooit genoemd Sedert de vlucht der stiftsdame scheen de heer des huizes het met de geestelijke tucht nog strenger 0 te nemen De tafelgebeden groeiden niet zelden tot kleine zedepreeken aan en s zondagsmiddags leidde hij persoonlijk eene godsdienstoefening waarbij hij zooveel theologischen onain uitkraamde dat ik mij geweld moest aandoen om mijn ouden lust tot disputeeren te bedwingen In zijne toespraken lossing te overwegen Maar twee dingen moeten er in elk geval in opgenomen worden het Engelsche grondgebied moet ontruimd en de twee Engelsche koloniën moeten verlost worden van de zorg die noodzakeiykerwijs de nabuurschap van een machtigen militairen itaat want dat is Transvaal nu oplevert Onder deze voorwaarden zyn er velen die vinden dat het grondgebied van de twee republieken verschoond kan bljjven op den grondslag natuurlek van herstel van grieven voor alle deelen der bevolking Maar de Economist herhaalt het de tgd voor deze kwestie is er nog niet en de oppositie zou wys doen haar vredelievende neigingen op het oogenblik nog niet op den voorgrond te stellen Evenals de radicale Dultschers in OostenrijkHongarije hebben ook de radicale Tsjechen geweigerd aan do verzoeningsbijeenkomsten deel te nemen daar hg ala eerste voorwaarde voor een schikking met de DuitscUors beschouwen het herstel van het koninkrijk Bohemen Ook in de Jong Tsjechische partgvergadering bestreed de radicale vleugel het voorstel om vertegenwoordigers te zenden maar vergeefs De vrij geringe kans op het welslagen van de pogingen tot verzoening wordt door het tijea eenigsztnïi verhoogd Vorapreide Berichten Fbahkbuk Dreyfus is op eenige lichte aanvallen van koorts na die steeds zwakker worden geheel hersteld Hü gebruikt nu gewoon voedsel en besteedt zyn tyd aan de opvoeding van zijn kinderen behalve 4 aren per dag welke gewijd zijn aan zijn correspondentie 16 Febr a s zal mevrouw Fanre een lijkdienst laten celebreeren in de Madeleine kerk te Parys ter herdenking van den sterfdag van haar echtgenoot Félix Fanre president der Republiek In 7 departementen is een onderzoek geopend naar de gelden waarover de Absomptionnisten beschikken De Aurore is veroordeeld tot het betaUn van 500 francs boete wegens publicatie van een artikel waarin de dood van den Israölitischen milicien Bernard werd geweten aan de mishandelingen van een kwartiermeester Ook de schr ver van het artikel is tot een even hooge boete veroordeeld maakte hij niet zelden bcherpe zinspehngftn op verdwaalde schapen en verlorene zielen Ik gevoelde mij nu in den Itnng waann ik mij bewoog met den dag onbehagelijke r Het pijnlijkste was nog dat ik spijt de belofte mijn algod bij onze laatste ontmoeting gegeven toch aan baar begon te twijfelen Ook werd ik geenszins verzoend neen veeleer nog dieper gekwetst toen ik veertien dagen later eene gedrukte kennisgeving ontving van haar huwelijk met den heer Constantijn Speelberg tooneeldirecteur Onder het lezen dezer woorden voelde ik hoe de dwaze hoop op haar Ijerouw over dien eenen ongelukkigen stap sleedb in mijn hart had geleefd de hoop dat zij uit het vuile bodemlooze moeras zou terugkeeren rein als een zwaan die slechts de wieken behoeft uit te slaan om zich van sUb te reinigen Ik wist dat zij aan oom Joachim en aan hare tante lange brieven had geschreven waarin tij waarschijnlijk hare handelwijze zocht te rechtvaardigen maar ik waagde het niet er naar te vragen Ik had er een nauw voorgevoel van dat ik dingen zou te welen komen die pleitten in haar voordeel Maar niemand sprak er mij over en zoo bleef ik in het duister rondtasten Eerst veel later is mij hierover het juiste licht opgegaan Wat mijn kneekeling aangaat verwilderd aU hij was hij had toch een flauw besef van t geen recht ot onrecht was bewaard W rdt vervoi d