Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1900

0 Vette Kalveren radel aanvoer ie kwaliteit 19 adc kwaliteit 27 3de kwaliteit 25 cent per halt Kilo Vette Varkens goede asnvoer iste kwaliteit IQ 2de kwaliteit 18 3de kwaliteit 17 cent ler half Kilo fj Schapen en lammeren ilddijk aangevoerd De handel was voor alles prijshoudend het eerste hnwelök niet medegerekend moet worden en de loteling dus is de derde uit een gezin van zes broeders of half broeders van wie alleen de tweede beeft gediend of nog dient Met deze meening vereenigde zich de rapporteur over deze zaak het lid van Gedeputeerde Staten mr graal van Bylandt Bij de tweede zaak gold het de vraag of de dienst van iemand die aanvankelijk als nummerverwisselaar is opgetreden doch later tengevolge van de oproeping van het door hem zolf getrokken nummer voor dit nummer moest dienen recht geeft op vrijstelling wegens broederdienst De militieraad had in overeenstemming met een vroeger Koninklijk besluit aangenomen dat in dit geval de nummerverwisselaars voortdurend als zoodanig moet worden beschouwd en dos aan ziJn di st geen recht op vrijstelling kan worden ontleend I Gemengde Berichten DAMES en HEEEEN PARAPLUES A van OS Az Kleiweg E 78 GOUDA TeUphoan Mo 11 Keurs van insler lam Slotkn 81 98 98 87 JANUARI I Vrkr tfEDïRLAND art N cl W 9 9 i 81 93 93 lOOV 88 83 88U 24 i 981 96 dilo ililo litc 8 ilito dito dtto 8 Holio a U l Qoall lHl 984 talis Iii nhr vidkI862S1 6 OosTBMK Ohl iD t apier 1868 6 llto in I Brl8 8 6 PoRTOöAL O L ini t coupon 8 llto tiokot 1 R0iLi D 0bl Binnenl 1894 41 dii i 0 iiim IS 60 4 iliio hii Roths 1889 4 A tn l ij Mop ISny yO 4 d lo m eunil leun 18i3 6 llto lit i 18 4 5 Men meldt uit Den Haag Op de Turfmarkt wierp zich gisterenmiddag een beschonken persoon voor een autocar bestuurd door Mathien Cotdang terwijl nog twee heeren uit Rotterdam in het voertuig zaten Cordang kon door het plotselinge van het geval niet meer stoppen tengevolge waarvan de machine over het lichaam van den dronkaard ging zonder dat deze echter eenig letsel bekwam Cordang echter viel door den schok en bekwam wel letsel dat hem zichtbaar veel pijn bezorgde De dronken kerel werd door een rijksveldwachter naar het politiebureau aan de Haven gebracht waar Cordang eene verklaring van het gebeurde gaf 4 m 101 671 9 17 l l jv n ISUII 4 inn n D n ar e C i hul Tl K IJ r C ö 1 ie cl Zino APK Rp V tiioo i Vk N ZtiKI O 1 on MaiRaD H o il kratiH RorT u ll Si 1 n Nkd r H n i A r 1 1 T h M I MH t ll 1 Kt llvihiUieMti I I VI orV r i i r 11 k M N il r I I I in i 1 rt f Hl H 11 V Utr l li Il ü iaTK a o i lli u I1RII inn Kuai llj tliep lm iidh AuBKlKA Ei il hyiiolh puu b Mal L I r Li n Vu Holl U Spi r Mg Mg I t Ei St p Kei I d 3 iirwexm i N l Zind Ah 81 1 iiiid itii i ua it 1 1H91 iliio 6 lT U fjioiir 1 l 7 9 Bn l a Zuiil 1 l 8p mij A H l iL W b u W imud Il ai Ir au 8p Mg i lil 4 BaluaotiM Un na Fh l wa liti nanil iwnMK It m It n mI 6 ICar 1 Ch As W 8p k ip op liUi dito obiiir Amerika C n ao Sp M i o 1 6 Cho kNoth W pr a I an i lil llto Win 8i ntBi niii 7 Da ivor tt Ri Jr Spm an v a Illi oi Oiitr 11 I tud 4 Loui iNa hfilliOon i n Meii u N Spw M In yp lti K 1 a V ipCt af aan N ïiirk Oui o k W i a nd Piim llto Obio nliliK 6 Okkoo Oalif hyp i uoud S Paul Mmii Maait obl On Pae Hooflga ob ij 8 dito dito Li o Ooi lebyp Oi GaKaoa Oan Soulb Chert v aaa I Vra C RalU kNa lob d 0 0 Amitard Omnibu Mij aaad Rotterd Tramwe Maai8 and tflD 3tad Am terdam aaad 9 Stad Eo tenlam aaad 8 BaMH Stad Ant erpen 18 7 9 l 3 ad Bruaaal 1888 Ho o Tbeiaa Bngullr G Iwh 4 Oim StaaUlaODJg 1860 6 K K Oo l B Or l880 8 3pu ia Stad Madrid S li 8 NiD Ver B B Avli Spoel ooit ohig 3 I IK90 6 y 1181 lh 6 3 I 14 S HO l I iKi lilt 41 100 841 O 1 e 1 436 61 10 80 De commandant der Vrijstaatsche artillerie majoor Albrecht zegt in een brief aan de Magdenburger Zeitung over de Engelsche projectielen Van de honderd granaten die de Engelscben afschieten springen er nog geen tien en die tien richten meer schandaal aan dan onheil Als een lyddietbom iemand niet pal op ziJn hoofd valt zoodat hij een buil oploopt liJn ze geheel onscbadeljk Bij Colenso waren op ongeveer 1000 Engelsche bommen niet meer dan 10 doodeu en 30 ft 40 gewonden aan onzen kant Majoor Albrecht zegt dat ook de Vrijstaatsche artillerie hoe prachtig zij soms werkt niet aan de verwachtingen voldoet Bij Colenso deed zü 400 schoten doch of zij meer 4an 100 slachtoffers maakte betwijfelt hij BiJ Magerfontein op U December verveelde bevel ontvangen niet te schieten en on ertusschen legden do Boeren scherpschutters in den tijd van 10 minuten meer Engelscben neer dan hij in 10 uur met zijn artillerie had kunnen doen Zoowel bij den aanval als de verdediging acht hy de rol der artillerie zeer ondergeschikt De strp op korten afstand brengt altijd de beslissing Bg Magersfontein en Colenso waren de slagen binnen de tien minuten beslist In minder dan vijf minuten had Bnller zijn elf kanonnen verloren Wie t minst zenuwachtig is die wint volgens den majoor IHU I 11 I tu 118 uov 90 891 nd ÖlU ind 10 SS61 100 66 66 IM 7 98 loofl 1110 1141 141 68 06 H 1114 87 86 9 81 60 810 108 10 911 1 100 inv 117V 101 841 7 861 In den nacht van Vrydag op flerdag is 1 hoog er beroep van meemnguaiue zo o n uu xn ueu i T 7 HlJiiii ftrpPnWjPb De Opi uiminjï van alle voorhanden CortumeH Unntelit Japon stoffein KN WITTE CiOEIIERKIV tot do bekende lage i rlj en zullen tot en met 24 fEBnUABI voortduren D SAMSOM 36 2 Staats loterij jc tlaaaa Tralking tan Dinsdag 6 ïebmari No 80900 100 01 0 No 918 66 I en Ifl OS ioder 100 No 8171 I28 8 i n U 86 ieder 410 No 118 1197 7388 098 1 806 en 90898 ieder 800 No 849 4 9 997 6189 6 98 750 8 0 11089 m 166 4 ieder 100 O OlMI A A M STIBDAU ila iiM a l 8 8 8 09 8 11 9 98 10 10 tO 7 li OS l 08 8 88 S St 4 O 5 08 88 8 18 sa t 8S 8 88 0 88 Vmat W 8 01 6 83 8 09 10 10 10 S4 U 48 12 87 1 61 3 18 4 18 4 7 6 60 8 68 9 00 10 0 0 1010 0 1 46 kmit O 8 I l OS S 10 88 11 09 1 08 l ln 8 09 8 41 4 0 III 8 n6 9 1810 8 10 SS10 8 K M n 08 7 0 7 8 8 S8 08 ïïl U U 8 18 1 80 MM OO 0 S J 8 8 0 MJ 7 8 7 6 MS 48 tO z g e r8 z z = zi = = = = 3 r z SS = = = y ah Mc l J 7C o78 o l 7U 8H 8ï HM7 H 8 40 8 17 4 88 1 16 8 38 8 40 S t U iO 18 00 litH 10 S7 U U lUÏS 10 81 11 48 10 i iKlX 6 86 7 8 16 96 189 46 1 18 18 01 11 16 1 11 8 81 4 4ï 8 80 7 6 10 9 46 W 6 4S 6 60 7 SS 8 tO 8F0 9 80 10 0011 80 18 lll OSO l ir 8 80 8 46 6 0 8 86 7 80 8 86 in OO 7 17 7 34 18 9 09 9 84 IMS 10 8 H m 4 8 81 4 17 4 88 5 47 7 61 8 14 9 1i 11 10 8 S4 8 60 I U I it t SB 10 14 8 87 0 66 68 8 81 8 4 U ÏO 111 16 10 88 1 18 11 09 1 87 l n B iO 8 69 1 48 6 88 8 41 S 7 68 9 19 10 00 10 84 6 16 9 8 4 10 38 I1 6S 18 87 4 18 7 8 i 9 11 10 64 5 30 T Oi 22 111 46 1 86 4 8 Lf 9 49 6 80 7 17 7 17 6 01 U IS H 10 69 ll lli ll li 11 81 9 a H tO 8 68 4 48 80 8 10 7 18 7 68 4 26 tO Ot 10 16 11 10 i DDITBOHLiSD In de commissie van den Rgkadag heeft de sociaaldemocraat Bebel de regeering gecritiseord die tariefverlaging voor het vervoer van steenkolen voor Oostenrflk toestaat Hy verklaarde tevens dat als de regeoring voortging aldus indirect de Oostenrjjksche patroons te bevoordeelen de Dnitscho mijnarbeiders zouden b eraadslagen over de vraag of zy tot steun van hnn kameraden in Bohemen niet eveneens het werk zonden staken ïerwjjl de staking in de kolenmijnen nal ö Aken zich uitbreidt is die in Saksen geëindigd nadat den stakers loonsverhooging is toegestaan Engeland Koningin Victoria zil naar beweerd wordt naar de Italiaanscbe kust reizen via Bazel en St öothard op welk traject zy misschien een onderhoud zW hebben met keizer Wilhelm van Duitschland De kolenprjjzen zullen nog hooger worden De handelaars te Cardiff hebben in Wales 500 000 ton steenkolen opgekocht waarvan 400 000 ton voor het buitenland bestemd zyn Spakje Te Madrid liggen ongeveer C OOO personen aan influenza ziek Het sterftecijfer is gestegen van 36 tot 83 per dag Italië De secretaris van de Italiaanscbe ambassade te Parijs markies Paolucci is naar Rome teruggeroepen om inlichtingen te geven over zijn tegenwoordigheid aan bet banket door de Parijsche socialisten georganiseerd ter eere van Enrico Ferri BINNENLAND Van een drietal gisteren voor Gedeputeerde Staten van Zuid Holland behandelde militiezaken was er eene van nog al ingewikkelden aard Het gold de vraag of tot bet gezin van een loteling behalve twee halfbroeders van dezen kinderen uit een vorig huwelp ook moest worden medegerekend een half broeder yan evenbedoelde twee halfbroeders Er waren hisr pmelijk drie huwelpeu Uit het eerste huwelijk was één zoon geboren die zgn militfedienst vervulde uit het tweede sproten twee zonen van welke de eerste niet gediend lieeft on do tweede nog De tegenwoordige loteling nu is de eerste van vier zonen uit het derde huwelijk aangegaan door de overgebleven echtgcnoote in het tweede huwelijk die echter niet tot de echtgenoote van het eerste had behoord En nu rees de vraag of de loteling was de derde uit een gezin van zes of wel de vierde uit een gezin van zeven broeders of halfbroeders De militieraad in Uet derde district dezer provincie had het laatste aangenomen en dus ook den militiedienst van den éénen zoon uit het eerstvermelde huwelijk in aanmerking nemende den tegenwoordigen loteling van den dienst vrijgesteld Uoud o l Moor lr lit doot 7 7 i ïlieuwerlrork 0 p Ue 7 41 f Bott il n M O 7 10 f RotterdamD P KottMdam B 8 1 7 SB 8 09 8 il 11 7 87 8 58 7 48 08 S U 8 U7 8 SJ U 8 Qouda ïeTonhuiMB Moorkapallo SoetamiMr Zegwaf d Voorburg Ha e 16 8 Dl V 07 6 84 7 80 a lS t 8U 6 88 8 48 OS ifouila Oudew Wuecd Uir o h Utrsolll W ier len üudeï rtouda 8 88 TT 7 4 8 Hiertegen kwam de militiecommissaris in hooger beroep van meening dat de zoon uit de Italiaanscbe driemast schoener Quirinale in het gezicht der Fransche kust bij Villeroy vergaan Slechts drie man van do equipage die uit tien koppen bestond zijn gered kunnen worden De Quirinale was den 1 Januari met een lading van 800 ton ijzererts van Carthagena vertrokken met bestemming naar Marseille Eeods bij de aanvangende reis had het vaartuig met storm te kampen maar voorby kaap St Sebastiaan begon de wind zoo hevig op te steken dat het te middernacht alle zeilen verloor De kapitein wilde het vaartuig op do knst zetten doch slaagde daarin niet daar het niet meer luisterde naar bet roer Weldra draaide het dwars tegen den wind en werd nu zoo door stortzeeën geteisterd dat elk oogenblik verwacht kon worden dat het schip uit elkander zou slaan Dit gebeurde dan ook onder hevig gekraak te 4 uur in den morgen De opvarenden verdwenen allen in de diepte waar zeven hunner het leven verloren Een der geredden werd door de douanen geheel naakt op het strand gevonden met sen reddingsgordel onder de armen een ander had geen andere kleedingstnkken dan een hemd en een onderbroek aan Toen de ongelukkigen werden ontdekt was het zeven uur ze badden dus drie lange uren met de golven geworsteld De derde die werd gered wist een plank te grgpen waarmede hq driemaal op het strand geworpen raaar evenveel malen daar weer afgespoeld werd Ten slotte gelukte het hem zich vast te klemmen aan eenige planten en met bovenmenscbeiyke krachtsinspanning zich op het drooge te werken In een stikdonkeren nacht liep biJ twee kilometer ver over de landen en kwam eindeiyk aan do overzode van het Zuiderkanaal aan de woning van een zyner landgenooten waar hy liefderflk werd opgenomen Indien hy in die streken bekend was geweest zou hy geen twee of driehonderd meter van de kust reeds onderdak gevonden hebben Van de omgekomenen werd slechts het Iqk van den stuurman gevonden den rechterarm om een reusachtigen balk geslagen Het stuk hout had hem vooral in het gelaat vreeseiyk verminkt en in plaats dat het hem gered had had het misschien juist zyn dood veroorzaakt De geheele kust waar het ongeluk gebeurde is bezaaid met wrakstukken balken masten planken twee sloepen boeken enz Twee der geredden zyn niet buiten gevaar Te Altforst een dorp in Gelderland gem 4nne tern bevindt zich een godsdienstige secte up ae jongsie vergaaeUuB Yrcrd bosloten den Heer een offer te brengen Middernacht van Vrydag op Zaterdag kwamen twee meisjes voor Uet buis van den landbouwer Scherf die tot de secte behoort Psalmen zingen Deze riep daarop zyn knecht die de trap afkomende door Scherf werd vermoord B i 47 8 98 19 88 10 48 8 48 10 6 69 1 U 10 66 8 66 10 7 18 7 89 8 06 8 88 40 11 8 8 04 r 6S Hoofd en armen werden afgehakt waarna Scherf diens vrouw en de beide bovenbedoelde meisjes hunne banden in bet bloed van het slachtoffer wieschen Hiermede meenden de waanzinnigen den duivel te hebben vermoord Als dankoffer aan God werd een kamer in brand gestoken doch spoedig gebluscbt Scherf begaf zich Zaterdag naar zyn moeder te Batenburg terugkomende werd hy door de politie in Appeltern gevat Op het hoeren van dit feit kwamen 20 le en der nieuwe secte Zaterdag samen psalmzingende tot Zondagmorgen Zg zgn nu in het buis opgesloten en worden door een cordon veldwachters bewaakt Nader seint men De knecht werd het hoofd gekloofd De dood moest volgeus een z g voorspelling geschieden Het lichaam w rd all het ware uitg p rst twintig secteleden kwamen na de daad hun handen in het bloed wasschen De B Ct meldt omtrent dezen moord nog het volgende De dader van den moord lydt aan godidienstwaanzin en ook familieleden en enkele zquer vrienden schynen er door aangegrepen te zgn Toen d man den moord gepleegd had zeide hg den duivel te hebben uitgeworpen hy hondt zichzelf voor den Messias en er zyn in zgn omgeving personen die dit ook gelooven De ongelukkige is niet vportvluchtig geweest maar na het volbrengen van zgn daad slechts been gegaan om familieled en en aanhangers te halen Toen hy met dezen terugkeerde ii hg gearresteerd De and ren trokken zingend verder naar zgn huis waar de misdaad is gepleegd en waar de justitie nit Tiel hen zingend en biddend bgeenvond Uw berichtgever heeft met vier hunner gesproken die hem toeschreeuwden hoe gelukkig ze waren den duivel te hebben uitgeworpen Men scbrgft over dezen moord nog nit Tiel dd 4 Februari In den loop van den dag zgn omtrent den moord te Appeltern de volgende biizonderheden bekend geworden De moordenaar M Scherf is 27 jaar oud Hy is gehuwd met de weduwe Blankers moeder van 5 kinderen De verslagene Jan Brinkman uit IJzendoom afkomstig en als oppassend jonkman bekend is 28 jaar oud Het staat vast dat de moord in een vlaag van godsdienstwaanzin is bedreven Een vereeniging van 30 personen uit Appeltern hb dt geregeld godsdienstige samenkomsten ten huize van S onder leiding van Spiering heden ook gevankelijk alhier bin nengebracht Ook Vrydagavond had zulk een bgeenkomst plaats waarop geconstateerd werd dat de knecht den duivel in den buik had Het gezin schgnt ter ruste te zqn gegaan en tegen kwart over twee gewekt te zijn door de gezusters Leroy uit Maasbommel Daarop is gevolgd een godsdienstige byeenkomst in het alkoof van bet echtpaar waaraan de verslagene en de meid waarscbyniyk gedwongen deelnamen Met een zwaar voorwerp geen byi maar een blaaspflp ib daarop B de schedel gespleten waarop de dood oogenblikkelgk volgder Ook daarna heeft men den verslagene nog mishandeld De dader is naar zyn onders te Batenburg gegaan en met hen psalmzingend teruggekeerd Verdere afgryseiykbeden die daarna plaats hadden laten Wfl liever onvermeld 11 00 De gearresteerde voorganger Spiering die vader van vyf kinderen is heeft er daarvan één willen offeren In het dorp Appeltern zyn opstootjes geweest waarby de ruiten in het huis van den predikant zyn ingeworpen Heden middag vertrekt het gerecht opnieuw naar de plaats van den moord men verwacht nog andere arrestaties Door een brand in de oliereserTOirs van de machinefabriek van Gebrs Stork Co te Hengeloo is het magazyn geheel vernield De brand zal een niet geringe storing in het bedryf veroorzaken daar in het magazyn een massa voorwerpen bewaard werden waarvan het gemis zich den eersten tgd zeer zal doen gevoelen Men meldt nit Amsterdam In den toestand van de werkstaking aan dB Koninkiyke Nederlandsche Stoomboot Mg is tot heden geen verandering gekomen TJ li De Java Ct van 2 Januari meldt Blgkens offlcieele telegrammen rukte de ter Noordkust ageerende kolonne door 6eudong naar Paja Bakong de rivier bleek ondoorwaadbaar de ondervonden tegenstand was gering niet levensgevaariyk werden gewond de Europeesche sergeant Wafel en twee inlandsche mindere militairen terwgl de vyand acht doodeu achterliet De kolonne rukte door over Matang Koeli naar Koude Lbo Soekor In Araboengkoe waar het bivak betrokken werd met behulp der marine werd over de Keureutoerivier gefonrageerd De pretendent sultan bevond zich nog in de bovenstreken van Kenrenboe welke echter door den hoogen waterstand nog niet bereikbaar waren De bezetting van Tjot Pi patrouilleerde in het gebergte zonder een vgand te ontmoeten Bg een patrouille in Pedië overleed de Europeesche sergeant Wèinas aan een zonnesteek De bezetting van Poela Raja en de 5e divisie marechaussee patrouilleerden in Pare Lageun Kroëng Sabi en Panga De post Kroêng Eaja zou 31 December worden opgeheven Een patrouille van Meulaboeh patrouilleerde zes dagen in Suenaga en verdreef een vyandeiyke bende die drie doeden met twee Beaumontgeweren en blanke wapens achterliet de patrouille werd op den terugweg naar Meulaboh te Glangang Merah door meerdere benden opgewacht en van drie zyden beschoteui de benden werden door geweervuur verdreven doch de patrouille was niet sterk genoeg om den vijand te achtervolgen die zgn doeden en gewonden medevoerde onzerzgds werde één inlandsch fuselier levensgevaariyk en de Europeesche fuselier Visser en twee inlandsche fnseliers niet levensgevaariyk gewond Een telegram uit Kota Eadja dd 5 Jannari meldt het volgende Invloedrgk hoofd toeko Bin Araboengkoe heeft zich onderworpen De pret sultan werd nit Biram verdreven en Uet daarbg 3 doeden met wapens liggen De vervolging is voortgezet er valt veel regen wg kregen 1 inlandsch fntelior licht gewond Polem huist vermoedelgk in Tamahe De Sumatra Post ontving uit KotaEadja onderstaand telegram van 9 Januari Kapitein van Daalen is heden uitgerukt met 150 marechaussees waarschgnlgk voor twee maanden Doel van den tocht nog onbekend vermoedelijk staat deze excursie in verband met berichten omtrent het verbiyf van Polim STADSNIEUWS OOÜDA 5 Februari 1900 Naar wy vernemen zal door den Bestuurdersbond een collecte worden gehouden ten Yoordeele van de werklooze diamantbewerkers Te Stolwgk is Ju de plaats van wyien den beer Aart de Vrengt tot gemeente ontvanger benoemd de heer Joh Kramer Lekeehkebk 4 Febr Heden avond had alhier een openbare vergadering plaats uitgeschreven door de Afd Lekkerkerk van het Alg Nederl Werkliedenverbond De voorzitter opende met een korte toespraak deze vergadering en deelde den leden mede dat bg hem was ingekomen een gift van t 40 yan H M Je Koningin voor het ziekenfonds Daarna werd het woord gegeven aan den heer C H Konw uit Leiden die welwillend deze spreekbeurt op zich had genomen Het onderwerp zyner rede was Waartoe vereenigd f Verdacht van my geen geleerd betoog zoo begon spr daar ik hy hamer en vyi ben groot gebracht maar toch zal ik u trachten aan te toonen welke kracht er in het vereenigen zit Onmiddeiyk werd daarop art 1 yan het program behandeld en stond bg de kiesrechtbeweging even stil om aan te toonen hoevsr wg het hadden gebracht hoewel nog niet Veel is door ons verbond al gedaan ten opzichte van verbetering van den arbeider gelachen werd om dat program en wat ziet men later f dat vele kerkelgke en andere partyeit bet OTOrnameü Heeft men niet gezien dat persoonlgke dienstplicht is ingevoerd Leerplicht wordt dezer dagen ter behandeling in de 2e Kamer aan de orde gesteld hierop vooral legde spr den nadruk dat herhalings onderwgs een der noodzakeiykste eischen was en wel met het oog op de vele baldadigbeden die door e epgeschoten jeugd wordt bedreven V Het woning vraagstuk lis een der eerste eischen voor den arbeider een goed Inge richt huis strekt tgt vwhooging van huiseIgke welvaart en spoort aan tot gezellig saraenzgn Menigmaal worden arbeiders aangestookt door hunne leiders on zgn daardoor verder van huis gegaan dan zg zeeds waren Daarom arbeiders al wat ge doet doe dat met beleid en kalm overleg dan voorzeker wordt uw werk met een goeden uitslag bekroond Het beste bewgs biervoor is de fabriek des heeren van Marken waar al reeds werklieden zgn met een aandeeltje in de fabriek Minimum loon en maximale arbeidsdag in vele plaatsen reeds ingevoerd is ook eene der eischen van bet verbond en hoe er ook tegen is geagiteerd zelfs door kerkeiyke partgqpj doorgevoerd is het en het voldoet m i goed Ons verbond heeft gewerkt voor arbeidspensioneering met bgdrage van patroon arbeider en staat maar de S D A P zegt neen dat is ongeoorloofd de staat alleen moet er voor zorgen en wat ziet men nu in België f daar willen de soc dom precies wat wg willen wel een bewys dat wg nog zoo slecht niet hebben gezien Dus werklieden vereenigt n daarin zit uwe kracht zgt sterk en blgf niet alleen gord te zamen den strgd aan tot verbetering van uw bestaan maar mot de meest mogeIgke kalmte en goed doordacht overleg Aan bet debat werd door den heer Luiten van Lekkerkerk deelgenomen en wel over minimum loon en maximum arbeidstijd wat z i niet recht duidelijk was Nadat door den spreker was geantwoord en aan de bezwaren was te gemoet gekomen verklaarde de heer Luiten tevreden te zgn Hierna sloot de Voorzitter onder dankzeggen aan den spreker en debatter deze welgeslaagde vergadering waarin zich nog enkele nieuwe leden lieten inschrgven Rechtszakeir Gisteren diende voor den Hoogen Raad het cassatieberoep van H Fh Haas conimissionnair in effecten gedetineerd te Amsterdam tegen het arrest van het gerechtshof aldaar van 9 December 1 1 waarbij hg ter zake van oplichting met betrekking tot de bekende feiten in de zaak Haas Van Hall tot drie jaren gevangenisstraf is veroordeeld De raadsheer mr Telders bracbt over deze zaak voor zoover den tegenwoordigen requirant van cassatie betreft e en uitvoerig verslag nit Als raadsman van den requirant trad op mr L W van Gigh uit Amsterdam Deze wees er op dat zgn cliënt die wegens s cbts één van de hem ten laste gelegde feiten is veroordeeld terwgl zyn mede beklaagde geheel is vrggesproken juist veroordeeld is geworden voor dat pqnt van aanklacht waarontrent hg steeds heeft ontkend Dit gaf pleiter moed om den strgd in deze procedure voort te zetten Pleiter ontwikkelde vervolgens drie cassatiemiddelen tegen s bofs arrest en wel lo schending of verkeerde toepassing van de artikelen 391 392 en 403 in verband net de artikelen 211 221 223 en 247 Wetboek van Strafvordering 2o schending of verkeerde toepassing van dezelfde artikelen in het eerste middel genoemd met uitzondering van art 403 doch tevens van art 398 Strafvordering Het eerste cassatiemiddel gaf pleiter aanleiding om te klagen over onvoldoende motiveering van het vonnis en arrest uttt betrekking tot hetgeen door den nu requirant i erkend of ontkend terwgl bg het tweede middel werd betoogd dat de rechtbank als eene getuigenverklaring beeft aangenomen eene bg redeneering of gissing opgemaakte verklaring van een als deskundige gehoorden persoon Het derde cassatiemiddel is de schending of verkeerde toepassing van de artikelen 211 221 en 223 Strafvordering in verband met art 326 Strafrecht Hierbg beweerde pleiter dat onvoldoende in het vonnis is gemotiveerd waarin de verschillende elementen voor het misdryi van oplichting vereischt bestaan met name welke de listige kunstgrepen en het samenweefsel van verdichtsels zyn waaraan requirant zich zou hebben schuldig gemaakt De eonclusie van bet O M is bepaald op 19 dezer Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 6 Februari 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijten waren voor i kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit 97 cent per half KilOi Prjjien van 70 9 Uit 6109 7419 10094 11989 67 i4 18800 96 ii80 18 67 30 8 16888 18682 169 9809 6818 U 71 49 I6I18 18748 457 67 6464 81 KB 19819 84 77 98 8886 6699 11 tMÜ 37 1=878 6 6 36 96 nin wti Wk 16000 I8 58 89 89 6 18 7794 9h MÊL 16110 19 S 08 8064 80 7878 loTiS mm 16812 19188 789 89 8 80 78 18 T 16348 19961 87 88 6791 8049 68 68 69 98 68 8881 6811 8108 68 12601 16680 10387 801 S44I 66 68 10378 33 16684 19471 38 44 6916 8968 10449 19801 16713 19614 8 79 48 77 lo ao 18911 8B0 19708 94S 8640 8 34 8118 10689 63 86 1K919 61 48 78 8408 06 18128 17070 28 106S 67 188 16 10 B3 t 88 66 1897 90 6980 8604 10910 18984 17980 94 99 3813 6487 81 11014 18714 66 96 1468 8989 6666 98 11108 13841 1 440 mu 69 99 67 8784 62 13934 64 9 64 4184 6718 66 11917 14016 90 43 1960 4882 64 74 11803 14201 17644 64 1788 48 0 76 95 81 14S 0 46 80411 1 08 4448 70 8838 41 14486 17609 80667 88 4640 79 9078 6 146S0 17V21 66 86 4684 6913 91 11485 33 18009 20614 1946 80 97 9366 66 14679 89 68 8140 47J9 66 9640 6 14946 18108 2 46 4 7149 9716 11533 64 18S45 20798 68 6001 7810 49 I160t IBOtO 843 20906 8349 87 7116 9909 81 1 6 4 1 to iZOi 91 94 88 1177 91 03 78 8 97 89 fe Klaaan 18e Lij t No 14999 m 1 J1952 70 No 324 1 niet m 10 B u r g e r 1 U ke S t and GEBOREN 2 Febr Johannes Jacobus ouders W Broer en J M Koeman Catharina Elizabeth Maria ouders C J van Velzen en E van den Nieuwondgk i Joannes Antonius Cornelius ouders C Loogaard en M Reurings Elizabeth oudeys D van der Heiden en A Graafland OVERLEDEN 2 Febr J Nieuwenhugzen 84 j 3 T Bakker liuisvr van A de Knegt 53 j 4 P Kulik G j A Aret 1 j 5 J Straver 6 5 j G D van der Aart 27 j 11 m APVEaTiJWlIEN GEVESTIGD f e ÜOÜDA II w k eb Heelkiimlige en Vroiiwenaris 1 8 u Spreekuren Vi orlou iig Kleiweg K i De VereeiilKing Armenzorg VRAAGT WASSCHEN en M NaELW£RK voor twee Weduwen een WERKHUIS voor Donderdag voor eene andere Weduwe en NAAIWERK liefst wit werk voor eene Naaister Geen Eiigeisch maar EcM BOEEEHBROOD t eent d K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 iXteuw oHuvertroften rof Dr lAebBr welbekend m IIVtrW KaACBT ILIZIB 1 AUhd Mkt m t Fabritkimnk JU f tot Tourtdor nde radicale en zekere geitozing van alle aelta du meea bardoekkig zeituwMlekteiif Tooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd i otale genezing van elke zwakte Blee MCht Benaowdheid llootdpjjn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte apflaverteriog Onvermogen Impoteni PoUatione enz Uitvoerige proapectniMn llijirrfMok 1 8i dubbulu e i11 Onlra l bepêt Matth v d Vaut Zaltliommol L p8Li M Olftan k Co Bottordam p Happel Gra cnhage I l almoian de JmiK J OïQ Kotterrtam I Wtllf Co ouila en bil alle droglbtan