Goudsche Courant, donderdag 8 februari 1900

38sle Jaargang Donderdag 8 Februari 1900 i o 8115 mimm couramt ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en hnstreken Telefaan Ko St ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tülefnnii X M9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Noramers VT IF CENTEN mrnm mmm De Notaris H GROENENDAAL te öoïda is voornemens op Uoeuêdag 14 Febrtiarl I900 des morgens ff uur in het Hotel de Zalm aan de Markt te Gooda in e e n e zitting in het openbaar te veilen en te verknopen EEN ZEiR EÜIM STLRK EN GOED OSDERHOCDE HEERENHUIS met groeten TUIN en KOEPEL aan de Westhaven wvjk B No 196 te Gooda strekkende van de Westhaven tot aan het water van de Peperstraat kadaster Sectje D No 1248 groot aaO centiaren Bevattende het hnis beneden roirae Gang groote Voorkamer met geschilderd behang kleine Voorkamer en Soite Kantoor met Kabinet Achterkamertje groote ïoinkamer Keuken 2 Kelder s onder het geheele pand loopende waarvan een met uitgang aan de straat iotiiii 2 mime Voorkamers Tusschenkamor 2 groote Achterkamers met Kabinetje daarboven groote Achterkamer voorts 2 groote Zolders met Dienstbodeukaraers Het huis is voorzien van Waterleiding vele vaste Kasten marmeren achoorsteenmantels en verder van alle gerielelükhcden welke voor een logcablc ingericht Ileerenhnis worden vereischt ïe bezichtigen op 12 en 13 Februari a s van 1012 uur en op overige dagen voor den verkoop mits vooral belet vragende Te aanvaarden in eigen gebruik b j de betaling der kooppenningen op 2 April l JOO Nadere inlormatilJn ten kantore van voornoemden notaris GEOENENDAALte Gonda Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN Iste Prijs LANDAUEK met 2 Paarden 2de BLITOIG 1 Paard 3de 1 Voorts 20 RIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prijs per Lot M ent A Brinkman Zn LANGE TIENDBWEG TMwty t We d tbkl tB in do gehetile woreld bekend en fjeroömd Onovertroffen middel tegen nlle Horst lont lever II a a ï t i e k t e n enz Inwandlg zoowel aS ook nitwondig ui btjoa aU ziektegeviillen inet goed ovolg aan te wenden l ry l er lacon tl per poat 1 1 IS Tlii ry Woadiwalf bezit een alauog ongekende geneeskracht en heilzame werking Mnukt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 ar oud ïoor ungeiieeslllk tellOUdeil lie ll wel en onlanm en bijna 28 ar kHiikerlUden genezen Bremt gom zing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 150 por post f 1 60 Centraal i opöt voor Nederland Apothak T IIENIII StSinKltS Rokin 8 Amsterdam Wwr KMn depAt 18 baïtelle raeu Irrect Bn die ohutwutpotheke il l Hinillï 1 Pregnd bel Hohimh lle lerMiol Gelieve proepeotus te outbleflen by bet Centfsal llepöt ad Rokia 8 meterdklu Een ware Schat Toor de ongelnkkige alncbtoB er i ter Zeltbevlekking On iiie en geho ni iitJiimttingen ia iet bernemde werk Z ür H ta i s ELF E V ltl Bollandsohe uitaare met 27 afb Pv b 2 guWeu leder liw naii de vorscliriltkeiyke gefol eu rau deze ondeugd lydt moet liet lezen de opr htp leenng di het geeft redt jHarljiks dm oiid v tn een lekeren dood Te T rkri geii bjj hft V erlags Magariii té U lpzitf NoiiiiLirkt M franco tegt n infefltiding vim bet l t l t ook in loat ü Is tm mi ikmt b vkhandal tn U Olauil liulieii gij iiicl vilt hoesüM gebruikt de atlerwege bekroonde e wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract iUèMh uit de Koninklijke Stoointabriek 0e Honingbloeur van II 1 CIIzltlH Co l eiillaa r lUnüwig VAN SCHAIK Co s Melianthe i iiot lieste middel dor wereld VAN SCHAIK Co S Melianthe geneost Kinkhoest j VAül SCHAIK Co s MoUJtntbe nenooit zoowei ond als jong VAN SCHAIK Co s Melianthe mag in oen hmsaezin ontbreken VAN SCHAIK Co s Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht VAN SOHAIK Go s ll elianthe helpt onlierroepeiyk VAN SCHAIK Co 8 Melianthe bekroond m t Eerediploma s VAN SCHAIK Co 8 Melianth i bpkrcon l met ttoud Van SCHAIK Co 8 Mei anthe is bekroond met Kilier VAN SCtJAlK te Co 8 Melianthe is verkrijïbaar in flacons van 40 Cl tout en f bijFirma fVOLFP £ Co 1 Ta TORREN B kwp B Y WI IK 0 uUwn M KOLKMAN Waddimmtt n ItOLLMAN Bodegraven PI N K8 E Nieuwerkerk ad 1 1 ui W 1 TAS DAM Haaitrei ht A M TiNZRBdËN loon4oe i Westhaven 198 flouja ü Kiii JB S Kleiweg E 100 I Gouda E U VA MILl Veeretal B 126 te iiiuda A BdDMAN Moordtlekt IMI Oooi Geiieesh algctiiMn luinbevolen M IM HBH MBMnHHHi f IIT Met E DipIoiiia en Qoud Bekroonde I mTTf ff f Tl PRAEPARATEN VAN Wl b OtlltlR LflrOChC d frachtige en versterkende KINA W N tegen zwakte fc w zoowel bij kinderen ali volwassenen gebrek aan eetluflt slechte spljavertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltischen leefty eni Verkrijgbaar in flacons 4 1 90 en 1 Ei lcd C 3 Cd n dzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijkscli gcb uik 7 f hinderen zwakken en klierachtlge gestellen zeer aan te be velen Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigelmgen en kleine kinderen Prijs per bus A Kgr ƒ 1 70 4 Kgr 0 90 i Kgr 0 60 Chemisch Möl rC b p Speciaal voor Kindervoeding in bussen d Kgr ƒ0 90 zuivere ITlCIRaUIIVCr gr 0 50 Kgr 0 26 3 Asthma diCarettPtl HetrookftieenerhalveOgaretteisvoWoendetcrbestrij 7 V Ï B n ie hevigste aanvallen van Asthma etc Indoosjes 4 ƒ 0 80 en 0 60 Tamarinde Bonbons fruit purgatief tegen verstopping Aam t cien Mlgraine CongeBtie3etc vooralookalslaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEI ELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje ƒ 0 9O en 0 50 Sl1tTlisik Pj fniAG algemeen erkend als het BESTE huismiddel r tailllCg J Ho t Verkoudheid en Keelpyn het is 1 een sUJmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in l Q fieschjcs verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje 0 fraBparaton fcm KItAltPCtlEN ft HOLH te ZeUt Uh alh yoorêien Pan etiguelfen waarop A iiaam en hanttletteniitff en ref krtjffbaar bij tte mentl Apolkakeri en SirOfüitH e A a o u 9 I O a u KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST nCS Eoi t OTerzictat onier PrUsoourant SHhEEIES Pais en öold Dry van af 1 16 50 per 12 fless ROODB on WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH U Turin 1 50 flesch k 9 V u o o BODEGA CHAMPAGNE 175 COGNAC è f 1 75 f 2 25 i 2 75 f 8 26 f 8 75 en 5 s t te in n SCOTCH WHISKY 2 26 H boi ide lit x o t sa Per FI Per Ank 46 Fl S LISTRAC i 0 66 Nto I 27 75 CHATEAU VALROSE 0 75 81 St ESTEPHE 0 86 36 St EMILION 1894 42 S PAUILLAO 1893 1 25 63 m 8 GRAVES Witte Bordeaax 0 80 34 I SAUTERNE 1 42 § ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 il De flesschen zjjn in de prijzen begrepen en worden jt 3 ds per stok teruggenomen Bjj elke boeveelheid verkr gbaar bij Aiiliscpllsche Taiidpocder en Anllsepllseli Aloiidlliieliiur van E VAUHOTO Taiitlitrtn te Gouda OVEttAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJ N Blanwstraat Gouda tQoedkoopateen soUedst adres voor Verwocr van Inboedel Eoowel biutieii als buiteii de stad met gesloten vageiifl ho A C j K A V Krt r bJ IJ N Bleekerssingel a87 AUe mtrdl tegen TfanitiHirt gchade veroekerd De flrina T CREIt tfil Goiida E CASSITO TAi D i I V rfmarkt tjrouda reekureii van 10 tot 4 uur DONDERDAG i van H tot 4 unr VRIJDAGS van nor ZONDAGS alwezig 0 t g P I I K B O ü D fc SCHIEDAMMEH GENEVEE Merk NICJH JT Al VerkryHliaar hij PEKTERM Iz All bewya van eohthoid it oaohet en kurk stecde voor ren van den naam lor Kirms P HOPVh QeE BCTÜR adres vooralle soorten 8CH0ENWERK dan bel Jloordlinibantoli VIimiien laarzemnagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg pl lli iMI van alle voorradig WINTERWERK e verschillende andere artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk FEANSCHE STOOMVEEYERIJ chemische Wasschwrij II OP E HËIMER 19 Krutakade Rotterdam Uebreyet jr i I r z M den Koning l r Belgen üoofddepót voor OOUDA d Hen VAN 08 Az Specialiteit voor het toornen en terven van alle üeerenen I ameigarderoben aliool alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het toom n van plucfae mantelg veeren bont enz Oordgnen tafelHoeden enz worden naar d nieuwste en laatete methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden on oh delp voor de gezondheid volgeni staal hewarkt Wensclit gij etufiiaken Knevel gebruikt dan niets als ééne Flesch iHin 1 1 unmiion ut i ni ii jiijuuiiuii 1 uuu uaiJiJUÜ Het is gebleken het eenige mideel te zijn dat werkeljjk succes heeft Als laen de gebrniksaanwözing goed opvolgt is ééne Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar biJ H H Coüleors en Drogisten of direct na ontv v postw of postzegels k i 0 70 b A v fïEPFEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac f 2 70 12 5 00 Met Reclame plaat Franco rembosrs M AkonieaieMi VoorateliliiK Donderdag 8 Februari 1900 YfcflLENieDE ROfTEeBAHSCBE TOflllEElISTEN LE GR HASPELS ZIJN LAATSTE WL Tooneelspel in 3 bedrgven Atmvang aelU uur uÊf Gewone bepalingen en prijzen Govoi Drsk van A KONKMAM Kn KË isr K vi De Burgemeester van Gouda brengt overeen komstig art 15 ae lul der Wet van 26 Mei 1870 Staatsblad No 82 ter algemeene kennis dat gedurende dertig dagen van den ven dezer maand tot en met den gen Maart a s ter Secretarie dezer Gemeent ter inlage van belanghebbenden IS nedcrgelegii de Staat aanwijzende de uitkomsten der meting en schatting van gebouwde of ongebouwde eigendommen welke vernieuwing wijziging van grenzen ot eenige andere veranilering hebben ondergaan alamede de uitkomsten en uitspraken bedoeld in de artt 33 40 41 en 43 der bovengenoemde Wet Gouda den 7 Febniaii iqoo De Burgemeeater voornoemd R L MARTENS imiieiilnmiMli iKcrzic bl De censuur laat weer geen telegrammen van de oorlogsvers aggovers in Natal door Het ministerie van oorlog logenstraft intnsschen weer de heursgeruchteu van het ontzet van Ladysmith Het ministerie heeft bericht gekregen dat generanl Woodgafe a toestand hoogst zorgelijk is De beraadslaging over het amendement van Fitzmaurice werd in het Engelsche Lagerhuis voortgezet Asqnitb geloofde dat de regeering den oorlog noch in den zin had gehad noch verlangd had maar een geheel andere vraag was of de regeering de beste stappen had gedaan om hem te verrapen De afwezigheid van zulk een intentie was de eenige verklaring van den onvoorbereiden militairen toestand waarin men thans verkeerde Kruger had den oorlog knnnen afwenden Indien ik vervolgde spr van meening was geweest dat achter de onderhandelingen die de Engelsche regeering voerde de eindbedoeling stak om den weg te effenen voor de inlijving van Transvaal zon ik ten spijt van den inval in ïngelsch gebied en het verlies van Engelsche levens niet in staat zijn geweest om ook maar een halven stuiver toe te staan voor de voortzetting van den oorlog Maar dat is niet de meening van de groote meerderheid van de Engelschen Terwijl wij de houding van de regeering en de onderhandelingen critiseeren en veroordeelen zijn parlement en volk het eens over den plicht en de noodzakelijkheid om den oorlog voort te zetten Men kan zeggen dat de oorlog ons opgedrongen is FEViLLElODl Vrof g Verwelkt Naar het Duitsoh 5 Toen hij zag met welk eene toewijding en liefde ik zijne opvoeding ter harte nam scheen hij zich verplicht te achten mij dit te vergoeden en koos daarom liever anderen dan mij tot mikpunt zijner kwajongensstreken Zijne vorderingen op den weg der wetenschap waren gering Ik hoopte langzamerhand door geduld daarin verbetering aan te brengen Maar hiertoe werd me de tijd niet gegund Den dag na de vlucht van juffrouw Louise had mademoiselle Suxon de kamer beneden de mijne betrokken Ook woonde de Franchise sinds dien tijd onze lessen bij door allerlei coquetterieen trachtte rij de voor haar toq vervelende les in een babbelnurije te veranderen Ik beklaagde mij niet ik wist dat me dit niets zou hebben gebaat Nog minder durfde ik hem vertellen hoc dat listige schepsel het mij door haar liefheid lastig maakte Zelfs aan tafel deed zij niets dan mij flatteeren prees mijn les geven en wierp mij onmiskenbare lonkjes toe In mijn onschuld hinderde mij dit voornamelijk Maar het it een heel andere kwestie of men de methode den toon ert het oordeel aan onzen kant moet goedkeuren Het kan niet ontkend worden dat wg van 1895 af gebrek aan blik op de toekomst en inzicht hebben getoond De regeerinR heeft niets gedaan om den argwaan aan den kant van de Boeren te verzachten welke argwaan zulk een ernstige factor is geweest by de behandeling van zaken Wy gelooven dat geen fingelsch staatsman ooit het voornemi n heeft gehad om de ouafhankelükheid van Transvaal te knotten maar cLat was een reden te meer om geen voedsel te geven aaiL dien argwaan Het doel waarop men moest aanstaren was een danrzarae regeling welke de koloniën beveiligde tegen het gevaar van een inval in de toekomst en beide rassen in Zuid Afrika gelijke reebten verzekerde Het Uidende beginsel moest niet zijn meerderheid maar gelijkheid De regeling moest niet de overheersching van het een as vervangen door de overheersching van het andere Ik zie den tjjd in het verschiet besloot spr waarin de Hollanders en Engelschen vroegere veeten vergetende naast elkander zullen leven en werken onder gelijk wetten die geen sterveling kan ontbinden Lloyd George steunde eveneens het amendement van Fitzmaurice verklarende dat de beschuldiging als zon de Transvaalsche regeering dwingelandach z n ongegrond was De groote grief van de TJitlanders tegen de Transvaal was dat zy geen wet wilde aannemen wa arbü bet deserteer en varf naturellen uit de mönen verboden werd Stirling Maxwell en Kenyon ölaney conservatieven teekenden verzet aan togen de indiening van het amendement Campbell Banner man zag geen reden voor kleinmoedigheid of paniek Daarom was de oppositie vrij om kritiek te oefenen De oppositie verlangde dat een politiek zou gevolgd worden die de beate verwachting zou geven dat het iyden van de soldaten niet vergeefsch was geweest en dat eendracht en vrede zonden voortkomen uit den stryd Hy aanvaardde de voorwaarden voor een regeling die Asquith genoemd had Hy stemde voor het amendement omdat het de dwalingen en fouten van het verleden veroordeelde die indien ze hernieuwd werden na den oorlog noodlottig moeten zyn voor de harmonie en een goede regeering in Zuid Afrika Het debat aan de zyde van de oppositie besluitende vroeg spr op welke bewijzen de bewering aangaande een samenspanning onder de Afrikaanders berustte Hy had gelykelijk sympathie met Hollanders en Engelschen aan de Kaap Indien hy miïi wijl ik vreesde in een verkeerd daglicht te verschijnen bij raijn meester en de lieve barones Want voor oom Joachim was het geen geheim hoe ik over dat schepsel dacht De barnes scheen echter in mijn deugd en eerbaarheid een onwankelbaar vertrouwen te stellen en de baron deed alsof dit spel tusschen den onbeholpen gouverneur en de vriendin des huizes hem danig vermaakte Dit duurde zoo eenige weken Reeds eenige malen was t gebeurd toevallig zooals ik argelooze groen geloofde dat wanneer ik mij s avonds naar mijne kamer begaf de Fran aisc juist haar nette schoentjes buiten de deur zette Haar doel was natuurlijk dat ik een gesprek met haar soU beginnen maar steeds had ik hare pogingen tot een vertrouwelijke conversatie verijdeld door haar kortaf bonne nuit mademoiselle te wonschen Hoe geheel anders zou ik me gedragen hebben indien ik de vroegere bewoonster hier in den nacht had mogen ontmoeten I Op zekeren avond duurde het spel grabuge dat ik met de oude dame speelde langer aan gewoonlijk Mademoiselle Suzon had na eene overwinning op het schaakbord met eene beleefde buiging voor de barones de kamef verlaten de baron liep met getronste wenkbrauwen in de groote zaal op en neder en eindelijk blij dat het spel uit was wenschte ik mijn meester en mijn meesteres goeden nacht De oude dame drukte mij bartehjk de hand de baron knikte mij zwijgend maar naar het mij voorkwam ironisch lachend goeden nacht Ik der had stilge taan by de grieven van de Engelsche onderdanen in Transvaal was dit omdat 1 o a door de regeering werden verdedigd De Engelschen en Hollanders moesten aan de Kaap naast elkaar leven Dat was de sleutel van den toestand Balfour verklaarde dat het amendement geen atnval was op de regeering maar op Chamberlain die gerust deze voortdurende aanvallen kon negeeren Want gedurende zijn bewind had voor het eerst het Britsche ryk in yn geheel volledige onveideelde bewustheid getoond van wat het was en van zjjn lotsbestemming Ten spyt van deze kleinziolige aanvallen was zyn naam voor altoos verbonden met dit groote oogenblik in Brit$ nië ï historie De oppositie had het beleid y ui de regeoring knunen critiseeren zonder nön votom van wantrouwen Wat het land miest vreezin was dat vreemde natiën en Traèsvaalsche staatslieden zonden kunnen denken i zy van de stemmingen in het Lagerhnis zouden kunnen proftteeren Hy deed eèn beroep op de oppositie om g 3en stemming te laten houden tie tengevolge zou kunnen hebben dat de oorlog gerekt werd en de verwikkelingen in Europa toenamen Het amendement van Lord Fitzmaurice werd ten slotte in stemming gebracht en temidden van luide toejuichingen verworpen met 352 togen 139 stemmen Uit Üfesabon wordt aan de F inkl Ztg geschreven dat het bericht dat Frankryk en Rusland een verdrag hebben aangegaan om te protesteeren tegen een Engelsche bezetting van Delagoabaai in offlcieele kringen volstrekt geen verwo idering heeft gewekt al gelooft men niet dat het protest zou te beschouwen zyn als de voorlooper van een feitelyk verzet tegen de bezetting Frankryk heeft door den oorlog in Transvaal den grooten eerbied voor Engeland geducht zien tanen Voordat de oorlog uitbrak zon Frankryk er niet aan gedacht hebben zich te verzetten tegen Ëngeland s plannen op Delagoabaai ondanks de groote belangen die Frankrijk in Oost Zaid Afrika en op Madagascar heeft In Frankryk was het eön soort van politieke geloofsbelijdenis dat de Fransche Regeering zich buiten de Engelsche staatkunde in Znid Afrika moest honden Doch nu komt de oorlog in Transvaal met de nederlagen der Engelsche wapenen en als gevolg daarvan begint in Parys een geheel ander begrip omtrent Ëngeland s macht in Zuid Afrika te ontstaan Deï ransche pers acht bet oogenblik gekomen om ook al nit wraak voor de morcelo nederlaag J ntHi den knecht den blaker af en klom de trap op Toen ik echter op de teenen sluipend de verdieping waarop zich de kamer der Franchise bevond had bereikt werd opeens het mij zoo welbekende sierlijke schoeisel buiten de deur gezet Ik bleef staan hield den adem in en de hand voor het licht Ik was besloten te doen alsot ik niets zag Maar ik had mijne rekening buiten den waard gemaakt Eensklaps werd de deur wijd geopend en het Fransche spook stond in een allerliefst négligé voor mij fBonsoir monsieur Ie candidal hoorde ik haar fluisteren daarop volgdfc eene lange half teedere half verwijtende rede waaruit ik begreep dat zij boos op me was f neen erger ik had haar diep beleedigd door haar steeds uit den weg te loopen Dit kon ze niet langer verdragen zij moest weten waarom ik haar als een vijandin behandelde Zij wist wel dat lij in gecne vergelijking kon treden met Macïeraoiseüe Louise van wie ik zooveel had gehouden zij was maar een eenvoudig Fransch meisje met geen andere qualités dan haar goed hart en hare deugden Maar daar ik zulk een chevaleresk jong mensch was jegens ieder ander steeds vriendelijk en voorkomend moest ik wel gelooven dat zij iets gedaan had om zich mijne verachting op den hals te halen en daarvoor zou ze gaarne boete doen kon dit de koelheid waarmee ik haar steeds behandelde doen verdwijnen Het schepsel zag mij hierbij met haar valsche zwarte oogen zoo smeekend aan dat ik goede in de Fashoda quaestie geleden tegen de Engelsche staatkunde van usarpatie te velde te trekken Men poogt in Petersburg instemming te vinden en zet daarom breedvoerig alteen hoe nadeelig het ook voor Rosland zal zjjn wanneer Engeland meester is in Afrika van de Kaap tot Kaïro en daardoor in de gelegenheid de goudproductte te beheerschen Menelik te dwingen en den zeeweg naar Ipdië en Oost Azië te bestrijken De Russische Regeering begon levendiger belang te stellen n de gebeurtenissen aan de Kaap de Ooede Hoop en onderhandelingen over het protest tegen het afstaan van Delagoabaai werden aangeknoopt Doch de Frankf Zeitnng kan beslist verklaren dat er geen speciale overeenkomst tusschen Frankrijk en Rusland is gesloten betreffende de Delagoabaai Rusland volgt de gebeurtenissen met belangstelling maar zbl zoo het al voornemens is zich bij het voorgenomen protest van Frankryk aan te sluiten zich wel niet laten overhalen om zich werkdadig te bemoeien met een zaak die zoover buiten de Rassische sfeer van actie ligt Ten minste dit gelooft men te Lissabon De conferentie die de moeiiyke taak heeft in Oostenrijk een schikking tot stand te brengen tusschen Bnitschera en Tsjechen la eergisteren bijeengekomen De minister president opende ze met een aanspraak waarin Uy de noodzakelijkheid van verzoening wegens den slechten oeconomiscben toestand in het licht stelde De Jong Tsjech Engel verklaarde nit naam van de Jong Tsjechen dat de conferentie alleen een beraadslagend geen besluitend karakter had dat zy bereid waren om het terrein van den nationalen strijd te vernauwen maar dat de eerste stap moest zjjn het invoeren van het T jechisch als diensttaal in het onderling verkeer tusschen de bureau s dat de conferentie alleen een gunstige uitkomst kon hebben als ook in Silezië cit andere krooulanden met meer dan één taal ds nationale eischen werden ingewilligd en dat de dnnrzame regeling van de verwarring in Oostenrijk alleen geschieden kon door afzonderlijke wetten in de verschillende landen De Dnitsch rs verklaarden zich eveneens bereid tot verzoening maar op voorwnarde dat er niet van de grondwet werd afgeweken Gisteren begonnen de werkzaamheden De Bobeemsche afdeeling van de commissie Wordt voorgezeten door von Ktirber de Moravische door von Spens Booden sul werkelijk mijn contenance verloor Ik stamelde een paar Fran he Irases ytntkerèe haar van mijn buitengewone cstime en zei haar dat zij aiin een deplorable erreur laboreerde Ik dank u voor die edele woorden sprak de valsche slang en vestigde zulk een doordringenden blik op mij dat ik mijne oogèn in het bewustzijn mijner huichelary neersloeg Als g eens wist monsieur Jean hoe goedmij uwe aympathie uw hartelijke toenaderingdoet Hier greep ze ii ij onbeschaamd bij dehand 0 aU ge wist hoe mij deze alhankrftjkheid geduld worden vernedert Ik heb eehezoo schoone gelukkige jeugd gehad Wie mtjtoen had gezegd dat it eens in een vreemdDuitsch huis F n nu begon zij met ongeloofelijke radheid van tong mij haren levensroman te vertelle n Daar ik echter trots myn groenheid koelbloedig genoeg bleef om haar verhaal meer voor verdichting d h voor waarheid te honden en ik de hand die nog steeds op mijnen arm rustte met zacht geweld verwijderen wilde riep zij opeens de waterlanders te hulp en snikte hysterisch Gy windt u te veel op mademoiselle zeidc ik Het is reeds laat gt nu naar bed morgen ai gij wtlt Ik wierp dit zeggende toevallig een bhk in hare kamer die er zeer wanordelijk uitzag Het bed was reeds opgeslagen op de nachttafel stond een brandende kaars die het ledikant flauw verlichtte WtrÜ vtrvol d