Goudsche Courant, donderdag 8 februari 1900

d U Ull A tiaKCH iiM VWH ff iooda 8 10 8 84 7 10 8 18 9 07 9 40 10 19 10 57 11 00 11 40 1 16 8 17 4 81 8 47 aO SS 6 11 81 10 66 Osdtw 6 88 11 14 l Sl 7 11 10 48 Woord 6 49 11 11 1 40 8 31 88 7 18 S 4S 10 Vtr iki 8 08 1 04 8 18 8 16 9 89 10 14 10 81 11 41 11 81 1 11 8 01 3 60 1 04 8 88 40 7 S9 69 1 1 11 ï t B t 1 Utrookt 17 86 7 83 8 81 8 49 9 10 10 16 10 88 11 88 U Ol 1 87 3 08 8 80 8 69 4 48 6 38 6 1 3 63 U lï lo uu 10 3 1 6 16 68 8 14 10 88 U 6 18 17 4 88 7 8 9 1 10 6 1 üudov 6 80 7 01 8 18 10 48 1 86 4 81 7 3 9 49 1 Soadi 1 10 T 1I 7 17 1 81 9 01 9 tl 9 11 10 19 11 10 11 11 U ll 1 09 8 é0 68 4 48 6 10 8 10 7 11 7 18 4 8 10 01 10 11 u l 1 Directe S MN rwegverblDdlnKen met GOUDA Wloterdteost 1899 1900 Aaosevaogen I October TUd vaa Greennicb OOUSA TTIBDAMTin nru 11 11 11 81 11 18 11 68 1 16 111 3 86 r I U 9 16 6 11 11 7 14 1 1 07 1 14 1 18 9 88 l tll 80 7 SS AUw iu DiiudH 4 t B 8 klHM Bik bubM l 11 Op da tniMB nj Z ia c Mmd m Diudtg 4 ndMgMh ntonrbilj ttu t w é S kl TWkrügb togn wkriM nMktpnJL H HolUntek Sp l Bitn Mppknvt kw a 9 O V D A TiK T f 11 10 11 87 11 86 f 11 1 é M KOTTiapAH T n 9 91 8 40 9 18 t l8 10 19 r f 10 19 10 88 f J k 10 48 8 08 8 14 9 00 9 88 10 09 10 17 10 49 11 64 19 08 U Ft ilt ti t p du iMp ku m t gMiknid wwdn ff BolluidMk po S 46 66 Z Btlr nppUmmtWwij n d CoiBp g i dw Wa ai Ut f 0UD4 l t H AG 1 08 l Ot 1 14 8 46 4 18 ff 1 18 ff ff ff 1 89 ff ff ff f l 8 ff 1 80 1 41 9 18 9 87 7 69 8 80 8 i 18 S ll 8 8 M E 8 41 8 46 8 4 0 9 16 10 18 8 48 4 16 4 4 i 17 I Hue 6 41 6 06 7 06 7 10 7 46 8 86 8 88 8 08 9 46 10 11 11 97 11 86 11 09 1 80 8 4 8 00 4 00 4 S6 4 6 5 80 8 18 7 48 7 56 66 9 43 10 19 Voorborg 6 41 ï j 10 17 1 88 4 61 18 9 49 Ï06t nii 2eg e 08 X t 1 60 6 0 S0 10 08 Zerenh Mo 8 18 10 48 8 01 B l l 3 lO ll Oimdt 6 1 6 1 7 81 7 47 11 0 1 P 9 81 9 86 10 18 10 f4 11 67 18 08 18 87 1 11 8 14 8 17 4 7 6 01 11 00 1 60 8 10 8 9 11 O i 10 4 6 ii nn r II a mstebdam tI w ul 8 9S09 9 1i 9 18 10 10 10 7 ll Oi 1 081 88 8 88 1 O 6 03 36 8 18 l ll 9 83 9 88 0 63 m t VV 8 01 8 63 9 0 10 10 10 64 18 48 U 67 1 68 3 13 4 16 1 t 1 60 6 68 9 00 10 0 0 1010 O 1 46 KmMija 8 9 0 9 S 10 86 11 08 1031 1 8 S 8 41 4 10 6 11 8 6 9 18 10 8 10 11 10 8 18 00 88 7 1I6 88 lS9 tS 1 16 18 0 1l i 10 t ll 8 81 4 4i 6 80 7 6 1 10 9 46 mi W 1 48 8 60 7 36 8 80 8 fO 9 80 10 00 11 80 18 111 080 8 V 3 80 8 46 6 0 16 7 80 8 86 10 00 r l7 7 8 1 fM 8 09 9 34 1 MS 10 8 11 81 l f I 14 1 11 4a7 4 18 8 47 7 61 8 14 8 1 11 10 Verspreide Berichten Fb 1 KBIJK In verband met de te rerwachten amnestie in de DreyInsproceBsen ziJn eergisteren twee zaken Ficqnart contra Galli en FosBien en liet appèl van Jodet tegen zjjn veroordeeling in het lasterproces tegen Emile Zola door de rechtbank verdaagd resp tot 2 Maart en 2 Mei a s BELaiK De commissie welke zich te Antwerpen gevormd heelt om den door den oorlog zonder werk geraakte diamantbewerkers steun te verleenen heeft 250 pond sterling ontvangen van den Diamantbewerkersbond te Londen DüITSCHLiSD Nabij Crailsheim Wurtemberg zyn 4 jongens die schaatsenreden op een meer door het gs gezakt en verdronken Hedenavond worden door de sociaaldemocraten te Berlijn 19 protestmeetings gehouden tegen het wetsontwerp tot uitbreiding der vloot Bebel Liebknecht Heine Singer Schippel Stadthagen e a zullen er spreken In den toestand van de werkstaking in de kolenmijnen in de nabijheid van Aken is geen verandering gekomen De meeste stakers zijn Nederlandsche mijnwerkers Enoelind Zondag werd Londen s morgens ongeveer 10 uur plotseling in een vlezen geelgrijs rood bruinen mist gehuld die den dai tot nacht maakte en aanleiding gal tot heel wat verwarring op de straten Daar de werklieden aan de labrieken voor gas en electriciteit Zondags pas s avonds in dienst komen was er geen licht te krijgen Toen men er na eenige uren in slaagde gas te leveren en de eerste lantaren opgestoken werd trok de mist op en scheen weinige minuten later een lekker zonnetje IliLIK Prins Heinrich van Pruisen is eergisteren per mailboot Prenssen te Napels aangekomen en heelt een bezoek gebracht aan den prins van Napels Hedennacht vertrok prins Heinrich naar Uenna OOBTENRIJK HONOABIJE Tice burgemeester gab is tot burgemeester van Praag gekozen Op het Katholieke kerkhol te HoUeschau Bohemen zijn alle gralsteenen die opschrilten in het Dnitseh droegen vernield ol beichadigd Op eenige had men geschreven Hier worden alleen opschrilten in het Tsjechisch geduld Volgens de Weener bladen zal de werkstaking in de Moravische districten Ostrau en Karwin spoedig geëindigd zijn omdat de mijndirectiön de eischen der stakers grootendeels zullen inwilligen BINNENLAND 6 7 10 T 88 8 19 door 7 11 1 f I T 41 f 8 88 9 01 Ml 8 81 8 19 C8 9 81 Qoadt SCtordreoht ïïieuwerkerk OnjMi ftottardui U 80 7 60 RotterdamD P BsUudun B 8 48 8 11 9 08 Xottardun Beun Rottndun D F BoltanUm U Oipellt Ki uw0rkerk Itoordreekt o da e 10 1 46 6 88 8 8 14 8 10 4 41 4 86 8 04 6 11 8 17 8 19 4 AUmi 1 n 1 kUa uk 7 16 8 09 8 41 9 11 7 87 8 68 7 48 8 01 9 14 8 07 1 81 9 19 0 89 Gouda ZamliuiHo Hoeikipella Boalemwt ZegiwTd Voorburg Hh Van het opstel van dr Knyper in de Bevue des denx mondes over de crisis in Znid Alrika zal binnenkort een Hollandsche vertaling nitkomen Uit de woning waar Rossier Faassen herstel had gezocht voor zijne geschokte gezondheid werd gisterenochtend het stollelgk overschot van zfln gade mevr Faassen Van Velzen uitgedragen om naar het kerkhol Eik en Duinen te worden overgebracht De lijkkist die in de verandah van het herstellingsoord Pella Salem te midden van groen en bloemen was geplaatst werd in den lijkwagen neergezet omgeven door bloemen en kransen de tolken van vriendschap deelneming en waardeering Zij waren gezonden door de collega s van de overleden artieste door de Botterdamsche en de Ameterdamsche aldeelingen van het Kederl fooneelverbond door de directie van het tooneelgezelschap waartoe de overledene had behoord van de Maatschappij den Grooten Schouwburg van den Raad van Beheer van de Kon Vereeniging Het Nederl Tooneel Treilend was het oogenblik toen Rosier Faassen steunend op zgn zonen het volgrijtuig instapte nadat ook zijnerzijds een bloementnil was nedergelegd Aan mjjne lieve vrouw Onder de kunstenaars die den Ijjkstoet begeleidden behoorde Jan U de Vos Willem van Zuylen zoo ook de heer Roelants directeur administrateur van de Vereen ïooneelisten Toen de lijkstoet op het kerkhol was aangekomen sloten zich alle leden van het gezelschap der Vereenigde Rotterdamsche ïooneellsten directie Legras en Haspels daarbij aan Ook werden opgemerkt de heeren K P van Bijleveldt vertegenwoordiger van den raad van beheer van Het Ned Tooneel Brondgeest en Morrién van het Hotterd Tivoli gezelsoeap Bos van de Rotterdamsche Schouwburgmaatschappu en Havelaar voor de Hotterd aid van het Ned Tooneelverbond De heer Jan C de Vos hield een treffende toespraak Hij schetste den jver de nauwgezetheid en het talent waarmede de overledene haar taak vervulde die trouwe echtgenoote en liefhebbende moeder is geweest Tragisch is haar einde nu zij haar zieken man ging verplegen tot wien spreker roerende troostwoorden richte Toen legde Morriën namens de Vereenigde Tooneelisten nog een krans op de baar De broeder van Faassen bedaijkte de aanwezigen Rossier Faassen beproefde het maar zijn aandoening belette het hem I i Gemengde Berichten Te Madrid werd Zaterdag op de Plaza de toros het barbaarsche schouwspel vertoond van een gevecht tusschen een stier een leeuwin een panther en een beer De stier overwon De directeur die een geweer met hagel geladen in de hand had schoot dit in zijn zeuuwachtigheid af en verwondde een aantal toeschouwers o a een Duitscher die beide oogen verloor l 9 88 U IS 11 86 11 41 11 81 18 81 9 46 p t io u 11 80 11 18 11 18 7 B1 1 40 10 1911 16 11 11 f 11 80 11 41 11 86 10 4111 46 11 11 46 In dezen tijd nu het Lelietje der dalen convallaria majalis bloeit en men het veel in huizen in potjes ziet staan is het mis schien niet ondienstig te wfjzen op een gevaar van dit schijnbaar zoo onschuldig bloempje dat vermeld wordt in een Duitsch tulnbouwblad Daarin wordt gemeld dat de bloem der convallaria zelfs de steel er van vergiftig is en eene hoeveelheid Pruisisch zuur bevat Men heelt proeven genomen met eenige grammen afkooksel van de lelietjes o a door het in te spuiten in het oor van een Indisch varkentje het dier stierf aan vergiftiging met Pruisisch zunr Van een tuinman die een klein bouquetje der bloempjee in den mond hield werden de lippen ontstoken Men zij dus zoo voorzichtig te zorgen dat men de bloem niet tusschen de lippen neemt vooral lette men hierop by kinderen die zoo licht bloemen plukken en in den mond nemen De olficier van jnstitie te Tiel mr Mijnliell de inspecteur van het staatstoezicht op krankzinnigen dr Buysch en dr Bollaan uit Tiel hebben verbchilleude personen bezocht betrokken bij den moord uit godsdienstwaanzin en biJ andere ongeregeldheden te Appeltern gepleegd Vermoedelök zullen eenige dezer personen naar krankzinnigengestichten worden overgebracht In verschillende huizen zijn de glazen ingesmeten de bevolking verkeert in een opgewonden toestand De politiemacht is versterkt De burgemeester van Appeltern heelt laten afkondigen dat niet meer dan drie personen samen mochten gaan Het publiek stoorde er zich echter niet aan Het slachtoller van den moord werd gisteren begraven Inbrekers gesnapt 1 Een brutale inbraak had Zondagavondhg den heer J H Zabel coilfeur Kerkstraat i8 te Amsterdam plaats Om 7 uurverliet de bediende de zaak en bemerkteniets bijzonders Om half acht kwam deheer Zabel die anders nooit s Zondagsavonds thuis is even terug om iets te halen wat hij bil eene tooneelvoorstelling noodighad Tot zijn groote verwondering bemerktehü dat het slot van de deur al open was doch dat deze van binnen tegengehoudenwerd door een klein knipje Met een lermen duw kwam hij echter binnen en zag toen twee mannen op de bank zitten Beiden vloog hg aan en in iedere hand een vast houdende kwam hij op straat Hier kreeg hg een trap in de lenden van een hunner die daarna wist te ontsnappen Den ander hield hg echter stevig vast en kon hij aan de politie overleveren Op het politiebureau aangekomen verklaarde de gepakte inbreker die Van Adrichem heet dat de heer Zabel hem op straat bad aangevallen Bij louiUeering werden een dolkmes en acht loopers op hem bevonden De recherche zoekt heden naar den tweeden man wiens signalement de heer Zabel vrg duidelijk kon opgeven De dieven hadden niets ontvreemd wel hadden ze een schrijfburean geforceerd doch z j hebben dit blgkbaar niet open kunnen krggen E Ï 67 4 19 4 48 4 66 1 01 6 09 8 18 4 08 4 18 1 64 09 4 04 4 11 4 87 4 U 6 18 18 18 lï 88 1 86 l OJ 89 i 6l 4 1 8 S 18 1 0 8 8 11 4 40 4 60 4 67 6 1 4 6 10 1 84 4 9 4 66 5 86 6 07 618 ff 6 88 ff l 87 6 66 49 s r 7 1 8 16 8 48 7 4 Wij beleven toch een vreemden tgd zoo merkt de schrgver der Haagsche correspondentie in de Zutph Crt in zijn jongste beschou wing op In de Tweede Kamer moet het ministerie hooren dat het ofschoon wel eenige gematigde hervormingen voorstellende toch eigenlgk in merg en been conservatief is in de Eerste Kamer wordt daarentegen met zoovele woorden gezegd dat het eigenlijk reeds met pak en zak naar het kamp der sociaaldemocratie is overgeloopen Nu volgt daaruit nog geenszins dat de regeering in dezen den wijzen middenweg bewandelt maar wel bljjkt er uit dat er nog in verschillende kringen groot misverstand heerscht omtrent de beteekenis van sociale hervormingen en socialistische theoriën en dat altoos op dit gebied de spraakverwarring nog ruim spel heeft Dn van alle sociale hervormingen is men in de Eerste kamer het meest bevreesd voor agrarische of liever hervormingen die met grondbezit en pachtwezen in verband staan Dat bleek hg do begrooting van pachtcommissiën In Friesland en Noord Holland bestaan particuliere commissiën wier diensten soms worden ingeroepen door grondeigenaars en pachters om inlichtingen te verstrekken omtrent billijke huurprijzen pachtcondities enz en nu wil do Min van binnenl zaken nit de overweging dat die commissies nuttige diensten bewijzen maar voor plaatselgk onderzoek en voortdurende werkzaamheden veel kosten moeten maken aan die commissies uit b rgkskas eenigen geldelijken steun verleenen Tegen dat plan nn kwam men in de Eerste Kïmer ernstig in verzet niet omdat men die pachtco missies als zoodanig afkeurde dat werd ten minste niet beweerd maar omdat men daarin den eersten stap zag op een gevaarlijken wjg den weg van agrarische hervormingen en inmenging in de verhoudingen tusschen eigenaars en pachters En nu mocht de minister van binnenl zaken al beweren dat dit niet de bedoeling was want dat op de samenstelling der commissie en op hun werk niet de minste invloed zou worden uitgeoefend daardoor werd het verzet niet gebroken Erkend moet echter worden dat de minister Borgesins zelf aanleiding had gegeven tot het vermoeden dat er meer achter zat door nl eenige jaren geleden als lid van de Tweede Kamer eene rede te houden waarin hij het nnt van olflcieele pachtcommissies met schoidsrechterlgke bevoegdheid bepleitte als een eerste stap voor verdere agrarische hervormingen Dat de minister zich thans met een zoo eenvondigen maatregel zou tevreden stellen wilde men niet gelooven Zoo ziet men hoe lastig voor een minister parlementaire antecedenten zgn In elk gevnl is nn reeds gebleken dat zoo de minister straks met zjjn voorstel terugkomt in de Eerste Kamer daartegen ernstige oppositie zal worden gemaakt In een briel uit Ladysmith gedagteekend 19 December voorkomende in de KaapsCfae Argus wordt gemeld dat bet beleg inde afgeloopen week op een zeer eentonige maar stelselmatige manier werd voortgezet Wij weten nu zegt de correspondent dat de vgand een zekere routine volgt iu het bombardement van de stad met kanonnen ala die welke rondom ons zijn gelaten 4 8 17 t 81 7 6S 8 08 6 10 8 1t 8 ie 10 10 10 S7 10 17 10 14 10 81 10 40 10 66 11 S F 8 60 11 46 11 64 8 60 8 8 S 8 68 r 10 08 10 16 10 88 9 11 10 88 0 11 10 10 9 17 M7 6 84 HM 6 47 8 11 1 80 I U 10 08 10 4010 18 10 44 11 07 IE 10 00 WiJ worden gewoonlijk uit onzen slaap gewekt te half vgf vjjf uur v m met het eerste stel bommen waarvan het doel gewoonlgk zgn de artilleristen of de karabiniers die hun paarden voor beweging op en neer leiden in de straten onder bedek king van de huizen Het bombardement wordt voortgezet tot 7 30 v m en daarna worden wij met slechts nu en dan een bom met vrede gelaten tot U uur v m wanneer de muziek weer wordt volgehouden tot ongeveer 12 30 De namiddag is rustig tot 5 uur en dan wordt er opnieuw een uur werk gedaan Onze marinekanonnen doen van tjjd tot tgd ook een ronde tenzij de vijand eens bgzonder heftig is dan hebben eenige schoten snel op elkander volgend meestal de uitwerking dat het vuur van den vijand voor eenigen tijd gestaakt wordt De vorige week liet het 6duim Oreusot kanon op Umbulwana veel van zich hooren bijgestaan door een ander 6duim kanon dat later is geplaatst op een hoogte de Telegraafheuvel genaamd Terwijl het bombardement betrekkelijk weinig verlies heeft veroorzaakt is ziekte ongelukkig zeer epidemisch geworden in het garnizoen en zijn vooral dysenterie en maagkoorts heerschend geworden Het ziekenkamp te Intombispruit met de hospitaalwjjken herbergen ongeveer 700 patiénj ten terwijl er in het kamp een groot aantal niet ernstige gevallen zgn De heer Stevens oorlogs correspondent van de Daily Mail is ongelukkig aangetast door maagkoorts en ligt een week lang te bed Hjj ia in de stad gehouden in een privaat huis en ontvangt alle mogelijke verzorging 0p den morgen van den 16n hoorden wij hevig vuur bg Colenso en wg wisten dat generaal Bnller in gevecht was hoewel wg het resultaat eerst twee dagen later zouden weten Op den 16n werd daar het Dingaaus dag was een speciale poging van de zijde van de Republikeinen verwacht Wg werden te 4 30 uit onze bedden gejaagd door een Inid schot snel gevolgd door een ander en toen daalde er een regen van kartetskogeltjes en steenen neer op bet ijzeren dak van het huis waarin ik woon Wij begrepen dat een bom was beland dicht bil het huis en toen wg naar buiten gingen bevonden wg dat hg het midden van de straat had getroffen en t lichaam van een armen artillerist had vernield die bezig was met de gewone oefening voor de paarden in den vroegen morgen Medische hulp was spoedig bjj de hand maar het was duidelijk dat de arme kerel doodelgk gewond was en hg stierf ook voor hij het hospitaal had bereikt Het bombardement werd zeer hevig gedurende eenigen tgd voortgezet tot onze mariuekanonnen antwoordden en toen hield het plotseling op voor de rest van den dag PuslerUen en Telegraphie Benoemd 1 Pebr Tot adsistent ten bijpost en telegraafkantore Wijk te Maastricht mej P C H Lefèbvre tot brievengaarder te Bustenburg J Starreveld 1 Maart Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Droton J G Anderion thans commies der telegraphie 2de klasse te Tiel Bevorderd 1 Febr Tot klerk der postergen en telegraphie late klasse de klerken 2de klasse H 8 Langeraap te Akkrum A P Dgksen te Assen A F Kooyman te sCïravenhage telegraafkantoor en L M Nagel te Boskoop Verplaatrt 1 Febr De commiezen der telegraphie 3de klasse H lonxis van het postkantoor naar het telegraafkantoor en H Meppen van het telegraafkantoor naar het postkantoor te Qroningen de klerken der postergen en telegraphie 1ste klasse A J Schuit van het telegraafkantoor naar het postkantoor te Groningen en A Maat van Amsterdam telegraafkantoor naar Middelburg telegraaJDcantoor de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse M H Muller naar Hengeloo D Bloemsma naar Utrecht telegraalkantosr J van der Linde naar Hoorn H Louws naar Nieuwediep T A Dgkstra naar Leeuwarden telegraafkantoor allen van Amsterdam telegraafkantoor en mej L H Frjjda van het bjjpost en telegraafkantoor Oranjeplein naar het telegraalkantoor te s Oravenhage 5 Febr Se telephoniste mej A Raasveldt van Haarlem naar Zeist 12 Febr De commies der posterijen en telegraphie 4de klasse P Schmidt van Bolsward naar Leenwarden postkantoor 16 Febr De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse mej O M P S Assie van Amsterdam telegraafkantoor naar Zutphen telegraafkantoor de telephonisten mej A A A Tissot van Patot van Hengeloo mej A M Hamelan Tacke van s Hertogenbosch beiden naar Utrecht mej J B Dwars van Zwolle naar Hengeloo en Mej S M M Cassa van Nijmegen naar s Hertogenboicb 1 Maart De commiezen der telegraphie 2de klasse P C üittenbogaard van Scheveuingen naar Roermond en J J Hetterschij van sGravenhage postkantoor naar Scheveningeu de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse C Sj Christoffels van Heerlen naar Rotterdam telegraafkantoor J H J Meertens van Willemstad naar Heerlen en L A J Verpalen van Alten naar Willemstad April De commies der telegraphie 3de klasse A H Pans van het telegraafkantoor naar het postkantoor te Maastricht de commies der posterijen en telegraphie 4d klasse B F Beerents van Rotterdam telegraafkantoor naac i Hertogenbosch postkantoor Ingetrokken 1 Febr De tijdelijke werkzaamstelling hg het Hoofdbestuur van den klerk der posterijen Ie klasse Th L A van den Bogaard met plaataing aan het bgpost en telegraafkantoor Oranjeplein te s Gravenhage Eervol ontslagen 1 April De brievengaarder te Buurmalsen W D Pothuizen STADSNIEUWS GOUDA 6 Februari 1900 Naar wjj vernemen zal Donderdag 1 5 Februari in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons genoegen ne uitvoering plaats hebben van het Goudsche strgkorchest Bij kon besluit is benoemd bij het wapen der infanterie tot luitenant generaal dj generaal majoor O van Kesteren inspecteur van Let wapen OuDEWATBR Woeusdagavüiid hield de heer H C van Staveren uit Gouda in de concertzaal van het Hotel de Doelen alhier eene lezing over Transvaal gevolgd door lichtbeelden projectie inet Drumond s kalklicht Spreker gaf eerst eene verklaring van het ontstaan der Zuid Atrikaansche Republiek beginnende met de vestiging aan de Kaap de Goede Hoop vervolgens van den toestand des lands van de voortbrengselen van de levenswijze der Boeren en hnnne geaardheid gevolgd door eene opsomming van al hetgeen de republiek te verduren heeft gehad voornamelgk steeds van deEngelschen die zij altijd als hunnen grootsten vgand hebben beschouwd tot op den huldigen dag Na de pauze werden lichtbeelden vertoond voorstellende gezichten van verschillende steden en hare omstreken en tenslotte vafi de voornaamste merkwaardige personen eindigende met Paul Kruger en zgne echtgenoote Toen was er veel geestdrift en werd door het publiek het Transvaalsche volkslied gezongen De zaal was redelijk goed bezet en de spreker was vermoeid daar hiJ den geheelen avond toonde goed op de hoogte van alles te zgn Het was de moeite wel waard deze lezing enz bjj te wonen Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 7 Febrnari De volgende personen zijn veroordeeld wegeni In dronken toeitand de openbare orde verstoren C S te Waddingsveen f 3 of 3 d h Openbare dronkenschap en opgeven door de bevoegde macht daarna gevraagd van een valschon naam M H T zwervende f 3 ol 3 d h en 1 50 ol 20 d h Jachtovertredingen G H H P B en P J H aUen te s Gravenhage vrijgesproken van het Ie leit 2e lelt 1 0 50 of 1 d h K F J H te s Gravenhage vrijgesproken voor het Ie feit ontslagen van rechtsvervolging voor het 2e feit D H B te Voorburg vrijspraak van hetIe feit en f 0 50 of 1 d h van het 2e feit P J H J en C A D te s Gravenhage ieder f 0 60 ol 1 d h J M A L te Reenwijk vrijspraak Overtr Prov Reglement A K te Bergschenhoek 1 3 ol 1 d h A H te Waddingsveen 2 X I 1 el 2 X 1 d h Politie Overtreding Gouda J B te Gouda 3 of 1 d h H de G te Ouderkerk a d IJsel en J A de J te Gouda ieder f 1 of 1 d h S K H en A de J te Gouda ieder f 1 of 2 d h Politie Overtreding Gouda M de Z en L N beiden te Gonda no 1 f 2 of 2 d h en no 2 f 0 60 of 1 d h Politie Overtreding Gouda R J V te Gonda en N B te Aarlanderveen ieder f 1 of 1 d h Dronkenschap W J A te Boskoop 1 5 of 3 d h J de B en L L te Gonda ieder f 1 ol 2 d h G V E teGoudaen L J G teReenwgk ieder 1 3 ol 3 d h C V te Gouda 2 maal bg 2e herhaling twee hechtenisstrallen elk van 2 weken DAMES en HEEREN PARAPLUES A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van mslenlaiii Vtkr Slotkrs 81 81 3 V 88 8 100 88 8 l 88 a4 i l S6 8611 101 671 67 887 8 1 100 84 80 81 89 11 486 8 102 80 1641 9S 188 110 00 88 lu v 10 884 885 100 66 i 66 1 1 1 87 z 88V l l l 100 11 141 68 106 14 7 104 37 88 8 1 1 S81 i 0 810 108 101 BW 100 117 117 101 8 86 87 JANUAM SiDmuLiiu Oen Noii w S 8 dilu rtilo lUrf 8 ilU ilito iilo 3 I HohoalU I Gonll 1B81 9S4 iTALia Iaiohr finit 1868 61 6 OoanNa Obl in papier 1168 6 dito ia Kilfer 1818 6 1 PoETUQAL O il met coupon 3 I dito tinkel 3 Bd lako Obl BinDeal 1894 4 dito OtiooDB 1680 4 d lo liii otli 1888 4 dito by Kop 1869 80 4 d to ia iroad leeu 18S3 6 diti dito dito 18H4 5 SpaMJS PoriHt nrliulj 1831 4 Tll K u Qeiir Cunv am 1880 4 G I iiiiiiiff ene D I VlHiZDlu Obl 4 onlief 1S81 AiUTiiaDAit Oblij tieti IS116 3 BorriiBDAK 9te l leeu 1894 3 SlD N Afr Hinde uind Ar8iid b T b De Opruimintf van alle voorhanden CotUiineit lUaiiletH Ja p oan stofferi EN WITTE GOEIIEREl tot de bekende Irtyc prijzen zullen tot en met 24 FEBRUARI voortduren B SAMSOM Rechtszaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gister 0 a H de J 59 jaar koopman te Schoonhoven beklaagd van diefstal van vier eenden vrijgesproken J H 38 jaar werkman te Ouderkerk a d IJsel wegens strooperij het zonder vergunning van den eigenaar uitbaggeren van een elgkzelling werd veroordeeld tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis 362 Staat8 loterij 6e IClaMa Trekking vau Woenadag 7 Pebruaii No 78 8 1600 No 7010 8018 1098S 11414 en U908 iedtr ƒ 11 00 No 1061 1686 8660 en 8606 ieder 400 No 93 3781 747B 7877 9686 181 1316S Uhli en 1983 ieder 800 No iti 1S79 4401 8388 I S9 14086 1456 16060 18811 18S01 OQ 19979 ieder ƒ 00 Prijten T n 70 1 8 SOIS 6176 7886 10469 187S0 16697 18808 91 93 6811 7908 10614 1381 16661 04 361 3184 6848 8183 go 88 98 18401 40 3i08 88 88 74 83 16836 36 8 58 5676 8 93 77 13480 16880 1S598 7 8 8315 5687 8333 10101 13640 91 18683 23 3416 14 8437 10 46 8 1 OIO 89 10 8 616 81 85 49 78 19 18813 49 66 6U7 8i 3 73 13911 8 64 1 87 86 5861 8708 79 79 17156 19050 38 07 591 88S 11016 14001 17838 19116 38 8 83 68 8943 4 11168 17854 41 48 55 68 9140 11106 14889 55 7 1841 3906 878 76 64 119 88 19J48 46 19 S 88 79 11810 14 17 89 9 800 15 46 9484 89 14641 17459 19808 88 40 4 71 89 82 147 6 8 88 87 43 8603 88 8 14846 17646 18466 141 4114 6708 9348 76 16113 17621 18 1584 4ao 860 88 11 62 15216 16 19141 1608 63 74 9848 60 82 17709 80 36 43 7 971 64 11685 I68S1 8i 18775 1940 81 7O1I8 99 lll 87 15918 90 19891 8818 4479 7833 9917 41 80 11819 201 41 89 4i04 88 79 11918 16004 30 80146 8416 4 93 7361 10008 10 18188 U Oi 8 1 ni 81 111146 180 9 16887 55 80868 3567 4853 98 68 74 98 18075 20 27 7f 67 1486 85 8S 16807 18148 8040 90 43 10818 18166 63 88 18 8690 4995 61 62 18163 16457 8 08 2000 8715 012 7651 84 18 8 16344 38 88 1 38 7 Ü8 1037 4 18779 60 18S00 80718 46 asg 78 9 10414 te Klasae 14c Lgat No 3d 4 niet m z 0 ADVERTBNTIEN Voorspoedig bevallen vnn een Zoon E J WOERLEE BUUWMEISTKR Turfmarkt H 79 Sociëteit Ons Crenoegen Jommissarisseu der Sociëteit 0m Gesoboen brengen tor kennisse van HH Leden ingevolge Art W vau het Begleinent dat hg gelegenheid van de 5e Abonnementïüoneelvoorstolling üp DÜN1 ERUA J den 8 FBBRUAKI 1900 de SOCIKTBIT aan ten aooiidu ZtSS UU II yenloten xnl xijn Namens het Bestuur F HERMAN Vi Secretaris Gouda 7 Februari 1900 Alle Muizen moeten sterven wanneer ze hebben gegeten de wereldberoemde nuimenhaeer en Tariee van Dk JOHNSON verkrggbaar in doezen van 10 IS en HO cent biJ J van OU E Kleiweij h lioiiila f PUIKE OUD CHIKDAMMBIi GEUEVEE Herk i NIGHTCAF M PEKTER8 Jz uHIEDAMlf N H Ala Iwwya van Bcbthoid ia OKctiL t en kurk iteoHi voort uM van ten naKm dnr Kirmi P HOPPK OecomDineerde NATDDR GËNEESINRIGRTING door planten kruiden ozon water licht lUCllC enz Bizondere behJiidelin f van zelliiwzieklen verzwakkingen al gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden rugltjden blvekzuclit luaaclydeu Kleclite bloedsiiieiijcinr irkreii dnr gtofwlsseilnr borstlUilen rheuuiatisnnia Isfichias vlechten en huidziekten Bithjlt penaion Externe behandeling in speciale geyallen ProapecttlH op aanvrage erafls en franco Sanatorium Arentsburgli VUUUUVItU btj Uea Haag aan de Ueeatbrug