Goudsche Courant, donderdag 8 februari 1900

No 8116 Vrijdag 9 Februari 1900 38s e JaargangL fiOMOÏE COlftMT lyiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeon Aa Ht üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdatgen De prijs per drie maanden is 1 2S franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Teleföen M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer ip Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Sücictoit Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN DINöDAa 13FEBR des avonds ten t li nnr Transvaal in Woord en Beeld Lezing met raim tOO LiebtbeeldeD DOOR H 3 V 8TAVEBEN ENTBÉE H H leden Dames en Kinderen 1 o s Niet leden 1 0 40 Plaatsbespreking van 10 tot 3 uren Kaarten in de Sociëteit van af heden verkrijgbaar 07MEAAK mmm Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwqs alliier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing mon met den Isten April 1900 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 20 FEBEUAKI 1900 dos namiddags ton vyl nur Voo verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H VAN DEE VOORT Secretaris GoüBA 7 Februari 1900 GEVESTIGD te GOUDA r J II WAGK ËK Heelkundige en Vronwenarls Spreekuren f Voortoopig Kleiweg E 2 E CASSITO TANDAllTB Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDESDAOS van S tot 4 uur VRIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig JAN ROND Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZKItWAItEIV UEKEEUSCH4PPEIV IIIISHOVD AHTIKELEN FORNUIZEN i Breukbanden Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN Iste Prp LANDAUER met 2 Paarden 2de RIJTUIG 1 Paard 3de 1 Voorts 20 RIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prjjs per Lot M Cent A Brinkman rZn LANGE TIENDEWEG Zenuw en Waafflijders irordt uit overtaiging als een werkelgke hulp ill deu nood het boek aanbevoleu Na ontvangst van adres per briefkiart wordt d t boekje franco per post toegeioiiden door HLOKPOKL S Uoekb Zaltbommol Indien gg niel wilt hoo8tea braikt de allerwege bekrooode eo wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iweiiai ii uit de Koninklijke Stoouiiabriek De Honing bI ieni van II 1 VAl $ 4CHAIIi Co DenlIaa Uvirumrs VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK 3CHAIK 8CHAIK SCHAIK SCBAIK SCHAIK anHAiK 8CHAIK 8CHAIK SCHAIE Sc Co 8 Meliantbe ii liet beal middsl der wereld Co S Mellanthe geueeit Kmkhaeit CO S MeU ntbe geoeeit soowel oud als jong Co S MoUanthe m g m geen huisgezin ontbreken Co B Helianthe staat roortdnrend onder Sclieikandig toezicht Co a laeliantbe helpt onhenoepelqk Co S M6liaaltl0 U bekroond m t Ëerediploma s Co B Ueliautb ia brkrooml met Goud 8c Co 8 IKbI anthe ia bekroond met Zilver Co s Uelianthe ia verkr baar m flacons ran 40 Cf tOfltt en f I bg Firma WOLFf Co Westhaven 198 mid4i U M1EB1E8 Kleiweg E ie Gouda E H Vil MIL U VeeriUl t 120 te livttda A BdUMAN Moordrtcht 1 Tb TOttKKN Bot op U ï WIJK 0 deuia T M KOLKMAN Waddinxveéi U ROLLMAN Bodegrmen PI N K i B NuuKerkerk ad llirl W 1 VA UAM Haattrerhi A N tanZëSJËN Schoonhovtn i f mw n i w fi l i ll tl 1 l H W f fP OtXM Ocnccah ftlgcmeen axnbcvolen Met EercDlplotna en Ooud Bekroonde éS PRAEPARATEN VAN 1 fl Q l faQclia de me st Icrachtige en versterkende KINA W N tegen zwakte zoowel bij kinderen als volwmseoen gebrek aan eetlust slechte apUsvertertng lenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte orkraambed koorts en hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUOINEUX m hel bijzonder legen Bloedgebrek Bleekxucbt kwalen van Kritlacben leeftyd em Verkrijgbaar in flacons i 1 90 en 1 Eilcd C23 C3 0 B tV i C SC i3B n van smaak voordagelijkichgeb nik V vooral voor kinderen zwakken en klierachtige gestellen zeer aan te be velen Als geaeeskracbtl e drank bij stoorniasen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voorzuigelingenenkleinekinderen Prijsperbusa j Kgr l VO A Ï Kgr ƒ 0 90 4 Kgr O ÖO Sf Melksuiker tp g fio y A M q Asfhrtlfl C icrjirpti n Het ronken eenerhalveOgarette is voldoende ter bestrijrtOtilUia S CliCII j g e hevigstp aanvallen van Asthma etc Indoosjes A 0 80 en ƒ 0 60 ƒ Tamarinde Bonbons ï purgatief tegen verstopping Aam r beien Migraine Conge8tieactc vooralookalslaians voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEI KI IEN H01 M belaimnjke diensten daar de vonn voor het kind begeeri yk en de mank aangenaam i Pnj i per doosj 0 90 en O BO ülttlIJtlf I SIQilllfkC algemeen erkend aU het BESTE huismiddel OAI inirtKT dMIIICb j j Verkoudheid en Keelp n het is ymoploasend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in I fleschjei vetkriigbk i f ma f CSK per Heschje Vm Traeparalen van KRACFELIEN h HOLM te Zeist allen roorxien ran atigHtltfn waarop ds naam en hanriietkening en varlrijgbaar bij dt meeiieHpothtkeri ra Ürogitttn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A jy j Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroiiaa middel tegen alle HortI iMiig liever nuagaikten eM Inwendjg zoowel als ook uitwendig in büna alle ziektegevallen met goed gevflg aan te wenden Prijs per flacon t 1 pev post fl l5 rr illrinechterBiluD H l S llytuit at itrflllMM JL TblnrymPrscntti W IMIIlrt hMrtcMIi Fhierry s Woiiderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracbt en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarljke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 Ja r nil eoor ongemeetUJk gehomteu eeji e ipel en onlangs een bijna SJnr jy kaHkei Hlden genemen Brengt genezing en verzachting der pijnen b j wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pol f 150 per jiost f 1 60 Centraal Depot voor Nsderland Apuiheker IIEllll iSAlllEKl i Rokin 8 Amsterdam Waar geen depOt is bestelle men direct aan die üchntzennpotheh e den A XaiBKBY in Preyrada bet UohltMh OeHterreteh Gelieve prospecliis te ombieden bij bet Centra il Depèt Sanders Kokin 8 Amsterdam Antisepllsche Tandpoeder en Aiiilgepll§cli JMondtiuctuur van E VAS8VTO TaudaHs te Ooitda OVERAL VEHKRIJQBAAR gent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda tOoedkoopsteen B0lied8t adres voor Vervoer van Inboedel oowel biDuen als haiteD de aUd mei gMloten wagent i A GR A V ES I KIJN Bleekerssingel 287 AUen wordt tegat Tranaport nchade venektrd Geen Eiigelsch maar Echt BOEEEITBHOOD t cent de K Q A SLEGT T jkxtxira NIEUWE HAVEN 28 Frintemps NOUVbAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons ge illai treerd modealbum voor het WliitentelzoKH nog niet ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOTACM nrls Hetzelve wordt dan omgaand ijriitiii en fi niico toegezonden Bestellingen van ai 25 francs vrij v U kosten aan huis met S verhooging aiifiiilif l4 tni ior In il nid iii S H ry Wie zeker z n wu d Ëctate Ëlkel Cacao te ontT iig n i mengasteld eo na T le proafoemingen ia den handel gekomni ondei deii nuia dea aitTindera Dr Hiohaslis verraurdigd vf da beat maohuiea In het w re db nsmd MabbliaMiiMnt van Qebi Stoll mok Kralen tlieha Cikel eacao In Tierkanfm bnaaen Daw Sikiil OKao ia nut mdk gakookt en auigtiieow geamde dnnk toot dageiybeh gdbrnik een i 2 theelepel tui t poeder Toor een faip Chooolat Ala geneeekraobiige diank by genl van diarrbee ileoiita met water gebniikn TerkiUgbuK by ia ToenaMaal B 1 Apothekers oi pj Vt Ko Vt K fwelhmlee 1 89 c aio VöSËT QtnenilTlttagenwoonliMt loor Nederhaïr JuRus Mattenklodt Amoterdam Ealraetraat 103 Pain ExpellcrJ Dmii ju rdt dit mid 1 d l mtk TtSTUMod Hucoeb tk p JBftiUaiMl iowrijviDg MUkgmad tog n fiübesmatiak Bob t Twtoqdh wd pyo tal ïm TbS S proefde d l v r diaBtdaa SSSSSl dm T rtnnwao Hm Ittb aptaat tilHrüknwck Inkei A4 lS6 76e iB50D dflft ia d iUMt noth w Te AiHtardtm ha IHath CUbm TIK ToTU flo BuderB l t U jmttiam FRANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ KM chemisflii Wassrlicrij II OPi E HËIiYIEK lit ni di il ii le Kottei ilatu OebreTet Hjr l dorr Z M den Kooing dar Belgen Hoofddep4t voor GOUDA de Heer A VAN OS A2 Specialiteit roor hel stoomeii en verren van alle Hwren en I meigardetroben alKuk alle Kindergoederen Speciale inriehting toot bet Rtooin n au plaehemantela veeren bont enx Gordgnen tatelkleeden enz worden naar de uieuwate en la tflie tnétliode rertd Alle goederen betzj K toomd ol rererta worden onschedeiyk voor de Kesondbnd rolf Dfl Rtaa bewerkt ÖOTTDA Druk van A BEINKMAN é Zd Bulieolandscb Overzicht Aan de Toegela wordt weder hevig gevochten Wü nemen de boeronberichten over omdat de censnnr ze niet zou doorlaten als ze niet grootendeels jaist waren Daarnaast geven w j het olflcieele Engelsche bericht Dit het Boerenlager seint men van eergisteren 6 dezer het volgende De Engelschen beschieten sedert gisteren de Boerenstellingen aan de Boven ïoegela met baar marinegeschut en andere kanonnen De Engelschen trokken bj Pontdrift en Moleudrüt de Toegela over om de stellingen der Boeren te bestormen Generaal Schalk Burger die Pontdrilt verdedigde sloeg de Engelschen terng die genoodzaakt waren in groote wanorde over de rivier terng te trekken BS Molendrift werd het gevecht hervat tnsschen de Engelschen en de Johannesburg nesburgen Standerton commando s Aan de igde van de Boeren geen verliezen Het gevecht dnnrde den geheelen dag en was het hevigste dat tot dusver is geleverd De beschieting is heden morgen hervat met een nog grooter aantal stukken Tweede telegram 11 uur vm In het gevecht van gisteren leden de Engelschen by Pont drift zware verliezen doch bjj Molendrift bezetten zij een klein kopje van geen belang Er zijn vier boeren gedood De Engelschen honden het kopje nog bezet Hun verliezen daar zijn niet bekend De beschieting door het zware geschut is opgehouden Betreffende het overtrekken van de Toegela deelt het departement van oorlog mede dat de operaties nog voortduren doch geen bericht omtrent het resultaat is ontvangen Lord Bobert en Lord Kitchener hebben Kaapstad verlaten Eeuter s Agentschap vestigt de aandacht op het verzwijgen van den dag waarop de generaals vertrokken zp en de plaats waarheen WaarschStiliJk heeft de censuur dat geschrapt De militaire medewerker van de Westminster Gazette maakt uit een zinsnede in een telegram van Winston Churchill aan do Horning Post verklarende dat Bnller s troepen nog nooit moreel noch materieel zoo sterk zijn geweest op dat Bnller nieuwe Tersterkingen heeft ontvangen De censor heeft waarschijnlijk verboden hiervan rechtstreeks melding te maken maar de man van FEVILLEIOIM Vroeg Verwelkt Naar het Daitsoh 36 vOh mon ami lispelde k zuchtende en klemde lich letterlijk aan me vast oh mon ami si voussavies Mon coeur est si sensible tous lesmalheurs de ma vie en nu volgde er een nieuwe stroom van bekentenissen waarbij mij het angstzweet uitbrak en ik in mijne radeloosheidslechts smeeken kon Kalmeer u toch mademoiselle SUEon Ik hoor iemand komen alsmen ons hier zoo aantrof Eensklaps veranderden hare trekken zij sloot de oogen als werd zij door eene duizeling overvallen en terwijl zij met een van schrik bevende stem lispelde Mon Dieu je suis perdue wankelde ie achteruit en zou gevallen zijn indien ik niet ware toegeschoten en haar in mijn vrijen arm had opgevangen Voor ik er aan dacht had zij haren arm om mijn hala gcshtgen zü scheen eene bezwijming nabij Terwijl wij zoo stonden en ongetwijfeld ceae schoone gr ep vormden die ik zelf met mijn kaars prachtig verlichtte hoorde ik werkelük voetstappen op de trap en verscheen de kamerdienaar des barons ten tooneele Ik was buiten roe zelven van woede en schaamte en ala een blikaemttraal schoot mij de gedachte de Westminster krjjgt den indruk dat Chnrchil dit nu bedektelijk heeft willen te kennen geven Indien dit het geval is zou het een redelijke verklaring zijn voor den goeden moed waarmede Bnller en zijn troepen hun derde poging beginnen ofbegonnen ziin om het Boerenleger te verdreven van de hoogten tnsschen de Toegela en Ladysmith Vele menschen zegt de medewerker van de Westminster verder zijn verlangend te weten wanneer Lord Eoberts in itaat zal zjjn op te rukken over de Oranjerivier en langs welke wegen zijn opmarsch zal geschieden Ik heb geen andere inlichtingen dan het groote publiek op dit stuk maar denkende aan de transportkwestie en ook aan het overgroote belang dat Lord Boberts er bü heeft om gestadig te kunnen voortrukken als hü de rivier eenmaal over is denk ik dat men geenerlei belangrijke beweging van de hoofdmacht van de Engelsche troepen in Zuid Afrika kan verwachten vö6r het midden van do volgende maand Bij de verdere beraadslaging over het adres van Antwoord heeft John Bedmond een amendement ingediend waarbij verklaard wordt dat de tp was gekomen dat aan den oorlog een eind diende gemaakt te worden op den grondslag van erkenning van de onafhankeIgkheid van Transvaal en den Oranje VrSstaat Bj de indiening van zijn amendement zeide John Redmond dat do lersche partij den oorlog als onrechtvaardig beschouwde en haar uiterste best zou doen om de onafhankelijkheid te handhaven van twee republieken die zich met zooveel heldenmoed hadden verdedigd De gevoelens van het lersche volk zijn op het oogenblik vooral wat Engelsch is vijandig maar de houding van Ierland tegenover den oorlog staat niet onder den invloed daarvan De Ieren zouden van dezelfde sympathieën zijn geweest als niet Engeland maar een andere mogendheid getracht had in Zuid Afrika d en bullebak en dwingeland te spelen Engeland staat tegenwoordig niet in machtig maar in oneervol isolement De eenige mogendheid die Engeland nn toejuicht is Turkije gelach De overstelpende meerderheid van Amerikaansche staatslieden is tegen den oorlog De algemeene afkeuring van den oorlog moet toch iets wagen Ofschoon de Ieren door het verleden tegen Engeland zijn ingenomen worden zjj in dit geval ook gedreven door de zaak zelf Wat de vraag betreft of de kans op Home Enle geschaad zou worden door de houding om de lerscbe leden in ijeze zaak Bedmond is van oordeel dat Ier door het hoofd dat alles is een welberaarad plan waarvan gij liet slachtoffer zijt geworden Het gedrag van den knecht versterkte mij in die meening hij lachte zeer onbeschaamd Toch behield ik nog bedaardheid genoeg om kalm te kunnen zeggen Mademoiselle Suzon is eensklaps ongesteld geworden Haal een der dienstmeisjes Christoffel en zorg dat mademoiselle te bed wordt gebracht Ik wensch haar beterschap Hierop liet ik haar zonder omslag op den grond glijden en verwijderde mij met voorgewende kalmte aisot wat er achter mijnen rug voorviel mij geheel koud liet Dat ik echter niet spoedig slaap vatte is te begrijpen Ik schold mij zelven meer dan eens uit voor een ezel wijl ik in zulk een plompen val was geloopen en voor de eerste maal ondervond ik dat een goed geweten toch niet aUijd een zacht kussen is Mijne verachting voor het vrouwelijk geslacht was grenzeloos en in mijn angst en afschuw bC greep ik de Anachoreten die zich in de woestijn terugtrokken om voor den aanblik der schoone duivelinnen te zijn gevrijwaard Toen ik den volgenden morgen was opgestaan en van het nachtelijk tooneel nog zulk een bitte ren nasmaak voelde dat ik mijn ontbijt uiet mocht hoorde ik op de gang een zwaren voetstap dien ik tot mijn niel geringen schrik voor dien van den baron herkende Ik twijfelde geen oogenblik ot het uur van afrekening had geslagen ik dacht niet anders of land niets te verliezen en alles te winnen heeft als het ziju stem voor recht en vrijheid verheft De Daily Mail maakt melding van een ontdekte samenzwering in het Egyptische offlcierkorps Het blad meldt dat overste Maxwell verschillende Egyptische officieren ijl hechtenis heeft doen nemen onder verdenkfaig van opzetting tot insubordinatie De plaatsvervangende Sirdar overste Wingate die van den Kbédive machtiging had ontvangen alle noodlge maatregelen te nemen hoeft in zjjn rapport gemeld dat de toestand een oogenblik zeer ernstig was maar zich thans gebeterd heeft Deze feiten gevoegd bü de steeds meer besproken wordende Frausche uitingen over de Egyptische quaestie zullen Chamberlain s hoopvolle verwachtingen voor de toekomst wel eens aan t weifelen brengen De Matin bevat alweer een artikel waarin Duitschlaud wordt aangemaand zich bS Rusland en Frankrijk aan te sluiten om de Egyptische quaestie ter sprake te brengen Duitschlaud zegt het blad heeft groot belang bj het vaststellen van de neutraliteit van hot Suez kanaal Het kent de stemming in Unsland eu Frankrijk en behoeft dus niet bevreesd te zgn cavalier senl te moeten spelen Bovendien zonden de vtoteft er drie mogendheden sterk genoeg zijn om thans Engeland te kunnen weerstaan Het Fransche blad meent dat de openbare meening in Duitschlaud gnnstig gestemd is voor zulk een optreden De houding van keizer Wilhelm echter is onzeker Wanneer de keizer door geheime verdragen of familieoverwegingen niet handelend kan optreden dan moet ziJn vlootplan den indruk wekken dat het niet bestemd is tegen Engeland maar om desnoods Engeland bj te staan Mocht echter het Drievoudig Verbond niet voornemens zijn de Egyptische quaestie ter sprake te brengen dan zal de RussischFransche alliantie die zich sterk genoeg voelt het juiste oogenblik voor het optreden er van afwachten Verspreide Berichten Fhakkbuk Met 7 tegen 4 stemmen heeft de Kamercommissie beslist dat Paul Déronlède vervallen moot worden verklaard van het lidmaatschap van de Kamer A s Donderdag komt de zaak in de Kamer in behandeling 19 Febr a s zal de Senaat zich als Hoog alles was een gezochte gelegenheid om mijn afscheid te geven Immers nooit had ik mijne hoogachting en genegenheid voor het gevloekte lid der famUie de verlorene ziel van dit huis kunnen verbergen Ik was na den eersten schrik blij dat het zonder mijn toedoen tot een einde zou komen en wapende mij met al den trots van een rein geweten Maar ziet daar trad mijn meester na beleefd te hebben geklopt met een cordialen lach op de lippen binnen en strekt zich behagelijk op mijn harde canapé uit Hij begon met mij te verzoeken mijnen leerling voor heden vrijaf te geven omdat men een uitstapje voorhad Hierop weidde hij uit in loftuitingen over den goeden invlosd dien ik op zijn zoon haÜ uitgeoefend en drukte de hoop uit dat ik mij nog langen tijd aan diens opvoeding mocht wijden Heusch 7 het ging niet langer met dien ouden dominé Wie op den kansel een bepaald kindschen toon aauloeg Mija patroon was vast besloten hem bimien zeer korten tijd te pensioneeren en mij als predikant aan te stellen Ik zou echter de pastorie eerst na Kerstmis kunnen betrekken daar men vooraf diende te zorgen dat de oude lui een goed onderkomen hadden Ik was door dit aanbod zoo verrast dat ik mijn goeden meester slechts mijn dank kon stamelen 0 beste Wciszbrod sprak de baron uiterst minzaam o dit vereischt volstrekt geen dank Ik weet dat ik op u kan vertrouwen en hoop dat wij elkander volkomen zullen leeien verstaan wel had ik geweuscht dat gij een weinig open gerechtshof constitueeren ter berechting vanMarcel Habert Het heet dat de minister van onderwüs Leygues het ontslag eischt van den inspecteur voor schoone kunsten Roger Ballu die bij de laatste verkiezingen voor den Senaat als candidaat verklaringen heelt afgelegd tegen de regeering Ballu zou geweigerd hebben ontslag te nemen Kolonel Picqaart heelt een brief geschreven aan den minister van justitie om te protesteeren tegen het herhaaldelijk uitstellen van zijn proces dat hij li jaar geleden tegen de Jonr is begonnen en tegen bet amnestievoorstel dat de aan de Dreyïuszaak verwante processen wil annaleeren DUITSOHLAKD Keizer Wilhelm heelt als koning van Pruisen een civiele lijst van ongeveer 16 millioen mark en aanzienlijke inkomsten van de kroondomeinen Er moet sprake van zijn hem ook een apanage als keiier te geven Vo gens de Berlijnsche bladen heeft dr Leyds de vertegenwoordiger van Transvaal in Europa zjjn reis naar Petersburg opgegeven In het Wurmdlstrist en rondom Aken ia de staking der mijnwerkers zoo goed lüi geëindigd daarentegen dreigt in de Saksische mijndistricten Zwickan Oelsniti en liUgan een staking de mijnwerkers eischen v n l 10 percent loonsverhooging Te Gladbach hebben de arbeiders bij den aanleg van de stedelijke lachtkabels het werk neergelegd Een door 700 tekstielarbeiders gehouden vergadering is te Gladbacb door de politie ontbonden omdat er tumult ontstond Op straat kwam het daarna tot ongeregeldheden waarbij de politie met steenen en bierglazen werd gebombardeerd Een aantal arbeiders zijn gearresteerd Langs den Hgn heelt het eergisteren zoo hevig gesneeuwd dat het verkeer op vele plaatsen gestoord is Bbloib Wegens verlaging van de loonen dreigt onder de metaalbewerkers te Antwerpen een staking De timmerlieden en scbeepssctailders hebben verklaard dat zij gemeene zaak met de metaalbewerkers zullen maken a hartiger tegen mij waart geweest Maar ik begrijp uwe achterhoudendheid en kan ze dus verotttschiüdigen Gij hieldt mij voor een gcstrengen rechter wien men zijne menschelijke zwakheden niet gaarne bekent Gij hadt echter moeten weten dat ik een christen ben steeds de woorden indachtig Gij zult uwen i verdwaalden broeder eiken dag zeven maal zeventig malen vergeven Bovendien deugd staat niet in het woordenboek der jeugd en ik kan het een aanstaand predikant niet euvel duiden dat hij zich met het bijbelwoord houdt t Is niet goed dat de mensch alteen zij Hij lachte mjj toe op een wijze die te kennen moest geven wij verstaan elkander stond op ging na ir mijn boekenrek en vroeg op schijnbaar onverschilUgen toon Wanneer denkt gij te trouwen Ik was als uit de wolken gevallen Mijnheer de baron was mijn antwoord ik ben u zeer dankbaar voor uwe goedheid maar ik heb geen oogenblik aan een huwelijk gedacht Hij nam een boek in de hand bhiderde er in en zeide droogjes Dat geloot ik graag beste kerel Jonge lieden denken in den rejjel weinig aan de gevolgen hunner handelingen Maar een dienaar des Heeren zal zich met aan de verplicktingen die hij zedelijkerwijae op zich heeft genomen willen onttrekken Ik maak er a geen verwijt van dat g het zöOver hebt laten komen urdt virralgd