Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1900

BINNENLAND Btl den heer Doawes voorzitter van het comité tot onderstenning van werklooze diamantbewerkers te Ametcrdam is van H M de Koningin een gift ingekomen van f 1200 met den nltdrukkel jken wensch dat ook de schjjvenschaarders daarvan zallen onderstennd worden Toen de heer Mengelberg op bet Diligentiaconcert van gisteravond het vijfde pianoconcert van Beethoven als solist had gespeeld ia hij door een adjudant van H M de Koningin die met de Koningin Moeder bet concert bijwoonde in de Koninklijke loge ontboden De Koningin gaf Mengelberg hare ingenomenheid te kennen met zyne leiding en dankte hem voor hot genot dat zjn pianospel haar had verschaft Ook de Ko ninginMoeder voegde daaraan eenige vriendelijke woorden toe Het wandelhoofd in zee dat to Scheveveningen voor het Knrhaus zal komen wordt van de voorzijde van de winkelgalerij die onder het terras wordt gemaakt raim 416 M lang en van den strandmnnr af gemeten ruim 372 M De breedte zal zijn 8 M en op de ttitgeboawde balkons 10 60 M Het hoofd komt te rosten op 318 stalen schroefpalen afgewisseld in lengte van 6 15 tot 13 55 M en gesteld op een bodemdiepte van 4 t M de plankiershoogte komt 7 36 M boven de laag en 6 66 M boven de hoogwateriyn De verpoozingsplaats platvorm zoowat in het midden aangebracht is bijna 38 M lang en 26 M breed en aan het einde zal zich op een achthoek 64 M lang en 62 M breed het feestgebonw verheffen met een middellijn van 37 M Aan het einde van het hoofd dat op 19 overspanningen komt te staan elk van 10 90 M op peilers van 4 i M breed is een aanr legsteiger geprojecteerd die echter vooreerst nog niet zal worden aangelegd Aan den strandweg zijn ontworpen twee verbindingen van 14 M en ter lengte van 16Vi M met trappen voor de gemeenschap met de overbrugging over den strandweg aan het Kurhans Toegang tot het wandelhoofd bareaa verder aan beide zj den onder de overbrugging op gelyke hoogte van den strandweg Aan gegoten ijzer zal voor het hoofd 251 280 kilo gebruikt worden vorder 544 860 kilo aan schroefpalen getrokken ijzer 848 890 kilo i voor het feestgebonw 90 000 kilo totaal 1 735 030 kilo ijzer en staal Zooajs men weet komt er verder onder het Kurhaasterras een bierhalle groot 256 vierk M en met een luil in het midden waarop het stergewelf rust De bierzaal zal verbonden zijn met de lokalen voor bodega confiserie en kolflezaal Ook komt er een salon de coiffure met damessalon Directe Sitoorwegverblndlngen met GOUDA WiDterdleiist 1899 1900 AanKevaogeo I October Ti d vai Ureenwlct 5 88 4 18 7 14 5 40 80 7 88 U 4S 11 64 1 64 4 04 4 B7 4 U 8 09 411 6 18 8 50 OiwUi iiau td o ntoiiibllioUn nor do 8 kl n bij biB togn ootolni Tnoktpriji O Holliai dio S 1 66 i S8 8 05 l 4 i t V 8 58 4 05 4 40 6 85 S 86 49 4 60 f r 1 n 4 67 r 8 1 8 5 l 4 11 64 It Oa 11 84 1 5 8 09 S Si 11 4 l9 4 84 6 10 5 46 5 65 0 18 10 S0 10 4 HolUnUoko ipow L Mn nppUnumltairiii do ConpiBmi d W r UU 10 08 10 40 11 1 10 18 10 87 10 89 10 44 11 07 11 44 7 58 8 80 8 9 1S 8 U 8 S8 8 E 8 41 8 48 B 40 O O I IH i T B R n A M ia 1 8 O 8 1 9 8 10 10 10 7 18 0 1 0 8 4 10 06 9 18 10 8 10 8 10 8 18 00 r 35 7 18 9 46 l H 01 H S O Ib s 31 4 4t 8 80 7 5 8 10 9 46 W 8 48 MO 7 36 8 80 8 f ü 9 80 10 00 11 80 H U 080 r u 30 8 45 6 0 86 7 30 8 86 10 00 7177 84 ie9 0 9 341 1810 81 ll 0 14 M 1 17 4 J8 6 47 7 6 8 14 9 1 11 10 uitbetaling van loon aan arbeiders van de gemeentelgke werkverschaffing Hg is reeds in zijne betrekking geschorst De moordenaar nit godsdienstwaanzin M Scherf van Appeltern is gisteren naar het krankzinnigengesticht te Medemblik overgebracht nit Durban van 5 Januari De heer J A Wormser die in Eigen Haard schier elke week zooveel belangrijke dingen uit en over Transvaal op zoo gezellige levendige w jze weet te vertellen heeft nu ook een levensschets geteekend vau Petrus Jacobus Joubert den commandant generaal der Boereu Uitvoerig maar met veel zorg is hot onderwerp door den schrijver behandeld en geen enkele der 50 bladz den in het jongste nummer van Mannen van beteekenis leest men door zonder genot en leering ot verhoogde belangstelling in de figuur van Slim Pjit en der Boeren nationaal bestaan We kunnen de verzoeking niet weerstaan een enkel treffend voorval nit het leven van Joubert aan te halen Den 5en April 1877 bad bij een gesprek met Shepstone die op zgn gewone vriendelpe en innemende manier vertelde dat er verzoekschriften van verscheidene Boeren waren ingekomen waarbg om annexatie verzocht werd Joubert antwoordde dat hij dat gaarne geloofde omdat die petitién door Shepstone zelf voorbereid en gesteld waren en er altód menseben te vinden zijn die dingen ongelezen teekenen Shepstone beweerde daartegen in dat die aantijging geheel bezijden de waarheid was liet zijn copieboek brengen om Joubert voor te lezen dat ziJn onderstelling onwaar was bladerde in het boek maar las er niets uit voor Joubert stelde Shepstone voor God verantwoordelijk voor het bloed dat nu of later tengevolge van zijn gedrag zou gestort worden Gaandeweg ontaardde het gesprek dat anderhalf nur duurde in een hevigea twist Eindelijk riep Shepstone op hoogen toon Gij kunt de kaffers niet regeeren ze zullen je verscheuren Dat zouden ze alleen met Britsche tanden knnnen doew wierp Joubert tegen en verliet zonder afscheidsgroet de kamer Den 12en April werd de Transvaal onder Britsche vlag geannexeerd Joubert was vrederechter onder de republiek Het lag dus in den aard dat hij dat blijven zou Korten tijd daarna kwam rechter Coetzée die in Engelschen dienst was overgegaan jn Wakkerstroom de woonpkats van Joubert Deze werd ontboden en verscheen Zal ik n den eed in t Engelsch of iuv t HoUandsch voorlezen P vroeg Coetzée Ik weet van geen eed Een eed aan wien De eed van trouw aan Hare Majesteit de Koningin Hoe kan er nu een koningin zijn in een republiek vroeg Joubert t Is n toch bekend dat Transvaal door Engeland is geannexeerd en dat Hare Majesteit nu hier regeert antwoordde dé rechter Ik ken geen koningin en zweer niet Met die woorden verliet Joubert de zaal Den 4n Januari even na zes nur s avonds bemerkten wij aan den horizon een stoomboot die door de manschappen voor de Bundesrath werd aangezien Terwijl ikop het voordek stond met een uitstekendeverrekijker zag ik aan vorm en tuigage dat het meer op een oorlogsschip leek danop een passagiersboot Daar het schip zeersnel onze Herzog naderde kon ik miJspoedig van de juistheid van mjn vermoeden overtuigen Toen de Thetis ons totongeveer IV i 2 KM genaderd was gafziJ een signaalschot wij stopten en hescbende vlag f De Thetis kwam naar de Herzog toe voer om haar boeg heen en liet op 500 M afstand bet anker vallen Die laatste manoeuvre was nauwelijks afgeloopen of of werd een boot met 12 matrozen en 3 officieren uitgezet en naar ons schip toegestuurd De officieren kwamen aan boord en verlangden van den eersten officier van de Herzog om onzen kapitein v Issendorf te spreken Na ongeveer een nur kwamen de Engelscbe officieren weer uit het bureau van den kapitein en ziJ gaven last dat er een wacht op ons schip moest komen Het duurde dan ook niet lang of daar kwam een tweede Engelscbe boot met 12 man en 3 officieren allen van geweren voorzien en met proviand beladen op ons schip af en de wacht besteeg de Herzog Kort daarop lichtten wij het anker om als voorloopige gevangenen onze richting in plaats van naar Delagoabaai naar Durban voort te zetten Om 9 uur s morgens kwamen wij te Durban aan waar wij in de buitenhaven omsingeld door Engelscbe oorlogsschepen het anker wierpen De wacht werd afgelost Wij zijn krijgsgevangenen Overdag wandelen Engelscbe matrozen met het geweer op schouder over het dek en ook s nachts stoort hun geloop onzen slaap Gelukkig ontdekten wij als eenig buitenlandsoh vaartuig onze Dnitscbe Kondor die door de Scbwalbe afgelost zich op reis van Kaapstad naar Dar es Salaara bevindt Wij wisselden signalen met baar en spoedig komt ook van de Kondor een boot met een In luitenant en 12 matrozen Aan de Herzog werden ze met Inid hoera ontvangen maar de wachthebbende Engelscbe officier weigerde beslist iemand aan boord toe te laten Nadat onze kapitein den Duitschen leluitenant bad begroet gat hij hem de protesten van de passagiers en van het Eoode Kruis voor den Duitschen consul De kommannant van de Kondor ging aan land en heden hoeren we reeds iets van de onderhandelingen tusschen hem en den kommandant van de Thetis Wij vertrouwen allen op de krachtige hulp der regeering Hier kan men nu eens goed zien dat een vergrooting van de vloot voor Dnitscbland strikt noodzakelijk is Want van de hoogste mast van onze Herzog waait de Britsche oorlogsvlag en dat doet ons allen pijnlijk aan Gemengde Berichten In de Friosche gemeente S is oen gemeentoveldwaohter geverbaliseerd wegens het opmaken van valsche loonstaten ter Zooeven merk ik dat alle seinen tusschen de Kondor en de Herzog verboden is Omtrent het in beslag nemen van de Duitsche Herzog door het Engelsch oorlogsschip Thetit meldt een Duitsch passagier B 8 57 4 19 SOUBA OTTlHDAH i 10 49 11 18 11 81 18 18 18 68 1 86 811 8 85 1 9 88 s 88 a 8 45 8 81 8 59 S CS 8 88 t l4 8 86 4 48 4 55 S CS 5 09 5 18 De Sngelsche beschouwing van het geval leeren we kennen uit hetgeen de correspondent van de Central News den lln Januari nit Durban meldt 8 54 lloud ïdordiMbt Mieavarksrt 0 iwlle SaHgnlui H RotterdaniD F Bo tard n B 1 1 07 14 l M 11 88 11 86 11 48 11 81 18 JI 4 08 4 15 8 80 4 11 80 9 88 9 45 p 10 18 80 11 18 11 88 7 80 ï 8 8 19 door 7 87 7 84 7 41 7 50 8 48 f 8 18 9 08 10 11 J AllMa U n lim Bik tgbrtjm Op d tnJM pjnCZniH Vmi eOtlDA Am 11 0 11 87 11 S5 H l BOTTIEDAH 7 8 7 16 19 88 18 84 B t rdaB Baun Rolterdimi D F Botterdua U Oapella Vituvwkerk Uoorrlreofat 3oud f 9 S8 f 9 40 7 66 10 4 45 4 66 6 04 6 11 6 17 5 45 5 6S 0 14 8 80 S 40 9 18 9 58 10 19 rj l 9 Z 10 SS f 10 48 S S9 7 44 8 08 8 14 00 8 38 10 09 10 17 10 49 lllM 1 m 8 Mm ifc toul TMulMIrf op a loop tan Piot pnkai wim jQ TtOO TOTH 4 65 t 86 6 07 5 18 6 88 4 li 7 17 10 19 11 15 11 18 ii o 11 41 11 6t 10 4B 11 46 II 9 98 9 67 7 86 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 68 7 48 8 08 9 14 8 U7 8 S6 9 19 9 89 Qondt SEareiiliiiiua Hoerkipallo SoetemiMr ZegwifTd Voorburg H g UUDA D£N HA O18 1 1 08 l OS S 14 8 46 4 18 1 18 f 1 88 l 8 g 58 10 86 18 46 1 80 1 48 4 4 15 4 45 S S7 6 66 16 48 7 45 I m H 0 5 48 06 7 06 7 80 7 46 8 85 8 65 9 08 Voofbarg 6 48 a j 9 46 10 11 11 87 11 S6 19 09 1 80 8 45 8 00 4 00 4 86 4 46 5 80 8 18 7 48 7 5 8 65 9 48 lO SI I SO 6 08 8 80 10 08 10 48 8 01 5 18 8 88 10 1 UI UO L IKIfiCU tUoto 10 19 10 67 18 00 18 40 8 16 8 17 11 14 8 8 11 40 8 84 8 6 9 89 10 14 10 51 11 45 18 88 1 1 8 08 3 50 B Itnadf 4 87 S1 7 47 t u OiE9j j j6 10 1810 411 67 1S 08 18 879 188 148 874 87 6 08 87 0011 50 11011 889 9 0 U0 4 4 88 40 9 07 t oud l ud w Woerd Uir eclii UlrMkt Voenleii üudav loada 6 80 84 7 80 8 18 6 36 6 04 5 48 08 7 4 8 88 a il 8 56 7 68 8 11 8 48 9 80 10 16 10 88 11 88 11 08 1 87 S 08 8 80 8 69 4 48 6 S8 8 41 J 6 16 63 8 14 10 88 11 56 18 87 4 88 r 7 9 6 80 7 09 8 89 10 4t M 4 8 7 8 i 80 7 17 7 17 8 86 9 01 9 1S 9 68 10 58 11 1S 1 11 li tl 09 3 40 UI 43 t iO t 10 7 11 7 5 9 88 10 08 lO U 11 10 j Een luitenant van het oorlogsschip heeft mjj meegedeeld dat de admiraal te Simonsstad absoluut vertronwbare inlichtingen had dat de Herzog oorlogscontrabande aan boord had Daarom kreeg de Thetis last om de Herzog in beslag te nemen Toen een luitenant aan boord van de Herzog ging toonde de kapitein hem slechts een kopie van ladingboek dat geen contrabande aanwees Toch nam de Thetis de Herzog mee naar Durban waar zij Zaterdag avond 6 Januari aankwam Onderweg ontmoetten wij een Duitsch oorlogsschip en de luitenant veroorloofde den kapitein van de Herzog wat hj later zeer betreurde om aan het oorlogsschip het bericht van de inbeslagneming mee te deelen Bg aankomst te Durban verzocht de luitenant den officier van het prijsgerecht officieel de Herzog in bezit te nemen ter prijsverklaring De officier weigerde dit tot Maandag Toen meldde de luitenant de inbeslagneming aan den havenkommandant die bjjna dadelijk last gaf de Herzog weer vrij e laten zonder dat er zelfs een poging werd gedaan om naar contrabande te zoeken Uit Londen waren blijkbaar na een protest van Duitsche zijde instructies ontvangen De luitenant verklaart dat de Herzog een grootere lading contrabande aan boord had dan eenig ander schip dat sinds t begin van den oorlog in Delagoabaai is binnengeloopen De lading werd toen natuurlijk te Lourencjo Marqnei aan wal gebracht De 17 iarige H ö K nit Nijmegen ging dezer dagen te voet naar Amsterdam ten einde door bemiddeling van de Z Afrikaan sche vereeniging aldaar naar Transvaal te komen om te strüden in het BoerenUger Dit mislukte hem evenwel en zoo trok hg eveneens te voet naar Rotterdam om aldaar hetzelfde te beproeven doch ook hi r viel het hem tegen De politie bracht hem als minderjarige naar hier terug Ook heeft hij pogingen aangewend om naar Londen te komen om bij de Engelschen dienst te nemen waarna bg volgens zijn beweren eenmaal in Afrika zijnde naar de Boeren wilde overloopen doch deze pogingen mislukten eveneens Maandagavond moedeloos over het in dnigen vallen zijner plannen sprong hg in de Waal doch werd spoedig op het droge gebracht Of dit koude bad hem den lust om naar Transvaal te gaan zal ontnemen kan niet gezegd worden Uit een brief gedagteekend uit Ladysmith van den 7den dezer dus één dag na den grooten aanval op de stad van een Engelsch officier van gezondheid 4 8 17 88 10 10 10 87 10 17 10 84 lO Sl 10 40 10 55 P 8 5 t r 9 8S lO OS 10 16 lO SS 9 S8 10 88 7 46 8 17 8 87 8 84 1 41 8 47 8 13 t lO ts 10 00 Een van de dokters van de Boeren reed onder een vlag van het Boode Kruis da stad binnen en vroeg ons onze dooden te komen begraven wat wij natuurlijk deden Maar het gezicht van die arme kerels die op den heuvel lagen sommigen aj rijselgk doorregen door kogels kan ik nooit vergaten De Boeren waren erg goed inderdaad ion men ternauwernood gedacht hebben dat het vijanden waren Zij spraken volkomen vrij met ons en hielpen ons de graven delven en de dooden dragen Een ding gebeurde er dat zeer treffend was Nadat onze ma joor den Igkdienst had gelezen staptis eeu van de Boeren naar voren en zeide een kort gebed op de hoop uitsprekende dat de oorlog spoedig zou mogen eindigen en terwijl wij daar stonden met ontblooten hoofde zongen zij een Hollandschen psalm Dit greep onze mannen werkelijk sterk aan en wg konden gedurende eenigen tgd nauwelijks spreken Het Japansche volk reeds zoo ver in beschaving bewgst ook op hygiënisch gebied niet alleen niet ten achter te zijn maar zelfs daar een eerste plaats in te nemen Waar men hier niet over denken zon geschiedt dA4r Zoo heeft t Japansche gouvernement het opruimen van een geheele stad op t eiland Formosa bevolen omdat die s tad zeer ongezond was als gebouwd op een te moerassigen boden Het gouvernement heeft den bewoners nn een andere plek ter bewoning aangewezen en zal zelf zorgen voor de transporten en den opbouw der nieuwe stad Hetzelfde gouvernement heeft onlangs de verplichte vaccinatie over t geheele land voorgeschreven voor alle kinderen beneden de tien maanden en herinenting op 6 en 12 jarigen leeftijd Twee bewoners van New York die twist hadden gekregen over een dame besloten met elkander een duel aan te gaan met knuppels Verg zeld van bun getuigen begaven zg zich naar het Prospect Park bg Brooklgn en lieten zich daar op bepaalden afstand ieder aan een boom vastbinden z6ó dnt alleen hun rechterarm vrg bleef En nu ranselden de heeren elkander geducht met knuppels af zoolang dat de armen van vermoeidheid neerzonken In deerniswaardigen toestand werden beiden weggedragen men vreest voor hun leven Het vreeselijk onweder dat de vorige week Dinsdag in geheel Noord Spanje en vooral aan de kusten woedde heeft verscheidene menschenlevens gevorderd Van de nabij den Concha van San Sebastian gestrandde Deenscbe bark Livingstone die op de aan den voet van het Koningslot Miramer gelegene rotsen geworpen werd kon gelukkig met ontzaggelijke inspanning de bemanning gered worden De geheele bevolking zag met spanning het grootsche tooneel aan en een luid boerahgeroep weerschalde toen het reddingswerk gelukt was Paul Déroulède schreeuwde uit alle macht Leve de brave Bti kische zeelieden en schonk bun daarna ieder een goudstuk Het schip barstte dra nit elkaar en bedekte met zijn wrakstukken het strand De kracht waarmede de golven beukten was zoo enorm dat de 60 c M dikke hoofdmast tot splinters geslagen werd De lading porceleinaarde is geheel verloren De Bidasoa is buiten hare oevers getreden Na een hevigen sneeuwstorm woedde een hevig onweder In Madrid genoot men het zeldzame schouwspel van bjj helderen zonneschijn sneeuw te zien vallen hoewel maar zeer kort Over den ondergang van de Fransche Torpedoboot bg Kaap Finistère ontbreken nog nadere bgzonderheden De Berlgnsche rechtbank had deze week een zonderling geval te behasdelen Op een Deeember middag van het vorige jaar bemerkte de politie agent Helprecht in den grooten bazar van Wertheim een jonge dame die zich zeer vreemd gedroeg Zij keek voortdurend schuw om terwgl zg met de winkeljnffrouw bezig was en nam dan het eene dan het andere voorwerp onzeker in de handen om het daarna weer op de toonbank te leggen Eindelijk zag de agent hoe de jonge dame eene pelsboa onder haar mantel liet verdwijnen de winkeljutlrouw goeden dag zegde en den bazar wilde verlaten BiJ de deur hield de agent baar aan De jonge dame was volstrekt niet verlegen gat lachend de boa terug en ging welgemoed mee naar het politiebureau Hier beweerde zij schrijfster van beroep te zijn die zich vooral met zedekundige romans bezighield Om nn de gevoelens van een winkeldievegge zoo natuurgetrouw mogelijk te kunnen schilderen had zij de diefstal bedreven De boa zou ze later teruggestuurd hebben Voor de rechtbank hield zij deze beweringen vol en zj was blgkbaar erg verheugd ook de gevoelens van een beklaagde door te maken De getuige Helprecht geloofde wel aan het opgegeven motief want de juHrouw had erg onhandig gestolen De rechtbank nam de opgegeven beweegredenen aan zg scheen echter Ie denken dat beklaagde ook de gevoelens van bezitster van een gestolen boa had willen doormaken en veroordeelde haar tot een dag gevangenisstraf Dat kas een realistische roman worden die de juffrouw nu gaat schrijven maar t vak van litterator wordt zoo wel wat moeilSk De een zwerft als bedelaar rond de ander besteelt winkels straks wordt er nog een moord gedaan STADSNIEUWS GOüDA 8 Februari 1900 De Kader Vereeniging der d d Schutterij alhier vierde Maandagavond 11 haar Sjarig bestaan in de Bovenzaal van het Café Het Schaakbord De feestavond werd geopend door don Voorzitter den heer W K Sohuling die do aanwezige H H Officieren van bet Bataljon benevens de verdere genoodigden hartelijk welkom heette Hg bracht vervolgens namens de Vereeniging dank aan Commandant en Donateurs voor hunne hulp en steun door het Kader steeds ondervonden Het programma voor dien avond bestaande in een kluchtspel de Verliefde GemeenteSecretaris en een blijspel Een Raadsvergadering te Koekamp benevens een viertal voordrachten werd vlug en goed afgespeeld Aan alle medewerkers komt daarvoor een woord van lof toe en niet het minst aan den heer van der Ring als regisseur De heeren Driessen en Nobel zorgden voor goede muziek Na afloop van het bal vereenigden allen zich aan een eenvoudig souper de voorzitter betuigde ziJn dank aan allen die hadden medegewerkt tot bet welslagen van dezen feestavond en speciaal aan de heeren W Kelder en E Arends die zich met de zorg voor het souper hadden belast en den heer G K van Zutphen die zich zoo uitstekend van zgn taak als grimeur heeft gekweten Ook de heer Kraneveld werd niet vergeten daar hiJ kosten noch moeite ontziet om de KaderVereeniging genoegen te doen De heer van der Hing namens de leden sprekende kon niet nalaten het bestuur hulde te brengen voor de moeite dij het zich getroost heeft zoo n feest te organiseeron en tot zulk een goed einde te brengen Dat dit feest nog lang bij allen in herinnering zal blijven behoeft niet te worden gezegd want ieder heeft zich zouder twijfel uitstekend geamuseerd Eergisteren had in het gebouw der R K Leesvereeniging alhier voor heeren leden en hun dames een tooneeluitvoering plaats welke Vrijdag a zal worden herhaald Door eenige dilettanten werd hoogst verdienstelijke wijze een 3 tal tooneelstukjes en wel het blijspel Jocbem en de twee kluchtspelen Eene gezellige kamer en Een uur luitenant uitgevoerd terwijl de pauzen daartusschen met komische voordrachten of muzieknummers door de heeren Arentz Jr en obel werden aangevuld De ruime bovenzaal was geheel bezet en ook Vrgdag zal dit wel t geval zijn Een collecte voor de Amsterdamsche diamantslijpers bracht f 6 88 op Bij Kon Besl is toestemming verleend aan W Paling Lz secretaris der gemeenten Waarder Barwoutswaarder en Rietveld om tot 1 Januari 1905 te Woerden te blgven wonen Hel middel lot goi de s iJsvei eriog De slechte spijsverteringen komen zekerlijk voort uit de onvolmaakte werking van de maag ten gevolge der verzwakking van dit orgaan omdat de noodzakelijke samenwerkingen voor de geheele opneming der spijzen zich op lastige wijze doen In de eerste plaats eene algemeene zwakte veroorzaakt door eene onvoldoende voeding laat de ziekte blootgesteld aan allerlei soorten van ongevallen Als de maag slecht werkt zgn de ingewanden het eerst aangedaan en onderhevig aan gevaarlijke ontstekingen waardoor hoofd en lendenpijnen ontstaan alsmede steken in de zgde en eene kompleete uitputting Een spierversterker en een hersteller van het bloed zgn onmisbaar De krachten aan de verschillende organen terug te geven ziedaar waarop men zich moet toeleggen Het gebruik der Pink Pillen van Dr Williams zal in dergelijke gevallen uitstekend zijn men heeft er wonderbare resultaten mede verkregen De heer G Overbeeke te Damespolder Rilland Bath schrgft ons t volgende Ik moet H mededeelen dat ik mg door t gebruik Uwer Pink Pillen uitstekend goed bevind want voor t gebruik was ik vreeselijk lijdende aan een maagkwaal de lichtste spijzen konden door miJ niet verdragen worden Thans na t gebruik van eenige doosjes ben ik geheel en al genezen ik eet met graagte en het bekomt miJ goed Duizend maal dank voor Uw reddend geneesmiddel Dat een ieder die met de zelfde kwaal behebt is zoo verstandig zg er ook zijn toevlucht tot te nemen want ik schrijf door eigene ondervinding en bevind mij nog lederen dag in uitstekenden toestand Maakt mgn attest gerust bekend in t belang der Igdende roenschheid Kracht en leven te geven om de ziekte te bestrpen of om de gevolgen tegen te gaan ziedaar de rol der Pink Pillen die steeds werkdadig zullen zgn tegen bloedarmoede rhumatismus ontsteking der organen verzwakking bij man en vrouw ook voor beenziekte bg kinderen en St Vitusdans Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrijgbaar bij J H I Snabili Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en alle apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bg Wolff Co Westhaven DAMES en HEEREN PARAPLUES A van OS Al Kleiweg E 73 GOUDA Iplephoott 1 f Iteurs van Aiiislerdain SIstkrs j f 98 87 JANUARI Vlhrs Vm li i u iil Oort Nod W a 91 1 81 dilo liVo dltc 3 9S V dito dito dito 3 S Hoxsji Uiil aau ll 1881 118 4 lOO iTUILloiohrgViug I8 8 81 5 88V1Oonm Obl m papier 1888 5 88 dito io Ivor 1888 5 88U PoKTüeiL 01 1 met coupon 8 4V dilo tiokol 8 84 RDiLA D Obl Dinn nl l8 4 41 5 duo öeoom 1880 4 9 dilo bii Rolhi 1889 4 96 dito bg Hop 188U 90 4 98 l to io KOud loso 1883 67 dit dito dito 1834 5 101 Span s Perpet ibuld 1881 4 67 ToKniu 06 r Ciio leen 1890 4 98 Ge leeuing iriu D k Qec leenin lereO 6 i ZoiD An Kp T obig 189 6 Uliloo Ob it Soh 1890 100 VlHFiliiLA Obl 4onliep 1881 34 4 AvniUAll Obligetien 1896 8 90 4 BOTTIIDAII aied leeu 1894 8 91 N D N Afr Hindele Mod n U Armd b T b Ug Gertillo teii 881 DeliUut h opij dito 486 Ara Hipolheekb paudbr 4 Cult liij detVor t nl iiid 5 Or Hypothnekb pandbr 4 i 108 Nederludi he buk und 804 Ned Hmdelmutub dito 164 188 110 90 9 l 114 10 8 4 36 IT 55 181 N WkF o H p b peodbr 3 9 Bott Hj otheekb paortbr 4i Utr Hjrootheokb dilo 4V OoniNi O at Hoog bant aand RniL Hfpotbeekbaiik paadb 5 Ahbkiia Equt hypoth pandb 4 Hai r L d Pr Linn rert Vu Holl IJ SpooTw Mii aaiid IIÜu ti l Bapl T Bt flpw aand Ned I d Sooorwegm aand Ned Zuid Kir Spn aand dito dito lito 1891 dilo 5 ITIUI apoor l 1887 89 A Eobl 3 98 lOOO 100 U4V iTiv 6 105 74 r 95 9 V £ 53V l 0 810 108 101 99 Vu 100 117 IIT 101 84 v 8 V Znid Ilal 8p mij A H obl 3 folRH Waracliau Weeoen aand aim Or Ra apw H j obl 4 Ballisobe dito aand Fastowa dito aand 5 IvaDc Dombr dito aand 6 Eonk Oh A ov 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AxnlEA Cnnt Pae 8p U j oSl L Chick Norib W pr O r aanl dit dito Win at Peter obl 7 I DenTor fc Rio Qr 9pm eert t Uliooii Cantral obl in Kond 4 1 LonisT k Na biilllOeil naan l Ifaii o N apw M lohvp j ICila Kin an t 4p0t pref aand N Tork Oulai o k Weal aand Fenn dto Ohio obhg I Oregon Galif lebyp ingoud 5 8 6 De Opruiming van alle voorhanden CoHtume Uantelu JapoELStoÊÊexi KN WITTE COEDEREU tot de bekende Inge pr Umetf zal tot en met Hé WBbRVARl voortduren D SAMSOM MAK T BBRlCHTfiM Gouda 8 Februari 1900 Granen met weinig aanvoer Prijzen zeer vastmet goede vraag f Tarwe Zeeuwsche 6 30 è 6 60 Mindere dito 6 k 6 ao Afwijkende 5 Soi 5i75 Polder 5 70 i 6 Rogge Zeeuwsche 5 50 i 5 75 Polder 4 75 Ji 5 Buitenlandsche per 70 kilo 4 70 k f 5 Gerst Winter 4 90 k f 5 a5 Zomer 4 80 4 5 ao ChevaWief 5 5 5 75i Haver per heet 3 15 i 3 50i P f 7 7 o Hennepzaad Inlandsche 11 50 kf 12 Buitealandsche 6 il 6 50 Kanariezaad t f 7 30 i 8 Koolzaad 9 k ƒ 9 50 Erwten Kookerwten 7 50 k f 8 25 Niet koekende 6 a $ k 6 50 Bmteolandsche voererwten per 80 Kilo 5 75 k f 6 Boonen Braineboonen 8 50 k f 9 25 Witte boonen 10 k 10 50 Paardeboonen 5 80 4 ƒ 6 Duiveboonen 6 50 i 6 75 Mais per 100 Küo Bonte Amerikaansche ƒ 4 90 i ig 5 10 Cinquantine 6 60 i ƒ 6 80 Odessa k f Karweizaad per 50 Kilo A ƒ V EUARK T Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkens redel aanvoer handel vnjwel 17 k 19 et per halfKG Biggenvoor Engeland redel aanvoer handel vrijwel 16 g k 17 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 0 75 k f 0 80 perweek Vette Schapen goede aanvoer handelflauw 12 kf 18 Lammeren aanvoer handel f f i Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug f 1 k f o Uraskalvcren aanvoer handel k Fokkalveren ƒ 8 i 18 Kaas aangevoerd 7 partijen handel zeer vlug ie kwal 26 i ƒ 30 ade kwal j zwaardere NoordHollandiche k f Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 50 k f 1 60 Weiboter 1 30 ii t 40 per Kilo 362 Staats loteriy o Klaue Trekking ran Uonderdais 8 Febnuri No 10161 10 000 No 14iliS 101 0 mol premie 30 000 No 6941 7118 en 18804 ieder 1000 No 35 9187 en 90818 ieder 401 No 4 en 80687 ieder 800 No 8097 4818 784 b S 090 19 1408 l 048 l 30g 17174 en 10061 iedee 100 Frijten 6888 7584 57 50 8 55 6496 71 5593 7839 6800 774 88 7 00 30 18 9 7 40 6707 57 5888 8094 5938 3181 76 8817 78 19 180 7 93 81 881 8483 435 8 98 8S0 5S9 8 8 84 6780 86 7000 8787 96 8820 7181 11 7S19 9 83 69 68 88 7335 198 74ia 87 81 9818 75i8 Ta 70 9893 1887 9 61 13073 88 18118 9518 14 65 18983 84 13830 9951 94 78 18487 10160 13804 10368 84 10475 71 10574 14891 88 14408 10868 14110 88 8 78 14805 10t 0 14704 11078 19 11908 48 40 8 11416 14868 68 14940 116 7 93 97 16188 9 5 1881 16317 84 1 19398 16484 18491 15616 18617 16831 18733 167 7 8088 84 818 8 e7 76 3388 84 90 3450 8814 61 3741 98 381 3907 4117 4814 e 4489 78 83 4 5 70 4790 49 7 6048 6H0 60 61 77 6 89 73 7 9 6 801 588 80 1 08 78 l 86 188 1400 818 1816 67 1 7 3015 8 89 9 17 38 7 8888 8 460 8600 88 sg94 76 8784 8840 8 8938 H7 3047 16813 18868 14 98 16977 18448 18111 ISltO U88i 11775 89 13964 3 74 16487 19180 1860S 66 9 19 87 7 80 18I81 19358 1 747 19408 188 7 19618 17083 48 17189 isets 17833 89 17689 19183 70 19843 17873 40138 81 94 90 90848 17748 46 U811 k 81 8065I 171150 f 81 80618 18006 9 88 t0 0 9 40 8110 8i 8o Klaaae 16e Lijft No 19775 m j 19757 O BurgarlUke Stand GEBOREN 4 Pebr Pieter Cornells ouders P C van der Horst en P Neef 7 Izak onders A L Cats en M Blom Paulas Hendrikus Anthonie Hendrik Leendert ouders J W Woerlee en E J Bouwmeester 8 Adriaantje onders K Vermeulen en C E van der Bovenkamp Willem ouders C de Graaf en A Romejjn OVERLEDEN T 3 J Palsgraaf 73 i 6 M P van Goch huisvr van S de Jong 73 j 8 M Neeleman wed A Schouten 77 j GEHUWD 7 L Knlmeyer en M fl Trooster C Boer en E W Imholz I de Brnin en H van Leenwen ADVERTENTIEN Heden overleed onze geliefde Zuster en Tante Mej MIJNTJE NEELEIAN in den onderdom van ruim 77 jaar eerder Wed van J A W va Klütv laatst Wed A Schouteh Cz Wed C STAERENBÜKG NEItLKlUir H V WILLIGEN C V WILLIGEN V D StMU A JONKHEID Az J JONKHEID STAKKIiirBDKa A D VEKNING K VEENING RlDDKE Gouda 8 Febraari 1900