Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1900

No 8117 Zaterdag 10 Februari 1900 38sle Jaargang mmmt coimivt ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en fmstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dag e 1 ij ks éSm ÊlLJ ADVEHTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen O raJ Hpl C regels è 50 Centen iedere regel meer De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Y M IHX V Centen Gi oote lettei s worden berekend post 1 70 V S Ba BBp pA naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN S jf f Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GOÜI A Druk van A BRINKMAN Zn B i vonnis der Irr Kechtbank van aGra Tenhage van 6 Februari 1900 is de Heer OTTO VLASKAMP oud geneesheer te s Gravenhage ter zake van onnoozelheid geatela ouder Curateele Mr J J BERGSMA Adv en Proc s Gravenhage 7 Febr 1900 Cieeii Engelscli maar EcM BOEUEITBEOOD t eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Wenscht gij eenflinkea Knevel gebruikt dan niets als ééne Flesoh nut Het is gebleken het eenige middel te zjn dat werkelijk succes heelt Als men d gebruiksaanwijzing goed opvolgt is éé e Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bij H H CoiUeurs en Drogisten ol direct na ontv v postw ol postzegels i t 0 70 bij A v OEFFEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac 1 2 70 12 5 00 Met R e 1 a m e p 1 a a t Franco rembours ThUny s Woadwbftlitm n do gelieele wereld bekead eo geroemd Onojfertroffen middel tegen nlle Borst L o II Lever Vaagzlekten ent lawandig Vxoowel a e ook uitwendig in bijna alU ziektegevallen met goed evolg jimn te wenden l rys perflacou t 1 per poit t 1 IS Thlnry s Wondin lf beiit een alsnog oaj ekeudo genoeskraülit en beilzame werkiftg Maakt meeetRl elke pijnlijke en gevaarfoUe operatie geheel OTerbodig Met deu zalf werd een U aat aoA voor angeneesli k lehonilen beentezwel w onlange een bijna 2 aar kankerlUden genezen Brengt genezing en verzecliting der pijnen bij wonden ontatekingon enz van allerlei aard Prijs per pot i l BO per post f l eo Centraal OepM oor Nederland Apotheker IIENRI S tNDEBS Eokin 8 Am tetdam VTur gwndenAt ie bMt l1 men direct un t dieSchntienapotheke lil THIKRRÏ in Pregred bel Kohiticl Oetlerrtitli GoUevo prospeetu te ontbieden by bet CentraRMlepAt Sindon Rokiu 8 miierdnin Ken ware Schal Toor de ongelukkige slnchtoffere der Zeltbetlekking Onauu en gehe me lit psttingen is het beroemde werk Z Dr Uetau s ËLFBëWARIlVG Bollandaohe tutgare met 27 aib Frhg 2 gulden leder die aan de Tersohrik k lgke gevolgen van d ze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een ikeren dood Te verkrggen bj hetVer iga Magaziu te Leipzig Nenuarkt 34 noo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken hoek iandel in Bnlland 2r SCHIEDAMMER GENEVEE Her kt NIOHTOAl Verkrijgbaar bij Ml bewü van eohtheid ii oaohet en kurk eteodi rooi k MIFnAM I alen an den naam dor Firnie NB M PEETER8 Jz O BS 9 I e es s 2 Kort overEicht omar PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van at f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC i f 1 75 1 2 25 1 2 75 i 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 § Per Fl Pe r Ank 46 Fl I g SLISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 ojj CHATEAU VALEOSE 0 76 31 5 B St ESTEPHE 0 86 36 St EMILION 1894 1 42 w 2 PAüILLAC 1893 1 25 53 g a 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 Sp êSAUTERNE l 2 SdZELTINGER Moezel 0 90 37 50 o 5 BOURGOGNE 1 10 47 Z De üessohen zijn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bil elke hoeveelheid verkrijgbaar bü De flrina T CRGBAl Gouda 9 © 1 u 9 U § u a 9 GtebrS Stoll wrck s Chocolade en Cacao D e matig door de nieuwste uitvindingen p mai liina l genied verlMtcrdc fhbrlcatlel lu uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grundatoHeii i randiierei len verbruiker v iiil Stollverck s Chocolade en Oacao een eanbsvewnswaardig fabrikaat nauwkeurig beantnoordondc nar ien inhoud d tesp Btikotten Dt irraa behaalde 1 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere ülploina s gouden enz Medailles een bewijs ita uitmontmd u brika t Kceds 1874 schreef de Accademie nttiona I jde Paris I Noua Toue défl raona uoo 1I dcUle d or pr tinière ciaflwe en cousidArflttica a I j TOtrs exoeUente fabrloatton de Ohooolat bonbons varies eto eto I Wllhtirnk l fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Confiseurs Banketbakkers en s G iieraalvertegonwoordiger ïoor Kederlaiid Jtiliiu Kettemlodt wmÊmmmm r u r Wn fi iB Doof Oenewh algeme aanbevolen Met EereDiploma en Oond Bekroonde PRAEPARATEN VAN wm ii ii KH f i EPn IhM X f lllMa l afl tlA de meest krachtige en Tereterkende KINA WIJN tegen twakte VgUllia l rtrUCIIC j j n dtten is volwatseoea gebrek aan eetlm aleehte Amat dilff Kalverstraat lOS ïoowel bi kinderen ais voiw öeusu cu wu v i 55 Ss ïSsS u iograenuwlioordpnn Ier versterking na ziekte of kraambed koortsen hare gevolgen OUINA LAROCHE PÊRRUGINEUX n het bijtonder legen Bloedgebrek Bleekiuelit Walen van Krltlsohcn leeftijd enz Verkrijgbaar m flacons a 1 00 en L F 1fa f pa f voedzaam Tersterkend aangenaam van smaak voordagelijkschgeb nik 3 aliv l vjtsvwj kinderen zwakken en klleracMlge geateUen eer aan Ie be Jvelen Als geneeakrachtlge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrh ook a voor inigelingen en kleine kinderen Pnis per bus t K Kgr ƒ 1 70 Kgr ƒ 0 90 t S Kgr ƒ O BO Chemlseh Maillrcllilf pr Speciaal voor KlndervoedlM in bussen t X Kgr 0 eO mlvere IVlCIKSUlKCr Kgr ƒ 0 50 H Kgr IS gg A iVimn f lCfal 4+fatl Het rocken eenerhnlve cigarette i voldoende ter bestrij sfiim i v igdrcnen j j j h Asthma etc i doosjes t 0 80 en 0 60 Tamarinde Bonbons LTm S S S voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje ƒ 0 90 en O ÖO Salmiak PaStiUeS 1 verkoudheid en KeelplJD het is K een slümoplossend en venachtend middel blJ ullnemendbeld uitilnltend in W D fleschjes verkrij gbaar Pri i ƒ 0 80 per flesch je V TnaparahH Km KRAXPZl IEH ft HOLM te ZeUt nU aïim morMiin pa KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST aaiSfc v Patent H Stolleï ms tuiiE mi dittie mr giiiii itrliliiii mt ntis sttirt IrjiititrUi Oer grOM Erfolg J l lm Patent H moUoii j arrmgw htl Ititus Itl rtt Uui Uuft dêbar unairt gteta cltarfen H StoUen nuf ¥ M um iltrtct oitar In umut iitwhuidiuniin ifffiae eaitr fltUt ftk ntlmililmil KatUitntt U = iV i Ua n wrf Ztuqtitêêt tnik ml lMtH Warnun £ wa erkend als het BESTE hnUmlddel tOoedkoopste en BOliedst adres voor Vervoer van Inboedel soowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens bü A iRA VES PEIJN Bleekerssingel 387 AOt wordt fCff Trft iwr cft wi vm Mkenl K Societoit Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN DINÖDAO 13 FEBR des avonds ten f i uur Transvaal in Woorden Beeld Lezing met ruim 100 LicbtbeeldeD DOGE H C V STAVEREN ENTREE H H leden Dames en Kinderen 1 0 9S Nietleden i 0 40 Plaatsbespreking van 10 tot 3 uren Kaarten in de Sociëteit van al heden verkrijgbaar Zenuw en Ulaajrlijders ordt nit oVertai iQg als een werkelyke hulp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPORIL S Boakb Zaltbommel Trekking 1 Maait WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN Iste Prijs LANDAUER met 2 Paarden 2de RIJTUIG 1 Paard 3de 1 Voorts 20 RIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prijs per Lot OS Cent A Brinkman Zn LANGE TIENDEWEÖ PARXJ0 FiMeiiips NOU VEAU TÉS Wü verzoeken de Dames die ons geïllus treerd modealbum voor het Wlnterneinoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan Hl JULES JALUZOT C Ptris Hetzelve wordt dan omgaand ffratU en franco toegezonden Bestellingen van al 26 trancs vrij van alle kosten aan huis met tf o verhooging iteexpedilie kanloor te UuzendialN Il iMeuw ouovertroSen rof Dr liebers welbekend InSVW KKACaT llIZU Allaen eeht mM Pabriebsnsrkj tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meelt hardnekkige utenttui lehten vooral ontataan door mamim atdwalingeo op jengdigen ledtijd Totalt genezing van elke zw te Bleeh looht Benauwdheid Hootdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spsavertering Onvermogen Impotenz Pollution ens Uitvoerige prospeelniaon Irijiprr ïaaek 4 1 i Si dubbele li Onli d b p l Matlh v d Veg Zaltboounal Depots M Ctóban Co Botterdam F Happel s Gra enhagj I Halmmans de Jong J Osn Eotterdam j tim Hat beats osuabadslrkiH en t makkalykaM peeanMdel nor Hearaa en vooral damas eo naderaahoaswerk lsdsAppreluarvanC l NllUafJtea J hrlla Btutb Str 14 Man latte goed gttP op naam en latoleksmetk Vsrtririksaf hy Mesrw WMstlsn Ie schasawsfa elaststlae Sresorysaaai mi Beneraal Dasat hy W tsrstmsaa ArekaM Sa WolS k Co Oond ri bü alle drogisten Ki lienlan Lsi h Overzicht De berichten in het vorig nummer deden vermoeden dat de morgen ons belangrijk nieuws zou brengen doch tot dit oogenblik is de verwachting niet in vervulling gegaan Van het gevecht by Brakfontein zijn nog geen verdere bijzonderheden ontvangen Van de gister gepubliceerde Reutor telegrammen die een doorloopend verhaal bevatten ontbreekt nog alt jd het vervolg Van de telegrammen uit het Boerenlaager eveneens Waren deze vervolgen voor de Engehchen gnnstig dan zon de censor nu het verhaal van den aanvang der operatie eenmaal is doorgelaten het verdere verslag niet achterhoaden Natuurlijk zjjn aan het Londensche departement van oorlog medcdeelingen van generaal Buller ontvangen doch ook deae schynen voor openbaarmaking niet geschikt te ziJn Het gevecht bij Sterkstroom waarvan een Reuter telegram van 7 Februari sprak wordt door een telegram aan de Londensche avondbladen teroggebracht tot een gewone soiermutseling waarbij een bereden patrouille van zeven man van kolonel Brabant s ruiterg door de Boeren gevangen werd genomen Men krijgt daarvan zoo den indruk alsof do censor het beter geoordeeld beeft voorloopig van dit gevecht nog maar te zwijgen om licht te begrgpen redenen We z n dus 24 uur later nog evenzeer in het onzekere omtrent de juiste plaats waar het gevecht heeft plaats gehad en over de beteekenis van den strijd Te Sterkstroom beeft generaal Gatacre zijn hoofdkwartier is het gevecht daar geleverd dan ziJn waarschijnlijk de Boeren uit hnn stellingen in de Stormbergen gekomen om dezen generaal die wellicht het zwakst staat van alle Britscho bevelhebbers in ZuidAfrika terug te drijven Evenwel is het volstrekt niet onwaarschijnlijk dat de censor de naam van de plaats waar het gevecht plaats greep heeft geschrapt Wat generaal Macdonald met zjjn Hooglanders uitvoert biJ Koedoesbergdrift blijft vooralsnog ook een raadsel Door de Boeren is voorzeker een poging gedaan om hem te verdlijven anders zonjiet niet de moeite waard z n in het bijzonder te vermelden dat hiJ zich gehandhaafd heeft Of zijn oorspronkel k plan is geweest slechts een verkenning te doen in deze richting dan wel een poging te ondernemen om de stelling van Magersfontein om te trekken weten wij nog niet Maar gebleken is dat de Boeren ook op deze operatie waren voorbereid en Methnen ingesloten is in een cirkelboog die de Modderrivier tot koorde heeft FEVILLEIOX Vro g Verwelkt Naar het Duitsoh 27 Maar na de scène van gisterenavond die niet geheim is gebleven zult gij inzien dat gij verplicht zijt mademoiselle Suton in hare eer te herstellen hetgeen slechts door een huwelijk kan geschieden Zoo sprekende keerde hij zich kalm om zag mij met een veelbeteekenenden blik aan aU had hij een op heeterdaad betrapten misdadiger voor Itch en streelde zich den baard Dank zij de gloeiende verontwaardiging die xich by het doorgronden van zijne ellendige comedie van mij meester maakte kon ik hera flink in de oogen zien fik weet niet mijnheer de baron welk een verhaal men u heeft opgediacht antwoordde ik bedaard Ik verklaar u evenwel beslist dat het nooit in mij is opgekomen onder dit dak een liefdeshandel aan te knoopen en dat mijn geweten mij vrij spreekt vtn alle mogelijke verplichtingen Ik zag dat hij verbleekte en zich op de lippen beet Eindelijk zeide hij Hoe gij het met uw geweten in t reine brengt is uw zaak De mijne is t mijn christelijk huis te bewaren voor alles wat aanstoot kan geven en onzedelijk ii Ma Van de Regeering te Londen hebben wiJ slechts vernomen dat ze nieuwe versterkingen zal uitzenden waardoor op het papier de totale sterkte der Britsche strijdmacht in Zuid Afrika op 194 000 man zal worden gebracht Het was na de stemming over hot amendement van Lord Edmund Fitzmaurice te verwachten dat het debat over het amendement der Ieren om den oorlog te staken en vrede te sluiten op den grondslag van de onafhankelijkheid der beide Republieken niet veel zou opleveren Feitelijk wils dit amendement dan ook slechts een protest der Ieren die zich deu vorigen dag door bet Huis te verlaten van stemming hadden onthouden De beide verdedigers van het amendement John Redmond en Timothy Healy hielden scherpe vinnige redevoeringen waarin zjj al den haat dien zij voor Engeland koesteren blootlegden Het Engelscbe Parlement juichte nu en dan spottend ol protesteerde luidrnchtig toen de Ieren aan het woord waren en ten slotte werd hun voorstel met alle stemmen behafve die hunner partijgenooten 66 verworpen De Regeering toonde haar minachting voor de poging der Ieren door het beantwoorden van de voorstellers op te dragen aan den parlementairen secretaris van den Lopal Government Board Een der coryplieeën van het kabinet wilde zich er zelfs niet mede vermoeien Naast haar parlementair succes kon de Engelsche Regeering bogen op het succes dat de verkiezing te York in de vacature van Sir Charles Beresford haar heeft opgeleverd In 1898 was Sir Charles gekozen met een meerderheid van 11 stemmen thans hoopten de liberalen dezen zetel dien zü jaren hadden bezet weder te herwinnen Doch de conservatieve candidaat Faber die zijn kiezers aanried khaki te stemmen dat is hun goedkeuring uit te spreken over de Kegeeringspolitiek door hem te kiezen werd met een meerderheid van 1430 stemmen gekozen Dit geeft natuurlijk aan de Unionistische pers reden tot groote vreugde De Times zegt dat de uitslag van die verkiezing toont hoe het land alle kleine quaesties ter zjjde schuivend de Hegeering steunen wil met alle macht om den rechtvaardigen en noodzakelijken oorlog voort te zetten Indien de oorlog eens met succes is voleindigd zal het vroeg genoeg zijn lof en blaam uit te spreken voor alles wat geschied is Maar inmiddels moeten wij aan een ons toch niet al te vriendschappelijk demoiselle Suzon heelt mij onder tranen meegedeeld dat gij gisteren misbruik had gemaakt van eene voorbijgaande lichamelijke zwakheid die haar overviel door haar te omhelzen wat door getuigen wordt bevestigd ft ben zeer genegen lulk een bezwijken voor de verzoeking zacht te beoordeelen gij zijt jong en mademoiselle Suzon is zeer beminnelijk Wijl zij echter alleen in de wereld staat acht ik mij geroepen voor haar goeden naam te waken en dus geef ik u de keus binnen vierentwintig uren aanzoek te doen om hare hand of uwe conditie hier in huis en daarmee alle oede vooruitrichten op te geven Wanneer wij heden avond thuis komen verwacht ik dat er op de kamer van mademoiselle Suzon een declaratie ligt ol wel een schrijven waarin gij verlot vraagt wegens dringende familie omstandigheden ten spoedigste naar Berlijn te mogen vertrekken In geval gij daar niet tot andere gedachten mocht komen laat gij dit verzoek om verlof eenigen tijd later volgen door dat om ontslag Gij ziet dat ik u zelfs nadat gij rayne achting heb verbeurd nog met christelijke verschooning behandel De doe dit niet slechts om u maar wijl ik een vijand ben van schandaal en het vertrouwen koester dat gij van uwen kant alles wat ergernis zou kunnen verwekken zult vermijden En hiermee laat ik u aan uw geweten en verstand over en wensch u goeden morgen En weg was hij eer ik den tijd vond hem te antwoorden Nauwelijks was ik alleen of mijne ingehouden verbittering gaf zich lucht in een krampachtigen gezinde wereld toonen dat achter de Engelsche troepen te velde de eendrachtige Engelsche natie staat eens van zin en eens van geeJt met het vaste en onwrikbare besluit te do a wat uoodig is om Hegeering en legér te steunen De verkiezing te York zoovel als de stemming in het Parlement kunnen slechts strekken om den goeden indruk te versterken dien de OBWlkbare moed en de volharding van ons ving en de houding van Regeering en vertegenwoordiging in het bnitealand hebben gewekt De Daitsche Rjksdag is gisteren begonnen aan de eerste lezing van de vlootwct Staatssecretaris vbu Tirpitz bepleitte het ontwerp en vestigde de aandacht op den afstand tusschen de sterkte van de Daitsche oorlogsvloot en die van andere o tiSii Een marine kan men niet nit don grond stampen allermtast in de ure des gevaars Hjj raamt de kosten tot 1920 op 800 millioen mark en zegt dat het niet geschikt is te bieken met het stelsel van leeningen Schuier van het centrum betoogde dat zijn party voor vlootvoorstelien In den vorm en van den omvang als hier waren ingediend niet te vinden was De rijksinkomsten gingen achteruit De vlootwet zou onuitvoerbaar igii zonder het toestaan van nieuwe belastiagen met een opbrengst van 100 tot ia j ilMmn mark welke door de belanghebbende en tot betalen in staat zijnde bfla ingplichtigen gedragen behoorden te worden Het spookbeeld eener Rijksdagontbinding vreezen wjj niet Wij zjjn geen tegenstandera van een sterke vloot maar hier geldt t het welzijn van het gansche volk De conservatief von Levetzow spreekt voor de voorstellen en verklaart zich voor verzending naar de commissie De sociaal democraat Frehme verklaart dat Zjjn partij de voorstellen rondweg afwijst en niet bang is voor ontbinding van don Rpsdag omdat ziJ steeds voor de ware belangen des volks is opgetreden De nationaal liberaal Bassermann geeft de bereidwilligheid van zijn partij te kennen om aan de voorstellen mede te werken De vlootvermeerdering vloeit niet voort uit zucht tot avontuur of verovering maar uit het aangroeien van den handel Het zou te betrouren ziJn als de liberale partijgroepen bij zulke groote vragen niet aan denzelfden kant zonden staan Hierop werd de verdere beraadslaging tot heden verdaagd lach en ik voelde neiging om mijn edelen patroon aan te vliegen en hem voor de deur zijner lieve medeplichtige te verklaren dat ik niet zulk een onnoozele sul was dat ik hun boevenstuk doorgrondde en volstrekt niet van zins was mij in hun net te laten vangen Tot mijn geluk viel het mij nog in dat ik geene bewijzen in handen had en dM mijne zaak door zulke insinuaties vooral niet zou verbeteren Ik trachtte mij te kalmeeröB en dit gelukte mij in zooverre dat ik Achatz die mij goeden dag kwam zeggen een vriendelijk gezicht kon toonen Aan eene plotselinge opwelling gehoor gevende omhelsde ik hem wat hij met onschuldige verwondering toeliet Zöodra de familie vrijheer met gemalin gouvernante en kinderen was uitgereden begon ik mijne zaalges bijeen te pakken uttge nderd de boeken die ik niet dadelijk kon meenemen zonder mijn plan om nimmer terug te keeren te verraden Ik weel nog heden niet wat mij bewoog op de armzalige comedie die de baron mij had voorgeslagen in te gaan Misschien was het medelijden met de arme barones of de gedachte aan mijn leerling Nadat ik mijnen koffer had gesloten zetliï ik mij neder om efn brief aan den baron te schrijven een zeer zware taak Weloverwogen vond ik t het best hem aan zijn geweten over te Ute i en indien de zaken inderdaad stonden zooals ik giste dan was hij meer dan genoeg gebtraft Nog eenige moeielijke oogenblikken wachtten mij ik moest van den oiwen predidant van moeder Lieschen en eindetijk vao mijn hoogfereerden beschermer oom Joachim afscheid nemen Verspreide Berichten Fbakkbuk Het heet dat de pauselijke nimtlas te Parijs uit Rome bevel heeft gekregen de geestelijkheid onthouding van verdere manifestaties voor de paters Assomptionuisten aan te bevelen In den nacht van Maandag op Dinsdag vond een politieagent een bom met brandende lont op het kozijn van het benedenhuis van het hotel dat Paul de Cassagnac op den Boulevard Malesherbes te Parys bewoont De agent haastte zich de lont nit te dooven waarbij bij zich aan de hand brandde De daders zjjn niet bekend Majoor Esterbazy heeft van Londen uit aan de amnestie commissie uit den Senaat een achrjjven gezonden waarin hjj heftig protesteert tegen de amnestie en een vervolging legen zich zeil eischt De bekende Russische revolntionnair Peter Lavrolt die in 1866 wegens samenzwering tegen het leven van den eza r naar Siberië werd verbannen doch wist t ontsnappen is te Parijs overleden Bij gelegenheid van den jaardag van de verkiezing van Emile Loubet tot president der Republiek zal hem een door Chaplain gegraveerde med Ue worden aangeboden De wevers te Avesnes eischen loonavarhooging tengevolge waarvan ongeregeldheden zijn voorgekomen Uit Cambrai zijn troepen gezonden DuiTSOHlillD Dr Lieber den leider van het centrum in den Rijksdag zjjn de sacramenten der stervenden toegediend Zijn toestand geUt als hopeloos In de schoenfabrieken te Mainz is een werkstaking uitgebroken de gezellen weigeren langer de lonrnituren te betalen die zij voortaan door de patroons willen laten bekostigen De mijnwerkers te Zwickau Saksen hebben besloten te staken hun voornaamste eischen ijn loonsverhooging invoering van den aohtnrigen werkdag en verbod van uitvoer van kolen naar het werkstakingsgebied in Oostenrijk In een gzergieterij te Barmen hebben 250 arbeiders het werk neergelegd Itauk Prins Heinrich van Pruisen is eerglstermorgen aan boord van de Prenssen te Genua aangekomen en spoedig daarna naar Met de beide eersten maakte ik het zoo kort mogelijk Het atreed tegen mijn gevoel den eerlijken grijsaard een sprookje op de mouw te spelden en toch kon ik hem onmogelijk de geheel waarhfid zeggen Hy was echter scherpziende genoeg om den stand van zaken te doorgronden zoodat wij elkander Joor ï en hartelijken handdruk zeer goed begrepen Moeder Lieschen wa H niet thuis Ik schreef haar dus een paar woorden tot afscheid en wikkelde in m n brietje eenig geld Oom Joachim trof ik op het veld waar hij ia plaats van den rentmeester die ziek was hetop zicht hield over het werk Tegenover hem behoefde ik geen geheimhouding in acht te nemen Hij luisterde gespannen naar mijn verhaal maar zijne sprekende gelaatstrekken terrieden geen zweem van verwondering Ik heb het zwerk zien drijven zeide hij einde lyk sterker dan ooit uit zyn kort pijpje dampend De farce is goed al is ze rrgMgczaagd zulke dingen moeten er meer zijn gebeurd al versichitden ook steeds de uitkomsten Nu Johannes gy zult uwen weg wel vinden en ik win er dit bij dat ik dat gehate vrouwspersoon niet lang meer hier hehoef te dulden Geloof me kerel ook ik Mu niets liever willen dan beenen maken en ergens anders een stulqe brood zoeken te ver dienen ats was het als staline ster bij een van mijne vroegere stad en kneipgenooten Maar mijne arme schoonzuster W Tilt VifWlgl