Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1900

Maandag 12 Februari 1900 No 8118 38s e Jaargang fiOüDSiMË mum D ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcroiin W9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Tflefoun ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd COLPOIITËIRS OEVHAACU roor een BOEIENDE KOMAN in afleveringen v n 10 cent Honderden te plaatsen Flinke provisie Br no 2i85 Bureau van dit Blad OFEmAS mmm Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de InscltrIJvIn van LecTlinnii n wier plaatsing men met den Isten April 1900 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAÖ 20 FEBRUARI 1900 des namiddags ten vjl uur Voor verdere bizonderhedèn wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H VA DEK VOOET Secretaris GoüDA 7 Februari 1900 Sociëteit Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN DÏNÖDAO 13 FEBR des avonds ten f l unr Transvaal in Woord en Beeld Leitiig iiiPl ruim KI l lclillii eliii ii DOOK H V sTAVLRI N EirfSÉl 1 H H leden Darach en Kinderen t e M Niet lcdon l 0 40 Plaatsbespreking van 10 tot IJ uren Kaarteii in do Sociëteit van af heden Terkrijgmar Thterty i Woadtrbaliim n ilo elieeltt weruld Ijukund en iferoemil Uiioiörtroffeu uiiddot toguii alle Horst L O II T l e i e r HtiUffzttikteu enz Inwauilig l oowel HB ook iiituuii h iii hijnn iilli ziekteKüvtilluii met good evolg nan te wenduu l rUs pcr fliicoii t 1 per pm i 1 l ft TUarry B Wodettalf bezit eenalanojr ortKeliende geneeakrftolit en heilzame werking Maakt itieestHl elke pijnlijke en gevaarvolle operatie gelioel overbodiir Met duKe EKif wenl een H jaar oad vour i nKeii sU k rehouden Iteensre wel on onlanss son bijna aH ur kankerlUdeD geiiezeu Hren t g u zmg en veTEAcliting der pjjnun b woudoii ontstekingen onz Tan allerlei aard FrljB pQr pot f 1 60 per poet f 1 60 Centraal Depfit voor Nmleriand Apothelcpr IIGWRI StKIIERN Rokin S Anisterdmn Wur gMu depot u beitolU men direct un iie chuUcnapotheka At A THlKltKY in Pregnil bel liDhittob OuUmicb Qetieve proipectus te outbiv en bij het Can trui Uepit Sandm Rokiii 8 miterdam Trekking 1 Maart WOERDÉNSCHE WILHELMINALOTEN Iste Prp LANÜAUEH met 2 Paarden iMe BUTUIÖ 1 Paard 8de 1 Voorts 20 RI IWIELKN Paarden Koeien Schapen enz Prp per Lot M Cent A Brinkman Zn LANÖE riENDEWEG Geen En ëlsch maar Eclit BOEEEITBROOD fa crnl Ie K O A SLKGT NIEUWE HAVEN 28 7 linlieii gy iiiel wilt hoesteii gebroikt de allerwege btkroonde en wereldberoemdt Superior Drniven Borstlionig Extract iiiiiantiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honinf bloem van II 1 VAX SCHAIK Co l enllaa f llollev m cim 4 VAN SCHAIK Co 8 Melianthe ii het Wito middel der wereld VAN 3CHA1K Co S Illellanthe ijeueest Kmichoeit VAN SOHAIK Co S Melliutbe geneest zoowel oud als jong VAN SCHAIK Co S Ueliantbe m s in geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIK Co S Melianthe t t voortdurend onder Soheiknndig toezicht VAN SCHAXE Co s IVleUantlie helpt onherroepelijk VAN SCHAIK Go s Meliantbe bekroond ini t Eore liploma VAN SCHAIK Co s Mellautho is bekroond met Goud VAN SCHAIK Go s Mel anthe i bekroond met Zilver VAN SCHAIK Co S Meliantbe is verkrijgbiuir in flucons VBD 40 CU 70CU em ft by Kirma WOLFF £ Co Westhaven 198 Gouda IJ MIHBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD VeenUl B 126 te triuda A BOUMAN Moordrickt Ta TORKEN fl iiop 11 ï WIJK Oudean r M KOLKMA M Wailditixvett a IIOLLMAN Bodegraven PIN K JK Nieuaerkerk n d 1 1 e l W J fill DAM Haaitrerht A N y i ZES JËN Sekoonhovm 1M mnmwnw ww Do r Qeneesh I n unbookn in f l IIMnninil Met E rt Olpk 11 en Ooud Bekroonde l Tfrf r fTl ri r PRAEPARATEN VAN Ollina l arrtpIlA de meest krachtige en versterkende KlNA WnN tegen wakte VgH Uta U aHJ 11 1 k j kinderen nl volwassenen gebrek aan eetlust llechte spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijtonder tegen Bloedgebrek Bleekjucht kwalen van Kritischen leeftijd enz Verkrijgbaar m flacons a 1 00 en 1 F5lr Lf il art voet 2aam versterkend aangenaam van smaak voordagelijkschgeb nik kinderen zwakken en kllerachtlge gestellen leet aan te be veleii AK geneeskrachtige drank iiij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhc ook voor luigclmgen en kleine kinderen Prijs per busd S Kgi yl 70 a K Kgi 0 90 S Kgr 0 60 Chemisch Mö1lrotlJlr r Speciaal voor Kindervoeding in busten a K Ker 0 90 zuivere inCIKt UIKCr Kgr 0 50 y Kgr 0 26 Ac4lirna f irPUf aWaM Het rooken eener halve cigarette is voldoende ter bestrii lind lg irCttCII j d hevigste aanvallen van Asthma etc Iniloosjcs a Ó 6Ó en y 5 8Ö Tfltnflrindp RnnhnriQ PRUIT purgatiep tegen verstopping Aam beien Migraine congestieseic vooral ook alslai ns voor kinderen liewijzen de Tamarinde Bontlons van KRAI PK1 IF N HOl M belangrijke diensten f daar de vorm voor het kind begeerlijk en de maak aangenaam is Pnjs per doosje O OO en 0 60 Qalmlal I SlGfillfaC algemeen crkeml als het BESTE huismiddel J limi tK I ta MCS j H Verkoudheid en Keelpijn het is f If r Jft een sUjmoploasend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in I j Hl j j jjj jj verkrij gbaar Frijs ƒ 0 20 per flescl ije föl I haH li ikt tnff M Mrkr JjBbaar UJ U metü KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 4yy J IptAEPELlEM fc HOLM te Zeliit V t a M Wflr i ran k Ap thikéri in iri gUiaf t e t 1 2 sr Kort overzicht onier PrUsoourint SHEERIES Pale en Gold Dry van af f 16 S0 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog on zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 fle sch 9 V k o Q s BODEOA CHAMPAGNE 1 75 O e BT COGNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 75 I 3 25 I 3 75 en 5 nSCOTCH WHISKY n BOI IDE TJX Per Fl Pev Ank 45 Fl f 0 65 Nto I 27 75 0 75 S LISTRAC V 1 31 36 42 53 34 42 37 50 47 3 CHATEAU VALR08E J St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 2 PAUILLAC 1893 1 25 I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 A ac g SAÜTERNE 1 O ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flessohen zjn in de prjjzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bfl elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAS Gouda Anll§eptlsciie Tandpoeder en Aiillgepll§eii Moiidliiictuur van it CASSVTO Tandarts te Oouda OVERAL VEEKRIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSiXSTIJN Blauwstraat Gouda tOoedkoopsteea soliedst adres voor Vervoer van Inboedel soowelbiDuen kIb hDiteo de sUd met gssloten wagnui i Mi A UUA VE r5 rEIJN Bleekerssingel 287 JU wordt tegen Trangi ort MChade vernekerd Wenschtgij eenfiinkenKne7el gebruikt dan niets als ééne Flesch Het is gebleken het eenige middel te zjn dat werkelp succes heeft Als men de gebruiksaanwgzing goed opvolgt is ééiie Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bjj H H Coilfears en Drogisten of direct na ontv v postw f postzegels 4 1 0 70 bjj A v QEFFEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac f 2 70 12 5 00 Met Reclame plaat Franco rembours Wie zeker zün wu d Ecbte Etkel CaeaO te ontvangan laumengeat o na v l proefiumüigen is den handel gekornm ondm den naam des uitviiulen Dr Hlohaelia varvaardigd vp éê beat mioliinea in het wenldberound étabUiMenmt van Oebra Stollwarok t Kenlm l eb J rTI2iel 2tLenv Cikel eacao io vierkanten buwan Deee Mkal Chcao ia met melk gi ookt een aangename gezonde drank voor d g UjkMb gabrnik een i 2 thea eU v t poeder voor een kop Chooolatt Ab geneeakracitig drank by geval van diarrhae aleoiiti met water te gebniiken Verkrijgbaar l j ia Toaenaanale H 1 ApotSeksn ana Sa V t iroftmilaa i 130 ëTtM c ass Oinvaalvwtieenvoardigar vwr Haderland JuRui iattsnUodl Amsterdam Ealveiitraai 103 i EANSCHE STOOMVEEVEEIJ ebeiiilschi Wa sscb riJ Ï1 N H OPJ E HEIMEK in Kruinkaite Rotterdam üebreveteord d r Z M den Koning der Belgen BoofdJepflt voor OOUDA de Heet A VAN 08 Az IMscinüteit voor het stoomeT n Terren yan iille Ueereoen I tameai arderobeu alsooV alle Kindcrïtoederen Speciale innchting voor bet itoom n van piucbemantelR veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de Qienwste en ladtBtp methode everfd Alle goeduren betxfj gegtonmd oi Keverfd worden onschadelfjk voor de fcesondntifl TolgeoR ataal bewerkt LllASSlTO TANÜAitTS Tr rfmarkt Oouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAG van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van S 4 uur ZONDAGS afwezig Menw onorertroflen rof Dr Liebers welbekend ZSXüW CBi CBÏ IZia AUsen eekt mat Pabiikimark tot Tourtdurende radicale en zekere gtineiing van alle ulfa de meeit hardnekkige enuwgiekten Tooral outitaan door aidwaliDgeo op jeugdigen Iwftjid rotala genezing van elke twskte Blmh Koohi Benaawdheid HoofdpjJD Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apgiwrtering OnTermogen Impoteni Pollatione enz Uitvoerige proapectOBSon ii j f r i eh 1 ll S dabl l ich Of ntail Depót i Mntth v d Veste ZaltbomnwL Dipöti M Olftan k Co Rotterdam 1 Rappel VGravenhage 1 ralmmans de Jong J Cin Bottflrdam Wclir k Co Oouda rn bil alle drogisten Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Itultenlnoilscti Overzicbl Voor de derde maal is de tocht van BuUer naar Ladysmith naar de bedreigde stad gestuit wederom is hg achter de Toegela teruggeworpen nadat de Boeren hem ongehinderd de rivier hadden laten oversteken Omtrent de bijkomende omstandigheden van deze nieuwe Britsche nederlaag zgn nog geen berichten ontvangen het departement van oorlog te Londen heeft zelfs de nederlaag nog niet erkend wat doet vreezen dat ze van zeer ernstigep aard is Doch dat is nog maar een bloot vermoeden Dit staat vast Bnller kan gerust uitscheiden met zjjn pogingen om Ladysmith te ontzetten Hij komt er niet Eerst heeft hg beproefd in het front door te breken bij Colenso daarover beeft hg heel wat critiek moeten hooren vervolgens werd een omtrekking om de rechterflank der Boeren ondernomen doch de stelling bleek te uitgestrekt om haar om te trekken Ten slotte poogde Bulier zich tusschen twee BoerenBtellingen in te dringen doch hg heeft al heel spoedig moeten erkennen dat dit laatste plan da minste kans van slagen bood De berichten van den oorlog in het Oosten van het land blijven uit schoon alles er op wijst dat in het Noorden der Kaapkolonie een poging wordt gedaan den toegang naar den Vrijstaat te forceeren Roberts schgnt daar ook heengegaan te zijn met de vreemde militaire attaches Van de Modderrivier goed nieuws Generaal Macdonald die met de brigade Hooglanders het overschot van dit corps een batterij artillerie en een regiment la hsiers de Koedoesbergdrift bezet hield en zich reeds op den noordelgkpn oever genesteld en er kopjes bezet had heeft het tegen den aanval der Boeren niet kunnen houden en is naar het kamp te Modderrivier terug De Regeering vraagt een aanvullingskrediet van 13 millioen pond sterling 156 millioen gulden tot bestrijding van de kosten verbonden aan de oproeping van 120 000 man extra die ten gevolge van den oorlog onder de wapens moeten komen gedurende het loopende begrootingsjaar dat op 31 Maart eindigt en verder van andere hooge uitgaven voor militaire doeleinden In het Lagerhuis vraagde de afgevaardigde Gibson Bowles der Begeering om inlichtingen omtrent de kennisgeving van air Alfred Milner van 26 Januari waarin wordt gezegd FËVtLLElOlM Vroeg Verwelkt Naar het Ouitsoh Wie weet wat haar vrome echtgenoot ch tegen haar zou durven veroorloTcn als allen voor wie hij zich nu nog eenigszins in acht neemt heengingen Ik begreep hem volkomen Nadat wy elkaar hartelijk de hand hadden geschud riep hij mij terug Doe mij het genoegen Johannes zcide hij fover deze ellendige geschiedenis niet te spreken Ik zou het zeer goed kunnen begrijpen als gij haar aan de groote klok hingt want gij alleen zijt ten slotte de dupe der historie Intusschen denk er aan dat de eerlijke hajs aan wien gij dit alles te danken hebt denzelfden naam draagt als onze Louise om van mij niet te spreken Als gij haar ooit mocht ontmoeten groet haar dan hartelijk van oom Joachim en zeg haar dat zij eens gauw moet schrijven Nu God zij met u beste jongen Houd altijd het hoofd omhoog dan ziet gtj de zon maan en sterren en niet dat vervloekte wormengebroed dat op de vuile aarde rondkruipt Hij omhelsde mij recht hartelijk en keerde zich daarna om en ging haastig aan het werk s Namiddag zat ik op denzelfden kalverwagen wvrop ik mqnen intocht had gehouden dat de Britsche Regeeriu geen enkele verbeurdverklaring na het uitbreken van den oorlog van eigendommen op het grondgebied der republieken gelegen als geldig zal erkennen Minister Chamberlain antwoordde dat de Britsche Regeering redenen had om te onderstellen dat de Regeeringen der Republieken voornemens waren van eigendommen van Britsche en andere vreemde onderdanen op haar gebied zulke zware lasten te heffen dat ze onmogelijk opgebracht konden worden en wel met de bedoeling deze eigendommen verbeard te verklaren De Britsche Regeering kon niet toelaten dat aan het eind van den oorlog verbeurdverklaringen plaats grepen hetzg deze geschiedden krachtens een besluit van den Uitvoerenden Raad hetzij onder de vlag van een wet die de gerechtshoven zou machtigen dergelijke verbeurdverklaringen te doen Uit den tekst van sir Alfred Milner s kennisgeving blgkt dat ze geen betrekking haeft op transacties tusschen personen Een Beutercorrespondent heeft dr Leyds gesproken na zijn terugkeer te Brussel De gezant machtigde hem beslist het bericht tegen te spreken dat door de Londensche bladen werd gebracht over de tusschenkomst der Mogendheden in geval de Britsche troepen do beide republieken zonden binnendringen Zonder vooralsnog de huid van den beer te willen verkoopen en te vroeg victorie te roepen meent dr Leyds toch dat de toestand voor do Boeren uitstekend is en gelooft hij niet dat de Engelschen Ladysmith zullen bereiken jTiJdens mijn verblijf i Duitschland vervolgde de gezant heb ik verschillende tendentieuse berichten in de bladen gelezen die uit Brussel waren gedagteekend om ze geloofwaardiger te makon Dat zgn verzinsels deze berichten zgn noch van mg noch van het gezantschap afkomstig Het plan dat nnn mg toeschrijft om naar Petersburg te gaan bestaat niet Voor het oogenblik is van zulk een reis zelfs geen sprake Dr Leyds is overtuigd dat de oorlog nog langen tiJd zal duren maar de Boeren zullen ten slotte overwinnen Er zal geen gebrek aan wapens en schietvoorraad komen De Boeren zgn thans met het Mauser geweer g apend en mocht wat de gezant niet eens verwacht da munitie voor dit wapen opraken dan hebben de Boeren nog hun HenryMartini geweren waarvoor een onuitputtelijke schietvoorraad voorhanden is De heer Leyds vreest in het minst niet voor een poging tot een inval in den Vrij Krischan nam een zeer diplomatise zwijgen in acht Toch twijfelde ik er niet aan o ook hij was van mijne nachtelijke ontmoeting geheel op de hoogte Dat evenwel de vox populi ten mijnen gunste sprak merkte ik op onzen tocht aan het feit dat ik meer dan eens voor een teug uit Krischan s brapdewijnflesch moest bedanken En toch was de reis zeer droevig en met benepen hart dacht ik er aan hoe zij wie ik in mijne gedachten overal nareisde denzelfden weg was gegaan eene toekomst tegemoet die ik mij met de donkerste kleuren afschilderde Mijne goede oude tonte ontving ofschoon wel n weinig verbaasd met liefde en goedheid den neef dien zij in hare verbeelding reeds als een kerklicht had zien schijnen Natuurlijk kende ig de geschiedenis niet van de mij heimelijk verteerende liefde Van den kring mijner vroegere kennissen hield ik mij verre pZeltt was ik naar het uiterlijk zóo veranderd dat twee mijner beste vrienden mij voorbij liepen zonder in den kort geschoren langen man met stroohoed en licht reiscostuum den vroegeren langharigen apostel met de christusscheiding en den zwarten rok te herkennen ilet me dooï den baron als smartmoney overgemaakte eld dat ik voor mijn levensonderhoud niet noodig had daar mijne goede tante mij als een verloren zoon spijsde en drenkte gebruikte ik weldra om eiken avond naar de c o m e d i e te gaan Onder de ipelers herinnerde mij een de be staat uit de telegrammen is reeds gebleken dat ook aan deze zgde de Boeren reeds alle maatregelen hebben genomen om krachtig weerstand te bieden De Rijksdag heeft een aanvang gemaakt met de eerste lezing van de vlootwet Gunstig staat hel op t oogenblik niet voor de wet maar zooals de afgevaardigde Baesermann opmerkte bij de eerste lezing laat zich nog niet veel zeggen over het lot van een wet Vóór het ontwerp in den huldigen vorm hebben zich alleen de conservatieven en de natio naalliberalen verklaard Die brengen te zamen slechts 124 van de 397 stemmen nit Komen daarby nog een paar kleinere fracties dan brengt de wet het hoogstens tot 143 stemmen Dus nog lang niet genoeg De oppositie bestaat uit het centrum 106 stemmen de sociaal democraten 56 de vrijzinnige volkspartij 29 en vermoedelijk ook de vrgzinnige vereeniging 12 En verder vele kleinere fracties zoools de Elzassers de Wellen de Polen de Zuidduitsche volkspartij enz dia der regeering niet vriendelijk zijn geziid De sociaal democraten en de vrijzinnigen zullen volstrekt onverbiddellijk bigven Maar mot het centrum valt waarschijnlijk wel te praten fHoezeer dr Sch dler die bij ongesteldheid van dr Lieber voor het centrum sjilW bet ontwerp in den tegenwoordigen vorm ook gispte hg verklaarde zich bereid tot onderzoek in de begrootingacommissie Daar in die commissie zal dns de beslissing vallen waarbij het voornamelijk zal gaan om de dokkiugs quaestie en wellicht ook om de bekorting van den langen termijn van bewilliging Overigens is zoowel uit de rede van minister Tirpitz deze sprak van een oorlog waarbij het leger niet zou kunnen worden gebruikt als in de groote rede van den nationaalliberalen algevaardigde Bassermann waarin herinnerd werd aan de beslaglegging op Duitscbe schepen nog eens gebleken dat het ontwerp gericht is tegen Engeland In de Bobeemsche afdeeling van de DnitscbTsjechische verzoeningsconferentie deelde de ministorpresident eerst het vertoog van de leden van de Duitsche volkspartij tegen het invoeren van de tweede landstaal in Eger Asch en omstreken het Egerland Daarna leidde hg de regeling van het taalvraagstnk bjj de autonome lichamen in Bohemen in Als grondslag diende het door den Keizer niet goedgekeurde wetsontwerp van den Boheemschen landdag aangaande deze zaak roemde Seydelman naar het mterlijk zoowel als door menig gebaar aan een anderen tooneelspeler dien ik grondhartig haatte wijl door zijn toedoen het gesternte mijner liefde voor eeuwig was ondergegaan l e huicheUrij waarvan ik de bittere vruchten had geproefd hadden mij voor goed den edelen drank vergald die in den wijnberg de Heeren wast zoodat ik in een soort van eigenzinnige verbittering in de schijnwereld leefde die door de tooneellampen wordt verlicht Daar o noodlot werd opeens mijne liefdevolle verzoi ster ziek en eenige dagen later bracht ik haar naar hare laatste rustplaats Zij had van een kleine lijfrente geleefd en hare geheele nalatenschap bestond in eenige oude meubelen Ik zelf bezat nagenoeg niet veel Een paar privaatlessen hielpen mij uit den bittenten nood Maar ik vond het geraden naar iets vasters om te zien Toen daarom ergens op een landgoed nabg de Fommersche grens een gouremeur werd gevraagd voor twee knapen van zeven en acht jaar nam ik een kloek besluit leende van een bevrienden acteur reisgeld en haastte mij om naar ik hoopte mijn toekomstigen patroon op te zoeken De eigenaar van het riddergoed was een flink inderdaad aristocratisch dat wil zeggen edel ge zind raonsch van middelbaren leeftijd Toen ik hem over mijnen toestand had ingelicht en over de oorzaak van mijn kort verblijf bij den baron juist zooveel had gezegd dat de wereldwijze man mijn onschuld erkende zonder de volle waarheid te gissen werden we het eens Volgens artikel 1 van dat ontwerp bepaalt de gemeenteraad wat haar offlcieele taal is Dit vond voorloopig geen tegenstand maar wel artikel 2 dat bepaalt dat een gemeenteraad ook stukken moet aannemen in een andere landstaal dan haar offlcieele Daar wilden de Duitschers natuurlijk niets van weten en ondanks lang heen en weergepraat werd men het niet eens Ook artikel 4 bepalende dat de gemeenteraadsleden overal beide landstalen mogen spreken werd door de Duitschers hevig bestreden Er is ees subcommisaie benoemd om over de geschilpn ten te beraadslagen De beraadslagingen geschiedden in hoffelijkan vorm maar de inzichten liepen verbazend ver uiteen De Dnitschera in SilaziS zijn erg verontwaardigd dat de Tsjech Engel in de openiugsvergadering van de conferentie gewag heeft gemaakt van Silezië De Silezische bevolking zoide een gemeenteraadslid van Troppan zou niet gedoogen dat een buiten het land staande partjj zich met de zaken van het land bemoeide Verspreide Berichten FaAHEBUK In het departement Ariège zijn 5 Spanjaarden in een sneeuwstorm omgekomen De Italiaansohe grensbeambten hebben 400 pelgrims uit Marseille die naar Rome wildon reizen teruggewezen omdat zg in den laatstcn tjjd niet ingeënt waren Het heet dat de paters Assomptionnisten besloten hebbon zich te Antwerpen te vestigen en met dat doel aldaar reeds een gebouw gekocht hebben waar o k hun blad La Croix gedrukt zal worden Het gebouw moet 360 000 francs kosten Behalve de bom die in een venster van Cassagnac s huis gevonden is heeft de politie een dergelijke helsche machine ontdekt in een urinoir nabg de Halles Een streng onderzoek is geopend Bij een ontploffing van een stoomketel fai een fabriek te Auxerre zijn 9 arbeidera zwaar gewond van 4 anderen is de toestand hopeloos De aartsbisschop van Alix Oouthe Soulard oen der prelaten die door de regeering gestraft ijn met inhouding van hun bezoldiging verklaart in La Croix üe veikrachter van de wetten van dit land is Waldeck Ronasean doordat hjj mgn tinctement steelt dat een schuld is welke her we zouden het maar eeni voor een halt jaaf probeeren Ik had deze gouverneurs plaats aangenomen zonder de bijgedachte eenmaal naar de pastorie van het nabijgelegen dorp te zullen verhuizen Voor het herdersambt gevoelde ik voorshands geenerlei roeping Doch daarbij kwam nog dat ik nog pas op het riddergoed geïnstalleerd door een onverwachte herinnering aan mijn verloren schoone pijnlijk werd aangegrepen Op een morgen toch dat de jongens een opstel maakten en ik de courant even vluchtig inzag bleven mijne oogen met schrik op een naam gevestigd die met groote letters tusschen den kleinen druk der advertenties zeer de aandarht trok KONSTANTIN SPEELBe6 Ü Jawel ik vergiste mij niet daar stond het Konstantin Speelberg zoo las ik is met zijn gunstig bekend dramatisch gezelschap m St aangekomen waar hij van plan i gedurende de zes eerst volgende weken voorstellingen te geven tot welker bijwoning de geéerde burgerij zoowel als de adel en het kunstminnend publiek uit den omtrek beleefd worden uitgenoodigd En ziet de oude Adam was in mij herboren Ik moest en zou mij met eigen oogen overtiiigepj welk een leven de vrouw van dien man leidde en of zij geen behoefte had aan een vriend wiens vertrouwen zij zoo schandelijk had beschaamd IVerdt vervoigd