Goudsche Courant, maandag 12 februari 1900

I echenkomst van collegas voor 457 60 en 475 1 frs en kreeg daarvoor f 50 000 1 Twee der stroomannen in den raadeischteu toen dat de tramlijn zon worden aangelegd es daaraan werd dan ook voldaan 1 De exploitatie viel echter tegen en daarom werden opnieuw 1000 obligaties nitgegeve Ten slotte echter werden de houders dier stukken ongeduldig de prijs daalde tot 200 1 francs en de maatschappij werd door de rechtbank te Haarlem waar zij kantoor hield failliet verklaard Een accoord kwam I tot stand dat dom de rechtbank werd geh I mologeerd In België gelukte dit echter I niet de rechtbank van koophandel weiger 1 de de homologatie en het hof van Brnss 1 1 bevestigde die beschikking omdat de maa schappij niet was geweest ongelukkig en 1 te goeder trouw Wel deed Bonheur ten behoeve der I schuldelschers afstand van de 900 000 frs die hg had genoten en Schaak van de 100 000 frs Lubeké had niet meer dan 22 500 frs gekregen voor veel technisch werk 1 maar het O M liet het er niet by Een I lang onderzoek volgde dat eindigde met een 1 vervolging wegens oplichting op grond dat het doel alleen was geweest eigen bevoor 1 deeling zonder ernstige bedoeling om de tram aan te leggen en dat er zooveel stro I mannen waren gebruikt Bovendien zou een 1 valsche biilans zijn opgemaakt door de ko 1 ten op 4 millioen te stellen terwjl zij n werkelijkheid slechts l i millioen hadden b dragen en het verschil grootendeels aan I Bonheur persoonlijk was gekomen Het O M eischt daarom tegen dezen een strenge straf voor zijn medeplichtigen wilde hg verzachtende omstandigheden erkennen Er werden in deze zaak die elf zittingen in beslag nam 75 getuigen gehoord meestal beursmannen die niet anders dan goeds wi ten te getuigen omtrent de reputatie der beklaagden en verzekerden dat wat zjj gedaan hadden bij het oprichten van maatschappijen vaak voorkwam en geenszins in strijd was met de wet De verdedigers de oud minister Graux en de senator PaulJanson pleitten in gelijken zin en o a ook dat de balans niet valsch was omdat de 4 millioen inderdaad was bedongen afgezien van hetgeen met dat geld later was geschied En de rechtbank sprak de beklaagden vrij op deze overwegingen dat de vervolging enkel kon plaats hebben wegens den verkoop van obllgatiën rechtstreeks door de beklaagden zelven waarbij niet was gebleken dat de koopers waren overgehaald door bedriegelijke kunstgrepen die voor oplichting noodig zijn Wat de balans betreft nam de rechtbank als niet bewezen aan dat zjj aan het opmaken er van hadden deelgenomen en ook niet dat zij wisten dat er onwaarheden in voorkwamen blijven beantwoordde bi met de opmerking dat alleen de Heer hem te bevelen had Hfl staakte echter het zingen om zich in gebeden te verdiepen to Sa Men meldt uit Leiden Oisterennacht omstreeks 1 uur ontstond door onbekende oorzaak een vrj ernstig uitslaande brand in een perceel aan do NienwBtraat waarin zekere VI een sigarenhandel uitoefent waaraan verbonden is eene premieloterij Met twee stralen op de waterleiding en met behulp van een paar gewone en de kleine stoombrandspnit was het vnur te ruim 4i uren bedwongen Het achtergedeelte van het pand waarin de ondernemer ook nog eene werkplaats had van vischtuig en de woonvertrekken en keuken zich bevonden is geheel uitgebrand Persoonlpe ongelukken deden zich niet voor Verzekering dekt de schade Iemand die in den Vlissingschen mailtrein zat toen die Zondagmorgen bij Rozendaal op een locomotief botste schrijft aan het Volksbl De trein was aan den laten kant de machinist deed blijkbaar alle moeite in te halen wat kon We gingen geweldig snel daar gaat de fluit voor Rozendaal doch voort vloog de trein bons tegen een klaarstaande locomotief met tender ik geloof 45 000 kilo Wij kregen een barren schok In onzen waggon vloog de bagage uit de netten een passagier over de bank de andere er onder Iedereen voelde pijn in de borst Ik verzeker u het is een rare gewaarwording hoor Tjjd om te denken is er niet een gefluit een gekraak en flap 1 daar ga je door elkaar We keken al of t schot van den waggon naar ons toe kwam gelukkig liep t goed af enkel de buffethouten werden verbrijzeld en wij kwamen met den schrik vrij Slechts één passagier gewond Beu vermakelijke jacht had eergisteren in 1 het Oranjepark te Apeldoorn plaats 1 Een koe van den slager R was losgebro I ken en het Oranjepark ingehold In een oogen 1 blik waren een menigte menschen op de been De slager had f 10 uitgeloofd aan hem I die hot beest weer levend in den stal zou 1 brengen 1 Nu begon er een jacht op het bijna wilddier waardoor de koe boe langer hoe driftiger 1 werd De marechaussees met geladen revolver Kramer de chef voldwacUter met geladegeweer kwamen opzetten 1 I Op een gegeven oogenblik liep het razoiM I beest den burgemeester bijna omver en aangezien deze niet zoo vlug als anderen uit den 1 I weg kon komen nam de chef veldwachter I Kramer ziJn geweer bjj den loop sloeg met 1 de kolf het beest een hoorn af maar had tegelijkertijd het ongeluk zijn geweer doorI midden te slaan Eindelijk slaagde men er in I I met lange touwen het dier van de beenen te j trekken en het zoo te bemachtigen Aangezien het geheel zonder persoonlijke ongelukken is afgeloopen was het een vermakelijk schouwspel dat bijna twee uur duurde De Brusselsche commissionair in effecten Bonheur die in 1891 aan de benrs was geslacht naar hjj beweert wegens de schuld van een Parijschen handelsvriend betaalde eenige jaren later zijn schulden af en ondernam toen den aanleg der tramlijn Haarlem Beverwijk Alkmaar Hj kocht voor 2000 francs de ontwerpen van den aanvrager der nog niet verleende concessie en richtte te Brussel de Société des Tramways Nèerlandais op waarvan hy directeur zou worden Zelf echter kwam hiJ niet onder de oprichters voor Daarvoor bezigde hij een jongen ingenieur Lubeké dien hij voor 175 frs per maand in dienst had nomen en daar de Belgische wet ten miuste zeven vennooten voor de oprichting eischt verschenen voor den notaris nog zes personen die men uit een koffiehuis had meege nomen en wien verzekerd werd dat ze voor de aandeelen op hun naam vermeld geen cent hadden te storten Bonheur was ook aanwezig maar werd in de akte niet genoemd Wel vertoonde hjj den notaris een 1 som van ongeveer 200 000 fr de 20 pft van het maatschappelijk kapitaal die volgens de wet bil de oprichting moet gestort zijn 1 Dat geld zoo kwam later uit was voorgeschoten door een anderen commissionair Schaak lid van het Benrs comité te Brussel die het geld den volgenden dag te rugkreeg Na het verlpen der akte werd een alge 1 meene vergadering belegd waarin aan Lubeké feitelijk voor Bonheur voor 900 000 frs aandeelen werden toegekend tegen den inbreng der ontwerpen en hem d I uitvoering der werken werd opgedragen voor t 2 400 000 frs zegge f 75 000 per kilometer Tevens werd een raad van bestuur gekozen die zijn goedkeuring gat voor de uit 1 gifte van 2000 obligaties van 500 frs welk allen aan Bonheui werden ter hand gesteld als persoonlijke helooning Schaak brach ze aan de markt ea plaatste ie door tug ATJKH Blgkens van den gouverneur van Atjeh 1 ontvangen telegrafische berichten zgn sedert I de jongste mededeeling dienaangaande biJ de 1 krijgsverrichtingen aldaar 1 gesneuveld de le luitenant der inf A I E H Micheels en de fuselier A van Hien Igewond levensgevaarlijk de uselier M I J Stork en licht deels onbeduidend de Ie I luitenant der inf C M Beyerinck de cava 1 lerist L Biermans de fuseliers J Visser en 1 H Lips en de sergeant der inf M Cruy terwgl aan door den vijand bekomen wonden 1 is overleden de adj onderofflcier kwartier I meester J Eoel 1 I Blijkens een officieel telegram werd I tot en met 3 dezer in de Pasei streek gepaI trouilleerd ook Biram werd bereikt van I waar de benden van den pretendent sultan verdreven werden de vijand liet drie dooden I achter terwijl onzerzijds één inlandsch fuselier licht gewond werd De pretendent sultan j zwierf nog in de Pasei streek rond en werd I opgezocht De gezondheidstoestand was ongunstig Toekoe bin Araboengkoe onderwierp 1 zich De bezetting van Tjot Pi patrouilleerde in de boveustreken londer tegenstand te ondervinden In Menrmdoe en Pedië was bet rustig De bezetting van Poeloe Radja on de marechaussees stuitten nergens op tegenstand T All Baet vluchtte uit bovenPanga een groote hoeveelheid peper werd gevonden in Panga dat tgdelijk bezet gehouden wordt Aan de Sumatra Post werd dato 5 Januari uit Kotaradja geschreven Langzaam maar zeker voert de tegenwoordige wijze waarop Atjeh wordt beheerd waarop de rnstverstoorders worden achtervolgd tot het doel waarnaar reeds zoovele i jaren werd gestreefd tot de algeheple pacificatie Wanneer wij den toestand zooals die nn is eens vergelgken met dien van een jaar of vijf geleden dan staan wy verbaasd over den vooruitgang door de thans gevolgde Atjeh politiek teweeggebracht waarbij ik meer speciaal het oog heb op de veiligheid buiten Kotaradja Deze vooruitgang werd o m eind 1899 bekend gemaakt in een nitgevaardigde kommandementsorder waar PRAEPARATEN VAN fe Oflina l n pll A It ochtige en veraterkende KINA WIJN tegen fwekte Hem ïï ai VfVII o jl bij k deren ah volwaswnen gebrek aan eotloal slechte j apgaverterlng nuwboofdplin ter versterking na liekte of kraambed koorts en hare gevolgen JUINA LAROCHE FERRUOIHEUX m hel bijzonder legen Bloedgebrek Bleekauchl kwalen van Krltlschen leefttjd enz Verkrijgbaar ni flacon a 1 00 en 1 L Ffl l1 aoai voedzaam versterkend aangenaam van P IwlKCIV aLdU kinderen iwakken en klier reien Als geneetknchtlêe drank bij Btoornlsaen der Bpyaverteringaorganen en diarrbét ook roor migelingmi en kleine kinderen Prija per bus i K r ƒ 1 70 i Klt O OO Kgr O ÖO rr Melksuiker TwS ro Asthma Cigaretten J Joo ie ay6 86en 8a Tamarinde Bonbons puroatief tet verstopping Aam I giliai IIIUC UUIIUUIia belen Mlgralne CongesUesclc vooralookalslaians voor kinderen bewijzen de Tamarinde JJonbona van KKAl PFLIEN t llOl M liehnj ri ke diensten daar de vorm voor het kind begeerlgk en de smaak aangenaam is Pnja per doosjc O OO en 0 60 Qalmiak Pactitl C alnmeen erkend als hrt BESTE hiiiiniiddel oaimiaK rastnues v i o jheid en Keeipim het i i een aUjmoploaaend en verzachtend middel bg uitnemendheid uiteluitend in □ lleachjes verkrij gbaar Tnja ƒ 0 20 per fleaih je Prm rraln rm KRAIPELIIN k HOLM te Zalat o to mrnlm rm iHotutitn tfoarop de naam en hanrtteelitminir tn Mrkrijgbaar bij dt m4eiU HpotUkert tn Vroffüttn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ilUJldJ Aiiil§eptl§che Taiidpoeder en Aiiflgeplisch Moiidtiiicliiiir vau JC VASSVrO Tnndartg te Oouiln OVERAL VëRKRUOBAAR Agent voor Nederland G IJS8ELSTIJN Blanwstraat Oonda ha ldel k door de ToUavertegenwoordiging I is erkend DmiscHLAro 1 In den toestand van den rijksdagatgev ardigde dr Lieber is eenige verbetering gekomen doch volgens de doctoren is de kans op behoud uiterst gering De pans zond I Lieber een telegram van sympathie Op 19 Yerschillende plaatsen hebben de 1 sociaaldemocraten Woensdagavond te Be Ign protestvergaderingen gehouden tegen het wetsvoorstel tot uitbreiding der vloot Op alle vergaderingen kwamen Berlijnsche professoren onder wie prof Hans Delbrttck die v6ör het voorstel z n met de soci al I democraten in debat Overal werden moties tegen het vlootvoorstol aangenomen 1 Prins Heinrich van Pruisen wordt a s Dinsdagmorgen te Beriyn verwacht De werkstaking onder de aardwerkers bg het leggen van electrische kabels te 1 Oladbach is geëindigd nadat de gevraagde loonsverhooging is toegestaan Ook de 1 werkstaking in de ijzergieterj van Sp osz te Barmen is geëindigd na inwilliging van de eischen dor stakers BEtaiE De werkstaking van de glagsnijders te Charleroi dnnrt voort Hetaant uitgedoofde ovens beloopt reeds 9 ËNSILJlSD De kerk van den Verlosser te Liverpool is bijna geheel door brand vernield De schade beloopt ruim een half millioen pond sterling ZWBDEK De Znidpoolexpeditie onder Otto Kordenskiöld is verzekerd Ue kosten zgn beg oot 100 000 kronen Het vertrek heeft in Juni a G plaats BINNENLAND Vanwege het hoofdbestuur van de onlangs opgerichte Voreeniging Volksweerbaarheid is een vlugschriftje vorschen Wat Volksweerbaarheid wil en langs welke wegen zj haar doel tracht te bereiken Daarin wordt nadat betoogd is dat hetgrootste gedeelte der mannel ke bevolkingvan ons land buiten staat is als geheelongeoefend om het vaderland te verdedigenals het noodig mocht worden als het doelder Vereeniging uiteen gezet te trachtendien voor ons Nederlanders onwaurdigen toestand te doen ophouden en in het geheeloland een beweging in het leven te roepen die leidt tot handelen tot vrgwilllg oefenenvan alle lichamelijk geschikten in al wat noodig is voor hen die als t gevaar dreigt 1 niet werkloos mogen bleven I Het te Leeuwarden gevestigd hoofdbestuur I van den Ned Bond ter bestrijding van overdreven Zondagsrust op het gebied van post en telegraphic heeft een adres ingediend aan den directeurgeneraal der posterijen en telegraphic waarbij het zijn bezwaar mededeelt tegen een verdere inkrimping van den dienst der poateriien op Zon en feestdagen Volgens het hoofdbestuur moet niet uit het oog worden verloren dat de verlangde inkrimping niet alleen belemmerend zou werken Op Zonen feestdagen zelve maar dat men daarmede reeds rakening zou moeten honden bö het verzenden aer brieven op den vorigen dag en de naweeSn zich alsnog den volgenden dag zouden doen gevoelen Het hoofdbestuur gnnt gaarne den ambtenaar van post en telegraphic die het beschouwt en waardeert als de onmisbare bondgenooten van handel i en nijverheid een rustdag bï voorkeur zelfs den Zondag mits dit niet ga ten koste van het algemeen verkeer In dat geval schrijft het hoofdbestuur zorge de Staat aan de bezwaren dier ambtenaren tegemoet te komen of door het aanstellen van plaatsvervangers op Zonen feestdagen Gemeng de Berichten De aan godsdienstwaanzin leidende moordenaar M Scherf uit Appeltern is gister te Medemblik overgebracht naar het rgkskrankzinnigengesticht Voorlooplg is de vorpleogde opgesloten in een cel ter observatie Hen meldt uit Amsterdam Wegens niet aansluiten van den trein vertoefde gistermorgen van 11 30 tot 2 30 aan de politiepost in het centraalstation alhier Scherf de moordenaar uit Appeltern geëscorteerd door vier ryksveldwachters op reis naar het krankzinnigengesticht te Medemblik Hij was zeer opgewonden en niet dan met groote moeite bedaard te honden Telkens ving hij aan met luide stem psalmen t zingen Verzoeken om bedaard te in het verkeer van enkele personen buiten de voormalige geconcentreerde linie werd geregeld Bmnen die linie kon men reeds met een gerust hart alleen en ongewapend uitstapjes maken Zoo werd in de bedoelde order vermeld dat het verkeer in de XXV moekinu voor enkele personen zoowel te voet als te paard en ongewapend geheel vrg is met uitzondering van Lepong eu de zuidelijk gelegen landschappen Om in dit gedeelte te mogen kuieren moet men zich verstaan met den divisle kommandant te Lho Nga of den statlons kommandant te Lhong die de noodige dekking zal geveu In het Britscbe Lagerhuls heeft de heer Samuel Evans gevraagd hoe groot het aantal Ëngelsche gevangenen te Pretoria is en welke stappen er mocht Pretoria belegerd worden zouden worden genomen ter bescherming van het leven dier gevangenen in geval er gebrek aan levensmiddelen bij de Boeren ontstond of in geval Pretoria door de Engelschen gebo bardeerd werd Wyndham de secretaris van Ooilog antwoordde dat er 2283 Engelsche officieren en soldaten vermist worden maar dat men niet zeker wist hoeveel hunner te Pretoria gevangen gehouden werden De aangelegenheid in het tweede deel der vraag bedoeld moest aan de beslissing van Lord Roberts overgelaten worden STADSNIEUWS GOUDA 10 Februari 1900 Heden middag ten ongeveer 12Vi uur geraakte doordien de honden van een kat schrokken een kar met grutterswaren van V Vliet bespannen met twee honden in het water van de Varkensmarkt met het noodlottig gevolg dat beide honden verdronken en de gmtterswaren beschadigd werden Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Gondsche Water leidingMaatschappij Datum 7 Februari 1900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram 20 vervloeiende kiemen 5I soorten 3 ziektekiemen geene Opmerkingen uitstekend w g Dr H J vi tHOFF üit bovenstaand bacteriologisch onderz o I blijkt ten duidelijkste dat het water der waterleiding Maatschappij hier uitstekend ia j tot dusver werd nog nimmer oen zoo gunstig rapport uitgebracht De filtratie die het water hier ondergaat vooral na de daarstelling van een derde bassin kan als uitmuntend worden aangemerkt wel een bewijs dat de directie het hare doet om het water aan het doel te doen beantwoorden en dit is haar nu volkomen gelukt HiiSTEOHT Door het college van zetters is als deskundige voor opneming der huurwaarde en voor schatting van mobilair voor de personeele belasting benoemd de heer D Reneman lid van den gemeenteraad Eenige jongelieden hebben een reciteergezelschap opgericht onder den naam van Ons Vermaak Spoedig hoopt men eene openbare uitvoering te geven ten voordeele der Transvaalsche Boeren en werklooze diamantwerkers te Amsterdam I Lekksbekbk Alhier kreeg de werkman I P V d Heul werkman op de scheepswerf van den heer J Smit een schijf van een I stelling op zijn been dat daardoor verpletterd werd In deerniswaardigon toestand I werd hiJ opgenomen eq per roeiboot thnis gebracht Bbbo Akbaoh In Verband met da ontI worpen stoomtram Gouda Schoonhoven werI den deze week om en nahj het dbrp weder verschillende opmetingen verricht I WoERDEK Op hër raadhuis alhier is in het openbaar aanbesteed 1ste Het afgraven van grond aan de haven 2de Hat Blaken van beschoeiingen aan de haven 3de Het leggen van riolen enz Voor de massa was het laagst ingeschreven door H Bode te Ammeratol voor f 2988 OcDEBKERK a d IJsEL Ouzo gemetnt heeft een treffend verlies geleden door het onverwacht overlijden van den heet J van Holst in het sanatorium te Rotterdam Gedurende vele jaren behartigde hij als raadslid voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur en in andere betrekkingen de belangen der ingezetenen en voor zgn werklieden was hij een zeer hnmaan patroon Zgn heengaan wordt dan ook algemeen betreur De overledene werd eergisteren op Crooewijk ter aarde besteld Onze Burgemeester die gewenscht had de gemeente bij de plechtigheid te vertegenwoordigen werd hierin door onvoorziene omstandigheden verhinderd INOEZONDBN Geachte Stadgenooten De Commissie voor Werkverschaffing maakt biJ deze bekend dat ziJ op hare laatst gehouden vergadering besloten had de werkzaamheden te doen ophonden daar de stand der kas niet toeliet langer te werken Haar nu de winter weder zoo streng optreedt en de werk mheden nog zeer schaarsch zullen zgn gevoelt de Commissie zich gedrongen om op haar besluit terug te komen door de werklieden dezen Zaterdag nog niet te ontslaan Daarom heeft de Commissie besloten om aanstaanden Woensdag 14 Febr een open schaalcollecte te houden Ten zeerste wordt deze schaalcollecte aanbevolen wflen hopen dat de opbrengst dier collecte de commissie in staat moge stellen om de werkzaamheden nog een paar weken vol te houden Daarom roepen wjj u toe geachte stadgenooten geeft met een milde hand DE COMHISSIK TRANSVAAL Het vriendelgken dank vermelden wg de ontvangst der volgende giften van Mej V f 1 Mevr de V O f 0 50 v E f 0 50 Mej B f 1 50 van het muziek makend paar f 6 62 te zamen f 10 12 Van de vorige maal f 59 71 j totaal f 69 84 Daar de nood nog steeds klimt helaas stellen we ons nog weer verder beschikbaar om gaven te ontvangen In afwachting hoogachtend tjw dw dienaar G WISSE Jb Predikant Gouda 10 Febr 1900 VERSCHEIDENHEID Verbreiding van oogziekten door zwemmen Te Berlijn zijn een aantal gevallen geconstateerd van ooglicht ontsteking by schooljongens die voor gewoonte hadden in een badinrichting in het oosteiyk gedeelte der stad te gaan zwemmen Nadat de badinrichting gesloten was nam het aantal gevallen at en trad by de meeste zelfs bg de ernstig aangetaste zieken beterschap in Ervaren oogartsen meenen de verbreiding der oogziekte te moeten toeschrgven aan het duiken In genoemde inrichting DAMES en HEEREN PARAPLUES L T n OS Az Kleiweg E 73 GOUDA TelepÊttan Mo 3i Burgerlijke Stand GEBOREN Klaasje ouders H van Blanken en E Bosman 9 Maria ouders J Verzeide en J Alblas Catharina onders W Jansen en J G de Jong Gerard Johannes ouders T Plokhaar en M Koppens 10 Willem ouders F Laleber en C Ooms Nicolaas ouders W Huurman en G Woudenberg Helena Elizabeth ouders C J Hersche en A C J Kramer Jacobns en Hendrik ouders H Brenkman en J Jongeneel Cornelis ouders D Hofstede en J P Kotster OVERLEDEN 9 Febr A van Engelen kd W Plak 76 j Uaartreiqht GEBOREN Catharina Gerarda ouders Th Jansen en G Mulder Maria onders J F Jonkers en C W van Rge OVERLEDEN J A Janssen 6 w C van den Hoek 9 j B den Toom 66 j VllBt OVERLEDEN A Boere 10 j D v d Kleq 60 j De Opruiming van alle voorbanden CoKtumeii lUnntelu Ja pon stoff©ra £ N WITTE COEIIERKIW tot de bekende laye irljxen zal tot en met Z4 FBBRUABl voortduren D SAMSOiH APVERTSNTIEN De Vereentging Armenzorg VRAAGT WASSCHEN en UANQELWERE Toor twee Weduwen WERKHUIZEN voor eene Werkster en NAAIWERK voor drie Naaiston GEVRAAGD een LO K A A C voor de wekelgksche repetitiSn van het MUZIEKCORPS DER SCHUTTERIJ Aanbieding met opfgaaf van conditiën aan den Officier der Muziek DOBTLAND Zij die VLAGCÏEN wenschen te huren van J yPKLAAR worden verzocht inlichting en te komen vragen bij 0 OE JONG ClOUWE c HllHSTIilll G SOIEiS lïïSIOiliE Tï BEVEN op üin dag 13 Februari 1900 s avonds S uur in de Zaal NUT EN VERMAAK Oosthaven Gouda DOOB Mej MlSd SMITS Concertzangores Utrecht IK DE HEEBEN O C o HE F E Violoncel Gouda Ur J 6 SCHOJS EVELU VAS HER CLOET Piano Gouda Entree voor Leden v d Kunstkring f O ftO Niet Leden f t Tekstboekjes zgn aan bet Bnreau verkrggbaar f 15 Sociëteit Ons Qenoegen ZAAL KUNSTMIN DINÖDAO 13 FEBR deB avonds ten TVi üur Transvaal in Woord en Beeld Uztng iiiH ruim lüO Urhlbeeldcn DOOR H C V STAVKREN ENTREE H H leden Dameb en Kinderen f 0 9S NIet leden f 0 40 Plaatsbespreking van 10 tot 3 uren Kaarten in de Sociëteit van at heden verkrggbaar OPENBARE Vrijwillige Verkooping Ie IIEEUWIJH De Notaris J J A MONTIJN te GouDi zal op WOENSDAG 21 FEBRUARI 1900 v m 11 uur In het Koffiehuis van K RADEMAKER a d Ileeuw0l nche lirm publiek veilen en verkoopen Een HllS waarin TWEE WONINGEN E nos 98 eu 99 met SCHUUR en ERVE BO0M MABD waarin 8 VRUCHTBOOMEN 2 RIETKRAGGEN benevens een perceel ullmuniend loes en Teelland een en ander staande en gelegen aan en langs den s Gravenbroekschen Dgk gera Reenwgk met den genoemden Dgk kad gem Reeuwyk Sectie C nos 273 276 en 798 te zamen groot 22 A 80 c A Aanvaarding 1 Maart 1900 betanldag der koopp 15 Maart 1900 Breeder hg biljetten en inlichtingen bj Notaris MONTIJN voornoemd Arrowroot woLvr Co WESTHAVEN 198 OPENBARE VERROOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 26 FEBRUARI 1900 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Haemosie aan do Markt van No 1 Een goed onderhouden sedert onheugelijke jaren goed beklant wi K iJii is WOONHUIS en ERF aan den Groenew te Gouda wgk L no 187 Te aanvaardj 15 Mei 1900 No 2 en 3 Een HUIS PAKHUIS ERVl en GROND achter perceel No 1 Wgdcpoort wgk L no 190 en 189 Ho1 Pakhuis Is in eigen gebruik en te aanvaarden 15 Mei 1900 Het Huls is verhuurd voor f 0 75 per week No 4 Een aangenaam gelegen HUIS en ERF aan de Vgverstraat hoek Spieringstraat te Gouda wgk F no 121 Verhuurd by de week voor f 1 50 No 5 Een HUIS en ERF Achter de Vischmarkt te Gouda hg de Gouwe wyk I No 164 Terstond te aanvaaiden No 6 7 en 8 Drie HUIZEN en ERVENin de Speldemakerssteeg aan de Zeugstraatte Gouda wyk G nos 47 48 en 49 Verhuurd bg de week No 47 voor f 1 en No 48 en 49 elk voor f 0 90 No 9 en 10 Twee HUIZEN en ERVEN in de Genzenstraat te Gouda wyk L Nos 70 en 71 Verhuurd by de week No 70 voor f 1 30 en No 71 voor f 1 25 No 11 Een HUIS en ERF waarin Slijterij en I upper IJ met vergunning in de Wilholmlnastraat te Gouda wyk M No 59 Verhuurd by de week voor f 3 50 No 12 Een HUIS en ERF In de Boelekade te Gouda wgk R No 112 Terstond te aanvaarden Nó 13 en 14 Twee HUIZEN en ERVEN In de Mbssemakerssteeg aan den Raam te GomU wyk U no 457 en 461 Verhuurd bg de week elk voor f 0 75 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen voor den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op don vorküopdaj van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere Inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda UilV Bt IttT Hel beiU oil ch delylut m makkelykste poetamlddel voor Ueerel en vooral damtB en Klnderechoenwerk ie de Appretunr v n C M MUIIer t Co Berlin Beulh Str 14 Men lette oal op mam en fabriekemerk jrerkrypteir by Heeren WbibeUera In ichoeevert leluteriei Vregervfl ani ni QanerMl Depet by W SarbaMeen VnliaB Paiii Expdler Ditticjuiwttdtditimd Ut iMt jmtÊÊmai noou d p Ul d mwr vu lUMWfl tM a HlMom la tal Isit te m proafde lluatdu del vea l ook ia 1 dan Tutrogno Hm IMc op hal ateialiBait Aakar ld l ZS 76o aaSOade l u da moeata apotbekaa Tc Inatardam bu ülolli d baa van TayU en Baodera 2 t UllRtiCo Srttrlioin BOM BIER BCH T yersch van t vat I cr LilerglaslOèt J H ROODE Bierhalle Zeug straaf 9 IIOZA is de fijnste 3 Cts Sigaar In kistjes van 25 50 en 100 stuks Hnakmoitel Uanawerk Aanbevelend S van Wijngaardeii ZOLA S laatst verschenen werken i KO et Thérèsp Itsiquin Madeleine Férat Vruchtbaarheid 2 dln Voorhanden iu den Boekhandel van ALKs JO iE KKL Oosthaven B 78 GOUDA M TIMIHËttMAKS Dubbele Buurt B 4 Oouila vervaardigt alte mogeiyke êoorten van Haarwerken Zuivere Medicinale LEVEHTRAAN 1 0 30 per i I MIKBICSi e X dagehjlucltgAb nik klierachtige geitellen teer un te be n bnaaen 1 Kgr O SO halve Cigai tte ia voldoende ter beatrijde hevigste aanvaUen van Aethme etc In Kleiweg E 100