Goudsche Courant, dinsdag 13 februari 1900

r dB V 1 a 1 la m ff 6 80 84 7 10 8 M 9 07 8 40 10 19 10 67 18 00 18 10 8 16 S 17 4 88 47 Oi 8 1S 1 6 10 8 10 66 6 86 11 14 8 88 7 10 10 48 Woerd 6 48 U J8 8 40 8 84 7 11 1 48 10 Uireohi 08 7 X4 8 88 8 8 B 80 10 14 10 61 11 46 1S 88 1 1 S n 8 60 6 04 8 40 7 S9 69 11 3 V t ff t 87 68 7 68 81 8 4B 9 80 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 l iO 8 69 4 48 6 88 41 6 7 68 9 19 10 uo in S4 Woonleu 18 68 8 14 10 88 11 66 lt i7 4 88 7 8 9 1 10 64 üudav 6 80 7 08 8 8i 10 4 1 86 4 8 T T IL 9 49 Directe SpeorwegverblndingeD met GOUDA WiDterdlenst 1899 1900 AaneevangeD I October TUd vai Greeowlch O O O A B O I H B D A M 10 4B 11 1 11 31 18 1 1 ƒ ff 8 88 B 08 B 14 88 8S B 64 S 46 f f 11 8 8 68 11 86 1 07 8 68 f 11 48 1 14 C8 B a B 48 E ie 18 11 0 11 61 18 88 1 88 9 88 11 18 l 10 11 11 88 n O 6 88 18 7 14 40 80 7 98 AllM d DiiudHi 1 JU ï kul Of d W i d M nd Dfaad d t 6 rrt Hllrtt d 8 U mkrjjgbt Ih ü 1 i TMktr 1 0 H ll 4 t S lOTTlEDAM BODBA tI 4 B 7 8 9 88 t r 9 40 t 88 10 18 10 89 10 86 10 48 8 0 8 14 B OO 9 88 10 09 10 17 10 49 tWiltaUei op dia loop tan aiit goikrad wardea ff 4 40 86 S6 17 I 4 60 87 4 67 84 6 4 41 6 10 6 48 1 66 47 8 U 8 10 11 4 If OS 18 84 1 B BoUaadiak po L l tr i ppU lWi ü a d Compagm d W ria lila I OtDA UKN Haag ia tww IB K 1 08 l Ot 8 14 8 46 4 18 4 66 s 86 1 18 f 6 07 1 89 6 IB l S 6 88 18 46 1 80 1 48 8 48 4 16 4 41 6 7 6 6 7 6 8 80 8 9 18 S U 8 88 ia ► 8 p 8 41 8 48 8 O 9 88 9 67 9 e 10 8 Hag 6U8 06 7 08 7 80 7 6 it 8 66 9 08 9 46 lïïl 11 87 11 86 18 0 1 8 8 46 8 00 4 00 4 6 4 6 6 0 6 1 7 8 i n S 8 9 48 10 Voorburg 6 46 S JS Ï m Z Z 160 Z Z Z 6 o eiso 10 08 Zo lena Z g O J ij 6 1 S SJ 10 1 uh Mo 18 b m 5 0 18 10 4 1 7 U 08 18 87 l lB 14 7 1 6 08 00 MO S 10 S 9 88 0 8 10 4 M Hi ka Ja ril 1 8 kla a Wd P laip d I B J 1 A M 1 Sl O n 1 I A A M STSItOAM vte n Ia 4 91 6 60 68 9 00 10 0 0 1010 1 46 Amat 0 8 9 0 J 9 98 10 98 11 09 1 08 1 1 8 0 8 41 4 iO 6 1 U6 9 18 ie 8 10 88 10 18 00 5 7 8 16 18 46 l K 18 0K li 5 80 ltS S14 4i 80 7 6 8 10 4 m W 48 60 7 86 8 80 8 tO 9 iO 10 00 11 10 18 6 lt 080 S tf 3 80 8 46 6 0 86 7 80 8 16 10 00 o nl 7 17 7 3 1 P IS 9 09 B 84 IMS 10 8 li d l l i 14 4 17 4 88 47 7 6 8 14 B l 11 10 Üi Ï7 7 17 8 86 B Ol 9 88 6 io 6 11 10 lt ll 1 1 IIB 8 40 4 48 6 80 10 7J8 7 68 6 8 10 01 10 16 11 1 Monson naar de Eiviera met de decoreering van den caricaturist Lëandre niets te maken heelt DuiTSOHLiSD Een hoofdofficier van de marine heeft in verhand met het wetsvoorstel tot aitbreiding der vloot verklaard dat alleen Engeland een eersteklassevloot bezit Frankrijk alleen een tweedeklassevloot en dat de overige Earopeeache vloten en die van Japan o p het derde plan komen Maar als de vlootwet wordt aangenomen zal Dnitschland in 1909 een even sterke vloot hebben als Frankrijk en in 1917 een die de Engelsche het hoofd zal konnen bieden Men verhaalt dat prins Heinrich van Frnisen bij z n bezoek aan Biam in de omstreken van Bangkok door roovers is aangevallen die hem 10 X dollars on twee rijwielen ontroofden ESOEI AND Door het geheels land h erscht vinnige konde Te Londen wees de thermometer eergistettn 25 graden Fahrenheit onder het vriespunt In het N van Engeland en ZuidSchoMnd woedde eergisteren een hevige sneeuwstorm de sneeuw ligt overal voeten hoog Spaisje De commissie van de vereeniging tot herziening van het proces van Monljnich is eergisteren te Madrid bijeengekomen O a zal als protest tegen de onvolkomen gratieverleening besloten worden een algemeene werkstaking der labrieksarbeidcrs voor testellen Italië De universiteit te Napels is gesloten tengevolge van een oproerigen geest onder de studenten dio oen lormeele betooging op touw hadden gezet tegen den minister van onderwijs Koningin Victoria van Engeland wordt half Maart te Bordigbera verwacht Zij maakt de reis oVef België don St Gothard en Milaan De influenza heerscht nog met volle kracht vooral in het N dos lands Te Milaan sterven r JageiykjS 29 i 47 personen BINNENLAND BliPcens een door den voorzitter van het hooldcomité van het Ned ROode Kruis ontvangen bericht heeft prof Korteweg de terugreis aanvaard Vermoedelijk is hij reeds den 7den dezer Aden gepasseerd Het protost comité tegen Engelsche wreedheden in Znid Afrika heelt tot nog toe in het geheel f 361 77 ontvangen ten behoeve van hot samenstellett on het verzenden van een manifest aan het Engelsche volk 7 80 7 88 8 19 door 7 87 a w 7 84 7 41 f 80 7 10 8 48 8 18 9 08 loiidi Utordraokl HlauwerlerV O H aotterdam M SotlerdamD P Rolterdnn B Botterdam Beurs Rott rduii D F Botterdam H Otpelll Hia erli k Haordmlit ftoada 7 16 4 46 4 66 6 04 11 6 17 6 46 6 11 Ot 14 80 88 7 44 i AUna 1 in Ba M M oh brtalm 7 86 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 68 7 48 8 08 9 14 8 07 8 86 H 1B 9 89 Gouda ZaTeDhuiaen Hoeikapalla 8o t8rma Zeg af d Voorburg I Hafie De verzending door geheel Europa en Amerika van het in de Engelsche taal gestelde manifest is geschied thans is de Nederlandsche uitgave daarvan in bewerking Men meldt Vakvereenigingen te Nijmegen hadden ineen adres aan den minister van oorlog betverrichten van arbeid door manschappen derkoloniale reserve ten behoeve van particulieren gewraakt 9 Die veroenigingen ontvingen de volgende beschikking De minister van oorlog beschikkende op een request van de besturen der timmerlieden vereeniging Door Eendracht Verbetering aid Algem Nederl Tiramerliedenbond en schiiders vereeniging Vooruitgang zjj ons streven aid Nederl Scbildersbond beiden te Nijmegen houdende verzoek te verbieden dat door personeel der koloniale reserve werkzaamheden de industrie betrellende worden verricht ten dienste van particuliere inrichtingen of personen brengt door deze ter kennis van de adressanten dat maatregejen zijn genomen om het doen verrichten van werkzaamheden voor particuliere inrichtingen of personen in de timmer en schilderswerkplaats van de koloniale reserve door soldaten van dit korps niet meer te doen geschieden Gemengde Berichten Een telegram uit New York brengt de treurige tijding dat William Steinitz de beroemde schaakspeler krankzinnig is geworden on in het Bellevue Hospitaal verpleegd wordt Er is te Amsterdam een nieuw staaten letterkundig weekblad verschenen genaamd De nieuwe stem hoofdredacteur M Moresco Het is bestemd voor de vrgzinnigen van verschillende politieke nnances en het doel is in de eerste plaats economisch wat ons eenigszins vreemd deed opzien bij t vinden daarna van een heele pagina Tooneel Te Harderwijk Jtjn Vrijdagavond twee visschersjdhgens J en L in het vooronder van bun schuit gaan slapen na eerst tegen de koude een vnnr te hebben aangelegd en den schoorsteen te hebben afgesloten Toen hunne kameraden hen den volgenden morgen wilden wokken waren beiden bewustloos L kwam naar buiten gedragen weldra tot zijn bewustzp doch in weerwil van de onmiildellijk in het militair hospitaal aangewende pogingen mocht het niet gelukken om do levensgeesten bjj J op te wekken Door de politie te Amsterdam zyn gearresteerd een vrouw en een lï jarig meisje die miibrnik maakten van den opgewekten liefdadigheidszin Zij kwamen als dames gekleed bij een bewoner van den Amsteldtjk namens het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen hulp vragen voor eenige arme familieleden van dien heer en zy vertoonden hem een briefje volgens hetwelk twee zwagers van hem ieder f 10 hadden gegeven De heer gaf toen ook f 10 aan de damos Maar biJ onderzoek bleek hem dat dazen volstrekt niet vanwege Liefdadigheid naar Vermogen waren gekomen en dat hjj bedrogen was 11 80 11 87 ii 7 t 40 IS 10 1911 16 11 18 11 80 f 11 1 11 6 10 46 11 46 U Toen nu def dame en het meisje tei kwamen ditmaal om kleedingstnkken te vragen voor de arme familie werd de politie gewaarschuwd die de beide welduensters in verzekerde bewaring nam Uit Meadville in den Amerikaanschen staat Pennsylvania wordt het volgende bericht De politieautoriteiten alhier werden dezer dagen met een merkwaardig geval van godsdienstwaanzin in kennis gesteld Edward Schellmann een 50 jarige Duitsche farmer eenige mjjlen van hier in South Chenango Township woonachtig was na een door een rondreizenden predikant gehouden predikatie over het offer van den aartsyader Abraham dermate de kluts kwijtgeraakt dat hij dikwflls beweerde dat iedere ware Christen bereid moest zijn een van zjjn familieleden voor den Heer te ofleren Op een namiddag nam hg zjjn oudsten zoon een opgewekten 12 iarigen jongen mee naar het bosch om naar hjj zeide hout te hakken In een eenzame bergkloof aangekomen dwong hij den knaap zich geheel te ontkleeden bond hem in weerwil van zijn sraeeken om het behoud van zjjn leven op een altaar en maakte zich gereed het ongelukkige kind met een De Daily Chronicle geelt weer een stuk dagboek van haar correspondent in het belegerde Ladysmith loopende van 9 tot 14 November De N B Ct vertaalt er eenige gedeelten uit Zondag 12 November Onder al de achtenswaardige deugden van het Boerenras is er geen prijslijkor dan ïijn eerbied voorden Sabbath Het Is een kalme en zonnige dag geweest ïeen schot werd er gelost zelfs geen eenzaam geweerschot Wfl gevoelen ons als patrijzen op een vrome Eooglaodsche hei als liet Zondag is en zelfs de landheer niet schieten durft De holbewoners komen uit hun schuilhoek en loopen vrijelijk rond in het daglicht In de hoofdstraat zag ik een kinderwagen vol met jong good Op schildwacht en op de voorposten strekten de soldaten hun boenen uit in de zon Die geen dienst hadden krabden de modder van hun laarzen of poetsten han bajonet op De officieren schoren zich en verlustigden zich In een ongestoord ontbyt Ik voo mij wiesch mijn hemd en hing het over een touw te drogen Wij hoorden dien dag de gewone geruchten dat de Boeren aftrokken of afgetrokken waren S S 67 1 8B 8 18 4 48 4 66 8 09 6 18 4 oa 4 16 4 04 4 11 4 87 4 5 8 6 18 1 88 1 4 1 66 8 0S 38 i ii 49 1 J 09 s as 11 19 88 IS 8 49 8 11 7 17 16 48 7 41 m ntt t De Boeren voeren het beleg werkelijk met fatsoen en ridderlijke gevoelens Zij houden den Sabbath Z laten ons s nachts met rust Na een hevige beschieting geven ziJ ons in den regel ten minste een dag om te bedaren Hun uren voor de slachting zijn van zes tot zes zelden overschrijden zjj die uren Zvj houden op met de etenstj den ongedistingeord vroeg weliswaar maar een kniesoor die zich daarover beklaagt 0eiyk goede warkgevers stellen zg ons leven zelden meer dan acht uren daags aan gevaar bloot Zy zyn misschien een beetje grillig in het gebruiken van de witte vlag fn het begin van het beleg doodde of wondde onze Lady Anna een gcheepskanon eeu uar kanonniers van Lange Tom en beschat ie het stuk Waarop de Boeren de witte VU heschen tot de plek schoon was en het kanon weer op orde Toen streken zy de vlag en gingen weer aan het schieten Het mooiste verhaal van het beleg denk ik komt van een Kaffer die een paar dagen geleden de stad binnenkwam In het Boerenlager achter den Pepworth heuvel had hy gezien dat de mannen bajonetoefeningen hielden met onze Lee Metfords te Dundee buit ge naakt De Boeren hebben zelf geen bajonet of staal en voor een bestorming van de stad zullen zy het noodig hebben Zy kregen les van een gevangene een onderofficier van de Royal Irish Fusiliers met een touw om zgn nek 13 November De manier van de Boerenom een stad te belegeren is geheel onverklaarbaar Misschien komt het uit onervarenheid voort Misschien ook hebben zy het beleg in de oude geschiedenis bestudeerd enmeenen zy te doen zooals het hoort metrondom een garnizoen te gaan zitten eenpaar granaten in te gooien en te wachten Maar zy vergeten dat het beleg in de oudheid tien jaar duurde maar tegenwoordighebben wy daar heusch geen tyd voor DeBoeren hebben naar we hopen geen tienweken toch treuzelen ze rond alsof zy deeeuwigheid voor zich hadden Vandaag begonnen zy kort na vyf uur met de gewone kanonnade uit Lange Tom Puffy Billy endrie of vier kleinere stukken die de scheepsbatteryeu bestryken Het antwoord van onzeLady Anne en Bloody Mary schudde mewakker eu op den henvel gezeten keek iker naar hoe de groote kanonnen op elkaarlosbrandden zoowat drie uur lang Toenkwam er een poos voor het ontbyt Zooverik uitvinden kon deed geen van beide zydende andere het minste letsel Het was eenvoudig een onvoordeelige uitwisseling vanzooveel stukken yzer tusschon twee verstandige en onvoorzichtige naties Gisteren zonden de Boeren met prachtigen eenvoud iemand naar ons ziekenkamp om wat chlorodine hun voorraad raakte op en zy hadden net als wy last van dysenterie wy zyn in den grond eeu minzaam volk wy gaven hun dus waar zy om vroegen en wat brandewyn op den koop toe De Britsche soldaat bedenkt nu de satire dat Joubert om wat voer vroeg aangezien zyn paarden honger hadden en dat Sir George White antwoordde Ik zou nw verzoek gaarne inwilligen maar ik heb voor myzelf slechts voer voor drie jaar 14 November Het beleg begint erg vervelend te worden en wy worden ontmoedigd De neerslachtigheid werd heden vermeerderddoor een van die tot niets nutte uitvallen die slechts in een terugtocht eindigen Vroegin den morgen zag men een lang konvooiwagens zich langs den weg voorby Blauwbank naar het noorden voortbewegen ongeveer 13 KM ver weg Men sprak van 90 wagens iemand telde er 25 een ander 13 4 8 17 M 11 U ff 7 6e 8 08 6 10 lt 10 10 l 7 10 17 10 84 I 10 81 I 10 40 10 8 P 8 6 11 46 11 14 8 r8 r 10 08 10 16 le is 9 8 10 8 0 11 10 80 IM 10 0 10 40 ll lJ 10 18 10 87 10 8 10 44 11 07 11 44 b 10 00 Daar kwamen het 18e en het 19e regiment huzaren aangedraafd die batteryen en de Natalsche vrywilligers zy reden de golvende vlakte in die leidde naar de henvelen van Blanwbank waar de Boeren een kanon hebben en volop klippen om achter te schuilen Dat kanon begon dadeiyk te schieten gesteund door geloof Foop en Liefde drie kanonnen langs den telegraafheuvel die nog met zwart kruit vuurden en dan nog de twee kanonnen op Surprise Hill Voor twee uur was de heele troep weer binnen lechts vier man waren gewond STADSNIEUWS OOUDA 12 Februari 1900 Gisteren had de aangekondigde Matinee plaats die Mej Cath van Benues hier zou geven De zaal was vry goed bezet Trouwens de goede naam dien Mej v Bennes heeft was daarvoor wel eene waarborg De aardige kinderliedjes lief en zuiver gezongen kwamen byzonder goed tot hun recht Mej v E heeft de gave van vertellen Ze wist de vele kinderen die er waren te boeien Of ze alles oven goed begrepen Nu t eene beter dan t andere De vioolstukjes van den jongeheer T Q waren aardig en misschien zal hy later wel iets meer worden dan men nu nog zeggen kan Enkele liedjes zyn hier ook op de uitvoering van de Muziekschool gezongen Het eenvoudige in de voordracht en het zuiver natuurlyke in den zang van Mej v E is byzonder aantrekkelyk öoen wonder dat luide hyvalsbetuigingen ruimschoots haar deel waren Ze waren meer dan verdiend Terwyi door de Bestuurdersbond was besloten een collecte te huuden voor de werklooze diamantbewerkers vormden zich ook door eenige dames en heeren een comité voor hetzelfde doel Om nu tot gezamentiyk werken te geraken wendde laatstbedoeld comité zich tot den bestnurdersbond De onderhandeling leidde er toe dat de bestnurdersbond in zyne vergadering van Vrydag j l besloot samen te werken Het is te hopen tal de bydragen zoo ruim mogeiyk vloeien immers met den dag stygen de nooden waarom we hopen dat onze gegoede ingezetenen wel zullen willen medewerken om hef lyden der duizenden gezinnen die tengevolge eener gruwzame oorlog hroodeloos zyn eenigszins zoo niet geheel te verzachten Hier ter stede schynt men evenals elders een betooging te willen houden van leerplicBT Het bitiatlef ertoe is genomen door den Bestnurdersbond Op de laatste vergadering dezer organisatie is over een en ander beslaten Als iprekers worden genoemd A H Gerhard Amsterdam Zelvelder Utrecht Ketelaar Amsterdam en van Kuykhof Rotterdam Daartoe nitgenoodigd door de opperlieden vereeniging Door Eendracht Verbetering trad Zaterdagavond voor deze vereeniging op de Heer A J Lafeber Spreker zeide dat het treurig was dat zyn optreden noodig was om het nut van vereenigen te bespreken terwyl reeds 40 jaar door gansch Nederland door woord en geschrift het noodzakelyke van vereenigen was aangetoond Er heerscht betoogde spreker ook onder de arbeiders dat ongelukkige laat maar waaien welke theorie op niet anders dan nog grooter lauw en onverschilligheid uitloopt terwyi er nog zooveel in het belang der arbeidende klasse moet gebeuren immers én loonen ën arbeidsduur woningtoestanden enz moet worden verbeterd Het nut van vereenigen werd daarna met vele voorbeelden aangetoond Met het oog op de a s loonbeweging raadde spreker aan kalm en waardig optreden daarby er den nadruk op leggend in de eerste plaats daarover met de patroon te beraadslagen En dan geloofde spreker dat er patroons zonden gevonden worden die geneigd zonden zyn de werklieden terwille te zyn by het vragen om meer loon De voorzitter deelde mede dat in dien geeat zou worden gehandeld Het eene opwekking tot aansluiting van de vereeniging by den Bestnurdersbond en nadat de spreker het verfoeieiyke van het drankgebruik in het algemeen en in het byzonder van het4iisbmik had aangetoond sloot de voorzitter met dankbetuiging aan spreker de vergadering Alle aanwezige opperlieden niet leden der vereeniging sloten zich daarby aan terwyl eenige aanwezige metselaars het initiatief tot het stichten van een vereeniging voor hun vak namen waartoe zy de modewerking verzochten van spreker die deze hun toe In het Gondsche Nieuwsblad lezen wy het volgende Zondag 4 Februari jl hield de B K EiesTereeniging itlhier eene vergadering welke vry druk bezocht werd De secretaris las een ingekomen schryven voor van een der commissieleden aan welke in de vorige vergadering het nazien der rekening en verantwoording van den penningmeester was opgedragen De schryver de heer G A van Meurs tot zyn spyt de vergadering niet kunnende bywonen wenschte evenwel te kennen te geven dat hy zonder eenige bedenking zyn goedkeuring aan de rekening had gehecht omdat hem ten volle was gebleken dat het bestuur en in casn de penningmeester met de meeste zorg en nauwgezetheid het beheer had gevoerd De heer Dessing die mondeling het verslag uitbracht sloot zich hierby ten volle aan en betuigde uit naam van de leden zyn dank aan den penningraeester en de overige bestuursleden voor dè ele bemoeiingen welke zy zich hebben getroost in het belang van den financieelen toestand der vereeniging Daarna verkreeg het derde lid der commissie de heer J van der Wal het woord om zyn bezwaren tegen de rekening aan te tooncn en over andere punten zyn gemoed lucht te geven Deze heer stelde echter de vergadering zeer te leur Hy begon met te zeggen dat hy zyn mededeelingen van iet papier zou aflezen om niet misverstaan te worden Daarna las hy eenige bemerkingen af welke met de zaak in quaestie niets hadden nit te staan om ten slotte met het voorstel aan te komen de stukken betrellende de rekening en verantwoording in handen te stellen van den Olflcier van lustitie Het is te begrypen dat er in de vergadering eenige hilariteit ontstond en velen moeite hadden een lachbui te bedwingen Een d r leden vroeg het woord en verklaarde geen genoegen te kunnen nemen met een zoodanige behandeling der zaak Spreker wenschte dat de heer van der Wal thans met leiten zon aankomen waarnit zou kunnen blyken dat zyn beschuldigingen eenigen grond hadden Deed hy dat niet dan zou spreker daaruit moeten opmaken dat de heer van der Wal beslist ongciyk had En de heer van der Wal die te vorenbeweerde dat hem van hoogerhand het zwygen was opgelegd oen goedkoope uitvlucht greep zyn hoed en stok on verliet de vergadering Daarna kwam in behandeling punt 2 der agenda Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den heer Luger Zooals bekend is had de heer Luger een viertal maanden geleden bedankt maar daarna hst al of niet bedanken a s bestnnrslid in beraad genomen Zoodoende was de benoeming van een bestuurslid verschoven Een der aanwezige leden gaf in overweging den heer Luger nogmaals te verzoeken op zyn ont agneming terug te komen Nadat vier candidaten voor het bestnurslidmaatschap gesteld waren waarvan twee terstond verklaarden geen benoeming te znllen aanvaarden werd tot stemming overgegaan De uitslag was als volgt gekozen de heer C H Engels met 23 stemmen De heer Polbarst verkreeg 12 de heer Oosterling 3 en de heer Boumans 3 stemmen De heer Sngels liet zich de keuze welgevallen De secretaris vraagt ten slotte het woord en geeft ieder in overweging om wanneer het ooit weer mocht voorkomen dat er over personen en zaken in verband met de verpeniging kwade vermoedens worden verspreid Zich direct tot het bestuur te wenden dat te allen tyde bereid zal worden bevonden de gewensohte inlichtingen te verstrekken Door zoo te handelen zal men lasterpraatjes gemakkelyk kunnen keeren Nadat nog eenige ophelderingen waren gegegeven omtrent de bekende motie werd de Vry geanniraeerde vergadering door den voorzitter onder dankbetuiging voor de flinke opkomst gesloten ZsviSHüizBit De beer M alhier reed met paard en rytnigje van Botterdam huiswaarts By den heer G v R te Nienwerkerk vertoefde hy eenige oogenblikken terwyl paard en wagen voor het huis bleven staan Eenige muzikanten kwamen het dorp binnen om een deel van hun repertoire ten beste te geven Het anti muzikale paard werd schichtig en sloeg op hol en voordat men het dier kon grypen was de tilbury reeds verbryzeld BEBascHEHHOEK Do wcrkliedeovereeniging Helpt elkander alhier zal Vrydag 16 Februari hare 6de jaarsvergadering houden voor leden en begunstigers Kbiiipem a d IJsEi De alhier gehouden collecte voor de weesinrichting Beth Pèlet te Vianen heelt f 29 25 opgebracht Eergisteravond hield de heerMatthyssen nit Brenkelen in de Christelyke school alhier voor een volle zaal een boeiende rede over den Transvaal Spreker gaf een overzicht van het ontstaan van Kaapkolonie Oranje Vrystaat en Transvaal de verschillende trekken en oorlogen der Boeren om eindelyk te besluiten met een overzi ljt te geven van het ontstaan van den tegenwoordigen oorlog In de pauze werden enkele zangnummers door de Christelyke Jongelingsvereeniging uitgevoerd DAMES en HEEREl PARAPLUES A van OS Az Kleiweg E 73 ÖOUDA Telepkoon Ao f Beurs van Inislenlam 10 FEBEUAM HlOTELAHD Uart N 1 W 8 8 Vi dilo dito dltc Sdito iito dito 3 HoxSAE UU Gou II 1881 93 4 tDaLAXD Obl Binnenl 1894 4 ditn Ottcona 1680 4 duo bil Bothi 1889 4 d to hg Hop 1889 90 4 dito in nODil leen 16 8 6 dito duo dito 1814 6 PAMJB Ferpot ohulil 1881 4 TuiKBlJ Qoiir CouT Iflen 1890 i Ofl I aning aerie D Gac loemo aer aO luiD Ari Rp i obig l 9i 1 llBKOO Ob it Sol 1890 Vbkiioiia 01 1 4 oiil ep 1881 niTBaDAX Obhg atiiin 18V6 8 RoTTiBDAM 319 1 laou 1894 8 Nbd N Afr H uHo a aand Arend b Tab Mg Corli4iiaton Deh Uaauohanpij dito Am Urpoiheekb pHodor 4Vi Oult lig der Voraten aand a Or Uvpoih ekb pandbr 4Vi Nederlaudi I e ba k aaud Nad Handalmaatioh dito N W Fao Hyp I pandbr 8 Rott Hj oll e kb pandbr l Vu llyiotheob dito 4 X 3VTBNB O t HooK bank aaud Sdil Hymtheotbsi kpaudb 6 4MBBIKA Eqn hypoth pan Ib 4 Max L O Pr Li n en D Hpll IJ Spo r Mii a nd M j I Eip St Rp aand Nod I d 8 oorwegm aand Ned 2ntd Afr Spin aand ilito uito Ito 1891 dito 6 tALiB Spoor 1 1887 SB A Eolil S Zuid Ii l ap mH A a bi S oLri Kfa atihan W t i en aand ai BI flr Ru 8p Mij obl 4 BaltiMbe iito aan i Fa f a dito aand 5 Iwanff Onm r ito amd 6 Kurak Gh AEOlv 8p kap opl 4 dito dito obliK 4 Ahibiia O m i ae Sp Hij o 1 6 Chio tNo tb W pr 0 nd dit dito W n 8t fotor obl 7 Den w k Riü Gr Spm eert T a Uliuou Central obl iu rood 4 UuiaV kNa miliCort r Mn l Beiio N SpW M tebrp o B Miao Kinra v 4BCt pref aand N York Oulaa o fcWoat aand Ppnn dto Ohio oblig Oregon Oalif hyp lu rond 5 8 Paul Mmn k Maè t ob ü 0 Pao Hoof lijn IJbig dito dito Una Ooi Ie hyp O i Gakada Osd South Ohert T aAD 1 Vl 0 Rail k Na lo h d o O Amltord Om iiboa Mij aand Rotterd Tramwa Maaie Hand iBD Stad Amaturdam aand I Htad Ho tenUm aand S BBWIB Stad Ant Brpen 18 7 B J 8 ad Bruaiel 1886 Hom Tbeiaa BoftuUr 0 ariaoh 4 OüinilB Staataleenig 18 0 6 K K Coat B Cr 1880 8 Spabib Stad Madrid 8 1 1 8 Nb Ver B i Arh Spoel oeri Vrkrs 81 98 93 1001 88 8 l 88 94 6 4 96 96 lOU 67 98 W 100 84 90 91 9 4 81 486 108 804 1641 98 ülotkr 1 98 98 88 i ♦ l 6 7 188 UOV 90 891 114 V 10 184 885 6 UI 97 98 100 lüO 1141 141 68 105 7 74 104 37 96 8 Vl t31 O 810 103 10 l 100 inv inv 101 341 De Opruimingvan alle voorhanden Contume UanM Japoxistoffen EN WITTE GOEIIEREM tot de bekende lage prijzen zal tot en met Ui FEB nv A BI voortduren D SAMSOfl Veemarkt te Rotterdam 4 Maandag 13 Februari 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen warea voor 1 kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit 7 cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 38 3de kwaliteit 35 cent per hall Kdo Vette Varkens goede aanvoer iste kwabteit 19 3de kwaliteit 18 3de kwaliteit 17 cent per half Kilo Vette schapen en lammeren redelijk aangevoerd De handel was in vette runderen en vette kalveren prijshoudeod in varkens ea achapen traag VERSCHEIDENHEID De heer Jan Keet Dz vroeger woonachtig te Schagen was den laatsten tyd als timmerman werkzaam by een baas te Londen Dezer dagen kreeg hy geheel onverwacht met nog een paar Hollandsche Collega s ontslag uit zyne betrekking terwyl men wist dat de patroon nog werk in overvloed had Je kunt gaan sprak de baas norscb want ik duld geen Hollanders langer in myn dienst Non antwoordden de Hollandsche jongens met een dood leuk gezicht dat zal hem best schikken en met een heimelyk spottend lachje voegden zy er nog aan toe dan gaan we maar naar Transvaal om daar ons geluk eens te beproeven en hierna vertrokken ze De Engelschman was woedend Onder het motto Zeitgemtlss komt in een Dresdensch dagblad het volgende versje voor dat in onze taal overgebracht aldns zon kunnen luiden Transvaal heeft do meester aan d orde En heel veel van de Boeren den jongen verteld Nu kinders zoo zegt hy op zyne zachte en vriendelyke wyze wie is nu by machte Te vormen een zin allen spitsen het ooi Waarin ook het woordje Colense komt voor De laatste der klae steekt den viuger omhoog ly kunt t f wat ik my in jou dan bedroog Ec met vuurrood gezicht roept de kleine Hans Muur In Dr sen Dresden düétr zyn nu de Kohlen so Duitsch dnurl ADVERTSNTIEN De Heer en Mevrouw JONKEEMijNLiErr geven kennis van de geboorte van een Hinken Zoon ÖOBDA 11 Februari 1900 Sociëteit Ons Genoegen ZAAL KUNSTMIN DINÖDACi 13FEBR des avonds ten r uur Transvaal in p Woorden Beeld LezlDg iiiüt ruim lUO Lichtbeelden DOOK H 3 V STAVEREN ËNTBÉE H H leden Dames en Kinderea f 0 9S Niet leden f 0 O Plaatsbespreking van 10 tot 3 uren Kaarten in de Sociëteit van af heden verkrygbaar iiV V BETER adres voor alle soorten SCHOENWKRK dan hel Noordbrakotscli llicliMii en Laarzenmagizijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPHUIMIiVfi van alle voorradig WINTERWERK en verschillende andere artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Telephoonnet GoTida Abon meut l 40 per jaar voor perceeleïf binneiA een kring van K M 1 geleren Aanleg en onderhoud gratis Her net is aangesloten aan het Ryks InterCommnnaalburean Op 15 Januari 98 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT een Engelsch Mar Echt BOEREITBEOOD iM cent de K O A SLKGT NIEUWE HAVEN 28