Goudsche Courant, dinsdag 13 februari 1900

Woensdag 14 Feéruari 1900 No 8120 38s e Jaargang mmm mium DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoeii Rn t ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte huending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefuuo Au A9 De Jitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 70 Afzonderlijke Nommfrs VI IF CENTEN Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN Iste Prijs LANDAUER met 2 Paarden 2de RIJTUIG 1 Paard Sde 1 Voorts 20 RIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prjjs per Lot 6k Cent A Brinkman Zn t LANÖE ÏIENDEWEG Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtolfers der ZeUboTlekking Onanie en gehe ine iit p ttingen ii liet beroemde werk Z Dr Iletau s ELFBE WARING HolUndache mtf are iiiet 27 afb Pr jR 2 aaiden Ieder die aan de vttracbnkkelgke gevolgeu vau deze ondeutfd Igdt moet bet Usen de opreohte leenng die het geeft redt jaarlükH dQizand van een sekeren dood Te verkrügen hg het VerlagB Magar in te Leipzig Neninarkt 34 franoo tegen msending van liet be lvt ook in postzugata eu itt ilken boekhandel in HnUaud PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheiiiiscbe WmcheriJ VAH H OPPE IIEIMER 19 Krtri kaile J oUer lum GebreTetoi r r Z M den Koning der Belgen ao fddep t roor ÜOUOA de Heet A VAN OS z Specialiteit roor het atoomen eu vervek van alte Ueerenen Üameagarderöben aliook alle Kindergoedereu Speeiale inrichting voor het atoom li van placQe Biitntels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar df DÏeawate en laatste methode geverfd Alle goeduren hetzy geatoomd of Koverfu worden onachadeiyk voor de gozondiieid volgens ataa bewerkt Wenscht gij ecnflinbnKnevel gebruikt dan niets als èéne Flcsch Mwim mm Het is gebleken het eenige middel te zijn dat werkelijk succes heeft Als men de gebruiksaanwijzing goed opvolgt is ééiie Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bij H H Coilfenrs en Drogisten of direct na outv v postw ol postzegels k l 0 70 biJ A v aEPPEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac f 2 70 12 5 00 Met Rectam e p laat Franco rembours Meuw oiiorerlrofli ii raf Dr Iiieban walbekoml ZSaVW XBACBT SilZSa AUm eekt m t FsbritkuiHark tot voortdurende radicale en zekere genezing rau alle lelfa de meest hardnekkig xenuwMiekieUf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigtn leeftjid Totale genezing van elke zwakte Ülee tucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn afeehte spÖavertering Onvermogen Impotenï Pollutione enz Uitvoerige proapectuaaen f rij3 r r flwpli tl l a 1 31 dHbl ol flüw i iValrn l Depftl Matth v d Vette Zaltlioramol pöti M Olélum Co Rotterdam V Huppel V ïra enUaKü 1 a mi atif ilu JoiiK J Out RottenUm WHff 8e Co auutlii n bü alle droKisten liHJieii gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Bmiven Borstlioiiig Extract iieiianihei uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honingbloem van II 1 Ü M $ CHAIH Co DenllaaerJuDevjramrs VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK 3CHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK 9CHAIK SOHAIK SOHAIK SCHAIK Co 8 Uoliaathe i liet beate midde der wereld CO B Ittelianthe geueuat Kinkhoest ft CO S IVLeli ntbB geneatt zoowel oud als jong Oo S Melianthe mag in geen huisgeziD outbieken Co s Mellantbe atut voortdurend onder Scheikundig toezicht Oo S melianthe helpt onherroepelijk Co s MoUanthe ia bekroond mt t Ëerediplome a Oo S Meliauths ia bekroond met Goud Sl Co s UoranthO ia bekroond met Zilver Sc Co s MBiianthe ia verkrijitbaar in flaooua van 40 CU tOCt en f t bg J Th tokken Boiioop B y WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Wadduumem H ItOLLMAN Bodegraven PINKS E Nieuwerkerkti d I J tel W 1 TAI DAM Haaitreehl A N vanZKSSEN ioon7ior ii fRirma WOLFF £ Co Westhaven 198 Gouda l JUIHBIJSS Kleiweg E 100 Gouda K H VAK MILD Veorstal B 126 te Giuda A BOUMAN Moordrtekt Thierry s Wonderbalsem in de gebeele wereld bekend en geroemd Onovcrtroflen middel tegen alle Horêl Ijoug f eer üiaagmti kteit enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post 11 15 rr lIldaKblirBtluiD A Thterry lo Praente M iMIlMll lMI WtlM rhierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneesktacbt en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlpe en gevaarlijke operatie gebeel overbodig Met deze zalf werd een 14 Jn r oud voor ongeneeiUJk gekouAen beeuge wel en onlangs een bijna iZJarig kaukeriyiteu genetten Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prys per pot f 1 50 per post f 1 60 Centranl Depot voor Nederland Apotheker IIE ili l§AMDERI§i Rokln 8 Amsterdam Waar geen depot is beslelle mep direct aan die SchittsenapothoUe des A THIBKBY In Prmrada bet Uohilaeh Oeaterrelch Gelieve prospectus Ie OD bieilen bij Ut leiilrail Uepól Sanders llol iii 8 Amslerdam wwimwmnmf iwmptffWfP n Duor Qeneeth algemeen lumbevolen Met Eere Dlplotna en Qoud Bekroonde PRAEPARATEN VAN éS OllStia l flrnrll de meest krachtige en versterkende kina wijn tegen fw kte SgUIIKl fc q 1 VJV I1 loowel bij kinderen als volwassenen gebrek aan eetluat slechte ipljaverterlng zenuwhoofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hiira gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van Kritlschen leeftyd en Verknj baar m flacons A ƒ 1 90 en 1 F jlf Al k 0 voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijkschgeb uik Ea llVCI V ftVCtV vooral voor kinderen zwakken en kUerachtlge gestellen leer aan tebcveleii Ak geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voorMigelmgen en kleine kinderen Prijs per bus it H Kgr ƒ 1 70 a Ji Kgr 0 90 4 H Kgr 0 60 Chemisch M AllAcilSL At Speciaal voor Kindervoeding in bussen 4 Kgr 0 80 lulvere JTIClIVOM I iVCI j g ƒ o 60 Kgr 0 26 Actflttlfl ScrafPf f n Het rooken eener halve Cigarette is voldoende terbestrij ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes A 0 80 en O BO IIIII TamarinH Rnnhnn fruit purgatief tegen verstopping Aam Wlgraine Congesties etc vooral ook alslaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KKAErÊl TEN HOLM belangrijke diensten daar de vonn voor het kind begeerlijk en d e hmaak aangenaam is Prijs per doos e 0 90 en ƒ O BO erkend als het BESTE huismiddel Hoest Verkoudheid en Keelp n het is ossentl ea versachtend middel by ultnemendheldi uitsluitend in Salmiak Pastilles rifi □ fleachjes verkrijgbaar Pr ijs 0 30 per flesch je f raaparaltn wm KRAEPELIEN ft HOLM te Zelat allen roorMÜH van tlig Mtt M waarop t naam en Mandleekening en rkrygbaar btj de me U = Apot ttkere en Stroffüten KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST ÉÉUllI SU W hr J Patent H Stollen lier iiron e Er nhi J mure i tü ni H uUeit arrungtn isf Aitfusa lu ti iciméênen tm fMosen IS achahmutHJ t gsgab klvi kmife dühsr untett MetH ncUarfen H iHoUr uur nn utt $ t irtot od f k loiohën kliWhgndlungM giffwi uBMtr f lêkêt fwH nobtnêtatimd wtgtitatt Z VreialUttm ufftf Zeugnine grttk mm mm Warnung 4 nSubMamuii i viQï i3 TJi2 H i r tGoedkoopateen soliedst adrea voor Vervoer van Inboedel Boowel binneD als bnitieD de sUd met gefloten wageni ö A T R A V ESTEIJN Bleekerssingel 287 Ill teonit tegen Tran port chn le vemekei E CASSITO TANDAIITS a Titrfmarkt Goud Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot 4 unr VRIJDAGS van 2 4 uur ZONDAGS alwezij er w I s J SP n iPain Expclu Idtl B T nSHti l succes 1 lalt niutiUnd bwrijric 1 II HA fiebt yuEo nlT 11 IhSS IdiMidu m ni au I proefde II dl ïTf ook 1 l iUnTKtraDir UuUbll lo Mhkri kimnk A k 1 1 A4 1 T6e iMo d l 1 kd iiuMt a ii tlukaL 1 lliMtordu uTvictii a 1 Ibu TiB Tutu IB Saadfl a 1 t l tnli r gttittam 1 SCHIEDAMMEB GENEVEE Uerks NIGHTOAF Verlcr glwar bH M PEETERS Jz N It AU bewiJB rin Hhtheid U o obet en kurk iteedi ToorB en van den num der Tinne p eoppK Wie zeker zyn wu d Ecbte EIkU Cacao te ontrugan Mumengeatold eo u nl prafiiemUigm in den hmdel gekomen ondci des rata des uitvinden Dr Hloha liB vamirdigd vp dt beet mwhinee in het were1dM ronnde MtbbliHement ran Oebr Btoll varok I Kealen tltelM Bikel eacao in TiniuDlea bnasm Deae Eikul OHiio i met melk gekeokt een ugcaune geaonde dnok toot itr gelijkHh gebrnik een H 2 I hc i l ifi l i na i poeder roor een kop Chocoliti Ak geneeekreebtige dnnk by gttü ven diarrbee ebciits met water grimilkn Terkiygbaer bjj de TOdmaaito B 71 Apotbskan eu pj Vt K V I ftn ee f 130 c 0 90 c a36 GtBaHlM tgmwoo dlgat TO r Néd rlend Jultiit lattenkMI T JkXtM m Amsterdam Kalveritntt 103 Frintenips NOU VEAU TÉS Wjl verzoeken de Dames die ons ge fllna treerd modealbum voor het WlnterxettoeH nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan llIJOLESJALOlOT4C H ris Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 irancs vrfl van all kosten aan hnis met verhooging iieCipeilitiekanloor te llotend lal N Het beeta ooeoluilelykete ea f BialckelyketepoetemlddelVDOrHeerea en vooral demee en landereehoenwerk Ie de Appratuar ven C M Miller fc Ce lerllB Beetli Str 14 Men lette oei op naam en MuMumVfc by ll r iWl l ll fc eee irt i l l l MianH I OHM w e e ei GODDA Drnk van A BRINKMAN 4 Zn Het gas in den Raad In het laatste Verslag van het verhandelde in den Gemeenteraad hebben wij met elAngstelling de discussie gelezen over het vooi stel tot uitbreiding van de Gemeente gasfabriek Onze indruk was dat de Raad volkomen terecht zijn goedkeuring gehecht heeft aan de voorstellen van B en W en de gascommissie Immers nis de stad zich op industrieel gebied begeeft moet zij evennis elke ondernemer teu allen tijde in staat zijn de afnemers te helpen en hel ia eenvoudig voldoen aan de eerste eischen van een goed beheer ais men tijdig maatregelen neemt om in bet dreigend gebrek aan ruimte en werktuigen te voorzien Het gaat niet aan in een winkel nieuwe klanten af te wijzen omdat men anders de oude niet zoo goed bedienen kan Dan moeten er maatregelen genomen worden tot uitbreiding en aanwinst van nieuwe krachten Toch gelooven wij dat het nuttig is geweest lat Dr Van Iterson bij die gelegenheid als opposant ti gen de gedane voorstellen is opgetreden Uet is ons nu volkomen duidelijk geworden wat er aan onze gasfabriek hapert Het is niet te ontkennen dat er ontevreden gasverbruikers zjjn en dat er op verschillende punten der stad over de verlichting geklaagd wordt De heer Van Iterson beweerde dat eraan li gai fitting weinig gedaan was inonze stad bier en daar is een nieuweboia gelegd maar aan de gasfabriek zelfis men niet op de hoogte van de leidingin de gemeente Men vindt 2 duimspijpen waar men zeker wist 3 duims te bezittenen geenerlei poging ie gedaan om te wetente komen hoe de buiswgdte op verschillende plaatsen is De aangebrachte verbeteringen blijken niet altijd te voldoen hetgeen hij toeschreef aan niet voldoendedeskundige leiding De voorzitter leide daarop o a het volgende Wat de heer Van Iterson in he midden heeft gebracht over de buialeiding i in zekeren zin waar Maar dat is niet dei schuld van de tegenwoordige menschen Daarvan ligt de schuld dat in I8H7 de FEViLLE lOX y i o g V ei welkt Naar het Duitsoh 3oi Dt wilde toch eens wijl myn weg me jui3t in de buurt bracht maar hoe goed ziet gij er uit mevrouw Hoe gaat het u Gij zijt zooals ik ïie gelukkig en dal lieve kind weet oom Joachim dat het naar hem genoemd 13 t Het zou hem zeker heel veel genoegen doen Wilt ge geen plaats nemen mijnheer Johannes was haar antwoord Neem een stoel en ga hier bij ons aan t venster zitten Maar vertel mij eerst vanwaar ge komt en wat u tot ons brengt Ik voldeed natuurlijk aan haar verlangen en terwijl zij den afgebroken arbeid voortzette luisterde ze aandachtig naar t geen ik haar vertelde Het kind had toen ik hem andermaal mijn band toestak er schuchter zijn poezelig handje ingelegd Ëtt o wonder 1 vóór er tien i binuten waren verloopen zat hij op mijn knie en Uet hij zich door mij tiefkoozen en stieelen inmiddels vertelde ik haar hoe het mij in den tijd sedert haar verdwij nen was gegaan Natuurlijk durtde ik de eene gedachte waarom zich in den loop der jaren alle andere hadden gedraaid en die mij herwaarts had gevoerd niet uiten Maar vrouwen zijn fijne opmerksters gemeente te goeder trouw zonder de minste controle uit te oefenen overgenomen heeft het oude buizennet waarvan niets bekend is Er was vel een kaart maar langzamerhand blijkt dat die kaart zuivere fantasie ia Maar het gant niet aan alle straten op te breken om te zien of er ergens een 3 of 4 duiin6pijp ligt en overal gaten te slaan Wjj hebben ondervonden dat 4 duimspijpen zitten tueschen 2 duimspijpen en omgekeerd en 2 duims tusschen 8 duims manr wanneer men wilde weten den zuiveren toestand op dat punt in deze gemeente dan zou men allo straten moeten gaan opbreken Daarom de eenige weg om tot verbetering te komen is reeds doorde giiscumniissie en door B en W ingeslagen n l de buisleiding geleidehik geheel te vernieuwen en dat zal gebeuren binnen enkele jaren En wanneer de Gemeenteraad een groot bedrag wil toestaan om ineens het buizennet te vernieuwen natuurlijk zal dit de OommiBtie aangenaam zijn Maar de exploitatie zal er door worden gedrukt en daarom hebben de Commissie en B en VV er de voorkeur aan gegeven geleidelijk de fabriek te verbeteren thans geleidelijk te doen wnt in 18S7 had moeten geschieden Uit deze mededeeling blijkt ten duidelijkste dat de heer Van Iterson ook al gaf hij geen geschikt middel aan de hand om de gebreken te verhelpen toch den toestand in hoofdzaak naar waarheid had geschetst Deze ia dat hoe voortreffelijk de fabriek mag zijn ingericht wat de eigenlijke gasfabrieatie b treft sommige afnemers slecht licht hebben tengevolge van de gebrekkige leiding Do vraag is nu of de geleidelijke door B en W begonnen verbetering snel genoeg gaan zal um de gaaverbruikers die allen evenveel recht hebben op goede verlichling tevreden te tellen Tusschen 1887 en tbans liggen 12 jaar en nog schijnt de leiding niet aan beacheiden eischen te voldoen Het komt ons voor dat met de noodige verbeteringen al de spoed moet ge maakt worden die bestaanbaar is met een richtig technisch en financieel beheer Is het mogelijk men leene er voor nu de tabriek bewezen heeft dat er met gemeente ex Ik ben hartelijk blü beste Johannes u eindelijk eens weer te zien sprak ze in antwoord op raijn relaas wik heb altijd veel van u gehouden en de gedachte dat gk misachien eene verkeerde meening omtrent mij zo t opvatten heeft me zeer gehinderd Als ge een paar dagen bij ona hebt vertoefd zult gij leeren mzien aat ik toen handelde £ ooals ik moei t Ook mijn man zal het aangenaam vinden kennis met u te maken Ik heb hem veel van u verteld AU kunstenaar zult gij hem allicht niet kunnen waardeeren De leden van zijn gezelschap staan als artisten op een oneindig lagere trap dan hij en in zulke kleine steden als deze kan hij in zijne beste rollen niet optreden Als raensch echter zult gij hem leeren liefhebben Ik zweeg Ik kon haar toch niet zeggen dat ik dit sterk betwijlelde ja het niet wenschte Mijn afkeer van haar echtgenoot paste bij mijne vercering voor haar even zooals de doorn past bij de roos Zet toch dien jongen neder zeide Joachim je zult het mijnheer lastig maken De kleine was druk bezig met zijne kleine handjes in m jnen baard te woelen en had daarin veel schik tLaat hem stil begaan mevrouw zeide ik Zal ik je eens wat vertBÜen Joachim OfiuHenwc met elkaar spelen Spelen riep het lieve kind verheugd en zijn ernstige oogjes begonnen te schitteren Hij gleed van mijnen schoot knielde op het vloerkleedj waar de kleine menagerie bont dooreen lag Ik hurkte bij hem neder begon de dieren paars ploit jB goede resultaten te bereiken zijn Er mag 0 i geen winst gemaakt en niet meer dan volstrekt noodige afloasing plaata hebben voordat ook de buisleiding in volkooien goeden staat ia De heer Van Iteïton sprak van een zucht om steeds meer die geliefde schatkist Ie spekken Die spreker kan beter weten dan wij of werkelijk op het gebied der gasfabriek die lucht bestaat Wel weten wij dat het iiet billijk ia uit dezen tak van dienst voordeel te trekken zoolang niet alle verbruikende ingezetenen op gelijken en geheel voldoenden voet bediend worden Onze opmerking is maareen vraag Wij zijn leeken eveuols het groote publiek wij zijn echter overtuigd dat dezeltde gedachte zal opkomen bi elk die van de gehouden diacusaie kennis net mt en met vertlouwen wachten wij op de daden van de èollegea die geloond hebben wat de exploitatie der fabiiek betreft zoo voor hun taak berekend te zijn De klacht van Dr v Iterson dat er hier ter stede geen deskundige fitter is kunnen wij natuurijjk met beoordeelen Wy kunnen echter niet inzien dat deze opmerHiffd t WV eenigszina te kort deed aan de verdiensten van den directeur der fabriek die getoond heeft de rechte man te zijn dien wij iioodig hadden en die met boven onzen lof verheven ijv r de belangen der Gemeente behartigd heeft Het is niet denkbaar dat iSén man in alle onderdeelen van zulk een uitgebreid en zich dagelijks ontwikkelend vak geheel doorkneed ia En op zich zelf achten wij den eisch niet misplaatst dat er in een gemeente waar zoovee nog te doen is aan de buialeiding aan de fabriek iemand verbonden is die speciaal van fitting geheel op de hoogte is lioe dit zij de Commissie en B en W zullen ook deze opmerking zeker nader overwegen en doen wat het 11 eest in het welbegrepen belang ia der gemeente en van de verbruikers tiuiteiilandscli Overzichl Bü gebrek aan uieawH hoaden do Ëng elsche Couranten zich bezig met allerlei beRchoawingen over de laatste bericbten uit Transvaal De Regeering beeft tbans offi gewijs op te zetten Van bijna alle kende de kleine kleuter de namen Hij is erg ontwikkeld voor zijn leeftijd I zeide ik naar Louise opziende die met kalmen glimlach haren arbeid had hervat iHij gaat uitsluitend met volwassenen om was haar aptwoord Ik hoop intusschen den volgenden winter een paar kamèlïadjes voor hem te vinden Wij blijven dan maanden lang op ééne plaats Daar werd de deur geopend en trad haar echtgenoot binnen Hij bleef op het zien der vreemde groep bij het venster verbaasd staan toen ik echter opstond en Louise mijn naam noenode kwam hij met uitgestrekte hand op mij toe en sprak met schoonen baryton Wees gegroet mijnheer de candidaat Wij zijn oude bekenden gij waart immers getuige van mijne verongelukte gaitrol in t kasteel Ik trad daar juist niet in een van mijne beste rollen Maar ter wille van het gelukkige nastukje denk ik nog steeds met vreugde en dankbaarheid aan dien dag Niet waar vrouwtje Dit zeggende nam hij met edelca zwier de hand zijner echtgenoote in de zijne en drukte er een kus op Ofschoon hij reeds over de veertig was zag hij er nog vrij jeugdig en innemend uit Ondanks de uitdrukking van zelfgenoegzaamheid die op zijn edel fijn besneden gelaat troonde zag men dat hij een goedhartig een goedig mensch moest zijn Zijne in t oog vallende kleeding korte zwart fluweelen rok geel nanking broek en rood zijden halsdoek wektCt vreemd genoeg mijn lachlust cieel het mislnkken van Boilers derden tocht toegegeven Het meest belangrijke nienws in o i de verklaring van lord Lanadowne in bet Hoogerbuis dat maarschalk lord Roberts bet opperbevel over de troepen aan de Modderrivier op rich beeft genomen Het vermoeden gewekt düor het zenden van belangrijke versterkingen naar lord Methuen dat aan deze zjjdo de eerstvolgende belangrijke stap verwacht moet worden wordt tot zekerheid door deze mededeeling Wat daar broeit zal nn wel spoedig blijken Misschien wel een nienwe poging tot ontzet van Kimberley dat volgens de Cape Press deze mededeeling is door den censor achtergeboaden en is thans per post naar Enropa gekomen in Jannuri reeds op paardenvleesch teerde Nadat das do eerste opperbevelhebber der Britsche troepen In Znid Afrika t jn krachteu verspild heeft aau het ontzet van Ladysmith gaat zijn opvolger zich wb den aan Kimberley dus voortzettende de oorspronkelgke font van de Britsche genoraals de versnippering der strijdmachten tegenovar een v jand die zich veel snelier kan verplaatsen en het niet voeling honden met elkander doordat de opperbevelhebber in wiens hand de gebeele leiding moet berusten zgn krachten gaat wijden aan een onderdeel van de taak dio hem is opgedragen Mocht lord Roberts evenmin slagan ei dat is te vreezen dnn zoa zjjn opvolger den veelgeroemden inval in bet Zuiden van OranjeVrijstaat kannen beproeven Maarschalk Roberts schijnt het met ons eeoa te z jn dat de bescbikbaro Britsche macht io de Ka kolonie te zwak is om aanvallend op te treden on op z jn hoogst do Boeren kan vasthouden in ban stellingen De Daily News zet in een breedvoerig artikel uiteen dat de terngtocht van Boller niet zoo ernstig is als men in Londen crp grond van het telegram van Boerenzjjde wel meent Bnller s terngtocht mag nog niet beschouwd worden als het einde van de derde poging om Ladysmith te ontretten bat incident is nog niet gesloten en wö wachten elk oogenblik berichten die den toestand geheel anders zuUen doen voorkomen De Westm Gazette acht deze beschouwingen verbazend optimistisch Het is onmogelijk te zeggen dat Baller eenig vooraitzicht heeft op succes Alle troefkaarten z jn in handen dor Boeren Hunne troepen zljn goede schutters bonne steUingen uitstekend verborgen hunne verbindingen en daardoor hunne bewegingen kunnen door ons niet worden waargenomen met op Het beviel me echter niet dat hij sos weinig notitie nam van zijn toontje Zonder eenige 1klang telling in zijne stem vroeg hij hoe gaat het jonker De knaap speelde dan ook rustig vooM als had hij de vraag niet gehoord De groote kunstenaar vroeg mij dadelijk op vertrou weiijken ttwn of ik geen lust zou bobben den kansel met de planken te verwisselen Louise had hem verteld dat ik muzikaal was Daar hij het voornemen had mettertijd ook operettes te geven zou hij een orkestdirecteur zeer goed kunnen plaatsen altijd als ik met liever toooeelspeler werd Ik zou het uitstekend hebben Zyne vrouw kon getuigen dat hij zich achter de coulissen niet door tyrannic wreekte over het feit dat hij thuis onder den pantoffel aat Die schertsende toon beviel I ouise klaarblykelijk met Met zeer ernstig gelaat zette zij haar stopwerk voort fi if babbelde door in de beste luim ter wereld Terwijl hij met groote schreden het vertrek op en neer liep gaf hij een graphisch verslag van de rcpetilic van daareven Üj zult zoo aanstonds met mijn gezelschap kennis naaken voegde hij er bij en zult moeten bekennen dat het niet een van de slechtste Is Men moet natuurlijk leven en laten leven Mijne verstandige vrouw eene echte mère de la compagrtie heeft bewerkt dat wjj gemeenschappelijk dineeren hiw in huis onder haar beschermende vleugelM