Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1900

Ulrecte SiMrarwegverblDdlnKen met xUUUA WInterdlenst 18Ü9 1900 Aaoeevan eD 1 October TUd vai Greenwicli eoDti RSTTIBDtHfic nmu 9 4 10 49 11 11 ll Sl 11 18 11 8 1 18 lil 8 8 I 1 14 11 l ll 1 14 1 1 07 1 14 9 88 1 40 a 80 7 88 AllMl iu Ditabp M 1 1 lim Iltn k 1 l t Of i tnjim iü J iiJh Mmilt ai Diiid idinnl rrt Mbili tUi t U H ntinj mr Ugm lakil nuklpriji B Hslluiiika Sfm L SilH m pUiai kaw lOTTEKDlH GOtOl Tin 7 81 15 88 11 4 1 0 11 84 l r 7 44 8 08 8 14 9 00 9 88 4 J AUhb 1 m I UtM uta iMtalea IkeulUtlal p 4iii loop kaa nitt kmd mrdoa ü BollaadMha apoor L Balra npplemntkawiji u da Compigw im Wigna Lit n o U D A D £ M U 1 a G Tioa T u 1 08 1 0 1 1 14 8 4 4 18 4 S l 49 6 1 7 17 7 9 8 10 8 S9 18 9 84 10 09 10 40 11 10 1 18 07 8 11 i 10 18 1 99 818 j 811 Sa 10 17 l l 8 81 86 C O10 89 1 80 1 48 Ml 4 18 i ti S S7 88 I K 48 7 4i 8 41 8 48 8 40 lO OO 10 44 1107 11 44 9 18 9 7 10 11 aHage 41 0 7 01 7 10 7 48 8 a 8 88 9 08 9 48 10 11 11 17 11 88 ll liO 1 80 1 4e 8 00 4 00 4 18 4 80 II 7 41 7 5 9 4310 19 Voorburg 8 48 ï j 10 17 1 88 4 81 U 9 49 Zort m Z g e OI lO SJ 1 0 08 8 80 10 08 Z anh Mo 8 18 in 48 1 01 18 n ij O o U I A MSTBRDAM fin faia rula 8 9 8 09 8 1 9 81 10 10 10 S7 11 0 1 08 Ijl J8 4 10 03 S 8 18 4 11 9 83 9 88 0 8 tmaLW 8 01 8 3 9 0 10 10 10 54 11 48 1 7 1 8 8 M 4 1 4 SJ 8 0 8 19 00 10 0 0 1010 O 1 4 Vmat 0 8 I 9 08 9 18 10 IS 11 09 1 08 l l 1 8 41 4 10 111 8 06 9 18 10 8 10 18 10 8 11 00 d B oUIDA iabl H liaaTana S 10 8 84 7 0 8 18 9 07 1 40 10 19 10 7 11 00 11 40 I K 8 17 4 81 8 47 01 v iC 8 15 7 16 M 18 9 48 l ll ll OI 18 15 10 Ita ll 4 4 8 10 7 IS 10l 4 a W 48 8 0 7 18 8 10 8 O 9 80 10 00 11 80 II I ll OSO l tl S IO l 4 0 8 7 80 8 1110 00 1 1 7 177 848 189 099 84 8 08 7 4 8 18 8 88 9 89 10 14 10 1 11 4 11 81 1 11 8 08 8 0 04 8 18 j j 5 p 7 3 8 81 8 49 9 10 10 18 10 88 11 88 11 01 1 87 3 08 3 t0 3 9 4 48 88 8 41 8 18 r 8 14 10 88 11 5 11 17 4 81 7 Ij 6 80 i O l ll 10 48 1 16 4 8 7 3 8 0 7 17 7 17 8 81 9 01 9 11 9 11 10 9 11 10 lt ll ll tl I OI 8 40 S II 4 43 8 10 7 11 7 I es zï itrgden onder den invloed van vroegere OTerwinningen WiJ kannen bet is waar door een sch naanval den v and in onzekerheid laten in welke ricliting de hoofdaanval zal plaats hebben doch slechts voor korten tjjd want die richting moet diidelgk worden voordat de geheele macht kan worden in het gevecht gebracht En zoodra dat hoolddoel van onzen aanval bekend is vergnnt de ongewone beweeglijkheid der Boeren hen hunne macht snel te concentreeren en daardoor een overmacht van vaar te richten op onze troepen waartegen een voornitrakken slechts met groote verliezen mogeiyk is Het debat over de vlootwet In den Dnitschen Rijksdag is voorloopig weder voorbij De eerste lezing is gcfindigd na een verklaring der verschillende partgleiders over hanne bonding met verwijzing naar een commissie YM het Centrum hangt zooals Levyssobn in het Berl Tageblatt duet uitkomen de tot itand koming der vlootwet af Ën zoolang dr Lieber de man van het Centrum is verwacht men dat het aan zijn invloed gelukken zal de leden zijner partij te overtuigen van de noodzakelijkhetd der vermeerdering van de vloot indien hij tenminste herstellen mag van de ernstige ziekte die hem thans het bed doet honden De redenaar van het Centrum bij de eerste lezing de domkapittelheer Schtldler staat bekend als een verwoed tegenstander van de vlootwet En toch heeft deze zich verklaard te zyn voor een sterke vloot doch alleen op te zien tegen de dekking der onkosten Wordt men het daarover eens dan is er wellicht kans op steon van h t Centrum Trouwens de groote partijen in den Rijksdag zijn het er over eens dat het niet aangaat dn groote kosten voor de uitbreiding der vloot te laden op de schouders van de onbemiddelde belastingbetalers en de middelen te vinden uit verhooging der indirecte belastingen Zoo zal men dus moeten komen tot een successiebelasting of een vermogensbelasting en hierover zallen de beraadslagingen in de commissie wel voornamelijk loepen In de Fransche Kamer heeft Fanre gevraagd den minister van bnitcnlandsche zaken te mogen interpelleeren Deze heeft geantwoord dat hij het stellen van de bedoelde vraa over een mogelijke tasschenkomst van Italië in den oorlog tusschenkomst welke niets veroorlooft deden als waarschijnlijk te beschouwen niet kon aanvaarden De tp is meer aan de waakzaamheid dan aan de redevoeringen en niets wettigt een beraadslaging zonder belang welke niet zonder gevaar zon kunnen zgn De interpellatie is verdaagd tot na de behandeling van de bogrooting In de Kamer heeft Waldeck Rousseau een ontwerp ingediend op de beteugeling van redevoeringen en handelingen vijandig aan de regeering afkomstig van den minister van eeredienst BiJ de indiening heeft de linkerzijde toegejuicht W 7 10 7 88 8 19 door 7 17 t f 1 84 1 41 80 7 10 8 48 8 11 9 01 W 8 88 9 01 41 8 1 1 9 I CB 9 81 Ooudft lleoTdr e it IfiauwerVerk Oapelle KoHardua M KotiardimD F Botttrdam B Botterdam Beur Rottardam D F Rotterdam H 4 4 Otpelll HUawwkarlt 04 Hoordrwht 11 osdi 8 17 41 t OS 14 10 19 7 l 8 09 8 41 9 11 7 87 1 8 7 48 8 01 9 14 8 07 8 8S 9 19 9 89 Qonda EevanliuiaeD HoerkapaUe Soetemeai Zegvirtd Voorborg a Hagfc Uoaiaui OlldiWu Wo rivj ITtrwkl 88 48 Ulrsoht Woerle Oudsv Oouda De Kamer heeft de beraadslaging over een interpellatie van Duquosnay betreffende de onlusten op Martinique aitgesteld tot na de behandeling van de begrooting V r f n i le liericlilcn Fbahesue Evenals de aartsbisschop van Aix heeft na ook de bisschop van Talie een heftigen brief geschreven aan minister president Waldeck Ronssean waarin hiJ protesteert tegen de inhouding van zijn bezoldiging De door La Croix geopende inschrjving ten bate van de met inhouding van tractement gestrafte geestelijken bracht tot dasver 37 132 frs op De begrafenis van den Rnssischen revolutionair Lavroff beeft gisteren onder groote deelneming van de zijde der socialisten te Parijs plaats gehad Talrijke kransen waren gezonden Op weg naar het kerkhof kwam het toen getracht Werd een roode vlag te ontplooien even tot een botsing met de politie die zich van de vlag meester maakte Het liep echter zonder arrestaties af Aanhoudend werd geroepen Leve de Commune Leve de Socialen terwijl men de Internationale en de Carmagnole zong Op hot kerkhof werden talrjjke redevoeringen gehouden Het heet dat het proces Zola 8 Kaart a s voor het Hof van Assises van Seineet Oise zal voorkomen In verband met de drukke voorbereidende bezigheden zal mr Laborie nu niet naar België gaan waar hü eenige conférences zou houden Men beweert weder dat keizer Wilhelm van Dnitschland tijdens de Tentoonstelling Parijs zal bezoeken Beloie Zaterdag hebben te Antwerpen 1600 metaalbewerkers den arbeid gestaakt DomOHlAlID Een brochure getiteld Parisiana Dnitsche brieven uit Parijs van Oscar Panizza is op last van de rechtbank te MUnchen wegens raajesteitsschennis in beslaggenomen Tegen den schrijver is een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd De keizer heeft bevel gegeven dat prins Ileinrich van Pruisen te Berlijn ontvangen zal worden door alle ministers in uniform de presidenten van Rijksdag en Landdag e a OoSTBNEIJK HoHaARlJK 2000 stakende ijzerbewerkers te Reschitra Hongarije hebben besloten den arbeid niet weder op te nemen voor ban eischen invoering van Zondagrust een 10 urigen werkdag en een minimumloon zijn ingewillgd 9 l 9 88 11 1 11 81 11 41 I 11 1 1I M 9 4 p 10 11 11 18 11 18 11 80 U 87 9 81 9 40 1 18 10 19 10 89 10 8 10 48 10 09 10 17 10 49 8 40 7 5 10 1911 1 11 11 11 80 11 41 a 11 88 10 41 11 4 II 1 4 11 14 11 11 1 88 1 40 8 84 Rusland De hooge administratieve antoriteiten zfju voornemens aan Ie regeering te verzoeken over te gaan tot afschaffing van de wet die den Israelietischen arbeiders verbiedt te gaan wonen waar ziJ verkiezen en vr hun beroep uit te oefenen BINNENLAND De Volksbond vereeniging tegen drankmisbruik vraagt eene handleiding ten dienste van het onderwijs over het alcoholvraagstuk in de 2 hoogste klassen der kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressenen op de normaallessen De antwoorden op de prijsvraag moeten in bet Nederlandsch geschreven voorzien van een spreuk en vergezeld van een gezegeld couvert met dezelfde spreuk waarin de naam en het adres van den schrijver vermeld zjn vóór 31 Dec 1900 toegezonden worden aan den heer A van der Voort Az algemeen secretaris van den Bond te Haarlem De jury aan welke de beoordeeling der ingekomen antwoorden is opgedragen bestaat uit de faeeren jhr mr W C A Alberda van Ekenstein P H van der Ley mr J G Patijn prof dr C A Pekelharing en prof dr B 1 Stokvis Aan den schrijver van het beste antwoord dat door de jury de bekroning waardig wordt gekeurd wordt eeu diploma met gouden medaille ter waarde van f 500 of naar verkiezing een diploma van f 500 toegekend üemeng de Berichten Gistermorgen te 4 uur zgn onder geleide van twee rgksveldwachters de beide zusters Levoir die bij den moord tegenwoordig zijn geweest als krankzinnig naar Tiel gebracht om verder naar Medemblik te worden gevoerd Waarschijnljk wordt te gelijk Spiering uit Tiel daarheen gebracht Ook verwacht men dat verschillende leden van het gezin van de wed Scherft uit Batenburg in den loop van deze week derwaarts gaan Zaterdagavond is te Rotterdam aan het station Delfschepoort een goederenwagen ontspoord waardoor tevens een wissel defect raakte Daar het hoofdspoor hierdoor niet gebruikt kon worden moesten de verschillende tteinen van en naar Amsterdam over ander spoor gaan waardoor belangrpe vertraging ontstond Men meldt uit Amsterdam Bij den heer die Zaterdag op heeterdaad betrapt werd terwijl hij uit een goederenwagen aan het Centraalstation een pakje wegnam zijn zonderling genoeg een aantal adressen gevonden van per spoor verzonden en zoekgeraakte colli De politie deed dus Ut de arrestatie van dezen Italiaan een zeer goede vangst a 7 4 19 4 48 4 1 01 t 09 18 4 08 4 11 4 04 4 11 1 4 09 4 17 4 S8 18 1 88 1 411 l i8 ll SS S OJ 89 i l 49 1 S OS 1 09 1 8 11 lt l 4 40 4 0 4 7 14 10 4 09 t l4 lO ill S5 I S 8 1 1 7 18 48 7 S8 l l 8l 111 48 10 8 11 £ 40 U S 10 00 10 34 10 84 S U 9 1 9 49 4 18 10 01 10 II 11 10 Zooals voor eenigen tijd te Appoltern een troep godsdienstwaanzinnigen een boerenknecht die den duivel in het lijf had hebben vermoord meenende dat ziJ daarmede den duivel uitwierpen zoo bestaat er naar de Revue des Revues van deze maand meedeelt in Noord Amerika in de staten Maine en Nieuw Hampshire een sectie die door het verjagen van duivels ziekten wil genezen Als onfeilbaar middel wendt zij daartoe aan het wel ter plaatse toebrengen van klappen met bijbels op het lichaam van den patiënt De uitvinder van deze geneeswijze F W Sandford en zijn aanhangers die zich de werkers van Sandford noemen beweren geheel en al te leven naar Mozes leer De duivel ia voor hen de verpersoonIjking van ziekte Dit is hét middel om ziekten te genezen het uitdrijven van den duivel hem krachtdadig dwingen het lichaam van ziJn prooi te verlaten En dat geschiedt op de boven gemelde wijze Deze secte die hoe onwaarschijnlijk het ook schijnen moge zi h snel en aanzienljk heeft uitgebreid en aanhangers telt in tal van plaatsen in de Vereenigde Staten blowt vooral te Manchester in Nieuw Hampshire waar zij bestuurd wordt door C W Hutchins een gewezen boekdrukker Toen deze de doopsgezinde kerk verliet en zich tot Werker van Sandford bekeerde volgden hem velen zijner geloofsgenooten het eerst en vooral vrouwen Hutchins was arm Van alle kanten kwamen zieken tot hem om genezen te worden door gebed en bpelslag en de giften stroomden hem zoo overvloedig toe dat hij nu een prachtig huis bewoont in dé aristocratische wgk der stad In September 11 werd een schatrijk koopman C B Fletcher te Manchester aangetast door een hoogstgevaarlijke ziekte en liet zich nadat alle middelen aangewend waren en de mannen der wetenschap hem reeds hadden opgegeven doodziek naar Hutchins brengen Drie dagen lang kwamen de Werkers van Sandford bg hem bidden en drie dagen lang ranselden zg in gemoede zijn lichaam met hnn bijbels om den demon te verdrijven Den vierden dag was de heer Fletcher dood Mevrouw Fletcher was by deze duivelverbanning tegenwoordig Hutchins heeft in Augustus II zgn zoon verloren een jongen van 17 jaar die pas hersteld van een zware ziekte uit den Spaansch Amerikaanschen oorlog terugkeerde maar thuis weder instortte zoodat zgn herstel twijfelachtig werd Men poogde hem te behouden door de methode der Werkers De jongen stierf na enkele dagen De vader toonde verdriet noch verwondering Het is Gods wil zeide hg eenvoudig dat mün zoon niet leeft Genezingen komen slechts zelden voor maar dat wijst volgens de aanhangers der secte alleen maar op gebrek aan geloof bg den zieke ieder keer dat het geloof van den patient even volkomen is als dat van den Werker is het welslagen niet twijfelachtig Men gaat intusschen bij het duivel verdrgven niet altijd op dezelfde manier te werk Sommige banners kruipen plat op den grond door de ziekenkamer en bidden onophoudelijk dat de booze geest toch verdreven moge worden zij honden bet soms zoo lang vol dat zjj van oitputting op den grond inslapen Anderen loepen de kamer rond op Indiaansche wüze terwijl ze den duivel gebieden been te gaan Wanneer ze hem hebben jagen ze hem achterna tot op straat en vervolgen hem honderden meters ver met hun geschreeuw 8 17 1 81 11 11 10 10 10 87 10 17 10 14 10 81 10 40 10 11 7 8 8 08 1 10 S lt 8 K F 8 0 11 41 11 4 O 8 cl tl 10J r 9 8 10 08 10 18 I II 10 11 10 49 7 419 17 7 g 84 41 47 8 18 I M S Sandford heeft zgn secte bescheiden genoemd Kerk van den levenden God stennpilaar en grondslag der waarheid De vrijwillige bgdragen van zgn zieken en zgn getrouwen hebben hem reeds in staat gesteld op den berg Benlah op negen mglen afstand van Freepoort in den staat Mainq een kerk te bonwen een school een gesticht voor kinderen en een inrichting waar de patiënten de behandeling met het geloof ondergaan Zooals men dus in andere ziekenhuizen een operatiekamer heeft zoo heeft men hier een zaal voor duivel verbanning Nog pas korten tijd geleden heeft Sandford aan zgn volgelingen verteld hoe hg tot de stichting zgner secte gekomen is Het i vandaag juist acht jaar geleden zeide hij dat te Old Orchard God mg is verschenen Hü sprak tot mij é n enkel woord en dat woord is voldoende geweest om mj te zeggen hoe mijn leven in het vervolg moest zijn Dat woord is Armageddon Ik bracht een wonderbaarlijken nacht door er geschiedde iets bovennatuurlijks De duivels werden nit mjn binnenste verbannen zonder dat ik er mg van bewnst was Maar in Christus naam sprak God met mij als met een vriend STADSNIEUWS GODDA 13 Februari 1900 Bij Kon Besl is benoemd tot hoogheemraad van het hoogheemraapschap van de Erimpenerwaard de heer H A Montgn BS de herstemming voor een bestnnrsüd der afd Gonda van den Ned R K Volksbond tnsschen de heeren H L Eras en A Rietveld werd eerstgenoemde gekozen met 48 van de 73 stemmen Heden morgen ten ongeveer 10 uur Is het paard van den kaashandelaar J van Leeuwen in het water van de Haven gevallen Met behulp van touwen takels en paardenbroek daartoe welwillend door den heer IJpelaar afgestaan is het beest weder op het droge gebracht Omtrent het optreden van Ben Ali Bey lezen wg in De Telegraaf van 19 Januari het volgende Bg zgn eerste optreden hier ter stede eenige jaren geleden ging van Ben AIi Bey en zjjne Sulamitb de roep nit dat zg de grootste toovenaars waren Toen hebben zg aan dien van hen nitgaanden roep recht ijoen wedervaren Gisterenavond trad Ben Ali Bey weder op in het lokaal Odéon Wij die zijn vorige magische kunsten hadden bewonderd waren overtuigd dat hg weder voor een volle zaal zonde optreden Onze verwachtingen werden niet teleurgesteld de zaal van Odéon was vol Hg gaf gisteravond een Lucdllus maal van magische knnst gekruid met vloeiende toespraken Het programma dat in drie afdeelingen was verdeeld werd met de grootste handigheid uitgevoerd en spannend gevolgd door het zeer aandachtige publiek Zijn Tafeltje dek u koffievisite en de zielsverhuizing van Sulamith werden vol bewondering gevolgd en daverend toegejuicht Wil men op toover of gochclgebied iets nitmantends zien men ga dan naar Ben AU Bey in Odeon Het programma der muziekuitvoering door het Goudsche Strijkorkest Directeur de heer Joh G Arentz op Donderdag 15 Februari des avonds te 8 uur in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen alhier laidt als volgt V Suppé Waldtenfel Arena Marech L G rtner Ouverture Leichte Cavallerie F Soiree d Été Walzer E Lied ohne Worte C Franke Im Antomaten Salon zieverklaring Rob VoUstedt Verklaring 1 Einleitnng Einetamiliebesucht einen Antomaten Salon 2 Kinder Polka 3 Automaten zwei 2 HusarenTrompeter 4 Automat Glockenspiel Polka 5 Automat Schwarzw lder Spielahr 6 Phonograph einen Militairmarsch spielend 7 Antomat Der Kleine Tambonr 8 Automnt Böhmische Dorfmusikanten 9 Uhren Abtheilung Uhrenpolka Verschied Uhren schlagen Wecker Kuckuck etc Schluss PAUZE 6 Oavertnre Romanti qfie Kélér Béla Tannhünser Fantasie Rign Wagner Abendstindchen W Herfdrth Gera Kon nnd Erbanlich Potpourri Ad Schreiner 10 Polka des Clowns G Allier CEen groot aantal introductiekaarten zjjn verzonden aan hh leden der Sociëteit Ons Genoegen Voor Dames en Kinderen is de toegangsprijs 25 cent per persoon Het is evenwel de bedoeling niet door deze uitvoering donateurs te verwerven WiJ kunnen met gerujitheid deze uitvoering aanbevelen en hopen dat velen van de hen gezonden oitnoodiging gebrnik zallen maken Haastbecht Door het college van zetters is tot schatter benoemd voor de hnarwaarde den heer Reneman en voor het menbilair de heeren Binnendijk en Faag beide te Gouda Haastbecht Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk alhier toez ds H G Oldeman te Heerewaarden bg Zalt Bommel KKntPKH a d IJsbi Alhier is aangehouden de veldartillerist P van de G dfe gesignaleerd stond wegens desertie Rechtszaken De Hooge Raad heeft gister uitspraak gedaan in de zaak van den heer P Troelstra veroordeeld door het gerechtshof te s6ravenhage tot een maand gevangenisstraf ter zake van smaad tegen den officier van justitie te Leeuwarden De Hooge kaad heeft het cassatieberoep verworpen De requirant woonde zelf de zitting biJ Zooals bekend is waren twee cassatiemiddelen aangevoerd De Hooge Raad overwoog dat het eerste middel was gericht tegen de zesde overweging van s hofs arrest waarin wordt gezegd dat gelgk reeds door de rechtbank is beslist en door het Hof is overgenomen bekl geenszins heeft aangetoond zelfs niet aannemelgk heeft gemaakt zijnde daarvan ook op s Hofs terechtzitting niets gebleken dat die ambtenaar zich schuldig gemaakt heeft aan opzettelgke onwaarheid op de wgze als door den bekl op de meeting is uiteengezet d it nu evenzeer uit de geschiedenis van de bepalingen van den onderhavigen titel van het Wetb van Strafr mag opgemaakt worden dat voor de toepasselgkheid van het derde lid van art 261 noodig is het bestaan van goede trouw bg hem die de beleedigeiide nildrukkingen uitsprak of schreef in dien zin namelijk dat deze redelijkorwgze overtuigd kon zgn dat de geincrimineerde daad was j gepleegd van welke overtuiging op bovehstaanden grond almede geen sprake kan lijn dat dus het Hof bij zijne overwegingen heeft onderzocht of aangenomen kon woi den of requirant toen hg de beleedigende uitdrukkingen uitsprak redelgkerwgze overtuigd kon zijn dat de geincrimineerde daad was gepleegd en dat dit onderzoek het Hof bjj zijne beslissing heeft geleid tot een negatief resultaat daar niet gebleken is van opzettelijke onwaarheid van den officier Overwegende dat de juistheid der gevolgtrekking van het Hof niet kan worden onderzocht in cassatie en dit ook niet ter sprake is gebracht in het middel waarin alleen geklaagd is dat niets te dier zake in het arrest van het Hof zon zijn te vinden Overwegende dat in het vonnis der rechtbank niet voorkomt een beslissing dat de req ter goede trouw zou hebben gehandeld doch in het arrest ook niet overeenkomstig het vonnis maar biJ eigen gevolgtrekking door het Hof is beslist dat het Hof niet aannemelijk maken door den requirant dat de ambtenaar van het O M zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijke onwaarheid doet steunen op eigen bevinding en op het vonnis der rechtbank dat de beslissing inhoudt dat in het vonnis der rechtbank als reden waarom niet een onderzoek heeft plaats gehad naar die bewering wordt opgegeven dat bekl niet heeft aangetoond nog minder aannemelijk gemaakt dat de officier opzettelijk onwaarheid heeft gesproken dat dus aan het eerste middel zgn feitelijke grondslag ontbreekt en dat middel ongeldig is Wat het tweede cassatiemiddel aangaat overweegt de Hooge Raad dat het Hof heeft beslist niet te deelen de beschouwing van den eersten rechter dat bekl klaarbljjkelgk heeft gehandeld in het algemeen belang dat bekl heeft beweerd den officier van justitie te Leeuwarden met opzet te hebben gesmaad opdat te dier zake eene strafvervolging tegen hem zoude werden ingesteld en hem daardoor de gelegenheid zoude worden verschaft getuigen onder eede te doen hoeren over de in 1895 te Britsum plaats gehad hebbende inbraak bg C Haitsma voor welk misdrijf de gebroeders Hogerhuis zjjn veroordeeld tot gevangenisstraf uit welk getuigeaverhoor zon kunnen voortvloeien dat de gebroeders Hogerhuis niet de schuldigen waren zoodat daarin aanleiding zoude kunnen worden gevonden om een nieuw onderzoek in de zaak in te stellen terwgl daarvan het gevolg zonde kunnen zgn eene revisie van het tegen genoemde broeders uitgesproken arrest en bg alsdan niet gebleken schuld van de veroordeelden hun ontslag uit de gevangenis dat bekl zich dus bjj zijne handeling nl het smaden van voornoemden ambtenaar beroept op het algemeen belang dat daardoor zou worden bevorderd nl het niet in de gevangenis laten vanpersonen die onschuldig gevangenisstraf ondergaan Overwegende dat het Hof heeft aangenomen dat dit laatste werkelijk een algemeen belang is en dat requirant toen hij den officier van justitie smaadde tevens het oog had op dit algemeen belang maar dat het Hof meent dat ontwgfelbaar niet de bedoeling van art 261 al 3 Wetb v Strafr is geweest deze wijze van optreden te beschermen daar de bedoeling van dat artikel is dat er geen smaad of smaadschrift zal zjin indien h die de objectiel beleedigende uit drukkingen ten aanzien van iemand bezigde zulks klaarblgkelijk doet niet met het oogmerk om deze te grieven maar aan het pnbliek ten aanzien van dien persoon en zjjne daden in te lichten opdat men niet zou schromen een en ander mede te deelen indien het algemeen belang door die mededeelingen wordt gebaat Overwegende nu dat uit dit oogpunt dat van dergelijk geoorloofd oogmerk niet is gebleken daar voor de ten laste gelegde daad niet hot minste bewijs is aangevoerd en t echts een zeer verwgderd oogmerk bg req oestond dat de voorgebrachte getuigen dan ook niet hebben gediend om de aanklacht van req tegen den off van justitie waar te maken ten opzichte van de beschuldiging dat deze opzettelijk onwaarheid zou hebben gesproken om te getuigen ten gunste van gebroeders Hogerhuis en dus een verwijderd oogmerk werd beoogd dat dit oogmerk wel een element kan uitmaken van beoordeeling bij het toemeten van de straf maar niet tot do beslissing kan leiden dat req gehandeld heeft in het algemeen belang Overwegende dat dus het Hol door art 261 3e lid Wetb v Strafr niet toepasselijk te verklaren aan bedoeld artikel een volkomen juiste beteekenis heeft gegeven volgens zgne strekking en zjjne geschiedenis nl deze dat er onmiddellgk verband moet bestaan tnsschen de te laste legging van do feiten en de ernstige meening van don schrgver of spreker om ze openlijk bekend te maken in het algemeen belang wil de rechter uitmaken dat klaarblgkolgk is gehandeld iu het algemeen belang dat hg prijsgeving van deze uitlegging van genoemd artikel een vrgbriof zou worden gegeven om ambtenaren straffeloos te smaden als men slechts kon aantoonen door dit aangewende middel een verwijderd algemeen belang te dienen wat noch met de woorden noch met de geschiedenis van het artikel is overeen te brengen Daarom word ook het tweede middel ongegrond verklaard en het beroep verworpen De Rechtbank te Arnhem behandelde Zaterdag in een buitengewone zitting de zaak tegen Cornells Lak oud 26 jaren opzichter te Velp en Flora Drektraan ond 33 jaren verpleegster ts Rotterdam beiden ontslagen suppoosten van do weesinrichting Neorbosch beklaagd van op 19 Aug 1899 Johannes Tieken verpleegde aldaar zóó te hebben mishandeld door hem moedwillig en ejewelddadig herhaaldelgk tegen het lichaam te slaan Lak zou daarbg gebrnik gemaakt hebben van een karwats ten gevolge van welke mishandeling J Tieken zou zgn gestorven Het O M werd door Mr Hugenpoth tot Aerdt waargenomen Als verdediger trad Jhr H M Asch van Wgok van Arnhem op Kr waren 22 getuigen gedagvaard De beklaagden erkenden het 12 jarig ventje geslagen te hebben Lak met een karwats op zijn knie Drektraan met de hand op zijn beide ooren Do oorzaok der kastgding wos dat de jongen met nog een ander Bauer in bed gebleven was terwgl 60 andere jongens van do zaal reeds waren vertrokken Bovendien had hjj den grond en het bed bevuild Hi zei hoofdpijn te hebben maar beklaagden geloofden dat niet Hjj zag altijd bleek on had thans niets buitengewoons Zjj dachten aan onwil en bevalen hem op te staan Toen hij dit niet deed bad eerst Lak hem geslagen daarna Drektraan die hem onder de armen nit bed tilde en aankleedde toen wankelde het ventje wel Lak verwijderde zich Drektraan bracht den jongen naar no 100 waar hjj geweldig braakte daarna naar het jiekenhuis waar hg den eigen morgen overleed Het weeshuis was er vol van Lak hoorde dat er verteld werd dat hjj den jongen zóó erg geslagen had an g naar den directeur Jobs Van t Lindenhout en vertelde hem t geval Hg ging ook naar don dokter om te onderzoeken of de jongen werkelijk tengevolge van slaan gestorven was Deze heeft hem gerust gesteld Verder had hy niets meer van de zaak gehoord tot de justitie kwam De president maakte den beklaagde opmerkzaam dat reeds den vorigen avond deongesteldheid van den kleinen Tieken bekend was en hg opmerkzaam er op gemaakt was dat verder ieder s morgens de ongesteldheidhad opgemerkt alleen de beid beklaagden niet Verder wees de presided den op hun ernstig plichtverzt tegelijk met de jongens op z stond te 7 uur soms halfacht de groote meisjes reeds op met schoonmaken en werd den beklaagde zelfs door een meisje koffie op zijn bed gebracht Wisten de beide heeren Van t Lindenhout dit alles De beklaagden wetan niet of t hun bekend was Alle suppoosten deden echter hetzelfde Controle was er niet Een verbod om te slaan was nooit uitgevaardigd wel in bepaalde gevallen en in het algemeen bevolen Instructies kreeg beklaagde bij zgn in dienst treden niet de oudste heer Van t Lindenhont bemoeide zich niet met de controle hü waa daar in den laatsten tjjd ook te zenuwachtig voor De heer Jacob Lindenhont komt tegenwoordig 2 of 3 malen per jaar in de zalen nooit vóór 8 uur s morgens Deze heeft het meestal te druk of is op reis De snppoosten vroegen veertiendaagsche samenkomsten ter bespreking der belangen van de verzorging eeu paar maal is zulk een samenkomst gehouden de directeuren hielden daar niet van en de samenwerking liep dood De suppoosten hadden een zware taak en te veel kinderen onder hun toezicht Soms had beklaagde Lak er 220 en dan moesten zij nog veel bezoekers in den zomer rondleiden Regel en orde lieten dan ook veel te wenschen over Het kastijden met stokjes was De rechtbank hoorde voor de pauze eenige verpleegden die op de zaal tegenwoordig waren bij het slaan van Tieken De juffrouw was driftig en riep je gaat dood je gaat dood maar de klappen waren niet hard De jhff zond de meisjes weg van do zaal de jongen kreunde Allen beweren dat slaan een gewoonte was en deze beklaagden waren daarbij bijzonder hardhandig De verdere behandeling is verdaagd tot Vrgdag a s wanneer het verhoor der deskundigen zal plaats hebben DAMES en HEEREN PARAPLUES A van OS Ai Kleiweg E 73 OOüDA Tetephoon Wo 31 Üoiirs van Imslerdam ültitkrs 98 Vikrt 81V 3 Vl4 93 loof 88 83 5 9 98 loir 67 91 ia 100 34V 90 91 9 8S1 486 108 904 U4V 98 Il FËBBUASI Kedibunu Uarl Neil W S S idito dito dlic 3 dito dUo dito 3 HoKSii Ulil Oou II 1881 98 4 Irxtll Ininbr Tug 1881 81 OoiTlMK Obl ID papior 188S dito tD tilver 18S8 PoBtuaaL Ojl otHt coupou 8 dilo tlokat 8 57 118 1101 90 191 114 1 10 114 88 i lOOV i 181V 97 Roauxi Obl Binnetil 1894 4V du OaooDa 1880 4 dilo bil Bulha 1889 4 dito bij Kop 1889 90 4 dito in goud leao 18b3 0 dito dito dito 18H4 Sun Porpfl chuM 1881 4 Toaziu Qa r Oon leen 1890 5 da leaning wnn D Gao laanin aanaC Ïniu An Ep r oWn I 9 Uliioo üb t B ih 1890 8 ViNiDBU Obl i onliop 1881 AwaTiBDui Obli atian 1895 8 BoTTBBUH Stol leen 1894 8 NlD N A rr Hinde a aand Arand b TBb Hij Cartiloatao Deli Maataohappij dito Arri Hfpotheekb paodor 4 Oult Mg der Voratanl aand a Ir llvpolb akb pandbr 4 Naderlanda ha baak aand Xed HandalmaatBflh dito N W V Pao Hyp Ii pandbr 8 Bott Hy otl e kb panrlbr 4 Utr lliri otbae b dito 4 OoeTBNB O l Honit bank aand Koai Hyiiotlieakbaiik pandb AMBBiKa Equ bypoth pan Ib 4 Maiw L O Pr Li n ert 6 Vbd HoU U 8poiir Hij annd Kg tot Sipl T 8t Rp aand Nad Ii d SiKKirwagm aand Ked Zuid Afr Spin aand 8 dito dito iito 1891 duo ItauiSpoor 1887 89 A Eobl 8 18 loon i 100 lUV 1417 I I 101 74 104 87 i l 91 1 Vlf 3l l 0 110 108 10 100 1171 117V 101 841 Zuid lul Sponiij A H obl 8 PoLRN Waraohau Weenan aand Süai Or Ruaa 8pw Mij obl 4 Baltlaoha iiito aand Faxtowa dito amnd Ivanfi I oml r rlito aand Eolak Oh Aaow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 I AxiBKA Cont Hao 8p Hti l 8 CbickNortb W pr C aand dit dito Win St fatar obl 7 Danaar fc Blo Gr pfllcert V a Ulinoia Caotral obl jflbad 4 Loniav fcMa hfilliCéh T aand Haii o Ti Spw H Ie hvp a Miai g ii a a 4pCt praf aand M Tork Outaa o k Waat aand Pt nn dto Obio oblig Oregon Calif hyp iii goud 5 8 Paul Minn Il Hanit obl O D Pao HoofluD fib ig 8 dito dito Li io Ooi Ie hyp O 5 Oakada Can South ühert r aan I Vb C Kali fc Na lo b d e o Amatard Omt bua Mij aand Bottard Tramwe Haaia Hand Nbu Stad Amaterdam aand I I4tad Ho terdam aand 8 Bblgie Stad Antuerpeo 18S7 1 8 ad Bruaaal 188811 Hoxo Tbeiaa Begullr O aolaob 4 Omtbve StaaUleenig 1880 K K Coat B Cr 1880 3 Sri Stad Madrid S Il 8 Vin V r n I Avb 8poeL oeit n