Goudsche Courant, donderdag 15 februari 1900

Uirecie SuoorweKverblDdlnuen ibüI iULÜA WlDterdleust 18 9 190ü AanecvaDRen 1 October ÏUd vai trcenwlcti oud 17 80 1 88 1 1 Ml U 1 15 88 64 10 4 U IMl 18 18 18 58 1 86 ü 11 S 86 3 48 S I7 4 4 48 i U W 1 7 14 7 6S 8 17 8 88 10 10 10 87 1U ordreokt door 7 17 i 8 45 i 11 8 1 J 8 08 T ll l Si uw rV rk 7 84 i ll 11 86 1 07 4 08 5 11 8 10 ï 10 84 P 10 81 O Mli 7 41 f 8 5 ll ♦ 4 18 I HolMrdum M 80 7 80 I OI 46 JE l l 11 80 11 51 U S 1 88 8 80 4 8 18 5 40 80 7 38 r 8 60 10 40 10 56 8 41 t tl 11 18 1 6 4 04 1 II M Rolterdm B 8 1 B OI lO U n 8 0 411 6 18 illM 4 DIuJk HiWJ W O t Ü Mtuiim m 0iud Mnaucah l nrbil MU tw 1 1 kl th gb r tega Mblaa rrnktfriji H HölUmtak Spnr i btrt n Vba lt kM d H KOTTEKSIH 901 DA Tia nn a I Eotl dmB ur 7 M l i M 8 Bi 10 11 Rottordun D P Ml O H ♦ 7 45 lOJO ÏoSm M 4 45 6 45 10 7 S5 8 41 l 88 10 1 11 16 1 1 8 i 6J 4 06 4 40 1 86 J 86 3 17 8 J O oll 4 66 6 58 t d ♦ 4 60 ri uwi rl rk 8 04 8 08 r l i i J 87 K 10 M 10 15 8 34 Hoordnwhl 6 11 14 J 1M8 ï 8 S 4 41 10 81 83 6 17 80 8 7 44 8 o 8 14 00 8 10 0 10 17 10 4 11 64 1 0 18 84 l 6 J 03 J S 11 4 l 4 84 6 10 6 46 56 S 4T 8 13 t iO IS 10 88 10 48 tllM 1 8 Um Utalm ïtedtoUrf lu l i ku M imknd rl il Hollujbik tpo L Ittn ippUnnlknii fu 4 CoBpimi te Vifou Uli OOtDA OËN Ba 10 iw vam 8 d 7 16 8 0 8 41 U i 7 10 1 11 16 11 18 ll l 1 08 I OS 8 14 8 45 4 18 4 66 4 86 4 B H 7 17 7 6 8 80 8 J 18 S4 lO OÜ 10 40 lU Ï T Dhttl B Mo rk p lle 7 S7 8 68 11 80 1 18 I S U 10 18 U8 t 10 87 E 10 8 Voorbure 8 08 9 14 11 5 i l B r 5 8 11 8 07 8 85 V l 58 10 J5 10 46 11 45 U 18 45 1 80 1 48 4 16 4 4 S 17 6 65 8 16 41 7 4 C 1 41 8 48 8 40 10 00 10 44 U 07 U 41 6 4rS 06 7 01 7 0 7 46 8 S 8 08 4 10 11 11 87 U S6 18 0 1 80 8 46 8 00 4 00 4 88 4 46 6 S0 8 18 7 48 7 i C56 48 fi O r II MSTERD4M fk f ik 9 8 O 15 S8 10 10 10 57 18 0 1 0 88 1 18 4 106 03 36 e l ai 8 0 88 V 8 01 8 63 0 10 10 10 64 U 48 11 57 1 5 S M 4 16 4 S7 5 60 6 O01O 0 0 1010 O 1 46 AnnUC 8 0S 9 8 10 86 11 09 1 08 1 1 8 8 41 4 10 1 6 1 8 9 1 10 I 10 l lO S U OO Hm ToorbuTf Zoeterm Zetr I nh Mo 1 i 10 48 8 01 Onudp 4 7 S1 7 47 Ml 0 F 86 10 18 10 S4 11 67 18 0818 87 8 18 8 14 8 87 4 S7 6 08 7 C J Bumnitatnii lUin 1 m 8 Um ota W4 1M g IUiii 4 Mj grikJ A 4m ft P mI 1 40 5 10 84 7 50 8 18 6 18 5 48 08 7 04 8 88 8 6 M 10 14 j j j 2 0 15 7 88 8 11 8 4 80 10 15 10 88 11 88 It O 1 17 3 08 S aO 8 69 4 48 5 18 8 41 l i S8 8 18 8 58 8 14 10 88 11 86 18 87 4 81 7 wi C e lü 7 II l 189 46 1 1 18 0 U l M 16 8 81 4 4 80 7 5 8 10 0 46 W 5 43 60 7 85 8 80 8 FO 80 10 00 11 10 H 5 H 080 i tl 8 80 8 46 5 0 SI 7 80 8 5 10 00 17 7 84 f l 0 a4 10 18 lO i 1I 811 M 4 17 4 88 8 47 7 5 8 14 lt 11 10 9 19 10 00 10 849 1 10 64 O 7 08 8 1 10 4 l 6 4 8 J S 4 I IO t lT T I7 IM 01 M U 10 8 11 10 lUl li tl 8 0 8 40 58 4 48 t S 10 7 1 7 58 8 88 10 0 lO tl 11 10 te dwingen en de agrarische qn estie en andere moeilgkheden te regeluL Te Lantern z jn gistemacht drie personen door kolendam gestikt een vierde is zwaar ziek Dr Lieber de leider van het Centrum in den Rgksdag is iet beter Men heelt weer hoop op herstel Eergisteren zijn naby Hainz tweejoni ens van 11 on 9 jaar broeders door het ys gezakt en verdronken Tengevolge van een gedachtenwisseling in den BIjkadag heelt dr Ilahn do leider der landjonkers den contrnmalgovaardigde majoor Szmnla tot een doel uitgedaagd Szmnla heeft de nitdaging afgewezen jtemeng de Berichten Op het Damrak te Amsterdam had gistermiddag een groote verhuiswagen heel wat bekijks niet om het voertnig zelf doch om de roepen papier die et opgeplakt waren eu waarop raen la Comité van winkeliers voor de werklooze diamantbewerkors en schïvenschunrders De wagen reed langzaam door nu eu dan voor een huis stilhoudende Velen gaven voor de werkloozen do een levensmiddelen de andere kleeren een derde thee enz enz De commissie vertrouwt op deze W za veel voor de behoeftigon bijeen te zullen brengen Uen meldt uit Amsterdam Door bezoekers der groote koopmansbeurs is een adres opgesteld waarin z j zich bg commissarissen ernstig beklagen over den ondraaglijken tocht in het beursgebouw en op daartegen te nomen maatregelen aandringen Uit Oldonzaal meldt men dat aldaar tegen twee Pruisische gendarmes procesver haai is opgemaakt wogen onbevoegd optreden aldaar Zü kwamen nameiyk te Oldenzaal om zekeren N die uit Duitschlandvoortvluchtig was op te sporen zonder echter in hot bezit te zjjn van oen bevel tot aanhouding door de Nederlandsche justitie afgegeven U D Uit Brenkelen meldt men 7 Undsir Wurd Utrwkl ij olit Voerdn Judsw Zaterdagavond kwam alhier een slagersknecht hevig in het gelaat bloedende aan i n patroon modedeelen dat hij vlak onder het dorp was aangerand door twee mannen zoo en zoo or uitziende die hem aangegrepen over het gezicht gesneden en van z jn porteraonnaie beroofd haddon Onmiddell jk werd de politie er van in kennis gestold en afgaande op do raeededeelingen van den aangerande vertrokken eenige flinke jonge mannen per ftets in de richting van Utrecht waarheen do straatroovcrs zouden zön verdwenen Rjjks en gemoento politie doorzochten do hooibergen langs den straatweg doch zonder resultaat en ook de fietsers keerden zonder iets verdachts gezien te hebben terug De politie kreeg argwaan en nam hot knechtje in scherp verhoor En wat bleek nadat men tot i uur s nachts in de weer was geweest Dat de jongen 15 jaar oud gewoon weg het verbaal verzonnen had om zijn verteringen van het geld dat hg voor ziJn patroon had ontvangen te dekken hjj bad zich nota bene met een spyker verschillend sterk bloedende verwondingen in het gelaat toegebracht Catharina van Vliegen wed Sörensen is reeds gister uit Rotterdam naar het Huis van Bewaring te s Gravenhage overgebracht ten gevolge van het door haar ingesteld hooger beroep van het vonnis der Rotterdamsche rechtbank waarbij zg wegens vergiftiging tot levenslange gevangenisstral is veroordeeld Zondag midda werd aan een agent van politie medegedeeld dat aan de Slaakkade te Rotterdam een oud man bewegingloos op den vloer van zgn huis lag Onmiddellgk werd een onderzoek ingesteld en in een der kamers vond men toen hot ontzielde lichaam van een 83 jarigen grjsaard Dr Mees verklaarde dat de dood veroorzaakt was dour bevriezen De ongelukkige de timmerman 1 H i 18 in zijn schamele woning ongetwijfeld van koude en gebrek omgekomen zegt de Maasb Knnstmpsl OIUt l laSCHiiU nm 10 1 10 67 11 00 11 10 1 15 3 17 4 88 11 14 8 11 8 40 3 84 10 51 11 41 18 88 1 1 8 01 8 60 1 04 TT In de laatste 25 jaren is het londbouwbedrgl h I wat gewijzigd Steeds meer en meer wo dt gebruik gemaakt van velerlei ontdekkingen op het gebied der natuurwetenschappen en niet het minst van die op het gebied der scheikunde Op geen enkel onderdeel van landbouw laat zich den invloed van de nieuwigheden zoo zeer gevoelen als bg de bemesting der landerijen Tot voor enkele jaren was do natuurraest bestaande uit de vaste en vloeibare uitwerpselen der laudbouwdieren vermengd met meer of minder strooisel do eenig bekende meststof Wel is waar werd en wordt nog vuilnis en afval uil de groote steden ter bemesting gebruikt maar behalve dat dit gebruik slechts plaatselgk is ia het in de laatste jaren meer on meer afgenomen juist door het meer algemeen gebruik maken van kunstmest Eeri sterk voorbeeld hiervan kunnen we opmerken in het Noorden van ons land in de Groninger veenkoloniën Ieder die in de landbonwgeschiedonis van do laatste jaren geen vreemdeling Is herinnert zich nog wel iets van den strijd die telken jare gevoerd werd tusschen de stad Groningen als leverancier van stadsvnllnis en do boeren uit de veeokoloniSn als afnemers vSta de compost En hg zal tevens gezien hebben dat de dwingelandij dor stad afgodaan heeft omdat de veenkoloniale boeren veel voordeeliger en met minstens evenveel succes kunstmest zgn gaan gebruiken als Chilisalpeter Thomas pbosphaat kalk en verschillende kalimeststoflen Jaarlps worden honderdduizenden kilo s aangevoerd en aan haar zijn de groote opbrengsten te danken die de schrale veenen zandgronden doen wedgveren met de vette vruchtbare kloigronden Het gebruik van knnstmost is voor do veenkoloniën eene levenskwestie geworden Maar niet alleen daar gelukkig begint men overal de zegeningen der kunstmest te begrijpen Mocht door het lezen van deze en volgende regelen het gebruik algemeen worden dan heeft schrgver dezes zeker zijn doel bereikt Laat ons een vlnchtigen blik slaan in de samenstelling van het plantenlichaam Grootendeels bestaat het uit zoogenaamde organische stof die samengesteld wordt uit koe 1stof waterstof een bestanddeel van t water z n n r s t o f een bestanddeel der lucht stikstof en nog enkele stoffen die we samenvatten onder den naam van aschbestanddeelen anorganische zonten minerale stoffen en wat dies meer zij Koolstof en zuurstof worden door de bovenaardsche plantendeelen opgenomen uit de lucht terwgl waterstof met water door bemiddeling van de wortels in de plant komt Zoo ook de rest n 1 de stikstof en de minerale stoffen ook zg worden door de wortels opgenomen en het zijn jnist deze stotfen die in den vorm van mest aan den bodem als plantenvoedsel moeten worden toegevoegd Let wel op we zeggen als plantenvoedsel want bemesting kan nog een ander doel hebben n 1 het zoogenaamde moerig mul maken van den bodem Wordt die zoozeer gewenschte toestand van den bodem verkregen hg het gebruik van natuurraest ook bg het gebruik van kunstmest kan men dien toestand bereiken mits men tevens een flinke hoeveelheid kalk gebruikt Waaruit bestaan nu die bovengenoemde minerale stoffen Uit veel verschillende scheikundige verbindingen waarvan vele meestal in voldoende hoeveelheid in den bodem voorkomen maar waarvan enkele dikwgls in geringe mate aanwezig zjjn zoodat men daarvan van tgd tot tijd een zekere dosis aan den bodem moet toevoegen Om niet te uitvoerig te worden zullen we ons alleen met die stoffen bezig houden Het zgn kali phosporznar en kalk in verschillende vormen en verbindingen tJit bovenstaande kunnen we dus besluiten Ie De plant haalt nit den bouwgrond stikstof kali phosphorzunr en kalk 2o Deze stoffen worden door natunrmest in den bodem gebracht maar evengoed en voordeeliger door kunstmest Eerst als we enkele berekeningen en proeven hebben meegedeeld zal het voordeel in het oog springen dus op dat punt vragen we ü hebt wat geduld B Poslerljen en Teicgrapliie Benoemd 1 Maart Tot directenr van het post on telegraafkantoor to Ëmmen W H baron van Ittersum thans eommies titnlair der postergen te Apeldoorn tot adsistent te s Hertogenbosch J B van Vugt thans brievenbesteller aldaar tot brievengaarder te Jubbega E Bergsma I Verplaatst 1 Febr De klerk der postergen en telegraphic 2de klasse G Uunk van Amsterdam telegraafkantoor naar Enschede 12 ï ebr De telephoniste mej C N J de 1 10 11 60 6 10 f O 10 48 Oi ü i i 8 7 H 8 18 40 7 S r 8 47 10 81 l l 48 10 18 S 43 11 3 Jager van Vlaardingen naar Venloo 1 Maart Do commies der telegraphic 3de klasse J Smitz van Koog Zaandgk naar Wormerveer de commies der posterijen en telegra phie 4de klasse F H Schoomaker van Wormerveer naar Haarlem postkantoor de klerk der posterijen en telegraphic 1ste klasse J P van der Voet van Rotterdam postkantoor naar Assen de klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse mej M E van Meekeren van Gouda naar het bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam W S Tuinzaad van het bjjpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam naar Gouda W Molenaar van Werkendam naar Helder B H Blommers naar Oldenzaal en M van der Hal naar Enschede beiden van Amsterdam telegraafkantoor 1 April De commiezen der telegraphie 3de klasse K H Vos van Arnhem naar Terborg en J J P Huizer van Grave naar Arnhem de commiezen der postergen en telegraphie 4d6 klasse B J E ten Brink van Amersfoort naar Utrecht postkantoor en K F Ehrmann van Terborg naar Nijmegen postkantoor Eervol ontslagen 1 Mei De brievengaarder te Mniderberg A ter Beek Overleden 31 Jan De brievengaarder te Vlachtwedde J Terhorst STADSNIEUWS GOüDA 14 Februari 1900 Zooals reeds in de Ooudsche Courant werd vermeld zal men ook hier evenals in zooveel andere plaatsen een kollekte honden voor de werklooze diamantbewerkers cnschyvenschnnrders Zonder dat men nog van elkander wist werd van twee zgden t plan voor zulk een kollekte gevormd De Goudschö Bestuurdersbond van de ene z de en enige dames en hoeren uit de Gondsche burgerij zochten zamenwerking Daartoe werd een bijeenkomst belegd Maandag 12 Februari waar tegenwoordig waren van den Bestnurdersbond de hoeren M Mallen H J van Weelde D v d Vooren C Verbnrg en ï Hamerslag en van t andere comité de heeren van Dissel M E Monasch Pastoor G L Rinkel A Vingerling en da dames Stavenisse de Brauw en B Julius terwijl de heeren Berkelbach v d Sprenkel Ds Wisse en de heer Biezenaai bericht hadden gezonden verhinderd te zgn tegenwoordig te zijn Men kwam overeen om de kollekte te doen plaats hebben door t aanbieden van lijsten ter teekening en ook met zak of open schaal om zooveel mogelgk ieder in de gelegenheid te stellen zgn steentje bg te dragen tot leniging van den bitteren nood van ook deze slachtofiers van den oorlog die ieder weldenkende verfoeit Waar t dwaalbegrip heerst als zonden deze diamantbewerkers als zorgelozen en verkwisters geen steun verdienen wenste de gekombineerde kommissie met nadrnk er op te wgzen dat reeds in verschilleade degelijke en bekende bladen dit gerucht met klem werd tegengesproken vooral de heer S Lehmans van Amsterdam geeft hiervan een helder overzicht Een beknopt uittreksel volge hier Tot 1871 kwam nagenoeg alle diamant nit Braiilié De steeds afnemende aanvoer kon door wei aig dianantbewerkers worden b werkt De vele oorlogen nit het midden dezer eeuw en de ekoQomische crisissen heiemmerden de navraag naar geslepen diamant t aantal diamantbewerkers was dns ook steeds afgenomen Na den Fransch Duitschen oorlog in 1872 steeg snel de aanvraag naar geslepen diamant vooral ook uit Amerika Door de in 1866 ontdekte rgke diamanthoudende mgnen in Zuid Afrika was ook de toevoer van diamant zéér groot De vraag naar werkkrachten overtrof verre het aanbod Werk was er voor 2000 diamantbawerker niet meer als ongeveer 400 boden zich aan Hooge en zéér hooge loonen kwamen nu voor de diamantbewerkers een armoedig bestaan vervangen Niet vreemd is t dat de levenstandaard nn een geheel andere werd vaak een buitensporige Deze toestand was evenwel van korten dunr Leerlingen werden in t vak opgeleid zoodat omstreeks 1880 t aanbod van arbeidskrachten de vraag verre overtrof Voortdurend vaak met groote sprongen daalden nn de bonen terwijl t werk door de steeds slechter wordende grondstof steeds moeielgker werd Zéér teekenend zegt hierbg de beer Lehmans Daardoor werd de Arasterdamscba diamant industrie wel bekend als producerende zéér uitnemende goederen doch die reputatie werd in de meeste gevallen niet verkregen dan ten koste van vele opotteringen van den kant der werklieden De schitterende legende van rykdom en verkwisting is dns gebouwd op een herinnering uit vroeger tjjd t VerschU TW toen en thans bljjke nit de eigende diers Anno 1871 werd betaald fl 8 40 per karaat nn 3 50 voor 10 stuks wegende te zamen 4 karaat toen fl 60 thans 24 voor 40 stuks wegende 4 karaat in 1871 fl 60 nn 45 voor zéér kleine steentjes in 1871 fl 8 30 tot 3 60 nu 70 et Van groote verdiensten dus geen sprake meer Integendeel Dat de loonen niet nog lager zgn is te danken aan t optreden van den Diamantbewerkersbond Uit don rgken tijd der diamantbewerkers zgn nog slechts weinigen in leven de meesten lijden aan loodvergiftiging en worden niet ond de diamantbewerkers van nn waren In den rijken tijd zéér kleine kinderen of nog niet geboren Van t toch reeds niet hoge loon wordt door hen gestort voor verzekering tegen ziekte tegen ongelukken tegen sterfte Onbillgk is het dus aldus weer de heer Lehmans aan nijvere bnrgers deze snet aan te wrijven Men zoeke niet naar voorwendsels om zjjn steun te onthouden maar naar de beste wijze om waar wij zooveel over hadden voor verre stamverwandten aan lijdende landgenooten te hulp te kannen komen t Comité hoopt en verwacht een goed en warm onthaal te vinden en beveelt zich daar haar arbeid verre van gemakkelijk zal zijn voor hulp in t rondgaan voor de kollekte aan ook bg hen die mogelgk tot bijzondere ajmpatle door dit bericht opgewekt over wat t d kunnen beschikken te meer daar van de leden van t Comité zelf slechts enkelen persoonlijk aan de kollekte kunnen deelnemen Enkele dames stellen zich reeds beschikbaar Wie helpt nog meê Wanneer belanghebbenden zich nog bg het Comité willen aansluiten kunnen zjj zich vervoegen bg Mej Stavenisse de Brauw Het was bepaald jammer dat gisterenavond niet meerderen opgekomen waren naar de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen om de lezing bg te wonen van den heer H C van Staveren die afgewisseld werd door lichtbeelden Spreker gaf eerst eene verklaring van het ontstaan der Znid Afrikaansche Republiek beginnende met de vestiging aan de Kaap de Goede Hoop vervolgens van den toestand des lands van de voortbrengselen van de levenswgze der Boeten en hunne geaardheid gevolgd door eene opaomming van al hetgeen de republiek te vardsren heeft gehad voornamelijk steeds T D de Engelschen die zg altgd als hunnen grootsten vjjand hebben beschouwd tot op den huidigen dag Ka de panze werden lichtbeelden vertoond voorstellende gezichten van verschillende steden en hare omstreken ongeveer een honderdtal en tenslotte van de voornaamste merkwaardige personen eindigende met Paul Kmger en zijne echtgenoote De heer van Staveren die reeds te Oudewater en Boskoop met goed succes is opgetreden treedt binnenkort ook te Woerden op Ongetwgfeld zal hg daar meer succes hebben dan hier het geval is Het spreekwoord een profeet it in zgn eigen land niet geëerd werd hier opnieuw bewaarheid BsKKEXWODDE 8 Fobr In de hedenavond gehouden Nutsvergadering trad als spreker op de heer D € De Koning hoofd eene school te Stolwgk Zgne lezing die onberispelijk werd voordgedragen en algemeen voldeed was eene schets door Wernmeus Bnning getitold Een zeeofflcier Oranjeman De bijdragen na de panze door den spreker gedaan droegen er ook veel toe bij om dezen Nutaavond zeer aangenaam te mi en NiBïïWBEiatKK a d IJsm De tentoonstellingscommissie had in een harer vergaderingen besloten aan de in dezen zomer te honden landbonwtentoonstelling een verloting te verbinden van 25000 loten 4 50 cents Eenige heeren van elders deden haar het aanbod om die loten en bloc te keepen Na eenige onderhandelingen is men tot overeenstemming gekomen zoodat men nu reeds verzekerd is dat de verloting zeer zeker zat slagen Wgl alles op de tentoonstelling zal worden aangekocht zal dit zeer zeker de inzendingen bevorderen Ouderkerk a d IJssn Een steenfabrikant alhier werd wegens overtreding der Arbeidswet veroordeeld omdat eene vrouw en een dertienjarig meisje in zgne fabriek arbeid hadden verricht zonder voorzien te zgn van eenO arbeidskaart Op grond dat bedoelde personen buiten bet hoofd der fabriek om bij het sjouwen van steenen hadden geholpen zonder daarvoor loon te ontvangen iets wat herhaaldelijk schijnt voor te komen in steenfabrieken zoodat de steenfabrikant niet zou kunnen gezegd worden den arbeid te hebben doen verrichten kwam deze tegen zijne vcroordeeling in cassatie Zijn beroep werd gister voor den Hoogen Raad toegelicht door Mr N A M van Aken advocaat te t Gravenhage ÏJÏ SI IËÏTW3 Aan t ijverig bestuur van de Kunstkring hadden de leden gisteren een zeer genotvolle avond te danken Mej Mina Smits concertzangeres uit Utrecht eu onze in de meest gunstige zin zo goede bekenden de heren Grefe en Dr Schoneveld van der Cloct gaven een van die voor onze stad zo zeldzame uitvoeringen die wg ons nog lang met genoegen herinneren Mej Smits heeft een zeer klankvolle stem krachtig en week vooral in de hogere ligging zeer sympathiek aandoende en een echt mnsikale gedestingeerde voordracht Vooral Wagner s Tr ume en Sommer s Wedne nicht hebben op ons indruk gemaakt Tekst musiek en voordracht vormden hier een treffend geheel Dat de meerderheid van het publiek hiervoor minder scheen te voelen zal de zangeres hopen wij niet afschrikken wanneer zij eens mocht weer komen dergelijke stukken te kiezen Eerst met de lieve liedjes van Noltheudns en de naar onze smaak minder betekenende van Gedard bereikte het applaus een warmtegraad waaraan men hier minder gewoon is zodat Ah qui brüla Tamonr nog moest volgen De heren moeten wg voor onze persoon vooral hartelijk dank zeggen voor de aan muziekale ideén zo rgke sonate van S Saens die eenvoudig mcesterlgk werd gespeeld De in zjjn eenvoud zo fljne smaak van de cellist t levendig en toch met zelfbeheersing zich uitende gevoel van de pianist kwamen in hun verdere voordrachten niet minder nit De polonaise van Liszt wekte een geestdrift die de pianist bewoog met Godard s gracieuze Valse chromatique te besluiten Nog eens onze hartelijke dank aan executanten en bestnnr voor een avond die naar meer dergelijke smaakt B ISECI A 2v£E Een iDoeielijke Doorliidl Het jonge meisje van ongeveer 18 jaren passeert een gevaarlijk oogenblik voor hare gezondheid die zich ernstig kan geschokt gevoelen bij gebreke van eenige noodwendige zorgen Eene algemeene verzwakking stelt haar aan ongevallen bloot die gemakkelijk kunnen bestreden worden Min of moor overvloedige verliezen doen zich voor ten gevolge eener algemeene zwakte en kunnen eene ernstige storing in iet organismns veroorzaken Het zekerste middel om over dezen ziekelgken toestand te zegevieren is aan het lichaam de verloren krachten terug te geven Een spierversterker en een krachtige hernienwer van het bloed bekend onder den naam van Pink Pillen hebben in deze omstandigheden een bewgs van groote werkdadigheid gegeven Volgen portret Ik heb da eer U mede te deelen dat de Zoo geeft Mej J M Sibinga te Gennep ons een voorbeeld Pink Pillen door mg aangewend tegen bleekzncht gepaard gaande met weinig eetlust mg geheel genezen hebben De kracht die de Pink Pillen haar gegeven hebben hebben baar in staat gesteld de ongemakken te bestrgden waaraan zjj leed en die baar ernstig gestoord en verzwakt hebben Het zelfde zal het geval zgn bg de personen aangetast door bloedarmoede zennwpgn verzwakking bjj den man onregelmatigheid bg de vrouw op het teergevoeligste oogenblik van haar bestaan Verkrijgbaar 4 1 75 Gld de doos en 9 Gld de 6 doozen bg J H I Ssabilié 27 Steiger Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en alle Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook verkrijgbaar voor Gouda en omstreken by Woirp en Co Westhaven 198 liciiwe Voorjaar eu ZomerslofTeii j VOOR mmm kleedhg A TW OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 ÖOUDA teie$0hooH il o ii Hours van Aiiislerdanu Vikra ülotki 11 1 ys s 100 U H l i Vu BS 6 101 B7V S7V 1 8 S8 ii 100 o l tu 811 OS 101 J0 I 164V 9 118 nov to S9V U4 10 m S85V 100 85 81 i iV 18 loofl i 100 lUV 1417 BI 108 7 104 87 i U bt l ISO 110 108 10 100 U7V 12 FEBRUARI yiDtRLA NU Uwri Sfi W 8 IVi dito iiU lt t iHto ilito ililo S Hond O I Gou 1 1881 118 4 TAllB lainhr fintc 888 fit 5 OoiTiNR Obl m ftpier ISA i lito in t Ivflr LSflS B POBTVOJJ O sl ni t COupor 8 riitn tii kot l RuaLlMD Obl Binnen t804 4V dut i cant 1 0 4 d to ii RulhB tSSU 4 d tu bg Hop 18BU U0 4 d to in goad Iwii I8H8 fldito dito dito i8 44 3fXN S Pwp t npbuld 19SI 4 TuNkiij Qspr Couv loon IStfÜ 4I 6 l Yninf hiri D Gae lewiiii ler e 0 Zuiu A FK ttp T obig IRtf lilxiW OI t Soh 1890 O TufKBOlu Obl i onl p 1861 A M8¥lj iIMili ObltK tiflQ 1BV 8 fUvrrifLOAjI atat leeu IBÏ4 8 NiD WT Afr H mde v aand irsnd h T b Mu CortifiditeD DelitrUnataohappij dito A rn Hypoiheekb pKodor 4 Üult Mij der Vonteui aHnd a Or Hypotbxekb pundbr 47i NsdwiBuda he ban Ie hmüA Ked Handfllmaataob dito N W b Pto Hyp l pandbr 8 Rott Hj otlietikb panritjr 4V ütr Hjitotheo b dito 4V OoeriNR O tit HoDfï bank aaotl Rdil HypothoHkbaiik pfiudb 6 JLHIUKA Bqur hjTpOtb pHQ Ib 4 Uaiw L Q Pr Li n ort 8 Hku Holl IJ Spoi r Mij aHnd Mjj tot Exp f St Hpw a Dd Ned Iiid 8 K onreKiii aand Ked Zuid Afr Spm aand fi dito dito dito 181 1 dito B i lTUJlSp rwI 1887 M A Eohl 8 Znid lul Spwmjj A H bl S PoifUl Wartahaa Woenenaaod ioii Gr Aasa Spw My obl 4 BaltiHbe dito aaod Fwtowe dito aind Iwiog DoniKr dito a oA 5 K nli Oh Acov Sp kap opl 4 dito dito obli 4 AuuKA Cnnt t ae Sp Hg o d B Öktt k North W pr C r uad dib dito WiD Bu t eter obl 7 DiBTHr Ie Rto Qr Spm Mirt T a Illboii Central obl in oud 4 LoViav fc Nft hftlliOert T aaQd lllBi ü N fipir H Ie hvp A Ujm Kiii aN f 4pCt pret aand IC Tork Outiia o It Weat aitiid Pena dto Obio oblig 0 OnKon Oiüif hyp in goud 5 Sa Pea Minn k Maait ob O iiPu Hoof Igo obig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O I OutiDA Cao South Chert T aaD l Vwx C B llw k Nk Ic h d o O Anitard OmnibDi Mjj aand Hbs Stad Araaterdam aand I Stad Bo terdam aaad 8 BuaiI Sted Antwerpen 18 7 S Stad Bntaael 1888 H Kom Theia Ref ul r G aolech 4 OcMTlKB StaaUleenig 1860 B K K Oo t B Cr 1880 8 arAMJi Stad liiadrid 8 1888 Kn Ver B z A r BpoeL eert 88 Rechtszaken Door de Arrondissemens Kechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld K de ö 19 jaar arbeider te Nieuwerkerk a d IJa l wegen vernieling van e n mit tot i 6 boete subs 3 dagen hechtenis J S 44 jaar en C S 39 jaar arbeiders te Zegwaard die wegens jachtovertreding bekeurd wordende den verbaliaant beletten een haas in beslag te nemen ieder tot zeven dagen gevangenisstraf A aoop der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen Ton overstaan van Notaris H Groenendaal Een Ueerenhuis met Tuin en Koepel aan de Westhaven B No 196 l 12000 k de gemeente Gouda De Opruiming van allo voorhanden Mutiimeit Mantel Japonstoffen KN UITTE GOEÖEREU tot de bekende laye prfjxen zal tot en met 4 VBUBUAKI voortduren ü SAMSOii VERSCHEIDENHEID Een weduwe te Budapest Esokoli genaamd was ofschoon zü 40 jaren ond was geëngageerd met den 22 jarigen Eraerich Parasz Eenige dagen geleden hoorde de weduwe dat Parasz haar in den steek laten wilde en met een ander zou trouwen Buiten zich zelf van woede besloot zjj zich te wreken Toen Parasz haar s avonds kwam bezoeken gaf zij hem zooveel te drinken dat by in slaap viel Met een keukenmes sneed zg hom daarop het hoofd geheel on al van den romp s Nachts sleepte z het lijk nit haar woning wierp het in een put in de nabijheid en dekte het geheel toa met sneeuw In haar opgewondenheid echter vergat zg het hoofd van den vermoorde in haar woning on zij waagde bet niet nogmaals in het holst van den nacht haar woning t verlaten Nadat het eenige dagen gedooid had vond men het Ijjk in den put De verdenking viel onmiddellgk op de weduwe Bij de huiszoeking vond men bet hoofd van den vermoorde in den kolenbak De moordenares heeft bekend Volgens Amerikaanscho bladen is in NieuwMexico een kevursoort ontdekt de C ollop8 bipunctatns die een erfvijand is van don beruchten olorado kever het insect dat zoo ifrootc verwoestingen onder de aardappelen aanricht dac een aantal jaren geleden allerwcge voorzorgsmaatregelen neodig werden geacht De bipunctatns eet met smaak de eitjes en larven van zijn vgand op De ontdekking is zeker belangwekkend Maar niemand die maar iets van de natuurlijke historie weet is er over verwonderd Het is toch een algemeen feit dat elk dier zgn erfvijanden heeft en ieder die eenige natuurkennis bezit weet ook dot dit zeer gelukkig is omdat dA rdoor alléén het evenwicht wordt in stand gebonden Zonder een bipunctatns voor elke insectenboort zou de aarde al lang verwoest ziJn door een of andere diersoort en geen wetten on traktaten zouden daartegen baten Daarom is t ook zoo dom de vogels uit te roeien ten gelieve van modemaaksters en verwende lekkerbekken Te s Hertogenbosch werd cergisteravond nabd het tramstation van de maatschappij s Bosch Helmond een ingezeten van Berlienw door een noodlottig toeval op een der rails gevallen door den juist aankomenden tram een zijner beenen als t ware van het lichaam gesneden Ter plaatse werd hem geneeskundige en geestelijke hulp verleend en vervolgens naar het Ziekenhnis overgebracht Men vreest voor zijn leven Tegen 1 MAART gevraagd een fatsoenlijke gelegenheid tot Kost en Inwoning tegen matigen prlft door een jongmenscb z b b h h Br met prijsopgaaf Br v d Blad Onder letter K TE HDÜR GEVRAAGD tegen 1 Mei of eerder een onmt HeuetUinhui of klein hvel llulji Fr brieven met opgave van huurprijs en stand letters Boekh M 8CH00NEVELD ei ZOON Amsterdam