Goudsche Courant, vrijdag 16 februari 1900

Vo 81S2 Vrijdag 16 Februari 1000 38ste Jaargang mmm mium DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefvoB t SS De Jitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke NomuK rs VT TF CENTEN TelcfMH X tut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GoüDi Druk van A BRINKMAN k Zn Groote Volksvoorstelling DONDERDAG 15 FEBRUARI Sociëteit DE EÉÜNIE öonda des avonds te S unr BEN ALI BEY Entree f 0 50 Kaartverkoop bg de Firma EDADW en avonds aan de zaal E CASSl TO t TANDARTS Tarftnarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot 4 mr VEIODAGS van 4 unr ZONDAOS alvezig Geen Eiigelsch maar EcW BOEUEHBUOOD t cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 2H JAN HOU Korte Groenendaal I 202 2ü 5 GOUDA U KKWAIIEN UEIIE£DSCIIil l ill HUMHOUD iHTIKELEN FORNUIZEN 1 Breukbandon Hl Nieuw onorertrollen i tot Dr Lieberi welbakoud nimrKBACRT SLIZIB UUns nlit mat Ftbrlakiniarl tot Yourtdnreade radicale en tekere genezing van alle lelfi da meelt bardnekkigi M nitw 0lek1ea vooral ontstaan door atdwalingen op jengdigen leeltyd Total geneiing an elke iwakta Blee xQobt BenuQWdheid Hootdpyo Migr in Hartklopping Maagpijn leehta ipgivertering Onvermogen Impoteni PoUutione en Uitvoerige proipactQUen I Hjapcr 4 oli 11 1 a 11 SV dubb l le li n nlr l D p4t Mutlli J VoRle ZaltbomitMl I p6l n M CMbau k Co Kotterdim 1 Happel Ot e ib g8 lUlmmaas Aa Joiik m Rotterdam I WeH fc Co OuuiU ra bH alle drogiiten Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN lito Prijs LANDAUER met 2 Paarden 2de RIJTUIG 1 Paard 3de 1 VoorU 20 RHWIEDBN Paarden Koeien Schapen enz Prya por Lot OS Ceut A Brinkman Zn LANGE TIKNDEWEG GGEX iiirn R adres voor alle soorten SCIVIENWERK dan lipt Niiiirdliraküüich Stbneii cii Liiarzi iiiii ii ijn Kleiweg E 30 tegenovi r ito Kli iw gstccg OPHCIIHIW van alk voorradig WXNTERWERK en vorschillenJo andere artikelen Aanbevelend S M ITS Alle reparatiün en aangemeten werk Indien gy niel wilt hoestea braikl U ftUerwege bekrooude en wereldberoemde Superior Draiyen Borstlionig Extract mkAi uit de Koninklijke Stoonilabriek De Honingbloem van II M VA l S CII4IH Co Denllaa jo ilevjraocm 8CHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCBAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SOiJ lK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Uelianthe is het beate midde der irereld i Co 8 Ittellanthe üeueest Kinkhoeat k CO S Meii ntbe eueest zoowel oud sts jong Sc Co B Melianthd ma m geea buiSKezio oDtbrekea Co B Hellaxltlle staat voortdurend onder Scbeikuadig toeziobt Co S Meliaathe helpt onberroepelijk Co 8 MoUaDlbe is bekroond mH Ëerodiploma s Co 8 Heliauthe is balmoDd met Goud Co 8 Mol aathfl is bekroond met Züver Co 8 MoUanthe is verkrijiibur ia flacons van O Cl $ tOCtê eu fi bg J Tb torken Bo koop B V WIJK Oudtunf r M KOLKMAN Waddinmtêt UOLLMAN Bodtgravm PINK8B Nievmrkerk a d l $tl W J VA DAM Haattreekt A N 4liZKS SEN Sekoonlioetn Firm WOLJFF Co Westhaven 198 Gouda ir JUIEBIES Kleiweg E 100 j Gouda E H vm MILU Veerstal Groote voorraad STALE lULRKN U Itrnngbanr Spoor 70 r lU eii Klinvii ion TE KOOP en TE HUUR H E OVIiNG Jb Kanloar Uelderschekade IIS S pisn C Stn iel plaat sen Miimoaliiiïeu O Feiienoord ROTTERDAM DegalvaaliMidi glUs latn hi vinaUUnto Uii t B 26 te Oiuda A BOUMAN MoordfKkl 4iiliseptl§ch fa II l poe Ier on Anll§epiisch Moiidlincliiiir van K CASSVTO laiiilnrtn te Goudn OVERAL VKRKRIJOBA VR Agent voor Nederland G IJ8SELSTIJN Blanwstraat Gouda Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Uoral ÊjOiig l ecer naagtti kteu enz Inwendig zoowel als ook aitweudig in bgna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PriJ8 per flacon t 1 per post 11 16 lll DKbt rBilitm Ml t llatltn tl l ol kl Ik I TblUTïinPnerada M MllMt lavtibniiii Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke püniyko en gevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een f4 Jfl r and poor ougeneetiyk gehouAeit beengemmel en onlangs een bgna ggjartg Haukermtlen geneme Brengt genezing en verzachting der p jnen bü wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prij8 per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apotheker HEIVIII iSAlllERiS Rokln 8 Amsterdam Waar geen depot is bestelle men direct aan die Sehntxenapotheke des A TaiEKHY in Preyrada bel HolUtuch Oesterreieh Gelieve prospectus Ie ombieden bij bet Ceiilr il l rp6t Sanders Itokin 8 Amsterdam B i f lW II li Door Ocneeah algtinecn Minbevolvti TTf M t Eere Dlplom en Ooud Btkroonde T fï TI PRAEPARATEN VAN Olllnn I ÜfUf hp de meettltwcmige m ïeraterkende kin A W M tegen fwakte ygmiMii fc wyvii kinderen als volwassenen gebrek an eetiust lechte pUlTerterlng lenuwhooFdpyit ter veraterlting tia tiekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINArLAROCHE PERRUQINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bteduucbt kwalen van Kritltchen leeftyd enz Ver krijebnar m flatons ft l QO en 1 f jlfAl apori voedsaam versterkend aangenaam vansmAixk voordageU kschgeb nik y kinderen iwakken en klierachtige gestellen er aan te be iclcn AU gvneukrachUee drank hij toornlsaen der apUsverterlngsorganen en dlarrhie ook voonuigellngen en kleine kinderen Tnjs per bus A Kt T 1 70 ft K Kgr O OO il H Kgr O BO Cbnnlsch MAl fGtl3tf far Speciaal voor Kindervocdliig in bussen h H Kgi 0 00 A iflllT1A f iorari f4 n llcirookeneenerhalvc cigarette Si voldoende ter bestrti ding van de hevigut ainvaUen van Atóuna ete fn dooijes 4 ƒ 0 80 en O BQ Tamarindp Rnnhnnc fruit purgatief tegen v i topping Aan limc OUIlUUIlb j ijn Migraine Congettlesetc vooralookalsUxuw voor kinderen Uwijwn de Tamarinde Bonbon van KRARPEUEN HOLM Mangnjke diensten daar de vorm voor het kind bageerlljk en Ac smaitk aangenaam is Prijs per doosje ƒ 0 00 en ƒ 0 50 SL oltnlatr P QCiSIlAC Bkcmeen erkend als bet BESTE huilimddel r t l Verkoudhtld en Kflelp n het is IT JfIA een slUmop oMenJ en versaclitcn middel by lUtnemeodheld uiülnitend in 0 j VtmMwa m rm UtAtPCUXN HOLM te ZeUt üm mtUm rooTMitm t yÉlll KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Een ware 8chat voor de oogelnkki e alachtolTen der Zeltbevlekking Onanie en gehr me nitapat tingen i et beroemde werk Z Dr Iletau s ELPBEVVARI G Hollandsche nitgavo met 27 afb Pro 2 golden leder die aan de versehrikkelpke gewlgen van doM ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgkn dniwnd tan een lekeiren dood Te Terkrjgen bg betVerlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 Franco tegen inzending van het bedrag ook in poitiegell en in eiken boekhandel in Holland NOÜVhAUTÉS Wjj verzoeken de Dames die ons ge illns treerd modealbum voor het Wintemalxoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HHJDLESJALUZOT G M aris Hetzelve wordt dan omgaand jrntli en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vr i van all kosten aan huis met 5 verhooging Iteëxpedilie ltantoor te EANSCHH ST00M7EEYERIJ K cheiiiisclii Wa sschcrij VA H üP EXtlElltlER tU Kruiskade Rotterdam ebrevet or i door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Henr A VAN OS Az rfl iflciftliteit voor het stoomeii en Torren Tan alle Ueerenen I lamesganleroben alioulr aUe KindtTgoederen Speciale inrichting Toor h t tiiyftvn d van pluchemantela veeren bont eiiy Gordynen tatelkleeden ent worden naar dt uieuwate en Ifttttate methode geTertd Alle goederen het ü gegtoomd of ffevertd worden onschadelgk Toor de gmondceid Tolgenn teal bewerkt 1 OP F D IKE OÜDB SCHIEDAMMER GEUEVEE Herk NiaiITCAt b VerkriJKl aar b M PE ETERS Jz GHIEDAM N H K 6 bewijs ran echtheid ii oachet en kurk iteeda toon lien ran den naaoi der Firma P HOPPK PaiH Expcilcr fftifini yj dat Ter rliMtitan l ook iaa a Tartrouwan ICaa lette m bat tUriakimeik Aakat 14 1 25 76s a S0e dafl in da maaata apotliekaa To Ajnatardam Ulotk CUbaa Tan fvfii m Saoden f p l t tCl ittK MB t Dertig jaa ardt dit middd DIM Tarrasaand ancoes la p atillaada inirri TÜ g aagavwd twan lUieuaaUafc floh tVarttoadk aiA p n tmg an proefde BulteDiaodscli Overzicht Tan den toestand in Znid Afrika is weinig Utnws te melden tiord Robert heeft het opperbevel aanvaard over de troepen aan de Modderrivier en schgnt voornemens van daar een inval te doen in den Vrijstaat om over Jacobsdal naar Bloemfontein op te rakken Doch Cronjé die dit plan wel zal voorzien habEen is hem te slim af geweest Bukt een Ëngelsche macht hier den Vrijstaat binnen dan vindt zg de Boeren voortdurend op haar fl wken en zal haar marsch zeker niet zoo gemakkelgk zgn als Roberts wel schgnt te denken Reeds nu wordt nit het fcamp aan de Uoddorrivier gemeld dat een groot aantal Boeren vertrokken zgn met geschat in de richting van Jacobsdal fn de Kaapkolonie hebben de Boeren in de laatste dagen naar het schgnt groote voordeelen behaald Zg hebben Gatacre s macht 100 in bet nanw gedreven dat het de vraag is of deze niet zal worden genoodzaakt Rensbarg te ontruimen Bijzonderheden over de gevechten bg Slingerfontein Bastatrdsnek en Uobkriksmill worden echter door den censor achtergehouden In Natal is voor het oogenblik alles rustig Buller denkt er klaarblgkelgk niet aanlijn poging om Ladysmith te ontzetten te hervatten Uit een telegram blgkt dat hg met zgn troepen in het kamp bg Chieveley terug is gekeerd Hij is dus nu even ver als twee maanden geleden na den slag bü Colenso De door de Engelsche regeering voorgedragen legerhervorming heeft niemand daar te lande voldaan Sir Henry Campbell Bannermann verklaarde namens de oppositie dat deze haar kritiek opschortte totdat ziJ de voorstellen in hun vollen omvang bad bestudeerd doch verklaarde zich reeds in beginsel tegen een aanzienlijke en permanente vermeerdering van stands strijdkrachten 8ir Charles Dilke keurde de plannen sterk af om twee redenen In de eerste plaats strekken z tot vervanging van een klein krachtig beroepsleger dat Engeland noodig heeft door een gieot aantal vrijwilligers en dan wordt zooveel nadruk gelegd op de noodzakelijke gr ote uitbreiding der infanterie voor de verdediging van het grondgebied dat de plannen bet z i verkeerde denkbeeld zonden wekken dat Sngeland in de eersta plaats een leger en niet een krachtige vloot voor FEViLLülOiX Vro g Vei welkl Naar liet Duitsoh 3 Louise aprak weinig en bemoeide zich veel met haar kind Binnen een paaf minuten na het dessert waren alle gasten verdwenen Nadat de directeur lijne Trouw de hand had gekust wenkte hg mij te volgen Voor alle diagep ben ik verplicht u nu m beter gezelscbf te brengen declameerde hij n k drink dagelijks mijne koffie in de Ressource waar men de notabelen van bet stadje ontmoet De kunstenaar had mij reeds voor ik er op bedacht was naar buiten getroond Nauwelijks waren we op de straat of hij bleef eensklaps staan en begon te declaraeeren Het is me hoogst aangenaam dat gij gekomen lijt waarde doctor leide hij Ik gun mijne vnuw van harte de opfrissching die het bezoek van zulk een oud beproefd vriend haar moet idienkeii Zij is een rronw die alles io kt in alleal Nooit zullen wij weer haars gelijke zien ttaar laten wij et een gjeheim van maken eIwd op hare plaats voelt sij xich in onun krrng de verdediging van zijn kusten noodig zou hebben Beide hoeren hebben dus bezwaar tegen het bigvend karakter der voorgestelde wijzigingen Maar de scherpste critiek kwam van debanken der regeeringspartg Niet alleenverhief zich hier geen enkele stem die metklemmende overtuiging de plannen aanbeval doch de conservatieve afgevaardigde Sir Alexander Ackland Hood verklaarderendweg Wij moeten een leger hebben geen bende terwijl de unionist Arnold Forster zeide niet te hebben geweten offaü lachen dan wel huilen moest bij de uiteenzetting van onder staatssecretaris Wyndham I In de pers zgn de voorstellen niet gunstiger ontvangen De bladen noemen de voorstellen een lapmiddel dat geen enkele radicale verbetering bevat De maatregelen moeten in het bijzonder dienen om in de tegenwoordige behoefte te voorzien en voldoen zelfs aan dezen eisch niet Als grondslag voor latere werkelijke hervormingen waren sg ten eenenmale afgekeurd Eenige bladen betreuren het dat in het geheel niet gesproken is over het zenden van versterkingen naar Afrika en slechts in één opzicht is de verklaring der Eegeering met instemming begroet algemeen keurt men het goed dat zij niet voorstelt de loting in te voeren Ö§ XKW op welk w ze deregeering de mannetjes dan wel moet ïien te krijgen vonden wij niet gesteld noch beantwoord De Standard het orgaan van Lord Salisbnry en diens partg geeft een vrg klourlooje uiteenzetting van de plannen De Times wil do voorstellen wel vriendelijk opnemen nu er voor het oogenblik niets beters is doch zij acht ze geenszins voldoende en volstrekt niet te beschouwen als de vöorloopers van de zoo boog noodige legerhervorming De correspondent der Globe te Modderrivier heeft het over do moeilgkheden die de Engelschen in dezen oorlog overal ontmoeten De Boeren loepen in dezelfde uniform rond als de Engelschen bij het patiouilleeren dragen zg khaki en helmen precies als de Engelschen Gedurende do gevechten blazen zg het Engelsche signaal voor ophouden met vuren en retireeren Zy kennen eiken steen elke rots en elke spruit Zij rijden met dezelfde zekerheid over dag als s nachts bg een dikken mist of in een zandstorm De verzengende hitte en de hevige regens deren hnn niet Het nochtans niet Dat ze mij naliep was eene hooghartige dwaasheid die haar wel niet berouwt daartoe is ze veel te trotsch en in haar huwelijk te gelukkig Maar zij heeft nu eenmaal blauw bloed in de aderen en zelts de besten onzer zijn mm ol meer Zigeuners Had zij maar willen meêspe len zij zou sinds lang met hare nieuwe positie geheel Èjn verzoend En welk een aanwinst met haar uiterlijk en hare heerlijke stem ware ze niet voor ons geweest Maar neen ze zit altijd alleen met den kleine üok de jongen is een kleine aristocraat en zoo n stille inden lande ik had liever een meisje gehad vat ge MeisjcB kan men veel bij t vak ffebruiken weet ge Ik ben een goede kerel geloof me t Is niet waar dat het genie slecht maakt en zelfzuchtig Oij zult genoeg gelegenheid vmden om u niervan te overtuigen Summa summarum is Louise een engel van een vrouw Ik zeide dat ik van plan was reeds deo volgenden morgen te vertrekken Het was my bij zijn onthullingen zoo wee om t hart geworden dat ik me honderd mijlen ver wenHchte Daarover spreken we wel nader mompelde hij Ik wil u niet dwini n Heden avond woont gij natuurlijk de voorstelling bij Het is niet eene van de slechtste O als ik bedenk met welke zwarigheden een reizend tooneelgezolschap heeft te kampen en hoe geheel anders ik het priesterlijk ambt der kunst zou bedienen als nijd en intriges niij niet uit de groote schouwburgen hadden verdreven dan Kn nu begon hij op te halen van s n vroegere Veld kennen ziJ als hnn Bjjbel en den afstanli schatten zg met een wonderlijke jnisthdd VoA hierbij dat zg gemakkelijk een 80 KJI PM dag kunnen afleggen binnen vgf minatan reisvaardig zgn en dwars door het lïad kunnen gaan terwijl de Engelschen daarentegen om zich van het Westen naar h t Oosten of het centrum te begeven steeds weer over Kaapstad of de zee moeten Gisftren had in de Belgische Kamer oen schan J plaats dat tot oorzaak had de onvoogèchtige uil lating van minister Liebairt die bOSReerde dat de wetenschap van den sociallitiBchen professor Denis was sopMstiqno 4a politique Deze uitlating had kwaad bloed gezet bj de leden der linkerzijde die awgisteren daarop terugkwamen De heer Desiblou ga een Igat van directeuren van de nattpnale bank die door den afgevaardigde Fnrnédpnt werd gekenschetst als de Almanoeli de Gotha van de groote dieven Deze mt lokte een opmerking van den afgcvaardi de Carton de Wiart uit waarop Demb antwoordde met het verzoek aan de beoienden van de christelijke demooratie om te zwijgen Daarop barstte het rnmoei los Scheldwoorden vlogen over en weer jj rton schold de socialisten voor lafaards arop Demblon ondanks de tusscheuk ast Emile van den Velde hem een oorve F Weilènde DtaCoJf itefT W geschorst Na de hervatting stelde de president voor den heer Demblon uit te sluiten Er werd heel wat gezegd over de te slappe leiding en over de partgdigheid van den president die beleedigingen der socialistische afgevaardigden toeliet en eerst optrad wanneer een lid der regeeringspartij werd aangetast maar ten slotte verklaarde de Kamer met 70 tegen 1 stem en 20 onthoudingen zich voor het voorstel van den president Verspreide Berichten Fea K8UK De anarchist Sébaition Faure had appèl aangeteekend tegen het vonnis waarbij hg tot 14 dagen gevangenisstraf is veroordeeld wegens do anarchistische betooging die eindigde met de plundering der St losephkerk Gisteren kwam do zaak voor doch daar b aure niet verschenen was werd het vonnis bg verstek bevestigd Mr Labori heeft het houden van een conférence te Brussel uitgesteld tot na af triomfen waarnaar ik nauwelijks luibterde f In het koffiehuis vertoefde ik slechts kort Zijn partij domino verveelde mij en toen ik hem bij zijn kop koffie drie glaasjes rum zag doorzweigen werd ik beslist tegen hem ingenomen Toen hg verdiept was in een gesprek met eenige kunstliefhebbers slenterde ik in eene zeer ongelukkige stemming de straat op en weldra de stadspoort uit Een open oog voor de schoone natuur had ik ditiïlaal niet Onwillekeurig herhaalde ik steeds bij me zelven hier leeft ze dus met dien man onder zulke menschen I en zij heeft nog een lang leven voor zich waarin het langzaam maar zeker bergaf zat gaan Hare vroolijke kalmte aan tatel had mij een oogenblik misleid Üok m hef huis van oom Achatz had zij geen leven f ebad zooala zij het verdiende Toen echter droeg zij het hoofd fier op de krachtige schouders en straalde haar on dai alles vroolijke levenslust uit de oogen Nu Het ze het hoold meestal hangen en hield de oogen neergeslagen Mijn medelijden met haar was diep en teeder Maar wat kon of mocht ik doen Waa het niet het verstandigst de Ahnfrru Ahnfirau te laten blijven en onder het een of ander voorwendsel zoo spoedig mogelijk te vertrekken Mijn noodlot echter wilde het anders Wie anders zou ik in de bos chen op den heuvel ontmoeten dan de moeder en haar kind Blij verrast keerden we met ons drietjes Ungzaam heel langzaam huiswaarts Zij vertelde mij dat m n vroegere leerting op doening van alle aan de Dreyfnszaak ver waute processen d i tot Mei a s Men verliaalt dat alle offtcieren van iKi t garnizoen van Parjjs geweigerd haddeq de uitnoodigingskaart aan te nemen van het laatste bal in het Elysée De minister vajl oorlog zoa toen den korpsbevelhobbers b vel hebben gegeven uit ieder regiment een bepaald aantal offloieren aan te wijzen die aldus als t ware ambtelijk tot het bijwonen van het bal worden gecommait deerd Dit gefneht wordt thani beslist tegengesproken De Figaro bevat het ongelooteijjk bericht dat de regeering genegen is vergunning te geven om tijdens de Tentoonstelling stierengevechten te doen plaats hebben in de omstreken van Parijs DulTBCHLUID Te Wttrzbnrg heeft de krijgsraad een soldaat veroordeeld tot 19 maanden gevangenisstraf omdat hij zich met een bijl ipn rechterwijsvinger had afgehakt ten eintfa afgekeurd te worden voor den dienst Tengevolge van het eten van bedorvenworst zijn te Neunkirchen drie werkliedenoverleden twee anderen zjjn ernstig ODgesteld I I iVl Jhrt WMll II II tMlU M i v r i uB i nuif ueeii nrnnmfM w Aan het feestmaal dat eergisteren ter eere van prins Heinricb in het paleis te Berlijn plaats had stelde de keizer een dronk in op den prins waarin hij wees op de geestdriftige ontvangst welke alle klassen der Berlijnsche bevolking den prins hebben bereid Deze ontvangst is een ondubbelzinnige vingerwijzing hoe groot de zucht tot versterking van Duitschland s macht ter zee onder het volk is goworden Het Duitsche volk is het met ziJn vorsten en zjjn keizer eens dat het oen nieuWen merkstccn wil plaatsen op den weg van zijn machtige ontwikking door oen groote aan de eiscben voldoende vloot te schepeen De m nwerkers te Zwickau Saksen hebben besloten heden den arbeid te staken ongeveer 12 000 arbeiders ziJn in dit besluit betrokken Zy eischen loonsverhooging en invoering van den achturigen arbeidsdag 008TB lllJK Ho OAKUB I Het huweiyk tusschen aartshertogin Sltephanie en graaf LoYiyay zal te MIramar door den bisschop van Triest voltrokken worjden de cadettenschool wai en dat zijne zuster Lei poïdine met tneef Cl atmir was verloold Mademoiselle Suton had kort na mijn vertrek het kasteelvoor goed verlaten 1 Eene Engelsche jonge dame had de Fram iw vervangen 1 Tante was genoodzaakt geweest bij gebref aan een medespeler het ïrabuge tegen het Patience te verwisselen Zoo nu en dan kwam de nieuwe predikant de oude was overleden s avonds een uurtje ophet kasteel Oom Joachim wai nog de oude alleenwat afgetrokkener en grijzer En nu fluisterile ze ga ik u Johannes iets modedeelen dat gij dient te woten Nooii heb ik ge weet het uit den grond mijns harten iemand zoo veracht aW oom Achatz Toen ik nog maarkort te zijnent wah wilde hij zirh laten sdjeiden van tante en mij Imwen Reeds toen zou ik zijnweggeloapen puur medelijden met tante die lieve martelares hield mij terug Toen zocht en vondik steun en troost bij God Hij wat het die mij beval tusbchenbeidc te treden toen een gojid onschuldig menich voor mijne oogen grievenjd wenjbeleedigd De maat is vol riep eene stem in mij Hier ia dit huis waar allo menschen waan Ie met voeten wordt getreden moogt gij niet langer blijven Ik de d wat ik h et kon hten Ik wist hoeveelik waagde maar God heelt me ook nu niet verlaten Hij heeft me in ravjn kind iets gescjionken dat m menig bitter uur vergoedt en vanjaar totjaar meer voot m ui worden