Goudsche Courant, zaterdag 17 februari 1900

if Zaterdag 17 Februari 1900 38ste Jaargang No 8123 o Vt r sr ft mwmt mmmi DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Talafaan Xo § ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centtn iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeleruoD o Ht De Jitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Spreekuren van 10 tot 4 uw DONDERDAGS van 8 tot 4 aar VRIJDAGS van t 4 mr ZONDAGS afwezig I QoDDA Dmk van A BRIMKHAN Zn Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN l te Prüs LANDAUER met 2 Paarden 2de EUTUIG 1 Paard 8de a 1 Voorts 20 KIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prijs per Lot M Cent A Ermkman Zn LANGE ÏIENDEWEG Thiiny i WondHbalifm a do gohefile worelil liokfnd en geroemil Oaovertroffeii middel tegmi all Borst L o u r L e i e p ItaaKZlftktVll DK Inwendig Vzoowei a s ooit uitwbiidig in hijua ttUt xiektogevallen mot goed vovolg aati ta wendon Vr j perflilCOU t 1 ptsr post t 115 Thiirry i Wondinalf bezit een titanog ougelt inde geueeskraclit eo litiilzAme working Maakt meeatnl elke pijnlijke en gevaarvolle operatie gebeol ovurlHHli Met deze zalf vrenl een 14 jaar oud voor oiiKeueeslIjk reboudeii tieeiicezwet en odIudkb on bijna jsi ttar kRIlkerlUdeu ceu zeU Hreniit genuKiug en verluchting der pijnen by wouden ontatekingeneaz van allerlei oanl Fr s per pot f 1 60 per poet f 1 60 Centraal Oept t voor Nederland Apotheker IIRNRI SiNDEHS ÏUiVin B Amsterdam Wur geen dep6t ii bMtelte men direct aan die ï ehotienipothcke ilu VillVMüY lu Pregradi bel KokitMb OeiUrreiob Qelitve proipcctiu te oiitbMeQ bij bet Centraal Depot ïiiiuden KokiD B miterdau Wie ceker yn trii u Ecbte lUel CaCaO ts antrangan lawinen Mtald ab na t 1 pnafoamiogen In ditn Sandd gekomen onder dw naam dea nitrlndm Dr Hiohaella nrraardigd p d baat inaoUnea In het veraldbaHHad MabbUaaemant raa Oebr BtoU Mok te Kanlan lieht J FT12iel2 eIH Eikel Cacao in Ttarkantai baaaas Doa ICflul OaMO la mat malk gakaokt am iigaBama gaionda drank toot dagaiykacih gabralk een i thaaiafala Tan t pote Toor aan kop dwoolata Ala geaaaabaebtiga drank bij faral ran dlarrbaa alaohta mat atar ta gabniken Varkiügfaaai by la ToaauMaata B 1 Vt Ko Vt K maa t 1 B4 o 0 90 a 0 36 Oanaraaliactagwiroenllgar i r Vadar hmd Junut MattenkMt Amaterdam Kalretatraat 108 Een ware Solial Toor de ongelnkkige slncbto ers tier tltharlakltiiig Ooama en gelw nii iit ii tingen ia liet beroemde werk Z Dr Iletuu s ELVBEWABi Hollandwihe uilf HTe iiiet 27 aib PT t2 golden Ieder dif aau de THraobrikkelyke gerolgen vati deze ondeu l l dtmooi het lezen de nprecbt leennR duhot geoft redt jurlükc duizend van eeii Mkoren dood Te rorkrggen b i hetVer lagtMaguiu te l ipsig Neiimarkt ÏU franco tegen iniending van het bedrag ook in poitcegoli on iu alken htvVtüütdel in loUand Cieeii Lii elscli mnnr Echt BOEHEITBEOOD ia o n de K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 a Hal bast onaokatlainula as c makkalyltBta poctsoilddal voor Uearaa an vooral damaa an Kloilerachoanwark Is da Apprtluur van C II MUIIsr k Ca C P airlln Beatli Slr 14 Minlettafoed Uü op naam an fabrlakamerfc vari V kaa hv KMr a WtakaUert la ithaaawifk lalBHI Ha Iraiarvaaq aai QM rial Dekal hv W larasM aB Anika 5 O O U S ♦ ► tiG5 v icrisria A 3 TüE3 jA i E3sr Kort oversicbt on er PrUsoourant SHERRIES Palu en Gold Dry van af f 16 50 per 12 ess BOODE en WITTE PORTWUNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 fleach k s a b O O o i t e 03 ft ft Vi o ft H 3 ft 9 BODEGA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC k i 1 75 2 25 1 2 75 1 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 g Per PI PeT Ani 45 PI I § LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 g 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 o J St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 o g PAUILLAC 1893 1 25 53 O o u I GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 S h g 8AUTERNE 1 2 Sd 5 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 gg BOUBGIWNE 1 10 47 P a De Sessclien zjlr iJi de prezen begrepen en worden ji 3 ets per stnk teruggenomen sy elke hüCfcelMid verkrijgbaar biJ e ttrina T CREBASl Gouda Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract m mM uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 ü iiCHAIIi Co I enllaa ll iilmancicrs VAN VAN VAN VAl VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK aOHAlK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK B HAIK SCHA IK SCHAIK SCtlAlK Ac Co e MeliaDtbe ia liot lieete middel der wereld Co S Sdellanthe geneest Kinklioeat Co s tVtell ntbe lïeneeat zoowel oud nla jon Co S Ittellanthe mat ia mü LuTa e2iii ontlirokcu Co fi Moiiautbe stiiat voortd irenü oader Sctietku di loezioiil Oo s IVleliaDthe helpt onliurroepelijk Co 8 Meltantbe ia bekn md m t ËerediploHia a Co 8 Mellauttld ia btkrooml met Gelui Co 8 Mei anthe u belirooml met ZiUer Co s Ueliaathe ia verkrijiibaar lO flftcooa van 40 CU 10CU en f i bü Firma If OI jMf Jt Co WestliaWn 193 fl m ia D jW A ifi Kl iw BE lOO K I ym MILl Veeratal 13 120 te 111 0 A BOUMAN McorJrKkt J Ta TOaKEN Jl ioop It V WIJK Ourfeic T I M KOLKMAN WadJinmet II ItOLLMAN Bodegrarm PlNKiK Nieuuierktrkad IJul W 1 Ti DAM Haattrtcht A N TinZESSEN Seioon wcen wmfmnn i l f PiW W Wl Door DeiMcah IgcmeMi attnbevolvn MHIMI Met EercDlploina en Goud Bekroonde T PRAEPARATEN VAN aan eetluat slechte ina I arr rhl ï k lgeenTeraterkendeiaNA WaNtegentw kte lia a alUVIi loowel bij kinderen als volwassenen gebrek a apUsvcHerloi ssnuwli dpijn ter veraterklnj na alekte of kraambed koorta en hare gevolgen OUINA LAROCHE PERRUGINSUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleaksucht kwalen van Kritlachen leeftUd en Verkrijgbaar iii flacons i f L90 en X I iItaI fl fl voedMam veratarkend aangenaam van smaak voor dagelijksehgab alk L ilVd V a lV vooral voor kindefan Bwakken en klterachtige gestetlaD teer aan te bevclcn AU geneeakracbtige drank hij atoomlasen der apiJaverterln sorganen en dlaxrhée ook voor luigelmeen en kleine kinderen l ni per bus 1 X Kgr 1 70 a Kgr O M X Kgr O OO Chemisch Kil Altreaaat Aa Speciaal voor Kindervoeding in bussen i S KgT O 0O lulvare IWCIIvaUIKcr Kgr ƒ 0 50 K Kgr ƒ 0 25 Acéhrna l af 4+on Hei lookeneener halve Cigarette is voldoende ter beatrij aUlllla V IK CUCII ji g de hevigate aanvaUen van Aathma etc In doosjes a J 0 80 en O BO IZIZ Tfltnarinrip Rnnhnnc vvxnt purqatief tegen verstopping Aam I alllgrillUC PUIIUUIIa Migraine Congesties etc vooral ook alslaians voor kinJeréu liewijten de Tamarinde Eonbona van KRAEPF LIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de maak aangenaam is Prijs per doosje O OO en 0 60 Qol vsSal DaeéllloC algemeen erkend als het BESTE huismiddel Oai UliaK r aall 11ca t Hoeal verkoudheid en Jt lP o hj een alUmoploaaead ea venacbtend middel bij uitnemendheid uitilultend in P fleichjes verkrijgbaar Pr ij ƒ 0 10 pef flesch je S froéparalfn nm KRASPEUCN ft HOtM U t t i f alltM rMt M m Pom êhftéthH waarop é naam tm kaïutltêkmmg m rmftrvptaar kij t mutit Mpotkttert tm f rofist m KRAEPELIEN k HOUA Hofleveranciers ZEIST Patent H Stollen M lUni rm anti nr iiini ritriuni niniturt ininlrlll caliUii D0r gromm ErfolQ dtr uiMH i utfnt H SiotUn m mngvi fut Mui Mf Utn kaufê Mft untêt Melë schnrf H H Nf oUni mif tm urn JirMl oOte bt teMttn iifnhaMilunil Él ëmm wr NtUt f lt i Warnung h Wenscht gij eenflinkenKnevel gebruikt dan niets als ééne Flescli s Het is gebleken het eenige middel te ziin dat werkelijk snccès heeft Als nen de gebruiksaanwijzing goed opvolgt is ééne Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar biJ H H Coiüenrs en Drogisten of direct na ontv t postw of postzegels k f 0 70 bj A v QEPFEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Plac f 2 70 12 5 00 Met Reclame plaat Franco rembours ttRAIfl MAftABufS DV Irjntenips NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons gelllus treerd modealbum voor het WlHlemeizoeii nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HMJDLESJALUZOT C M aris Hetzelve wordt dan omgaand jratla en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrj van alia kosten aan huis met a verhooging ileexpeditie kantoor te Itozesd isl N li FEANSCHE STOOMVERVEID IU cheiiiisoiic Wasscherij VAM H ÜPPE HEIMER 19 KrHl kai e RottBrdatn UebrevotvKrd di r Z M dan Koning der Balgen BoofddepSt voor GOUDA da Baaf A VAN OS Az r pecialiteit voor het gtoomen en verroit Tan He Hoeren en l ameNgBrderoben aleook allo Kindergoederen Speciale ioriohting voor het atoom a van pi achemantels Toeren bont ens Oordynen tafelkleeden est worden naar do oieawBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of gevortd worden onachadelQk voor d geaoDdtieid Tolgens staal bewerkt GEUEVER k imj H Merk t NIGHTCAP Tnrkrngbwu b t PEETERS Jï AU bewijs ran eohtheid U oaohet en kurk ttoeds tom ii D Tsn dm na n der inu f HOPPB E CASSl TO TANDAET8 T 11 rfmarkt G o u d a m SCHIEDAMMER EAÏEESJAN iSBEID KIEZERSLIJSTEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat de op heden door ben vastgestelde Kiezerslijsten voor de Kamers van Arbetd ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd en dat tegen betaling der kosten aischriften daarvan verkrijgbaar zijn Bezwaren tegen dïe lijsten kunnen binnen w rtien dagen na heden worden ingediend bij Gedeputeerde Staten der Provincie Gotida den isen Februari 1900 Burgemeester en Wethouders voornoema R L MARTENS De Secretaris BROUWER KE ÏViSCiEViXG De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Baad dier Gemeente in ijne vergadering van den 3oen Januari tgoo is vastgesteld de volgende VERORDEHING tot wijziging der Algcmeene Politieverordening voor de gC meeote Gouda EENIG ARTIKEL In de Algemffioe PolitieverordeniOft ooi gemeente Gouda vabtgesteld den i September 1896 en afgekondigd den i4n dier maand wordt artikel lös gewijzigd en gelezen als volgt nDc voorwerpen of het vee waardoor bepaalde f marktplaatsen zijn aangewezen mogen op geeh randere openbare plaatsen binnen de gemeente ten verkoop opgesteld worden zonder vergunning f van Burgemeester en Wethouder Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 6 10 Februari 1900 in afschritt medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar h t behoort den i6en Februari 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER attffi InRICHTINGïM welke GEVAAR SCHADg OF HINDER KUNKIN VEROORZAICRN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemecne kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen vui FEVILLEIOIV Vroeg Verwelkt Naar het Dultaoh 33 Ja als ik hem niet had 1 suchtte zij en streelde het blonde ko je H heeft me nog nooit een oogenblik verdriet bezorgd Hij is mijn gansdi geluk l ffUw gansch geluk Louise V Nauwelijks was me de vraag ontsnapt of ik had me wel de tong kunnen atbijten Doch zij redde mij uit mijn verdiende verlegenheid yVersta mg niet verkeerd Johannes Hij ia niet mijn eenig goad maar m zijn bezit voel ik me volkomen gelukkig Gij kent mijn echtgenoot nog met Hij is een edel mensch en zou uit liefde voor mg alles Trillen doen Maar zijn beroep brengt mee dat hij de wereld in een geheel ander licht beschouw dan ik Edoch in welk gezin is er volkomen geluk Men moet zijn best doen om het stukwerk volkomen te genieten en dan alleen wordt het ontoereikende toereikend Als ge noff een paar dagen blijtt zult ge vele dingen geheet anders beoordeelen U wist niet wat te antwoorden Het kind is erg nerveus zei Louise en streelde hem f als hij maar wat meer in de lucht kon zijn Maar ik heb steeda de handen vol en met moeite A Bruijstens om vergunning tot uitbreiding der stoomkracht in zijne Bleekenj gelegen aan de Karnemelkaloot wijk R No 374 Kadastraal bekend Sectie A No 1441 De firma E Estié Co om vergunning tot uitbreiding der stoomkracht in hare fabriek gelegen aan de Kaudeelsteeg wijk O No 484 Kadastraal bekend Sectie D No 3309 Dat op Vrijdag den a Maart 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde ver uunmgen ïR te brengen en dat gedurende dne dagen vóór dien dag op do Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennis genomen Gouda den 16 Februari 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KlelDhaadcl In slerken draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen mgevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift vaiide navolgende persoon waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localiteit sterken drank in liet klein te mogen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Gouda den 14 Februari 1900 Burgemeester en Weiiiouders voornoemd R L MAHTËNS De Secretaris BROUWER Ituiieiilitndsfii Overzicht De berichten eergisteren door lord Roberts van de Modderrivier gezonden hebben in Engeland groote blijdschap gewekt Het feit dat lord Roberts den inval in den Vrijstaat is begonnen is voor velen nl even goed als het bericht van een overwinning Zoo ging het bjj het oprnkken van Buller ook en biJ elke nieuwe poging tot ontzet van Ladysmith herhaalde zich dit verschijnsel Toch is de zaak voor de Boeren moeilijker geworden sedert Modderrivier en Schotznek Zij hebben twee maanden werkeloos gelegen wat toch wel eenigen invloed gehad moet hebben op hun moreel al hecht men ook geen groote waarde aan de berichten over oneenigheid tnsschen Transvalers en Vrijstaters Daartegenover zijn de Engelsche troepen te Modderrivier 100 versterkt dat do ongetwjleld gedemorali breng ik het zoover dat ik middags een uurtje met hem uit kan Speclberg ziet dat met hij g iat geheel op in de kunst Weder waren we dQ stad genaderd Voor hun huis nam ik afscheid Ik vroeg ot ik het genoegen lou hebben haar in den schouwburg te zien Neen zij bleef altijd thuis en daar haar echtgenoot na de voorstelling zich met zijne collega s in de tRessource ging ontspannen kon ze mij niet wel ontvangen voor den volgenden morgen In elk geval hoopte zij mij a n tafel te zien s Avonds woonde ik de voorstelling bij Alle plaatsen waren beset en de recette was mtfér dan goed Het zonderlinge stuk een voortbrengsel van eene nog in de banen der romantiek ronddwalende phantasie eena dichters maakte in de ge brekkige omaaving eenen betoovercnden indnijc Jaromir Spee l rg zag er op het tooneel zeer schoon uit en ik bifgreep nu hoe zijne voUe zuivere stem op het hart van een twintigjarig mei ije eenen onvergetelijken indrrfi moest maken Vooral in de scènes met Bertha maak e hij door stem en intonatie zulk een indruk dat het obliek in stormachtige toejuichingen losbarstte Hi nam iil die eerbewijzen zooaW het een uit i kend kundlepiar past met een koele buiging aan Zijn scherpe blik had mi reeds onder de voorstelling ontdekt en voor hij het tooneel verliet gaf hij mij een wenk die zooveel zegrgen wildfl als we zuilen elkaar naar ik hoop straks ontmoeten Hiermee was ik echter verre van geiend Mijn atkeer van hem was sterker dan ooit aii seerde regimenten die bü Uodderrivier en Schotmek klop hebbon gehad Su nog slechts de mièJerheid vormen Roberts leger is nu drie ol viermaal zoo groot als de macht die twee laanden geloden tot ontzet van Kiraberley tprukte en het bestaat voor een goed doel b ruiterij Buitendien Lord Methnen is ge opperbevelhebber meer en dat kan op zi wlf al heel veel betoekenen WimriUen dus den ernst van den toeatand voor Boeren niet verkleinen al gelooven wij d4 de moed en do vindingiijkheid van de B reu en hun aanvoerders nog zullen stijgen naarmate het gevaar grootor wordt Dit is zeker dat alles wjjst op een belangri e besüBsing die wol een keerpunt in den veldtocht zuu kunnen worden In bat Hoogerhnis had gisteren de beraadslaging plaats over de militaire voorstellen der Rjgcering LoiyRosebory meende dat de voorstellen onvolaiende ztjn Indien nog 50 000 man noidig mochten blijken voor den oorlog in Znidaltika waar moeten die dan gevonden wordaSP Een crisis staat voor de deur Er dreigt gevaar Op hot oogenblik dat wjj iederefi beschikbaren man naar Znid Afrika zendei kunnen wQ niet rekenen op de vrienAchappelijke stemming van vreemde natiev Indien wij Zuld Afrika verliezen aondW wtttBvens d n BtMm der kotoBttirverliezen en zou het Hijk uiteenvallen Lord Lansdowne verklaarde dat generaal Roberts niet om meer troepen gevraagd heelt dan opgeroepen zjjn Ér zijn andere troepen gereed indien h om meer vraagt kannen die gezonden worden Lord Kimberley sloot zich bij Lord Rosa bery s donker inzicht van den toestand aan Lord Salisbury zeide dat de onlusten die thans ontstaan zijn niet het gevolg zijn van imperiale uitbreidingspoiitiek maar van misrekeningen in 1881 en 188i Bij vroegere gelegenheden heeft Engeland zich ook wel bij het begin van oorlogen in ongeinkkigen toestand bevonden doch onze vaders lieten zich niet ontmoedigen na zulk een kortstimdige proefneming als thans iu Zuid Atrika plaats had Het is te hopen dat thans een omnekeert lal komen Doch onder alie omstandigheden moeten wij het voorbeeld volgen onzer voorvaders en ons niet laten torneerslaan De Regeering is overtuigd dat de oorlog tot een goed einde zal worden gebracht en meent dat de voorstellen voldoende zijn voor de gebeurtenissen Er kunnen onvoorziene gebeurtenissen plaats hebben doch indien die voorkomen jjjjen wij die met een kloek hart onder de missi hien wei omdat ik hem in zeker opzicht moest bewonderen Ook verlangde ik naar de eenzaamheid om met me zelven in t reine te komen of ik zou blijven of heengaan Ik hield me daarom bij het verlaten van den schouwburg op den achtergrond en was de aller taatstd die het gebouw verliet Het was eene heerlijke zoele heldere nacht diepe stilte hecrschtc er in den tuin en op het plein Eensklaps hoorde ik een lichten stap achter mij en eene zachte welluidende stem zeide hebt gij zulk een groote haaat dokter dat gij zelfs met naar eene onbeschermde dame kunt omzien l iat staan haar uw geleide aanbi den Tegelijk werd er een hand door mijnen arm geschoven en zag ik in de groote melankolieke oogen van juffrouw Victorine Ik heb me opgeliouden vervolgde ze en verheug me nn zeer toch nog gezelscliap te vinden Daarenboven wil ik u gaarne wat beter leeren kennen en aan talel in tegenwoordigheid van mevrouw Speelberg is mij de keel als dichtgeknepen Kom maar u behoeft niet bang te zijn dat men ons in dit nachtelijk uur samen ziet wandelen Trouwens zal het u wel even onverschdligjy jn als roij wat men in dit kraaiennest v n K i enkt HaL li chtzinnige toon stuitte mij geweldig tegen de borstw Ik iotVoordde dafirom er koel zeift een wei ig bits Het verwondert roij dat mijnheer Danidl dien dderdienst aan anderen overlaat oogen zien De Regeering is voornemeiu ta volharden in haar vertrouwen op den moed en de vaderlandsliefde der natie Toejuichingen In het Lagerhuis werd van da militaira voorstellen der Regeering het voorstel tot verhooging dor werkelijke sterkte van hat leger aangenomen met 299 tegen 3é stemmen Een belangrijke bijeenkomst vanledefider liberale partij in Engeland had eergis erenmiddag min of meer in het geheim te Westminster plaats Zij werd b jgewoond door verscheidene liberale parlementsleden waarvan velen redevoeringen hielden Alleen de Manchester Guardian heeft een uitvoerig verslag van de bijeenkomst Daarin werden vjjf resoluties aangenomen waarin de oorlog tegen do Boeren veroordeeld wordt als een misdadige misslag aanhankelijkhi id wordt betuigd aan de oude whig politiek van Canning Fox Gladstone Bright en Cobden geprotesteerd tegen het imperialistisch veroveringsbaleid dat de begrootiugcn yan oorlog verzwaart dank betuigd aan Harcourt Morley Bryco Cortnoy en andere woordvoerders tegen den oorlog Besloten word geld bijeen te brengen voor de oprichting van een bond met den Inhoud der hier gemelde motiüntot program Uit Londen wordt aan de Petit Bleu gemeld dat de demoralisatie oader de Engelsche troepen steeds aangroeit Het ministerie van oorlog verborgt met de grootstezorg de geschiedenis van zekere bataljons die weigerden voorwaarts te rukken vanzekere Ieren die naar de Boeren overliepenvan zekere voorposten die zich kalmpjeilieten gevangen nemen Men leze de telegrammen der laatste dage Steeds is het slot vijl vermist drie vermist enz Als Roberts niet spoedig een overwinning behaalt en daardoor wat afwisseling brengt in het eentonige der Boeren overwinningen vreest deze Londensche correspondent dat do demoralisatie zoo zal toenemen dat da Engelsche regcering aan een zeltmoordwaanzin moet lijden als ze don oorlog doorzet Een Rotterdamsch koopman uit Londen beeft van een Hollander een brief ontvangen waarin het volgende voorkomt Een mijner kennissen in het War Otfloe deelt mij zooeven mede dat er geheime berichten ontvangen zijn uit Kimberley die om dringende hulp smeekcn Indien de stad Die riep ie met een harden lach Eerstens heeft hij heden niet meegespeeld Kn ten tweede ofschoon hij mij gewoonlijk het hof maakt hebben we vandaag het juist erg aan den stok gehad Het is slechts uit gewoonte dat wij altijd bij elkaar zijn Zijn hart zoo hij er een heeft behoort eene gansch andere Zou ik mogen vragen Waarom niet het is een publiek getieim Hij is tot over de ooren verliefd op de directrice ofschoon zij zulk een koude visch is dat mij een rilling over den rug loopt als ik haar aankijk Zij behandelt hem met sarrende koelheid en als hij tot razernij geprikkeld dan zijn hart voor mij uitstort doet Tiet hem goed zich door mij te laten uitlachen Ziedaar onze verhouding Misschien had ik u dat niet zoo openhartig moeten vertellen want gij sijt immers aan haar vermaagschapt en vereert haar natuurlijk ook als en hedige Maar ik kan t niet helpen ik vind haar nu eenmaal onuitstaanbaar met haar istiltsdame air en haar martelaarsuitdrukking die zij aanneemt zoodra het gezelschap wat losraakt Zij had uit onzen kring kunnen wegblijven Maar eenmaal heeft zich toch menscheiibloed in haar aderen doen gelden toen zij zich namelijk dien Speelberg aan den hals wierp Dat zij hier is is een ongeluk voor den direc leur Vroeger was t zulk een aangen iam galaat mensch een echt kunstenaar Icgenw ordig ia t een ploert en speelt hij op bevel van zijne adellijke wederhelft de zedemecster WtrA vtrvaigd