Goudsche Courant, zaterdag 17 februari 1900

itlenwc Voorjaar en Zoinersioffen VOOB MMM KLEEEIM A VAN os it Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Iflrithnum mm ti iteurs van Amsterdaiii II FEBRUARI NluniAiio Oarl Nml W 8 l idilü tiio dlic 8 dito dito ütto 8 Hoiioaa 0 1 Gou II 1981 98 4 ITALH Iii ohr i D 1869 at 5 OoaTlKM Obl m papiar 1868 I lilo m Bttrer 1818 4 PoaioaAL O J met oou on 8i blo twket Rn UHS Obl Binoonl 1894 4V duo QHOona IKSO 4 dMo lin Rullia 1889 4 llto bg Hop 1889 90 4 dito ID iroud lean 1888 6dill Hvto iitu gs4 6 aPA l PHr i rhull 18S1 4 Tuaiaij O r O gv lMll 18 0 iGa l fmnf at ri DHae loaiiio MiraO ïoiDAra Rp obljt Ha Mmoo üb t Soh 1890 6 Vin toiLA Obl 4on iBp 1881 AnaTaami Obliuatiao 18v5 SioTTiiDill Sliid lo u 1894 8 NlD N Atr Hmdolii aand Arend b T b Mo CortifioateoOell MaaKchaDp ditoAro Hypoiheekb paodbr l aCnU KJ der ïoratanl a nd a Or Hvpothfakb pandbr 4 i 101 Nodarlanda ha jaak aaad 804 Nad Haodalmaataoh dito lfi4V4 N W k Pao Hyp b pandbr I 9 Roll Hj lOllieekb paD ll r 4i Uit HTpolbookb dito 4 t OoiTlin O t Honn bank aaad 118 RoaL HjrpotbMkbaiikpaodb 5 110 Slotkrt 81 93 98 Vrkrs 81 9S V 93 100 88 8811 88 14 84 96 96 6 101 57 99 8 100 84 WO 91 9 4 6 485 65 4V iI Avlaita Equi bypoth paii lb 4 90 Mai I o l r Li n art 6 19 Van Holl IJ 8poiir Ma a nd lU Mij 4 t Etpl f St Sp aaad 10 Nad li d Snoorwegm aaad 194 Ned ïuid Afr fipni aand 186 dilo ililo ilito 1891 diio 6 100 IliUl poor l 1887 89 A Bobl 8 55 Zllid It 1 8p iiiij A H obl 8 66 PolBiLWaiKhau Weenenaand 161 Rüai Sr Rti a 8pir Mg obl 4 1 UallfAhe iilto aan I Fa t iwa dito aaad 5 Iwaoit DomlT tito a Bd 5 IS Korak Cb Aiow Sp kap opl 4 100 dito dito obliK 4 100 AMiailA ftinl I ao 8p Mij o 1 5 114 Oh 0 North W pr C a nH dit dito Win St f eler obl 7 1 141 Daofcr k Rio Gr Spm ran T a 58 Utiiioia OaDtnit obl ill aoud 4 j 105 Louiaa iMa bflIliCert r aand Ï4M fu N 8p M lehyp u 6 104 Hia Kitn a r 4pCt nre aaod 87 N York Oiii i o k Waal aand l6 Ptna dto Ohio obliit 8 Oranon Cahf bjp ii nood d 9 Sj Paul Minii i Manit ob O a Pao Hoofiga ob ig 6 48 dito dito U 0 Col Ie fayp O h 04MADA Oari 8outh Ohert r aaa 1 r 8 Tm 0 Rallar t Na lo h d o O Amiterd Ommbaa Mjj aand 1 80 Botterd Tramire Maaia and 110 NiD Stad Amaterdam aaad I 108 Rtad Bo tordam aaad 8 101 BlU ll Stad Anloerpea 1887 1 99 Siad Bruaul 1888 100 Uono Tbalaa R i nllr G aelKh 4 117 OuiTlKa StaaUleenig 1860 6 lil K K Ooal B Cr 1880 8 101 SruiJi 8lad Madrid 8 1161 84 Nm Ter B a Arb Spoal oerl V 18 Directe SpoorwegverblndlDKen met GOUDA Wioterëlenst 1899 1900 AaaiscvaoKeD I October TUd vai Greeowlcb OnBl ReTTIBDAMaiaa aaraa 10 49 11 11 ll ll 11 18 11 51 1 15 1 11 8 85 Ooudi 7rlO 7 18 8 19 8 18 9 01 9 14 Maoniroeht door 7 11 r 45 a Viluwarlmk 7 14 8 51 Oap Ua a 7 41 f i 1 59 aoHnrdua H 10 1 50 9 08 9 81 BottardamD P a 8 48 9 81 Bottardun B 8 11 9 01 5 11 l ll 7 14 1 1 01 1 14 1 11 5 40 8 10 7 81 Ê a K f a 50 T AUav laa Dloalafa laaa la aa la Ualaa Iska kilbalalai Of laa baiaas liji Zaala Uaaiila a Oliaiaf Miilaa ialia rataiirtUiattaa Ta c la la kl whfünliaif taps aakalai maktpciia JI Halliailaita Sps L Zilia 851 KOTTIROAM SOCBA TUa Batterdus B iin a Rotterdam D F Sottardtm H 4 45 5 45 Oapalla 55 1 58 Hiaii Var 1 04 8 06 Hoardlaakt 5 11 14 Boada 5 17 8 10 6 19 7 44 1 09 8 14 9 00 9 88 10 09 10 17 10 49 11 54 19 01 11 84 1 S 1 09 1 91 11 4 09 4 14 5 10 5 45 5 15 4 AUaaa la aa la Uaaaa aika kalalaa a haaltatial De Opruimingvan alle voorhanden tiOHtumeK Uantel Japóiistoffera EN WITTE COEDERCfV tot de bekende Inge prljxen zal lot on met 34 FBBRUARl voortduren D SAMSOM ap laa laaf kaa alat gaaakaal varlaa 0 Pollaalaaka aar L latra aapplaauathawjja aa la OaH ag ia to Wa oaa Uta QOUDA OEN llAAO 9 11 9 18 9 51 1 14 9 45 4 18 7 1 8 10 8 9 9 18 J U I 11 a 86 C 1 41 1 48 8 8 40 9 89 9 18 10 15 1 41 4 15 0 II 9 55 9 08 9 45 10 1111 11 11 16 11 09 1 901 41 9 00 4 00 4 15 4 4 5 5 80 8 111 41 I St S 15 9 48 10 19 J 10 11 1 96 4 81 8 18 9 49 1 10 81 1 50 5 05 80 10 01 10 48 1 01 5 16 8 H 10 11 F 9 11 9 86 8 0 III A A H T 8 D i W oaU 8 9 8 09 8 119 11 lO tOlO l 11 03 1 061 161 11 4 0 6 08 15 1 18 M 9 18 9 86 0 18 AfflaLW 8 01 8 88 9 09 10 10 10 S4 11 48 11 511 51 3 18 4 15 4 515 506 519 0010 0 0 1010 0 1 45 imata 1 I 9 0 1 II 10 18 11 09 1 011 1 l n 1 41 4 10 111 6 01 9 1110 8 10 15 10 1 11 00 VEBSCHEIDENHEID Een atudent uit Cambridge is zoek vermoedelijk wegens gebrek tfan geheugen Hij heeft in December een aanval van influenza gehad en daarna verdween hjj Men riep hem op in advertentiën en een dezer kwam hem onder de oogen toen hiJ in een restauratie te Londen zat Wat drommel dat ben ik l l riep hiJ uit tot niet geringe verbazing van zijne bnreh Zjjn geheugen scheen hem na zgn herstel van de influenza zoodanig begeven te hebben dat Bij zich niet meer wist te oriënteeren Het lezen der advertentie echter wierp een lichtstraal i lijne memoria hü herkende zkhzelf in i B uiua liabon laanm H 9 01 1 40 10 11 10 61 11 00 11 40 1 15 8 11 4 81 1 41 A 03 f ii 11 14 1 91 7 10 11 11 1 40 8 14 6 18 7 IS1 89 10 14 10 11 11 41 11 81 l ll 8 01 8 50 5 04 6 18 40 7 19 6 15 l v 5 19 16 9 111 45 I U l OMl li 10 a ll 1 114 41 610 7 I a 10 1 45 W 5 48 6 50 7 15 8 10 110 910 10 00 11 10 U l 11 070 1 1 1 10 1 45 5 0 8 15 7 90 1 11 10 00 n la 1 117 94 8 18 9 09 9 14 11 18 10 I 11 111 01 141 11 4 11 4 18 5 41 7 511 14 9 11 U IO J J 1 49 9 10 10 15 lOJt 11 38 11 01 1 81 3 08 9 10 9 59 4 49 5 11 6 1 a J 10 11 11 55 11 11 4 11 7 1 10 48 I ll 4 9 7 8 I U 9 51 10 51 11 10 11 11 11 51 1 01 8 40 8 51 4 41 I0 6 10 7 11 7 51 niet biimeb 2 ii B weken ontzet wordt zalze zich moeten overgeven Daarom zalLord Boberti een aiterete poging doen omde itad te ontzetten En verder Er liggen in de brandvrije kelders van Kimbefley vour mlllióenen ruwe diamanten die nataarlyk onder meer in banden der Boeren dreigen te vallen Ia den Franschen Senaat hadden de verkiezingen plaat voor de begrootingscom missiee En ziet de beide ond mmisters van oorlog de generaals Mercier en Billot die door hunne nationalistische vrienden candidaat gesteld waren voor de commissie tot onderzoek dor begrooting van oorlog bebben het afgelegd 0eneraal Billot dio in bet 8e bureau gestold was werd verslagen door don heer Labbé de generaal kreeg slechts vier stemmen In het eerste bareaa kreeg Mercier slechts 6 stemmen zoodat ook hg gevallen is In Franache regeeringskringen hecht men aan deze stemming in den Senaat groote waarde Zjj wordt beschouwd niet alleen als een manifestatie van da Bepnblikeinsche groepen tegen de nationalisten wier vertegenwoordigers zoowel Mercier als Billot z n maar tevens ook als een bowgs dat de Senaat niet veel zin heeft in de amnestiewet Er zon tronwena te veel onrecht en te Teel kwade tronw bedekt worden wanneer het voorstel der Kegeering werd tot wet verbeven Ën zoo gemakkelijk zal de Senaat aan de generaals Mercier en Billot en aan hunne medeplichtigen de groote schuld die op ben rast niet vergeven VB Verspreide Berichten Fkaskbuk tn den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft door geheel Frankrijk een vroeseiyko itorm gewoed Het telefoon en het telegrafisch verkeer zijn bijna geheel gestoord Te middernacht bedroeg do snelheid van den wind 45 meter per seconde Te Nantes zijn verscheidene dakon afgerukt zes personen kwamen om het leven Op Uarttniiino ia de rust hersteld maar bet werk ia door de stakers nog niet hervat Eergistormorgen is een helache machine ODtploit onder oen rijtnig dat in de rao Borger te Parijs stond op eenige meters TW d plaats waar den dag tevoren twee Tap die machines waren ontploft Het ptwd wn het rijtuig werd gekwetat DoiTacBLiaD Dë begrootingscomroissie uit de Badcniche Tweede Kamer heeft 50 000 mark uitgetrokken als bijdrage van liet ri k in de onkoateH voor do fabrikanten en arbeiders e 4Ï arijsche Tentoonstelling bezoeken In den Harz woedt een hevige sneeuwstorm die het verkeer op vele plaatsenbeeft gestremd Men vreest voor hoog water De vroegere Pruisische minister van binnenlandsche zaken Herrfnrth is overleden 1 81 1 15 8 10 Het incident Hzmula Hnhn ia door het 1 15 1 09 8 41 7 B7 8 51 1 48 1 01 9 14 1 01 1 85 9 19 Oooda lavanlimHD MoarkapaUe Soatanaiar Zegvarnl Voorborg a Haga M Hage 5 41 8 05 7 05 1 10 1 45 8 86 Voorburg 5 48 Zoolam ïag 01 Ïownh Mo 8 18 Onoda 8 14 8 1 7 81 1 47 a lD O i Barauaikataala allaaa la aa 8a Uaaa boada 5 10 844 7 10 8 18 Uadow i li Woaid 5 41 Utnekt 6 08 1 4 8 11 1 58 t E tftraokt i 1 11 7 53 8 U Woenlaa 5 11 8i51 8 U üvdav 1 80 7 01 8 11 0 la 1 10 l ll 1 11 1 81 9 01 wiseeleu van pereoonlijke ophdderingen bijgelegd Under de havenarbeidera te Maagdenborg is een werkstaking aanstaande zg eischen loonsverhooging De Saksische spoorwegmaatschappij heeft wegens gebrek aan kolen het personenvervoer op haar lijnen moeten beperken Dagelijks worden veracheidene fabrieken in Saksen om dezelfde reden gesloten £ llOKL15D Volgens Evening News heeft koningin Victoria in verband met den ernstif en toestand in Znid Afrika haar reis naar Italië opgegeven Dinsdagavond heeft een hevige aneenwstorm over het geheele land gewoed BgLOIIS Het aantal stakende metaalbewerkers te Antwerpen is gestegen tot 2 200 POBTOBAL Te Oporto ia een vergadering v o indastrieelen gebonden om te beraadslagen over de oprichting van een directe stoomvaartlijn tnsschen Portugal en de Portngeeache koloniën in Oost Afrika Spi jb In Loon en Ualicië hebben overstroomingen aanzienlijke achade aan de spoorwegen toegebracht OOSTESRUK HOÏOABUÏ Zes jongens zjjn te Smichow Bobemen door het ijs gezakt drie verdronken BINNENLAND Naar wjj vernemen hebben verschillende Kamers van koophandel thans ter beoordeeling ontvangen een ontwerp tot herziening van het tarief van invoerrechten met verzoek hare wenken on opmerkingen waartoe dit voorstel aanleiding zou kunnen geven zoo spoedig doenlgk mode te deolen Zooals reeds vroeger is gemold beoogt bot ontwerp slechts een technische herziening met behoud der economische grondslagen van het tarief welk stelsel echter niet uitsluit een matige verhooging van het inko mond recht op verschillonde artikelen waarvoor thans 5 pet verschnldigd is Do verzending van het ontwerp aan den Baad van State kan in het begin Mr volgende itaaand Verwacht worden Do raad van Haarlem besprak eergister een schrijven van B en W naar aanleiding van klachten door een paar deraokratischo leden biJ de behandoling van do begrooting gouit over kwade praktijken die door verschillende met namen genoemde gedeonteambtenaren zonden zjjn gepleegd ten opzichte vooral van bloemen uit do gemeentelijke kweekerijen en van dienstbetoon van werklieden dier inrichting L 9 88 r 9 15 ll lS 11 15 11 41 11 51 11 11 9 41 p 10 11 11 10 11 18 11 18 f Mi a f 9 40 r t 1 40 9 18 9 58 3J t f a U 81 10 19 10 19 10 18 10 48 11 15 10 1911 15 11 11 11 18 11 10 a 11 41 a a 11 51 a 10 4511 45 11 11 45 1 01 l OS a 1 18 a 1 11 I l il 1 10 4 41 Door den voorzitter was daarover een breedvoerig onderzoek ingesteld waarvan do uitkomst was neergelegd in een alléén voor de raadsleden bestemd pak stukken met een openbaar schreven van B en W waarbij zij als hnn meening te kennen geven dat de nitslag van het onderzoek over t algemeen van bevredigenden aard is al is ook gebleken dat enkele onregelmatigheden zijn voorgekomen doch geen van dien aard dat krachtig ingrijpen of optreden noodig zou zyn B en W vertrouwden dat het onderzoek waar noodig een waarschuwing wezen zon en verklaarden dat hun vertrouwen in den gemeente architect den hoofdopzichter en den opzichter Boerkoel ongeschokt is gebleven Over dit stuk ontstond een lange bespreking die echter aan doidelijkheid voor t pabliek te wenschen overliet omdat gezinspeeld werd op de geheime stokken Maar hierin stemden allen overeen dat het een onverkwikkelijke lectuur was en dat de burgemeester het onderzoek op lofwaardige wijze had geleid De sociaal demokratische leden deelden het vertrouwen van B en W in de drie genoemde ambtenaren niet en trachtten deze alinea te doen verwerpen wat hun evenwel niet gelukte met groote meerderheid werd het schrijven van B en W onveranderd voor kenniageving aangenomen Men sehrf ft nit den Gelderschen achterhoek aan de Arnh Ct Een bekendmaking die in deze dagen op verschillende dorpen geschiedt Ijjkt als een voorbode van den te verwachten wettelijken leerplicht Br wordt nl herinnerd dat ten Gemeentehnize tot inzage ligt een Igat van de kinderen tusschen 6 en 12 jaar die noch school noch hnisonderwijs ontvingen Daarbij wordt de mededeeling gevoegd dat ouders van de op die Ijjst voorkomende kinderen geen onderstenning met uitzondering van geneeskundige hulp van gemeentewege zullen ontvangen Dit alles is nn goed en wel voor die onders die hnn kinderen in het geheel geen onderwijs doen genieten maar de strafbepaling is een wassen neus omdat ja omdat hier in de meeste gemeenten niets voor do armen godaan wordt en er zelfs geen Burgerlijk Armbeatnnr ia on geen golden op de begrooting voor dit doel zijn uitgetrokken En toch leeat men de bedreiging in die gemeenten Doop zulk een ijdele bedreiging zullen nalatige ouders wel niet van idee veWnderen I Gemengde Berichten Bij een gisteren ten raadhnize te Haarlem by volmacht voltrokken huwelijk was in de zaal eeno pbonograal geplaatst met het doelom aan den bruidegom op ïemate Ned Indie woonachtig dat gedeelte van het gesprokene wat den gelukwensch betrof doorden ambtenaar van den burgerlijken standgeuit te kunnen overbrengen en te doen hoeren O H Ct B 8 57 4 19 4 48 4 55 1 01 t Ol 1 18 4 08 4 16 1 14 09 4 04 4 11 4 17 4 i8 5 11 19 18 11 88 1 55 a l Oi a a 1 51 49 1 8 9 08 1 81 S 40 4 40 4 10 4 51 5 04 11 18 4 55 5 5 01 5 18 a 5 81 4 4 87 5 15 49 B n 7 17 56 8 15 8 41 7 4 S 10 11 10 55110 41 f 10 8 I 16 U lii i 8 48 59 1 61 il l 9 i 9 41 16 10 01 lO tl 11 10 10 5 I In de Beekstraat te Utrecht had gisteren ten vier ure een treurig ongeval plaats Eene moeder die boodschappen moest doen had hare twee jonge kinderen een meisje van 5 en een jongetje van 3 jaren alleen thui gelaten en de buitendeur gesloten Tengevolge van bet in nanraking komen met de brandende kachel gerarirte d Ueertjes van het jongste in brand en vlogen in hun angst de kinderen in bed waardoor ook dit vnnr vatte Op het hnlpgeschrei drongen de buren over een plaatsmuur het hols binnen en wisten de vlammen te dooven Uet hevige brandwonden overdekt werd het jongste kind naar het Kinderziekenbnis gebracht Ook het meisje had brandwonden gekre3en hoewel minder ernstig De commissaris van politie te Hiddelhorg waarschuwt inzonderheid de pianofabrikanten tegen een manspersoon 27 k 30 jaren met knevel on bril en zeer schamel gekleed voorgevende kort geleden van Amerika te ziJn gekomen hij geeft zich valschelijk uit een familielid te zjjn van den aldaar wonenden pianofabrikant A A Mes en verzoekt alsdan onderstand te Amsterdam en Botterdam zou hj die practijk onlangs uitgevoerd hebben Gisterochtend heeft het gezamenlijk personeel drukkers zetters binders enz van het te Amsterdam verschijnende Volksdagblad het werk gestaakt Aanleiding is het volgende Wanneer er bij Het Volksdagblad veel werk is ge schiedt het meerdere niet door overwerk door het vaste personeel maar door tijdelijke aanneming van werklooze typogralen Dezer dagen echter ontstond een vacature in het korps vaste zetters waarvoor aangenomen is een man die niet behoorde tot de tgdeljjk aangestelde werklooien Het personeel wilde nn dat wanneer bet werk weer schaarscher werd deze persoon niet als vast werkman bleef maar het werk door hem verricht gedaan werd door een voor vast aangeatelden werklooze of door tijdelijk aangestelde werkloozen Deze eisch werd geweigerd waarop daalgemeene staking volgde Hbl De Gaulois geeft een brief van een Franscbman die aan de zijde van de Boeren getuige is geweest van den slag bij Colenao Hij zegt dat de Boeren in het geheel 160 gevangenen maakten waaronder 9 otScieren Een deel van deze gevangenen werden zooals men weet gevat in de donga bij de verlaten kanonnen de anderen hadden de wijk genomen in de hulzen van Colenao De tien kanonnen die de Boeren veroverden waren Armstrong kanonnen van 75 mM met sluitstukken volgens bet systeem dn Trenil de Beaulien De meeste van deze kanonnen waren geladen en klaar om afgeschoten te worden de helft van de negen caissons was vol munitie Ik heb zegt de Franschman blijkbaar een artillerie officier de kanonnen bezichtigd en generaal Botha kunnen verzekeren dat alle volkomen in orde waren en dat men ze slechts in atelling had te brengen om er onmiddellijk mede te kunnen schieten op de Engelschen Ik heb er mjj van vergewiat dat de Boeren die reeds twee voortreffelijke werkplaatsen hebben voor de vervaardiging van projectielen in staat zjjn de noodige munitie voor deze Eugelsche stukken te maken U 9 10 81 f 10 14 10 11 10 40 10 15 a ii 1 81 7 H 1 01 1 10 8 11 8 18 P 8 50 11 41 11 54 l a ri r 1 51 10 01 10 15 10 11 Jl 10 11 0 11 10 M 8 17 8 17 8 84 8 41 8 47 S ll i 5 8 11 M 10 41 10 08 10 40 10 18 10 17 10 11 10 44 1101 U l l i 44yii 10 00 Ten slotte zegt de schrijver De Boeren toonen na een dergelijken veldslag een bewonderenswaardige kalmte en koelbloedigheid Ik heb de gevangenen voorbij zien gaan dia dadelijk naar Pretoria ijjn gezonden overal bij hun passeeren van de verachillende kampen de volmaakste eerbied geen misplaatst woord geen woord van grootapraak Ik heb Boeren die uit medelijden met sommige lichtgewonde soldaten b te voet moesten gaan van hun paarden zien afstijgen en er bon gevangenen zien opzetten Deze dingen ziet jien telkens in dezen oorlog en wat de Engelschen ook mogen zeggen van de barbaarschheld van de Boeren er zijn weinig volken die zich ridderljjker zouden gedragen tegenover hun vijanden dan de Boeren ATaTKH Het is een uitgemaakte zaak zoo schrijft men mt India aan de Telegraaf dat onze koene tegenstander panglima Polim niet aan bekomen wonden is overleden maar dat bij zich in het meest versterkte gedeelte van Pasaei genesteld heeft Of de Atjeher die ons het bericht bracht dat Polira stervende was tengevolge van een kogelwond in den buik op hoog bevel die lengen verspreidde om de onzen van verdere vervolging te doen afzien dan wel voor zoo n belangrgke mededeeling ee belooning verwachtte is moeilijk té zeggen doch het zg zoo het wil maar langUma Polim is niet dood en men beweert zelfs dat toekoe Oemar tot zijn staf behoort en thans toekoe Bachnim heet Zeer zeker zou het sneuvelen van Polim op d3n eindeloozen krgg niet zonder invloed blijven want mogen we de berichten gelooveo dan is het voornamelgk deze panglima die den pretendent snitan belet zich te onderwerpen Beeds voor eenige jaren werd den sultan het voornemen toegeschreven om te Kota Badja zgn opwachting te maken bij den gouverneur Deykerhoff reden WaarÓBi Polim en eenige voorname hoofden en prigiters Z H streng bewaakten Opzettelijk naden zg hem door opium en vrouwen dermate ontzenuwen dat hij weldra hot speeltuig werd zijner omguving Thans zwerft de ongelukkige vorst die men niet meer onder allerlei verstrooiing en zingenot kan begraven naakt on hulpeloos in de Passeiatreek rond Het is duidelijk merkbaar dat het eortjjda zoo machtige rgk Atjeh langzaam maar toch zeker zgn ontbinding tegemoet gaat want verband en samenwerking tusschen de verachillende moekims zgn gebroken Het zal achter gebiedend zgn steeds een sterke troepenmacht op Atjeh te laten sterker zelfs dan zij nu is want de wgze waarop ons handvol soldaten afgebeuld wordt om de talrSke gJieriUabenden te vervolgen la op den duur onmogelgk vol to houden Vooral ware een vermeerdering van cavalerie zeer te wenschen ten einde de vele nienwe commnnicatlewegen af te patrouilleeren patrouillegangen welke voor de infanterie te bezwarend Wprden Wjj kunnen hier best drie eskadrons gebrniken maar t is te betwijfelen of de Indische regeering de zienswijze deelt der officieren Want misplaatste zuinigheid was een tiental jaren geleden zelfs oorzaak dat onze kranige ruiterij bijna afgedankt word ondanks de gewichtig diensten welke zij in de Indische oorlogen heeft bewezen Gelukkig dat de Ediexpeditie onze cavalerie in tjjds redde dank zjj den toenmaligen chef van den staf te Atjeh den kapitein van Hentsz die beter de waarde van dat korps wist te beoordeelen dan de met bezuiniging Sbacillen besmette bureaumannen STADSNIEUWS ÖOÜDA 16 Febmari 1900 De sneeuwstorm die gisteravond mot ongsmeene hevigheid woedde en de daarop gevolgde regen hebben de straten in ware n odderpoelen veranderd Als ieder voor zjjn huia wat wegruimt kunnen echter de straten spoedig weer begaanbaar worden Wy zagen reeds velen aan hot werk maar het trok onze aandacht dat voor sommige openbare gebouwen niemand zich den toestand der wegen schijnt aan te trekken Giaterenavond gaf het Goudsche strijkorcbest onder directie van den heer Joh G Arentz in de zaal Kunstmin eene openbare uitvoering Niettegenstaande het slechte weder was de opkomst nog al talrjjk Verachillende dames en hoeren hadden van de uitnoodiging gebruik gemaakt en zg hebben lleh niet beklaagd Wat er gegeven werd verdient waardeering en aanmoediging te moer daar dit het eenige ia wat Gouda op het oogenblik op orchestraal gebied oplevert en het gebruik maken van opera en andere concerten in andere plaatsen te kostbaar en te inspannend zjjn Zeer ambitieus is er gespeeld de leiding van den heer Arentz is nitstekend geweest zoodat verscheidene nummers bijna vlekkelooa van stapel liepen dit waa vooral na de pauze het geval De flnittist verdient eene btzondere vermelding hg hteft zjn partjj Bitmnntend vertolkt Wjj hopen het Goudiche Btrijkorcheit onder leiding van den heer Arentz nog meermalen te zien optreden het kan verzekerd zgn dat dit op beogen nrüs wordt gesteld Het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond had tegen gisteravond alle Goudsche metaalbewerkers tot eene vergadering opgeroepen op do bovenzaal van het café Dam teneinde te trachten Toor hen een Takvereeniging testichten De voorzitter W Boepers besprak in zgn openingswoord de noodzakelijkheid eener vakvereeuiging waarna de heer Lafeber een toespraak hield waarbg hjj het nnt van vereenigen uiteenzette Spr deed uitkomen dat wilde eene vereeniging met succes ten nutte zijner leden werkzaam zgn dan steeds rekening moest worden gehouden met de praktgk en dat het slechts komen kan langs geleidelijken weg Van da aanwezigen gaven zich 16 voor het lidmaatschap op zoodat do vereeniging is geconstitueerd De verde e werkzaamheden bepaalden zich tot het verr kiezen van oen voorloopig bestuur bestaande uit 5 leden waarna nog besloten werd binnenkort een openbare vergadering te houden tot aanmoediging van het lidmaatschap Op het kazerneplein had heden de verplichte provinciale heugstenkeuring plaats Afgekeurd werden twee hengsten Goedgekeurd daarentegen Boyal Fuselier van C üudijk Oth6llo jjaji D v d Spok Edo van 1 v d Sje Prins van Pd V d Breggen Eros van Ph v d Breggen Jan van C Eindhoven Jumbo van J H v d Torren Addi van J v d Spek Hannibal van C Ondgk en Heinrich van S v d Griendt Botterdam Kbimpen a d I Ttel Eergisteravond gaf de Christotgke joiigelingsvereeniging de Heer is onzo Banier alhier in de Christelijke school haar openbare feestvergudering Na een openingswoord van den president werd een feestrede door ds Van Willenswaard uitgesproken VcrBchillende aardige voordrachteu werden daarna ten gohoore gebracht Vooral de vierstemmig gezongen liederen vonden veel bgval Door den predikant werd de vergadering met een dankgebed gesloten Hoewel het weder zeer ongunstig was mocht do vereeniging zich in een groot aantal toehoorders verheugen BjiKOAMBiouT Beroepen biJ de Ned Herv Kerk alhier ds J A Boven to OndBeger land Per Telegraaf Volgens oen Telegram van het Nieuws van den Dag ia Generaal French Donderdagavond Kimberly binnengemkt POSarER IJ TDTsT LIJST van de brieven en briefkaarten gedurende de Ie helft der maand Februari 1900 aan dit kantoor en de daaronder behoorende hnlpkantoron ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt A Brieven W v Vliet Amsterdam Strang Botterdam A Sitenr Botterdam L Fiséo Vreeburg P W Verdegaal Zeist B Briefkaarten H Wolfert Bottgrdam A G Scholten Botterdam H Trouwborst Zwartsluis C Terugontvangen uit het Buitenland Vintenberg Duisberg De Directeur M C HENNEQÜIN Rechtszaken In den krijgsraad te s Gravenhage werden eergisteren uitgesproken drie sententiën van het Hoog Militair Gerechtshof lo in de zaak togen E T korporaal bg het 4e reg infanterie in garnizoen te Gouda door den krijgsraad vrijgesproken van verdnistenng van een hoofdknason 2o in do zaak tegen 8 d P stnkrijder e reg veld artillerie in garnizoen te Leiden aoor den krijgsraad vrijgesproken van de overtreding van te hebben gerookt in een niM rookwagen van een spoortrein van beide vrijspraken was de auditeurmilitair gekomen in hooger beroep Het hof veroordeelde den korporaal T tot twee maanden gevangcniaatraf met degradatie en d P tot een golden boete r i 1 te Botterdam die wegens diefstal van een brood uit een bakkerawinkel te Amsterdam door den krijgsraad was gestraft met U dagen gevangenisstraf met ontzegging van hot recht om te dienen is door het hof van deze laatste straf ontheven en hem is nn uitsluitend 14 dagen gevangenisstraf Opgelegd beschrijving en wist daarop den weg huiawaarta te vinden Doch nn is hij wederom verdwenen en het zal de vraag zgn of een tweede oproeping per advertentie even gelukkigen nitslag heeft Terwijl een Hollandsche handelaar m paraplnien met ziJn woonwagen oven buiten üusseldorf kampeerde hadden twee bloedverwanten do fliuwe en gevaarlijke aardigheid f om toen de handelaar Kersten goheeten en zijn moedeer reeds te bed waren gegaan de stutten tinder den wagen die op tweo wielen stond weg te nemen Daardoor viel do in den wagen staande brandende kachel om die de bedden in brand stak Kersten verbrandde zijn Ijjk werd later geheel verkoold in den wagen gevonden De moeder werd zwaar gewond naar hot Ziekenhuis gebracht Een schooljongen in Northampton heeft aan hot Britsche bepartement van landbouw heel wat last veroorzaakt De knaap had gelezen dat dit departement ieder dieernm vroeg franco erken over de behandeling van ziekten ouder do dieren zou toezonden en kreeg op ziin aanvraag een dik pakket Hij toonde het aan zijn kameraden en nu werd het departement overstroomd met geIgke aanvragen ook ivan leerlingen van andore scholen n er waren geen handen genoeg om aan do dringende verzoeken to voldoen Ten slotte achtte men het noodig een plaatselijk onderzoek in te stollen te N waar blijkbaar een zware ziekte onder het vee moest heerschen En toon kwam uit dat aldaar geen ziek Vee maar velo plaagzieke schooljongons waren Een gewoon Engelach soldaat in de 2de East Surrey schröft aan zjjn broer van 19 lannari We hebben Ladysmith nog niet ontzet Eerder geloof ik dat Ladysmith ons zal moeten ontzetten want we hebben het vreeaolijk Onze wil is goed maar wö Ijjdon erg We gaan naar een plaats die heet Spionkop maar ik geloot niet dat w lekker nit dien kop zullen drinken Maar dit hindert mot Ga je gang vriend Boller 1 Ik denk als het gedaan is dat we wel oen orde of een kaartje voor St George s Werkhuis zullen krijgen Ik had het genoegen een Boer te ontmoeten en ik wilde hem juist mot mjjn bajonet doorsteken toon hij om genade vroeg en rail vertelde dat hij thuis vier kleine kinderen had Ik dacht aan jou en je kleintjes trok mijn bajonet terug en nam hora gevangen Hij voorspelde mij dat ik niet dooageschoton zou worden i ADVERTENTIES Tiel Den Haag Onde geteekeiften betuigen hunnen hartelijken dank voor de deelneming ondervonden bij het overlijden van hnnnon geliefden Vader on Belinwdvader don Heer GEBABDUS JOHANNES Du 10NG Ai e JONG p BB joNa C W DE JONG EvEusK BuaoiBS iB M DB JONG LIJNEAü Araaterdam H C db JONG LÜNEAU V D Mbbs de Wijb Gouda G W DB JONG G J DB JONG G Jz Ia W BE JONG SciioraiiAii l Amsterdam Wed 0 J D PBINCË DB Jona Lochem Wed N D J POI PELBAUM DE JOSO E CASSITÜ TANDAHTS Turfmarkt Clou da Spreekuren van 10 tot 4 uur D0NDEEDA8S van H tot uur VEIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezig Cieeii Engelsch maar EqM BOERElTBIlOOD ta eent da K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 28