Goudsche Courant, zaterdag 17 februari 1900

f Maandag 19 Februari fttOO Kon ware Schal voor de nogelukki slacbtofbrs dar Zeil bevlekking Onanie n geheime nitapat j tingen ia et beroemde werk IV6 8134 38sfe Jaargang mimm rnmm MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Tclcfooa Vu SS De Uitgave dezer Courantgexchiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TMeféan No BS ADVERT KNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd TE Hi UB OEVBAAOD tegen 1 H i ot 1 eerder een groot Benedenhuts of kle n 1 heel UuU I Fr brieven met opgave vu bnnrpr en 1 tttnd letter H Boekh H SCHOOKE 1 VELD A ZOON Amnlerdam OFEmAB OHIIMIJS Toelating van LetTÜngun op de KosUlooze en Bewaarttcholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de InscbrUvlog van leerlingen wier plaatsing men met den Uten April 1900 op een der bovengenoemd Scholen verlangt lal geschieden op DINSÜAO 20 FEBRUARI 1900 des namiddags ten vïl nur Voor verdere biionderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namen de CommiuBie J H VAK Dun VOOHT Hecrotaria OooDA 7 Februari 1900 Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN late Pr a LANUAUEB met 2 Paarden 2de EIJTUIO 1 Paard 8de 1 Voort 20 BIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prijs per Lot M Cent A Brinkman Zn LANGE TIENDEWEG Wenscht gij eenflinkenKnevel gebruikt dan niets als éèno bMesch O mi S Liiunii Het is gebleken het eenige middel te lyn dat werkolijk auccè heelt Als tten do Kobraiksaanwijzing good opvolgt Is élne Flacon steed voldoende Alom verkrijgbaar biJ II H Coitfenrs en Drogisten ot direct na ontv r postw ai postzegels k l 0 70 bjj A v QEFFEN Azn ROTTEHDAM Voor wederverkoopere f Per 8 f Uc I 2 70 18 5 00 I M e t B e op a m e p laat I Franco rembours TUmy i Wo dnbftlifm in d KeliMle worald t kt a i n Reroomtl Otiovertroffwi midil l tagen nlla llorsl Loiit 1 Lever Haagilekten eai limulig sohwhI n s ooic uitwemlig in i iJDft ntU eiektegevallen ntet go d verolg uu U weodiiu I Us per Aaeoa I 1 Pfr post I ll TUnry i Wondintlf b sit Mn Itnog onbeken il e geneetkrnebt Sft ksilume werking Mukt inaeBtA Ike pijnlgke a fevAarvollo operntio f eheul overbodig Met da zalf nl mil 14 aar ud voor ungrneesll k Ketooudeu heengezwfl eu onlariKa kuu injim m tatr kaakerlUden genrua lirau t genninK en vaniirhtinK def pijnen b womlen onUtekingen one Tlin l erlei annl Prili par pot f 160 per poat f 1 60 Centraal Dapftt voor Nederland Apotbek r IIE KI StIKDKHS Uokin Am Uinlan Wiar an J p6t n bB l ll loeD d wt n li ehutttnipoüiek dct II I IIII Mi in Pr Kr d brl RohitMh IMtffn Gh Gatwva nmpactui te outbiwiea bij k t Cniti al i pAt b ndsn Hakta Maitm Zenuw en Maa ijders wordt ait overtuiging aii eau weikelgke hiiTp ia dea nood bet boek aanbevolen Na oBtvaagst van odrM per briefturt ordt d t boek IrancQ per post toegeiondeo door BI OKFoeL 3 Hookh Zaltbommel X 1 a wiJ isri3 isriDEix J i E3ivr Kort overaicht onaer PrUaoourant SHERRIES Pal en Gold 4 Dry van al f iS bO per 12 fless EüODE en WITTE PORTWIJNEN l S rXr r 1 50 each o e B C S Tir l i 2 75 1 B 25 13 75 en I I SCOTCH WHISKY m S Per Fl Per Ank 45 Fl 1 P 9 LLSTRAC O75 n1 3 CHATKAU VALBOSK 2It ië St ESTEPHE ïl St EMILION 1894 t S 53 g PAUILLAC 1893 1 2B f m 8 GRAVES Witte Bordeani J f 4 1 SAUTERNE n ot sO gf g ZELTlNGER Moe el g § 5 De 8Sn yn fn tie prijzenbegrepenen wor ienit3cis per stnkternggenomen BS elke hoeveelheid verkrijgbaar bij Gebrs Stoll werck a Chocolade en Cacao lie Onna T CBKBAfil Gouda Datoiatig door de nieuwste uitvmiimgon p niachinaal gebied verbeterd fUirleatl 1 on uUihiitMiid gebruik van fijne an 6jt tii gnmdstuiTon gsrandoerei ka verbriukcr vai 1 StoUwerck s Chocolade ec Cacao ran Aftnbav i oswaardi § fabrikaat naungeung Voiitwoordonda aan eo inhoud dar respl lütilotlen De irma bohaaldj j 7 Breretii alü HofleTöfftucler I 44 £ ere DlpIoma B gouden enz Hedalllps oen b wi i vaa uitmHntend fiju febrikfcit Kceda 1874 schreef do Accalomie nstional do Paria Moua Toua d MrnOBa nao IlaAxilln d ar prcatltre eiwwe m OQoaidéralton as ▼ otr xo U nt fabrloa btoa d Ohooolat bonbons vijlea oto to ftal warak a ttbrikaat is verkrijgbaar bij IX A ConSseiua Banketbidj ars esi anz I OtneraalvertMenwoordiger Toor Kederlaii4 I Anaïstnnil Kalventraat lOS m Indien gy iiieC wilt hoestea gebruikt da allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract mm mt de Koninklijke Stoomtabriek De Honing bloèra van H ü yikyt SCHAIIidcCo DenlIaagTjulkvwcien SCHAIK SCHA IK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK 8CHMK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Hallanthe ia liet beate middel der wereld Co g Hellanthe geneeat Kinkhoeat b OO S MellkntllB seneeal ïoowel oud all jonn Co a ttoUai tbO mSK in een ItuiaKezin ontbrakrn ft CO B Halla tbe ataat voortdurend onder Seheikuntfig toeziehl ft Oo S IttOllanthe lielpt onherroepelijk ft CO B KeliaoUie ia bekroond m 1 Ëarediplona a Co 8 Heliautbo ia bekroond met Goud ft Co B Hel anthe ia bekroond met ilret ft Co Heltantbe i erkrijjbaar in fl na van O eiM 10CU en f f bji Kirma WOLEf Co Westhaven 198 oada B Mi fifli BS Kleiweg B 100 Goudo E H vm MILD Veerstal B 126 te üiixi k BüUMAN Jlfoor ir c J Ta TORKKN B liiop B V WIJK OudtwiLT M KOLKMAN Waddinxvm 1 ROLLHAN Btdtgrmm PINKSB Niiuverktriai IJ ui W S va DAM HnaHTKKt A N vaüZBSdEN StIiomhoM tooedkoopato on aoHodst adrei voor Vervoer van Inboedel M loowel binnon als buiten de stad met gesloten wagens sbö A tiRAVE TKIJN Bleekerssingel 287 JLIU mrm tegen 7Va P r A rf i r errf intisepllfteli e Tandpoeder en Anilsepllseb Mondilnelunr van K CAS80TO Tonrfnrt eoiida OV ERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland f O USSELSTIJN Blaawstraat flonda z Dr Rpt iu o EI FBE V Bl i Holtuidtcha nitf Tfe ibet 27 alb Vt 2 f ldeu Ieder di aan de ▼ enehnKkelgke gevolgen vaii deze ondengd lydx moet h t Iwen de oprechte Ibering die het geeft redt jurl ka duizend rnn een ukeren dood Te verkrygen bg hetVer ÏaggMagwin te Leipxig Naamarkt 34 franco t en inzendibg ran bet bedrag ook in poitzegoU en in eiken bookhandel in Bnllaod PaiR ExpelUr § DartiijsK werft dit mld al m Tamasaod aaceeal sla paaaUUa la iawftTU i aaaiewead tana Rhauaaiti k Jieli t T kaiidl i 4 rijn das vaitniiiw i opM bWiakaaurk Aaket i4 1 a 76o eoS0a e In da maaele aaetkakaa Te Intardaia I UIetk CU ba TiB Tarll ea Ba lera II r ekeaiiseke Wuseberij va H OPi EKIIEIMEK 10 Kruiaka U Botterdam Qabievfbiurd door Z M dea Kooiag der Belgei BoofddspM voor GOUDA de Heai A VAN OS A2 Speeialifeei t voor het stoomen en verven vaa alle Ueeren en Damesgarderobsn alsook It Kindergoederen Speciale inrichting voor bet sloom a vaa pinebemantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni wontea aaar de ui Qwat en laatate methode geverfil Alle goederen hetij gestoomd of geverfd worden onscbsdelgk voor de gesoadnaid volgens staal bewerkt f O 1KB OODB ttOt i PD 1KB ODDB T J SCHIEDAMMER GENEVEE Kerkt Verkriigbaai bjii M PEETERS J WB AU bewija van eohiheid ia oaehet en kurk ateeda vooeaisn Taii den naasa dei inaa P HOPPB NIOHTOAP Kleaw snovertrollea rof Dr Liebera welbekend iOITtV SKACBT IIIXIH iLllua kt mal Pabriabiuik tot voortdoren de radicale en tekere geoesing van alle wils da meest hardnekkige nenuwulekten vooral ontataaa door afdwalingen op jeugdigen leaftgd ToUla genexing van elke trfakte BlBsk tucht Benauwdheid Hoofdpjia Migraine Hartklopping Maag 4n slechte spijsvertering Onvermogen Impotens Polintione ens 7 Uitvoeriga prospectussen I iijapcr Jeaoli i 1 5i dubbele eec n 61 CenIrail DepSt Matth d Vette Zallbomroel I pöti M Clftan k Co Kotlerdsm 1 Happel a Gr venbage o I Ilalranana de Jon J Can SotUrdaai I WcW fc Co nonda I rn bS sUe drogiatea GeK BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK daa belNMnlbrabaiiLscb Sdnn eftUanMiugiuiji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg rRVIMI XICI van alle voorradig WINTEBWEBK ep Terschillende andere artikelen Aanbevelend C SMITS Alle roparatiën en aangemeten werk Oovaa Drak van A BBniKHAM éS n IhrichtIngem wrlke gsvaar scuadk or niNDKR KUMNBN VEROORZAREH BURüKMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA 1 Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemecne kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van K van Vliet ora verdunning tot het oprichten van eene Slachterij m eene schuur staande achter het perceel gelegen aan de Oude Gouwe wijk S No 84 Kadaalraal bekend Sectie A No 3896 Dat op Vrijdag den 2 Maart 1900 des namiddags ten 3 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóOr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 16 Februaii 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kuiicniiindsch OVerzichl Te 10 Bur gisteren maakte het ministerie van oorlog bekend dat genoraal French Donderdagavond in Kimberlcy is aangekomen Het telegram van Roberts door den minister van oorlog te 4 30 ontvangen luidt Jacobsdal 16 Februari 2 uur French is met ign strydmatht bestaande uit artillerie cavalerie en bereden infanterie Donderdagavond in Kimberley aangekomen Nog liJn de volgende telegrammen ontvangen De Ëngolscbe troepen hebben Donderdag Jacobsdal boiet na een reeks scbermntsclingen met een kleine Boeren strijdmacbt De artillerie beschoot den omtrek en verdreel de overige Boeren De diviaie French nam drie drilten aan de Modderrivier De Boeren waren sterk verschanst aan een der drilten doch werden door het rUUerievunr verdreven Daar optrok generaal French snel naar Kimberley De Boeren ontruimden Aleianders ionteio dat bezet werd OMcieel van lord Roberts van gisteren Generaal French deelde gistermorgen het volgende mede ylV heb den vgand aan de Zaidzgde van Kimberley en van Alexhndersfontein tot Olilantlontein geheol verdreven en ben thans bezig zgn terrein te bezetten Ik heb een laager van den vjand ingenomen en Vroeg Verwelkt Nur het Duitsoh En de meeaten zijn te laf en te gemakEUcbtig om lïch tegen hare tyrannie te venetten Maar ik pa en Uaniël ook Ik kon er niet toe komen om op haren lichtxinnieen toon in te gaan en ik begon over on TerschitHge zaken te spreken Ik voelde lelfs met de geringste neiging om met dit mei e over de kunst en hu e eischeo van gedachten te wisselen Inmiddels waren we by ons hotel aangekomen De portier rette toen htj ons lag aankomen een veelbeteckenend gezicht KtaarbUjkalijk was ik in xiJB achting gerezen nu ik de eer genoot op den eenten avond mijner kennismaking met de Prima dona haar te begeleiden Ik bedankte voor hare uitnoodiging dm op haar kamer een aoupeetje te gebraiken onder voorwendsel dat ik nog een dringenden brief had te chnjvefi Zij baalde verachtel k de schouders op en seide Zooals gij verkiest of liever xooab ij moet mqnhcer Ik vergat een oogenblik dat gtj familiewaart van de directrice Goeden nacht dus en eren goed vrienden Het III en groot kwartier daarna geweest xijn levensmiddelen benevens depots van schietvoorraad buitgemaakt Ons verlies bedraagt in bet geheel twintig man Kimberley is vroolgk en wel Een telegram van lord Koberts uit Jacobsdal van gisteren zegt Ik heb goede redenen om te gelooven dat de verschansingen van Magersfontein zijn verlaten en dat de Boeren trachten te ontsnappen Generaal French veegt het land ten Noorden van Kimberley schoon Een der inlanterie brigades van generaal KellyKenny achtervolgt een zeer groot Boe ren concooi dat in de richting van Bloemfontein trekt V In het Lagerhuis werd het debat voortgezet over de militaire voorstellen der Regeering Aan de orde was heden het aanvnllingscrediet van 13 milliuen pond sterling Sir Henry Campbell Bannerman verklaarde dat alles wat noodig is voor het krachtig voortzetten van den oorlog zonder beperking zou worden toegestaan H j zou elk voorstel om bet lager krachtig te maken steunen maar wenschte niet mede te werken tot eenige oitbreiding der militaire strijdkrachten die zon moeten dienen om en agressieve staatkunde te vergemakkelijken Er bestaat vooralsnog geen aanleiding tot een paniek Hierop nam ministor Balfour hot woord voor de volgonde verklaring De toestand is moeilijk en dient verbeterd te worden doch hil rechtvaardigt geenszins een panische stemming Niets wettigt de gevolgtrekking dat de oorlog te wijten was aan de zncht tot nitbreiding van het Rijk Het bezit van een kolonie in Zuid Afrika welke ook zou ons in botsing hebben kunnen brengen met de Ri pnbliek Als er toch een botsing moest komen zon deze meer rustige moeilijkheden hebben opgeleverd Is ze uitgesteld was Het crediet werd verleend met 213 tegen 32 stemmen De Times heeO van zjjn correspondent uit Petersburg berichten omtrent de beweringen der Russen ab dé Perzische on Afghaansche grenzen die het blad niet aangenaam vindt De correspondent gelooft niet aan de vredelievende betuigingen van Rusland vö6r de bezetting van Mev en Sarakhs was het net hetzelfde zegt hij En uit goede bron weet hy te vertellen dat eenlieele Russische brigade nu of if Kuschk is dus op Afghaansch grondgebied of toch op den weg daarheen om de communicatie te onderhoni n Dat zanden ongeveer 20 000 man zyn dat tk aanstalten maakte om naar bed te gaan toen tk op de gang een sluipenden voeiitap hoorde die een paar deuren van de mijne stilhield daarop een zacht geklop en na verloop van een paar minuted de op gedcmpten toon geuite woorden ïVictorine Victorine doe toch dpen ik heb je iets te zeggen Rn na t de bede om binnen te worden gelaten nu eens bevelend dan weer smeekend was herhaald door een stem die ik eer gehoord meende te hebben werd de deur geopend en daarop bijna onhoorbaar gefloten De studie harer rol werd nu zeker onder vier oogen voortgezet Dit intermezzo had tengevolge dat ik mij met het vaste voornemen ter ruste legde de bedorven tooneelwereld loo spoedig mogelijk den rug toe to keeren Toen ik den anderen morgen aan het ontbqt zat trad opeens niemand minder dan Konstantin Speelberg bij e binnen Hij ag er niettegenstaande hij tot diep in den nacht in de Ressoiucc legio grogjes was blijven drinken zoo frisch en blozend uit dat ik hem nolei volens weder bewonderen moest Hij begon met mij vriendelijk te verwaten dat ik hem gis tentvond zoo brjusk was ontloopen Doch hij zou me alles enadiglijk vergeven indien ik hem een grooten dienst wilde bewijzen Een dienst V vroeg ik Als het me daartoe maar niet aan tijd ontbreekt Over een half uur ga ik verder Daarvan kon geen sprake zijn zeide hij terwijl hij voor den spiegel zijn kuif opstreek Ik m s In atn hoofdartikel over dit bericht betwüfelt de Times niet dat Rusland het psychshgisch oogenblik gekomen acht om press nit te oefenen op bet Engolsche 4opartemaut van buitenlandscbe zaken Uit de troepenbewegingen volgt nog niet dat Herat uu dadelijk bezet zal worden maar dat het doel Wel is om eenige voordeelen te behalen in Perzië en elders gelooft de Times wel In Penie vooral waar Engeland heelemaal verdrongen is sedert Rusland aan de Perzische Staatsbank een groot bedrag heeft geleend en daardoor controle heeft gekregen over de inkomende rechten sedert het in PerziS het spoorwegmonopolie heeft verkregen Al worden door deze voorrechten de Engelache belangen die voornamelijk In ZnidFerzit en aan de Perzische golf liggen niet geschaad toch zijn die Russische bewegingen niet geschikt om het vertrouwen te verhoogcn in de waarde van de gedane bel uigingen over het bewaren van den vrede En nu komt iets beet moois Het zenden van troepen naar de bnnrt van Herat is een merkwaardig uitvloeisel van Rnsland s vredesconferentie in Den Haag De Times dnrft Rusland de vredesconferentie voor de voeten gooien waarvan het protocol door lord Panncefote mee is ondert eekend binnen enkele maanden nadat het arbitrage voorstel van president Kruger door Chamberlain is geweerd en terwijl Engeland den onrechtvaardigsteu oorlog ter wereld voert tegen de Boerenrepnbliekon De werkstaking in de mynen in het noorden van Oostenrijk biyU op dezelfde hoogte In Fnlkenau en Elbogen is du bjieenkomst van het scheidsgerocht verjjdeld doordat de mjjneigenaars niet vnrsclroneii In hot district van Ostrau en Karwin is er een werkstaking van machinisten en stokers bygekomen In Htiermarken is de werkstaking gettindigd de mijnwerkers hebben de hun aangeboden voorwaarden aangenomen De ijzergioters in Rosicza Hongary zjjii tot hun werk teruggekeerd i B BjBaga ii I I I II ViTspreide FJerielitcn 11 Fraskbuk De behandeling van het proces wednwe Henry contra Joseph Reiuacb i op 19 Haart bepaald Paul Déroulèd heett een zöner vrienden opgedragen een bloemstnk te leggen op de katafalk van Félix Fanre op Père Lachaise moest hem dien avond volstrekt als Prenident zien h t was inderdaad een zijner Ijeste rollen Als ik het goed met hem meende zou ik hem uit eene groote verlegenheid helpen De aouffleuse moest als de Millerm optreden in hare plaats vervulde Gottlieb SchÜnicke daïi steeds de rol van souffleur maar deze was zoo heesch dat hij geen geluid kon uitbrengen Indien dus de voorstelling door zou gaan moest ik mij de toegedachte rol van souffleur laten welgevallen At mijn tegenstribbelen baatte met En zoo stond ik een half uur later met het souffleursboek in de hand achter de couliisen De lange Leban begroette mij vriendschappe lijk en verklaarde dat hij hoopte my ook in an dere rollen te zien Het wa s zoo jammer ik bezat waarachtig alle goede eigenschappen voor het tooneel figuur gebarenspel stem en zg konden zoo goed een nieuwe kracht gebruiken Victorine knikte mij zeer onverschillig toe haar vriend behandelde mij met onverholen minachting Het soufÖeeren ging me nog al goed en vlot af Na de repetitie verstrooiden dfe leden van het geselschap zich De directeur veroorloofi jp mij goedwillig een blik in de kjeedkamer in zyn al rheiligstc te werpen Hoe verbaasd was u toen ik bemerkte dat de kleedkamers der acteurs en actrices slechts gescheiden waren door een scherm en een waren chaos vertoonden van ge barsten spiegels gehavende popjes blanketsel pen seeltjesi borstels enz enz een zeer d goutante rommel Toen ik den schouwburg wilde verlaten zag ik Ken meent dat het proces in laka Marcel Habort voor den Senaat zetelend als Hooggorechtshof hoogstens oen week zal dnren De vrienden van Dëroolède beweren dat deze naar Paryi zal komen om ten gnnste van Habert te getuigen als de regeering hem een vrygeleide geelt In verband mot de troebelen op Martinique zyn O brigades bereden gendarraei derwaarts gezonden Emile Luubet de president der Republiek is licht ongesteld DniTscauiaD In het Belersche Huis van afgevaardigden is eergisteren een voorstel aangenomen waarui bepaald wordt dat de arbeidstyd in de mynen niet langer dan B uren per dag mag duren In den toestand van dr iieber den leider van het centrum in den Rijksdag is zulk een ongnnstige wending gekomen dat men htt ergste vreest Van de U ÓOO mijnwerkers in het Saksische kolendiatrict Zwickan staken er slechta 1674 Prins ifeinricb van Pruisen ia eerglstermorgen van Berlyn naar Kiel vertrokken waar hö s middags onder hot gejuich van een groote menigte ai nkwam Up zyn rit naar het slot werd hy eveneens geestdriftig toegejuicht Eergisteravond was geheet Kiel geïllumineerd In den Ryksdag heeft de sociaal democraat Bebel eei gisleren over het incident prins Von Arenberg geïnterpelleerd waarin bj scherp dood uitkomen dat de moordenaar van een neger ffl Uost Afrika vry rondlie De directeur van koloniën verontschuldigde de regecring door te zeggen dat de Instructie in de zaak nog niet gesloten is Bbloik De koetsiors en de condnctenri van de trams te Brussel hebben gisteren het werk gestaakt Zy oiscben loonsverbuoging Het eerste perceel van de havenwerken te Brussel is ter uitvoering voor 14 millioen francs opgedragen aan de flrmii RlatonAnbert en Co te Brussel Het werk moet in 52 maanden gereed zyn EiraiiLiXU De storing van de telograaflunon tnsschen Engeland en bet continent eergisteren ia het gevolg geweest van een klein incident Een man die te Londen roet een naphtalainp een tot mijiic met geringe verbazing op eene dêr achterste banken mevrouw Speelberg zitten Gij hi r nep ili En gisterfnavond niet En zulk ecne weinig verkwikkeTijke repetitie woont ge bij r Ik ga s avonds nooit naar den schouwburg antwoordde ze Toch wil ik het vermoeden geen En danj lieve vriend gij weet niet hoe eenzaam ik me soms gevoel zoodat ik ook het ineest banale gezelschap zou kunnen opzoeken Wij verlieten de zaal en onder het uitgaan vertelde ik baar dat ik van ptao was gewee dien morgen te vertrekken en nu stellig den volgenden dag mijn staf flbu opnemen ij hebt gelijk Johannes zeide ze Wat zou u hier terughoiulen f Gij past niet in doze omgeving Een oogenbliic later ging zij voort Schrijt het mij als gij van woormUftUl niodit veranderen