Goudsche Courant, maandag 19 februari 1900

I ülenwe Voorjaar eo Zoinerstoffen geweer en schoot den vjand rondom bg 1 hoopen neer De soldaten van het Engelsche leger haddan t wordt meer en meer bevestigd geen luit om te vechten Waarvoor vechten wy vragen zg zich af Niet voor ons land maar voor eenige kapitalisten Ken had hun verteld dat de Boeren barbaren waren die hun gevangenen doodschieten Zg die gevangen genomen zyn hebben niets dan lol voor de behandeling welke zg genieten van honne vganden In het laatste gevecht was het schieten zoo hevig dat eenige regimenten terug in plaats van voorwaarts trokken Toen dat bespeurd werd richtten de Engelschen hnn maxims op hnn eigen mannen die toch bleven retiréeren De groote meerderheid kreeg hooldwondea en stierf bgna onmiddellgk Een beteekenisvol feit is t dat de Britsche soldaten geen vertrouwen in hun superieuren schgnen te hebben Een sergeant van de Coldstreams die gewond in het hospitaal ligt vroeg verlof om naar Home te schryven en aan zyn verwanten zgn redding te melden t Werd hem toegestaan en een telegram verzonden Iets later vroeg by is myn telegram verzonden Neen was het antwoord wg hebben t aan uw generaal geseind Dan is t doelloos en gaat t niet verder merkte hg op en wierp zich ontevreden achterover op zgn bed STADSNIEUWS GOUDA 17 Februari 1900 WisDixasvEKit Met 1 Maart wordt de tgdeiyke alhier gestationneerde commies bg s rgksj belastingen de heer Braams overgeplaatst naar Lekkerkerk dnad uA te repareeren aan en Icokcrpaal tak door onvoorzichtigheid het gnttapercha omhnlBel van alle draden die crHamen kwamen in brand wat de storing veroorzaakte BINNENLAND Het Hoofdbeitunr ran het Ned Onderw Oenootachap heelt zich bereid Terklaard aan de algemeene vergadering Tan 1800 voor te tellen lo Het Hooldbestanr te machtigen op nader overeen te komen w ze een werkzaam aandeel te nemen in het beheer van en het toezicht op het Herstollingaourd van den Hond van Ned Onderwijzer zonder dat hierdoor het Genoatachap eenige Snancieelo verplichting op zich neemt So Een krediet voor éèna van ten hoogate i 1000 te verleeneu om aan bet einde van het eerite oxploitaticjaar van hot HerstellingBoord te dienen tot gedecltelgke dekking van bet te Terwacbten tekort Men achrijlt nit Den Haag In doorgaan goed ingelichte kringen wordt verzekerd dat do voorbereiding eoner zuiver technische herziening der kieswet het resultaat zou hebben opgeleverd dat zelfs binnen die grenzen het kiozerscorps met een vrij groot aantal zon kannen worden nitgebreid men spreekt van tusschen de 50 000 i 80 000 kiezen Ned Opera directie C van der Linden Paleis voor Volksvlijt Zaterdag 17 Kebrnari 1900 8 nar mot medewerking van den heer Diserè Pauwels als gast üarmen Groote Schouwburg Kotterdain 8 uur Zondag 18 Februari Tannh user Sociëteit Kunstmin Dordrecht 8 unr Maandag 19 Febmari De Troubadour Stadsschouwburg Amsterdam Dinsdag 20 Februari 8 our Ie opvoering van Herodiade Opera in 4 bedrijven 7 talereeleo van 1 Massenet Groote Hchouwburg Rotterdam 8 uur Woensdag 21 Febmari laatste voorstelling In dit seizoen van Ijohengrin Lohengrin de heer 1 1 Urlns Klsa mevr Fischer Seijgard Hchouwbarg Haarlen Donderdag Februari 7 unr Willem Teil üemenffde Berichten VUOR lEEÏtM KLEEDING VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA t urH van Slatkrs 98 98 a Vikrs 81V 98 98 loov 88 8l 4Vi 65 9 4 96 9 101 67V 9 8 l 1 100 4 90 91 om 485 ïi 101 lOt 154 98 11 ÏEBSUARL yil iaLa D Uarl tiad W S IVi dilo tlito dttc S dito dito dito S HoHaaa UI I Gou ll 1881 98 4 iTAUl laiohr TiOK 1881 81 5 OoaTBME Obl iD lapier 18 5 dito in iilrarlSSS t PoETueai Obl met ooapou 8 dito tiakal S ltllu a D OI l Binnaal 1894 4W dito Ohooqs 1880 4 ditoNSothl U89 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goad laeu 1888 dito dito Hito 8t 4 5 iriKj Parpet shul l USl 4 TuaKllJ Gspr Couv loan 1890 4 Oa l aiiig aatia D iae laoiiin wr e C leiD Ara Bp oblg t8 Hliloo Ob It Sob 1890 8 VlMrSDll 4 Obl 4 onbep 1881 WaTiaDaH Obhgatien 1895 8 toTTtauaM Stad laau 1894 8 ÜBO N Afr Hudalir aaod Araiid b Tab Mg CarliAoatea Deli Uaataobap i dito Arn Hypotheakb psodbr 4 i Cult Mij dar Voratanl aaod Gr HvpotbHakb paodbr 4Vt Nadarla nda ha baak aand NeJ Handalmaataah dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hj olbaekb paorthr 4i i ütr Hypotbeonb dito 4V UoariNi O t HoD t baat aand RuaL H iotbantbaiik paodb 5 4 S7 UüDEWATBB Zaterdagavond vergaderde in 1 t hotel Doelen alhier de aldeeling Oudewater en Omstreken der HoU Maatschappg van Landbouw De heer D Boer Jz opende als voorzitter de vergadering en heette de aanwezigen hartelijk welkom in tbgzonder gold dat den heer Th C Wildbergb die als 2den voorzitter voor de eerste maal zitting nam Notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd Ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen behalve een schryven van de directie van de Deutsche gist en spiritus fabriek om van wege die directie gratis een lezing alhier te komen honden over veevoeder welk aanbod door de vergadering dankbaar werd aanvaard en besloten deze op een later vast te stellen datum binnen eenige weken te doen plaats hebben Daarna werd door den penningmeester den heer J Van der Wind rekening en verantwoording gedaan over t afgeloopen boekjaar de ontvangst bedroeg f 1103 09 de uitgaaf beliep 1112 04 nadeelig saldo f 8 95 De rekeningen enz werden door de bh A J W Van Aalten A Van Diest en H Berkhol nagezien en accoord bevonden De begrooting 1900 werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 288 Een voorstel van het bestuur om behoudens Koninklijke goedkeuring in de maand September a a eene tentoonstelling met verloting tingte honden werd met algemeene stemmen aangenomen De heer H Benemen stelde voor indien het vergund word op de paden van den Langenwal na afloop der tentoonstelling een ringryderg te doen houden dit voorstel werd eveneens met algemeene temmen aangenomen Verder werd besloten evenals t vorig jaar voor de verloting vier hoofdprijzen te stellen nl een Utrechtscb wagentje bespannen met twee paarden een dito met een paard een tilbury bespannen met een paard een kaasbrik bespannen met een paard en zooveel de gelden het toelaten prgzen van paarden koeien laudbonwgereedschappen enz Niets meer aw de orde zjude Bloot de voorzitter de vergadering 118 110 i Hiaili Eqn hjpoth pao Ib 4 00 1 Maiw L O Pr Li o rorl 19 HiD Holl U Spoor Mü a Dd lUi Ug t tEip T 8t Spw aand 10 Nad liid SpnonraKm aand 114 N d Zuid Afr Spm aand 6 8l dito dito lito 1891 dito 5 lOO UUB Spoor l 1S87 S9 A Kobl 8 tl Zaid Iul Sp mij A Hobl S 15 t oLKM Waiaobau Wauiiao aaud 161 aoH Or Ru 8f Mii obl 4 91V Baltiaohe lito aan I FaKtiiwa dito aand 5 IwaBR ïloml r dito anad 6 ao EankOh Aio 8p tap opl 4 100 dito dito obli 4 I 100 AKsmntA Om Ha 9p Mg o l 114 Chic k Nortb W pr C aan I dit dito Win 8l I etar obl 7 141 Danvar fc Eiu Gr Spm cart 51 liliooi Caatral obl iu toad 4 105 LoaUT fcKahTilliOrl f aand 74 Maxi o N Iork Onla o k Waat aaod 1 1 Ppnn dto Ohio oMifi 8 I Oragon Calif i b p iuKoud 5 8 8 Paul Minn k Hanit oh 0VFaa Hoefl4B oblg 4B dito dito Li 10 Col la hyp O 6 Ouaoa Can South Jbon T awi l Va O Ballw kNa loh d a 0 Amitard Omnibu Mij aand Kotterd Tramwa Uaau naod Nll Stad Amatardam aand t Kad Boitordam aaail 8 BauicStad Antwarpen 1187 l J Bad Bruaaal 1888 1 1 HOKS Tbei Eeanllr O lrlMb 4 Ooinn StaaUlaenig 1880 t I K K Ooat B Cr l880 8 Srajijr 8ta l Madrid 8 U l 84 I SJ i H V r B 18 78 581 180 110 108 10 9911 100 117 1 101 84 AaiiKcvaogeD I October TUd vai GreeBVlch I M 11 7 14 MO 1 10 T il nw kl Wis i tal mMf g Brtli 4 SpMr X itn wh ia i De Opruiming van alle voorhanden Coslume Mantel Japorxsftoff en EN WITTE GOEDERE tot de bekende Inye prijxen zal tot en met PBBRUARl voortduren D SAJ SOiVI urg6rHlke Stand GEBOREN 14 Febr Josina Johanna DWers C den Edel ifn J J Egnhont 15 Maria Cornelia ouders J Lübken enC Koemans Cornells ouders F J Brugstens en M van den Berg Adrianus ouders A B J Leeflang en J C van Leeuwen OVERLEDEN 13 Febr J Vugk 65 j U B van don Berg weds D du Mosch 85 j 15 G van dar Wgk wed J Dykstra 72 j Ifi S Gompers 1 m A van der Veer 2 j M J Souflré 32 j A P de Koning huisvr van W deHaan 75 j 17 C P de Éoite 8 m 4 40 4 1 4 1 i l 4 10 Scuooiaovu Yoor deze gemeente zgn voor het dienstjaar 1900 als deskundigen voor het schatten van de waarde van het mobilair ton behoeve van de personeele belasting benoemd de beeren M Binnendyk en J H Faaü beiden wonende te Qonda Gom Eni K Alhier is tot faeemraad van den folder Hiddelblok en Veerstalblok benoemd de heer J Van der Vlist By de alhier gehouden verkiezing vana n hoofdiugelandplaatsvervanger voor de Krimpenerwaard in plaats van den heer W Verdoold Hz is gekozen de heer M VanDorp te Berkenwonde met 98 stemmen Dinsdagmorgen waagden zich twee zoontjes van den bouwman H Van Dorpalhier 9 en 7 jaar ond op het gs in de wetering achter het hnis Beiden zakten er door doek werden door een hnnner zusters gered een van hen was reeds bewnateloos doch het mocht dokter Bèekenkamp gelukken de levensgeesten weder op te wekken 10 41 l s ir uB i BoUattaka ipw X htm nppUanlWuiii Si OaafvU 1 WipM Uli U l S O O U U K k STCRDtM iB TarH loaU soa 8 11 10 1010 1 11 09 l Ot I M 1 11 t t 08 SS 8 18 MA 1 11 a St 0 18 KmitW 8 01 8 S 1 09 10 10 10 54 11 41 U H 1 8U M 4 1 4 51 t a 6 519 00 10 0 O IOIO O 1 4 jADUt a I 1 Ol 9 II 10 15 11 09 1 08 1 1 1 01 1 41 4 M 1 a l ll 10 8 10 1 10 1 18 00 10 l lt 1 I 1 t l 9 lla 4l 1 1 11 01 11 11 LS ll 8 11 4 41 I01 S10I 4 na W 4I O 7 1 810 110 1 10 10 00 11 10 II 111 010 I If 8 10 S 45 1 0 li 7 10 8 1 10 00 10 I lo iila 1 111 14 II a OI a l4 11 18 10 8 U ll LOI 14 M I 4 11 4 18 1 41 l ti 1 14 I M 11 10 hall uur wachten kon ook daar de reia vervolgd worden De laatste trams van Rotterdam naar Schiedam konden echter den dienst niet voortzetten tot groote teleurstelling der retzigers die nog naar Delltshaven moesten Uok de stoomtram Haarlem Leiden kon zgne bestemming niet bereiken noch die van nit Haarlem noch die van nit Leiden Op Verschillende plaatsen was de sneeuw een meter hoog opgewaaid s Avonds 11 nor zp van den goederentrein der Htaatbspaorwegen no 3817 komende van Tiel en bestemd voor Dordrecht nabj Beesd door den sneeuwstorm een drietal goederenwagcns ontspoord waardoor het verkeer gestremd werd Te 11 45 is van trein no 10 der Staatsspoor komende van Rotterdam D P via Gouda naar Amsterdam by Harmeien eveneens door ifi sneeuw de locomotiel ontspoord tot groot ïigeriel der reizigers die als t ware ingesneeuwd werden De veehandelaar Fliedorl te Bocheltging zoo meldt men eergisteren een weddenschap aan om van Bochelt naar Ehede alstand 3 kwartier in 7 minuten te rgden Hij won do weddenschap maar overreed daarbi eene vrouw die gevaarlgk gewond in bet ziekenhuis moest worden opgenomen en viel zeil to Bochelt aangekomen van zijnkarretje en bleol op de plaats dood Een meisje van K F te Oretorp Fr was sukkelend De moeder zou het eergisteren drank geven doch de kleine weigerde den drank in te nemen waarna de moederzeil eerst eens proelde Wat was at het geval Hot fleschjo met drank stond naast een Keschje dat vergift bevatte en nu bad de moeder hy vergissing het verkeerde floschje genomen Spoedig werd er geneeskundige hulp ontboden en de vrouw een braakmiddel toegediend Gistermorgen is de vrouw overleden Leeuw Ct Men meldt nit Hattom Onder verschynselen die vergiltiging schgnen te doen vermoeden overleed alhier plotseling Dinsdag mejulfr de V ondorwyzeres voor nuttige en fraaie handwerken aan de openbare school Op last der justitie had gisteren eone gerechtelgke lykschouwing plaats waarvan do uitslag nog niet bekend was hssr leven gevreesd griakki is zg thans herstellende Dubbel trearig is echter de toestand der arme vrouw nu zft niet alleen baar echtgenoot doch in deze ook haar kostwinner heeft verloren De werkstaking van het zetterg personeel aan het Volksdagblad i geëindigd De staking werd goedgekeurd door het bestuur en het afdeelingsbestuur van den Alg N ed Typografenbond en het Plaatseiyk Arbeidssecretariaat en nu meende de directie van het Volksblad niet langer haar standpunt te mogen handhaven De zetter dien men voor vast wilde aannemen wordt thans als los werkman op de zetterg geplautst en komt hierdoor in gelgke conditie als de andere losse zetters Het blad dat eergisteravond wegens de staking niet kon verschijnen is gisteravond weder uitgekomen Hbl De inspecteur van den Jnngfrau spoorweg dr F Wmbel beschrijft in een merkwaardig boek Een winter in de gletscherwereld den vorigen winter dien hij met zgn arbeiders in het gebied van den Eigergletscher 2360 m heeft doorgebraclit Het volgende stuk vertaalt de N R Ct hier nit De bewoners van den Eigergletscher genieten s winters pas s ochtends tegen half twaalf den zonsopgang omdat het terrein waar hun huizen gelegen zgn lager ligt dan de omtrek terwyi de Eiger tegen het oosten een bergwand vormt maar wanneer de kleine kolonie eenmaal door 4e zon wordt beschenen dan stggt de temperatuur ook verbazend snel Heel vaak zetten zg s middags midden in den winter hun tafels buiten op de lichtende sneeuw om onder den blauwen hemel het middagmaal te gebruiken on dan drinken zg hun kofHe op de veranda Dan staat de thermometer op de znidzgde van het huis dikwgls op 40 ft 44 graden Celsius in de zon terwgl op hetzelfde oogenblik de thermometer aan de noordzijde van hetzelfde gebouw in de schaduw 16 gr 0 onder O aanwgst Gaan de bewoners dan van den eeneu kant van hun huis naar den andere dan hebben zg een temperatuurverschil van 60 gr C te verduren Tengevolge van do hevige sneeuw en rukwinden kon de postiljon van de postkar van Leiden naar Amsterdam die om 1 uur s narhts vertrekt nabij Oegstgeest gekomen den weg niet meer onderscheiden Do kar kwam in een greppel en raakte door de sneeuw zoo vast dat de post per vigelante naar Leiden moest worden teruggebracht terwijl de kar moest biyven zitten De post kon eerst gisterochtend per triin en met andere hulpmiddelen vervoerd worden Bg het treurig drama te Stiens nu eenige weken geledon toen J Plantinfea werd vermoord door zgn kostganger W H die daarop zelfmoord pleegde werd ook i o men zich zal herinneren do vrouw van eerstgenoemde deeriyk aan hals rug en handen gewond Dagen lang heelt men voor Van verschillende plaatsen komen berichten omtrent den sneeuwstorm die vooral belemmerend heeft gewerkt op het verkeer De voornaamste loarvan laten wij hiervolgen De treinenloop was geheel in de war gebracht Oorzaak der groote vertragingen wai dat de sneeuw tusschen de wissels gekomen bevroor en deze weigerden over te gaan zoodat op al die plaatsen met hamer en beitel het kwaad verholpen moest worden De trein van Emmerik zoomede die van Uitgeest waren ingesneeuwd naar beide treinen werden twee machines gezonden zoudat met 8 locomotieven do reis werd voortgezet Te Kotterdam had hot onklaar goraken der wissels juist plaats toen de trein naar Hoek van Holland goreod stond na een De gletscher is voor de ingenieurs van den Jungirauspoorweg en bun werklieden een zeer betrouwbare weerprofeet WanB£oiide gsmassa in zyn verschillende lagéHMTuw schittert dan kunnen zg gerust op nahoudend mooi weer rekenen Verandert die klenr echter in lichtgroen dan weten zi dat er veel sneeuw s zomers regen op kimst is Is de gletscher eentonig wit dan gaat er een langdurige nevel vallen maar wanneer er uit het zniden een witte wolk komt neerliggen op de Jungiran en als een sluier langzaam neervalt langs de noordzgde van den berg en ook den gletscher eindelijk bedekt dan weten de bergbewoners dat hnn booste vgand in het hooggebergte de sneeuwstorm in aantocht is Jaagt hg met vreeselijk geweld over hen heen dan is het hun of het wilde leger van DniUche sagen met woedend gehuil voorbij trekt De huizen dreunen tot in hun grondvesten alsof zg aanstonds in de diepte zullen geslingerd I worden De storm beukt zoo heftig tegen de venI Bters dat er telkens ruiten worden vergrui ïirecte SpoorwegvcrMDiliigco met QOlDA f Jff 4 41 4 tk t oi i oa i ii Ml 4 1 w 108 4 1 t V 4 IT 4 18 11 S 4i 1 1 01 1 14 f 1 11 1 14 4 0 1 01 411 ll H U ll U 4i n ii u ll ooad 1 T ft i r i ir V v r door T iT J l 10 MO Vwinimkt Hieumrkwk Oapellt aoltardu H BotterdunD r Rotterdam B 41 i ii j 4 11 0 o ï p i i ntoutUiatt S OOBA i 11 I 11 11 l 11 1 1I U t f 1 I OS 41 1 t 1 01 I 0 l l 11 f g EOTTiaDilI S 4II lotlndun Bmirs Rotterdam D P Bottardun M Oapellt Hlnwwknk UoordrseM oada 4 01 T II ji 1 11 10 11 lo n lO M 0 4I 10 09 10 11 10 41 7 S 40 f 5J 10 4 41 tl I Ot i n i n 1 41 l l 4 01 t l4 i et f i 11 14 lf O 1M4 1 14 10 II 1 44 06 1 14 00 H ja aoUDl UKN HilOiiM nm l OI l Ot 1 14 1 4 4 11 4 1 t ll 1 11 q au u a t rm v M 41 0 15 7 17 lllM 1 h UaH n Uil 0 W ft JUU f 4u l ot kMifat nwtaii to 11 1 11 10 11 41 11 10 4 11 4 U 1 01 ll t ll I t 7 1 111 0 1 41 a ll t T Ml 1 4 f 1 01 14 t tti l lt 0 11 l i ia 1 1 1 I 1 10 1 41 t ll tl bvmkaim UowkaiMlIe U 41 1 41 1 41 U 4 4 11 4 10 1 JP 4 10 I 4 1 4 lïïi 11 11 11 H i 1 ♦ ♦ ♦ Mf i i i lO M 1 50 10 1 8oel r w i Z Voorliurg s Hage H n 4H 0 1 0 1 10 1 4 M ZMlara Z Z f k Mc Mil Ot 1 4 1 d l ifiZ L 5ii t e oi j 1 £ M I1 S1 1 47 Il U3r r v i v BimnlkaMi Uaw la a li m MM kitata 17 laW rat la l a Bmkalaa Aaitalai 11 1 11 i 1 R te I laa 0 Mid ÏM I 1 t 1 47 S ll é a oi ü I 1 I0 1 11 00 lO tl 2 10 11 10 41 10 8 e it 7 10 7 1 7 89 1 40 10 11 10 1 11 00 ir 40 l u ri ll 4I 05 I0 4 1 10 8 1 I l 4 O 1 04 Vant 0 S 48 IS Il 40 11 14 1 11 8 14 8 to 1 04 11 14 o t 0 I II M Ml 10 14 10 81 1 4 11 81 1 11 1 01 1 17 141 8 11 8 41 a lO 10 1 104 11 81 11 01 lOl S OI 8 10 l ta 4 41 Ml 1 7 i V l 10 00 10 84 I II 18 8 14 10 88 11 11 11 11 t tl Lil a j 10 l I0 7 01 8 11 10 48 H l t a 7 1 1 4 X M t iT 1 II 8 11 a oi a ll a i ii i iij iiai iMi i oa tM mi 4 41 t io 10 1 11 ui i ii tooi lo u ii io zeld Door alle naden van de dnbbele r men fiuit de wind en dryK de stofaneeaw de kamers binnen Hoewel de electrische verwarmingstoestellen hun hitte uitstralen ia de temperatuur binnen niet hooger dan 7 gr 0 te brengen Een eerste eisch bij dit noodweer ia dat alle varen en lampen gedooid en uitgeblazen worden om brand te voorkomen Dan eerst wordt ten volle de zegening van de electriciteit gewaardeerd t Is of de electrische stroom zfth dan ook in al zgn macht toonen wil De storm laat de drie daden van de sterkstroom geleiding schommelen en zwiept ze vaak tegen elkander als de draden elkaar raken ontstaat contact en op hetzelfde oogenblik springt een bliksemstraal de11ucht in Werkelgk het is een onbeschrgfelgk schoon gezicht die vete honderden bliksemschichten die onder het gehuil van den ontzettenden sneeuwstorm uit de jee van nevel een oogenblik den helderen sterrenhemel verlichten Wat in de jaarboeken van de A O M nog slechts éénmaal was voorgekomen in een tgdsverloop van meer dun 25 jaren geschiedde eergisteravond de tramdjenst te Amsterdam moest worden gestaakt Met wanhopige pogingen waren de rails besproeid met het oplossende pekelnat en hadden de stgve borstels de rail 3 telkens weer schoongeveegd Te vergeefs tWas ol Natuur verbood den toeleg door te drijven Omstreeks 10 uur moest men den dienst staken er werd zells een tram Dam Sarphatistraat achtergelaten omdat de paarden den wagen niet verder konden krygen Het den conducteur als bewaker er in stond hg op het midden van den Dam die deed denken aan de velden van Siberië Alleen het personeel van de tram zal misschien even hebben gelachen want ze hadden n vroegertje Aan een brief van den Kaapschen corte pondent van het N v d D ia het voU gende ontleend S 7 r lUl a f uV 11 14 lO IT I10 14 lO tl 10 40 10 11 7 11 S OI 1 10 t lT i ia P 1 10 S IO s cl £ Ml r 10 01 10 1 IMI II 10 11 10 11 10 10 1 4 11 11 14 41 41 t li Il I U t lO t 4 t 1 11 M i m u 8 11 M e Ml 1 41 1 6 0 10 08 10 40 lO tl 10 11 lO M 10 44 tl 01 10 00 Wat Magerlontein zoo belangrgk maakt is dat de Boeren er de Engelschen hebben bestreden onder geiyke omstandigheden Zg vochten niet op kopjes ol achter klippen maar in het open veld lieten de Engelschen tot op 200 yards en minder naderen en schoten ze dan neer t Is dan ook voor een groot deel aan Cror je s generaalschap te danken dat de slag gewonnen is Hg voorkwam iedere beweging der vganden Als een stelling versterking noodig had had hg de mannen daarvoor tot zyn beachikking on zorgde dat zgn bevelen werden mtgevoerd Steeds was hg er op nit ign manschappen zooveel t slechts kon te sparen wat blijkt uit het geringe verlies der onzen Een troep van WO Boeren moest eenige mannen op een heuvel te hulp snellen Om dien te bereiken moesten zg over ongeveer honderd yards open grond toch werden slechts één Boer gedood en één liciht gewond Die laatste was een dappere oude burger wiens mauser hem door een bomscberl nit de hand werd geslagen De geheele kolt was vernield en de grendel verbogen De slag velde den oude ter aarde doch bij sprong snol op liep den heuvel op als een jonge man leende een ander Telephoonnet Gouda Aangfesloten werd Toleph No 103 Qebrs Wennink Kleiweg 80 Op 15 Febrnari verkregen 99 aansluitingen Fijne Witte Pont Aanbevelend SLOTKNAKKK Co ADV ERTENTIEN i a Voorspoedig bevallen van een flinke Dochter M J ö BOERS GOKBJl KtDicHEM l i Febr 1900 V Hartclgk dank voor de vele biyken van belangstelling 12 Febr ontvangen J C L F BÜSCH A M BÜSCH SlMOBlUN m 8CHIEDAMMEB GEUEVEE Umrki NIGHTOAP GEVRAAGD EEN Eankstbakkdisleerling Adres Bureau van dit Blad Itookl steeds Tarkrijgbaar h i 9 M PEETERS Ju S NB AU baw ran aobthaid ia n oaohol an kurk ataada town CHIEDAM r aianraa dag naam dar Firn de beste 3 Cts Sigaar I aii4ic rfc Kloek Hnakmmlet Sa van Wijngaarden wiTfiRHANDBN en voeten worden dndeiyk en zonder pgn genezen door de woreldberoemde Winterhanden Zalf Vorkryghoar in doezen van fO ernl p stuk bij J Tan IIIJE Kleiweg no 2 Honda P HOPPK Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN Iste Prgs LANDAUER met 2 Paarden 2de RIJTUIG 1 Paard 3de I Voorts 20 RIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prys por Lot M ent A Brinkman Zn LANGE TIENDEWEG WgÊ m Ue voor rcnomcn KOLLËKTË voor Wip de D AM TI EVVEUISIi U8 zal worden jfhouden Haaiida It Februari u en wolgendc dagen H Comité neemt notj maals de vrijheid deze kollel te biezonder aan to bevelena G L RINKEL Mej A 8TAVENIS8E DE BHAOW C VERBÜRG A VINGEHLING D V D VOOREN H J VI WEELDE ö WISSE J W BERKELBACH v d SPRENKEL J A BIEZENAAR W J S VAS DISSEL T HAMERSLAG Mej B JULIUS il MALLON 1 £ 9 M E MÜNASCH Kort OTerzlcht onier FrUaooarAot SHERRIES Pale on Gold Dry van af f 16 50 por 12 ess ROODK en WITTE PORTWIJNEN 15 12 5 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 60 flesch pM BODEGA CHAMPAGNE 1 76 S i t t e u COGNAC h f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 26 f 3 76 en 6 S SCOTCH WHISKY 2 26 f 5 Per Fl Per Ank 45 Fl l a 2 H LI8TRAC f 0 85 Nlo f 27 75 oS A a CHATEAU VALR08B 0 75 31 S 2 5 St EHTEPHE 0 85 38 aH St EMILION 1894 1 42 Si 2 PADILLAC 1893 I 1 25 63 1 8 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S r 2 a SAUTERNE 1 42 SS 5 S ZELTINGER Moezel 0 90 87 50 OB S BOURGOGNE 1 10 47 2 g De flesschen zgn in de prgzen begrepen en worden it 3 cts per stuk teruggenomen 2 By elke hoeveelheid verkrggbaar bg Aniisepllscbc Tandpoe der en I Anlisepllsch Uloiidlincluur van E VASaVTO TaHdart te Uouda OVEBA L VEaKRlJOBA B Agent vaof Nederland O IJSSELSTIJN Blauwstraat Qo d De flrma T CREBAS Gouda