Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1900

No 8125 Dinsdag 20 Februari 1000 38sfe Paii Expelier DM jwi wii4t dn mid M MtnBHMad MM lil fg il HIl M d l mwT TUi MMJiMJ ttnii RknuBjiJ Imp ijilT u WDSIIE COMAJV JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C TelefM De Jitg ve dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pnjs per drie macinden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke NommPi s VTJF CENTEN ADVERTENTIEN worden gepl 1 5 i egels è 60 Cenjtcn i ere reg 10 Centen Groote letters naar plaatsruimte huending van Advertentiën tot 1 uur des worden fAanbevelend C SMITS AUe reparatiên en aangemeten werk QovDk bmk van A BBINKMAH Zn OPinfBAaEYlIRKOOPIIIG te GOUDA ten ovemtaan van den Notaris G C Ï OKTÜUN DKOO LEEVER op MAANDAG 26 tKBEUAHI 1900 dsii morganu te til oren m het KolfiehnU Hutfioiini aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden sedert oabengel jke jaren goed beklant WIMIELUUIS WOONHUIS en EEK aan den Groeneweg te Gouda jk L no 187 ïe aanvaarden 16 Mei 1900 No 2 en 3 Een HU18 PAKHUIS ERVEN en QBONü achter perceel No 1 in de Wijdepoort w k L no 190 en 189 Het PakhttU 1 in eigen gebraik en te aanvaarden 15 Mei 1900 H t Huia u verhuurd voor f 0 75 per week No i Een aangenaam gelegen HUIS en EHK ann do VijverHtraat hoek Hpiering traat te Gouda wok i no 121 Verhuurd by de week voor l 1 BO No B Een HUIS en EKF Achter de Viscbmarkt te Gouda bj de ouwe wt k I No J64 Terstond te aanvaarden No 6 7 en Drie HUIZEN en ERVEN in do Spsldemakorssteog aan de Zengntraat te Gouda wgk O no 47 48 en 49 Verhuurd by de week No 47 voor f 1 en No 48 en 49 elk voor t O 90 No 9 en 10 Twee HUIZEN en ERVEN in de öeuienstraat te Gouda wgk L Nob 70 en 71 Verhuurd bjl do week No 70 voor 1 1 30 en No 71 voor l 1 25 No U K n HUIS en KBl waarin aujterij en TnpperV met vergunning in de Wilholminastraat te Giuiia wiJk M No 59 Verhuurd bg do woek voor 1 3 50 No 12 Een HUIS en EBF m de Boelekade te Gouda wijk B No 112 Terstond te aanvaarden No 13 en 14 Twee HUIZEN en tUlVEN In de Mcasomakorssleeg aan den Raam te Gond wi k O no 457 en 461 Vorhnnrd b j de week elk voor I O 75 De porceelen i n do laatsto 3 werkdagen voor den dag der veiling van 10 tot i uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren ti bezichttgrn Nadoro inlichtingen geelt voornoomdc Notaris F0BTU1 1N DROOGLEEVEB te Gooda OVENBARE Vrijwillige Veroopking jle HEKIJWIJIH Da Notaris J J MONTIJN te Gomi lal ap WOENSDAG 21 FEBRUARI 1900 V m M uur in hot Koltlchnis van K UADfcMAKKH a d Kn KWV ne in B 1 publioK veilen tn vorkoopen Een HUIS wa fln TWEE WONINGEN K nos 98 en 99 met SfHUUB on EKVE BOOM JAARDwaarin 8 VRUCHÏÖÜOMEN 2 RIKTkHAQGEN beneven een i J mtitttenit ïoes en Teelland een en ander staande on gelegen aan en lang den s Gravenbrüokschon Dgk gem Reenwp met den gcnucmdi n DgK kad gem Keeuwyk Sectie U nos 27i 27 en 798 te zamen groot 22 A HO c A Aanvaarding 1 Maart 1900 betaaldag dor koopp 15 Mairt 1900 Breeder bt biljetten en inlichtingen bg Notaris MONTIJN voornoemd Hot goedkoopste adres voor dsn AANLEG van Gas en Waterleiding ia H P P I OOS TIENDEWEG 59 VOOR DE BEIDE j£uid AfrikaunscheRvp9ihlieken VM XU SAMËNkOMST te GOUDA op Donderdag den 22sten Eetouari 1900 de avonds ten 8 uur in de Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen SPREKER DE HEER ter toelichting van rnlm 40 UektheeUen welke hg heelt laten vervaardigen naar door hem uit Alrika medegebrachte photo s Met medewerking van de Dames Zangvereeniging ARNOLD SPOEL 0m eemlge Meeren geHOodlgden Directeur de Heer J H U 8l i4Vni RIIA Kaarten Ie Hang I OM 2e Rang 1 OtS ïgn van al den 19den Fcbruan verkr gbaar bg de heeren J vas BBNÏl M Zn A BBINKMAN Zn firma EDAUW A yUANT J T SWAETSbNBURG J Dt VEN B A VEBZUL jm Bij den Chef der Sooieteit Ons Oenoeiten zijn eeuige kaarten voor genummerde plaatsen beschikbaar ji 1 1 tte yeherle i i breiiy t ouk van tie collnete die bIJ liet verinten der maal tal gehouden worden Uomt ten b ite nn de beidt liepublleken Het Cmrnté A A C ViK A8CH J M NOOTHOVEN vak GOOR J W BERKELBACH D F G PICHOT YAir DbB SPRENKEL J H B SPAANDERMAN J A BIEZENAAR h F DUIJMAER VA TWIST I VAN DANTZIQ A VINGERLING J A DONKER Voedings Eiwii 1 KUo Vropon h eft ovdhthoI v e l iiifMwaanlft uli 5 Kilo best rundvleeix b of 180 800 eterea Troiron wordt In liflt lUliaam onmitldi lyk tot sDlerweefliH en bloed onveset gond r vet t ormeD Tropoo hetft by itrroitild nebrnik eeae beduidende toename vu krKcbten t u gevoluf zonwel hy ftenondfii al by Kieken en kui mui alle ipnen toegeTOesd wordt a aunder durvan den Hmaak te bedierven Door den oltent ügeu pryi van IVopob kaa Iedereen het alch rerachaffttn ▼ krvvkfter kei apetkelievet revlelea lle eellAe wlakeiler Gteiierkal AceBten toot Hederlknd en Kolonies Boest GipH A van der livyé RotterdaiB B II WW Door Li neMh Mlgctnccn a nbevoten IIVNMMfpi J Tl Jltot CcrvhDIploitiK en Ooud Bekroonde T f r PRAEPARATEN VAN mmm l ltlnfl l arnf flP de itkrachtHeenTBreterkenileKraA WUN tegenrwaWe Vgmiia Mm ni vii v Q gl n kmdeiyi 1 olwa ïcn n gebrek aan eeüutt lechtc iplitvertarlDf fcnuwhoodpUn ter ▼ eraterklng na ziekte of kraambed koortt en hare gevolgen QUINALAROCHE PERRUQINEUX n het bij ondtr te en Bloedgebrek Bleektuetil kwat B Tan KHtleoheii IceftUd en Verkniebmir i flmioiv ft ƒ 1 00 en 1 pïlf il apOfk oedsaain veraterkend aangeiiaainvttnsmaak voordagetijkseligrfi eik ImIIVvI vavav ooral voor kinderen vakken en klleracMlge eatellen er aan te b velen Als gtoèeeknie HHsc drank stoornlHcn ier apUavNierlnceor nen en dlarrhie ook voor ttigelingen en kleine lun leren Ir per bus ft S S I70 ft I O 90 li M Kgr O 50 CbemlHli M Allretillr Al SpecUul voor Kladerroedinf in buuen k H Kgt 0 90 tulTtre ITlCilVOUIiWCI Kgr O 60 H Kkt ƒ O M Aeéhtno IflTafAé Atl t rocken eener halve Cigarette ii vtjdoende ter beitn T d nj van de hericit auiTaUen aa Aaöwna te In doosjct è O BÖ co U H Tfltnarindp Rnnhnn fruit puroatief tegen verttoppiM Aun Vbeien Migraine Conieetloaetc vooral ook aTsUxMa voor Underen bewijzen de l amulnae Bonbons vnn KKAEPEUEN HOLM l elani n kc diensten daar de vorm voor het kind begeeJHük en de tinafV aaogcnaant is Pnjs per doosje 0 90 en ƒ O 60 Salmiak gastilMs mil HJmiipIniirnT 111 TfiiJlJn Q flescnjei verknjgbaar Pnji algemeen erkend als bet BESTS huismiddel btj Hotat Verkoudheid en Keelpljn het U ÏTënd ntIcMcl by uitnemendheid uitiluitend in P SO per flen h e KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉyUJU f ra rt r ltM am ERAEPELtllI k HOUl ta Zeist mUm milmr êni m I vi£ii I3 tjiz e 3 tOoedkoopst h aoltedBt adres voor V rwoer Pii Inboedel oowel bmueir bmten de itiMl met gesloten wigeni A ORAVEto rmjN Bleekerssingel 287 AIU ttotdt tegen Transport aehnde venekerd MkM Unatamk likai Un nt mlOiittt m dAKMlta n0tli k B Ta iMtacdu W ülsOb Cbbaa rm tiyfi aa Sahara f l l n L l SI ia WEIBEL mUU Openbare Verkooping op WOENSDAG 21 PEBBÜARI 1900 dea voormiddags te nre in het Café Eoexsbeubb van den Heer H J db GROOT SI Antbomestraat Ve Gouda ten overstaan van den Deurwaarder F H 9W M van Mahonie Llmieiilrasteii dito PENANTKASrEN dito LADÉNKASTEN dito BOOGKASTEN dito COMMODEKASTEN STOL DtriTSCHE SALON WASCHen SCHUIFTAFELS Karpetten lordUnrii euz enz Afkomstig van een der eerste Menbellabrieken van Nederland Daags te voren van 10 4 nre te bezichtigen iH tiumermaks Dubbele Huurt H 4 Ooutlii vervaardigt aUe mogeiyke toorleit van Haarwerken Voor het a s BAL MASQUÊ Baarden en Fr iken Te Huur Zuivere Medicinale LEVERTRAAN i 0 HO per Vi fl bg D MIEBIEI Kleiweg E 100 X3Cet ID©p6t DER Sociale üèBcrali des Uiix de vie de Cogaie gevestigd ZKÖGSTRA VT G 86 levert het bekende fljne merk IMPEKIAL k t J 30 pi r Flesch per Dcmyohn k 2 en5L k 11 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE CRAMER 8 Tandpoeder WOLVF Co WEST HAVEN 198 C EEi BETER adres vooralle soorten SCHOEN WERK dm lKt Noonlbrat iiL li Schoen n LaamiBiagazijii Kleiweg E SO tegenover de KIeiw gsteeg erttUIMIiie van alle voorradig WIN SEBWEHK en venchülende ander De Uzde enhet Kiesreclit Het beatuur der Liberale Unie heeft gemeend door ecne circulaire aan de bg haar aangetioten kiesvareenigingen de qaaeetie Tsn hst Kusraoht weder aan de orde te stelten Het kondigt eene algemeene vergadering aan die zal worden gewijd uan de besproking van dat vraagstuk en iet zyn denkbeelden daaromtrent uiteen Dit stuk heeft in de pers heel wat opspraak verwekt omdat daarin rechtttreeks den raad wordt gegeven op het Mgemeen Stemrecht aan te sturen en de qunestie wordt geacht te zgn van urgenten aard Tweeërlei opvatting ie bij de besprekingen van dit schrgven op den voorgrondgetreden l e moesten lezen er de bedoeling uit reeds dadelijk by de verkiezingenvan 1901 de kicsquaestie te maken tot de Ilea beheeraohende vraag anderen iien inde circuluiro alleen een vingerwigiing naarde richting die wg in do toekomst zullenmoeten fislaan als steun voor een vru hlbare campagne voor bet algemeen kiesrecht dat WIJ ioch eenmaal zullen moeteninvoeren i Reeds dit verschil vnn meening doet uen dat de tellers Viin de circulaire zich niet genoeg rekenschap hebben gegeven van de eischen die dergelijk stuk afkomitig van de leiders eener groote staatkundige party hebben moet duidelijkheid beslistheid volkomen bekendheid met de hoofdstrooniingsn iii den boezem der party die men vertegenwoordigt Vy betreuren dezrn stap van hel hoofdbestuur omdat wy er voor het oogeublik g en nut in zien Het kabinet dat wy thans hebben en dat met medewerking der geheele liberale party ijverig werkzaam is in vooruitstrevende richting tot het verkrygen van hervormingen die reeds lang op het program onzer party staan verdient steun en aanmoediging zuodat wy ons steeds als wen oholijk hadden voorgesteld de verkiezingen van 1901 te doen houden met een beknopt plan de campagne in denzelfden geest wa raan alle liberalen bun goedkeuring hechten konden en waarbg lou kunnen gewezen warden op de door hun eendracht FEViLLElOlM 7 VroBg Verwelkt Ma r het Duitaoh 3S Ik zou xoo gau QC alttjd willen wetcit waar ggte vin kn zyt want ik koester een wensch welksTcrvuUmg van u afhang Zoodra gij predikantn t geworden en eene lieve vrouw bt gehuwd ZOM ik u mtjn jongen ter vertorging wUlen toevertrouwen 4 vHoe gfj unt er nn denken u van het kind te scheiden Ja best Johannes leide xe en haar gelaat nam ne leer pgnlijke uitdrukking aan hoe ik de smart van zulk eene scheiding z l dragen be grijp ik met Maar mijn besluit staat vaat Hij moet in eene reine atmosphter opgro ten In den schouwburg mag hij mat verkeereiï Het lou nadeeliger voor hem xyn dan wanneer ik hem brandewijn in plaats van melk te drinken gat We spraken weimg meer Arme vrouw nep eene stem tn mijn bmnenste Hoe eonzaam moet ge u gevoelen Boven aan de trap gekomen bleef ze een opgen blik staan en wischte iich een traan uit het oog Hierop ging ze naar de kamer Op den drempel kwam Joachtm haar reeds tegemoet en met een jubelenden kreet sloot ze haren engel in de armen Speelberg kwam spoedig daarna thuu onder dit ministene verkregen resultaten en de hoop zou kunnen gevoed worden dat dezelfde mannen aan het roer konden blyven Dan was er de minste stagnatie en de grootste kans op vruchtbare werkzaamheid op sociaal gebied Wij vreezen dat een besluit om de kiezers in 1901 weder uitspraak te laten doen over het klesvraagstuk oude wonden zou openryten en de vroegere verdeeldheid in het liberale kamp zou doen herleve zeer teu nadeele van de algemeene belangen Het is nog te kort geleden dat dft kieswet alles in rep en roer bracht Een liberaal kabinet viel er over een ontbinding was noodzakelyk en met veel moeite kwam een wet tot stand die eerst drie jaar in werking is Dergphjke crisiasen moeten niet te veel hirhaald worden wil men eonige sympathie behouden voor ons parlementair stelsel Wy begrypen niet dat ernstige staatkundige mannen werkelyk een nieuwe strud over hel kiesrecht zouden wenscben die by welslagen zou moeten leid n tot groodwetaberziening en al den omhaal die daarby behoort veeleer verwacht men dat van verstokte theoretici die zich blind turen op algemeene beginselen welke met alle geweld in de wet moeten geschreven worden terwyl zij de behoeften des volks uit het oog verliepen dat meer heeft aan practische verbeteringen dan aan een mooi opgetrokken staatkundig gebouw Het heeft er wel iets van of er by de Unie zoo iets van reckthaberéi bykomt Reeds dadelyk na de nieuwe kieswet deoreteerde het bestuur onmiddellyke her vattiDg van den stryd Toch besloot de liberale party en met baar de regeering dat vooreerst geen prinoipieele herziening te wachten was Nu komt men weer op hetzelfde aanbeeld slaan voordat de tech niBche herziening der kieswet die de be gineelen onaangetast laat nog is ingediend Ons dunkt verstandige politiek legt zicb neer by gevallen beslitsingen totdat de tyd duidelyk heeft aangetoond dat het genomen besluit een dwaling was en er kam is op tevisie van het vonnis Zoover zgn wy nu nog met De algemeene geeet onder ons liberalen voor zoo ver onze waarneming strekt is voorloopig af te wachten wat de vigeerende kieswet op den duur zal opleveren Hij hield zich in zijne jovnie zelfgenoe zaarahcid xoo uitsluitend met zijn eigen persoon bezig dat hij er mets van merkte hoe bleek en treu rend zij zag De middag ging ongeveer als die van den von gen dag voorbij Alleen gaf de directeur zyn leedwezen te kennen dat hi met met een glaa wijn mijne gezondheid kon drinken tot dank voor mtjn uitvtekend SMifHeeren Maar de str ge huis regel had alle geestrijke dranken tot aan den avond m dch ban gedaan hij wierp bij deze woorden een komisch ernstigen blik naar zijne vrouw Ik zag wel dat het haar moeite kostte hire gemaakte opgeruimdheid te bewaren en toen we opstonden knikten hare knieén Ik gaf haar den raad een uurtje te gaan rusten ik beloofde goed op Joachim te zullen passen en met een dankbaren lach nam iij mqn voorstol aan Toen ik een paar ur later het lieve kind aan de moeder terugbracht vond tk haar terug wel minder bleek dan daareven maarden bedaard in hare bewegmgen als iemand die pas uit een zware ziekte was hersteld Maar nog nooit was m mm schoooer en berainnelqker yoorgekomen U geioelde dat het mijn pUcht was oogenblikkelijk V cheid te nemen Na aQoop der voorste ing durfde ik met meer bij haar aankloppen Wij gaveij elkander de hand zonder een woord te spreken oirer al dagene waarvan ons hart vol waii ik kuste den knaap hartelijk en verwijderde mij van de mnig geliefde in leer deerniswaardi gen tMatand l I ii w i I en inmiddels zich te vereenigen om op sociaal gebied tot stand te brengen wat bereikbaar is Wy geven toe die hervorming gaat mot sneL Ook wy zoudon gaarne een stapje harde loopen Maar de tegenstanders zyn sterk in bet parlement en er is geen vooruittioht dut verandering in het stemrecht eenip wyzigmg ten goede ziu brengen In het land evenals in het parlement wegen de partyen nagenoeg tegen elkander Daarenboven de ondervinding onder de nienwe kieswet opgedaan wiit de belangstelling der kiezers betreft lokt ons met aiin tot nieuwe uitbreiding die zeker biJ het wegtailen van de gemakshalve ingevoerde ambtelykeinschruving van alle bolasiingbetalenden op d lyst nog mi er dan thans zou moeten berusten op eigen aangifte Onze slotsom is dat de kiesvereenigiilMn wya zullen doen niet in te gsAn op Ie invite van het Üni6 be tuur Wy hoMiD dat de groote meerderheid overtuigd lal lyn dat de quaestie van het kiesrecht op dit oogonblik niet urgent i8 cii dus het optreden der Amsterdamache hMfiiUf ataar Laten ze liever besluiten met ime kracht de ministers te steunen die onze richting koo goed vertegenwoordigen Zelfs en platonische verklaring dat hel Algemeen stemrecht het einddoel is van ons streven achten wy overbodig Liever zagen wy de aandacht gevrstigd op de Evenredige vertegenwoordiging eenquaestie die geen twistappel behoeft te zijn maar een door alle partyen te wenschen verbetenng ltulleniaii lM li OverzichtDe berichten uit het Westen van den Vr jatsat igu den Boeren oiignnstig Zg komen nit ËngolBche bron maar toch sclignt het dat men zich heeft laten verrassen en dat de Boeren in aftocht zgn op Bloemfontein De laatste berichten luiden Generaal Kelly Kenny zet de vervolging van Cronjé voort en heelt thans meer dan honderd wagens genomen Hg is versterkt door de Hooglandersbrigade Dè garde bngade kampeerde in de vroe Helaas weer had ik buiten den waard gerekend den tooneeldirecteur Speelberg Toen de voorstelling dien avond onder luid applaus was atgeloopen wilde ik even aU den vongen avond ongemerkt wegÉluipen toen de scherpe blik van den directeur mij ontdekte en Speelberg geholpen door l eban zich van mij meester maakte en me naar de Ressource troonde De kunstenaar stond er op mij te onthalen en stelde mi aan zijne kennissen uit het stadje voor als en tal tvol dramaturg die hij voor het too neel hoopte te winnen De eene flesch wijn volgde de andere en ik verbaasde my mei welk eene behendigheid de groote man telkens zijn glas in eenen teug ledigde zonder dat er op zijn gelaat de minste verandering viel te bespeuren Hij was onuitputtelijk in verhalen uit zijn kuns tengarsloopbaan en de naive zelfvoldaanheid atmalde heip cao onschuldig tut de oogen dat men ondanks alles met boos op hem kon worden ja met ingehouden adem naar zijne belachelijke verhalen moest luisteren als naar een sprookje mt de ffDuizend en een nacht 1 De stamgasten waren eindelijk verdwenen ook Laban was hpen gegaan de groote kunstenaar hield mij echter nog steeds aan de praat en het ten slotte een flesch champagne aanrukken Git moogt doen wat e wilt neef spcak hij met njnc schoone stem die nu evenwel toch een weinig heesch klofik maar wij moiHen nog een groote plechtigheid voltrekken In hfib gezworen met naar bed te gaan voor ik diet schuimenden gere stelling derl Boeren te Magersfon Generaal Frenih is nit Kimberley trokken om aan de vervolging deel te n men Uit nadere biJKinderbedon over het terugtrokken der Boerbn blgkt dat z i oen knab Bcbterhoode gevecht leveren aciitereenvof gendo rgen kopj s bezetten ten einde het convooi gelegenheid te geven voort te gaan Dit kan wegen do nitpntting der dierefi slechts langzaam vorderen Uit de laatste berichten biykt dat de Boeren in de nabnurschap van Klipkraalsdrijt ztin Z j zgn ongotwgleld ontmoedigd Het bericht van de ovsrwiiiniug van généraal French en het ontzet van KlmberMy heelt te Ladysmjth groote vr ngde gewekt Onder het garnizoen heerscht een nitstekunde geest bet is tot alles bekwaam De Boeren zun daar zeer actief in de laatste dagen jiy bereiden klaarbl kelt ergens wat voor In do Kaapkfilonie hebben Inmiddels de Engelsche troeijcn naar nit do berichtijn vaa ï ngelscben oorsprong blijkt oen ontiettoiide nederlaag geleden De terugtocht van Rensburg naar Amtadel door de Daily Telegraph oen strategische terugtocht genoemd een iilenie vorm voor de achterwaartsche conconti atie biykt een haastige vlutht te ajju g ewoest waarbg de voorraden mooBten worden achtergelaten waarbij ee compagnie oil van de Wiltshires verdwaald raakten hn waarbij een Maiim kanon moest worden vernield opdat bet niet in handen van den vijand zon valMn Dat dit alles zooals Dit de Engelsche berichten zon biyicen d el uitmaakt van lord Roberts algemeen opera tieplan is niet aan te nemen Wat nu verder don toestand in de Ka4pkolonie aangaat da berichten daarover z n weder verbazefid oiteenloopend Sommige dagbladberlchte doen het voorkomen alsof dl Boeren stoiitmoodig geworden door de successen bg Rensburg den aanval op Arundel hebben voortgezet on daarbtj door de Inniskillings dr gondera van generaal Clements met groote verliezen z n teraggeslagen Andere berichten daarentegen molden dat de New 8a ith Wales bereden infanterie door de Boeren volkomen in do pan is gebakt In deze berichten wordt wel gesproken van een Injiiskillings patrouillo die door de Boeren omiiingejd zich zonder verliezen door hnniie linie wist heen te sUan Van hetgeen bg en na den terugtocht der Engelschen op rnndd heelt plaats gobad wijn broedcrsrljiap met u heb gedronken Kpra doe raij besche d Je bent een prachlatuk van een kerel maar Je weet bet zeil nog niet Als je eerst maar eens een paar veken onder ons lubt vertoefd zult gle wel ontbolsteren man t Menig maal cult ge dlan misschien rond fladderen als ttn mooie vlinder een weimg te dicht het licht naderen en de vleugels zengen maar geen nood t alles beter dan tulk een pastorale hiiwheid Kom stoot aWn I I aat ons broeders iijn t Ik kon mij alJMoluut met aan sijne hartstocbte lijke omheking onttrekken Na deze akte werd hg weder kalmer en begon er in i len ernst over te sprek n j welke hoedanigheid ik deel sou t uitmaken yW zijn getelsrhap llij sprak vjut nieuwe stuk en die de medeleden zouden mstu deeren en etndejlijk van zijn plan om ookdeope rette in zijn repertoire 9p te nemen waarbij hij de hulp van eeiji kapelmeester dut mijn pemxm zou behoeven Ik luisterde als een willooze l oen wij leer laat in den naajht eindelijk op straAtkwatyen stond htj zoo nvastidjf zijne bseoen dat ik toeschoot om hem te ondersteunen Met den arm om royn schouder zwaaide hij als een bbnde langs den weg Kaar er nietii van zegganl broeder mompetoe hij nieU van die Champagne Ia baat Chünpagne ofschoon ee eene brave vrouw it IS pure jaU ezi4 ha ha r4t vtrw JJ