Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1900

met Vcmpi ciilc IWiclilf ii Van de 1 000 tabakbbewerkers en bewerksters aan de regccringsfabrieken te Lille hebben er eergisteren 850 bet werk gestaakt laarè beeft gewrigerd als lebeidsrecbter op te treden in de mijnwerkersstaking te Carmanx Viviani ia nu door do stakers gekozen als zoodanig Kergisteren is te Par s een geestelijke novicezuster onderwijzeres aan een znstersHcbool tot l i dagen gevangenisstraf en 50 francs boete veroordeeld wegens mishandeling van oen kind De veroordeelde geniet de verzachtende bepalingen van de wetBéranger Ter herdenking van den sterfdag van president Félix Faure i eergisteren in de propvolle en met rouwteekenen en vlaggen gedecoreerde Modcloine kerk te Parijs een lijkdienst gecelebreerd De president der Republiek Kmile houbct de gezanten de presidenten van Kamer en Henaat de meeste ministers vele senatoren afgevaardigden generaals enz waren tegenwoordig s Morgens legde Lonbet in persoon een krans op Fanre B graf op Père Lacbaise Vijftig landen hebben de uitnoodiging der regeering aangenomen om deel te nemen aan de a s Wereldtentoonstelling DlIITSCHLiüD De rechtbank te Karlsruhe heeft den gewezen liofjagormeestor vrijheer Ven Schilling Von Jiinstatt die in een duel een luitenant ernstig had verwond tot 8 maanden vestingstraf veroordeeld In bet Haksische kolendistrict Lugau Oulnlti hebben van de 8 1 00 mvjnwerkors 2 200 liet werk gostBiikt Benige ijzorfabrioken hebben wegens gebrek aan kolen het bedrijf moeten staken Bii oiu Een groot aantal machinisten en stokers van do Bod Star line te Antwerpen hebben bet werk gestaakt on eischou loonsverhooging Ook die der ongolijn vragen verhooging van loon Spa I De regeering heeft besloten 28 in rcl i8ten welke in hot Montjuicb procea veroferdoeld zijn op vrije vooten te stellen De regeering heelt wetsontwerpen opdeu arbeid van vrouwen en kinderen Zonaa gBrust en onbewoonbare buizen in voorbereiding t BINNENLAN Do Katholieke heer Mr S J Vissei te Hcheveningen zegt van de wet op den Ij erplicht het volgende De invoering van den wetteiyken leerpljcht acht ik vogr de moreele en materiöele opheffing der arbeidende bezitlooze klassen dus voor de geheele maatscliappij van oneindig grootei bcteekcnis dan de meest znivermatairlSelo lotsverbeteringen hoe bil Directe SpoorwegverMBtHngoB met GODÜA WlDlerdlenst 1899 1900 Aanstvangeo I October TUd Viii GrefBWkh OBBi BTTl Dlil i mt U U ll ll U U 1 l ll u i li 1 14 1 1 07 1 14 l l u ll U ii u ll 11 11 MO 0 10 u a p 11 11 U ll 11 tl V J bAu O 1 i u W1 lOTTlSDlH i 40 l ll lo ia lO I I 10 11 10 41 I 10 09 10 17 10 4 11 14 1 0 1 4 l l soniit li li o u 11 17 U IS 1U 7 4 40 4 10 4 17 l 4 s io S tl II t 4 7 6 1 1 7 44 I U t OO M dl Ooaiiiak te HloH lili lUm 1 u h Um 1 k t l hmltott fc Iwf ta Ut k 4w ta fl gollMJ uto i 0 t W 1 Ü BOUD H 0 10 40 1 l l S 7 1 t iO l 19 I U p 1 41 t 4l I iiaa r tl 17 lo i 11 1111 11 11 10 11 41 f 11 11 10 4111 41 U l tl 1 01 l ll 1 1 I 1 10 1 41 I U 4 11 4 4 II 10 11 11 41 O a O II l A STKRDiM fta twtf to lk 1 1 0 l ll il 10 10 10 7 11 0 1 0 tit i 4 O I OS 4 17 I MI m OOIO O O IOIO O l ll k ttM C I 1 0 I 10 16 11 0 1 011 1 1 41 4 10 111 4I lÓ U U 7 11 11 li 1 10 Ml 4 00 4 11 4 41 MO l ♦ J t 10 17 l ll 4 11 U in M 1 10 I OI 1 S0 M 10 41 i Ol I U 10 1 M4 ï 7 11 7 47 Ml 0 f ll K ll 10 11 10 S4 11 17 li O 11 17 I U 1 14 1 17 4 t7 1 0 T 1 00 J IO 1 t 0 10 41 ibnmibtnii dliei 1 i kliw nt MJm g téétm w 4i Üj tnÊkthm k m t t rit m f Uu Ml 01 7 01 7 0 7 41 l ll l ll I OI VooiWrg 1 41 g jj ZMluai bg Oi lOTeak Mo l ll nnudf I OI a ii 1 110 11 to i 11 00 i K bUI D t l l KI 07 1 40 lO l 10 17 11 00 11 40 1U4 UM 10 14 10 11 11 41 11 11 l ll Vim t l7 4 11 I U l tl 1 40 I OI TT v i c i47 n i ii 4i i u i oili i io U 1 11 4 4i 110 7 n 1 o 41 lAu W 4f MO 7 11 110 1 0 to IQ 00 11 10 1 111 010 I U S tO 1 41 1 0 II 7 10 t ll 10 00 f iH 7 17 7 14 Ml 0 I4 11 13 10 I U l I OI 14 1 11 4 17 4 11 1 47 7 111 14 l ll 11 10 I 1 14 I i0 1 04 g 1 T V l ll 7 11 11 1 4 I0 10 11 lOJt 11 1 11 01 1 17 I OI l tO l l 4 41 l tl I 1 l i l ll Mt 1 14 M l 11 11 11 I7 4 11 7 1 1 10 7 01 Ml V 10 41 U ll 4 1 S lO H 7 17 Ml 1 01 Tt 7l ic l 11 7 lUl IMl 1 0 ♦ Ml 141 SM ao 7 11 711 M 10 01 lO H U l berlehUn lies twet in den Kjiksgroote hoeveelheid ervoor byeengeelangwokkend aan et t ministerie van t met grooten gvcr verzameld hecll wat om hot martneplan n de menscben niet maar ook en vooral menten te overreden g werd door de oppot de groote werkzaamot aan den Duitschen nnstmatigon ongezondcn an de regeorlngetatel werd dat ten behoeve van de nog omstreeks een derde aantal benoodlgde schepen d gebonwd worden en oor t den grooten aanboaw van in Dnitscbland zelf door een rieving van den scheepaboaw ig genomen heelt die thans in nn de Kngelsche mededingen hot bieden ook b j den bouw vansclicor de handelivloot 1870 waren er ia Duitschland leven epstiminerworven met ongeveer 6 mUmark kapitaal en 2800 werklieden cgenwoordig telt men er 39 werven met 110 millioen mark kapiUal en 37 750 werklieden waarvan de hellt bestaat nit lieden die zeer bekwaam zyn in hnn vak on de andere helft tot de geschikte hulpkrachten behoort die alt er maar geregeld werk is goed betaald worden De kostbare inrichting van de nieuwe snelvilrende mailbooten il echter ook de meubelindustrie en de konstnyverheid niet weinig ten goode gekomen Daarenboven wordt men in deze vakken genoodzaakt wegen allerlei cisclien bjj do meubilcering van schecpssalons hutten enz gestold zich toe tu loggen op nieuwe methoden van bouw en versiering waarvan bet oYolg geweest is dat deze fabrieken ook il het buitenland een goeden naam bobben gekregen In hot geheel vindon tegenwoordig in Duitschland minstens 50 0fK goed betaalde werklieden geregelden art eid hij den cheepsbouw en verwante vakken en er zjjn roods voor de naaste toekomst plannen gemaakt om aan deze nijverheid nog omtrent veertig millioen ton koste te loggen In de laatste tien jaren is Engeland aandeel in den scheepaboaw van de geheele wereld ofschoon het percentsgewös natuurlyk nog aan het hoofd staat van alle natiën van 81 1 op 75 4 pet gedaald terwijl dat vsn Duitschland in hetzelfde tydvak gestegen is van 6 5 op 12 8 pet Ken van de ichitlerondato proeven van den Duitschen scheepsbouw is de voor Bremen gebouwde groolo maillout Kaiser Wilhelm der Orosse met 28 000 p k de nieuwste Hamburgsche mailboot 18 maanden die grootte in dien tijd 7 10 7 11 1 1 doof 7 17 i ti n Ooudt Mtoidreekl XlwwerVnk OqwlM Rattardue M 0 10 Boltn duiD P Botterdsm B i lllw la Dlulap tl l ll l l I CI 7 14 7 41 7 10 Ml 1 1 ot Botterdun Beun RotUrdsm D t letteldim H Oapellt Nttswnknk MoOTdtMhl oada 7 11 1 10 4 41 II 1 04 1 11 1 17 1 41 l l 00 14 I IO M 7 11 1 O 1 41 ll 7 7 l lt f 7 41 f 1 0 14 I U7 t tl u l Gouda StvaDhuiiBB Moerktpelle BeeUnmrSegWifMi Vooiliug 1 w 1 14 7 IS Vu I IO l ll 1 41 t Ot uoad Uade VToMd UirMhi 7 4 l lt 1 11 r UIrMltt Woenlen Oiidev Stadt te voltooien lijk en wemcbelljk de overigens ook zijn Immens de materiMe verbetering is eerst dan den arbeider en der maatschappij tot heil wanneer op verstandige wijze van dezen vooniitgang gebruik wordt gemaakt Kortere arbeidsduur verhooging van loon alleen heffen de bezitloole klassen niet op wanneer aan de kinderen nit die klassen een geregeld systematisch onderwjjs in de jeugd ontbonden wordt Kn alleen een geregeld en voldoend onderwijs kan den grondslag leggen voor zelfstandige ontwikkeling op latcren leeftgd Het afnemen van bet aantal analphabeten waarmode van de zijde der tegenstanders zoo vaak wordt geschermd maakt op iny als argument tegen de invoering van leerplicht zeer weinig indruk Wat beteekent bet of iemand met moeite zyn naam kan schryven of al spellend een brief kan lozen Een dorgeiyk begin van onderwgs beeft geen waarde Eerst voldoende lager onderwys waaronder men als minimum een zesjarigen leeltgd moet verstaan levert vruchten op voor de latere samenleving Kn degene die door het verecnigingsleven of op andere wyze dikwgls met de arbeiderakringcn in aanraking komt weet maar al te goed dat slechts een klein gedeelte der kinderen uit die iklassen voldoende lager onderwys geniet De cnquète vcrslagen bewgzen dat by uitzondering do kinderen der armon geregeld zes jaren schoolonderwys genieten Hoeft minister Borgesins door de indiening van een leorplicbtonlwerp het thans levend geslacht aan zich verplicht zg die na ons komen zullen de invoering des te liooger waardeeren naarmate men den invloed van geregeld en voldoend volksondcrswys op de maatschappg des te duidelüker zal inzien De voorgenomen voorloopige tariefsherziening berust op een bgna algemeene verbooging van de rechten naar de waarde der goederen geheven van 6 tot 64 percent op een verhooging ongeveer naar dezelfde verhouding van het bedrag dusver betaald voor artikelen naar het gewicht en op de heffing van rechten van verschillende tot dusver vry ingevoerde materialen of stoffen Van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen ontvingen wy eene circulaire over don eierhandol op Engeland waarmede onze landbouwers die meestal veel boenders op hunne erven honden wel eens nader bekend gemaakt mogen worden Hot grooto verbruik van eieren in Engetands hoofdstad en de booge prys dien de verbruikers daarvoor betalen in vergeiyking met de pryzen daarvoor besteed op hot vasteland van Europa heeft vele producenten aangespoord om zich in het byzonder toe te leggen op boenderfokkers en eierhandol De Kamer is overtuigd dat door Nederland aan dezen handel kan worden deelgenomen op eene wyze die bg geen enkel ander land behoeft ten achter te staan H 3 17 4 1 4 41 4 i I Ki t O l l l l O 4 11 l lt 1 0 4 04 4 11 4 17 4 51 l lt 1 11 5 4 1 4 I Oi 19 li 4 1 a I n 1 03 i 8 11 l t t n 14 4 t U 7 17 4 11 h il 1 07 Ill I i ti I S t7 l ll t 4l 4 11 U Il4to 7 41 10 10 11 10 11 10 11 I 1 47 03 Z M l ll 40 T 7 10 7 i 7 SJ 1 S U si 10 110 10 14 10 14 is u l Il I 4I De voornaamste landen die aan dezen handel deelnemen zgn Eusland Oostenrgk het Balkanschiereiland Italië Frankryk Denemarken Egypte Marokko Canada de Vereenigde Staten van Noord Amerika en Australië In 1898 werden in Londen ingeToard bjjna 1731 Billioen eieren vertegeltwoardl ttde eene waarde van 531 millioen gnldens Dat deze handel met verstand en overleg gedreven voordeel moet opleveren bewijst ons wederom Denemarken dat ons Nederlanders door meer overleg meer energie meer handelakennis op zoo menig gebied reeds de loef afsteekt Werden door dat land in 1894 ingevoerd ± 160 millioen eieren vier jaar later bedroeg het aantal 210 millioes wel een bewys dat zg die zich opdehoanderteelt toelegden daarbg groote voordeelen verwierven Naast de cyfers van Denemarken verdwijnen die van Nederland bgna in het niet Tegenover den invoer uit Denemarken ten bedrage van 240 millioen verscbgnt Nederland mjt even 7 millioen en toch is Nederland ten opzichte van de Kngelsche markt gunstiger gelegen dan de meeste overige landen I Wel een bewys dat men met het groote belang van dien handel in Nederland nog onbekend is Aangaande de eischen waaraan de eieren voor de Engelsche meer in het byzonder voor de Londensche markt moeten voldoen stippen wy hier het volgende aan De eieren worden verkocht by het gewicht De eieren uit Nederland zijn te licht en te klein Terwyi de Deenscbe eieren 16 tot 18 Engelsche ponden wegen per 10 dozyn great hnndred halen de Nederlandsche nanwelgks H pond dat is in kilogrammen voor de Deensche een gewicht van 7 25 tot 8 16 Kö terwyi de Nederlandsche slechts 6 34 KO halen In Engeland wordt daarenboven de voorkeur gegeven aan bruine of donker gekleurde eieren De tgd van het jaar waarin men in itaat is eieren te leveren is eveneens van grooten invloed op den prys Van Juli tot December bedraagt deze gewooniyk 35 tot 45 cent per Ëngelsch pond 0 453 Kö in Januari Februari en Maart als het weder niet te ongunstig is van 26 et tot 30 et in de maanden April Mei en Juni daalt hy tot het minimum 20 et per pond Voor Deensche eieren werden in 1899 in de maanden Juni en Juli besteed voor die van 18 Eng pond p 120 f 5 25 tot 16 40 17 4 80 tot 6 10 16 4 35tot 4 55 15 l 4 20 14 3 75 tot 3 90 Een voornaam vereiscbte is dat de eieren er schoon en oogeiyk uitzien Vuile n gebarsten eiers vinden geen keepers Natunriyk is er alleen sprake van verscho eieren Het feit zoo eindigt het belangryk verslag over den eierenhandel dat Nederland op het oogenblik zelf eieren invoert behoeft belanghebbenden niet af te schrikken Zoodra men er in zal slagen in Nederland eieren te bekomen die te Londen kunnen concurroeren en de hoogste prezen bedingen kan men voor eigen gebruik in Nederland goedkoopere eieren uit het buitenland invoeren dit geschiedt in Ierland Denemarken Frankrgk evenzoo U S 10 10 10 S7 10 17 f 10 14 10 11 10 40 10 11 7 11 I OI 1 10 17 8 17 S M t P l l U 4I 11 14 L I I 10 11 lo Ot f 10 1 lO I i ti t ai 17 J 1 14 0 41 1 4 7 l l 0 10 01 10 11 10 17 lO t 10 44 o oi 1107 11 44 40 Do verbruiker in Nederland die met goedkoopere soorten volstaan kan wordt op de leUde wgie bevredigd als thans terwyibet inlandsche betere product bewaard biyft voor de tafel van hen die bereid zyn een beogen prjs te betalen voor de beste eieren die hungeleverd worden Middelb Ct Het Hoofdbestuur van Volksonderwgs heeft aan een 70 tal Nederlandsche mannen en vronwen een schryven gericht met verzoek een bydrage te willon leveren ten gnnstc der invoering van wettelgken leerplicht Eenzelfde bydrage werd gevraagd van eeniga personen van onderscheiden staatkundige en godsdienstige richting In het nummer van 18 Februari dat toegezonden zal worden aan de leden der beide Kamers der Staten Ooneraal aan dei leden van Volksondcrwys aan de pers en Verder aan allen die zich daartoe mochten willenopgeven komen reeds een aantal deaer bgdragen voor j Ciremeng de Berichten Een onaangename ontdekking werd dezer dagen gedaan door de Nationale Bank van Peru bg het ontvangen van een tweetal kisten die met 60 000 gulden aan goud govuld door den correspondent te Londen waren afgezonden By aankomst bleken de kisten namelgk geen goud maar lood to bevatten hoewel noch aan de sloten noch aan de zegels eenig toeken van braak was te bespeuren ze fs niet door bet geoefendste oog van den detective üe diefstal moet onder weg hebben plaats gehad aan boord van iet stoomschip waarmede zy zyn afgezonden Tot beden heeft men geen spoor van den behendigen dader kunnen ontdekken Omtrent den brand in de mattenlabrlek te Wilhelmina s oord Maatschappg van Weldadigheid meldt men nader In zeer korten tyd stond het geheele gebouw in volle vlam alsook de mandenmakery en smederg welke met eerstgenoemd gebouw onder éen dak waren Hoewel het rieten dak doornat was van sneeuw en regenwater bleef binnen anderhalf uul van de gebouwen niets meer over dan een steenen romp Uit do smederg konden byna al het materieel en de gereedschappen worden gered uit de andere gebonwen niet De schade is door assurantie gedekt De industrie welke in de nu afgebrande gebouwen werd uitgeoefend hoeft nog al eenige beteekenis Jaarlgks werden duizenden matten manden stoelen tuinamenblementen bloementafels enz door bet gohecle land en ook naar het buitenland verzouden al hetwelk wordt vervaardigd door de bevolking der Maatschappy van Weldadigheid Uit de bgbank van de Franscho Bank te Bordeaux worden vermist eenige liassen met biljetten van 1000 francs tot een gezamenIgke waarde van omstreeks 80 000 galden Men denkt dat ze gestolen zgn Uit Maasland wordt geschreven Alhier doet zich het geval voor dat een aspirantkieier die als inwonende zoon behalve vrge kost en inwoning een voldoend loon heelt ontvangen wellicht niet op de kiezerslgst tal geplaatst worden Wat is het geval f De vader van den bewusten persoon is in Januari van dit jaar overleden en de verklaring van den vader by de wet gevorderd kan dus niet gegeven worden Of de burgemeester onzer gemeente genoegen zal nemen met de verklaring een jaar geleden door denzelfden vader ten gunste van zyn zoon afgelegd weten wg niet De Arnb Recktb zette eergisteren de behandeling van de bekende rechtspraak aangaande het gebenrde in de weesinrichting te Neerbosch Na het verhoor der deskundige trok het O M den ten laste gelegden dood als gevolg der mishandeling in en eisehte tegea ieder der beklaagden ter zake van mishandeling eene gevangenisstraf van zes weken Daarna was de verdediger mr H W Van Asch van WJck aan het woord Pleiter concludeerde tot vryspraak op grond dat kier van geen mishandeling doch slechts van matige vaderlgke kastgding sprake kon zyn die Hls geoorloofd moet besc ionwd worden De beklaagden wisten itellig niet dat het kind ziek was Hy achtte de misstanden die op Neerbosch bestaan inede een oorzaak van der beklaagden treurig lot op dit oogenblik Oebrek aan toezicht heerschte er in groote mate en hg hoopte dat deze zaak althans verbetering moge brengen De overloden baron Adblphe Rothschild te Farys was buitengewoon weldadig De aalmoezen aan zm woning uitgereikt beliepen naar de Figaro verzekert meer dan f 750 daags In den laststen tgd moest de politie maatregelen nemen om hem op straat wanneer hg uitreed tegen de bedelaan te bMehermen Ondtr z n liefdadig instellingen is ook een door hem onderhouden gesticht voor ooglgders te öenève Het vermogen van den overledene wordt op 100 millioen gulden geschat In het Tgdsehr v Gen is opgenomen een brief van prof Korteweg nit Pretoria dd 25 Dec waarin een en ander wordt medegedeeld omtrent de werkzaamheden der Nederlandsche ambulance Hg schrgft o a Alle patiënten zyn voor ons gewonnen en de noodzakeiyke overlast dien de familie en nog veel meer alle bekenden en onbekenden ons bezorgen zgn dragelgk geworden De stugge boer is zacht als eoa lam geworden tot zelfs do dappere commandant Toubert die eerst veel liever in den tronk zat dan aan zyn bed gekluisterd te zgn en dat vrouwvolk aanvinkelgk slechts lastig vond zich beklagende dat hg zgn Kaffers niet kon bevelen hoe hem te dragen knikt ons nu vriendelgk en la chend toe zgn beterschap verkondigend zoodra wg hom passeeren Werkelgk de expeditie in Pretoria is in de eerste plaats door de hulp der zusters goed geslaagd Ik ben nu eenige patiënten in het VolksUospitaal daaronder begrepen aan mgn twaalfde kogelwond oen paar andere chirurgische zieken ons uit Pretoria er van het front toegezonden laat ik buiten beschouwing Mgn niilitair cbirurgische ervaring is dus nog niet groot maar toch bobben eeuigo byzouderbeden mg zeer getroffen Gisteren bezocht de president ons hospitaal Het was roerend hem elk der gewonden te booren toespreken al werd de kastyding de b roeving en do loutering de enge poorte en de rechtvaardige zaak de stryd tegen onrecht enz wat dikwgls herhaald Maar tienmaal hetzelfde thema uit te werken zonder herhaling is zeker te veel geSischt Met nadruk verzekerde hg dat het hem goed deed dat de Hollanders zoo medogevoeldon voor hnn goed recht Ik geloof niet dat ik die zeldzame verschyning ooit zal vergeten De krachtige oude man grof met dikke hangende lippen en zwarten bril zeer sober in woorden die met horten Worden nitgestooten met groven stamklank slordig gekleed zonder eenigen conventioneelen vorm in zgn doen en laten maar die op zeldzaam krachtige wgze de geheele omgeving bebeerschte en electriseerde Vinkhnyzen stond mot open mond staarobgend en ik mot anderen kon de oogen niet droog honden allen waren wg onder den indruk van de kracht cener religieuze oyertniging Door de civiele rechtbank te Londen is een belangrgke beslissing genomen in zake een eigenaardig testament In Augustus van het vorige jaar lag een oude dame mej Edith Moore op sterven toen bare familie besloot haar testament te doen maken Dat was eerder gezegd da i gedaan daar mej Moore geheel verlamd was en zelfs geen woord kon spreken Alleen de ooged van de stervende bewogen zich nog en bewezen dat zg ten volle by haar verstand was Een slim sollicitor vond echter een middel Hy nam twee pakken visitekaartjes op de rugzyde van eene schreef hy al de voorwerpen die aan de zieke toebehoorden juweelen meubelen enz Op den rug der andere kaartjes schreef hg de namen van al bare bloedverwanten en vrienden Daarop n m hy bg voorbeeld de kaart waarop stond juweelen hield ze voor bet oog der zieke en toonde baat een voor een de kaartjes met de namen Zoolang de oogen van mej Moore onbeweeglgk bleven bewees dit dat de naam baar niet beviel maar zoodra zy een duideiyk teeken deed werd de naam opgeschreven Op die manier werd heel het testament gemaakt Men begrypt dat de zonderlinge manier van testament maken niet in den smaak viel der erfgenamen die niets hadden gekregen en spoedig het testament betwistten De zaak kwam voor de rechtbank voorgezeten door sir Francis junior Na zekerheid te hebben erlangd van de personen die aanwezig waren dat mej Moore alhoewel verlamd volkomen bg haar verstand was heeft sir Francis niet alleen bet testament geldig verklaard maar tevens dat het gebruikte middel zeer slim bedacht was en aanbevelenswaardig in dergeiyke gevallen De eischers zgn totde kosten veroordeeld V STADSNIEUWS GOUDA 19 Februari 1900 Door eenige leden der Handelsvereeniging Eendracht alhier woonachtig werden gisteren met afgevaardigde van het Hoofdbestuur het voornemen besproken een afdeeling öonda dezer vereeniging op te richten Doi zaak kreeg in zoovere haar beslag dat er een voorloopig bestuur werd gekozen beataande uit de beeren A C den Hertog Ie voor A van Wynber n Se voor J M F Beudeker Ie Secr L S Cats 2e secr en D de Wolff penningmeester In het Café Schaakbord zal 3 Maart a eene openbare vergadering worden belegd waarop alles nader zal worden geregeld Srotwuit 16 Februari Tot lid van den gemeenteraad vacature N Dogterom is beden gekozen de heer A Kapteyn Geone andere candidateniyst was ingekoman Kri b a d IJsKi Eergisteren had alhier de stemming plaats voor een hoofdingoland van den Krimpenerwaard ter voorziening in de vacature ontstaan door hot overlgdon van den heer Kersbergcn ritgehracht werden 112 stemmen hiervan verkregen de beeren H De Jong Mz te Lekkerkerk 89 N Hoogendgk te Krimpen a d IJsel 18 en 1 Oskam Ie Bergambacht 5 stemmen AIzuo werd gekomen de heer H De Jong Uz leii re ¥ oorJaar eii Zoiiierilofreii VOOR HEEREÏf KLEEDING A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDAlel0plt on Ho SI lt Mirs van iii le i liiin Vikrs 81 3 ni lOOl 88 HU 81 S8l il 101 57V Si 2 100 84 O 1 4 111 498 6 101 10 4 91 Slotkri M 98 I FEBHUAHI ll V Vii dDSKUSD jun 118 110 90 V Hiiiiiml 1894 4 dtt i Grtoona 1880 4 dan liii Bollii USB 4 dito bü Hop 18S9 II0 4 d toia Kouit leoii 188S 8 ditiT dito dito 1844 s SpiiJs KriH t I hul 1 1881 4 Tu iU Og ir Ooiiv limn UVO t Q l eiiliiK a n D Gae lftflnm aar eC toiD Arit Kp ohl IHU i IIniD v li tit Sok iiao a TlKtiDlu OM oiiliep 1881 AmniDAn Obbgxieu 18SI 1 Konatoiii stad Iteu I8 4 8 NlD N Afr H gilel uad Arand b Tib ICg Cortilwteii DflliMsaucbanfi dito Arn Hypotbetikb paadlir 4Vi Cult Mij der Voratan Mod aOr Hypoib ekb paodbr 4 i Naderlaada ba bftnk unA Ned Haodelmaataab dilo N W k Pao Hjp b paodbr I So Hf otlia ikb pandhr 4 ütr Hjpolheekb dito 4 OoniHS O t HoDn banli uad Bmi Hjrpothankbauli pagdb 8 iiauili Equ bTpoth pan ib 4 lUiw L O Pr Liin ren Sia HoU IJ Spoor Mij Mnd IM Vii Ug ti t El T Bi lp und 10 Ked liid SFioorWQgm and 114 Nad Zuid Afr Bpm aud 8 1I8 dito dito lito lltl dito I I 100 j luui Bpaor l 1887 1 A Bobl I II II 111 100 100 lUV 2 id Il l Sp my A H obl t t OLRN Wai Bo hau Weuiieu ad Bon Or Rnaa Spw Mlj obl 4 Baltuilba dllo anl F tow dito a Dd I IvjlDB Domlir tito lod I Karak Cl Acov 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 8 iVi 80 10 08 0 mi 00 117 01 34 ssv Aanuu Coat Pao Sp Uij old i Ckio k North W pr C Mn I diJ ililoWin St Hotar obl 7 1 141 i DaiiTor k Hiu Or Spm c rt r l 6 lilinöia C atral obl iu Kond 4 I lOS LouiaT kNi biilllCelt T asod 74 Meii o N Bpw M lohvp u 8 104 Uian K ini ii r 4pGt prei nd 87 N Tork Out a o k Woat asud 1 il Penn dto Ohio oblig 8 Oregon Calif lo hJp in iioud 5 f l 8 Paul Minn k Mnnit obl U n Pko Hoof lyn ob ig 8 dito dito LiiiO Ooi Ie byp O i OkVt Oi Cao South Ckert T ajtni VlX O Ball k Na lo h d e O Amaterd Omijibua Mg aaod Botterd Tr mwe MAala H nd Kin Stad Amaterdam oand I 8t d B o tur lam and i B Lo Stad Antnerpen 18r7 i Slid Brusael 1888 i UoNQ Theiia Eegnür O aelach 4 OuanMR Staataleenig 1880 6 K K Coat B Cr 1880 S 9i j Mud Madrid 3 1881 Nmi V H 2 Avb 8pooLo6lt De Opruiming van alle voorbanden danruniM MmMl Ja pon sto£fQ3a KN WITTE GOKIIRRBN ot de bekende Inge prijuen zal tot on met m D SAlVLSOM Rechtsaaken De Hooge Baad deed Vrydag uitspraak in de zaak tusschen de gemeente Kampen en de Ned Herv gemeente aldaar betreffend de uitkeering van predikantstraktementen Volgen den eischer in cassatie behoord de uitkeering dier traktementon als oen vorplicbting rustende op de goederen van het geestelgk kantoor te Kampen welke in 1798 nationaal waren verklaard door den Staat t goschiedon De Hooge Raad overwoog echter dat d stad Kampen steeds in hot bezit dier goederen was gebleven met den last om met de betaling der traclementen dor predikiBten op den ouden voet voort te gaan zoowel na het decreet van 2 Aug 1808 als na de invoering der grondwet van 1815 Al valt het bolalen van kerkelgke tractementen geheel buiten dn gewone taak welke de grondwetgever aan du geinoentebesturen heelt opgedragen dit belet niet loo overwoog de Hooge Raad dat diozolfd grondwetgever bovendien aan enkele plaatseiyke besturen krachten den biitorlicheB toestand byzondore verplichtingen kan hebben opgelegd Het beroep in cassatie werd derhalve verworpen VEK8G11EIUENHEID Over de terechtstellingoii in Amerika lyn vaak koddlgo of orgeriyke dingen hekend geworden inlangs weer heeft de magistraat te Navajo in Arizona du bevolking opgeroepen om het hangen van een misdadiger by to wonon op zoo schertsenden toon dat zelfs weinig verfynde lieden er tegen opkwamen met het gevolg dat de terdoodbreuging eene maand moest worden uitgesteld Nu heeft de sheriff een nieuwe uitnogdiging rondgezonden in rouwrand en luidende als volgt Mynheer met het diepste leedwezen en de grootste droefheid noodlg ik n uit om tegenwoordig te zyn hg de betamelgke monsciieiyke on partienliero terdoodbrenging van een menscbeiyk wezen Ooorge Smiley Misdaad moord IJezegde Smileg zal Maandag om twee uren des namiddags worden terechtgesteld Men verwacht dat gy n op eerbiedige wgze gedragen zult niemand zal worden toegestaan grove of beleedlgende woorden te spreken ot eene ongepaste houding aan te nemen Niets wat de plechtigheid zou kunnen storon zal worden gedoogd Deze ultnoodigingcn scbynen in Arizona by do wet te zyn voorgeschreven t Gebeurt dikwjjls dat een hevige schok lichameiyk ot zedeiyk die een gezond persoon kwaad zon doen een zieke plotseling doet heratellen Twee zulke gevallen kwamen onlangs in Amerika voor Een ziekenwagen vervoerde van het polltle bnreau naar bet gasthuis een vrouw die den vorigen avond wegens dronkenschap gearresteerd was doch s morgens in een staat van verdooving in haar cel gevonden was Ken straat overstekende kwam duwagen met een tram in botsing do tram reed door maar de ambulance was vernield dokter voerman en patiUnt waren op de Btraatsteenen geslingerd Toen de twee mannen van den schok bekomen waren zagen zy de patlente dmk bezig iedereen in krachtige bewoordingen uit te schelden De dokter is Van oordeol dat het de wonderiykste genezing is diehy ooit gezien hoeft Het andere geval Is dat van een vrosw die in waanzin trachtte lich van het leven te beroovsn door een kogel Deze deed precies het tegenovergestelde van hetgean bedoeld was want in plaats V tn d vroow te doeden herstelde hy haar verstand Veemirkt te Rotteriaa MaamUg 19 Kebnuri 1900 Verte Oiien en Koeien goede unvoer prijzen waren voor i kwaliteit 33 ae jtwal 31 3e kwaliteit 37 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoeii iikWkUteit o ade kwaliteit 37 3de kwaliteit 35 cent per hiuï Kilo Vette varkena jfOeden aanvo r late kwiH o ae kwal 19 3c kwal 1 1 een per halt Kilo Vatte Schapen en l amme n redelijk unge oerd De handel WAtf vaa al bet aaogevberde stadig