Goudsche Courant, dinsdag 20 februari 1900

Woensdag 21 Februari 1900 INo 8130 38ste Jaargan a fiOüMHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefaan K Bt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inldd Tateren o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 70 Afzonderlijke Nomroprs VT TF CENTEN ADVERTENTIEN Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN 1 U Pry LANDAUKK Bi t 2 Paarden 2de EUTÜIO 1 Vuti 3de 1 Voorts 20 EI TWIELEN Paarden Koeien Schapen eni Pry per Lot M Cent A Brinkman Zn LANGE TIENDEWEG Kon Schal watf Toor da ongelnkkigi iliicbtolbn dar MMbeTUkkiDK Onanu n gehrine nit p ttingen ii tiet beriwmde werk Z I r IlttAu n ELFBEWARIXG llollMidKbe tiitga luet 27 alb Pr i 2 gnldeu leder die aan de lenchrikkelgke gefolgen h dan ondeuyl Igdt meat bat laHn da oprechte leanng di bat geeft redt iurlyka doiiend van eeo ukann dood Te Terkrugan bj batVerlaga Maguin te l aijKig Nenmarkt S4 franco tagan inaanding tan het bedrag ook in poltMgeU an in elkeu hoakhaadal in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ K ekemiscbp WasscheriJ 11 üPi E ilEIMEll 19 Kruitkade llottertlam 0 bt T taord diior Z M den Koning dar Balgen Uoofddeptt Toor OÜUUA da Haar A VAN 08 Az dpacialitoit roor hel atoomen en Terrai hu alle llaaran en Damaagarderoben alaook alle Kindergoedereu Hpaeiale inrichting roor bet atoom n lao plncnamantala veeren bont eni Oordgnan tafalkleeden ani worden naar da nienwit en laatate mMhode garerid Alle goa lBra hetay geatoomd of ge arjd orden onacbadelflk oor da gexondcaid Tolgani itaal bewerlil I Mruw oiiovftrtruflen Il A wuUwkoud il A llSVW SBACaT lUXIB AUmh Mkt mtt Ftbri kunvk tot TOortdurende radicale en sakara genoaing ran alle lalla de meaat hardnekkig tenuw tiekten tooral ontataan door atdwalingeo op jeugdigen laeltyd fotala geneiing an elke twakte Ulea acht Benauwdheid llooldpun Migraine llarlklopping Maagpyn alachta apöarartering Onrermogen Impotena Pollotione eni Uitroariga proapaotnaaaB liipr i hbal Be li nlr l bap t Malth d Vesta IMtbomratl I pOb M t tóli n k te Kott rd m 1 Happol GraTcnliago I lltlmmani do Junn J Om Rotterdam VTrltl k Co Oouila n Wl alle drogiilan 1t01 k PUIKK OÜDK f HCHIKDAMMKIt aEITEVEE Merk i Tarkriiilbau bg M PEETER8 Jz N B AU bewija nu eohiliuul i eachet au kurk ttatMli vour kiaa ran daa uaaio ilitf Kirnu P HOPPK Niairiv Ai Zpnuw en llaagflijders or lil oTartoiging al aeu waikeiyka hulp in den nood bat boek aanbeaolan j Na ohtrangat an odrea per bnefkaartnordl a t lioAje Iranco par poat toagaionde doi r bLOKFOBL S Hoekb Zaltbommal VOOR DE BEIDE Zuid Afrikaansche Republieken OPGKBARE SAMËNKOHST te GOUDA op Donderdag den 22sten Eetaari 1900 des avonds ten 8 uur in de Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen SPREKEK DE HEEE J Aa flORill eR ter toelichting Tan ruim 40 HcMfreeM a welke hy heeft laten verraardigen naar door hem uit Afrika medegebrachte photo s Met medewerking van de Dames Zangvereeniginff ARNOLD SPOEL en eeutge Meeren geno ét0 e Directeur e Heer J B B SPAASitfcBIIAX Kaarten Ie Eang 1 2e Rang f 0 zon van af den 19den Febraari verkrygbasr by de heeren J van BBNTUM i Zn A BHLNKMAN Zn firma EDAÜW A QUANT J T SWARTSENBURG J de VEN B A VERZIJL omBI den Cbef der Sooiateit Ons Genoe ien Ijn eenige kaarten voor genummerde plaatsen beiohlkbaar k 1 1 De tlfheele opbrengat ook van de eoUecU die Hl het eertaten der xanl nol yehouden worden komt ten bate van de beide lieiMbliekeH liet ComM A A C vi A8CH J M NOOTHOVEN va GOOR J W BEBKELBACH D F G PICHOT L F DUI JMAEB ïah TWIST A VINGEBLING VAi DER SPRENKEL J H B SPAANDERMAN J A BIËZENAAB I VAH DANTZia J A DONKKH PI W I T I W I W Door OerMMh l2tin n nbcvolcii n l Ut Ccra DIploma cti Ooud Bekroond PRAEPARATEN VAN rillina I ai ft llA i x tkra U e Tert irktBd KINA WaNleto awakl UIflat liar VII ftoowet bi kiadcren al volwuMQen KcbrtlE aan ctluat alechtt apUaTaHarloi unawkooHpUn ter laratarklnt n i kl ot lirumbnl koor en Ure eejrolgea OtnNALAROCHE raRRUOINBUZ in hel bijionder legen Bloedjebralt BleakaiKbt kwBltn an KrWiChan laeftud en Verkriieli r m cone a 1 00 en 1 PltalU OAlirk r l S n n l x il ellikKke aik l t BLCI V ftVit V vooTi vfwr kindaran xwakken en klleraetitlct f eattUtu leer un tt b elin AU itnaaaklachtlte drank bij iloomliMn der ipljiverteriiiifarianui en dtarrhia ook Toor mlplüiBen e kleine kinderen Pn jpetb SKEr 1 70 X K jr 0 90 K t ƒ O K Chaoiiacb aulTara A eitaaaaa l luargM tt Het ookM eener halve Ctprette II veldoeade tn bestrijASinnia V l garCHCII dlnj de tuniete aanraUan AaUuna ale f dooale a O Uen TMi 31 Tamarinde POnPOnS belan Mlcraliie CouaatlM c vaot lookarilaiaiu nor UnJeren Uwliu n de Tamarlttda Boalona T n Icf ABELIEK t HOLM lieUnpiike dieneten ttu de jm oor het kind beiaari ak en de imaak aanca H i P doo e 0 90 en ƒ O OO Gnlttlialr Dae4illAC aleemeen erkend aU het BESTE huumiddel Oaimia K r aSHliea Hoaat Varko dhtld n Keelptn het U en al ii ploaaend ao reniëlilrad mlddal bU ultnamendhald uiMlultend In P Ocachjei erkri g ba r Prl O aO per Deacb ie 9a fVsitvrotm niAI UI HOLM ta lalat e I nki n msisL o SS iCo v7 icr3sria A isr3DEiL JLi E32sr Kort overcicbt üaam PrUioourant Tan af f 16 60 per 12 fless SHERRIES Pale en Gold Dry ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en loet VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC A f L76 f 2 26 f 2 7 SCOTCH WHISKY en BOI IDE TJX 1 8 er Fl PeT Ank 45 Fl I JU S LISTRAC 0 6 Nto a CHATEAU VALROSE Q 75 t J St E8TEPHE 0 86 St EMILION 1894 PAUILLAC 1898 l g GRAVES Witte BordeaM 0 80 SAUTERNE ZELTINGER Moeiel 0 90 BOURGOGNE l l De esschen ign in de prjien begrepen ea worden i 8 cte per stuk temggenomen By elke hoeveelheid Terkrsgbaar hy KRAEPELÏEN HOLM Hofleverancierg ZE3ST De fl rma T CBEBA Gomla tOoedkoopsteen eolledat adres voor ¥ erVoer va Inlioedel loowtl binnen als boiten de atad mat gaalotanwngeiia hS A GrRA VESTÖSlJN Bleekerssin el 287 AU teordt t g n Tran par ehaHe entdurd 1 V E CASSITO TANDAIIT8 Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 uur VBUDAGS van 4 nnr ZONDAGS afweiig Thiirry i WondttbiUm in de gebeele wereld bekend geroemd Onarertroffea middel tegmt alle BorsK Loar Lercr Naafslfkten eu Inweodig zoowel a i ook uiiweodig ia biju all ziekteg aUea met goed aevo a D to weoden l rUt erllu l t 1 per Hrt 1 na TUinj t WMdtnalf betU een aUn oogekinde geneeakraelit ea Iteilzame werking Mukt meeetol Ike pqat ke en geTaarfolle operatie geheel overbodig Met doz zalf werd eeo 14 ur ttnil voor onceBeeslMk rehoudeu lieenxczwel en onlaQMS en b m 20 Jut kAnkerlüdea ceneMD Brenct genezing n varz ehting der pijnen bij wonden ontstekingen sU TAD allerlei aard PrUi per pot f 1 60 per post f 1 80 Centraal Depdt voor Nederland f Jlpotheker HEKRI NIKDERS Rokm Amiterdam Wm I depAt u beaUH men iirect mq die SefautzeHpothakt i IHieKRÏ iD Pregndi b i KofaltMk iMtwrneh Oclwfc ptwpMtui t imtbiwieii ky Iwt Uatraal lMpAt twiii Rokts B wlardw RAirXM HA V f rintemps NOUVEAUTÉS WD verzoeken de Dames die ons gelllns treerd mode album voor het Winlernel oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan lMJlILESJAHIZ0T4C i ris Hetzelve wordt dan omgaand gratie en frantso toegeionden Bestellingen van af 25 francs vry van alht kosten aan hui met S verhooging tteCxpwIillts kanCoor te ItuifPÜialN ft WenscU gij etnflinken Knevel gebruikt dan niets als ééne Flesch Het is gebleken het eenige middel te lyn dat werkeiyk succes heeft Als men de g bruiksaanwyiing goed opvolgt is éine Flacon steeds voldoende Alom verkrggbaar bj H H Coilfenrs en Drogisten ol direct na ontv v postw of postzegels A f 0 70 by A v GEFFEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 FUc f 2 70 12 5 00 Met Recpam e plaat I anco rembours Ë O T I t Palt Expelltr Omtf jaar awM d mM ii JMit V il M lata M O AATi JS Wa btaMMwatkakalL Ta AMtariaaa MTOMk Ub a raa Tagru m Saadan l lM l lg A llll 1 li Q 4x Dnrit van A BEDJKMAS Zb Inrichtingen wklkc gevaar schade or HIHDER KUMMBH VEHOORJEAKEH BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA 1 G tet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemecne kennis dat op oe Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bijlojgen van L Boogaerdt om vergunning tot het oprichten van eene Koek en Banketbakkerij met heeteluchtoven in het perceel gelegen aan den langen Tiendeweg wijk D No 28 Kadastraal bekend Sectie A No 2123 Dat op Dinsdag den 6 Maart 1900 des naraukiags ten a ure op het Raadhuis gelegenheid is Om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende tdrie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Oouda den 30 Februari 1900 Burgemeester en Wethouders voornol Rid R L MARTENS De Secretarib BROUWER BuUeolaodsch Overzlchl Schoon alles ons niet volkomen duideiyk is biykt ons toch nit de berichten der Engelscben dat de Boeren in den Vrijstaat zyn teruggetrokken vermoedeiyk gedwongen door betgeschut waarvoor zy altyd eerbied hebben t Schynt echter geen vlucht geweest te zyn want de berichten spreken niet van genomen kanonnen ent wel zyn vee en wagens buit gemaakt Waarschyniyk omdat de Engelsche ruiters een weg namen waarlangs de Boeren IS met verwachtten De Engelachen erkennen dat Cronjé met zyn leger hnn ontsnapt is Na dit ontzet van Kimberly is nn ook een ontzet van Hafeking te wachten omdat de streek tnsschen Kimberley en Mafeking geheel zand is en door de Boeren niet te verdedigen zal zgn Niettemin behoeven de Engelschen nog niet te meenen dat ze er zyn Het terrein tus chen Kimberley en Bloemfontein is zoo gemakkeiyk niet te nemen on de stad zelf is goed te verdedigen het heeft op een der henvels om de stad een sterk fort Dit is trouwens ook het oordeel der Engelsche bladeg Het belang van Roberts tocht is zeker groot maar kan niet worden overzien zoolang de nadere berichten omti ent Cronj4 en zgn plannen niet bekend zyn Want Cronjé is niet verslagen en zyn strydmacht niet vernietigd En de Standard zegt te recht dat zoolang dit niet het geval is van FEVlLLEiODi Vro g Verwelkt Naar het Doitsoh 36 Zij meent dat tnijn hart aan de weduwe CHquot behoort inderdaad eene voortrefielijke dame die mij nooit met bedsermoonen lastig valt maar men moet iijo beun met goud vullen wil men zich hare gunst verwerven ha ha en een goede pater famitias begrepen broeder trouw nooit broeder Lange haren kleine hersenen En daar begon hij midden op de doodstille Gan sewnarkt op eenmaal de Champagne aria te siDgen Toflo ik hem eindelijk met veel moeite de trap xijner woning had opgesjord werd hij doodstil en beefde over zijn gansche lichaam Verklap het haaf niet was het laatate dat hij ibij toellmsterde Hierop opende kij zacht een stijve houding aan QeiDendef de cur Zijne vroi ir lat bij een klein lampje op de kanapé tGofd avond mijn wigel en de beschonkene deed een poging om tuuu te omh lcen Zij stontf zonder een woord te teggen op ipn lag hem aan met een blik die hen eensklaps Khecn te ontiiuchteren iA m kom zeide hij t ii pas ïén nur morgen wordt er niet gei eeUl en ik heb beste een definitieve overwinning niet kan worden gesproken De poging van Kenny Kelly om Cronjé op zju terogtochtsweg op te houden en tot den stryd te dwingen is mislukt Een Daily News bericht meldt ten fninste dat Cronjé bg een kromming van de Rietrivier er in geslaagd is te ontjiomen In dat geval zal lord Roberts genoodzaakt zyn do stellingen die de Boeren reeds maanden geleden voor eb om Bloemfontein hebijen ingericht ann te vallen En daar kon dan de zegevierende tocht van don overwinnaar van Kandahar wel eens geëindigd zgn Wat de wapens nog niet vermochten poogt lord Roberts thans door diplomatie te verkrSgen Hy heeft een manifest uitgevaardigd waarin hj de Vrüstalers opwekt hun bondgenooten in den steek te laten De inval in het Engelsche gebied was niét ondernomen zoo meent Roberts met goedvinden van het Vrystnatsche volk doch geschiedde onder den invloed van bniton op de regeering van den Vrystaat geoefend Door de vyandelgkhcden thans te staken kunnen de Vrystaters de gevaren die hen by onderwerping bedreigen nog afwenden Dat de Vrystaters thans den bondgenoot in den steek zouden laten is niet te verwachten Belangryk is het bericht van een nieuwe aanvallende beweging in Natal door Bulier aangevanI on Buller tracht biykbaar de Boeren om Ladysmith zoo te bedreigen lat zy Cronjé niet te hulp kunnen komen Opmerking verdient dat hy nn zgn aanval gericht heeft op den HIangwano ten noordoosten van Chievely vanwaar reeds vroeger tydens den slag by Colenso een gedeelte van zgn troepen met Dundonald s ruiterg tevergeefs beproefden de Boeren te verdrgven Deze po 3itle die door de Boeren krachtig versterkt was is van gewicht omdat de stelling by Groblerskloof op den noordeiyken oever van de Toegela en ook de omtrek van Pieters enz niet ver ten zuiden van Ladysmith erdoor bestreken worden Montechristo moet een onderdeel van den Hlangwane zgn de overige namen zgn op geen kaart te vinden In de Fransche kranten wordt veel beweging gemaakt van een zaak die eigeniyk niet veel boteokent Een ambtenaar aan het Departement van Marine te P rys zekere Philippe een Jood beeft volgens de inlichtingen op het laatst van Oecembor en het begin van JaRUari aan do Engelsche ambassade en het Engelsche Dapartement van Oorlog aangeboden de namen van de schepen op te geven waarmee munitie naar lake geiiuakt niet waar neef f Hij blijft bij ons liefste ik heb hem als dramaturg en kapelmeester geëngageerd voorloopig zes en dertig gulden m de maand dat moet je toch pfettig vinden zou ik denken maar nu goeden nacht coubin Ik ben volkomen nuchter ik heb alleen nieuwe krachl voor morgen noodig En daarom denk ik eens flink uit te slapen de zorgen van dezen dag waren groot Hij had trots de benevelmg zijner zinnen nog zooveel gevoel ran ridderlijkheid dat hij de hand zijner vrouw nam en er een kus op drukte Toen iwaaide hij de slaapkamer m en men kon hooren dat hij gekleed en al languit op het bed neerviel Goeden nacht mevrouw Louise zei ik meewarig We jien elkaar morgen nog w ügeens weer Morgen Ja morgen en al de dagen die komen zulten tot gij mij zult wegzenden Mis Mihien kan ik hier van dienst zijn al is het ook niet als kapelmeester Sin s dien nacht t fde ik mijn eigen leven niet meer Ik was haar lijleigene naar lichaani en geest Aan den anderen kant moet mij de bekentenis van het Jigrt dat ik geenerlei roeping gevoelde om den ansel te tAireden en met mijn zeer middelmatige wetensdUp en werklust me al goed af mocht achten tpi ook maar één mensch zich verwarmde aan de kleine stille vlam mijns harten De innerlijke vrede diep ik zoolang had ont Transvaal zou worden vervoerd De Libre Paroio voegt er bg dat I hilippe don Paryscben ambussadour brievei aanbood over een geheime zonding die hy van dr Leyds had gekregen Die brieven werden echte op de post geopend en naar het Departement van Marine gezonden Volgen de Temps acht Leyds de zaak van weinig waarde en is Ph ippe een gewone scbacbcraar die o a eenigMütyd geleden een anti Boptische wassehcrl oprichtte die op de liebch ging Admiraiu Benuier verloor hierbg 4000 fr Volgens de Intransigeant heeft Philippe ook aangiA odon mededeelingen te doen over B ransche oorlogsschepen wat aan het Marinedepartement echter wordt ontkend De Engelsche ambassadeur laat pnbliceoron dat hg niets van I hilippe afweet en noch hy noch een der leden van het personeel der ambassade ooit in eenige betrekking tot hem heeft gestaan Lejds te Brussel over de zaak geïnterviewd zeide dat hg niets van de zaak wist en baar voor tamciyk onzinnig hield omdat de Engelschen alle schepen onderzoeken Over het titzet van Kimberley gevraagd antwoordde Leyds dat hy daarvan niet meer wist dan een ander maar dit in elk geval in zgu overtuiging aangaande het eind van den oorlog geen verandering bracht Op h t succes dat Rusland in Perilt heeft gebaili is er nn een gevolgd in Turkye dat evenmin van belang is ontbloot Do Frankfurter Zeitnng weet te melden dat de Knssische gezant te Constantinopel een paar dagen geleden een iradé van den Nnltan heeft ontvangen waarby aan Kosland voorloopige copcessie Is toegestaan voor den aanleg van oen spoorweg naar Erzernm Van Russische zgde had men reeds sedert ecnigen tyd een spoorweg ontworpen die van Kars in zuid oostelgke richting over do nieuwe Russische koloniën naar Sarakamich zon leiden Nu deze concosaie voorlmipig is vejleend zal deze lyn by Kara Urglian do ïurksche grenzen overschryden en door het dal van de Araies verder naar Erzefnm worden gelegd De lengte van de lyn bedraagt 260 kilometer Voor het geval do Ign Kras Erzernm znl worden gelegd zoo staat er in de voorloopige concessie zal aan een Rassische Maatscbappü ö voorkeur worden gegeven Verder is bepaald dat de voorwaard kvonr bet bonwen van deze Ign dezelfde zapi zgn als aan de Dnitscbers zgn opgelegd ng hot aanleggen van do Ign naar Bagdad Ten slotte is vastgesteld dat Rusland even beerd werd dan ook nu mijn ileel En dooreen toeval werden de zwarigheden di nog in ctrekitmg tot mijne vroegere positie bestonden op een maal gelWl uit den wég geruimd Mgn adellijke patroon liet me na eenig aarzelen vrij later vernam ik dat hij in een m ner academievrienden eéb geschikt opvolger had gevonden Ik had nu slvchts nog aan den impresiario te verklaren dat ik onder twee voorwaarden wilde blijven ten eerste dat i c volkomen vrijheid eischte om slechts datgene te doen waartoe ik me zelf gescnikt achtte en ten tweede dat er van licl onjng nooit sprake zou zijn Ik had in de laatste drie jaren genoeg i espaard om het een tijdlang te kunnen uitzingftn Hij antwoordde niets stUudile ernstig zijn kun stenaarilokken en bloeg mij met de hand op den schouder als ware hij een vorst die een leenman in dienst neemt en ien ridderslag geeft Toen riep hij zijne vrouw die in de slaapkamer bezig wfts Joachim te kleeden Zij kwam op hare gewone kalme manier binnen en reikte mij mijnen blik vermijdend de hand De knaap zat in een oogwenk op mijnen schouder Wat zegt ge er van lieve riep peelberg hij blijft werkelijk bij ons Dat hebben we natuurlijk alleen aan jou te danken want ter wille van rpijne schoone oogen zou hij de toga niet aan den kapstok hangen Nu je zult hem goed beliandelen naar ik hoop iDitTtind geen engel is zoo r in 1 Ei wil zijn schutagodïnne zijn eens de voorkeur zal genieten bg alle andere zglgnon die naar de Russische grenzen sullen voeren V rsVreide Berichten FRAnauK De minister van justitie heeft aan de amnestie commissie uit den Senaat verklaard dat Dreyfus zelf van de amnestie zal zgn uitgesloten teneinde hom in staat te stellen revisie van zyn proces en rehabilitatie te verkrygen De zwager van den Sultan van Turkye Mahmoed Pascha verklaart in de bladen dat hy noch zyn beide zoons er aan denken naar Konstantinopol terug te keeren De leden van de speciale deputatie welke namens den sultan van Turkye aan president Loobet de versierselen van de fmtiaz orde heeft gebracht kyn benoemd tot verschillende graden in het Legioen van Eer De myndirectie te Carmaui heeft geweigerd over de staking te onderhandelen met personen die niet tot het mynporsoiieel be iiooren Deze maatregel bedoelt Vivlani lUe door de stakers als hun vertegenwoordiger was benoemd te wraken Het concert bal Trianon de Jlontraartr te Parys is Zondagnacht geheel door brand vernield De scbado is aanzieuiyk Persoonlyke ongelnkken hadi on niet plaats Do Senaat heeft een commissie benoemd om een wetsvoorstel t onderzoeken dat door de Kamer is aangenomen en strekkende dan vrouwen de bevoegdheid toe te kennen h t beroep van advocaat uit te oefenen Gisteren kwam de Senaat byeen om zich te constitueeren als Hooggerechtshof in de zaak Marcel Ilabert Het aantal door de verdediging gedagvaarde getuigen bedraagt ongeveer 60 onder wie allo beklaagden van hot eerste proces Uéronlède Buffet en JnlesGuérin r by inbegrepen Op Marttnique keert volgens offlcieela mededeelingen de rust langzamerhand terug In het Noorden is bet werk hervat DlilTSCHI 4 D 1 Volgens bericht uit Kiautscbon is inSjantoeng een opstand uitgebroken de arbeid aan den spoorwi g Is gestaakt Kon detachement soldaten met 4 kanonnen is naar Tsjntan vertrokken om de Dnitsch rs aldaar te beschermen Kn lachend stond hij op het nan mij overlateiuJ dit citaat op mij ot op Joachim tpe te passen Deze legde groote blijdschap aan den dag toen hij hoorde dat oom Johannes dadelgk mee gu gaan wandelen Nadat haar echtgenoot was vertrokken naderde Ixiuise mij en eide zacht ilc kan uw besluit niet billijken Johannes Ik ben echter te moe en afgestreden om er mij tegen te versctten In de eerste maanden van mijn l dnuutschtp van het gezelsrlmp bleet alles op dezeltde hoogte loen namen de aken een ireurigea keer door het wetrgaan van het Selraarschc cchtp inr Nog er p r werd hel toen SchÖnifke op zekeren dag een val v pten hooge stellage deed waardoor hij maanlang niet in staat was m de te werken e e om standi jïheden oefenden op de kis een nooiilottigeti invloed uit en zonder het verstandige beheer van de directrice zoude er dikw ts geen geld zijn geweest om de gages uit te betalen De meest getrouwe was juist de man van wicn ik dit het minst had verwacht namelijk de lange Leban die ondanks zijne winderigheid en ttjn clownsaard eene echte en warme vereering voor l A ui3e a voetde Daniël en Victorine bleven tengevotee van minder edei beweegredenen In den beginne had het den leden veel hooM brekens gekost om te weten hoe ze mijne tKHitie als drAiaturgisch meisje voor alles moesten opvatten Dat ik niet op klinkende belooning culeerde was hun dra bekend