Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1900

2 INo 8137 Donderdag 33 Februari 1900 38ste Jaargang mmim mium DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telerunu u K3 De L itg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De i iiJ8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALQTEN late Prp LANUAUEE met 2 Paarden 2de EÜTUIÖ 1 Paard 3de 1 Voorts 20 EIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prjs per Lot 6S Cent A Brinkman Zn LANGE TIENDEWEG E CASSITO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nur VEIJDAG8 van 4 unr ZONDAGS aiwezig PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheiiiisolie Wasscberij VAN H OPPË HEIMËII 19 KruUhade Botterilam öebrevatiord door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor OOUDA de Heer A VAN OS z specialiteit oor bet stoomen en Terven vaii alle Heeresen Damesgarderoben alscolr alle Kindergoederen Speciale inricbting voor bet stoom n van plache mantelB veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar d QieiiwHte en laatste methode geverM PAJEMJa Alle goederen hetzg geBtoomd of gevertdworden onHcbadelük voor de gezondceidTolgeqii staal bewerkt i aRAJNTDS UA AJaiNS DU Frintemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geillus treerd modealbum voor het IVinlei iiei o nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALDZOT C M aris Hetzelve wordt dan omgaand ijnitin en franco toegezonden Bestellingen van ai 25 francs vrg van alle kosten aan hi is met 6 1 verliooging HeCxpedilie kantoor W liu pu lial N It Wie zeker zijn wu d Echte Elkel CnCtlO te ontrugen lesamcgceeteld eo na vele prisEaemiogen In den umdel gekomen onder den num des uitrindnv Dr lUohaslU Temardigd f ia beit maohinei in het vereldbe1 naoid ttnbblieaeuunt van Gtebi BtoU wmcdk tb Keulen ticha Cikel Cacao lo vferkinteo boeaen Seae Skul OKao i met melk gekookt 1 een eaniteoaine geeonde drenk voor d I nl keeh gebrnik een i 2 t hori iy i l i na I t poBdet Toor een kop Chooolat Ah I geneeaknebUge drank bij geral van l diarrhee aieobti met vater te gebruiken Terktijgbaax by de Toomatmato B HApotbakAn co Vt Hft Va Kfc iweftnijea nW ëTïM e ft35 Q MraalT tegeavooKlig r iMr Haderhnd Jullin Mattenktodi Amaterdam Ealvetatiaat 103 VOOR DE BEIDE Z ifid Afrikaansche Republieken OPENBARE SAIHEKÜOMST te GOUDA op Donderdag den 22sten Eetaari 1900 des avonds ten 8 uur in de Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen SPEEKEE DE HEEE ter toelichting van rutm tO lIcMIteeUen welke hU heeft laten vervaardigen naar door hem nit Afrika medegebrachte photo s Met medewerking van de Dames Zangvereeniging ARNOLD SPOEL en eeuige Heereu geHoodigdeu Directeur de Heer J H U SFA4NDfcRnAN 1 Kaarten Ie Bang f 0 50 2e Bang f O aS zjjn van aï den 19den Febrnari verkrijgbaar bij de heeren J van BBNTUM Zn A BEINKMAN Zn firma EDADW A QUANT J T SWAETSENBÜEG J de VEN B A VERZIJL M Bij den Chef der Sociëteit Ons Genoejen ïljn eeiiige kaarten voor genummerde plaatsen besohikbaar a f De geheel oiibrengst ook van de collecte die bij het verlaten der malaal gehouden worden komt ten bate van de beide Bepublteken Het Comité A A C VAS ASCH J M NOOTHOVEN vam GOOR J W BEKKELBACH D F G PICHOT VAN DEK SPRENKEL J H B SPAANDERMAN J A BIEZENAAK L F DDIJMAER van TWIST I VAN DANTZIÖ A VINGERLING J A DONKER Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle norti Ijong i ecer naagitit ltten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PriJ8 per flacon t 1 per post 11 15 llltiDecbttrBilsam A T ilerryinPwpBda M laMiMli hu rHii Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlflke en gevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een f 4 ja r oua voor ongeneeêlijk gehouVhiA J èe ea icel en onlangs een bijnaaajo knmketlijAeu genexen Brengt genezing en verzachting der pijnen bfl wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apmhekei HEmtl i§iAllDERI Rokin 8 Amsterdam Waar geen depOt is bestelle men direct aan die Schntsenapotheke des A TaiEBRY in Vregradu bel Uohitfch Oeaterrelch Voedings Eiwit 1 KUo Vropon heeft evenveel voedmitswaarde ala 5 Kilo best nindvleeBch of 190 200 eieren TroBon wordt In het Uchaam onmiddclyk tot spierweefael en bloed omiteiet zonder vet te vormen Tropon heeft by geregeld nebruik eene beduidende toename van kracbten ten gevolse zoowel by gezonden als by zieken en kan aan aUe apyien toeseTOtcd worden xonder daarvan den amaak te bederven Door den uitent lacen prya van Tropon kan iedereen het ticli verachaffen T rkTyv1 r b l poth Aroti t B n ftll olli t k ll rStGeneraalAgenteu voor Nederland en Kolonies tS Boest € ip8 van der lieyé Rotterdam i Patent H Stollen DU iliii tnv SIIU ICtlrt rij Der grttKSf Sirloin WSPlIlinO Valé tt H atoUen errunflen hal Mau iU tt tohhdeim wertlilomn yachahmviiyen ê i Uut kuift iaher itittere gtelM schorten H Stoümt mif fcn luu Jlrwt oOv Ai iotottui ttwnhandiuniu ft iMiiw iKKr ff MtMMMnil Èiufkintl U ereiiUttm ma ZnigMMe Indk imi fÊm jai Gelieve prospectus te ouibietlen bij het Centrail Dtp6t Sanders iloliin 8 Amsterdam PDIKK OUDS SCHIEDAMMER EIEVEE M crhs NIGHTLX3AP Verkrijgbasr bö i PEETERS H AU bew s van echtheid ii oaohet en kurk iteedi voor zien van den Daam der Firma P HOPPE EEMDEFÖTMTlEi lleu wordt verzocht op t HËRK te letten OIT HBT MiSUUH TiK N KAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THëëËN worc en afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf tD e en een half en een Ned one met vermeldina van Nommer en kPrgs voorzie van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerintf van g eerde ordera aanbevelende J BRËËBAART LZ GCEN BETER adres vooralle soorten SCHOENWBRK dan het Noordbraliantsch Schoen en laarzenmagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Klelwegsteeg OPUUIMIMO van alle voorradig WINTERWEBK en verschillende anders artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk Een ware Schat Toor de ongelakkige alachtoffers der Zettbevlekking Onanie en gehe me nitflpattingen is et beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G llollandBcl uitgave met 27 afb Prija 2 gnldon leder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte teenng die het geeft redt jaartgka daizend van een zekeren dood Te verkregen by heiVerlags Magaziu te Leipfeig Neuinarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in pofltzegils en m alken boekhandel in Holland Meuw ono erlroflun rof Dr Liebera welbekend ISXüW S ACBÏ ILIZia AHmu Mht m t Ftbri 1uiii k tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle leUa de meea harduekkigt xenuwütleklefif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing yan elke zwakte Bleek acht Benaowdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte apgivertering Onvermogen Tnipotenz PoUatione enz Uitvoerige prospectcssen tiijTpCi flaaoh fl l il B 8 dubbely fleach n v OenfraM Depöt Matth v d Vei to Zaltborarael i p6t i M Cléban Co ftotterdam F Heppel a GraTcnhage I Hatnimans ile Jung J OzD Uotterdam Wolff k Co fiou la co bii alle dro isten p Si Pain ExpelUr D ctia jMï wtrdt dit midiü mm TttxaaMDd miooes lla pÖB tm iid mwiijfuif attiinniiwl tem BhtuauiUdk Jieli t Tirtoudl Mii lüi g t Hliimid di L im Ttttnmwao IfwleMe op kei tkriakneut JkBkett IndeBeefleeMtkekaL Te IwleNaHitS 1n 0 CUba m lajD in luiden I 1 GODDA Drnk van A BEINKMAN Zn KEI XISGEVI G Inrichtinqfn welke gevaar schade of hinder kunnen veeoorzaken BURHEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Pat iij vergunning hebben verleend aan C Dorlas en ijn rechtverkrijgenden tot het oprichten van een koffiebranderij en tabakskervcrij gedreven door een gasmotor in het perceel uitkomende aan de Peperstraat kadabtraal bekend Sectie D No 1096 Gouda den aien Februari 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS 1 De Secretaris BROUWER UuUenlatidscli QviMZlcht Het raadselachtige in de Engelsclie berichten en het uitblijven van bijzonderheden over den verderen opmarsch in den Vrystaat maken dat militaire desknndigen de zaak niet bost vertrouwen Blijkbaar om al te rooskleurige boschonwingen over de gevolgen van Roberts succes te voorkomen maakt Reuter het volgende offlcieuse bericht openbaar In militaire kringen is men algemeen van oordeel dat hoewel het oprukken van Lord Roberts voor zooveel het ontzet van Kimberley betreft geslaagd en de toestand voor de Engelachen beslist verbeterd is de veldtocht nog pas ernstig begonnen is en er nog heel wat moeilijkheden te overwinnen zjn vooral de bezwaren van een gevaarlijken marsA door Bvaands land waarbij do zeer uitgestrekte verbindingpl nen der Engolschen aan vSandeiyke aanvallen blootstaan Uit Weenen wordt aan de Morning Leader ge seind dat geen der Oostenrpsche militaire deskundigen de beweging van Lord Roberts als een succes beschouwt De algemeene indruk is dat zijn troepenmacht zal worden algesneden van haar communicatiemiddelen en daardoor tot onmacht zal worden gedoemd Men verwacht zeHs dal lord Roberts legerkorps vroeger ol later zal worden vernietigd De meening dat de toestand in het Westen nog niet zoo hopeloos is voor de Boeren als de eerste Engelschen berichten wilden doen voorkomen wordt in de geheele Europeescbe pers uitgesproken De Morning Leader zegt Het WarOfflce zwijgt als het graf over alles wat de bewegingen van lord Roberts aangaat Wij moeten toren op de meeningen van de vreemde FEViLLElOfV Vro g Verwelkt Naar het Duitsoh 37 Myn eenige belooning bestond in kosteloos middageten mevrouw Speelberg had beslist geweigerd Uiervoor betaling aan te nemen ook kreeg ik naar t geschikt kon worden een vrije slaapkamer Hiervoor maakte iV mij zoo nuttig mogelijk hielp de nieuwelingen bij het bestudeeren hunner rollen stond met het souffleuraboek achter de coulissen of dook neer in het souffleurshobj onder het toonecl verkortte en wijzigde sommige stukken enï maar nimmer liet ik mij overhalen om ware het ook maar aU figurant op te treden Van af het oogenblik dat ik uitdrukkelijk had verklaard eene veel te booge meening van de kunst te voeden om mij door broddelwerk aan haar te bezondigen rees ik niet weinig in de algemeene achting en Speelberg die mij een genie prees drong niet verder bij mij aan De verdenking dat ik my als een in t geheim begunstigde aanbidder der directrice bij het gezeüchap had aangesloten was natuurlijk zelfs bij de minst ergdenkende onder de acteurs en actrices herhaaldelijk opgekomen Maar het grenieloos vertrouwen dat de groote kunstenaar in zijne echtgenoote aan den dag legde pers en met lord Salisbury kunnen wj zeggen dat er zeker nooit droefgeestiger optocht van lugubre voorspellingen te zien was Het is zeker opmejfkelijk dat na het Zaterdag ontvangen bericht meldende dat Kelly Kenny een Boerailaagor beschoot op het oogenblik van beafafzenden dier mededeeling hot Warotflco gma enkel bericht meer gepubliceerd heott éeze plotselinge ebbe in de offlcicele berichten waar de dagbladcorrcspondenten gelegenheid vinden allerlei telegrammen te zenden wordt onrustbarend De Morning Leader hoopt dat do cavalerie van French haar taak om als oogen van hot leger te dienen goed zal opvatten en zal oppassen dat lord Roberts niet in een valstrik loopt De Westm Gazette zet uiteen dat nu Kimberley ontzet is ten minste iets is bereikt doch vraagt zich eenigszins bezorgd al wat nn En dan meent het blad dat Roberts nog steeds geon moester is van zijn bewegingen Hij wordt daarin beperkt door Cronjé die ondanks het verlies van een aantal wagens nog steeds slagvaardig blijft Het dool moet thans ziJn do inval in Transvaal en bet beleg van Pretoria maar daar is Roberts nog lang niet aan toe In de Frankt Ztg schrijft oudPrui sisch oJScier o a het volgende Of het Engelsche leger gelukkig in Kimberley is aangekomen ol dat Kelly Kenny den terugtocht van Cronjé bedreigt is van minder belang dan het feit dat het eerste convooi voor Roberts bestemd of het ammunitie of levensmiddelen of beide vervoerde wordt niet gemeld werd opgehouden door de Boeren zoodat Roberts nog steeds heeft rekening te houden met Boeren commando in zijn rug De vreugde over den opmarsch ij jdixii OranjoVrijstaat is dus wat voorbarig BoJ borts zal zijn plannen geheel moeten öE anderen want zonder een veilige comitfunioatie lijn kan geen veldheer op eenig langdurig succes rekenen En liet hoofddoel het afsnijden van Cronjé s leger is reeds totaal mislukt en de tot nu toe behaald voordeelen herinneren sterk aan Spioi op en Vaalknans Ik aldus deze deskundige zou niet verwonderd zijn als Roberts zgn toclit in s Blaue opgaf en zicb met bet geredde garnizoen van Kimberley naar het kamp bü Modderrivier concentreerde In ieder geval kunnen we eiken dag verrassend nieuws uit het Engelacho hoofdkwartier of uit Pretoria verwachten De Fransche Senaat als hooggerechtshof en de ironie waarmee hij alle zinspelin en op zulk een mogelijkheid beantwoordde miste hare werking evenmin als de onbevangen houding der verdachte Intusschen mijn bed was waarachtig met op rozen gespreid Al droeg de arme vrouw haar kruis als een hel din toch ondermijnde het hare krachten en sloopte hare schoonheid Vreeselijk was het te moeten zien hoe haar ongelukkige echtgenoot snel den fgrond nMerde waarin hij onvermijdelyk zou neerstorten waarschijnlijk haar medeslepend in zijn val Daniël die met duivelsch vermaak voor zijn boozen genius speelde wist hem altijd weer door spot van zijne goede voornemens die ik met groote moeite opwekte af te dwingen en spoedig was de drankduivel almachtig Speelberg beweerde dat groote geesten meer behoefte hebben aan opwekkende middelen en dat een kunstenaar bij de gratie Gods zich niet aan de voor t algemeen geldende sedewetten behoefde te onderwerpen Het eerste gevolg was dat ik alras voor al de moeiten en bezwaren van het beheer stond Wij mochten van geluk spreken wanneer de zieke leeuw eer het doek opging nog uit zijn hol te voorschijn kwam en op het tooneel met heesche maar daardoor des te tragischer Bteit declameerde Ik deed wat ik kon om den ya te stuitenTijdelijk weerhouden kon ik de ktkstrophe nogalleen ze bezweren niet vj ft De arme moeder Het armeir ïnd En zulkgen kind is eergisteren bjeengekomen voor de zaak van Marcel Habert den mede beklaagde in de komplotzaak die pas op den laatsten dag voor de beëindiging van bet proces zich beeft aangemeld en wiens berechting dus een voortzetting ia van het geding dat met de veroordeoling van Déroulèdc Buffet en Jules Gnérin afliep Een moeielijke competentie qnaestie deed zich hier voor Ten eerste moest de vraag beantwoord worden of de op 28 Januari jl nieuwgekozen senatoren als rechters zitting konden nemen waar zy immers het eerste gedeelte van het proces niet badden bijgewoond Deze vraag wordt nagenoeg algemeen ontkennend beantwoord De tweede vraag was of de op 2 Januari herkozen senatoren ala rechters kbftd en zitten President Fallières beantwoordt deze ontkennend hot openbaar ministerie bevestigend op gronden die eergisteren van weerszgden in den brcede werden toegelicht De verdediging mr Chenu betoogt ten derde dat de geheele Senaat in zijn tegenwoordige samenstelling onbevoegd is om van de zaak kennis t kannen nemen daar dat lichaam in zijn geheel geen zaak kan berechten van welker eerste gedeelte het slechts ten deele heeft kennis genomen terwijl bij uitsluiting vau een derde der leden de Senaat meer geacht kan worden het rechtsprekead lichaam te zijn ingesteld hg do vfet Eindelijk ton vierde houdt Marcel Habert zelf vast aan de stelling van Déronlède c s dat de gezworenen der Seine reeds uitspraak hebben gedaan in de zaak en de Senaat geIp ieder ander college dus onbevoegd is om vali diezelfde zaak opnieuw kennis te nemen In oen korte geheime zitting heeft de Senaat nu eergisteren besloten dat de op 28 Januari gekozen en herkozen senatoren uitgesloten zijn zoodat het hooggerechtshof thans bestaai uit HO rechters Zeker nog meer dan genoeg maar toch een vreemde beslissing waar de cünstitutionecle wet aan den Senaat als hooggerechtshof de berechting van zekere misdrijven opdraagt Het kabinet Silvela in Spanje heeft een laatste wanhopige poging gedaan om zich staande te houden Het heeft door groote tegemoetkoming aan de oppositie bot mogelijk gemaakt dat de begrooting in veilige haven wordt gebracht Uit Madrid wordt gemeld dat de onderhandelingen tusachen Villaverde den minister van flnancifin en de oppositie thans ton einde zijn gebracht Om het aannemen der begrooting der belastingvoorstellen on der wet op de regeling der Het werd hoe langer zoo meer de bron der eenige reine vreugde die ik genoot daar in den omgang met zijne moeder aan onvermengd geluk niet te denken viel In mijn later beroep als leeraar heb ik honderd knapen leeren kennen onder wie onvergelijkelijke Een kind echter aU Joachim heb ik nooit meer ontmoet Het was volstrekt geen wonderkind geadeld door eenig bijzonder technisch of ander talent ook geen vroeg rijpe knaap Wat dit kind op alle andere kinderen voor had was de fijnheid en zekerheid van zijn gevoel waarmee hij onfeilbaar waarheid van schijn onderscheidde hij was begaafd met een helderziendheid die hem in staat stelde over menschen en zaken het treffendst oordeel te vellen zonder dat hij ooit den indruk maakte een oud mannetje te wezen Hij was als een heldere spiegel van het fijnste kribtal Wie door hem werd bemind was een rem en goed mensch want hoe vleiend het lage ook mocht naderen hem verschalkte het niet En dit was te merkwaardiger aangezien hij lidiamelijk zeer zwak en achterlijk was en in zooverre zijn moeder en mij bange bezorgdheid inboezemde Alle goede menschen hielden van hem en hij zelt van alle goede menschen Van zijn vader hield hij niet Aan tafel zag ik dikwijls dat hij een ernstigen vorschenden blik op zijnen vader vestigde en meestal juist dè n als deze in een beste luim hoogdravende gesprekken over kunst en kunstenaars ten beste gaf I aüoabare en koloniale leeningen vóór 26 Februari mogelijk te maken is de regeering in haar concessies zeer ver gegaan zelfs zoover dat zij het geldelijk beheer van de ministeries van oorlog en marine onder toezicht van den minister van Snanciën plaatst een maatregel waartegen de militaire partjj zich tot nog toe zoo krachtig heeft verzet Zoodra de begrooting enz zgn afgehandeld zal de Cortes op reces gaan De Regeering is voornemens in Mei de begrooting voor 1901 in te dienen Tevens wil de Regeering dan het ontwerp op den vrouwen en kinderarbeid dat reeds bü de Kamer aanhangig is in behandeling doen nemen De minister van binnenlandsche zaken Dato heelt medegedeeld nog eenige andere wetsontwerpen van sociale strekking te hebben ontworpen waaronder ontwerpen op do Zondagsrust op het bouwen van arbeiderswoningen en andere maatregelen ten behoeve der arbeidendeklasse Voor zijn sociale hervormingsplannen kan Minister Dato op den steun rekenen van de commissie uit de Cortes die over zijn wetsontwerp een zeer gunstig verslag heeft uitgebracht rsi rei le Uericliteii Fkahkeuk Het aantal exposanten op Wereldtentoonstelling zal meer dan 76 000 bedragen 40 000 uit Frankrijk en de koloniën en ongeveer 38 000 uit den vreemde Maandagmiddag heeft te Nantes een hevige orkaan gewoed De schade is zeer groot Te Parijs is gearresteerd het echtpaar Multier onder verdenking valschheid in geschrifte gepleegd te hebben tot het machtig worden van gelden De heer Multier is rechter bij het gerechtshof te Rijssel in welke stad bij tot dusver in hoog aanzien stond Een handelsbediende die op het oogenblik dat de president der Republiek na den lykdienst voor Félix Faure de Madeleinokerk verliet had geroepen Weg met den pan mist Loubet is tot O maanden gevangenisstraf veroordeeld 4 200 Werklieden van de mntsenfabrieken te Troies hebben het werk gestaakt j zü eischen verhooging van loon Bbiaue Tusschen de clericale en de liberale studenten te Gent hebben hevige kloppartijen plaats gehad de politie moest herhaaldelijk Toch gaf hij nooit door woovd of blik te kennen hoe hij dieni verhalen vond Zelfs tegen zijne moeder en mij liet hij aich nooit over zijn vader uit Dat Speelb r Zich ooit teeder of zelfs maar lief jegens het kmd betoonde of zich anders dan terloops met hem bemoeide weet ik mïj heusch niet te herinneren Ik was het volkomen met mevrouw Speelberg eens dat het zwakke knaapje van elke geestelijke m panning moest worden verschoond Vooral sedert de kleine nu en dan hoogst geplaagd was met hoest en kortademigheid Tiet de directrice met toe dat hij zich vermoeide Nu kon zij niet dulden dat ik langer dan een half uur bij hem was en zülfs gedurende den maaltijd liet zij hem geen oogenblik alleen Kunigunde had voortaan de zorg voor de tafel alleen Sedert jaar en dag had Louise de gemeenschappelijke slaapkamer aan haren echtgenoot overgelaten en sliep ze op een sofa met het kleine ledikantjf van het kind er naast Op zekeren morgen ontving zij mïj met een zeer bezorgd gelaat Joachim klaagde over hoofdpijn en weigerde alle voedsel De dokter kwam stelde baar zooveel mogelijk gerust en schreef een recept en wij haalden ietwat verlicht adem Des avonds liet ik Speelberg weten dat ik niet souffleeren kon en bleel bij den kleinen patient Tegen tien uur haalde ik Louise over naar bed te gaan gevaar was er voor het oogenblik niet Wordt vervolgd