Goudsche Courant, donderdag 22 februari 1900

Zij zijn ook werkdadig hg bloedarmoede algemeene zwakte koortsen en ontstekingen alle ziekten der organen en zenuwaandoeningen bleekzncht rhumatismus heupjicht etaxie locomotrice en al dergelgke die voortspruiten uit een verzwakt en onzuiver bloed Verkrggbaar i 1 75 Gld de doos 9 Gld per 6 doezen hg J H 1 Snabiliê 27 Steiger Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda on omstreken hg W01 FF Co West Haven 198 i i ii v Voorjaar e Zonier§loiren VOOR KEEEEI KLEELING A vAiv os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon Mo 31 Beurs van Amslerdam zgn naam toekent uit Molteno weer het volgend e aan Ons Lanl Ik richt dit schrijven aan u met het verzoek dat gij toch uwen invloed bij onzen geachten magistraat en bü onze regeering zult gebruiken tegen de handelwijze van de Cape Police gister op mijn plaats aangericht Zü namen omtrent 6 of 700 yards van mijn woning van mö 15 merries en 11 kleine voulehp en dreven ze in de richting van Moltêno Ik ben loyaal Toeu kwamen zó naar mijn woning stapten het hnis kruis en dwjvrs door en keerden ai de bedden om ZU zeggen dat zg naar eenige burgers zoeken ïoen zochten zg weer naar mijn geweer Ik zond Frans Venter een man die bij mij verhuurd is naar mijn schapen op hein werden twee schoten door de Police gevuurd Des nachts moet ik mvjn vee in de kralen voor dieven bewaken die al reeds van mg 90 schapen i geleerde 6 ongeleerde paarden en 12 beesten gestolen hebben ook van Willie Steyn zijn 7 melkkoeien en een los uit de kraal gestolen En wat de dieven achterlaten wordt des daags door de Cape Police genomen Mijnheer het is geen gemakkelijke Zaak omlover te komen dat de mannen die ons moeten beschermen dergelgke schandalen ajnrichten Generaal Sir R Bal br heeft in zijl proclamatie gelegd dat f ij loyaal moj en hlijvon Qorapensa en yoor eenige schade il TransValera aan ons d hij rvoor compensatie Slotkra 81 98 93 Vrkrs 81 93 Vi 98 100 88 8S i 8 24 66 961 6 l 98 101 67 88 8 0 l 100 84 0 81 9 6H1 485 65 10 201 i 164 99 19 FEBRUARI IlDl Ll D Cwl NbiI W a 8 Vi hto ilito dllc 8 dito dito dito 3 HoKOitÜU Qoudl 1881 934 ITILIB InsohryTinK 1888 81 5 OoMMK Obl in pipier 1868 6 dito in eilver IS1I8 5 PoBTOOU OM rntit coupon 3 dito tiokol 3 BoiLiHD Obl Binnonl 1894 41 duo öocons 1880 4 dito bil Rolh 1889 4 dito bij Hop 1S89 80 4 dito m ïoud leen 1883 6 dito dito dito 181 4 5 tJPANIE Perpdt irhuM 1881 4 TOBKSIJ Qeiir Guuv leen 1890 4 Gei li Rulng acriti D Gecleaom serie C ZdidAh Rp ï obig 18B2 I Uliioo Ub It Sob 1890 6 V NFZUïLA Obl 4 onbep 1881 AWITEftDAM Obhf ittioD 1896 3 BoTTlBDAK Stiid leeu 1894 3 NlD N Atr H ndo aand Areiirf b T b Mg Certia atonDell MaatBchaqpij ditoAm Uypotbeekb paodbr 4V Cult M5 dorVor toQl a üd i Gr Hypotbeekb paodbr 4ViNedarlandiih baak aand Ned Haadalmaatiob dito I N nW fc Pao Hyp b pandbr 8 Rot Hyi Otbeekb pandbr 4i Utr Ujrpothoakb dito 4V OoBTlNK O iBt Hong bank aand RUBL Hypotheekbank paodb 5 AuiBlKA Equt bypoth paniib 4 Maxff L G Pr Libn eert 8 XlD Holl IJ 8püor Mii aand Mij tot Eip V 8t Sp aand Ned Ibd Spoorwegm aand Nod Zuid Afr Spm aand Sdito dito dito 1891 dito 6 Iliui Spoori 1 1887 89 AEobl 3Zuid Ital Spanij A H obl 3 POLKN Warsohnu Weeitpn aand BUU Gr Ruti Spv Mg obl 4 Baltiiohe dito aand Fattowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Konk Oh Aiow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Akiiou Cent Pao Bp Mij obl 6Ohio k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Dinvor II aio Gr Spm oerl T a Illinois Central obl in goud 4 LouisT k Na illiOort t aandjMoiioo N 8p M Ie byp o 6 Bfiae Kangas r 4pGt pref aand IJ Toik Onl o t West aand Piinn dlo Ohio oblig 6 Oregon Oalif lo hjrp in goud 5 Bt Paul Uinn k Manit obl I On Pao Hoofigo obig 6 dito dito Line Ooi lo hyp 0 6 O lDjL Can 3outh Ohert T aand Vm 0 Rallw k Na lo h d o O Amslerd Omnibus Mij aand Rottord Tramwe Maaii and Nio Btad Amsterdam aand I Hlad Ro terdam aand 3 BlUHH Stad Antwerpen 1887 Stad Brussel 1886 S HoKo TheiM Begullr Q ielsoh 4 OjaTliB Stnataleenig 1860 6 K K Oost B Cr l880 8 3pam Si 1 Madrid 8 1868 Ntii V r II 7 Avb SpooL oori tie Ml geèisoht w ioéf de Vrgstaten gedkan maar wjld betkien l en corresponde blajd meldt nog eldw lolgens kennisgiSing werd teW Philipstoi n proelaraeer j Maandag Dienzeltdan middjag B jrercl j dW kennisgeving uitgezonden dat aHp wapterteh en ammunite den volgenden da pgefiverd mpesten worden i stoute jonCTus l è 4 bijna voor vier mi nden nadat de cWrlog uitgebroken jis onaér de bekeuBlj omstandigneden den vrede wisten te bewffen moestOB nu van onze hagelgeweers en spotting rifles ontvrefemd worden Wij hebben geeh ammunitie ehad die was al lat g verf voerd 6n Onder de ingezetene waren er ongeveer zes die i meer dan 100 bruikbare kogélpatronen in bezit hadden en onder de honderd of meer gewef en waren er geen tien oorlogswapenen Een persoon had een prachtig oud pau geweer een erfstuk van zijn vader een voortrekker Dat moest hg ook opgeven Sommigen verkozen hun geweren aan stukken te slaan De vraag ii nu of wü deze geweren weer zullen terugkrijgen f Wat toth hebben wg gedaan gedurende dit tijdperk van dat de oorlog uitgebroken is f Niemand werd hier voor verraad schuldig bevonden De gekleurden verheugden zich er over en de beleedigingen aan onze menschen en vooral boerenmen schen aangedaan is onuithondbaar Het schijnt alsof al es dat Kaffers vertellen geloofd wordt vandaar de vele valsche beschuldigingen en de daaropvolgende gevangenneming van onze Boeren Wanneer iemand vele en vette schapen heeft loopt hg grooter gevaar van gevangen te worden zoo meent men Een deputatie van ongeveer 30 ingezetenen protesteerde tegen deze ontwapening doch de kommandant wees er 88 H l 5W ingeh l krijgBw venledën 188 110 90 39 n4 10 1 884 S35I 100 56 65 161 97 98 il lOO 114 iTl 58 105 74 104 87 86 981 8 68 160 10 108 10 99 100 117 117 101 84 laDKevangeo l October TUd va GreerTwlcl 8 8 II 1 4 48 4 St 8 0 t oa 8 18 7 y ïcS J8 MS P 10 1 ll is 4 Ó4 4 87 4 68 o 11 84 lO U 10 80 lo 49 4 09 t 4 X Iktn applemnlbawili tu ds Comp ilt d r UU 10 40 11 10 4 O IS 7 1 86 U 44 8 15 6 48 1 4 i De Opruimin van alle voorhanden Costumes Mantels Japo3D sto£fexa EN WITTE GOeilEREIl ot de bekende Inge prljmen zal tot en met Hé fBBBVARI voortduren n SAMSOM iMt C 8 l 08 iVs ÏÖ 86 11 09 1 08 l ï i Ó 8 41 4 80 1 6 06 9 18 10 8 10 10 8 18 00 Harlingen Mijne vrouw was sedert 2 jaren Igdende aan zenuwpijn on soms zoo erg dat zij niet kon gaan noch staan pijnen door heel het lichaam en alles daartoe aangewend zonder eenig resultaat niets hielp en thans na t gebruik van 5 doosjes van Uwe Pink Pillen is mgne vrouw geheel opgeknapt dus alle eer aan Uwe Pink Pillen 90 6 86 7 11 8 18 86 9 18 9 45 1 18 18 00 18 86 16 8 814 4 80 7 10 4 W S 48 8 0 1 8 8 80 8 10 9 80 10 00 11 80 18 U 18 080 8 II 8 80 8 46 8 0 6 36 7 80 8 86 10 00 l l 7 17 7 84 B 18 9 09 9 84 11 18 10 48 U dl li 84 88 4 17 4 18 6 47 7 t 8 14 9 18 11 10 VTHt 0 A mi verleende hnlp aan den verwonde tegen wien procesverbaal is opge naakt Volgens een telegram van Central News uit Rome heeft dr Leyds aan den paus geseind om een onderhond en heeft de paus het hom toegestaan Dr Leyds zal ook een gesprek hebben met den pauselyken secretaris kardinaal RampoUa Het is zeker voegt Central News er b j dat dr Leyds te Rome niet door den koning zal worden ontvangen H geen gereedeiyk is aan tö nemen want all dr Leyds om een onderhoud me den paus heeft gevraagd kan hij or moeilijk ook den koning om gevraagd hebban Do paus zon hem dan niet ontvangen De veehouder Doets te Loosdrecht bezit een koe welke in het afgeloopen jaar 6787 liters melk heeft gegeven Gewoonlijk wordt een obbrengst van 3000 liters reeds als vrfl hoog beschouwd Een aanklacht wegens ongepast optreden grober ünfng is tegen den schaapherder Ast te Eadbruch ingediend ter zakevan het volgende Een anbeider uit Schiffbeke zou op het kerkhof te Steinbeke begraven worden toen de schaapherder eenigenekharen van den overledene ter onderzoekkroeg en daaruit de stoute diagnose ontwierp de doode leeft Men telegrafeerdedeze hoogste wijsheid aan de weduwe endeze liet de begrafenis uitstellen De kistwerd geopend maar de dood was dood eubleef dood 1 De schaapherder wordt nu vervolgd tusschen beiden komen en zeUs van haar wapenen gebrnik maken Benige clericale studenten werdon gekwetst Dditbchlasd Een sergeant van een dragonderregiment te Ltibeck in garnizoen is wegens mishandeling van minderen tot 9 maanden vestingstraf veroordeeld Het plan bestond b j de eerstvolgende keizermaneuvres met de inscheping van oen groot gedeelte van het gardekorps proeven te nemen wegens de groote kosten is het voornemen echter opgegeven Ruim 1000 mijnwerkers van do 1000 in het kolendistrict Halle hebben eergisteren den arbeid gestaakt Te Zwickau staken er ruim B500 Dr Lieber de leider der Katholieken in den Kyksdag is nu in zooverre hersteld dat hï het bed kan verlaten n In holkringen vertelt men dat de hertogregent van Mecklenburg Strelitz aan keizer Wilhelm een zeer beslisten brie heelt geschreven waarin hg verklaart dat daar de hertogen van Mecklenburg souvereinen zgn ij geen bevelen hebben te ontvangen van den koning van Pruisen Deze brief dient als antwoord op de berisping welke de keizer den hertog heeft gezonden in verband met een interview dat deze een Parijschen jonrjnalist heeft toegestaan Te Londen heeft in het Crystallpaleis een treurig ongeluk plaats gehad Twee olifanten die met water werden afgespoten ontsnapten Een er van trapte zgn oppasser dood en rende toen naar een concertzaal daar een doodelgken schrik verspreidend Vandaar liep hg naar een bar en sloeg stoeleri en tafels stuk Een paar oppassajrs koude hem daar eindelijk binden De andere olifant was een park ingeloopei en had over een afstand van eenfco kilomé ters groote schade aangericht ï Van de woning van dr LeydsSe Brussel rue de Livourne is dezer dagen Ie koperen plaat waar op geschreven stond Chancellerie de la legation de la Republique SudAfricaine verdwenen Ja zegt de Daily Chornicle zoo ziet men alweer dat ook de Belgische regeering de Zuidatrikaansche Republiek niet als zoodanig erkent want de politie heeft het botd er eigenhandig afgenomen Natuurlijk is dit weer een onjuistheid van het Engelsche blad ad usum populi t Bord is gemoerd of het werd gestolen door een geestverwant van Joe die nietin zag waarom hg het koper van Transvaal niet zou stelen wanneer de Rhodespartg een oorlog voert om t goud en de diamanten van ZuidAfrika i Hessen is het eenige land in Dnitschland waar de laraélieten niet dezalfde burgerrechten genieten als de andere bewoners Zij kunnen bijv geen rechter of advocaat worden De Israëlitische Bond heeft nu aan den Landdag een adres gezonden onderteekend door vele Christenen en liberalen om opheffing van de uitzonderingsbepalingen tegenover de Joden te krijgen BINNENLAND ST ATEN GENEH AAL TWBKiMUi HtniiH Zitting van Dinsdag 20 Februari 1900 De kamof heeft kwart over twee haar werkzaamheden hervat Na mededeeling der ingekomen stukken waaronder nog de goedkeuring eener wijziging in de verklaring nopens de handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Spanje zgn de afdeelingen getrokken Herhaaldelgk ia geklaagd over de eigenmachtige en ruwe wijze waarop Engelsche officieren en soldaten tegen Kaapsche burgers optreden Nu schrijft iemand die met I de Badhuisstraat te Scheveningen is eergisterenavond een politieagent aangerand foor een bewoner van de Katwijkschestraat e twMzoeker nam den politieman zgn wanenstok af en hg wilde den stok met teSeven zelfs niet toen de agent om vrees lan te agen zgn revolver tot tweemalen oe in de lucht afschoot Toen na verre fsche aanmaningen de aanrander zich S den stok verwgderde loste de agent een Colver hot op den man en verwondde hem daardoor aan den pols Dr De Niet 9 S7 Ó8 ♦ IS 4 81 4 68 18 8 8 J t M 8 ti 8 1 08 9 S1 8 1 1 80 1 88 8 1 dooi T 7 1M 1 1 10 = r IrE f 8 80 0 411 BOTTÏKDAM SOBBATl r 11 86 f 1 1 8 1 9 08 S8 1 411 1 66 89 2 6 49 1 6 r 8 8 11 i B 9 8 9 40 1 8 10 19 10 89 10 86 06 8 11 9 00 9 88 10 09 10 11 1 149 FHulUtiof op du loo kta nist genknid wwiliiii 10 Ooudl Miordreekt ieawerkerk 0 pell aotterdim M RotterdamD P n Ilottnd m B 7 U a is 8 40 7 6 6 6 10 48 6 68 8 08 6 14 8 80 4 48 4 88 6 04 t ll 5 17 11 64 1 06 M l Holl idi k iioor Eotterdam Beun Rotterdam D FBotterdato K Oapolle Himwelkirl lloordreolt aoudl 6 8 7 44 OOUDA OEN Haag im v tu 1 08 1 08 8 14 S 46 4 18 4 66 6 96 1 18 f 07 1 89 6 18 f l 8 6 88 1 80 1 48 48 4 1S 4 45 6 87 6 66 10 1911 16 11 18 18 16 11 80 11 41 11 86 10 46 11 4 1 18 48 9 88 9 61 1 86 8 09 8 41 9 11 7 81 8 68 1 48 1 8 08 9 14 8 01 8 86 9 19 9 89 All 1 I 8 Mm rtt brtrim u V 8 66 9 0 iHigo l ï Voorburg 4 1 Zoet m Z g e p Zefeuh Mo 6 18 6 4 6 05 1 06 7 80 7 46 8 86 10 17 10 88 10 48 5 6 0 tZ 10 48 T xT7 7 7 6 00 60 8 10 8 9 88 0 i 10 46 6 T8 1 7 7 7 7 p L f i ii r i i i J 6 84 6 r i 17 Baingwa TOOI BOl Di llTKBOa 10 19 10 61 18 00 li tO 8 16 11 14 8 88 11 8 4010 61 11 48 18 8 1 1 8 08 10 88 10 48 10 8 1 16 i 9 07 40 6 84 7 80 8 18 fa Mhui n Mo k Po BoohmneoiZeg Voorburg Hig toadh üttdiw Woord Utnwlit Utrooht Woerden üudew Qoada 6 48 11 40 S S O HO 6 03 7 C4 8 88 8 8 8 10 14 10 1 11 46 18 8 1 1 8 08 8 50 04 6 88 40 7 J9 1 16 11 3 6 87 6 6 7 68 8 11 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 IS O 1 87 8 08 8 80 8 69 4 48 88 6 il 6 51 7 68 9 19 10 00 10 84 6 18 6 68 8 14 10 88 11 66 18 87 4 8 1 8 9 10 64 6 80 1 0 8 10 46 1 8 4 8 1 8 9 49 46 li 8 4 8 o 9 11 10 18 11 It tl 8 09 S 40 8 8 4 48 6 80 10 7 18 7 68 8 86 10 08 lO X 11 10 Ö 1 17 7 87 8 86 9 01 8 8 10 inn 11 10 18 11 l 8l M 8 40 8 68 4 48 S 80 6 10 1 18 1 68 8 86 10 0 10 88 11 10 op dat hji zijn orders moest gehoorzamen en ried ons een petitie naar de Aar te zenden hetwelk we deden A it het huis terwiyl ng van zijn hqis leen kogel doorztjn 1 deed het V Blau Terwjjl ik schrijf k amJM t bericht datte Bultlontein Colesbergf Be oude heerWieds Botes verleden kaandag in zijn huis werd doodgeschoten Hö was op zijn plaats gebleven met zijn vrouw en twee dochter zich rustig houdende toen eensklaps hij z nhond hoorde aanvliegen waarop een schotgelost werd en de hond weeg De vrouw entwee dochters vlogen i de oude heer ia de doodgeschoten werd ml heup De vraag ia nu ken of Kaffers f antes heeft een ho het water in de jpgestuwd dat alle eloopen zijn en de fge gedwongen zijp te leggen Ii de transportschip geAorm levert doof dehooge kr op voor de leeeen reddingsboot af De telegrafische geld Sein is seder ge wf T r ifteefi het lag o ver t l e schJiepvaart iriug In den omtrek van vige storm Loire zoo hoog hee werven onder water werklieden dientengej geworden het werk W haven dezer stad isy zonken de schade i Do reede vanBrefi zee het grootste g vaart Uit Lesoonil jgezonden naar twaéj die in nood verkeerf meenschap met het i iVnimen tijd verbrokl van dat eilan De Maas biJ Lui jland onder water indervindt veel bel Idervindt veel DelM Taeriug Ook de Rijn iS iAj W lajitste dn en viiortIhrend gestegen M foblenz tot iè l5 meboveh den géwOpén Itand ï e ofevw Jen zijn WerstfopJUd Sj men yer aöBt Miiwel datJ het ijlt W edig vlkUe zÉ Il NoordSpanje zijilf kleine iriyiei h Jfeusachtige stroonfijtt aingezwoljen do4 zqidènwïpd dooHfle livple re rena a ik ma haj s snafljw fie plotseling Een schipftet uiV RDzeni irg liggende met zjjii vaartuig in ide haveri te Vlaardingen kwam gisternacht bij de pdlitie aldaar aangifte doen dat hg hg t afin boord komen ernstig was mishandeld door zijn zoon De man durfde niet meer naar boord uit vrees jloor ttoonliet andermaal te zullen worden mishandeld De Cape Times had zoo schrijft Ons L nd van 25 Januari gistermorgen eeu stOrie omtrent het misbruiken van de witte vlag door de republikeinen Hier is een een ander verhaal waarbij wij ook de aandacht wenschen te bepalen Wg nemen het verhaal woordelgk over uit een Londensch weekblad 11 1 10 10 lO Sj 10 17 10 84 10 81 1 10 40 10 88 8 11 1 8 1 58 8 08 8 10 8 1t 8 F 8 b 8 40 8 80 7 88 11 41 11 84 8 18 0 10 08 r 10 16 H l 9 88 10 88 17 S il 8 84 8 41 8 4T 6 86 6 86 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 18 8 80 6 4S 6 66 10 06 10 18 10 87 10 8 10 44 11 07 9 84 7 69 8 80 9 9 18 ii r 8 8 86 F 8 41 8 4 8 6 HO 10 00 8 01 S 6S u lu lu 1 4 67 6 60 6 6J 9 00 10 0 0 1010 O 1 45 De repnblikeinsche artillerie begon op een deel van Mafeking te schieten waarin de versterkingen nog niet voltooid waren Vindende dat hun vuur met beantwoord werd wierpen de republikeinen bom na bom en de zaken stonden ernstig voor de verdedigers van het grensdorp Baden Powell met karakteristieke koelheid kreeg een gelukkigen inval om de vgandelgke knnonnen tot zwijgen te brengen en om tijd te winnen om ijn schansen te voltooien Een troeper tteteen witte vlag kwam van hetl dorp en gingin de richting van de republikeinsche stellingen Kommandant Cronjé liet het kanondadelijk ophouden De troeper r ed langzaamen toen hg kommandant Cronjé bereikte overhandigde hij de volgende boodschap Kolonel Baden Powell de kommandant van Maf king zend zijn komplimenten en wenscht kommandant Cronjé te berichten dat indiennog een schot op het dorp gevuurd wordt hjj ivorplicht zal zgn die daad als een oorlogarerklariug te nemen Intubschen werdende schansen voltooid De Voerweg te Nijmegen dfelweg die onder langs het Valkhof van de Waal naar het Kelfkensbosch leidt wordt langzamerhand geheel gej uiverd van de krotten Nu is doiir den gemeenteraad besloten het laatste daar staande huis tegen f 1400 te kbyp n Z90 is dus Nijmegen weer eeh moeien wandelvi eg rijker geworden £ n liedjeszanger en zijn ega hadden Majiddag te Schiedam en omstreken zeker zooveol verdiend dat rgkelgk aan Bacchus kon worden geofferd De man geraakte diardoor zelfs in de sloot aan de Damlaan ulpar De politie die er mede gemoeid werd bracht beiden over naaj het politiebureau Een vreeselgke geschiedenis heeft zich in Siberië afgespeeld aan den beAdenloop van den Omolon Er was tusschen zekeren Michael Scl scherbakow on diens bloedverwanten om en of andord redeil eën vijandige verstandhouding tfntsltaan die oorzaafc w is dat dd man gediAngeif werd een hroeüer van hem in huis of te njfettien Kort da n op miste hij evenwel veiycheidene viwjrwer ien van waarde en niet was nhtuuijlijker dan dat hjj den nien ren huisgenoot vari den diefstal verdi cht hield Efn geheele ï eeks piagerijen en etger nog mishandplingen was daarvan het gevolg tot Miotóiel plotseling stierf zijn vrouw en kinjMèpn onvorzöYgd achter latende De qud te zoon ging Me bosaehea in en leefde geirnimen tp van het wild dat hj wist te Jiachtigen J Maar na eenigen tgd keerde Ag naar huis terug ett werd daar getroffen door het verschrikkelijkste schouwspel dat men zich denken kan Op den grond lagen de uitgehongerde en misvormde lijken van zijn moeder en zuster Het onderzoek dat werd ingesteld deed blijken dat de familie kort en bondig besloten had het gezin van honger te laten omkomen Na eenigen tgd hadden de moeder en de oudste dochter door een verschrikkelgken honger gekweld de vier jongste kinderen van drie tot tien jaar oud opgegeten terwgl ten slotte de oudste dochter door de moeder was geslacht Na deze vreeselgke slachting was de vrouw van honger bezweken öisteren werd te Schiedam door de politie de collecte gestuit die aldaar gehouden werd vanwege de liefdadigheidsvereeniging Hulp en Steun voor weezen van alle gezindten te Amsterdam STADSNIEUWS GOUDA 21 Februari 1900 VBRGADERINGvandenGEMEENTERAAD op Vrijdag den 23sten Februari 1900 des namiddags ten 1 ure Aan de orde lo Het voorstel tot goedkeuring van den aankoop van het huis op de Westhaven bewoond door wglen den Heer G J de Jong Ing St No 17 80 Het voorstel tot uitgifte in erfpacht van grond aan den Heer P den Hertog Ing St No 9 3ot Het voorstel tot ruiling van grond met den Heer J van Zwet te Rotterdam Ing St No 7 4o Het voorstel tot wijziging dor Verordening op de Avondschool voor ambachtslieden en tot nadere regeling van de bezoldiging van personeel dier school Ing St No 10 Bo Het voorstel tot herziening der Igst van gemeente ambtenaren beambten en werklieden behooronde hjj de Pensioenverordenmg Ing St No 8 Het voorstel tot wgziging der gemeentebogrooting dienst 1900 Ing St No 12 Het rapport der Raadscommissie belastmet het onderzoek van het verzoek vanHeeron Regenten tot wijziging der begrooting van het St Cathariua Gasthuis dienst 1900 De benoeming van een leeraar in dewerktuigkundq aan de Avondschool voorambachtslieden Heden werd aan de Universiteit te Amateidam bevorderd tot doctor in de phar macie de heer ö Schenk apotheker geboren te Gouda met een proefschrift getiteld Over het Manniet by de Oleaceae Gisteren is te s Gravenhage 0 a geslaagd voor het examen nuttige handwerken mej J van der Want alhier Bij Koninklijk besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accgnzen te Lekkerkerk ca J J van Heel ontvanger derzelfde middelen te Zwartsluis ca De heer A van do Sande chcf machinist bij de IJzcndijksche stoomtram te IJzendgko is als zoodanig aangesteld bij de maatschappij van de lijn Gouda Bodegraven R Nbl REEUWIJK Donderdagavond hield liet leesgezelschap alhier zgn gewone wintervergadering Als spreker voor dezen avond trad de heer E J Mignon op die met eene novelle van ThérèSe Hoven getiteld Verdeelde Plicht het opgekomen publiek aangenaam wist bezig te houden getuige het applandissemept en de dank hem bij het einde der lezing dooreen voorzitter gebracht Na deze lezing volgden nog eenige bijdragen zoowel van ernstigon als meer liuraoristischon aard waarop de voorzitter de bijeenkomst sloot Waddisxvbes Geslaagd voor het examenin de nuttige handwerken mej A HollenIvimp alhier 1 Berkenwoudb In de Dinderdagaiond gehouden Notsvergadering alhier tradï als spreker op de heer H Schenk onderwijzer te Lekkerkerk Hg vergastte den leden op een paar kettrige lezingen n 1 Kermisrei igèi van W van Zujjlen en Een heel lieve verrassing van J vanManrik Beide stukken worden uitmuntend voorgedragen on me de grootste aandacht en het meeste genoegen aang phoord Na de pauze leverde de spreker nog eenige bijdragen die er veel toe bijdroegen om hot genoegen van den avond te verhoogen Lekkeukebk Vrijdagnacht hebben dieven niettegenstaande den hcvigen sneeuwstorm acht eenden bjj den heer A d O gestolen Ook het hok van zgn bnurman werd met oen bezoek vereerd doch deze had zijn eenden binnengehaald Uit den weg dien de dieven gevolgd zgn blgkt dat zo met het terrein goed bekend zgn Het ware te wenschen dat de daders spoedig ontdekt werden Zeveshoizen Dezer dagen ontdekte een landbouwer in den polder dat een dief of dieven getracht hadden zich te verrijken met zijn eigendom Gastolen waren zeven groote kongnen Van de hokken die stuk getrapt waren waren de ijzeren tralies medegenomen Ook was beproefd om de kippen te stelen maar dat gejukte niet wjjl het slot te stevig was t Is te hopen dat de daders ontdekt worden Het einde van een bewijs Er is een tgdstip waarop de vrouw aan eenige gevaren is blootgesteld veroorzaakt door den leeftijd waar zij op gekomen is Storingen van allerlei aard hebhen haar lichaam aangetast en bgzondere zorgen zgn er noodig opdat zg sterk en krachtig zg Het is noodig dat het bloed rgk is en dat alles goed werkt in haar gestel opdat zij de krisis kan doorstaan Maar helaas vele hunner bevinden zich op dat oogenblik in eenen ongunstigen toestand met eene gezondheid die verschillende ongevallen heeft moeten doorstaan Eenige hebben een ziekelijk bestaan gehad andere hebben moeielijke of te talrijke bevallingen gehad die hen uitgeput hebben Men moet niet wachten tot het kwaad zich verergert men moet alles aanwenden om sterk te worden voor den tgd en zich niet doen terneêrslaan Zoo schrijft ons de heer J Pietema te Rechtszaken Wij vernemen dat de minister van justitiegunstig heeft beschikt op het verzoek vanmr P J Troelstra om het ondergaan vanzgn gevangenisstraf te verschuiven tot Juli wanneer de werkzaamheden van de Tweede Kamer gefiindigd zgn N R C yERSOHEIDKNHEID Een grapje over den ijver der amateursverpleegsters in de Engelsche hospitalen meldt een Londensch blad Wat kan ik doen dokter vroeg een harer aan deii dirigeerenden geneesheer Maak u maar nuttig antwoordde deze En de jonge dame ging een zaal binnen naar den eersten den besten soldaat die in bed lag on vroeg zacht Mag ik uw gezicht wasschen P Jawel zei de jonge man maar doe het een beetje gauw want mjjn gezicht is sedert het ontbijt al zestien keer gewasschen en nu zjjn er nog twee dames aan wie ik het ook beloofd heb Als u het nu niet vlug doet dan val ik misbchien in slaap en dan zou ik die twee andereu moeten teleurstellen ADVERTENTIEN Bevallen van een flinken Zoon M T A MOERKERK HlKRlCUS GouDA 20 Februari 1900 Heoron Aannomers De STEENFABRIKANTEN en HANDELAREN in BOUWMATERIALEN zijn voorloopig DOXOBni J iS te spreken opde Bovenzaal van Qafd armonls MARKT lloiidoii eii Hallen die last hebben van LEVEND ONREIN of leidende zijn aan SCHURFT of andere HUIDZIEKTEN worden dadelijk genezen door het wereldberoemde Honden en Katten vvaschmiddel Flacons met gebruiksaanwijzing 40 cent per stuk by J ViN OIJË Kleiweg no 2 Goudt I ruf Dr liiebar wolbukeiid UllecD wht met l tbriskimu k tot vourtdurt ncie nulicnlo eu zokere geiicziu rau uUe xelis Ae meeit hardnekkign xennw Miekieii uoral ontstaan door m f afdwalingen op jeugdigün leettyd Totale genezing van elke zwakte Ulee tucht üeuaawdheid HooWpyQ Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgiverteriug Onvermagen Impoteni PoUutione enz Uitvoerige proBpectnaien liij r Cescli 11 1 fl fl 8 dubbülyfloscli Pain Expeller D ti jiu rdtdümiil id w TatiHMsd raeaea lil lü iliUndi iawilTUI tagimmi t tn Ehemv liAMl t VltiettiU i i w d a TKtieowvi w pl lfcteiJM tk i k i Wfl 6 li0 ta da miMto iMitlukia T Initsdu tSTtnetk tuba Tia Tn Mden fl n Of ntral Dopöt Matth v d VoKto Zaltbommal L pöti M Clébau k Co liotterdiim F Happül 8 ü a enliage 1 I alramaiis du Jo 1 Czn Kutterdain Wclff Co rtouda rn bi alle drogistun Zenuw en llaagclijders wordt nit overtuiging ala een werkelijke hnlp in don nood het boek annbeTolen Na ontvangst van adrea per brïefknart wordt dt boekje iranco per post toe eioudeu door SLOKFOIilL a Boal ti Zattbommol