Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1900

Vrijdag 83 Februari 1900 No 8138 38ste Jaargang fiOMCHE COEMOT I féuwS eti Advertetttieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon De Uitg a dezer Courant geschiedt dagelijks met i a ifiie i ing van Zon en Feestdag en De rijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEM Telefoon o 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I GoüDA Drak van A BRINKMAN A Zn e CASSITO TANUAUTS Turfmarkt Gr o u d a Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nur VEIJDAÖS van 8 4 aar ZONDAGS afwezig JAH Komi Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA IJZBRWAKEN UEIIEEDSCIUPI KN HUBHOUD AltlIliELEIV FORNUIZEN i Itreukbanden Cxeeii Eni ëlsch maar EcM BOEHENBHOOD t eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Trekking 1 Maart WOERDENSCHE WILHELMINALOTEN Isto Prijs LANDAUER met 2 Paarden 2tl6 KIJÏUIG 1 Paard 3de 1 Toorts 20 RIJWIELEN Paarden Koeien Schapen enz Prijs per Lot OS Cent A Brinkman Zn LANGE ÏIENDEWEG m SCHIEDAMMER GEIEVEE Merks NIGHTCAP VerbüghMt biJ M PEETERS Jz K B Ms bewijs van üchtheiil iioaohol en kurk iteoda voorjCHIEDAM I sion van den aaam dor Firms p HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheiuiscbe Wissclierlj H OPPE HEIMEK 18 Kruiahade Hotterdam Oebrevetoord docr Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor OOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het atooiuen en verveu van tlle Heerenen Damesgarderoben alsoolr alle Kinilergoederen Bpeciale inhcbting Toor het stoom n vaD plache inantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ent worden naar dt Dienwtte en laatste méthodB geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd wordeb ouschadeiyk voor de gezondheid Tolgens staal bewerkt Ken ware Schal I I Toor de ongelukkige slachtoffers der eltbevlekking Onanie en geheime iitspattingen is et beroemde werk ZDr Iletau s ELFBEVYARI G HolUndsohe uitgate met 27 afb Prijg 2 guldon Ieder dia aan de versohrikkeiyke gevolgen vau deze onden d l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend an een zekeren dood Te verkrijgen by betVerlags Magaiin t Leipzig Neuinarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegjls en in i lken l oekKandid in l lland VOOR DE BEIDE Ziuid Af rikaansche Republieken OPENBARE SAMËNROinST te GOUDA op Donderdag den 22sten Februari 1900 des avonds ten 8 uur in de Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen SPREKER DE HEER J A VIORMISER ter toelichting van rtUm 40 UchtbeeMen welke hjj heeft laten vervaardigen naar door hem nit Afrika medegebrachte photo s Met medewerking van de Dames Zang vereeniging ARNOLD SPOEL en eenige Heer en genooatgden Directeur de Heer J H U SPi4SinERHiI Kaarten Ie Bang f 0 50 2e Rang f 0 S zijn van af den 19den Februari verkrijgbaar bij de heeron J vas BBNÏUM Zn A BRINKMAN Zn flrma EDAUW A QUANT J T SWARTSENBURG 1 de VEN B A VEEZIJL nar Bij den Chef der Sooietelt Ons Genoegen zijn eenige kaarten voor genummerde plaatsen beschikbaar h f 1 De iieheele ot brenffat ook i att de collecte die hij het verlaten der zaal snl gehouden worden komt ten bnte va de heide Reiiublieken Het Comité A A C VAN ASCH J M NOOTHOVEN va GOOR J W BERKELBACH D F G PICHOT VAH DER SPRENKEL J H B SPAANDERMAN J A BIEZENAAR L F DÜIJMAER van TWIST I VAN DANTZIG A VINGEELING J A DONKER Groote voorraad STALE BALRKN IJ lir iiaghaar Spoor 70 e M en Ki jwa foni4 TE KOOP en TE HUUR H K OVING Jb Kiiutuor üi ldoraohekade 11 31 V m J ütuiielplautiArii biiinönliivvoii O Feijonoord ROTTEHDAM QtidTUiiHili iKttW l tn la TinslilUndi tn tn Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract i wdiamk uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbliiem van II 1 VA f SCIIAIH Co Denllaagr llilevjraiiciers SCHAIK SCHA IK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCfHAIK SCJAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ff AN Co s Meliauthe ï liet beste middel der wereld CO S IVIeliantho geueest Kinkhoest Co S Melijluthe geoeest zoowel oud als joBj CO S Meliantho raag i geun huisgezin outbrukt D CO a Meliantbe staat voortdureud ouder SchoikUiidig toezicht Co s ndoiianthe helpt onherroepotijk Co S Melianthe ia bekroond m t Ëerüdiploma s Co s Meliauthe ia bekmoml met ioud Co S Mol anthe is hokrooud met Zilver Co a Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 0 Ctt roet e bu t irma wozrr éb Co Westhaven 198 nu 1 JUm ilES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te jcuda A BüUMAN Mosrdrttkt i Ta TOKKEN Bn koop B V WI IK htdercnl M KOLKMAN Waddin veei n ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nieumrkerkad l ul W 1 TA DAM Hauilrerhl A N vanZESSEN Sekoonlioeen AiUisepllsche Tandpoeder en Aniiieptiscli Moiidliiicluiir van E VASSVrO landarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Patent H Stollen Der troMe Erfolg ilMti umere PatentH SfoUen $ rrungêii hat Anfm lU r Hila êtwi wwrtWcwen TfactMhrnujigm gagibtii Mui Uufe dahar untera gtel scharfen M SfoUeu nur nu una Jlraot odar tit lolotna Elaanhaniflmiiail Ir amaa uititr Plaket M Mbaattaimdi autiatibifi IH S = FteMiët0n and Zèu n Me tfnM mti pmm Warnung Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda CEE i BETER adres vooralle soorten SCHOENWERK dan bet Noordbrabantüch Schoen en LaarzenmagaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPIIIJIMI 1IU van alle voorradig WINTERWERK en verschillende a ere artikelen Aanbevelend C SMIT8 AJle repafatiën en aangemeten werk Tliuny s WoBdirbalttm in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst Long Lever liaagzlukten enz Inwendig zoowel a a ook uitwendig in bijna alle ziektegevBllen met goed gerolg aan te wenilen Hrijs per flaCOU t 1 per po t l 116 TUerry i Wondinalf beïit een alsnog ongekende geneeskracht ea heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolte operatie geheel overbodig Met deze zatf werd een 14 aar oud rooronffeneeslijk ireliouden beeiiKCZwel en onlaotts aen bijna 82 jaar knukerlUdeii enezeu Brenut genezing en verzachting der pijiion bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotheker HENKI SIKDEKN Kokin 8 Amsterdam Wtar geendepót ia besUHir men direct aan die ï chutzenipotlielce des A THIKRRY in Pregrada bel Kohitscli OesUm cli Gelieve prospectus te oatbiatlen bg het Centraal Depot Sander Rokin 8 matcrdam Wenscht gij eenflinkenKuevel gebruikt dan niets als ééne Plesch niin nu CPU llJDUUIJlI 1 UU UilLuljlU I Het is gebleken het eenige middel te zijn dat werkelijk succes heeft Als men de gebruiksaanwijzing goed opvolgt is ééne Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bü H H Coiffeurs en Drogisten of direct na ontv v postw of postzegels k f 0 70 bfl A V r EFF N A zn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac I 2 70 12 5 00 Met R e c l a m e p laat Franco rembours Wie zeker zyn wii d Eclite ISkel CacaO t ontraugen tewmengesteld 00 u rel proefoemingen 1b dea handel gekomen onder des num dee uitvinden Dr Hiohaalls vemudigd Vf di bette maobinee in het wraeldbenamde Mabbliaeement van Oebi StoUwcrok ta Keulen lielw DrTQie aéri Cikel eacao iB Tierkinten bnneo De mioil awao U BMt melk gekookt een nMoaaie leswnde drank tooc d IqkMh gehraik een I 2 fluelertb T B t pteder voor een hop Chooolete He geneeabaektige drenk by oral nn diarrhee tkeèts net water te gebnikca TerkrygbwK 1 I ntmmuê B n Apothakan ni t Ko VjJ L i5 S Q nei lT t gai nligor tow Hedar and Junut MattenkMI Amsterdam Kalvetstniet 103 EENieDEFOTTANTBEE en wordt verzoekt op t ÜGItK te letten UIT HUT MaOIZIJK VAK IIAVENSWAAY ZONEN GORXNOHEH Deze THEEËN worden afgele rerd in rersegelde pakjes van vijf XwM en een half en een Ned om met vermelding ran Nommer en Pr B voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoerinK vaüfgeeerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Uultenlandscb Overzicht Nog weet men niet veel meer vaii Cronjé s krijgsmacht dan geruchten en niet geheel vertrouwbare dagbladberichten Zeker is het dat Cronjé ziende dat hij bij Magerfontein z jn positie tegen de overmacht niet honden kon bijtijds geretireerd is zoodat hiJ de Modderrivier veilig over kwam ondanks de vervolging der Engelschen De Daily News verneemt dat generaal French door een snellen marsch met zjjn cavalerie artillerie en bereden infanterie zich geworpen heeft tusschen Cronjè die feitelijk omsingeld is French wacht echter met oprukken om de insluiting te voltooien totdat hiJ versterkingen heeft ontvangen Daarentegen wordt van Boerenzpe gemeld dat lord Roberts genoodzaakt geworden is ziJn marsch te staken uit vrees dat hij in een hinderlaag zou worden gelokt en ook omdat door de hevige regens van de laatste dagen dè wegen onbegaanbaar zijn voor artilleiie en de paarden volkomen uitgeput zijn van vermoeienis Sedert wj dit schreven zjjn nadere telegrammen ontvangen die bewijzen dat de Engelschen te vroeg victorie kraaiden Cronjé is alles behalve vernietigd De omstandigheid dat de Boerentelegrammen door den censor eerst doorgelaten zijn is op zich zelf 1 geep gunstig teeken voor do Engelschen Zaterdag en Zondag moet er hevig gevochten ziJn rondom den paardeberg ten oosten van Jacobsdal Wij hebben dienaangaande nog geen offlcieele Engelsche rapporten maar wel een boerenrapport meldende dat de Boeren ettelijke kopjes hebben bestormd en de Engelschen die Cronjé s kamp trachtten te omsingelen teruggeworpen Op dit pnnt alsook in de vermelding van veertig krijgsgevangenen die de Engelschen verloren hebben stemt dit bericht overeen met een bericht heden gepubliceerd door de Globe van Toronto Dat blad verneemt ook dat het Canadesche contingent in het gevecht van Zondag groote verliezen heeft geleden nl 19 dooden 60 gewonden en 8 vermisten Het departement van oorlog beeft laat in den middag de lijst van Britsche verliezen bij den Paardeberg tusschen Donderdag en Zondag bekend gemaakt 9 offl eren gesneuveld waaronder luitenant kolonel Aldworth en de kapiteins Wardlaw en Newbury behoorend tot het het Cornwall regiment en 38 officieren gewond meerendeels ernstig of geva ariyk daaronder de generaals majoor Knox en Macdonald laatstgenoemde is vol tEVILLElODl Vroeg Vei welkt Naar het Daitsoh 3 Een paar uur lang bleef alles doodstil en reeds meende ik ook mijn slaapvertrek op te xoeken toen ilt de ïwrare wankelende schreden van den nachtbraker op de trap vernam Hij had het zieke knaapje oogenschijnlijk met eenig mcdeUjden goeden nacht gewenscht en t was als besefte hij lelfs in rijn half beschonken toestand dat hy fStil moest zijn Maar opeens weerklonk een luide angstkreet een geroep om hulp van den knaap dat mg door merg en been drong Ik vond geen tijd mijne deur te openen en er heen te snellen want op het zelfde oogenblik werd zij open gestootcn en de ongelukkige vrouw in wit négligé stortte mijne kamer binnen met Joachim op den arm Bescherm ons kreet zij red het kind en terwïjl lij met een wanhopig gebaar naar mijn bed vloog en het stuipachtig trekkende lichaampje van den kleine er in legde fluisterde ij met een blik waaruit de grootste aögst sprak Hij volgt ons Doe de deur op slot f O mijn God ook dit nog I Zij was naast het ledikant op de knieën gezonken De armen vast om het schokkende lichaampje n haar kind geslagen drukte xij haren mond op gens een gerucht sedert overleden Init kolonel Bowles luit kol Carthew benevens ettelijke majoors en kapiteins Do brigade Hooglanders heeft weder ernstige verliezen geleden Het departement van oorlog geeft als vermist alleen op den kapitein der artillerie Lennox maar Lord Roberts voegt er bij dat de bovenstaande lijst niet medetelt de verliezen geleden door de regimenten uit Wales en Essex en evenmin de bereden infanterie Alle berichten geven den indruk dat Cronjè den Paardenberg vooral zorgvuldig verschanst heeft en daar stellingen betrok worwaarts hij de volgende en daarmede onbekende Engelschen henenlokte Sedert hebben deze vruchteloos beproefd de ontzenuwd boetende Boeronmacht te verdrijven of te omsingelen Uit de Kaapkolonie zijn nu afdeelingen Boeren naar den Vrijstaat getogen om Bloemfontein te verdedigen zoodat de position bij Colesberg en Sterkstroom niet zoo krachtig meer zijn Ook uit den omtrek van Ladysmith schijnen groote Boerenafdeelingen naar don Vrijstaat getrokken te zijn om dan inval van lord Roberts te keeren Dit heeft Boller aanleiding gegeven om een vierde poging te doen ten einde Ladysmith te gaan ontzetten En voor het oogenblik schijnt die poging meer succe te zullen hebben dan de drie vorige Het is duidelijk dat het voor de verbonden Repnblikoinsche legers van grooter belang is Bloemfontein te beschermen en lord Roberts een nederlaag toe te brengen dan het beleg van Ladysmith vol te houden Hun krac tige poging om Bulier te beletten de Toegela over te trekken is dientengevolge opgegeven Bnller beeft volgens zijn gisteren verzonden telegram de Boerenstellingen bij Hlangwane die hem beletten de rivier oostelijk van Colenso to naderen genomen Generaal Hart bezette Colenso en dientengevolge is de geheele Znideiijke oever van do ïoegela in handen der Engelschen Volgens de Engelsche berichten zouden de Boeren ook hun stellingen ten noordon van de Toegela hebbén ontruimd en zouden zij slechts een zwakke afdeeling hebben achtergelaten om den spoorweg van Colenso naar Ladysmith bezet te honden Nadat dit bericht in het Engelsche hoofdkwartier ontvangen was trok Hart biJ Colenso de Toegala o er Wat er verder geschied is in dit gebied is nog niet bekend Te Londen liep gistermorgen het gerucht dat Ladysmith door de zijn mager halsje en smeekte hein op aandoenlijke wijs toch kalm te zijn er zou hem niets kwaads overkomen ook zijn mamaatje niet hij had een benauwden droom gehad nu moest hij weer gaan slapen moeder en de goede oom Johannes zouden den geheelen nacht bij hem blijven De knaap steunde onophoudehjk steigerde m hare armen op en liet zijnj angstige blikken in de kamer rondgaan als vreesde hij vervolgd te worden En inderdaad werd er aan de deur geklopt doch bedeesd natuurlijk opende goen onzer Eindelijk werd het stil op de gang en hoorden wij dat de rust verstoorder zich naar zijne slaapkamer begat Ondertusschen rolde het jongske onder vreeselijke stuiptrekkmgen op zijn bed heen en weder zijne oogen draaiden in de kassen en zijn gezichtje gloeide van het vuur der koorts ïlk ga den dokter halen mevrouw Louise zei ik Misschien is dit de crisis Zij antwoordde niet haar blik was onatgewend op liet verwrongen gelaat van het kind gericht en zij trachtte vergeefs de kramp te sussen die het kleine lichaam folterde Zoo vonden wij hem nog toen ik met den dokter terugkeerde De wakkere man gaf zich moeite zqnen schrik te verbergen Toen hij ons na een paar uren van tevergeef sche pogingen om den kleine tot bewustzijn te brengen verliet drukte hij mij terwijl ik hem de trap aflichtte op veelzeggende wijze de hand Arme vrouw I zeide hij fHet kind lijdt niet Engelschen oiilzet was maar de offlcieele bevestiging er van is nog niet ontvangen V In de Fransche Kamer werd eergisteren de behandeling van hot budget van oorlog voortgezet Daarbij beantwoordde generaal Deloye directeur der artillerie als regeeringscommissaris de sprekers die over dit wapen het woord voerden Daarna zeide generaal de Galliflet De Kamer heelt een man hooren spreken voor wien ziJ niet genoeg erkentelijkheid aan den dag kan leggen Het is generaal Deloye die de leiding gehad heelt van de hervoiming onzer artillerie Applaus Thans brengt men dank zij hem een lichte wijziging in het in gebruik zijnde geweer De kosten zullen zeer gering zijn en binnen zes maanden zullen wij het beste geweer van de heele wereld hebben luide toejuichingen Tengevolge van den langen duur der begrootingswerkzaamheden heeft de minister van flnancieu zich genoodzaakt gezien een derde ontwerp tot aanvraag van een voorloopig twaalfde voor Maart in te dienen Voor den Senaat als hooggerechtshof werd eergisteren het proces tegen Marcel Hubert voorgezet De verdediging zag af van het hooren van Paul Déroulède Marcel Habert hield daarna een lange politieke redevoering van buitengewoon weinig belang Vervolgens werd fséi reeks van getuigen gehoord voornamelijk uit politieagenten bestaande die natuurlijk niets vertelden wat niet reeds dubbel en dwars gedurende het vorige proces was verhaald De aandacht van het publiek is zeer gering de tribunes zijn zoo goed als Heden komt het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden bijeen En mag men de Czechische bladen gelooven dan zal het slechts een zeer kort leven hebben daar de Czechen met alle macht zullen pogen te beletten dat het Huis iets tot stand brengt De Ozechische partyen zijn vastbesloten de obstructie weder met alle kracht toe te passen De minister president Von Koerber is voornemens geen programrcde te houden doch zoo spoedig mogelijk de wetsontwerpen die de regeering in gereedheid heeft in te dienen met een toespraak waarin hiJ de regeeringsplannen uiteenzet Onder die wetsontwerpen zal naar bet Neuos Wiener Tageblatt meldt in de eerste pla its een ontwerptaalwet voor de monarchie zich bevinden maar hoe mevrouw Spoelberg dit zal dragen 18 er dan geen hoop i Het is een hersenontsteking eene m den hevigsten graad Weet gij soms waardoor de toestand plotseling zulk een vreeselijke wending heetl genomen Ik antwoordde ontkennend Eerst veel later heb ik vernomen wat er in de enkele minuten die er verliepen tusschen het te huis komen des vaders en de vluclit der moeder gebeurd was Hij was niet zóó aangeschoten geweest als gewoonlijk Toen hij bij zijne vrouw kwam had zij zich van hare legerstede opgericht en den vinger op den mond gelegd Daarop was hij naar het bedje gegaan had het gelaat van het sluimerende kmd zachtkens aangeraakt en was toen weer bij zijne vrouw gekomen om haar toe te fluisteren het gaat uitstekend Zij had flauwtjes geknikt en toen hij haar halt in eene opwelling der oude teederheid half uit medelijden met haar verdriet de hand reikte had zij vriendelijk den druk beantwoord De warmte die van haar uitstroomde moest zijne zinnelijkheid geprikkeld hebben Zij had hem verzocht te gaan slapen wijl dat fluisteren Joachim zou kunnen hinderen maar hij had gezegd dat hij volstrekt niet moe was en grooten lust had om nog een beetje vertrouwelijk met zijne aangebedene vrouw te keuvelen Toen zij hierop nstig het hoofd had geschud was hij drmgerder geworden had haar omhelsd en haar gesmeekt Iwm naar zijn slaapkamer te volgen Zij hadden in zoo lang geen vertrouwelijk têteii tête gehad overdag was hiertoe zoo Verspreide Bericliteii Frahkbijk Aan het departement van kolmiSn is bericht ontvangen dat op Martininue de rust hersteld is in het Noorden is de veldarbeid weder opgenomen Generaal De Gallifet minister van oorlog heelt in de Kamerzitting van eergisteren medegedeeld dat de generaal der artillerie Delloye door een onbeteekenendo wjjziging van het bestaande een geweer heeft uitgevonden dat binnen 5 maanden in gebruik zal zijn en dat boven allo bestaande modellen staat De ministerraad heeft besloten dat de minister van marine in de Kamer de aangekondigde interpellatie over de zaak Pfailipp niet zal aannemen Volgens de Gaulois behoort de kardinaalaartsbisschop van Parijs Richard tot de prelaten over wie onderhandelingen worden gevoerd met het Vatikaan betreffende hun ontslag Aan dat bericht wordt geen geloof gehecht La Croii bevat een bericht uit Rome waarin wordt verzekerd dat het Vatikaan voornemens is de bisschoppen met kracht te verdedigen Bü het verlaten van de reede van Toulon tot het houden van schietoefeningen is de machine van den kruiser Chanzy onklaar geraakt waarbij twee matrozen ernstige brandwonden bekwamen Een hunner is hopeloos Beloie Van de 6 700 glasarbeiders in on nabij Charleroi staken er thans 3 052 DulTSOHLANn De regeering beeft de verspreiding van de Parijsche Eclair in Eizas Lotharingen verboden in verband met de hevige aanvallen in dat blad tegen Elzassers die zich openlijk voor Duitschland hebben nitgesproken Ter eere van prins Heinrich van Pruisen is eergisteravond te Kiel een feestbanket gegeven door de stafofficieren der Oostzeevloot Prins Heinrich nam er aan deel De redacteur van een arbeidersblad te Bocbum is tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens belee diging van bet ministerie van Saksen Meiningen daar hg een der leden van het kabinet had verweten dat deze bü de naasting door het rijk van een fabriek aan de arbeiders gedane elden gelegenheid Hij was hartstochtelijk geworden naarmate zij hem meer had afgeweerd en eensklaps haar taille omklemmend had hij opeen toon die haar de haren te berge deed rijzen haar toegesist Als ge niet goedwilhg meegaat gebruik ik geweld 1 üij zijt mijne vrouw ik ben uw HeerI Terwijl zij met inspanning van al haar krachten zich verzette had plotseling een gil van don knaap den razenden man ontwapend Joachiin was in zijn bedje opgestaan eu zag met wijd opengCBpalkte oogen naar de vreeselijke nachtelijke scène hij had de armpjes uitgestrekt ala om zijne weerlooze moeder te hulp te komen Rn toen was hij uit zijn bedje gesprongen op de sola naast zijne moeder geklommen en met gebald vuistje zijnen vader achteruit stootende had hij geschreeuwd jij zult mijn moeder niet dooden je moet weggaan moogt haar geen kwaad doen geen zier tot het door angst en afmatting uitgeputte ridderlijke kind bewusteloos nederzonk Gedurende de rest van den nacht en den volgenden ochtend was het knaapje erg zwakjes De tooneelspelers die allen zeer veel van het kind hielden kwamen af en toe informecren hoe het 3tond Alleen Daniel en Victorine lieten zich niet zien Zij hadden noojt veel hart voor het knaapje getQond en bovendien was het s avond s de beneficevoor iteHing van lanstgenoemde H or t ven okd