Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1900

Directe Spoorwegverblndlngeo met GOUDA WlDtcrdlenst 1899 1900 AaoEevaoneD 1 October TUd vaa Greenwich W t M I e 0 0 B A a 0 T T I B D 1 U riee eraa B Ooudi e 7 80 7 88 8 19 8 88 9 01 9 14 9 16 9 88 9 4 10 49 11 11 11 8111 19 11 68 1 85 8 11 8 S6 8 48 3 67 4 89 4 48 6 88 8 11 7 14 7 68 SIwrdtMht dooi 7 87 i 8 46 ai 11 88 1 4 61 8 0S Si awerlrerk 7 S4 8 61 11 86 1 07 i08 6 08 1 10 0 p U 7 41 8 69 a 11 48 1 14 4 16 S 09 8 17 Aoltardun U 80 7 60 9 C8 9 88 9 46 p 10 11 11 80 11 61 11 81 1 18 1 80 4 5 18 8 40 8 10 7 88 8 K RotterdimD 8 48 9 81 11 18 1 64 4 04 4 87 4 S8 t Bottardun B 8 11 9 08 10 11 11 18 i S 09 411 5 13 8 17 8 88 10 10 10 87 11 18 r t t F 10 81 8 60 10 40 10 66 11 41 8 60 11 14 i a aOTTKBDAH gOVBA Tiae Teraa B Bottardun Beun 7 81 9 81 11 10 18 18 1 65 8 88 f Rotterdam D P 7 1 9 40 11 87 18 88 l OS 3 40 Botteidim U 4 46 6 46 6 10 7 68 8 40 9 18 1 88 10 19 11 16 i 11 18 39 8 61 4 0E 4 40 6 86 85 8 17 Capella 4 65 6 5 10 19 t 49 4 60 8 17 Niauwerkalk 6 04 0 V i tO tS 1 4 67 a 8 84 HoordHMbt 6 11 S 14 i 10 4 1 08 6 14 8 41 ftoida 6 17 8 10 1 7 44 S 06 8 14 9 00 9 88 10 09 10 17 10 4 11 5411 06 11 S4 M 1 09 IJi 11 4 09 4 14 6 10 6 46 6 16 6 4T 8 tt 10 11 7 46 10 10 8 ï 9 88 t 10 08 10 18 10 11 8 18 8 10 9 18 10 18 10 41 4 Alleen 1 n la klaaaa axtn batnlai j nenltaliel ap den laop kan niet gerakend oden B BoUandaeka apoai i Up aapplemanlkawija aan da OoBpatiOe d r Wagoaa Lita OOÏDA DBN HAAG fiee fetaa Oouda 7 15 8 09 8 419 11 9 88 9 67 10 1911 16 11 18 18 18 1 08 1 08 8 14 8 45 4 18 4 65 5 16 F 49 8 15 7 17 7 69 8 80 S 9 9 18 ZaTeDkuiunUoeikapalla 7 87 8 58 11 80 1 18 6 07 8 11 SoatennealZegwaaid 7 48 11 41 1 J9 6 18 811 4i Toolbarg 8 01 9 14 f 11 68 f l 8 6 81 i r S C a Hage 8 U7 8 86 9 19 9 89 9 6 10 16 10 4811 46 11 11 45 1 80 1 48 8 41 4 16 4 46 6 J 6 66 8 16 8 48 7 45 8 41 8 48 8 t 40 9 84 10 06 10 40 11 10 lO U 10 17 F lO J 10 00 10 44 11 07 11 44 kit siekmhtit aan te koopen t i ltel kan worden uitgtUmd aan niet aan het ziekenhuii verbonden geneeskundigen of dat daarvan til het ziekenhuis gebruik zou kunnen worden gemaakt door niet aan de instelling verbonden geneeskundigen f In het eerste geval bestaat er gevaar dat door herhaald transport het leven van het toestel van geen langen dnnr zal zgn in het tweede geval wordt de aard van ons ziekenhuis geheel veranderd Wordt de eerste schrede gezet om het in stede van een gemeente ziekenhuis met door de gemeente benoemd personeel dat voor alle patiënten vorantwoordeiyk is te doen zgn een boort van diaconessenof verplegingsinrichting waarin de patiënten vry zouden zgn zelven hun geneesheer of chirurg te kiezen en waar niemand verantwoordelgk is Wg zouden het betreden van dien weg allerbedenkelgkst achten Gouda is te klein de betrokkenen zgn ot komen te gemakkelgk met elkaar in botsing om de uitvoering van zulk een denkbeeld mogelgk te achten Wg kunnen tronwens moeilgk veronderstellen dat de Gemeenteraad de Commissie zal volgen en zoo maar ter loops naar aanleiding van een verzoek tot wgziging van een begrooting een vérstrekkende principieele beslissing zal nemen die eeu geheele ommekeer van den aard van ons ziekeuhuis en feitelgk een ophefSng van de verantwoo elgkheid van de daaraan verbonden deskundigen geneesheer en heelkundige tengevolge zou hebben Dit niets blgkt bovendien dat over het denkbeeld der Commissie de naaste belanghebbenden de Regenten zgn gehoord on de deferentie voor hen vordert dat toch Het door de Commissie opgeworpen denkbeeld staat toch niet in verband met de vestiging hier ter stede sedert enkele weken van een jong heelkundige Wg zullen de al of niet vaststaande denkbeelden der Raadscommissie om in te grgpen in het karakter van het Gasthuis verder laten rusten en ons liever bepalen tot de hoofdzaak tot het verzoek van Regenten om machtiging tot den aankoop van een Röntgentoestel Die aankoop achten wg geheel overbodig een ongewettigde weelde uitgaaf het voorstel daartoe raadselachtig Om het nnt van een Röntgenapparaat te bewyzen het bewgs behoefde eigenlgk niet geleverd te worden want ieder beschaafd raensoh is daarvan overtuigd halen Regenten het feit aan dat onlangs met behulp ran het toestel der Rijke Hoogere Burgerschool tot eene kleine operatie kon worden overgegaan waar men aanvanvankelgk amputatie noodig achtte zoodat verminking van een patient kon achterwege blijven Dit dat feit blgkt niet alleen het nut Van een onderzoek met een Röntgentoestel maar ook de omstandigheid dat wanneer een dergelgk onderzoek noodig is het toestel van de Rgl Hoogere Burgerschool daarvoor welwillend beschikbaar wordt gesteld Misbruik van die welwillendheid zal wel niet te vreezen zgn hoogstens een keer of drie per jaar kan een onderzoek met X stralen noodig zgn Begenten drukken er echter op dat er een toestel van voldoende capaciteit moet zgn waarschynlgk is dat van de R H B S dus niet voor alle gevallen berekend kan daarmede wel een radiogram verkregen worden van hgvoorbeeld een hand maar niet van een grooter lichaamsdeel Maar wanneer wy ons niet zeer vergissen is alhier een Röntgentoestel van ook naar het oordeel van Regenten volkomen voldoende capaciteit immers geheel en al gelijk aan hetgeen tij verlangen aan te koopen reeds aanwezig al was het er nog niet toen de geneesheer en de heelkundige van het Gasthuis er om vroegen Wg meenen toch zeker te weten dat de zoo bekwame en ten minste door zgne patiënten zoo gewaardeerde heelkundige van het ziekenhuis die steeds tracht op de hoogte van zgn tyd te biyven reed sedert verscheidene weken in het bezit is van een Röntgentoestel en dat Regenten slechts een geheel gelgk toestel wiUen nabestellen Even zeker meenen wg te weten dat onze heelkundige bereid is om zgn toestel zoo noodig tegen billgke vergoeding der kosten ten gebruike af te staan niet alleen ten behoeve van zijne patiënten in het ziekenhuis maar ook aan zgne collega s Wg zouden ons wederom zeer moeten vergissen als dit niet bekend was zoowel aan Regenten als aan de bedoelde Raadscommissie Wat is dan de reden dat Regenten de voorkeur geven aan aankoop van een toestel volgens Uh kostende + f 600 voorwaar geen kleine uitgaaf voor iets dat maar hoogstens een paar maal s jaars gebruikt zal worden tenzg er een soort speelgoed van wordt gemaakt boven het al is het dan telkens tegen eenige vergoeding én hun vragen van dat zelfde toestel Wat is dan de reden dat do Raadscommissie den aankoop aanraadt ten minste niet afraadt f Is men bevreesd dat de vergoeding voor het ten gebruike afstaan te hoog zou worden gesteld Ons dunkt toch dat karakter en positievan den eigenaar borg zgn voor het tegendeel Voor meerdere vragen ook van persoonlgken aard is bier niimschoots stof Het is te J J de Jong eu J C Bouwman Cornells ouders R Moerkerk en M T k Hinrichs 21 Pieter ouders H doGmyi en G Verhoek Petrus Albertus Johannes ouders H A M Dugnstee en A C M Verbeek OVERLEDEN 20 Febr G Raaphorst wed A Abbema 79 j S Goebertns wed T de Feg 81 j A Vlok 26 d E van der Graaf 7 m A P M Ponsioen U j A J de Graaf U j 2l B J Nienwenhuijzen 7 w GEHUWD 21 Febr G Stravor en M Verwoy Li van der Hoeven en E Borst L Buurman en C Jongeneel A C Hojendoorn en C L Ooms lieiiwe Voorjaar eii ZoinersiolTeii mmm KLEEDiMa A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Ito 3Ê iU ms van 4inslerdaiu Slotkn SU 98 93 n A H K f U b K l C H T ü N Gouda 22 Februari 1900 Granen Bij voldoenden aanvoer was de stemming heden iets flauwer Alleen maïs hooger vooral in de ronde soorten Tarwe Zeeuwsche 6 50 k f 6 70 Mindere dito 6 10 i 6 3o Afwijkende 5 50 75 75 Polder 5 80 i 6 Rogge Zeeuwsche 5 40 a 5 60 Polder ƒ 4 75 il 5 Umtenlandbche per 70 kilo ii üerst Winter 4 7 k f 5 Zomer 4 70 4 5 10 Clievallier 5 25 5 75 Haver per heet 3 30 4 3 7 per 100 kilo 7 10 4 J 7 40 Hennepzaad Inlandsche 11 50 4 12 Buitenlandsche 6 4 f 6 50 Kanariezaad Iti i 8 Koolzaad 9 4 9 50 Erwten Kookerwten ƒ 7 25 a 8 Niet koekende 6 50 4 6 75 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen Bruineboonen 8 25 4 ƒ 0 25 Witte boonen i Paardeboonen 5 754 ƒ 6 Diiiveboonen ƒ 6 50 4 6 75 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 25 4 5 35 Cinquantine 7 4 7 25 Odessa ƒ 6 50 4 6 75 Kariyeizaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 17 4 20 et per half KG Biggenvoor Engeland goede aanvoer handel vlug 1 7 4 18 et per half K G Magere Biggen goedeaanvoer handel vrijwel 0 70 4 0 90 perweek Vette Sckapen weinig aanvoer handelbeter 18 4 ƒ 22 Lammeren aanvoer handel ƒ 4 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug J tl 11 Graskalveren aanvoer handel 4 Fokkalveren 8 4 ƒ 18 Kaas aangevoerd g partijen handel zeer vlug ia kwal ƒ 37 a 31 zde kwal 4 zwaardere NoordHoUandsche 4 Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter i io 4 1 30 Weiboter ƒ i 4 i io per Kilo BurgarlUke Stand GEBOREN 19 Febr Agnes Helena ouders C Reurings en L Treure 20 Pieter Jacobus ouders G G Bik en J Lenstra Johaunes Jacobus Marie ouders M O O aHaga 6 1 05 7 08 7 10 7 45 8 85 8 66 9 08 9 45 10 1111 87 11 86 11 09 1 80 1 4E 8 00 4 00 4 S6 4 46 6 80 6 11 7 41 ii Voorburg 6 4S lO lT 1 88 4 61 l Zoatarm Zeg 8 01 lO sl 1 50 6 08 1 80 Zeienh Mo 8 18 10 43 i ol 6 16 I S lO U Onoda 8 14 6 1 7 81 7 47 K l 1 9 0S F 9 11 9 S6 10 18 10 64 11 57 11 08 11 87 1 18 8 14 8 17 4 17 6 01 S 17 00 1 60 8 10 8 18 9 11 0 15 10 46 ifi Hannonikatrein allaao Ie en Sa klaaaa extM betalen 17 Beiaigan rnor de Uin BnnkeleB Anaterdem awigen via ütoeent reiaen e O U U A A M H T B 9 D A V alaa eem 8 9 8 09 S ll 9 33 10 10 10 7 18 08 1 001 38 8 88 I O 6 08 35 8 18 M 9 18 9 3 0 13 nat W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 54 11 48 11 67 1 68 3 18 4 16 4 5 5 60 8 619 0010 01 0 1010 O 1 45 AmiLC 8 1 V OS 9 13 10 15 11 09 1 08 1 111 09 3 41 4 80 1 11 O 9 18 10 8 10 11 10 8 11 00 i B eO I D A u IBIO U t aieanraa H 84 7 60 8 18 9 07 0 40 10 19 10 57 11 00 11 40 8 15 8 17 4 31 1 47 8 06 56 A 10 11 10 55 11 14 1 81 Ï IO 10 48 11 11 1 40 8 84 6 13 7 18 8 48 10 4 8 18 8 58 9 39 10 14 10 61 11 46 11 88 1 11 8 08 8 60 5 04 8 18 40 7 89 59 lr 18 ll irjl v ut C 7 1 8 16 8 88 9 13 9 45 1 18 11 00 11 16 10 8 16 8 81 4 41 8 10 7 1 8 10 9 4 A ma W I 43 60 7 86 810 8 80 9 80 10 0011 8011 1111 080 l tl 8 80 8 46 6 0 I 85 7 80 8 1 10 00 louda 1 17 7 84 8 18 9 09 9 84 11 18 10 48 ll l l Ot 14 8 88 4 17 4 18 t 47 7 61 8 14 9 n 11 10 5 f S f 8 65 7 63 8 81 8 49 9 10 10 16 10 88 11 38 18 01 1 37 3 08 8 10 3 69 4 48 5 88 0 41 31 8 14 10 88 11 65 11 17 4 11 7 1J 8 11 10 4 12 86 4 8 7 8 7 17 8 8 9 01 9 18 9 81 10 11 10 11 11 ll tl 1 09 8 40 8 68 4 48 6 10 8 10 7 11 7 61 belotten niet is nagekomen waardoor hun toestand slechter geworden was Te Berlin is onder de meubelmakers een algemeene werkstaking uitgebroken de stakers 6 000 in getal eischon een minimumweekloon van 2i mark f 18 40 De houtbewerkers te Mainï dreigen met een staking tegen hall Maart als voor dien tiJd hun eiscUeu niet z jn ingewilligd Het aantal Itukers in de Saksische kolendistricten wordt begroot op 8 700 Spasjk De Madrileensche pers maakt propaganda voor het denkbeeld dat de koninkl ke familie en het hol een reis door Spanje maken en eeuigen tp te Barcelona MalaUga en andere steden bljven moet om de bevolking kennis te doen maken met den jongen koning die over 2 jaren meerderjarig zal Zfln BINNENLAND Dinsdagavond werd door de diaconie der tJed Herv Gem te Zutphen met algemeene stemmen besloten de kinderen die te Neerbosch uitbesteed z jn te onttrekken aan de blijkens het thans gevoerde proces niet in alle opzichten voortreUelijke geestelijke en lichamelijke verpleging des hoeren Van t Lindenhout Zjj zullen zoo spoedig mogelgk uit de inrichting verwijderd en in veilige haven gebracht worden Het Protest Comité tegen Kngelsche Wreedheden in Zuid Alrika heeft ziJn in de Engelsche taal gestelde en alom in het buitenland verspreide Manifest in het Nederlandsch vertaald en vermeerderd met eenige inmiddels bekend geworden bijzonderheden Aangezien tegemoetkoming in de belangrijke algemeene kosten van het comité zoo vernemen wij noodig is en de prijs van t manifest toch niet te hoog mag zjin wil men de algemeene verspreiding bevorderen is deze vertaling te koop gesteld tegen slechts 5 cents ZiJ die voor het zooeven genoemde doel eene bedrage f 1 tot hoogstens 125 willen storten gelieven dit te zenden aan het kantoor van den voorzitter Bataafsche Bank Keizersgracht 268 Amsterdam alwaar ook de rekening en verantwoording voor belanghebbenden ter inzage zal liggen De heer Mr A Kerdijk die wegens gezondheidsredenen in het zuiden van Frankrijk vertoeft wordt in de volgende week in Den Haag terugverwacht Van zju gezondheidstoestand zal het afhangen of hij spoedig weer aan de werkzaamheden der Tweede Kamer zal knnneu deelnemen De heer Schepel was Dinsdag weer aanwezig Uondib 6 10 Oudaw 6 8 Wo d 5 Utiaelil 8 08 7 t Ulmkt 8 17 Woerden 8 18 8 58 üudew 5 80 7 01 Oouda i fO 7 17 De afdeelingen van de Tweede Kamer zijn gisterochtend te elf uren bijeengekomen De aanvankelijk voor onderzoek aangewezen wetsontwerpen betreffende de volkshuisvesting en de volksgezondheid zjjn voorloopig van de sectiewerkzaamheden afgevoerd ton gevolge van ongesteldheid van den heer Kolkman lid der commissie van voorbereiding Tot rapporteurs zijn gekozen voor de wetsontwerpen betreffende aanvulling der wet op het hooger onderwijs vergemakkel king der toelating van studenten uit de Zuidafrikaansche republieken vergelding van tijdelijke diensten met pensioen de heeren Everts Nolens Drncker van Gilse en VerniiBnleu en voor het ontwerp omtrent de vicariegoederen de hoeren Tydeman Hesselink van Suchtelen Pijnappel Pe Savornin Lohman en Van Alphen Gemeng de Berichten Van de stoomtram die s avonds tegen 7 nnr van Hilversum naar Laren vertrekt brak naar we vernemen eergistereiv op eenigen afstand van Hilversum de as Een wagen is daardoor zwaar beschadigd een balkon moet zijn afgesneden en de petroleumlampen geraakten in brand De reizigers moesten door de gebroken ruiten uit den wagen klimmen Persoonlijke ongelukken zijn er niet gebeurd Men meldt nit Sittatd De van Heerlen gister ten 1 42 n m naar Sittard vertrokken personentrein liep adn t station Spanbeek op een aldaar aangekomen goederentrein Een botsing was natuurlijk het gevolg die betrekkelijk gelukkig afliep De beide locomotieven werden zwaar beschadigd de machinist van den goederentrein brak een been terwijl een danie aan t hoofd werd gekneusd De personentrein ondervond door t ongeval ruim een uur vertraging Het ongelnk wordt aan verkeerden wisselstand toegeschreven Dr Breitung te Koburg die in Duitschland als arts een goeden naam bezit heeft een werkje uitgegeven over influenza en waarschuwt daarin vooral tegen misbruik van tabak Zjjn ervafing heeft hem versterkt in de meening dat de sigaret als vergiftigend voor het hart een groote rol speelt hij do sterfgevallen aan influenza Bij deze ziekte zegt hij weet men dat bepaaldelijk het hart wordt aangedaan en de vele plotselinge sterfgevallen zijn voor een goed deel daaraan toe te schrijven dat het hart niet genoeg weerstandsvermogen meer bezit HiJ brengt dit in verband met het feit dat het onmatig rooken van sigaretten tot vijftig per dag toe geen zeldzaamheid is Tabak en alcohol zegt hiJ zijn naast gedruktheid van gemoed de oorzaken dat de werking van het hart verslapt en het niet meer in staat is tot de grootere veerkracht welke by ziekten als influenza vereischt wordt nige dagen geleden deelden we mede da het O M bij de rechtbank te Amsterdam als milde straf vier maanden gevangenis had geëischt voor een jonge vrouwvan wie ongelukkigerwijs was uitgekloraen dat ze v66r haar huwelijk uit armoede iemand by wien ze in dienst was voor enkele guldens had opgelicht welke som ze echter by beetjes grooteudeels reeds weer had terugbetaald Prof D Simons schrift nn in het Paleis V Just 0p het oogenblik dat ik dit schrflf is my de uitspraak der rechtbank oog niet bekend en ik weet alzoo niet ot zy met het O M van oordeel is dat aan deze zondares aan de ongelukkige trouw hetzö ter afschrikking of verbetering eenige maanden gevangenisstraf behoorde te worden opgelegd Maar ik zou willen vragen of aan den vertegenwoordiger van het O M niet bekend was dat ten onzent niet verplicht is te vervolgen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven en of in deze zonder het recht te schenden niet aan de menschelijkheid had kunnen zgn voldaan door deze misdadigster te zeggen Ga heen en zondig niet meer En nu het blijkt dat daaromtrent by ons O M anders wordt geoordeeld zou ik de vraag willen stellen moet ook daarom onze rechter niet de bevoegdheid erlangen voor dergeiyke schnldigeu met een ernstige vermaning te 1 olstaan een vermaning liggende in een wel uit te spreken maar tenzj een nieuw misdrijf volgt niet ten uitvoer te leggen straf is het P nf tjjd de voorwaardelyke veroordeeling vk ten onzent in te voeren Tot hen die ook bg ons de invoering van dien maatregel zouden wenschen tebiyven hestrjden omdat wie kwaad doet kwaad moet ondervinden en het vergeldingsmiddel ongeschonden moet biyven zou ik willen zeggen ga die in den overmoed uwer nooit beproefde eeriykheid n veilig waant voor een misdaad als van deze beklaagde werpt den eeraten steen op haar en verwast haar naar de gevangenis De tamboer H Harings der d d schuttery te Leeuwarden telt thans 70 dienstjaren Op het gerucht dat een deputatie van vier Transvaalsehe Boeren bg den Minister van Justitie op audiëntie was hadden zich gisterenmiddag velen naar het plein begeven Weldra bleek echter dat de vermeende Transvaalsehe Boerendeputaten kwamen uit een Ablasserwaardsch dorp De bekende uitspanningsplaats De Wjckersbrug te Voorburg die voor openbare veiling was aangeslagen is gisteren onderhands verkocht De exploitatie zal onder zaakkundige leiding op den ouden voet worden voortgezet Dinsdagavond omstreeks half zeven ure hoorden eenige bewoners van het H C hofje in de Donkersteeg te Delft een hevig gekerm in de bovenkamer bewoond door de 79 jarigo wed B Binnengekomen vonden zg de vrouw op den vloer liggen met brandende kleederen en met brandwonden overdekt terwgl naast haar een stoof met vuur stond waarop zy vermoedeiyk had gezeten Door de politie werd zji per brancard naar het gasthuis overgebracht alwaar zg heden is overleden 56 9 4310 191 9 49 10 08 d 7 68 9 19 9 1 9 49 8 18 10 01 lO il 11 10 lO UO 10 34 10 64 In het dorp Wouw N B hadden dezen winter herhaaldelgk diefstallen plaats zonder dat men de daders kon ontdekken Thans is echter een der dieven in de val geloopen Het is een 20 jarig jongmensch uit Eoozendaal de gisteren onder politiegeleide op niet minder dan vyftien plaatsen is geweest om aanwyzingen omtrent de diefstallen te doen Hy verklaart medeplichtigen te hebben zoodat men vermoedeljk met eene geheele dievenbende te doen heeft STADSNIEUWS OOÜDA 22 Febrnarl 1900 Gisteren is te s Gravenhage o a geslaagdvoor het examen nuttige handwerken meiJ H Vetter alhier Indertyd werd door ons gemeld de maatregel dien de Directie der Staitsspoorwegen heeft genomen door controleurs van den loopenden dienst op de internationale treinen te plaatsen op de route Amsterdam Gouda Esschen hierdoor zgn de vertragingen gelukkig tot het verleden gaan behooren De Directie heeft het noodig geoordeeld op die route hun dienst op te heffen om tot nader order de sneltreinen van utrecht via s Bosch naar Hozendaal te volgen om ook daar meer zekerheid te verkregen met de buitenlandsche aansluitingen De heer A Van den Pol te Bameveld is benoemd tot onderwyzer aan de Christeiyke scholen te Gouda te Oude Weterin en te SchoonrewoeM en heeft de benoeming naar Gouda aangenomen Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Kerk te Groot Ammers door ds H van Griethuyzen te Oosterwolde Schoonhoven Door de Kamer vau Koophandel alhier werd eergisteren voor de 15e maal benoemd tot voorzitter de heer G Grenp tot loco voorzitter de heer N Kooiman en tot secretaris de heer H G Geelhoed Besloten werd zich per request tot de regeering te wenden ten einde een doorloopenden dagdienst op het Post en Telegraafkantoor te doen invoeren INOEZON OEN Rönto en appai aat ten behoeve van het Ziekenhuis Door de Regenten der beide Gasthuizen is volgens het Raadsverslag van 22 December 1899 aan den Raad machtiging verzocht voor de aanschiJfing van een Röntgenapparaat ten behoeve van het ziekenhuis de kosten van aankoop zgn volgens de Regenten niet zoo onbeduidend en bedragen volgens hen ongeveer f 600 De Raadscommissie in wier handen het verzoek is gesteld heeft daarover in de zitting van 30 Januari gerapi rteerd dat de uitgaaf tot aankoop van een dergelgk toestel als nnttig besteed kan worden geacht en voegt daaraan toe de ons voorloopig onduileiyke opmerking dat zy deze uitgaaf vooral dan gerechtvaardigd zou achten indien geen ingezetenen zoo noodig van het genot daarvan zonden worden uitgesloten Wat bedoelt de Commissie daarmede f Wil zy doen uitmaken dat het tm behotve ran hoped dat in den Raad het noodige licht zal worden ontstoken zonder overwegende redenen voor den aankoop zouden wg de gevraagde uitgaaf eenvoudig goldverspilling durven noemen Regenten stellen de uitgaaf op + f 600 Wg meenen echter weer zeker te weten dat met het door den heelmeester van het ziekenhuis gekochte toestel reeds proeven lijn genomen en dat toen is gebleken dat de daarbg behoorende batterij goen electrischen stroom van voldoende sterkte levert dat dus een sterkere batterg moet worden aangeschaft natuurlgk hoogere en welaaninerkelgk hoogere kosten eischende Is dat aan Regenten en aan de Raadscommissie bekend 1 Bg die proeven is tevens gebleken dat voor de bediening van het toestel de hulp noodig is van een bekwaam amanuensis gewoon om te werken met physische instramenteu Hebben Regenten zich reeds van de hulp van den eenigen in Gouda aanwezigen amanuensis dien van de Rgks Hoogere Burgerschool verzekerd Weten zg of hg altyd disponibel zal zjjn Hebben zg reeds onderhandeld over de hem voor zflne diensten toe te kennen vergoeding i Zoo neen is men dan niet bevreesd dat de door hem te vragen vergoeding te hoog zal zgn terwgl zulks wel het geval schgnt te ziJn voor de door anderen te vragen schadeloosstelling Ziet daar allemaal vragen waarop wij te vergeefs een antwoord hebben gezocht zoowel in den brief van Regenten als in het rapport van de Commissie van onderzoek Het is te hopen dat ook over deze vragen in den Raad het noodige licht zal worden ontstoken Er is echter meer dat tegen den aankoop van een iSonijrentoestel pleit Regenteu van het Gasthuis zgn met hun voorstel om juist dit radiografisch toestel aan te schaffen te vroeg ot te laat De radiografle is nog slechts zeer enkele jaren oud verkeert nog in hare kindsheid Er bestaan teekenen die er op wgzen dat ook op dit gebied der toegepaste natuurkunde nienwe vindingen te wachten zyn dat mogelgk spoedig de Röntgentoestellen door andere instrumenten kunnen worden verdrongen Sedert korten tgd komen toch in wetenschappelijke geschriften berichten voor over raadselachtige verschoningen verband houdende met de proeven van den Franschen natuurkundige Becquerel die bg het Uranium en zgne verbindingen een eigenaardig vermogen heeft ontdekt om stralen nit te zenden gelgkende aan de Röntgenstralen en evenak deze door papier of andere voorwerpen en lichamen heen werkende op photograflsche platen Groot opzien verwekten echter de Becquerel stralen eerst toen het aan het echtpaar Curie te Pargs gelukte zie Comptes rendus 1898 127 uit een uranium erts twee radioactive stralen uitzendende stoften waarschgniyk verbindingen met barynm en bismuth te bereiden wier vooralsnog geheimzinnige eigenschappen algemeene verbazing verwekken De Pargsche proeven zgu met groot succes in Duitschland voortgezet door den scheikundige Dr F Giesel en de natuurkundigen Eister en Geitel te Wolf enbüttel zooals blgkt uit een referaat van Prof Eister in de zitting van 5 Januari 1900 der Dentschen physikalischen Gesellschaft te Berlgu Door zeer interessante proeven toonde hg aan dat beide stoffen in de eerste plaats de eigenschap van uit zich zelf lichtgevend te zgn permanent schgnen te bezitten ten minste zeer langen tgd behouden en dit lichtgevend vermogen zelfs niet verliezen door langdurige verhitting iu het luchtledige zg lichten it zich zelf zonder voorafgaande verlichting te behoeven zooals bv de bekende lichtgevende verven zoo straalde een preparaat van Giesel bestaande uit enkele tiende deelon van een gram vaneen der bedoelde zouten in een glazen buisje ingesmolten in de hand gebonden op klaarlichten dag een schoon blauw licht uit terwgl de glans in het donker eenvoudig overbluffend was Als hier alleen ter zake doende vermelden wg voorts dat beide stoffen onzichtbare Becquerel stralen uitzenden die evenalsde Röntgenstralen doch op eenigszins andere wgze eu in sterker mate dringen doorvoor gewone lichtstralen ondoorschgnendelichamen en een barynm platina cyanuurscherm sterk lichtend maken Het raadselachtigste is en hierop wgzen wg met nadruk dat deze nienwe of liever nieuw ontdekte stralen zonder eenig kunstmiddel zonder eenige kunstbewerking zonder behulp vandure electrische instrumenten ontstaan dat zg schgnbaar onuitpnttelgk uit dé bovenbedoelde stoffen uitstroomen of afgegeven worden De wetenschap staat hier weer voor een groot raadsel voor de vraag naar den aard eu den oorsprong dezer stralen in verband met de wet van het behoud van arbeidsvermogen ongetwgfeld zal het den geleerden gelukken op deze theoretische vraag een antwoord te vinden Een andere vraag is of in de praktgk spoedig tot welzgn der menschheid eene toepassing van de bovenomschreven ontdekkingen mag worden verwacht Die vraag ma gereedelgk bevestigend beantwoord worden Ofschoon de Rtatgen of X stralen eerst enkele jaren bekend zgn en over hare natuur nog strijd bestaat vindt de radiografle met X stralen reeds ruimschoots toepassing met het mmst op medisch en chirurgisch gebied zou zg nog veel meer toepassing vinden als de benoodigde toestellen wat kosten van aankoop onderhoud en bediening betreft niet zoo duur waren De ontwikkeling yau Becquerelstralen schgnt daarentegen niet duur te zgn immers tooBtellen blgkeu niet noodig te zgn en de benoodigde zouten thans moeilgk te bereiden uit zeldzame mineralen zullen dank zg de tegenwoordige hoogte der chemische wetenschap binnen korten tgd tegen mogelgke prgzen te verkrggen zyn daarvoor staat ons de ondervmding met de onbekende zonten en zeldzame mineralen noodig voor de vroeger zoo dure eu uu zoo goedkoope Auer van Welsbachkousjes voldoende borg VOOR Naar onze innige overtuiging bestaat er dus alle kans dat in do naaste toekomtt financieel gewichtige veranderingen op het gebied der radiografle zgn te verwachten de aanschafflng van een zoo duur Röntgentoestel moet dan ook op dit oogenblik praematuifr worden geacht I FEBRUARI I Vfkra f Bt L iND Uarl Nod W S 11 81V ditü dito duc 3 dito dito dito 3 HoHOi ÜM Gou 11 1881 98 4 Ituii Inaohrijviog 188 81 6 Ooan Obl m papier 1868 1 dito in zilver 18R8 5 PoiTDOAL Olil met eoupon 3 dito ticket 3 93 93 1001 88 8SU 8S7 14 81 Waar wg bovendien zagen dat die aanschafflng onuoodig sclignt te zgn omdat een toestel identiek met dat hetwelk Regenten wenschen te koopen reeds hier ter stede aanwezig en ten gebruike voor het ziekenhuis disponibel is daar mogen wy vortrouwon dat de Raad de gevraagde gelden voorloopig zal weigeren en ze ten minste niet zal toestaan dan na het verzoek van Regenten opnieuw te hebben gesteld in handen van dè Commissie uit zgn midden en na konnis te hebben genomen van haar openhartig rapport over het pnieuw door haar in te stellen d e g o I g k onderzoek Vi Ru Lisn Obl Binnonl 1894 41 85 dito Gflcon 1880 4 961 dilobiiEotlia 1889 4 9611 Mijnheer de Redacteur I Zeer was ik er mede ingenomen toen ik bemerkte dat de brievenbussen verplaatst waren eu wel dat er een op de markt tegen het stadhuis geplaatst was Zeer onaangenaam deed het mg echter aan toen ik heden Donderdagmorgen eenige brieven aan genoemde bus zou bezorgen dat ik niet in staat WUB genoemde bus te bereiken aangezien door eenige kraampjes de toegang tot deze bus was afgesneden Vriendelgk verzoek ik U deze regelen in ü blad op te nemen ten einde de bevoegde autoriteiten hierop te wgzen U dankzeggende voor de verleende plaatsruimte heb ik de eer te zgn VAN P WERKVERSCHAFFING Na de collecte bg den heer P W Kamphuizen ingekomen van N N 1100 van N N 160 en fl DE COMMISSIE dito bij Hop 1889 90 4 81 dito in KOud leun 1883 6 dito dito Aio I8 4 6 101 SfAnjs Purpa ohula 1881 4 i 67 6J Toamu Gopr Coiiv loea 1890 4 91 Ga li euing leri D IS Gac leetiin serieO 86 ioiuAr Rp v obig 189 h Maiioo Ob It 8eh 1890 8 100 VaNtioaLA OM 4oiihep 1881 34 inaiiEDAM Obligation 1896 3 90 SoTTasoAU aiad laau 1894 3 91 NlD N Afr Hyidela aand 9 Ar8nd b Tab M Oorti8oateB 681 Deli MaatKhaiipij dito 435 Ara Hypotbeekb paudbr 4 Oult Mij darVontanl aiid 51 a Gr Hypotbnekb paodbr 41 101 Naderlaadseha baak aand 104t Ned Handelmaataoh dito 1641 N W k Pao Hyp b pandbr 8 98 Rott Hy otheokb pamtbr 41 Utr Hypotheokb dito 41 OoaraNï O t Hong bank aand 188 Roll Hypothookbauk paodb 6 110 AMiaiKA £ qm hypoth pan Ib 4 90 Maiw L G Pr Libn rort I91 Kan Holl IJ 9poot Hij aand lU Mg totEipl v 8l Sp aand 10 i Ned Ii d Spoorwegm aand 114 i uiu All i i jui Miuu o iMto dito ilito 1891 dito 6 iTiLli Spoori 1887 89 A Eobl 3 66 Ned Zuid Afr Spm aand S 1851 obl 8 PoiRN Waraohau Woenen aand RnaL Gr Ru Sp M i obl 4 Baltlache dito aaml Faetowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Cfa Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahiuia Cant I ao Sp Mij olil 6 Cb 0 k Nortb W pr 0 v aand dit dito Win 8t Kater obl 7 Daiivnr b Rio Gr Spm cart v a Illinois Central obl ia fioud 4 LouisT b Na bvilliCerl r aand Maxi 0 N 8pw M Ie hyp o S Mias KHn a f 4 pCt pre aand K Tork OntHi o k Weat aand Pcnn dto Ohio obhg 8 Oregon Calif Ui byp iu goad 6 99 St Paul Minn t Manil obl On Pao Hooflun oblg 8 dito dito Liiio Col la hyp O 6 Oamaoa Cau South ChQrt v aand ViK C Sail k Na lo h d 0 0 AmBlerd Omnibu Mq aand Rotterd Tmmwe Maal fland Sao Stad Amaterdam aand I Htad Rolterdam aand 8 BiuiiB Stad Antwerpen 1887 1 Sad Bmaael 1888 1 HONO Theiia Regallr G ael h 4 OoaTiNK Staataleanig 1860 5 K K Ooit B Cr 18808 SriKi Stad Madrid 3 1S81 NlD Vir Bz ATb Spool oart 56 Hl 97 100 98 loofl 100 1 1 I 51 105 74 104V I 37 1 861 T6V Vi 8 l 581 180 110 108 10 1 9911 100 117 117 101 De Opruimingvan alle voorhanden Coalume UanteU Japonstoffeaa EN WITTE OEI EltEIl ot de bekende lage prijxen zal tot en met 4 FEBRUARI voortduren