Goudsche Courant, zaterdag 24 februari 1900

Zaterdag 84 Februari 1900 38ste Jaargang No 8129 e ce o o c 9 o ET t 3 tVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefocn No B ADVERTENTIE N worden geplaatst van l r5 egels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend na r plaatsruimte Teleroou Nu gt De Uitgave dezei Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per idvie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF L EINTEN T Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niidd ffi ABVERTENTIEN JAI RO ID Korte Sroenendaal I 202 203 GOUDA UZEItWAREH EREEDSeHtPI K HUISUOUU AimHELEN FORNtJIZEN 1 Breukbanden Hi rmu FEANSCHE STOOMVEI oheiutsoiie Wiissclierij VAM lËU P Kruiskade Botten Qebreveteord door Z M den dei Belgen Hoofddep4t voor GOUDA d A VAN OS Aj Ivervea van ilsöok alle om n vai n éaar de k i lof geverjd Ictezondtieid 1 I Speeialiteit Toor het stoomen eni alle Heeren en Daraeigarderoben Kindergoederen Speciale inrichting voor het plnohemantela veere bont enz Gord nen tafelkleeden eni woi nienwste en laatste métbode gevei Alle goederen bffizg gestoomi worden onBohodelBll voor de Tolgene taal bewerkt WensclitÉeénflinkenKne el gebruikt dan klets als ééne Flesch I Het is geblelteJ het eenige middel te zün dat terkelp succes heeft Als men de geUruiksaanwiJzing goed opvolgt is ééne Flacon steedsv lil ei ie Alom verkrijgbaar bö H I Coiffeurs en Drogisten of direct na ontv v post of postzegels k f 0 70 bü A v QEFPBN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac f 2 70 12 5 00 Met Eec lamVplaat Franco rembours Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI i Hollandsohe uitgave met 27 afb Proa 2 galden Ieder die aan de verschnkkelpe gevolgen van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlsk duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bj hetVer lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland GV il BKTEII adres voor alle soorten SCHOEN WERK dan liiilNoorèrakintob k im m Laarzeimugjzijii Kleiweg É 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPnVlIUIWU van alle voorradig WINïÊRWERK en verschillende andere artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiëu en aangemeten werk E CASSl TO TA1NDAU 1V Turfmarkt Goud a Spteeknren vafl 10 tot 4 uur DONDERDAÖS van S tot 4 uur VRIJDAGS van ê uur ZONDAGS afwezig S o W XJ isrB j i riDSL i Si3 r Kort overzicht onjior Prijsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fles BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 13 MADERA S droog en zoet i l 12 1 60 1 75 6 2 25 VERMOü fH la Hrin J 1 60 üesch O e S BODEGA CHAMPAGNE oi idb a tj22 i Per Fl Per Ank 46 F I g isTRAC 11 f 0 65 Nto f 27 76 j lUrnrATT TT iTiPnSTO 0 7 1 81 S COGNAC i f 1 75i f 2 26 f 2 75 f 3 25 f 3 76 en SCOTCH WHISK CHATEAU VAljROSE 0 75 St BSTDPHB 0 85 St EMILION 1894 1 2 tPAÜILLAC 1893 i 1 25 I GRAVES Witte Bordeaux 1 0 80 alAUTEENE j 1 0 90 1 10 42 53 42 37 60 47 S O rden 3 ets per stuk teruggenoinen ILTINGER Moezel ÜBG ï S De fl Bchen zijn in de prfflen begrëfcen et pBö elke hoeveelheid veiSrugU aarfbij De Onna fl lC i l tl Gouda f 4 l hietfyjs ionder alsem in d gelieele alle rfarsr Iil wendigijzo gevolg aaj P j8 ziektcgevajflen met i ndig in bijna per post Ü 6 goei ereld bekenÜ en geroemd iOnov ertroffei midd l tegen Mng i e emr klaagait k n en 1 el als ook uitwjèndig in bijna alle te Tienden i 1 j dtcon UltltKbttrBililiD WIWtlMl lill Mvl tóen y s Wünderz ilf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en hSlzame werking Maakt meestal elkepijniyke en gevaarlijkei operatie geheel overbodig Met deze zalf werd eeta MJn oiul coor ongeueeêlljk gehoiMeu Aeenjyeieivef en onllings een bijna Ji2J kaukerUJien genexen Brengt genezing en verzachting der pijneri jp wonden ontstekingen enz van allerlei aard j I I Pfijs per pot f 1 50 per post f 1 60 i Centranl Depot voor Nederland i Apotheker HEM lil t§iAMDER i Rokln 8 Amsterdam Waar geen depot is bestelle men direct aan die Schuixenapothelee les A TBIBBRY in Pt egrada hei liohituch Oesterrelch Gelieve prospectus Ie ombieden bij het Centra il Dcp6t Saoders ilolilii 8 Amslerdain Voedings Eiwit 1 Kilo Vropon heeft evenveel voedingswaarde als 5 Kilo best nmdTleeich of 180 200 eieren Tïopon woi dt In Uet licliaam onmiddclyk tot epierweehel ea bloed omireiet EOnder vet te vormen Tropon heeft hy geregeld gebruik eene beduidende toeaaue van krachten ten gevolite zoowel by gezonden als by zieken en kan aan alle Bpyien toegevoegd worden zonder daarvan den Hmaak te bederven Door den nltent laffeo prya van Tropon kan ledereen het Kich verecbaffen ▼ rkrrff1 r b l potliakcri droglatva en all ollA wlakallat OeneraalAgenten voor Nederland en Koloniën Boest Olps A van der I eyé Rotterdam tGoedkoopBte en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als buiten de stad met geaioten w eng 8 A eRAVESTEIJN Bleekerssing el 287 JUen wordt tegen Transport schade emekerd I t Antl§epll8clie Tandpoeder en Anilsepliseh Alondliuctuur van M CASSVTO Tandart t te Gouda 07BRAL VERKRIJQBAAR Agent voor Nederland fl IJSSEL8TIJN Blauwstraat Gouda NOUVEAUTÉS WiJ verzoeken de Dam s die flhs geïll i8 treerd mode album voor het Winterseixoen nog njet ontvangen hebben dit tewillen aanvragen aan i 1 HHJDLEnALUZOT C opjirts Hetzelve wordt dan omgaand gratii èafranco toegezonden i 1 Bestellingpn van af 25 francs vrjö van al e kosten aap Ws met 5 o verhooging F D IK E ODDB 8CHIEBAMMEB GPEVEE Merk i IGHTC A F HeExpedi 4kanf9or l Kozeijd lal N II Verkrijgbaar bij j M PEETERS il N H AU bewiJB VBQ echtheid ii aaa i pi en kurk iteocU voor CHI DAM I si n van den naam dor Firini P HOPPE I i i l il Nieuw i oiiovertrofieu 1i or Dr Tiiebers Welbekend JLllKi jchl nut Pibriikimuk tot voortdarebde radicale eu zekere gtfuezing rau alje zelfa de meest hardnekkige xenuw Kiekten vooral ontstaaD door afdwalingeo op jeugdigen leeftj d Totale genezing van elke zwBkte Bloei Kocht Benaawdbeid HoofdpiJQ Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte apgiverteriog Onvermogen Impotenz Pollutione enz üilvoerige proBpectnesep I 1 j r r fwoli 11 1 n 1 S i inbbols flen h fl fl Opntra l Depat Mattk v d Vecte Zallbomrael D póta M Olébaü S Co llotterdam V Happol s Graienliage I llalmniam Ie Juiig J Czn Rotterdam Wclif k Co Rouiia rn bii alle drogisten Gec ii Eiigelsch maar Eclit BOEHENBEOOD 12 cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Paiti Expeller Deftig jaK erdt dit middel BMt veRMiend BUCCOI lil pjJBitUllode inwr viDg unnwMul tereD Bheumt a h Jfah tTertinidl ieid ptga il dB Stt be dia Tertmtweii Men lette apket titaiekimwk riak t AdAl le He e 60e del in demieete laethakea Te InartKd M VMk CUba vn TojU m Bandera iJ lj ttilifa ianli iii Zenuw en Ulaaglijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood bet boek aanberolen Na ontTangat Fan adrea per briefkaartworat d t boekje franco per post toegasonden door BtOKPO£L S Boekh Zaltbommal Gouda Pruk van A BRINKMAN Zn Itulieiilaiidscli Overalcbt Afdoende berichten over Cronjé zijn er nog niet Officieel word door Lord Boberts gemeld dat bil de positie der Boeren te sterk vindt om ze te neuten terwijl van pa ticnliere zijde dé insluifing van Cronjé alB een uitgemaakte zaak beschouwd wordt Met ongeduld wachten lyij op nadere beridhteu Lord Roberts seint uit Paardeberg van 21 dezer Nadat ik mij gisteren door zorgvuldige verkenningen van de stellingen der Boeren overtuigd had dat deze niet zonder zwireverliezen bestormd konden worden bi slootik den vijand door mijn artillerie te doen beschieten j Vooral richtte ik mjjne aandacht pp versterkingen die de vgand zou kunnen krijgen deze werden in alle richtingen uiteen gedreven met verlies van een groot aantal manschappen Bovendien werden 60 man gevangen genomen die mededeelden voor twee dagen van Ladysmith gekomen te zijn Aan Engelsche zijde werden twee officiereu en vier man licht gewond De Deutsche Ztg meldt uit Jacobsdal van Engelsche zijde De verbonden Eepnblikeinen slaan al onze aanvallen af Onze artillerie is onvoldoende De beide pogingen om de stelling bü Paardeberg om te trekken mislukten Ge neraal Macdonal ds aan val in den rug Brï WIESmen aïtéslagen Naar gemeld wordt zyn meer dan honderd officieren en l OO man aan Engelsche zjjde gedood of gewond Eeeds zijn tot nog toe 52 officieren en 600 gewonde manschappen door de ambulances hier aangebracht Naar men zegt bedreigt generaal De la Rey onze communicaties bji Koffljfontein Een tweede korps Vrijstaters rukt van uit het zuiden op naar den straatweg bij Jacobsdal Uit Kaapstad wordt aan de Deutsche Ztg gemeld dat de spoorwegdienst naar Kimberley gestaakt is Het gerucht wil dat de Vrijstaters hunne stellingen om Kimberley weder hebben ingenomen De telegrafische verbinding is weder gestoord Reeds voor de gunstiger berichten over den strijd in den Vrijstaat schreef de Westm Gazette Uit de achterhoede gevechten door onze troepen tegen Cronjé geleverd blijkt dat deze een volmaakte bekwaamheid toont en dat hiJ goed gesteund wordt door den moed en de beslistheid van ziJn manschappen Indien Cronjé niet feitelyk tot staan wordt gebracht en omsingeld is moet b reeds in FEVILLEIÖJX V rof g Verwelkt Naar het Duitsoh 39 Tegen den avond verergerde de koorts de kleine lijder lag hijgend in mijn groot ledikant het gelaat krampachtig vertrokken Wiï je vandaag spelen Konstantin vroeg de moeder op klagenden toon toen Speelberg eindelijk eens weer kwam kijken Hij ging naar het knaapje en betastte het bleeke Toorhoofd fiHij is veel beter Ik kom dadelijk na de voorstelling thuis fHij is niet beter Ën ali er wat God verhoede Zij kon den zin niet voleinden Hij zag mij aan Ik haalde de schouders op en wendde mij af om de tranen te verbergen die mij in de oo n sprongen Als ik hier eenigszïns Tftn dienst kon zijn xeide hij op weifelenden toon het kost me telven een zwaren strijd je in dcie oogenbhkken te verlaten maar je zult xien de nacht verloopt zeer rustig en morgen is het gevaar geweken Morgen I herhaalde ze sotnber O zeker Morgen is alle gevaar voorbij De kunstenaar sloop op de teenen weg en leide nog bij het heengaan Al3 je het Utiver is wil veiligheid ziJn en ieder oogenblik versterkingen ontvangen Dan wordt het zeker gevaarlek de vervolging te ver of te haastig voort te zetten vooral met het oog op het feit dat onze Iroepen voortrukken in een vijandeiyk land dat iedere mijl hen verder brengt van hun operatie basis en daardoor de moeielijkheid om do voorraden aan te vullen ontzettend toeneemt bovendien moeten de voortdurende vermoeienissen groeten invloed hebbeu op paarden en menseben De Westm Gazette zet verder uiteen dat waarschijniijk groote Boeren afdeelingen die Spijtfontein en de wegen benoorden Kimberley bezet hieldeu oprukken ten noorden van de Modderrivier en zich zullen inspannen om Bloemfontein te bereiken dus in eenzelfde richting trokken als Cronjé Ieder nar brengt die troepenmachten nader tot elkander ieder uur versterkt de achtervolgd wordende Boerenstrgdmacbt ieder uur komen nieuwe commando s aanrijden nit het Zuiden en Westen en zoodoende wordt Ctpnjé steeds storker Reeds eergisteren achtte de Westm Gazette om die redenen een verder voortrukkeu naar Bloemfontein gevaarlijk voordat menseben en paarden rust hadden genoten de voorraden waren aangevuld en de transporten geregeld Want op den weg naar Bloemfontein vindt Xironjé Ofida atellingen gabeel gai d en voorzien van alles wat biJ noodig heeft omden Bngelscben het hoofd te bieden Het is uit de jongste berichten gebleken dat reeds voordat Roberts die versterkingen bereikt heeft de Boeren hem het voortrokken zoo niet onmogelijk dan toch hoogst moeilijk hebben gemaakt De vijfde divisie van Bailer s leger is de Toegela overgetrokken volgens een officieel telegram nit het kamp te Chieveley waarin ook melding wordt gemaakt van het tot zwijgen brengen der vijandelijke kanonnen De Boeren hebben dus in alle gevallen nog niet al bun kanonnen uit de buurt van Ladysmith weggehaald en die plaats werd enkele dagen geleden ook nog gebombardeerd Het is jammer dat men zoo weinig weet van het terrein tnsschen Ladysmith en het punt waar Bailor s iroepen de Toegela overgetrokken zijn De spoorweg loopt er doorheen en men zou dus zeggen dat het terrein niet zóó bergachtig zijn zal als verder naar het westen Hutten Renter s correspondent die deji lOon uit Ladysmith ontsnapte heeft deze streek doorkruist Tusschen Caesarskamp on bet station Pieters was het een allerver ik de voorstelling wel laten afzeggen Ik ben erg nerveus van mijn bpel zou toch weinig terecht komen Je moet er je in schikken lieve Adieu I Ik voelde hoe diep de onverschillige woorden haar moesten kwetsen To n er een halt uur later door een jongen een stukje papier werd gebracht waarop met potlood geschreven stond k Was geheel vergeten dathet Victorine s benefice was Het is me met gelukt haar tot uitstel te brengen Ook s de zaal zeer vol Laat ons wat zijn moet met waardigheid dragen KONSTANTIN zag ik aan het gebaar van walging waarmee zij het papier ineentronimelde en wegsHngerde dat ook de vrouw ïn haar nog kon worden gekwetst Zij sprak evenwel geen woord En nu kwam het einde De laatste strijd begon na een paar uur was alles voorbij Het dappere kleine hart had opgehouden te kloppen Louise zat als versteend van smart naast het bed en hield het verstijvende handje in de me zij Btaarde onafgebroken op de gesloten ooglcflen en de verwrongen lipjes van het bleeke mondje dat nimmer meer vroolijk zou babbelen Ik was in een hoek van de kamer op een stoel neergevallen t was mij als zonk ik steedb dieper in den bodemloozen afgrond van het mysterie van ffhet Zijn Het venster stond open ginds van uit de zaal waaide nauwelijks een geluid meer over de schouwburg moest gesloten zijn I J iiii uai II I III schnkkeiykat land men moest elk oogenblik zeer steile met steeaen bezaaide kopjes op en ai Voorbü Pieters van Ladysmith uit was het terrein wel iets beter maar dicht bezet met doornstruiken Aan den zuidelijken oever van de Toegela vermoedolp ten oosttn van den Hlangwane wasdegrond moerassig en vol slangen en ander gedierte UU Ladysmith waar men BuUer s krjjgsverricUiugen op den Boschkop vrjj goed volgffli kan en natuurlj k in angstige spanning verkeert is Bulier heliografisch do raad gegeéen om de prachtige positie van den AasilBelkrans te bezetten die deu spoorweg tot inn Nelthorpe bestrijkt en den rug en misscbieit ook den top van den Boelwana Die hoogte schpt te liggen niet vor van Pieters op de plaats waar de kaart den naam Brakfontein aauwgst of misschien ten oosten daarvan In den Duitschen Rijksdag werd weer de intrekking van het dictatnor artikel van Elzas Lotharingen ter sprake g racht De Bijkskanselier Hohenlohe sprak voor het behoud van dat artikel en wel op een wijze die un en dan viij scherp klonk Dit artikel is sprak hij in zekeren zin een waarschuwingsbord een vaandel dat wij planten tegenover Franschgezindbeid voor zoover dié nog bestaat Ik erken gaarne dat de bevolkiaga VM bet Rgksland Dnitschgezind en tronw is Maar men kan niet loochenen dat er nog een minderheid tó die anti Duitsch gezind is en deze geziopleid heeft wortelen geschoten waaruit van tiJd tot tp weer nieuwe loten ontspringen Ik wil daarover die minderheid geen verwjjt maken ik stel alleen de werkelykbeid vast Elzas Lotharingen is een grensland Onze naburen zijn prikkelbaar De bevolking staat op vele plaatsen nog in betrekking tot haar vroegere landgenooten en het blijft mogelijk dat wij te eeniger tyd met ons naburig land in verwikkelingen raken Wel ziJn onze betrekkingen tot de Fransche Regeering zoo goed als denkbaar maar een waarborg dat deze stemming aanhouden zal bestaat niet Derhalve moeten wy op alle gebeurlgkbeden voorbereid zyn en mogen de middelen die wij tot beveiliging van ons bezit noodig hebben niet uit de handen geven Wij hebben Elzas Lotharingen niet door een volksstemming gewonnen maar door geweld van wapenen Wjj willen het herwonnen land behouden want dat is ons recht Men wil hierin een antwoord zien op de chauvinistische nitdrukkingen van den president der Fransche Kamer Dechanel bj zijn opneming in de Academie Een klaps hoprde ik onder op de btraat den stap van den directeur vry luidruchtig kwam hij de trap opstommelen Maar toch binnenkomen deed hij vrtj atil en bedeesd 0 God riep hij toen hij een blik naar he bed had geworpen Afgeloopenl Hij zocht naar woorden om zijne vrouw te troosten maar vond ze met toen zuchtte hij zwaar waggelde op het bed toe en wilde rich over het lijkje heen buigen Maar reeds stond tusschen hem en het lijkje zijne vrouw met afwerend gebaar Gij zult hem niet aanraken snikte ze heesch en dof Ga heen oogenbhkkelijk wij hebben niets meer met elkaar gemeen Wat gij gedaan hebt moge God u vergeven ga ga ik verdraag geen enkel woord meer van u ik hier aan dit bed op dit uur Louise riep hij buiten zich zalven Stil kreet de wanhopige vrouw en moedor Ik beklaag ons beiden u zoowel als mij Ik weet dat wat gij doet ge met laten kunt Maar ga gal Ik voel iets in raij oprijzen iets alschuwelijka Als ik u langer voor mij zag arme komediant zou il woorden kunnen zeggen die mij morgen louden berouwen Zonder te antwoorden wankelde hij de kamer uit Zoodra zij de deur achter hem gesloten had viel zij als gebroken met een doffen slag zoo lang als zij was ter aarde Ea daags daarna volgde de begrafenis Mevrouw Speelberg want zij was mede aan de groeve De zitting van den Ejjksraad te Weenen werd heden geopend De president vanden ministerraad deed een beroep op de eensgezindheid Hij deelde mede dat de conferentie bijeengeroepen voor het zoeken naar een oplossing der geschillen blijkens de reeds verkregen resultaten op den goeden weg is Hij kondigde de indiening aan van wetsontwerpen tot het voltooien van een tweede spoorwegliju van Weenen naar Triest enden aanleg van een kortere liJn naar hetNoorden Deze werken zullen een uitgavevorderen van 500 millioen kronen oververschillende jaren verdeeld De Regeeringvraagt machtiging hiervoor een leening aante gaan De besprekingen over de ministerieele verklaring werden verwezen naar een volgende zitting Verspreide Berichten FSAÏKÏUIC Het heet dat hoewel het wetsontwerp tegen de geestelijkheid in het Vatikaan een smartelijken indruk heeft gemaakt van Rome uit geen protest er tegen zal volgen orsS den vjanden der Republiek geen nienWV wapenen in de hand te geven Een deputatie uit de 8taE rn3e wevers te St Quentin is naar Parjjs vertrokken om do bemiddeling van minister president Waldeck Rousseau in to roepen Tengevolge van een heftige gcdachtenwisseling tusschen generaal Jacquey en den senator Maxime Lecomte de eerste eergisteren door den Senaat in de zaak Marcel Habert gehoord werd als getuige heeft de generaal den senator zgn getuigen gezonden De legercommissie uit de Kamer heeft op hot oogenblik een voorstel in behandeling om den diensttijd tot twee jaar te verminderen j De weduwe van maarschalk Mac Mahon is Dinsdag te Parijs overleden In de zaak van den ass Ardent directeur van bet te Limoges verschijnende blad La Croix tegen den minister van handel Millerand die in een redevoering aan een banket te Limoges voor het blad beleedigende woorden zou hebben geuit wat een aanklacht wegens laster tengevolge had beeft Milleraad voor de rechtbank concluaiSn gedeponeerd waarin hjj de onbevoegdheid van de rechtbank bepleit daar de geincrimineerde woor had met droge brandende oogen haar ganbch geluk m het graf nagestaard de vader had eene hartstochtelijke droetheid aan den dag gelegd die echter op niemand der aanwezigen eenigen indruk had gemaakt Den avond daaraan volgende werd er weder gespeeld en de groote kunstenaar miste niet iéti woord zijner rol Intusschen was het o met de beide kvnderoogjes die zich voor eeuwig hadden gcaloten het goede gesternte van het zoo gunstig bekende tooneelgezelschap voor immer was ondergegaan De bezoekers werden schaarsch de troep verliep de directeur gaf zich weldra aan den drank over tHera restte geen ander middel zeide hij om zijn verdriet te verzetten Hoezeer ik het betreurde dat de zaken al slechter en slechter gingen nog veel pijnlijker kwelde mij de afgetrokken somberheid waarin de ongelukkige vrouw hare dagen doorbracht Eindelijk kon ik het niet langer uithouden en Sprak ik haar eens ernstig toe Ze hoorde me zwijgend aan maar toch was het of de ijskorst om haar hart door mijne hartelijke woorden ontdooide Ik dank u Johannes sprak zij en voor de eerste maai welden er tranen in haar nu zoo doffe oogen Gij hebt gelijk ik moet beproeven mijne smart te overwinnen Maar het is niet de dood die mij zoo aangrqpt het leven beste vriend is veel wreeder de banden die het leven mij heeft aangelegd vermag ik niet te verbreken Wtrdt vtrvoigd