Goudsche Courant, zaterdag 24 februari 1900

0 den door hem z n gebruikt in de nitoelening Tan zgn ambt als minister Mevrouw Loubet de echtgenoote van den president der Republiek is door den sultan van Tnrküe begiftigd met liet grootkruis van de Sjefakat orde Volgens het Kleine Journal zal behalve de sjah van Perzië geen enkele souverein de Parvjache Tentoonstelling bezoeken DülTBCHLAND De taatssecretaris van marine Yon Turpitz is door den czaar van Rusland benoemd tot ridder in de orde van den Witten Adelaar Het aantal stakende schrjuwerkers te Berlgn bedraagt ongeveer 10 000 nok de poljsters de draaiers en de beeldhouwers z u voornemens gemeene zaak te maken met de stakers Te Barmen drei een staking onder de riemendraaiers die aldaar 6000 man sterk zijn De rechtbank te Breslau heeft Johannes Gnttzeit luitenant op non activiteit enttnatuurprediker veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens godslastering en beschimping van den Israëlietisohen godsdienst Beloib Wegens het ontslag van twee hunner kameraden hebben 600 arbeiders van een machinefabriek te Anderlecht het werk gestaakt Ehoelasd Het bestuur van den Engelschen Marinebond beweert dat de oorlogsvloot om superieur te bleven den onverwjjlden aanbouw van 30 nieuwe kruisers en een vermeerdering van de reserve met 70 000 man eischt BINNENLAND 8TATEN GENERAAL TirfSKHK HJMKR Zitting van Donderdag 22 Februari 1900 Ingekomen een voorstel tot wijziging van het reglement voor de stenograüe hetwelk later aan de orde zal komen Op voorstel des Voorzitters wordt tegen Dinsdag te 11 unr het ontwerp op de leerplicht aan de orde gesteld Donderdag na de pauze zal de nominatie voor den Hoogen Raad worden opgemaakt Te s Hertogenbosch is de vergadering van schoenfabrikanten gehouden uitgeschreven door de commissie benoemd in de op 5 dezer te Tilburg gehouden bjeenkomst De vergadering bflgewoond door 157 schoenfabrikanten was bijeengeroepen om te overwegen welke middelen moesten worden aangewend om verhooging van schoenprijzen te verkrijgen noodzakelijk geworden door de voortdurende ptflging der grondstoffen Er werd besloten den prijs van het zoogenaamd zwaar schoenwerk te verhoogen met 15 pc en dien van het overige schoenwerk met 10 po De prijsvorhooging van het ülrecte SpoorwegverWDdlngen met GülüA WlDterdl lst 1899 1900 Aangevaogeo 1 October TUd vai Grecnwlcb riOBBi RSTTlEDi Mt er 11 18 U Sl 18 18 18 68 1 86 8 11 3 86 S 4J 8 67 4 8 11 88 1 11 86 1 07 11 48 1 14 11 80 11 61 18 89 1 88 9 30 1 64 4 04 0 4 11 f m Ooudt 7 80 7 88 8 19 8 88 9 09 lltordieoht door 7 S7 S 46 Hieuoerkerk 7 84 8 88 0 peUe 7 41 8 89 eUltterdun H 8 80 7 60 9 C8 RotterdamD P 4S 9 88 Bottsrdam B 8 18 9 08 t 9 14 5 88 6 18 7 14 6 40 6 80 7 33 1 1 4 Dl a A U 1 M U Ext b W W Op d 1 1 f B t r ur Mli i H hl Trnk ri W H l V ♦ EOTTEEnAM SODBA eiM 9 88 11 80 19 88 9 40 11 87 12 S 9 18 9 88 104f 11 86 18 16 10 19 f I t ff 10 86 I n v J n 10 48 9 00 9 88 10 09 10 17 10 49 11 64 19 08 11 84 l i 6 aen loop ku niot gonkond worden HolloadMlie ipoor L ïktn lappUmeatWwyi u do Compoglio dor Wigou Liti Rotterdam Beurt Rotterdam D F Botterdam M Oapolla Hlenwerlcerk Hoordrecht 0ouda 7 16 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 46 6 6 8 06 8 14 8 80 s o 8 14 FunlUtirf op 8 89 7 44 W AUew 1 cm 8 Uu eitr btUlm G O U D A D E N H A A O 100 7 68 8 80 8 9 18 g U 8 88 Kit 8 41 8 1 14 8 46 4 18 7 16 8 09 8 41 9 11 9 88 67 7 87 S 68 7 48 8 01 9 14 8 07 8 86 9 19 9 39 9 68 10 16 Oouda ïeTenlmifeii Moerkapelle 8oetarmeer Zegwa id Vooibalg Hage 1 41 4 15 4 45 O O U II A i M T IC n D A m TM nna rou U 6 9 8 09 8 1i 9 88 10 10 10 57 ll OS 1 081 86 t il I O 6 08 5 36 8 16 5 96 9 88 9 S6 0 63 mit W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 11 48 li 7 l Bi 3 1S 4 1 4 51 6 60 8 689 0010 01 0 1010 O 1 46 lilmaLC 8 I 9 08 9 18 10 16 11 09 1 03 1 1 1 09 8 41 4 801 1 6 6 9 18 10 8 10 8 10 8 11 00 8 66 9 08 9 46 lO U 11 87 11 38 18 0 1 80 8 4E 3 00 4 00 4 16 4 48 6 80 6 11 7 41 7 06 I 10 17 1 88 4 61 6 18 10 88 1 60 6 08 6 80 10 43 1 01 6 18 B S iHage 6 418 06 7 0 7 80 7 46 8 86 Voorburg 6 48 Zoelerm Z g e 08 ZeTenh Mo 8 13 Gniidp 84 6 H8 7 81 7 47 f ll 1I 0 H W BumoaUatniii llo li on Ui a r 10 43 8 01 ll 9 86 10 13 10 64 11 67 18 03 18 87 1 11 8 14 8 17 4 17 6 08 5 87 00 60 8 10 8 9 all totJon 17 Btioigow Toot do liin Bronkolon AiMlorio 1 moton TJo Pfcoont m i i B 0 0 l D A lj l HBC U l liooTom B 9 07 40 10 19 10 67 18 00 18 40 8 16 8 17 4 3 8 47 U 14 8 38 11 88 8 40 8 84 8 6 80 8 84 7 60 8 18 6 88 6 48 6 08 7 4 8 88 8 68 ioadh Oudew Woerd UUeohl Ulreokt Woerden Uudev Ooada K iiil C 8 85 7 1 8 1 6 1 9 18 9 46 18 00 11 16 80 11 15 8 81 4 4i 8 10 7 8 10 9 46 A mt W 6 4S 6 0 7 86 810 8 0 9 80 10 0011 8018 1 11 080 l tl 8 80 8 46 6 0 6 86 7 80 8 16 10 00 nu l 7 17 7 34 8 18 9 09 9 84 11 18 10 48 11 11 01 84 8 8 4 17 4 18 6 47 7 61 8 14 ll 11 10 0 39 10 14 10 81 11 46 18 88 1 18 8 08 8 60 6 04 8 18 j y 6 87 8 66 7 68 8 81 6 16 8 68 8 14 6 80 7 01 8 88 S iO 1 17 7 17 8 86 9 01 j j j 8 4 80 10 16 10 88 11 88 18 01 1 87 8 08 8 80 8 69 4 49 88 6 41 SI 7 68 9 19 10 88 11 66 11 17 4 11 7 1i 9 f 10 48 U 86 4 3 7 S 9 49 9 18 81 10 69 11 10 11 11 J zwaar schoenwerk waartoe voornl werkschoenen en werklaarzen behooren werd op een hooger percentage bepaald omdat aan dit werk meer en zwaarder leer wordt verbruikt dan aan het overige schoenwerk Voor dit laatste worden bovendien nog andere grondstoffen gebezigd die niet zooveel als het leer in prijs zjjn gestegen Na zeer langdurige discnssie werd voorts besloten om de verhooging bekend te maken door in de 6000 schoenwinkels cartons te doen ophangen do verhooging vermeldende Tevens zal het besluit met redenen omkleed dO Or circulaires onder de aandacht van belanghebbenden worden gebracht I Ten slotte kwam in behandeling het voorstel tot het oprichten van een algemeenen Nederlandschen Schoenmakersbond Volgens de toelichting door de commissie gegeven zal die bond naast het behartigen van de belangen der leden als het geven van inlichtingen omtrent afnemers het bevorderen van gezamenlijken inkoop door de plaatselijke aldoolingen tevens tot doel hebben o a de regeling van het arbeiderscontract en de bestrping van gedwongen winkelnering Door de vergadering werden iO leden aangewezen die een commissie zullen vormen om de oprichting van den bond verder voor te bereiden l Gedeputeerde Staten van Znid HoUand hebben bepaald lo dat de uitoefening der jachten op waterwild wordt gesloten op Zaterdag den 7den April 2o dat de uitoefening van het weispel van kwartelen met stukgaren of vliegnet is toegelaten van den 2Bsten April tot en met den 2den Juli doch dat het vliegnet in geen geval tot het tirasseeren van kwartelen mag worden gebruikt 3o dat de visscberij in de binnenwateren waaronder ook worden verstaan rivieren door sluizen afgesloten zal zija gesloten van den 15den Maart tot en met den 3lBten Mei met uitzondering a van de visscherij door middel van fuiken aalscharen aalkorven dobbers en door peuren naar aal en paling b van de visscherij met de gebbe om kleine vischjes te scheppen tot aas voor dobbers io dat het visschen met knilnetten waaronder ook behooren ankerknilen en staalboomen van den Ion April a s tot en met den 31en Mei daaraanvolgende is verboden Bo dat de kooilieden hunne kooieenden in dit jaar moeten opsluiten of ophokken van den 2en Juli tot de opening der jacht op waterwild Nederlandsche opera directie C van der Linden X 9 88 9 86 9 64 10 49 6 p 10 11 11 18 11 88 8 40 11 1 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 11 68 10 46 11 46 1 1 08 LOU 1 18 1 89 1 43 1 80 1 48 11 46 Uit de verschillende Dnitsche bladen Darmstadt Mainz enz zijn ons beoordeelingen ter hand gekomen over het optreden van mevr Pfeiffer Riszmann als Margaretha in Faust Philine in Mignon Blsa in Lohengrin Koningin in Hugenoten enz waarin om strp hare innige voordracht gepaard aan eene glanzende techniek wordt geprezen Wij bepalen ons tot deze mededeeling zonder die verslagen in extenso op te nemen daar de naam dezer zangeres optredende aan een der eerste Hoftheaters onder leiding van kapelmeester Willem de Haan genoeg waarborgen geeft dat zij heden Vrijdagavond als Margaretha in Faust met partners als de hoeren Tjjssen Faust en Orelio Mephisto ook hier een gunstige indruk zal maken Kunstmest In het voorgaand artikel hebben we gezien dat door bemesting in hoofdzaak in den bodem als plantenvoedsel wordt gebracht stikstof kali phosphorznur en kalk Bepalen wij ons eerst tot de stikstof Deze die wel do belangrpste stof is voor den plantengroei komt zeer dikwijls in te geringe hoeveelheid in den bodem voor Verschillende gebreken worden er dan door veroorzaakt Wanneer men spreekt van arm uitgeput land is het bijna altp gebrek aan stikstof dat ons zulk een oordeel over zulk land doet vellen Slechte grasgroei vindt zeer dikwijls ziJn oorzaak in gebrek aan stikstof Ben gele kleur der gewassen kan verbeterd worden door toevoeging van stikstofmest Hoe meer men van bet land eiicht hoe grooter opbrengst men wil hebben of zooals de term Inidt boe intensiever men den landbouw drijft hoe meer stikstofmest men moet geven Stikstofmest komt in verschillende vormen in den handel o a ook als zwendelartikelen b v Nivettes bloedmest en dergelijken Koopt nooit zulke mest die gewoonlijk uit waardelooze bestanddeelen bestaat Het meest is aan te bevolen stikstofmest in den vorm van Chilisalpeter Deze stof die op verschillende plaatsen gevonden wordt maar het meest in de ZuidAmerikaanscbe staat Chili heeft op het oog veel van eonigszins vochtig vuil wit keukenzout waarvan het echter in smaak veel verschilt zoodat wij menseben het bij voorkeur niet gebruiken De plant echter is er op verzot en groeit er vau als kool Om dit te verklaren moeten we echter een klein uitstapje maken op het gebied der scheikunde 4 48 4 66 6 08 5 09 6 18 4 08 4 16 4 87 4 5 8 6 18 1 66 8 38 0i i 4 1 39 i 68 4 06 49 1 6 8 03 t 8 09 3 85 11 4 09 4 84 4 40 4 60 4 67 6 04 8 10 4 66 6 16 4 6 07 6 18 8 81 I 5 87 6 66 8 16 48 7 4S 66 9 48 10 19 9 49 10 08 10 11 88 0 85 10 40 10 88 10 66 10 48 10 8 1 16 11 8 05 6 55 7 1 S 7 U 40 7 89 43 5S 10 00 10 S4 10 64 10 86 11 10 Stikstof is een gas dat tot een hoeveelheid van 79 pCt in onze dampkringslucht voorkomt en dus ook in de Incht die in den bodem is want denkt er wel aan stikstof wordt alleen door de wortels opgenomen Jammer echter dat met uitzondering van een bepaalde groep planten waarover we later zullen spreken die dampkringsstikstof niet voor het gebruik geschikt is Evenmin als wy menschen tarwekorrels of rauw meel of rauwe aardappelen kunnen eten evenmin gebruikt de plant het gas stikstof Echter wel als dit toebereid is dat is in dit geval als het zich met waterstol en zuurstof verbonden heeft tot salpeterznür sterk water dat dan in bondgenootschap met kalk of natron of kali of wat anders voor de plant de grootste lekkernij wordt zoo zelfs dat zj wel eens den maag overlaadt wat wj gewaar kunnen worden door een te weelderigen groei b v van het graan legeren Maar dat zjjn abnormale gevallen maagoverlading is nooit goed dus ook niet met het meest uitnemende voedsel dat bestaat Chilisalpeter is nu een verbinding van salpeterzuur met natron met een geleerd woord genoemd salpeterzure natron en volgens wat we boven zeiden is dat juist kost voor den plantenraond Geen wonder dus dat men bij het gebruik van Chilisalpeter zulke uitnemende resultaten kan opmerken mits geen maagoverlading en met verstand gebruikt Niemand zal een zwakke willen voeden met bruine boenen met spek of een gezonde met uitsluitend brood Zoo ook moet men bg den plant bepaalde voorschriften in acht nemen b j het gebruik van Chilisalpeter Maar daarover een volgende maal Gemengde Berichten In het Leidsche Dagblad deelt de heer A J Barnouw litt cand mede dat hjj na ingewonnen inlichtingen met stelligheid kan verzekeren dat geen Leidsche studenten zich schuldig gemaakt hebben aan de ongeregeUbedon in het Casino in den Haag De heer J Hamburger te Amsterdam ontving gisteren van kapitein A Dreyfus uit Carpentras 20 francs voor de werklooze diamantbewerkers Op het mplacenent te s Hertogenbosch b $ den Vlijmenschen overweg heeft eergisterenavond de laatste sneltrein van Bokstel een man aangereden en gedood Op bet kadettenschool te Namen heerschte de griep zoo hevig dat de ziekenzalen te klein waren om de zieken te bevatten De school is daarom gesloten Een vergissing die centen kost I In het verkooplokaal te utrecht werden eenige perceelen verkocht welke door den beer K werden afgemijnd op f 14000 terwijl hij in de meening verkeerde dat hü op f 1400 afmijnde Ofschoon van de af slagtafel niet het minste bezwaar werd gemaakt om de perceelen opnieuw te mijnen stonden eenige aanwezige schuldeischers er op dat de afslag moest worden gehand Deze vet gissing kost den heer K f 12600 Hot Witte Huis te Rotterdam bracht in de eerste negen maanden van het bedrjf f 34 780 op do onkosten belasting enz hebben bedragen f 6 786 voor de obligatieleening was benoodigd f 17 166 het aldo winst bedraagt f 10 830 Daarvan gaat f 3000 in het reserve ondorhoudsfonds on krijgen do aandeelhouders 3 pCt dividend U 18 8 17 8 88 10 10 10 87 10 17 I 10 84 lO Sl 10 40 10 18 7 66 S OS 8 10 6 1T 8 86 F 8 60 11 48 11 84 1 60 I 8 08 10 11 10 80 7 46 S 36 S l 6 87 8 84 8 41 5 66 8 47 Sr 9 68 10 08 10 18 10 88 9 18 10 88 10 4 8 13 6 80 9 84 10 10 P 10 10 00 10 06 10 40 ii m 18 87 89 44 11 07 11 44 E 48 8 6 40 Een magnaten geschenk De jonge magnaat graaf Moritz Zamoyski heeft bet orkest van de opera te Warschau bjö eene ad hoc gearrangeerde plechtige büeeukomst met een sympathieke rede een buitengewoon cadeau geraakt namelijk een compleet stel van 70 muziekinstrumenten uit de beroemdste fabrieken van huropa afkomstig waaronder 40 oude Italiaansche violen alten colli en contrabassen van de 18e eeuw die in de collectie van den graaf aanwezig waren Tnsschen bloemen en planten waren die instrumenten in elegante etuis van het grafelijke hoofd voorzien opgesteld Een notaris onderteekende de oorkonde waarbij ieder instrument het eigendom van don resp lessenaar blijft en aan den kunstenaar wordt toegewezen die aan dien lessenaar plaats neemt zoodat bij verandering van personeel van Jet orkest de instrumenten toch voor de opera bewaard blijven BJ ontbinding der opera of bij verandering in het karakter van de instelling kunnen deze instrumenten weer in het bezit van den graaf terugkeeren De waarde van dat rijk geschenk wordt op liO OÓO roebels geschat Een voortreffelijke daad dié tevens in het belang dier kostbare collectie is want de onde striikinstrumenten die niet meer bespeeld worden verliezen aan toon en waarde Voor het Kantongerecht te Zaandam is dezer dagen een vervolging behandeld ingesteld door den Burgemeester van Krommenie den heer Mossel tegen twee dienstboden op grond dat zij zonder vergunning een inzameling hadden gehouden voor de Transvaal De verdediger die begon met zijn verbazing uit te spreken over een dergelijke vervolging waar t een zaak betreft waarvoor toch iedereen sympathie gevoelt betoogde dat buitendien de dagvaarding onwaarheden bevat Er is niet gevraagd voor de Transvaalsche Boeren maar voor weduwen en weezen en ook is geen inzameling gehouden maar alleen instemming gevraagd met het voornemen der twee dienstboden om voor het goede doel een gift af te zonderen Zoodra de overtreedsters vernamen dat tegen haar handeling bezwaar bestond hadden zy daarmede opgehooden en haar eigen bQdrage aan de Nederl Znidafrik Vereeniging gezonden De ambtenaar van het O M zag ook in het feit niets ernstigs doch zeide dat een openbaar ambtenaar het gezag niet mocht afbreken Hy eischte f 1 boete uitspraak 24 Februari Volgens De Zaanlander zal bij eventueele veroordeeling dit geval voor den Hoogen Baad gebracht worden Naar wij vernemen verschijnt in den loop dezer maand bij den uitgever Jac C van der Stal te Utrecht een werk getiteld Het Land van Kruger en Stein Transvaal en OranjeVrijstaat door J N van Hestoren 25 afleveringen groot formaat i 10 Cent rijk geïllustreerd om de 14 dagen 1 aflevermg Amersfoort met hare schoone omgeving is reeds door den groeten Vondel don Vader der Nederlandsche dichters bezongen het is dan ook van algemeene bekendheid dat de environs onzer goede stad prachtig zijn Niettegenstaande dit natuurschoon was Amersfoort tot heden nog niet do stad waar de woningzoekenden heentrokken De beer V H van Haselen makelaar te Amersfoort heeft dezer diigen een boekske uitgegeven voorzien met tal van de schoonste gezichten der stad waarin in nette taal duidelijk en klaar wordt aangetoond dat Amersfoort nu weldra naast de onde een nieuwe zal verrazen de plaats kan worden waar velen zich bij voorkeur zullen vestigen En werkelgk tegen de argumenten is niets in te brengen zg zijn met zorg gekozen Amersfoort dan toont schrijver aan heeft behalve hare schoone ligging Amersfoortsche Berg Lookhorst Oud Leusden eene gezonde zuivere lucht uitstekend onderwijs goed drinkwater een gemakkelijk verkeer doordat het in het midden des lands gelegen Is goede wegen in alle richtingen uitgezochte terreinen voor sportoefeningen in één woord de schrijver heeft niets vergeten en eer van zijn werk Wij helpen hem gaarne wenschen dat het doel waartoe het boekje is samengesteld velen te overtuigen dat Amersfoort in de toekomst de plaats biJ uitstek is waar zij zich metterwoon zullen vestigen volkomen bereikt zal worden dan heelt ook den heer Van Haselen de voldoening voor zich zelven aan den bloei van Amersfoort in rnime mate te hebben medegewerkt Dit boekje is op fr aanvrage gratis verkrggbaar bjj den heer J Onnes boekhandelaür te Amersfoort In hoever we hier te doen hebban met een nitwasjo van de militaire modo van den laatsten tijd dan wel met een plots opgekomen zin voor zindeli kheid of iets van dien aard wagen wjj niet te beslissen maar dat het witte boordje met het reservekader en der persoonleken dienstplicht zijn intree in de militaire tenue heeft gedaan staat vast Men ziet tegenwoordig door hoogen en lagan in dienst en daarbuiten bij parades zoowol als bg het schijfschieten in het gelid evenzeer als op de wandeling te voet en te paard op het rapport en op Hof partij zulk een kleedingstnk dragen en boven den kraag van de jas nitsteken Nu hmdert ons dat volstrekt niet Een boordje staat frisch en belet dat de hals met den vaak onsmakelijken binnenkant van den kraag in aanraking wordt gebracht Er is echter een maar Ten gevolge van het feit dat er nog militaire chefs worden aangetroffen in wier oogen het zichtbaar dragen van zoo n wit gestreken ding een ernstig vergrijp tegen de krijgstucht daarstelt wordt er ten deze met twee maten gemeten en draaien nog al eens heertjes de prison in die bü een anderen chef juist een pluimpje wegens hun net militair uiterlijk kregen Dit nn l jkt ons bedenkelijk Naar onze meening kan het boordje zondervrees voor ondermijning van de discipline worden toegelaten evenals immers in hetdragen van de manchet niiks antimilitairswordt gezien maar het schnit toch geenszins overbodig dat ten deze vin den minister an oorlog een aanschrijving uitga waarin Van de opvatting van MÖgerhand duidelijkblijken mog Arnh Ct Het Staphorster boertje heeft voor den kantonrechter te Amersfoort terecht gestaan omdat hü te Soest een dienstmeisje ten huize van de dames Koller had behandeld Deze get was vijf jaren onder behandeling wegens bloedarmoede Bekl kwam meermalen biJ de dames K aan huis en het meisje werd op zekeren dag biJ de dames uit medeIpen binnengeroepen om zich onder behandeling van S te doen stellen Bekl zou toen beloofd hebben haar poeders te doen toekomen Bekl maakte geheel en al op het meisje den indruk geneeskunde nit te oefenen zij zelve bad niets te betalen gehad en door de dames was ook niets op haar loon gekort natuurlijk de gewone manier geen betaling maar wel een geschenk Voorts zou bekl den rüksveldwachter A van Apeldoorn te Soest waar bekl zitting hield hebben behandeld Deze had zich by bekl vervoegd maar had werkelijk veel moeite gehad om toegelaten te worden daar de dokter hem niet kende en hem ook niet verwachtte Get zei een lange reis gemaakt te hebben en uit medelijden liet men hem binnenkomen De veldwachter gaf op tuinman te ziJn en wendde maaglijden voor Bekl deed hem allerlei vjragen en schreef hem iets voor De veldwachter vroeg wat hij schuldig was doch bekl zei dat men dat een volgende maal wel zou vinden 13 November zon get aan een opgegeven adres dé medicijnen kunnen halen poeders Toen bekl een paar weken later weer zitting hield kwam de veldwachter opnieuw Hij gaf nu op dat hij uitstekend vooruitging en de poeders vreeseljk gewerkt hadden Bekl zou toen gezegd hebben dat hij dat wel wist want dat er een oude boel zat die weg moest De medicijnen kostten bekl zelven zei hij toen f 0 90 en voor het overige kon get geven wat hg wilde De veldwachter had toen gevraagd of bet goed was als hij een rijksdaalder gaf wat bekl toestemmend antwoordde Get had toen een rijksdaalder op de tafel gelegd en die was weggenomen Het O M achtte bewezen dat geneeskunde zonder noodzaak als beroep is uitgeoefend door een onbevoegde en eischte twee boeten van f300 STAD SNIEUWS OOUDA 23 Februari 1900 i Gisteren slaagde te s GraVenhage voor heuj examen nuttige handwerken mej G W Blok alhier LI Maandag is de heer G H Èoekenkamp aan de universiteit te Ut recht geslaagd voor cand theologie Ie ged In eene gisterenavond gebonden vergadering van de Kiesvereeniging Gouda is in de plaat van den heer H E van der Koer die volgens rooster moest aftreden en niet herkiesbaar was gekozen de boor J M Noothoven van Goor die de benoeming heeft aangenomen Gisterenavond werd in de zaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen een openbare samenkomst gehouden ten voordeele van de beide Zuid Afrikaansehe Eepublieken De heer J A Wormser trad als spreker op en boeide zijn gehoor op uitmuntende wijze telkens werden de lichtbeelden op het gesprokene toepasselijk vertoond De Dames Zangvereeniging Arnold Spoel en eenige Hoeren genoodigden onder directie van den Heer J J3 B Spaanderman zorgden voor afwisseling Psalm 68 vers 1 werd na het openen der bgeenkomst door genoemde Zangvereeniging aangeheven Daarop begon de he er Wormser zijne zeer duidelijke rede die met geestigheden was doorspekt welk het aanwezige publiek dikwijls in een gullen lach deed uitbarsten Door de zangvereeniging Arnold Spoel werd daarop het Transvaalsche Vnlkslied aangeheven onnoodig te zeggen dat dit nitbnndig succes had dit was mede het geval met Vereenigd Afrika van Arnold Spoel Do solo partij werd vorvnld door dw heer G die zich daarvan op uitstekende wijze kweet en luide werd geapplandiseerd Later werd nog het Volkslied van den OranjeVrijstaat en het Wilhelmus van Nassauwe aangeheven nadat de heer Wormser had geSiudigd en de heer J M Noot hoven van Goor spreker had dank gezegd verliet het publiek de zaal terwijl de Zangvereeniging liet Transvaalsche Volkslied aanhief De zaal was geheel bezet verschillende personen moesten zich met een staanplaats tevreden stellen De collecÖ bjj het verlaten der zaal heeft opgebracht f 69 70 de verkoop van programma s f 31 50 en aan entree werd ontvangen f 272 20 alzoo te samen f 378 40 Schoonhoven Tot voorzitter der vereeniging Cursus voor de hoofdakte alhier is gekozen de heer L J Pirec te Stolwijk en zjjn gekozen tot secretaris en penningmeester de heeren J J Schop en A Dgkgraaf alhier Het onderwijs is opgedragen aan de hfieren J E K Van Vijnen te Langerak W Brouwer te Berg Ambacht en S Van der Weyde te Ammerstol VKRG4DERI9i6V4NDËPiGEMËenEtl 4D VRIJDAG 23 FEBKUAEI 1900 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zjjn de hh Koothovon van Goor Jager Herman Bellaart van de Velde van Galen Luger van Iterson Krook Donker Dessin Jaspers en de Raadt Afwezig zijn de hh Vingerling Prince en de Lang De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat by Kon besluit is goedgekeurd de heffing van schoolgeld op de lagere scholen Door Ged Staten zyn goedgekeurd de raalisbeslniten tot wijziging van de alg po litieverordening wijzigingen der begrootingen voor 1899 en 1900 tot het aanvaarden van een stukje weg en water aan de Korte Akkeren tot afstand van grond aan den heer C A B Bantzinger en tot onttrekken van grond aan den openbaren weg van de Vest Voorts is door Ged Staten beslist dat de aanslag in de belasting naar het inkomen van den heer J H van der Voort zal worden gebracht op f3100 Van A Karreman op f 446 16 en van G C Bruijnel op f 1700 en dat zyn afgewezen de reclames van H A M Duijnstee en H P Oliflers als vOogd vari J S P Oliflers Aangenomen voor kennisgeving Ndmens B en W moet ik den raad modedeelen dat er in het besluit van den gemeenteraad om den hoer Dessinf te vergunnen een weg aan den Kamemelksloot te verlengen een schrijffout is ingeslopen De raad z l zeker geen bezwaar maken wanneer B en W dit herstellen Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een brief van Mevr de wed Torpstra kennisbevende van het overlijden van haar echtgenoot Dr D Terpstra De Voorzitter Do raad zal zeker met leedwezen dit overly den hebben vernomen B en W hebben daarop namens den raad een brief van rouwbeklag gezonden Aangenomen voor kennisgeving 2 De Rekening der kamer van koophandel en fabrieken over 1899 Ter visie 2 De rekening van den directeur der bankvan leening over 1899 Ter visie 4 De verslagen van het Wees en Aelmoezeniei shuis de Bank van Leening en de StadsMnziekschool In handen van B en W om te dienen by de samenstelling van het gemeenteverslag 5 Een voorstel van B en W om het aangekochte pand op de Westhaven te doen inrichten voor Mnziekschool Is gedrukt aan de leden bezorgd on voor heden aan de orde 6 Een voorstel van B en W tot het benoemen van een gedelegeerde bij de bouwvereeniging Ons Tehuis Ter visie De rekening van de Stedelijke Gasfabriek over 1899 Ter visie Een brief van B en W met ontwerpeener nieuwe verordening voor de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Ter visie Een rapport van B en W op hetadres van den heer J M Vas Visser te Voorburg betreffende een subsidie voorden aanleg eener tram van Gouda naar Schoonhoven B en W adviseeren tot afwijzingvan het verzoek Een rapport van B en W op hetverzoek van den heer W G van Geelenom rloleering van een zijl achter zyne pan den in de Minderbroedersteeg B en W adviseeren tot afwyzing Ter visie Een rapport van B en W op het adres van D Vermeij verzoekende uitgang in deKandeelsteeg en een stukje gerioleerde grond B en W adviseeren den raad hierop gunstigte beschikken Ter visie Een adres van Mevr de wed Imantste Utrecht verzoekende de belemmering wegte nemen die gemaakt is door den heer C P W Dessing daar daardoor haar land nietkan bereikt worden By dit adres is eenrapport gevoegd van B en W waarbij zij verklaren in dien toestand geen verandering te kunnen brengen als behoorende niet tot hunhe competentie Ter visie 13 Een adres van B en V lot verkoop van oude schnttersgoedi De heer Jager steil van de agenda aan de Dit voorstel wordt goedgS 13 Een adres van den heer verzoekende overgeplaatst te worden aan de nieuw te bonwen school in de Korte Akkeren In handen van de Commissie van Toezichtop het Lager Onderwijs ter fine van bericht Wordt vervolgd ilieiiwe Voorjaar en ZonicrslofTeii VOOR HEEREN KLEEDING A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Mo 31 lt urs vain Amslerdain Vihrs Slotkr 8IV 81 93 98 s 98 1001 88 83 88 94 iï h 86 961 96 961 101 671 57 98 88 mm l 100 841 90 91 99 631 mm 486 651 10 1 804 64 96 188 110 90 991 114 V 10 884 8861 100 66 66 181 7V m 98 100 100 1141 1411 68 106 74 m 104 87 8 MV 99V Vis 681 160 810 108 w 101 9tl 100 1171 117V l 101 H 84 19 FEBEUARL JlBiaLiND Cert Ned W S l idito dito dllc 8 diio dito dito lloKS a 0 1 Gou 11 1881 98 4 IrALlB lo ohryTiDg 1869 81 6 Omtbnr Obl m papier 1868 8 dito in Eilror 1868 6 l oaTVeiL o I mot ooupon 8 dito tioket 8 ItDoliliD Obl Biononl 1894 4V duo OeooDs 1880 4 di o b Botha 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in Koad leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 SPAMJJ Parpet bcIiuIJ 18S1 4 FuBKiM Gepr Coup leen 1890 4lOer lueaing aerio D Gec leeuin aerieO nlDAra Up T oblg 189K 5 Maiioo üb it 8oh 1890 6 Vaxmuan Obl 4 onbop 1881 Am Hypolheekb ifti 4 Cnlt Mij der Vot 1 aand aOr Hvpoib akb pivndbi 4VaKHderlanda he baak aand Ned Handelmaatach ditoN W k Pao Hyp b pandbr 8Rett HyNOtheekb paadbr 4 ütr Hrpolheekb dito 4 OoariNB Öoat HoDg bank aand Rdsl Hypotheekbank paodb 6 A HBUKA Equ hypoth pandb 4 Maxw L 6 Fr Lien cert 8 yin Holl IJ apoor Mij aand Mij lot Bipl T St Spw aand Ned Ind Spoonregm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TAUI Spoor 1 1887 8 AEobl 8Znid Ital Spwinij A H obl 8 l 0LRN Warschau Weenen aand KuaL Qr Run Spar Mij obl 4 Baltiaehe dito aand Faitowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Oh Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4A Mlinu Crui Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr 0 t aand ldito dito Win 8t Heter obl 7 DeuTer Rio Qr Spm cert r a Illinoii Central obl in goud 4 LouiiT k Na htilliOert r aand Meii u N Spw M Ie hyp o 61 Miaa Knnfai V 4pCt pref aand l N Tork Outai o k Waal aaud Ppnn dto Ohio obhg 8Oregon Calif e hyp in goud 6St Paul Minn k Hanit obl ün Pao Hoofluo obig 8 dito dito Li ie Col Ie hyp O 6 Canada Can South Ohert T aand V C Sallw k Na lo h d o O Amaterd Omiiibua Mij aand Elotlord Tramwo Maata iiand Nai Stad Amsterdam aand 8 Aiad Botterdam aand 8 BlMill Stad Antwerpen 1897 97 1 a ad Brussel 1686 8 HoNfl Theiss Regu Ir G Selsoh 4 n STIKR StsaUlrenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 3PA VJI Stad Madrid 3 1688 NiD Tfr B i Avb po cort De Opruiiuii f4 van alle voorhanden Ooniuines Mantelu Japoxistoffeia EN WITTE GOEDEREIl ot de bekende Inge itrijxcn zal tot enmot ii I UBUUABI voortduren