Goudsche Courant, maandag 26 februari 1900

E CASSITO TANUAUT Turfmarkt Gouda o 8130 Maandag S6 Februari 1000 38s e Jaargang mmmi coimmt fSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Spreekuren van 10 tot 4 D0NDEKDAG8 van 8 tot 4 uur VEIJDAGS van 4 unr ZONDAGS alwezlK uur Telefotn Ko 8t A D V E tt T 15 N T T E N worden geplaatst van 1 5 I egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Tnuending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefuuu So t 2 De l itgave dezer Courantgeschieidt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommf rs VT IF CKJSTKN B argerlUke Stand Moordrecht GEBOREN Johannes ouders A J H Unltem en A Versteeg Geertray ouders H J Tier en L Verstoep Pieter onders P C Bongers en N Schipper Pieter onders C Pank en K Blonk Marttjntje onders J van der Spek en 0 Molenaar Chriatiaan onders J Bloot en C Krnit OVERLEDEN F Bloot 83 j M Verboom 63 j G de Bmin 13 m C van der Kroef 73 j Ondertrouwd Dr G SCHENK Apotheker EH O W BEGEER Meppel 22 Febr Gouda ADVERTENTIEN Heden overleed onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder mmU FREUEKICA SMTZeR Wed den Heer h A KESPER in den ouderdom van 86 jaar S A KESPEE M L KESPER A M KESPER De L A KESPER E KBSEEE Habhens GouDi 22 Februari 1900 OEVHAAen om te merken met een pracltUg Jongentboek n nf leveringen oeer Tranteaat firool enceee te machten Flinke provisie Schröl aan Firma JACQUlÈS DÜ8SEAU Co Ahstebdas Tlütnj a Wo dtrbali m ia do geheele wereld bokead en j eroemd OnoTvrtroffeQ middel tegen alle Uorst Loiig Lever laa i ekten ent luwindig zoowel u b ook uitweodig in bijaii alte ziektegevallen met goed verolg san te wenden Fr 8 per flaCOU t 1 per post I 110 Thiatry i Wonditialf bezit een alsnog onbekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en geTaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een H aar oud voor oiiKeueeBlIlk rellouden beenirezwel en onlaui s een bijna ta Jaar kankerlUdeii tlfenezeu Mreu jt genozmg en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard PrUs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek r HENRI StKOKIIS Bokin 8 Amsterdam Vur gMD depdt i beltalle meu direct au die ehutienipottieke les 4 THII IIRY in Pregmd bel KoliitKh OesteTMieh Gelieve proipectat te ontbieden bü bet OeutraaUllepdt Siinde Rokin 8 Buterdim Wie seker zyn wu d Echte Euu CMM te ootrangen nwmennatoU eo na vel profoemiiigen In den handel gaksmen onder den ntiai de nttrlnden Dr Hiotaaelis vamttdigd p ét bot maoUnea In het wereldbetcMBd ttaUiUHemnt van Q bi Stoll wok t Kmlan tlaehe J pTI2ie aeItt Bikel Cacao ill vtekintai boMHi Deaa Bkal OMao it met mdk gekookt wn ufauiM gew ild drank tooc cbnmkKli rimik eeo t Z thedMla TM t podor vMr ten kop ChoaoH Ah eneeaknektig drank by gélN van diarrlMe deeèta act vatar t itbraiken ToifaUgbut bg da njMBMnri EL 1 ApotSakan Pi i f IM e M ftOiSS wtmlmminoittgit vow Bédirhnd Janus lattenklMlt Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de sllerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstliomg Extract m mH uit de Koninklijke Stoomiabriek De Honing bloem van II X Viiil $ i€HAII4 Co Uenllaagp Hdevjraiiciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Ac Co b MellauthO is het beste middel der wereld CO S Meliantbe geneest Kinkhoestft CO S Meli atllO geneest zoowel oud als jong ft CO S Bloli llthe nug in geen huisgezin ontbreken ft Co S Meliailthe ataat voortdurend onder Scheikundig toezicht ft Co S KLeliflQthe helpt onherroepelijk ft Co S Meliauthe is bekroend met Ëerediploma s Co S Meliauthe ii bekroond met Goud ft Co S MdLanthe ia bekroond met Zilver ft Co S Meiiauthe is verkrijgbaar in flaooDs J Tb tokken Bo hoop B T WIJK Oudtwai T M KOLKMAN Waddinxveet a ROLLMAN JBodtaravm PINKSB Nieuwerkerkad IJ ft W J riH DAM Haattrttkt A N tmZËSSEN Selioonhoven van 40 Ctt tO Ct en f I by Firma WOLFF éb Co Westhaven 198 Goada D MIMSIBS Kleitveg E 100 Oouda E H vm UILb Veeretal B 126 te i u ltt A BÜDMAN Moordrêckt WKÊÊKKÊKKÊtÊIKKÊÊfÊÊÊ Door Oeneeah Igenieen asnbevolcn TVI TI f f niTl Mei Ecrc DIpronu en Qoud Bekroonde PRAEPARATEN VAN f U Mg of chA de me st krachtige en versterkende KINA WUN tegen zwakte Vgmiig fcirfCH VIlV loowel bij kinderen als volwassenen gebrek aan eetlust slechte Bpüsverterlng zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraiinbed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX in bet bijzonder t n Bloe gebrek Bleeksucht kwalen van KrltUchen leeftijd enz Verkrijgbaar in flacons A ƒ 1 90 en 1 FJ If f l f fl f fl O voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dageljjkach geb nik j V vooral voor kinderen zwakken en kllerachtlge gestellen teer aan te be velen Als genceakrachtlge drank bij stoornissen der sptlsverterlngsorganen en dlarrhée ook vooriuigclingenenkleinekindercn Prijs per bus ét y Kgr 1 70 i H Kgr O 0O A H Ker O BO Chemisch MplIrQUllffkt Speciaal voor Kindervoeding in bussen Kgr ƒ0 00 zuivere JnClliOUiKCr i Kgr O BO Kgr ƒ 0 2B J Acftlttia f lcrarpffl n Het rooken eener halve cigarette is voldoende ter bestni 1 R rCIICIl i g de hevigste a vaUen van Aatbma etc In doosjes 4 0 8O B 0 60 Tamarinde Bonbons pruit purgatief tegen verstopping Aam beien Migraine CongestlCBetc vooral ook alslaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN IIOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeer UJk en de smaak aangenaam is Pnjs per doosje ƒ 0 00 en O BO f nlttllSllr l SIGHnAG algemeen erkend als het BESTE huismiddel y Verkoudheid en KeelpMn het is U een aiymoploBsend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in M Q fleschjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 30 per fleschje Vé f ra parate txm KKjCEFELIEIf te HOLH te ZaUt üm allm fOOTBtw van eUfutlUn waarop de aaauM on MandietJtêHtfff tn Pfrkr Jgbaar btj du mtmtt rk Apotktkêrt n VropMen Voedings Eiwit 1 Kilo Vropon heeft evenveel voedingswaarde als Kilo best nmdrteesoh 180 800 eieren Tropon wondt In hot lichaam onmiddelyk tot spierweefsel en blow önveset loader vet te vormen Tropoo heeft by tceregehl gebruik eenfl bedHideod fonuune van krachten ten gevolge zoowel by gezondCKi als by zieken en bm aaa Ulé qnrmi toegevoegd worden sonöer daarvan den smaak te bederven Door den idMnk lioen prys van Tropon kan tedereen het tlcb verschaffen ▼ Tkrrcfaa r el apothakera roffUt alU 1U wlafevlUva j Oeneraa Agenten tooi Nederland en Koloniën Boest Cïip van der r eyé Botterdam KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST éktkU tOoedkoop8teen aoliedst Adres voor Vervoer van Inboedel K lbÏDuen als buiten de stad met gesloten wageiia A ORAVEïïTEIJN Bleekerssing el 287 Allet wordt tegen Trnnajmrt xehnde vrrxeke rd Aull ieptl§clie Tandpoeder en tnllsepliich MondllHclunr van 11 ÜJSSDTO Tandarts te Oouda OVSRAI VERKRUaBAAE Agent voor Noderland G XJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda Priienips NOU VEAU TÉS Wy verzoeken de Damea die ons geïUus treerd mode albnm voor het Wlntersel o nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MMJÜLESJALUZOT C M aris Hetzelve wordt dan omgaand aratls en franco toegezonden Bestellingen van at 25 francs vrjj van alle kosten aan huis met S verhooging HeËxpetlilie kïiKoor Ie liiaeiiduilN li FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ BW ehemjsche Wassvherij H OPPEKHEIMEK 19 Krnlahaile Botlerdam öebreTeti r l dcicr Z M don Koning der Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Ai Specialiteit voor bet stoomen en verve Ten alle Heerenen DameigMderoben alioolt lle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoom n ran pInchemantelB veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz worden nur d nienwBte en laatste methode ge ertd Alle goederen hetijj geetoomd of geverfd worden oneehedeljk voor de geiondneid Tolgen staal bewerkt Cieeii Engelsch maar EcM BOEHENBROOD ia Ofne de R G A SLEGT N lEDWE HAVEN 28 Ken ware Scha TOor Ie pn flnkki e sliitljtofiers tier ZöUbevlekkinu Oname e Kfhe ui ii H m tingen ts el ÏHiriMimtJo werk Z Dr Ilctau s ELFBEVVARI Uollandsche uitj ave met 27 aih Prii 2 goMöD leder did aan de verschrikkelflke gevoljjfeu vau de e ondeugd Ifldt moet hei Inen de oprecbte leermg die het geefl redt jaarl k daixend van een zekeren dood Te rerkrögen bp hetVertags Mt asin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in poatzegals en iu Iken boekhandel in Holland Zenuw ïi ülaagrlijders wordt uit orertaigiug als een werkelgke hntp in den nood het boek aauberolen Na ontvangat van adrea per briefkaart nordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbommel ÖOTOi Dmk van A BEINKMAN k Zn Invoernn slaclitveeenz iDBelgië De BURGEMKRSTER lier gemeente Gouda maakt bekend dat het douanekanloor Selzaete btatmn voortaan des Woensdags van 6 11 uur des voortniddags en des aterdag na aankomst van den trein van 12 34 geopend zal zijn voor den invoer van Nederlandsch i lachtvee bestemd voor de abattoirs te Antwerpen Brussel Cureghem Anderlecht üent en Luik alsmede voor dien van paaiden schapen geiten en vleesch Gouda 23 Februari 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buitenlandscli Overzicbl Voor de vrienden van de Z Afrikaansche Boeren zyn de laatste berichten niet bemoedigend Het moge waar zyn dat de toestand van Cronjé niet zoo hopeloos is als de Engelsche berichten doen voorkomen te ontkennen is het niet dat do oorlog op een keerpunt is gekomen en dat de crisis op het oogenblik meer ten gunste lijkt te eindigen voor Engeland dan voor de heldhaftige Boeren Byzonderheden uit de telegrammen over te nemen l kt ons nntteloos daar z j toch geen helder inzicht in den stand van zaken geven De algemeene indruk is bj de Engelschen dat Cronjé ingesloten is en zich ten slotte zal moeten overgeven Wvieten xms nog met de hoop dat deze gunstige verwachtingen van Engelsche correspondenten even ijdel zullen blijken als bij vroegere gelegenheden Voor heden willen wiJ dus liever aanhalen wat een paar groote dagbladen van den toestand zeggen Het Handelsblad zegt in zijn overzicht Men gelieve op te merken dat de vorontrustende dagbladberichten alle betrekking hebben op de actie van den 20e en den 19e En den 21e seinde Lord Eoberts uit Paardeberg Nadat ik mij gisteren door zorgvuldige verkenningen van de stellingen der Boeren overtuigd had dat deze niet zonder zware verliezen bestormd konden worden waaruit blijkt dat Cronjé toen reeds een sterke stelling had En daaruit zon weer volgen dat hij niet onverhoeds ia achtergehaald maar dat hij met voorbedachten rade te Koedesberg stelling hoeft gekozen en tijd heeft gehad om zich daar te versterken En eindelijk is er nog een element dat onmogelijk buiten beschouwing kan worden gelaten Waar zitten Steyn en de Wet Laatstgenoemde was het vermoedelijk die het Britsche convooi heeft buitgemaakt toen hij van t Zuiden opmarcheerde Waar is zijn macht sedert dien gebleven En president FEVILLEIOK Vroeg Verwelkt Naar het Dultsoh 40 En toch gij hebt gelijk ook de arme galei boel met een ijzeren kogel aan het been moet werken Het was lal en kinderachtig van mij mijn dagtatik te verzuimen Heb een weinig geduld en ik zal het hoofd wel weer opbeuren Van dien dag at vervulde zij weer al hare plichten tegenover het gezelschap slechts èén ding was haAr onmogelijk het bijwonen eener repetitie Zij was vriendelijk jegens ieder maar nooit sprak zij een woord tot haren echtgenoot als hij het woord niet tot haar richtte En ze ging geregeld eiken avond in oen donker naar het kerkhol zelfa mijn geleide niet begeerende Wat zou ik haar hebben kunnen zeggen Mijne wijsbegeerte kon zich niet meten met het innige geloot van deze sterke ziel Nochtans nam zij het vrij kalm op toen haar echtgenoot op zekeren dag verklaarde dat hij van standplaats moest veranderen En toen wij opbraken en ik met haar en een paar actrices in een rgtuig de stad verUet Speelberg Daniel en Victorine volgden had zij kracht genoeg om aiets van al die bange gewaarwordingen te laten blijken die haar bij het scheiden van het kleine Steyn heeft de divisie Colville zóó gevoelig geslagen dat de beide brigade generaals gewond on nog een vijftigtal officieren jredood of gewond zijn Afgaande op de verhouding bjj vorige verliezen schat dan ook de Westminster Gazette de verliezen aan minderen op 1000 man d i haast ovenveel als de Engelschen officieel bö Colenso zouden hebben verloren Dat was tusschen den I60 en den 18e Waar is Steyn sedert dien gebleven Deze twee Boerenmachten alleen leveren reeds een ernstige bedreiging op voor het Engelsche leger En vermoedelijk komt er nog wel meer uit het Noorden en Oosten Dit alles geeft ons roden om met eenig vertrouwen te verwachten dat something will turn up ten voordeele van de Boeren De N E Ct zegt ten slotte het vol Laat ons zeggen dat wiJ den moed nog niet behoeven te verliezen De Boeren zijn tot nog toe do Engelschen verre de baas gebleken Zou dat eensklaps anders zijn geworden In Cronjé is een man van beproefde dapperheid niet alleen maar een der bekwaamste aanvoerders der Boeren en een man in wion de burgers volledig vertrouwen stellen Onder zijn bevel zullen zjj met de uiterste kracht de Engelsche aanvallen afslaan En de hulptroepen die met een groeten omweg heel uit Natal en elders vandaan ntoeten komen hebben Hr tij noodlg om or bij en slagvaardig to zjjn Maar hoe dit zij ongetwijfeld hebben de Boeren nog niet voor zoo n heeii vuur gestaan en is er voor bezorgdheid nog geen zoo ernstige reden geweest ais nn Den 23on Februari 1854 werd te Bloemfontein het verdrag tusschen Engeland en de Vrijstaters gesloten waarbij Engeland de toekomstige onafhankelijkheid van deze Grondgebied en deszelfs Gouvernement waarborgt Dat is gihter jnist zes en veertig jaar geleden Het schijnt voor den Vrijstaat wel een pijnlgke herdenking heden Ofschoon wie weet wat er al in den toestand veranderd is sedert Dinsdag en nog veranderen kan Een ofücieele mededeeling uit Pretoria van Woensdag zegt ïe Petrusberg aan den weg naar Bloemfontein 20 mijlen ten Zuidoosten van Koedoesrand en 15 mijlen ten Oosten van Paardeberg begon het geschutvuur om zes uur in den morgen Een groot gevecht wordt heden Woensdag verwacht Generaal Be Wet seinde Dinsdag van Petrusberg Alles rustig op enkele kanonschoten na grafje noodzakelijkerwijs bestormden De hoop op betere tijden waarmee wij verder getogen waren zou echter niet worden vervuld Door een crisis in den handel viel er voorloopig in Noord Duitschland weinig of niets te winnen wat Speelberg zoo ontstemde dat hij om de ondankbare wereld te straflFen het licht zijner kunst met opzet onder een korenmaat zette en zijn rollen zóo achteloos speelde dat zelfs de weinige tooneelliefhebbers die hem bij reputatie kenden hunne wijze hooiden schudden en rairTder beroemde leden met hunne gunst vereerden Summa summarura werd er zoo weinig verdiend dat de onderneming te niet had moeten gaan als niet de directrice wijselijk bij wijze van voorzorgsmaatregel iets in kas hadde gehad voor een regenachtigen dag Zij betaalde nog steeds regelmatig de gages en deed al het mogelijke om te voorkomen dat de garderobe een al te arnaoedigen indruk zou maken Maar dank ontving ze van niemand zeker niet van den directeur Ik zelf was op dezen tijd op den bodem van mijn geldzak en zeker had ik in dien tijd mijn ransel gepakt hadde ik niet geweten hoe onontbeerlijk ik langzamerhand geworden was Als ik den dienst opzeide moest alles vallen En dan was ik niet met mijn geheele bestaan aan Louise gehecht en hield ik mij bovenmate beloond als zij mij s avonds de hand reikte en jïgoeden nacht beste vriend zeide Toch drukten mijn benarde omstandigkeden me zeer en toen ik op zekeren dag op de straat een academievriend ontmoette die een Sinke carrière Kleine scbermatseliugen baddun Maandagavond plaats De Engelsche bestormden de stellingen der verbondenen tot de schansen maar werden teruggeslagen Een telegram van generaal Cronjé zegt dat zün verliezen op Maandag waren U dooden en gewonden de verliezen van generaal De Wet zijn nul Commandaat Froneman meldt dat hy van den löen verleden week Donderdag tot Dinsdag voortdurend bijna omsingeld is geweest door de Ëage schen aan do Modderrivier Toen hy zich Zondag met een klein aantal manschappen door de rivier sloeg ontstond een hevig gevecht De Engelschen bereidden zich voor om ons laager te nemen Met den veclitgeneraal werden w j op vyf m len aïstand van bet hoofdlaager omsingeld door 2500 Engelschen doch wy sloegen ons des avonds door den vyand heen waarbj wj zeven doodou en IG gewonden verloren De Bótsche verliezen zjjn zwaar Bericht is ontvangen dat de Engelschen Dinsdag by Kocdoearand herhaaldelp aanvallen deden met de infanterie en de landers doch worden teruggeslagen Het Hooggerechtshol te Parga veroordeelde Marcer Habert tot vyf jaar verbanning J e zitjting der Kamer tfe Weenen was gisteren stormachtig Aan de drdo was de vaststelling van bet contingent voor de militie De JongOzecben vielen de legeradministratie aan Do minister van oorlog wees die aanvallen af Toen de minister van landbouw de by de werkstaking voorgevallen feiten uiteenzette werd hy heftig in de rede gevallen door de socialisten De voorzitter staagde er niet in de kalmte te herstellen en hief de zitting op te midden van gioote wanorde Verspreide Berichten Frankeuk Volgens het Journal tracht de regeering het Zolaproces waarvan de behandeling op 6 Maart a s is bepaald te verhinderen De minister van oorlog zou proboeren de officieren van de krijgsraad in zake Esterhazy over te balen hnn eJsch waarby zy zich in hot proces civiele party stellen in te trekken De kamer commissie van onderzoek betreffende bet regeeringsvoorfatel tot wyziging van de artikelen van het wetboek van strafrecht die betrekking hebben op de geeste had gemaakt en nu op een beroepsreis in het Pommersche kustland verzeild was hield ik zijn verbaasden medelijdenden blik met een lach vol galgen humor uit en gaf ik gaarne gehoor aan zijne uitnoodiging s avonds een fleech met hem te drinken in zijn hotel en bem d ir irelaas van mijn wedervaren te doen En dien eigen avond vertelde ik hem alles eerlijk en rond alleen sprak ik niet over den sterksten band die mij aan dit ellendige leven hechtte mijne onzinnige troost looze liefde voor haar En ach indien zelfs God mij plotseling te hulp ware gekomen om mij uit die omgeving los te maken wat zou ik met mijne vrijheid hebben kunnen doen Tot welk burgerlijk beroep deugde nog een verloopen candidaat in de theologie die drie en CBO half jaar notabene de factotum was geweest van een reizend tooneelgezelschap iLaat mij van nacht eens over alles nadenken sprak hij toen hij tegen eU uur met een meewa ngen blik me uitgeleide deed Morgen vroeg kan ik je wel niet meer zien daar ik tijdig verder moet maar ik zal je schrijven kerel zoodra me een goede idee in den bol komt Ik drukte hem hartelijk de hand en keerde nuhuiswaarts Juist wilde ik de deur der gelagkamer voorbij sluipen toen de lange l aban met een jongen acteur aan den arm naar buiten kwam zwaaien Beiden waren zeer opgewonden en luidruchtig Timotheus riep Laban lachend waar voor den duivel is u geweest hij sprak me nog altijd met u aan terwijl wij hier aulk eene voor lyken heeft ich met 6 tegen 4 stemmen tegen het voorstel verklaard DUITSCHLAND In verband met het gebrek aan steenkolen wordt er ernstig uan gedacht de uitgestrekte ongebruikt liggende veengronden in Sleeswyk Holstein voor turfprodootie af te graven Prins Keinrich van Pruisen zal 1 Maart een bezoek brengen aatf Hamburg Onder bepaalde voorwaarden is de toelating tot de promotie tot dokter in de filosofie a n de universiteit te Jena nu ook voor vrouwen opengesteld De werkstaking in de Saksische kolendistriclen schynt te verloopen dagelyks gaan meer stakers weder aan hot werk EsaEf AKD Volgens do Truth reist reist koningin Victoria 7 oï 8 Maart a s via den St Gothard naar Hordigherd Waarscbynlyk zullen keizer Wilhelm en prins Heinrich van Pruisen baar aan het station te Straatsburg begroeten Op den terugweg brengt de koningin misschien een kort bezoek aan bet hof te Darmstadt Italië De paus is gisteren in de basiliek van de St Pieterskerk verschenen waar 15 000 Italiaanscbe pelgrims byeon waren Na den dienst gaf Leo XIII zyn zegen an de geknielde menigte BINOTÏNLAND Naar men vernoemt kan binnen enkele weken worden tegemoet gezien de hervatting na het ingesteld nader onderzoek van de openbare behandeling voor don Hoogen Raad van de revisie aanvrage der gebroeders Hogörlmis De advocaat generaal mr Pat n die met April zyn ambt by den Hoogën Raad zal nederleggen zal ook nog by de voortgezette behandeling het openbaar ministerie waarnemen Een blydü tyding 1 Onlangs by dat zoo gansch onverwachte sterfgeval van Mevrouw Faaesen heeft menigeen terstond aan haar man gedacht en met angst gevraagU o deze plotselinge slag niet noodlottig zon worden voor den juist bgna herstelde Ook te Scbeveningen heeft men een paar dagen het ergste gedacht Maar toen is de reactie gekomen de ontroering heeft kunnen los treffelijke comedie zagen spelen f Ik zeg u docter dat ge veel hebt verzuimd en niet te gauw van de partij kunt zijn dat zeg ik Ik vernam nu van Laban dat Daniel er zich op beroemd had dat hij ieder sprekend kon nabootsen wat Speelberg zoo vnj was geweest eenigszins te betwijfelen Apeokunsten die het groote publiek konden verblinden waren zeer goedkoop maar jammerlijk zou de proef mislukken als Daniel zich waagde aan personen die door hun majestueus voorkomen niet konden worden geparodi ierd Kortom er werd gewed want Uaniel hield vol wat hij beweerd had K n desch champagne zou de prys zijn Daniël ad zich daarop met den directeur in een zijkamer teruggetrokken Na een oogenblik was Speelberg binnengekomen en allen hadden gevraagd of Danidl nog niet g ereed was of wel of hij soms de weddenschap niet aandurfde Die jonge man l eloott veel maar volbrengt weinig had de directeur geantwoord en daarna had hij de flesch champagne in het ij heen en weor gedraaid en geroepen Dat de duivel alle moederazoontjes hale Toen eerat had men gezien dat het Daniél en niet de groote kunstenaar zelf was Zijn klein handje had hem verraden Wordt vervolg i