Goudsche Courant, dinsdag 27 februari 1900

iNo 8131 Dinsdag 37 Februari 1000 388 e Jaargang co Cd en VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD fiOMCHE COIRANT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken M n M n Tapijten Gordijnstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz enz Aanbevelmd Flfma B DE 10 G G Telefoon Xo 89 ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon M De üilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CEJSTEN Pain Expeller I ti JAK ir rdt dit midM iB t TOTUMad Bnocee Il utUl Bd inwu ving HDgmrMd tasm Bheonuitiok Jioh t T r£ftadh aid pqn in dn f mli 1 1 4 1 Piotfde Openbare Yerkooping te GOUDA Do Notaris JIOH C MOOV resideerende te Rotterdam is voornemens om op MAANDAG den 12 MAART 1900 des Yoormiddags ten el nre in liet Kofflehnis DE ZALM aan de Marlet te Gouda te veilen en te VKrkootien Het PANM met ACHTEBPAMD OPEN PLAATS en ERVE ingericht tot CAFE IIESTAUIIANT met VERÜÜJSNING VREDEBEST aan de Markt ot Wtjdiitraat wp A No 158 te GOUVA Icadaster Sectie B No 840 groot 1 Are 14 Centiaren met een gemeenscliapjeH lte GANG Icadaster Sectie B No 845 groot 39 Centiaren Het perceel bevat BESBDISy RUIME KOFFIEKAMER KEUKEN en BERGPLAATSEN hoveu zalen voor UITVOERINGEN en VERGADERINGEN WONING en ZOLDERS Te aanvaarden bü dji betaling der Jiooppenningen den 1 Moi 1900 of vroeger Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris MOOY te zijnen kantore Vischsteeg Benrsplein No 6 Het te veilene is te beziclitigoii 9 en 10 Maart a s van 10 tot 3 ure on op den dag van verkoop van 9 tot 11 ure 11 TIUHËRMi S Dubbele liiinrt B 4 Ooudn vervaardigt aUe mogeiyke oorte van Haarwerken Voor het a s BAL MASQUÉ Hu l§t Baarden en Pruiken Te Hnur in diverBe verpakkingen Terkry baar bij J N F BëUDEKëR Hooge Oouwe C 256 KmmmmmmmmÊmmmimBmÊmmÊm m0 mmm mÊmfi mmma Tolepliooïiiiet GoucLa Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het R jks Interoommunaalbnreau Op 16 Januari 99 verkregen abonnemeu ten Contracten on voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE VISCHMAEKT S A a o 9 o UGmpaiu Si iCs WIJ JSTHI IsriDEL A R E 3 T u n XT Kort overzicht onïer PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van at f 16 50 per 12 fless e EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 f MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch PJ u s V u o Q BODEGA CHAMPAGNE 1 76 © COGNAC 4 f 1 76 i 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 6 1 SCOTCH WHISKY 2 26 Cl o S Per Fl Per Ank 45 Fl LISTRAC 1 0 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALROSE 0 76 31 St ESTEPHE 0 85 36 s St EMILION 1894 1 42 PAUILLAC 1893 1 26 53 O e u oa C 8 GRAVES Witte Bordeaui 0 80 34 I SAUTERNE 1 42 9 9 O ZELTIN6EE Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De Jesschen zjjn in de prezen begrepen en worden it 3 ets per stuk teruggenomen BS elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De firma T CREBAI § Gouda B n fi H ii i w f i z rzzT k my wmwrm PRAEPARATEN VAN r lSno I am VlA de meest krachtige versterkende KlNA WUNtEgeniwakle Uin€l l alUVllC owel bij kinderen als volwassenen gebrek aan eetlust slechte anilsvertering zenuwkooUn ter versterking na ïlekte of kraambed koorti en hue gevolgen QUINALAROCHE PERRUQINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van Krltlsohen leeftijd ena Verkrijgbaar m flacons i ƒ 1 90 en l PSItaI rt arkVoed2aam 7erBterkend aangenaara van smaalt voor diigelijkschgeb nik tl IVCI V ttvoU vQoral voor kinderen zwakken en kllerachtige geatellen ïeer aan te beVelen AU geneeakrackilgs drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarthie ook voor zuigelingen en kleine lunderen Prijs per bus i K l r ƒ 1 70 Kgr ƒ 0 90 M Kgf O BO Chemisch M Alt eiiïlrtff Speciaal voor Kindervoeding in bussen a H I i zuivere lTieiKaUlK Cr Kgr ƒ 0 60 Kgr ƒ 0 26 Ac4Vi M i f iitaf Hfikn Het rocken eener halve cigarette is voldoende ter beltrij amilla Vjl glCUCII g ae hevigste aanvallen van Asthma etc In ioosjes k J O BO en y O Bo TamaritiHA RnnhrtriQ v o i puhgatief tegen verstopping Aam I gtliim IimC IJVIHJVIIJ belen Migraine Coogestiesetc vooral ookalslaxans voor kinderen 1 ei ijien Je Tamarinde Bonbons van KRAEl ELIEN HOLM helanenjke diensten daar de vorm voor het kmd begeerl Dk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en ƒ 0 50 Calmialr DoC SIIaC algemeen erkend als het BESTE huismiddel OaiiniaKraaXlIICa Hoest verkoudheid en Keelpljn het is een sl moplosaead en verzacktend middel bU uitBeraendheid uitsluitend in a fleschjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 80 per flesch je D frnpfrmln m KRAIPÏUK HOLM t Z f J f illtrutllm waarop aHdlntniiv n wfowteor J 9iP9tlMktrl M Xiroftitm KRAEPELIEN it HOLM Hofleveranciers ZEIST itntisepllsclie Taiidpoeder en Anllsepllëcli lloiidtliicluiir van B CASSÜTO TanOaHn te Gouda OVERAL VËRKRIJQBAAR Agent voor Nederland ö IJSSELSyiJN Blanwstraat Sonda tGoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oow lbinnen ala bniten de stad met gesloten wagent i bö A aRAVES J EIJN Bleekerssingel 287 AUen imrdt tegeti TranatMrt nchade venutkerd ADVeRTENTIÜN in alle Couranten worden aangenomen door het Adi ertentle Burean van A BKINKNAN ZOON te GOUDA Een AFSCHRIFT is voldoende dd vcr ook i dm TtttroavwL p ktt fftbrieknaark iMLvi 14 1 86 76o ia 60 e defl in da mMsto apothBltwL Te AjMterdun n üloth 34bra THi Tn u V Baoders P it CT tflH ttai BTn t OPENBARE VEREOÖPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DEOOGLEEVEE op MAANDAG 26 FEBRUARI 1900 des morgens te uren Öi hiSt KolÊelmis Hakmonie aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden sedert onheugelijke jaren goed beklant WIMiKLilUIS WOONHUIS en EEF aan den Groeneweg te Gouda wijk L no 187 Te aanvaarden 16 Mei 1900 No 2 en 3 Een HUIS pAhUIS ERVEN en GROND achter perceel No 1 in de Wpopoort wijk L no 190 en 189 Het Pakhuis is in eigen gebruik en te aanvaarden 15 Mei 1900 Het Huis is verhuurd voor i 0 75 per week No 4 Een aangenaam gelegen HUIS en ERF aan de Vflverstraat hoek Spieringstraat te Gonda wjjk F no 121 Verhaard bij de week voor I 1 50 No 5 Een HUIS en EEF Achter de Vischmarkt te Gouda bö de Gouwe wijkl No 16i Terstond te aanvaarden No 6 7 en 8 Drie HUIZEN en EEVEN in de Speldemakerssteeg aan de Zaugstraat te Gouda wijk ö nos 47 48 en 49 Verhuurd b j de week No 47 voor 1 en No 48 en 49 elk voor f 0 90 No 9 en 10 Twee HUIZEN en ERVEN in de Geazenstraat te Gouda wijk L Nos TjO en 71 Verhuurd bij de week No 70 voor 1 1 30 en No 71 voor f 1 25 No 11 Een HUIS en EEF waarin tlijterlj en Tapperij met vergunning i i de Wilhelminastraat te Gouda wijk M I 0 59 Verhuurd by do week voor 1 3 50 Uo 12 Een HUIS en EEF in de Boelekade te Goada wjjk R No 112 Terstond t aanvaarden No 13 en 14 Twee HUIZEN en ERVEN It de Messemakerssteeg aan den Raam te iouda wiJk O no 457 en 461 Verhuurd l ij de week elk voor I 0 75 De perceelen zijn de laatste 3 werkdagen Toor den dag der veiling van 10 tot 3 nren n op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVBE te öonda Zuivere Medicinale LEVERTRAAN i 0 80 per fl bij D JMIEBIEI Kleiweg E 100 Gouda Druk van A BRINKMAN t Zn itiiitenlandsch Overzicht Aan de berichten der Engelsche correspondenten over Cronjé is geen touw vast te maken De een bericht dat hij moedig maar hopeloos den strp volhoudt de ander dat de Boeren zich niet ongerust over hem maken en zelfs nog versterkingen zenden naar de andere posten Het feit alleen dat Cronjé Zaterdag nog volhield en versterkingen opwierp is bemoedigend Een telegram uit het Boerenlager bj Ladysmith meldt Donderdag jl trokken de Britsche troepen met kanonnen de Toegela over en vielen het Ermeloen het Middelburg commando aan maar moesten zich na een zwaar gevecht terugtrekken Den volgenden morgen werd de aanval hervat maar de Engelschen werden opnieuw met zware verliezen teruggedreven Bnller meldt dat jl Donderdag 3 officieren gesnenveld en 14 gewond zijn onder de laatsten is generaal Wynne Het telegram voegt er bij dat hel aanhoudende vechten het onmogelp maakt een opgave te zenden van het aantal gesneuvelde en gftwonde manschappen De Times correspondent seint eenige byaon4 rU9d a aver den strijd aan de Toegela die afgaande op de vorenstaande telegrammen weer in het nadeel der Engelschen is afgeloopen De Boeren moeten de kopjes bü Colenso in allerijl hebben verlaten en ook in Fort Wylie een aantal kampbenoodigdheden hebben achtergelaten De spoorwegbrug bij Colenso is geheel vernield Alle spanningen ziJn vernield en een der steenen pijlers is geheel verdwenen Colenso zelf heeft meer te ISden gehad van het vuur der Boeren dan van de Engelschen De Engelschen komen ten noorden van de Toegela slechts uiterst langzaam vooruit omdat het bergachtig terrein aldaar de Boeren oen aantal niterst sterke stellingen biedt waarin duizenden Boeren zich verscbnileu kunnen Niets staaft inderdaad de opvatting dat een algemeene aftocht van de Boeren plaats vindt want hun zwaar geschut blijft BuUer s voorhoede en ook Ladysmith bestoken hoewel honderden ossenwagens naar het westen getrokken iJB en het groote Boerenkainp onder den Bnlfelkop zonder twijfel opgebroken moest zgn ♦ De Times bevat een brief van ziJn correspondent te Kaapstad van 31 Januari FEIJILLE10 Vroeg Vervvelkl Naar het Duitsoh Nog bidden de bijvalabctuigingen geen einde genomen toen de deur andermaal was opengegaan en Daniel de tweede in een lichtgrijs zomercostuum en Poolsch mntaje met ïijn krachtigen gang en vrouwelijke draaiing der heupen was biunengewipt waaiop het leven en applaus natuurlijk nog doUer was geworden De directeur had hen allen aangenaam verrast De een had nu voortdurend den ander voorgesteld nu zus dan zoo Na verloop van eenigen tijd was Daniel eensklaps zeer stil geworden en had Speelberg eenige woorden toegefluisterd die dezen opeens deden veibleeken Zijn dubbelganger had hem daarop bij den arm genomen en met zich meegetroond Toen zij niet terugkwamen had men navraag gedaan en van den kellner vernomen dat de beide heeren na een lang fluisterend gesprek arm in arm het hotel hadden verlaten Ik weet niet waarom ik om deze geniale klucht niet kon lachen ik nam haastig atecheid en liep bang te moede de straat op juist toen de torenklok ell uur sloeg Mijn weg voerde door de straat waarin het waarin het plan der campagne van Lord Roberts ordt uiteengezet Daarin wordt voorspeld dat de Vrystaat niet alleen van uit het Westen doch ook van uit het Zuiden zon worden binnengerukt Lord Roberts was voornemens van Modderrivier naar Bloemfontein te trekken een tweede colonne zon van uit de Kaapkolonie over Norvalspoint den Vrijstaat binnen vallen en generaal Kelly Kenny schijnt oorspronkelijk de opdracht gehad te hebben in samenwerking met Gatacre de Boeren terng te slaan naar Bethulie Dit plan heeft Roberts grootendeels moeten wijzigen de positie der Boeren in het Noorden der Kaapkolonie was zó6 sterk dat de pogingen van Clements Gatacre en Brabant om hen daaruit te verdrijven niet alleen mislukt zffn maar geleid hebben tot een achterwa rtsche beweging der Engelschen De correspondent geeft in zijn brief eenige beschouwingen over de toekomst wanneer Engeland den oorlog eens zegevierend heeft beëindigd En die beschouwingen zullen in Engeland zeker indruk moeten maken In de eerste plaats dringt hij er op aan dat de oorlog snel ten einde wordt gebracht wyi nn reeds in Natal en de Kaapkolonie de bittere gevolgen ervan merkbaar zijn En is de oorlog geëindigd dan zal Engeland in Znid Afrika moeten onderhouden een groot en goed gewapend leger dat de moeste strategSche punten van het ontzaggelijk gebied voortdurend moet bezet honden Want men kan in Afrika de blanke bevolking niet berooven van haar geweren en daarom moet men steeds rekening blijven houden met den geest van verzet en de neiging tot opstand der Boeren Sterke stellingen met groote garnizoenen ruim voorzien van geschut en ammunitie acht de correspondent noodig om Zuid Afrika in bedwang te honden Een goed vooruitzicht voor Engeland als het er ten minste in slaagt de Boeren te onderwerpen wat nog lang niet zeker is zelfs na de jongste gebeurtenissen Het ministerie Van Koerber in Oostenrijk heeft in do eerste bijeenkomst van den Rijksraad een soort verklaring afgelegd waarin tot groote verbazing van de Oostenrijksche bladen van het ontwerp taalwet geen sprake was Aarzelt de minister president met het voorleggen van oat ontwerp tot het te laat zal ziJn totdat de Czechen door obstructie de beraadslagingen hebben onmogelijk gemaakt vraagt de Nene freie Presse hotel stond tij lelijk door Victorine en Oaniel betrokken Ü4ilr aan de deur zag ik een kerel die aan zijn lichtgrijs pak gemakkelijk waa te herken nen aan de bel trekken en daarna binnen tchuiven Maar was hel Daniël of was het diens dubbelganger in Daniels klecderen En indien dit zoo ware wat had die in dit hotel t maken waar Victorine toch zeker dien anderen verbeidde Ik behoelde niet lang te peinzen want ala een bliksemstraal vloog mij de gedachte door het brein waar ia die andere de valsche Speelberg Een duivelschen geineenen schurkenstreek vreezende versnelde ik mijnen pas en stond eenige oogenblikken later met bonzend hart voor het huis waar zij en ik woonden Pas had ik gejaagd den sleutel uit den zak gehaald of ik zag dat de deur op een kier stond Het ergste vermoedend stormde ik naar boven Nog had ik de eerste verdieping niet bereik ol daar hoorde ik mevrouw Speelberg s diepe stem en ja nu zag ik haar en tegenover haar haar echtgenoot neen zijn dubbelganger die zijne gloeiende zwarte oogen onafgewend op haar gelaat gericht hield Mevrouw Speelberg hield een kleine lamp in de linkerhand de rechter had zij tegen den ellende ling opgeheven Haar geUat was ditmaal door toom hoogrood gekleurd en hare oogen fonkelden in dreigenden en bijna bovenaardschen glans Gij zult oogenblikkelijk dit huis en morgen de stad verlaten kreet zij Gij zijt het verach lelijkste wezen dat ik ken en wat ge u veroorloofd hebt verdiende eene bloedige tuchtiging Ik ben eane vrouw en moet het mijn echtgenoot Het leven van de verzoenings conferentie hangt thans nog aan een zijden draadje Staat de Regeering toe dat de Czechen dit doorsnijden dan is voor langen tijd elke hoop op een vredelievende oplossing der onlusten ijdel en zal geen Oostenrijksche Kegeering in staat zjn een verzoening tot stand te brengen Voorloopig schijnt de Eegeering nog zeker te liJn dat de obstructie zal uitblijven Heedi is het duidelijk dat Polen en clerlcalen niet voornemens zyn in den eersten tijd de obstructie te steunen Zij willen de noodzakelijke wetten het ontwerp tot vaststelling van het recruten contingent en de spoorwegwetten benevens de begrooting eerst doen afhandelen De leiders der rechterzijde hebben in de comité vergadering den Czechischen gedelegeerde om een duidel k en afdoend antwoord gevraagd of de Czechen zich zullen verzetten tegen de behandeling van die noodzakelijk geachte ontwerpen Zoolang dat antwoord niet ontvangen is zal geen comité vergadering van de groepen der rechterzyde worden gebonden Van dat antwoord zal tevens de houding der Regeering afhangen wanneer minister Van Koerber tegenover de Czechische obstructie geen krasse maatregelen neemt kan hiJ even spoedig heengaan als zijn voorganger Clary En dan blölt de Oostenr ksche staatsmachine iu de modder zitten In deq Dnitschen Rijksdag had de tweede lezing plaats van de begrooting van binnonlandsehe zaken Bij het artikel waarin een millioen Mark wordt uitgetrokken voor de deelneming van het Rijk aan de wereldtentoonstelling te Parijs deelde do commissaris voor die tentoonstelling geheimraad Richter mede dat de geruchten als zou de opening der tentoonstelling nitgesteld worden ongegrond zyn Slechts zal het geboaw voor de afdoelingen land en zeemacht ten gevolge van verschillende ongevallen eerst ongeveer half Mei worden geopend Hetzelfde is met de ceregalerij voor electriciteit het geval In de afdeelingen knnstnijverheid en krachtwerktaigen zal Duitschlaiid een grooten voorsprong hebben Tot nog toe is niet de minste ontstemming voorgekomen do DuitstAe en Fransche arbeiders werken voortreffelijk naaat elkaar Aan den spreker blijft slechts over de aan wetgevende lichamen den dank te brengen van de Dnitsche esposanten overlaten hoe hij deze beleediging wil wreken Ab gij echter ooit weer de brutaliteit mocht heb ben mij onder de oogen te komen dan Vergeef me mevrouw viel hij haar in de rade met gemaakte kalmte ik vraag u duizendmaal vergeving ik had met gedacht dat u eene onschuldige scherta zoo traijibch zoudt opnemen vooral niet wijl uw echtgenoot er geen kwaad in zag Ik had beweerd dat ik hera met bednegelijke nauwkeurigheid rou kunnen voorstellen Hij beweerde het tegendeel Ken weddenschap was het gevolg De laatste en inoeielijkste proef was deze ot ook zijne eigene vrouw gedupeerd kon worden Nu aanvankelijk hieldt ge mij dan ook voor den heer Speelberg en toen ik de vrijheid nam u te omhelzen de kus van een echtgenoot zal wel met zoo vurig zijn als die van een aanbidder die Jwee jaar lang Tiaar een zoep van u gesmacht hetW eerst toen zaagt ge wien ge voor hadt Masir heb ik ook al mijn weddenschap verlorev de kiib mevrouw die mij verried vergoedt me yijkelijk dat verlies en nu heb ik de eer schoone dame Hij kon den zm niet voleinden want in een aanval van woede zooals ik nog nooit had gekend sprong ik op den schurk toe greep hem in de borst en sleurde hem bij de haren over het bordes waar hij zich tot zijn geluk door eene behendige beweging uit mijne handen wist te bevrijden onder het uitbraken van de vree chjkste vervloekingen en de donkere trap afstormde Wederom heerschtc er doodelijkc stilte in het hui waario niemand waakte dan Louise en ik Verspreide Berichten FnASKBUK De minister van oorlog generaal Do Gallitet Ijjdt sedert eenigen tijd vrij hevig aan influenza wat hem niet verhindert de kamerzittingen bij te wonen aangezien hil niet wil dat om hem de debatten over de legerbegrooting worden vertraagd De werkstaking aan de staatstabaksfabriek te Eijsel duurt voort hoewel de directie heeft aangeboden de helft van de gevraagde loonsverhooging toe te staan De staking der arbeiders in de mntsenfabrieken ta Troyes breidt zich uit tot de andere industrieën De werktuigkundigen hebben den arbeid eveneens neergelegd het aantal stakers wordt in het geheel op 10 000 begroot DniTBCHLiKD In de Saksische kolendistricten neemt de werkstaking voortdurend af Donderdag staakten nog 28 9 procent der mijnwerkers Zaterdag nog slechts 23 4 procent Engeland Uit Aden wordt gemeld dat aldaar 7 gevallen van pest waarvan 1 met doodelijken afloop zijn geconstateerd OoSTENBUIL HoilttA US De toestand in de Boaeemscho kolendifh tricten waar bet werk gestaakt ia is In hoofdzaak onveranderd Rusland Officieel is vastgesteld dat do bnitengewooa hooge steenkolenprjjzen te Warschau waardoor de prjjs per waggon steeg van 100 tot 225 roebels het gevolg is van de knoeierijen van een 20 tal speculanten tegen wie de overheid onmiddellijk strenge maatregelen heeft genomen BINNENLAND Aan het bestanr van de Liberale Unie heelt prüf De Louter den volgenden brief feschroven waarin hy voor het bnitengewoon lidmaatschap der Liberale Unie bedankt Utrkcht 20 Februari 1900 WelKd geb Heer Ik heb de eer u kennis te geven dat ik voor het baitengcwoon lidmaatschap der Jjiberale Unie bedank Immers het jongste manliest in zake kiesrecht schynt mg toe Wij zagen elkander vragend aan Hadden we inderdaad zulk eene afschuwelijke scène l eleefd of waren we de dupes eener hallucmatie Eensklaps zag ik haar een gebaar maken als schudde Ke een vies dier van zich af haar gelaat drukte verontwaardiging bovenal walging uit f Dank je wel Johannes zeide ze eindelijk maar vergeef mij ik moet me eerst wasschen O God alle reukwateren van Arabie doch neen wij kunnen slechts bezoedeld worden door onze eigene slechte daden en onreine gedachten Mevrouw zeide ik zal ik dien ellendeling doodschieten als een dolten hond of keurt ge hem nog waardig in een eerlijk duel zijnen dood te vinden f iij nioogt niets doen antwoordde ze somber Indien hij wat ik hoop het gelogon heeft dat die andere zijn voornemen kende dan ïs hetdien pUcht den smaad te wreken die eigenlijkmeer nog hèm dan mij is aangedaan Dat zalmorgen blijken Het is laat ga nu Johannes ik moet mijn gezicht wasschen en mijne handen waarmee ik dien ellendeling heb aangeraakt atwas het dan ook alleen om hem van mij te stooten Met een benepen hart sloot ik de deur en begaf ik me naar mijne kamer Ik hoorde de klokken slaan middernacht n twee ur Nog geen Speelberg De lafaard waagde het niet zich te vertoonen Of wel hij was elders op een goede wei Wordt vervolgtt