Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1900

No 8133 Woensdag ZH Februari 1900 38ste Jaargang mmm coirmt Meuivs en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teletoen N M ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels 50 Jenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefuuii ii M De Uitg ave dezer Courant geschiedt dageUjks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i f 1 26 fi anco per post 1 70 Afzonderlijke Nomnlers VTJF CE3STEN GooDA Druk van A BEINKMAN Zn Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen VEILINÜ 26 FEBRUAEI 1900 Gehouden door Notaris G C Fortnön DroogleoTer Perceel 1 Winkelhuis en Erl aan den Groeneweg wflk L No 187 kooper I Dnijs voor 1 1900 Perc 2 en 3 Pakhnis en erf en huis en erl daarnaast in de Wyde Poort aan den Groeneweg wnk L No 189 en 190 k G ö Bik voor I 975 Perceel 4 Een huis en erf aan de Vflverstraat wïk F No 121 k P van Hensbergen voor f 765 Perceel 5 Huis en erf Achter de Vischmarkt WBk I No 164 k F de Hoog voor f 1145 Perceel 6 Hais en erl in de Speldemakers Bteeg wfik G no 47 k W van Ejjk voor f 530 Perceel 7 Huis en erf naast het vorige w fc G No 48 k F J de Jong voor f 450 Perceel 8 Huis en erf ui voren wijk G No 49 k S M Katz voor f 450 Pare 9 en 10 2 Hnizen en erven in de Genienstraat wyk L No 70 en 71 k J M Roosendaal voor f 1466 Perceel 12 Huis en erf in de Boelekade wnk R No 112 k A v d Klein voor f 836 Perceel 13 Huis en erf in de Messenma kersBteeg wök O No 461 k H J Eabouw voor f 130 Perceel 14 Huis en erf als voren wflk O No 467 k A Fokkers voor f 130 Veemarkt te Rotterdam Maandag 26 Februari 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer jirijlea waren voor 1 kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit l cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 29 2de kwaliteit 27 3de kwaliteit 25 cent per haltKilo Stieren en nuchtere Kalveren goed aangevoerd Vette Varkens goede aanvoer ie kwaliteit 20 ae kw 19 3e kW 18 cent per half Kilo Vette Schapen en Lammeren redelijke aanvoer De handel was in vette kalveren en schapen prijshoudend vet vee en vette varkens werden tegen iets lager prijs langzaam van de hanil gedaan atieren minder in prijs ADVERTBNTIEN De Heer en Mevrouw A JONKER MuNLiBFP bedanken voor de belangstelling biJ de geboorte van hun Zoon GouDi 26 Februari 1900 r WAGEJiEK is van 26 FEBKUA m tot 4 MAART niet te Consulteeren Ter over ame aangeboden EEN Sigarenwinkel op een der drulMte ntiindeit Oonda Brieven onder letters G P aan t Bureau van dit blad De CURSUS voor A W G O 1 1 K H W W S aan Kinderen on Meert evordertlen onder leiding van Mejuffrouw C C DE KONING MUNTING zal 3 Naarl een aanvaiiR w wn Belanghebbenden kunnen zich voor nadere inlichtingen vervoegen s WOENSDAGS tusschen 4 en S nur WEST HAVEN B 163 F pn waro Srhal voor de ongelnkklge alHolitoffers dor ellbevlukll ng OnanlBl en gphonno iitlpattingen 11 t hHr oind w irk I Z Dr Uctau s ELFBEV ABIi G lloUanJache iilcavo met 27 afb Pru i iildi U leder dhi iian de verscSirik kaliJWn govnl oii van doïe ondeugd l dl iiKiel het leien Je oprechte leering die het geeft rndt laarlpk diiiieiiJ van een lekeren dood Te verkrpgen bn hetVerlagH Magar 111 te Leipzig Nouinarkt 34 franco tegen iniending v n het bedrag ook in lostzeg ls en lu eiken boekhandel in Holland Hel voorloopigr Comité tot oprich lingf van een Afdeeling VOLHSfl ECRBüAHIICIir te iOUDA noodigrl allen die daar belang in stellen uit tot eene Mjeeilkoin§t in de Sociëteit OI S CiliXOmiKX op DO KIII AG AVOXÖ t MAAUT Half nesen Het voorloopig Comité D VAK DUÜEEN L F DDIJMAER vas TWIST M J VAN HILLE D C W TAK DER LAAK J J PBINS TA DOESBUEÖH P DB RAADT A TAS REEDT DORTLAND Mr M M SCHIM tak dkk LOEFF M 8PEUIJT Dr A TAS IJSENDIJK Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle norif iMug l eeer inaag t kten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post 11 15 m illelitcblirlUlauD Ht K Bgkutlifl M Ullk ft i ni rtylnPnpaiJi rhierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke Pïjnlflke en gevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een l JO r oud coor onge eetUJk gehowlen 6e ii fe ieel en onlangs een büna Jorli f kankerUfdeu gene en Brengt genezing en verzachting der pvjnen bjj wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centranl Depftt voor Nsderland Apotheker HEUIII J ANDERI § Rokin 8 Amsterdam Waar geen depot is bestelle men direct aau dte Sehutiienapotheke den J THIBRBY in Pregrada bel UohUMh Oesterreleh Voedings Eiwit l Kilo Vropon heeft eYenveel voediintBwaarde ala 5 Kilo beat nuulTleeaoh of 180 800 eieren Tropon wordt in het llcliaam onmiddelyk tot splerweetoel en bloed omgeut onder vet te vormen Tropon heeft by Beregeld gebruik eene bednideDoe t oenam e vftB krachten ten gevolge zoowel by geïonden als by zieken en kan aan alle imen toegevoegd worden onder daarvan den smaak te bederven Door den nltcnt Ucra pryB van Tropon kan Iedereen het rieh vergchaffen TarkrrcliAMT b l apoth k ra AragiBi u all aollA wiBkalleta leneraalAgenten voor Nederland en Koloniën Boeat OipH van der lieyé Botterdftnu PRAEPARATEN VAN é Gelieve prospeclus te ouibieden bij het Centriil Defèt Saoders Rokin 8 Amsterdam VUina UarOCnC i b kMcren U völwusenen gebrtlc an eetlMl leclite pi ért ring nuwhooHl ljD ter verwerking na riekte ofr nbed koortt en l BT OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijionder tegen BloeUjeWelt Bl HUCiii kwalen van Krlllichen leeBlId en Verkriielmr fl ƒ 1 9 FiIroLPnran To diaam yersterkend aantenaam van sm k i lï f ï ClKCl V aCaU x vool kinderen zwakken en kUeraclitlge geateUen leer in te b elen Al eneeakracliUEe drank b j Btoomlesen der Pil VK S ïn oor ruigeliSgoi en kleine iSnderen P i pe bus i 4 Kgr ƒ 1 70 i Kgt 0 90 4 X Kgr O SO Chemlach MalL cllltrOf Speciaal voor Kindervoeding in buseoi 1 Kgr O eO mWere fflCIKbUIKCr K gr ƒ 0 60 M Kgr ƒ 0 86 Acfhtrm Pi nr ti n HetrookeneenethalveCigatetleiiToWoendeterUitrij ftSinnia V lgarCHCIl j g de hevigste aanvallen van Aathrna etc In dooBjes a ƒ 0 80 en ƒ O tó TamnrinHo Rnnknnc fru puroatiep tegen veratopping Aam I amarinUC DUIIOUna i eien Migraine CongMtiesMc vooralookal laiaiis voor IdnJeren Wl een Je Tamarinde Bonbo n v n KRAEPEUEN HOLM belane J e i ten daar de vorm voor het kind begeerl ilk en de nnak aangenaam is Prijtfer doosje ƒ 0 90 en 0 50 6a1l liktr DacfillcaC algemeen erkeni aU hel BiSTE huismiddel Oair niaK r aSUliea Howt VerkbudheU en Keelptjn het is een ammoploaaenil n varaachland middel b j uitnemendheid uitilaitend in □ ëtchjes verkrijgbaar P rijs ƒ O aO per lieich je n ÏVo i n XAim IIH HpLH te alat tUqmltm wmrop k Hmdlutnitv nrtrDiKifir Ui matU ApoilUictrt tm Vrofütm KRAEPELIEN jc HOLM Hofleveranciers ZEIST ülèl FEANSCEE ST00MVEEVEEI3 x clieuiischr Wa sscherij VAK H OPP1i HËIM£R ï Kruitthatte UoUei ilmn fJebrtivetecrd üuor X M icii Kouuin AiX Bel eïi llooidaepót voor ÜOUÜA de Ueer A VAN 08 Az dpeoialiteii voor het atoomea en rerrexvui slle Ueerenen Oamengarderobtu iJiook He Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btoou n vaD plncbe manteU veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naaa da uienwate en laatste methode geverfd Alle goedereu hetzy gestoomd of gevertd worden onBchadelgk voor de geiondbeid volgens staal bewerkt Geen Engelsch maat Eclit BOEHEUBHOOD fa eent de K Q A SLÈGT NIEUWE HAVEN 28 GEE BETER adres voor alle soorten SCHOEN WEEK dan helNoorilbrabaiiüidi Schoen en LaarzenisagajiiD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPItUlMINU van alle voorradig WINTERWERK en verschillende ander artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk E CASSITO TANÜAUT S Turfmarkt Gr o u d a Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDEEDAGS van 8 tot 4 nnr VEIJDAGS van unr ZONDAGS alwezig Wie seker sya u a Eolite Etkel CaCM t ontruigni ItMineii C U a u Ttl pnnfimmlngea b den el gekoman gndtr dw dmb dv uitvinden Dr Hiohaalia nrrMidigi p d bMtt nuuhiDM is liet weroidMrcMBd tat blinement vta OM ra BtoUWROk t Kenleo tltelia J plDie iLeKf Bikel Cacao in vterkuteD bnesea Seaa EkuMlteao ta mei ndk fiktokt ene aeiiieBeiiie geeande dnok rver d nUpndi grimik een i t ttic e l etJi na t poeder voor een kop Choaolate Uu geneeekiMktige drenk by gemd vn dierrhee eWite net inter t gétnAan TerkrUgbuK bfj de ToaeoeaeM H fl ApotMkan eni Vi Ka V K t 1 8 e o M o AiiU Q MNalvw egeowe rdiger Mr BédeiImd JaDiM MattenUtiil Amsterdam Kelvtcetnét lOS Paitt Expeller P 5 dal var ook iadia vufi nïrëar U D latte pM tahiabmM k r akaf A4nJ ncaB60e dall indauartauetbalnn TeiniardiB k XJlntk CUbee Tia TexD an Saadara l l tit etWli iii 5 Dertig JRH irardt dit middel nat TttiaaiMid gnoeea Ie iJjnaHllande mvijivuii eienwad tens Bkmunattak AdiVTMmdka 4 fijn kden l p ra au Inrichtingen welke gevaar schadb of hinder kunnbn veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA 1 Gekt op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeenc kennis dat op de Secretarie ter viBie is gelegd een verzoek met bijlagen van het Bestuur der gemeente Gouda om vergunvng tot uitbreiding der Stedelijke Gasfabriek gelegen aan de Vest wijk O No 557 Kadastraal bekend Sectie D No ai 18 2290 Dat op Dinsdag den 13 Maart 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is Om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennis genomen Gtillda den 27 Februari 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteiilanjscli vcrziclil J B Eobinson heelt in een interview verklaard dat ï j volstrekt geen gelooi sloeg aan de geruchten aangaande de overgaat ▼ Ml OroBJé De Boeren onder Oronjé fcnnnen het vermoedelijk wekenlang nithonden mits zg hun beproelden aanvoerder tronw blüven en daaraan twülelt Eobinson niet Hü zeide ook te gelooven dat Croujé met voorbedachten rade voor z jn kamp deze plaats had uitgekozen ten eerste omdat ze dicht bS Bloemlontein is ten tweede omdat de stelling van nature sterk is daar zg gelegen is aan de rivier wier hooge oevers de Boeren uiterst veilige holenwoningen aanbieden Eobinson stak natnnrlgk den draak met den canard van de Daily News dat Cronjé s vronw hem zon hebben gesmeekt om zich over te geven daartoe was zg niet in staat verklaarde Eobinson en zg zou Teeleer desnoods haar man aansporen om totterdood te strijden want de vronwen van de Boeren waren altoos kr jgshaltiger 4an de mannen Volgens een telegram uit Paardeberg aan Lallan s agentschap dat de meeste bladen weglaten liggen honderden schutters van de Boeren rerscholen in de bedding van de Modderrivier en vuren aanhoudend op de Engelschen die vergeels pogen ze te verjagen Iedereen bewondert den onoverwin FEViLLElOX Vroeg Verwelkl Naar het Duitsoh 4 Eindelylc zocht ik wachtens en wakens moê mijne iegeretede op en sliep tot den morgenstond Ik sliep xelfs zoo vast dat ik niet dan door een herhaald kloppen gewekt werd Toen k de deur o ende stond Kunegunde voor me en verzocht mij uit naam van mevrouw oogenbUkkeüjk naar beneden te willen komen tis mijnheer thuis gtkomen vroeg ik het getrouwe scherpsel Zek T Maar eerst tegen negenen fiwvrouw was juist naar de stad gegaan om öoodschappea te gaan doen Mijnheer had trouwens ook met naar haar gevraagd t scheen of tiij wist dat zij niet thuis was hij had zich een germmen ttjd op zijne kamer opgesloten en wan daarna weer uitgegaan zonder een boodschap voor mevrouw achter te laten Echter had de directrice Uter een brief op de tafel aan haar adres gevonden en zond ze om mij Ik vond Louise op de sola met den geopenden brief m de hand Ze knikte me met verstrooiden blik toe Kom hier Johannes aeide ze met doffe stem Ga Zitten en lees dien brief nu is alles beslist Ik nam het papier en doorliep haastig den nelgken moed van de Boeren en hun buitengewoon beleid dat ook weer gebleken is dooriiien hun verdediging van de Koedoesranddrilt gevolgd is op een uiterst moeilijken tocht waarop de Êugelscbeu de Boeren onophoudelijk lastig vielen De heer Bennet Burleigh seinde Zaterdag het volgende aan de Daily Telegraph omtrent de gevechten in Natal Aan beide zijden wordt met onverminderde kracht gestreden De nieuwe stelling van den vgand is bijzonder sterk en hjj bied met groote geestkracht weerstand aan het opdringen van generaal B uller Donderdagavond was al onze inlanterie de rivier over en ontplooide zij zich in hare verschillende stellingen Zg bivakkeerde onder bedekking der kopjes van Colenso waarvan de Boeren zulk een goed gebruik hadden gemaakt in het gevecht van 15 December Vrijdag stelde generaal Lyttelton s divisie zich aan de rechtertiank voor den aanval op Vóórdat de Britsche troepen instelling konden komen moesten zij een open terrein overtrekken onder het geweer en geschutTuur der Bieren De BriMche artillerie onderbisld een gestadig en hevig vuur van de kopjes en Hlangwane heuvol de kanonnen des vijands antwoordden met groote snelheid Hun geweervuur ratelde den geheelen dag door terwijl ziJ van tijd tot tijd met hnn Vickers Maxmns en Nordonlelts vuurden Onze opmarseh ging bijgevolg langzaam voort toch zeker en de avond viel toen de eerste linie op gevechtsalstand van den vijand was gekomen De Britsche inlanterie had den geheelen dag ware salvo s gevuurd op de Boerenstellingen terwijl de troepen sprongen maakten over het open terrein zag men de Boeren koelbloedig in hnn verschansingen staan om op de soldaten te schieten De Britsche troepen waren onder kruisvuur van de Ireusot kanonnen welker opstelling hoogst moeilijk nit te vinden was De strgd heelt uu reeds tien dagen geduurd generaal Bnller laat echter den vgand geen tijd op adem te komen Van den vroegen morgen tot den laten avond houdt hij hem bezig In een verslag van de Daily Mail lezen wij dat de Boeren Donderdag de Britsche stellingen tweemalen aanvielen doch werden algeslagen waarbg de Engelschen honderd man verloren Vrgdag deden de Engelsche troepen op den rechterflank een aanval Tegen den avond hadden zij nog maar onkele kopjes genomen ten koste van zware inhoud Het was een lange brict en geheel in Speelberg s gewonen belachelijk gezwollen stijl geschreven doorspekt met citaten uit Schiller en Goethe Het was duidelijk dat hij de laatste rest harer liefde had verbeurd Daarom was het maar beter dat hij zich in vrijwillige ballingschap begaf o i eerst din weder te keeren als hij met roem beladen en in staat zijn zou haar eene betere positie aan te bieden O hij wist het wel dat de hoop des menschen dikwijls werd beschaamd Wat is de hoop wat beteekenen de wenschen die de mensch de vergankelgke tu onwetendheid koestert i Maar hij wilde op zijn goed gesternte vertrouwen Zij zou een ttjd lang zijn spoor verliezen maar Akn hoopte hij zou haar rijkelijk vergoeding ten deel worden voor alles wat zij misschien door zijn toedoen had geleden Ten slotte dankte hij haar voor haar hooghartig geduld met zijne gebreken Het genie was nu eenmaal geen gemakkelijke levensgezet In een postcriptum verzocht hij haar hem te verontschuldigen dat hij om zijn plan uit te voeren de reservekas had meegenomen Htj liet haar daarentegen den ganschen fundus constuctus coulissen costumes theaterbibliotheek en zoo zij de onderneming nu zou willen voortzetten zou neef Johannes misschien haar wel ter zijde willen staan Nog een pathetische atcheidsgroet Weer een citaat en toen volgde dit slot Eeuwig je Constantin Ik moet een gezicht gezet hebben als iemand die frambozen eet en eensklaps op een worropje verlieien De stellingen der Boeren worden ook door dezen correspondent sterk genoemd Nattwelöks waren de eerste teekenen van een keeren der krijgskans ten gfanste tan Engelan merkbaar of de uitingen van cha vinisme van hoogmoed van opgewowlen heerschzücht vervulden weder de kolommen der Engelsche pers Feiteiyk is er nog niets andets gebeurd dan dat Kimberley ontzet is en dat Roberts een inval deed in den Vrystaat waarvan het resultaat met den dag twijfelachtiger wordt maar opnieuw is het debat geopend over de vraag welk lot den Boerenrepublieken zal beschoren zgn indien zy worden onderworpen Dit moge nu een voorbereiding zgn van de openbare mewiing het vooruitzicht dat twee onafhankelijke staten die met ïnannenmoed en groote volharding strijden voor hun onalhankeiykheid zullen behandeld worden als wingewesten en van alle politieke rechten worden beroofd zal niet geschikt zijn om de proclamatie van lord Roberts aan de Vrijstaters eenig effect te geven Het bljjkt dan ook dat zelfs deze diplomatie van den Engelschen opperbevelhebber niet in staat is de verbondenen te scheiden Toch laat de Times zich uit Lor nc o Marques het dwaze bericht seinen dat president Ste jn aau president Kruger de aanstaande onderwerping der Yrjjstaters heeft medegedeeld en hem aanraadt vredesonderhandelingen aan te knoopen Het dwaze van dit bericht wordt zelfs in Engeland inge ien Maar de Times hecht er geloof aan De minister van marine Goschen diende in het Lagerhuis de marine begrooting in en zeide dat deze op denzeltden grondslag was opgemaakt als tot dubver De admiraliteit vervolgde hü is zich bewust van den toestand Als zg een mobilisatie noodig had geoordeeld zon z i niet geaarzeld hebben de vloot te mobiliseeren maar de tiJd daarvoor was nog niet geko i en Engeland wordt niet door een zeemogendheid bedreigd Er z jn tpen dat een demonstratie raadzaam is maar op het oogenblik acht de Regeering dit niet het geHtl Er zullen stappen worden gedaan om de vlootreserve te versterken en do Regeering in staat te stellen een klein deel op te roepen in plaats van de geheele seserve Als de nood aau den man komt zal het reserveeskader ook meer geoefend worden in de tactiek De Minister wees er op dat in de zes maanden volgende op de Haagsche Vredesconferentie reusachtiger vlootplannen zich bijt Toen ik zwijgend den briet neerlei zeide zij op vergoelijkenden toon tOch dit doet mij nauwlijka pijnlijk meer aan Ik wist dat het vroeger of later zoo moest komen en ik vind het wertelijk een geluk dat het nu reeds gekomen is Wezenlijk ik ben hem hartelijk dankbaar dat hij mij eene laatste ontmoeting heeft bej paard Ik ben als van een ernstige slepende ziekte genezen zwakjes maar aan de winnende hand Wat denkt ge nu te doen vroeg ik eindelijk Mijn plicht zoo goed ik kan Ik ben wel zoo arm als een kcrkmuis maar de anderen zullen er niet om bloeden iMevrouw zeide ik aarzelend ik weet dat gij vroeger te trotsch waart om uwen oom reken schap te vragen van zijne voogdij Maar nu Zij lachte bitter Te trotsch f Bebte jongen ook vroeger zou ik niet te trotsch zijn geweest te vragen wat mij wettig toekwam Maar wnar niets is verliest zelfs de keizer zijn recht laat staan d in eene arme Stiflsdame die er met een komediant van door is gegaan Doch laten wij met langer over deze onaangename Mken spreken Ik heb gelukkig voor eenige dagen de acteurs uitbetaald Zij zijn nu de ondorneraing te niet gaat er treurig aan toe waar zullen ze midden in den zomer een nieuw engagement vinden Daarom moet de Jundus constructus zoo spoedig mogolijk verkocht en voorloopig verpand worden Mij hierin te helpen is de laatste dienst dien ik van u vraag beste Johannes Maar wat ziet ge mij vreemd aan Johanaei t Gij meent toch uitstrekkende over vele jaren waren uitgewerkt dan ooit te voren de bedoeling was geweest van de mogendheden die vertegenwoordigers naar de conferentie hadden gezonden doch deze groote programma s n over een aantal jaren verdeeld zoodat niet op het totaal maar op de jaarl jksche uitgaven moet worden gelet Engeland s uitgaven ztjn volkomen op de hoogte van de uitgaven volgens deze programma s Wij behoeven ons over deze niet ongerust te maken doch het land moet een oog in het zeil houden om op geiyken voet te bleven met de uitbreiding van de maritieme macht niet alleen van Europa maar ook van de Vereenigde Staten en Japan De afgevaardigde Gibson Bowles was met den Minister eens dat het program voldoende was doch wees op de toenemende kracht der Duitsche partjj in Holland die er toe zon kunnen lelden dat deze party zich van Engeland zou afwenden en zich op een goeden voet zou stellen met Duitschland Dit plan nam reeds eenigen vorm aan en zou kunnen slagen Als dit geschiedde zon dt baluns der maritieme macht in Bïuropa veranderen In plaats van twee vloten zooals nu een Franache en een Engelsche zon er een derde Duitsche vloot zgn bemand met Hollandsche matrozen Verspreide Berichten Fbankruk Een gerechteiyk onderzoek is geopend naar een groep individuen die er hun werk van maakten op het platteland aan tuberculose lijdende runderen op te koopen en het vleesch ten verkoop aan te bieden op de markten in do Pargscbe voorsteden De beesten werden geslacht in een departement waar het geneeskundig toezicht veel ts wenschen overliet Men is van meening dat het Vatikaan den wensch der Pransche regeering om sommige bisschoppen uit hun ambt te ontzetten zal inwilligen DUITSOHLIMD Het achtste nummer van het anarchistische tydschrift Neues Leben is in beslag genomen terwyl de redacteur Gossmann is gearresteerd In het redactiebnreau te Berlijn is huiszoeking gedaan De regeering heeft beslist dat dr Arons privaatdocent aan du Berlünsche universiteit die de sociaaldemocratische stellingen huldigt opgehouden heeft privaatdocent te zjjn mei dat dit alles mij als koud water op t lijf is gevallen Ik was er sedert lang op voorbereid Zij sprak nu van haar voornemen om door een te geven concert een somme e bijeen te brengen ten voordöele van den vadcrloozen troep waartoe de gedeserteerde üaniél en Victorine niet langer behoorden En op het concert wilde zij zelve optreden Zij wist dat de zaal meer dan gevuld zou zijn want haar ongeluk was ti x natuurlijk reeds op aller lippen Zij schuwde de blikken van al die vreemde oogen volstrekt niet Dat haar hart haar had verleid een onwaardige te huwen was een ongeluk geen schande of schuld De uitkomst bewees dat ze hare krachten niet had overschat Toen zij m haar eenvoudig zwart zijden klee4 e met een iwart kanten doekje over de blonde lokken geslagen op het tooneel verscheen zsg ik ik zat op het tooneel aan de piano dat zjj een oogenblik bloosde Maar hare ontroering duurde kort en zij zong de Orpheus ana iets uit de Iphigeme op Tauris en het lied van Mignon met heerlijke innigheid en eenvoud t Was of de nooden des levens die haar hart hadden doen bloeden alechts hadden gediend om haar talent te sneller te doen rijpen De indruk dien zij maakte was zoo overweldigend dat het publiek in bijvalsbetuigingen los brak zooals deze zaal nog nooit had gehoord zells niet bij de schitterendste roUen van deti grooten kunstenaar ITtrdt vrrw gdj