Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1900

lV 4t 10 08 10 40 U 16 10 18 10 17 10 8 10 44 11 07 U 44 bmilc van ziek of bedorven vleesch ia voor goed geheel verdwenen Een openbaar slachthnis biedt ruime slachtplaatsen met gezonde atmosfeer en goede ventilatie atraosfeerbederf kan bijna niet voorkomen zoodat nèch de omgeving nóch het vleesch worden benadeeld De reiniging kan voortreffelijk zgn doelmatige vloeren zijn aangelegd en worden behoorlijk onderhouden de afwatering is zooals die zgn moet Waterbederf behoeft waar nu een goed flltratiestelsel kan worden toegepast niet meer gevreesd te worden Mest en afval kunnen onmiddellijk worden verwijderd naar plaatsen waar ze niemand en niets hinder kunnen doen Voortaan kan het slachten geheel aan het oog der buitenwereld onttrokken geschieden de beheerders van het Abattoir houden een voortdurend toezicht zoodat nn soms voorkomende dierenmishandeling en onnoodige wreedheid bij het slachten uitgesloten zgn Bet slachten zelf kan nu met de grootst mogelijke reinheid en met de beste en volmaakste werktuigen geschieden Schadelijke stoffen en gassen bloed water enz kunnen snel en doelmatig worden afgevoerd I Een belangrijk voordeel waarop wg vooral I de aandacht vestigen is de veel betere en I doeltreffender wgze waarop in een Abattoir I de vee en vleeschkenring kan plaats vinI den Wg beweren zelfs al erkennen wjj I gaarne met dankbaarheid dat de beide keurI meesters der Gemeente hnnne betrekking I met de meeste toewgding en kunde vervnlI len dat alleen by het bestaan van een AbatI toir eene rationeele vleeschkenring mogelgk I is omdat die keuring alleen dan zoowel onI middellgk véör als na de slachting kan worI den verricht En dat is volstrekt noodzaI kelgk sommige ziekten toch zyn alleen bg het levende dier andere alleen bg het doode dier waar te nemen Goede voorschitten op de vleeschkenring alleen leveren geen voldoenden waarborg hoe nauwgezet de ambtenaren met de keuring belast ook hun dienst vervullen zg kunnen niet overal tegenwoordig zgn en bet is bgna een onmogelgkheid fraudes te voorkomen zoolang de slachtplaatsen overal in de Gemeente verspreid zyn Thans wordt de veekenring op enkele uren van den dag op eene door B en W aangewezen plaats gehouden het brengen van het vee van de stallen naar de keuringplaats is lastig en onaangenaam zoowel voor de slagers als het publiek Bekend is het dat het heen en weer drQven geen gunstigen invloed beeft op de slachtdieren Dit ongerief vervalt bg het bestaan van een openbaar slachthuis en keuring kan dagelyks veelvuldiger en geregelder geschieden Nu wordt de vleeschkenring verricht in de slachtplaatsen waar veelal gebrek aan licht en lucht en aan gelegenheid om gebreken van het vleesch nit den weg te ruiI men die keuring soms onvoldoende doet zgn I In een Abattoir ii een inrichting mogeljjk I voor een wetensohappelgk microscopisch en I bactereologisch onderzoek in te stellen onI middellgk na de slachting zooals het nn is I moeten de slagers meermalen de vleeschI deelen bewaren tot dat het onderzoek heeft I plaats gevonden Een goede controle wordt I daardoor zeker niet bevorderd Ook kan in een Abattoir het zieke vleesch door een I sterilisatie toestel dat daar voorbanden is onschadeiyk worden gemaakt en wanneer De directeur bleef ongedeerd Lncch niis naar ziJn cel teruggevoerd raals Jonbert Cronjé en Meijer aan het hoofd die de laaiste wagen escorteerde deed een schitterend effect Het gevolg van den Prina gedeeltelijk te paard gedeeltelyk in rijtnigen gezeten was door zijn prachtige costumes een schoon nummer in den optocht In de sociëteit Casino werden de Prhs on de deelnemers aan den wedstrïd welkom geheeten door een barer bestuurders De gewone toespraken van den Bnrgervaojer van Oeteldonk en dett Prini waarin de toestanden van de geminte wordt geschetst en besproken vonden luiden bijval Onder directie van den componist den heer Theod van Wamel heeft de Muzikale Jachtclub het Oeteldonsck volkslied voorgedragen Hedenavond bezoekt de Prins in de Sociëteit Casino bet Qroot Bal masqué et pare Emiuuni I Het heet dat koningin Victoria zich niet 1 Aan de Mak Ct schrgft mennitKoepang 1 Zeldzaam gelukkig kwam een taaie parel 1 duiker at van bet ongeluk toen hij op een diepte van 30 vadem met zijn luchtpijp tis 1 achen in diep water gelegen rotssteenen v r 1ward raakte en het niet minder dan 2 uren iduurde eer hij opgehaald kon worden I Toen hg zich van zgn duikerkleeding o t I daan had was hj s tijf als een lijk daar hij in al dien tp het gebruik zijner kunstma 1 tige longen bijna geheel had moeten missen I Doch een kwartiertje later kwam hij bij 1 en vroeg om zjn pgp kort daarop deed I hij verslag van zijn avontuur 1 Toen hg den bodem der zee bereikte n b 89 vadem vond bjl de schelpen zeur I verspreid en moest hy verre wandelingen 1 doen om ze te verzamelen Zoo kwam hij 1 ongemerkt onder een uitstekenden rotssteen waar de schelpen voor bet oprapen lagen Toen bil zich met een vollen zak liet ophalen zwommen een massa baaien om hem I been doch durfden hem in zijn zeer lompe I witte gntta percba kleeding en een koperen I helm niet aan Op een vraag van een zijner I vrienden waar hg in die benauwde oogen I blikken wel het meeste om dacht luidde zgn I antwoord niet aan den dood maar wel aan I de lieve dames die mooie paarlen dragen I en aan de menige borrels die zijn vrienI den wellicht zonder hem zouden verorberen I Het is toch ongelukkig meent het blad I dat de meeste parelduikers bun met levensI gevaar verdiende centen bijna speciaal aan I dranken en pretmakerg verdoen Een goede I inlandsche duiker toch verdient minstens I f 100 smaands en heeft buitendien alles I vrij aan boord Abattoir te Gouda Vervolg I II Welke zijn nn in t algemeen de voor 1 deelen aan het hebben van een openbaar slachthuis verbonden I Na de vermelding van ernstige gebreken I aan particuliere slachtplaatsen eigen springen 1 de voordeden welke een openbaar slachthuis 1 aanbiedt van zelf in het oog I Een Abattoir brengt samen alles wat tot dusverre overal in de gemeente verspreid was alle slagers vinden in een openbaar slachthuis in de meest mogelijke volmaking bijeen wat tot de uitoefening vanhunbedrgf geéischt wordt en waarvoor de zorg vroeger op ieder hunner afzonderlijk rustte Juist zii op wie die zorg het zwaarst drukt nl de kleine slagers komen bg de oprichting j van een abattoir dadelijk in een gunstiger toestand Een openbaar slachthuis is een inrichting ten bate zoowel van de slagers als van de vleesch consumenten Voor de eerste I treedt slachtdwang de verplichting om in I het openbaar slachthuis te slachten verbonden I met verplichte vleeschkenring in de plaats I voor zorg voor een eigan slachtplaats stallen I werktuigen enz voor de laatsten de con I sumenten komt nn volkomen zekerheid dat I het vleescb bun voedsel aan de strengste I cischen beantwoordt welke de gezondheids I leer kan stellen het vroeger bestaande ge I vaar voor ziekten veroorzaakt door het ge wil laten overhalen naar Bordighera te gaan 1 Z i moet hebben gezegd dat het in de tegenI woordige omstandigheden baar plicht it in I voortdurende aanraking met haar miniij ers I te blijven 1 De separistiscbe beweging in Catal nië 1 neemt in de laatste dagen een dreigenden I keer Lnidrnchtige betoogingen worden ge 1 honden in de achonwbnrgen en op vergade I ringen waar men de Spaausche vlag er I schenrt Te Barcelona is een geheim ba 1 taillon opgericht dat de unilorm der Ca I baansche opstandelingen draagt I Gemengde Berichten In het jongste nummer van het Politieblad 1 wordt voor Kampen gevraagd een dienaar I van politie 2de klasse De sollicitanten moejten zijn minstens 175 meter lang Z o staat hot er precies I Men schrijft De afdeeling Patrimonium te Knijpe had I gelden bij particulieren ingezameld om dezen 1 winter werk te verschaffen Echter werk 1 verschaffing was dezen winter niet nood g 1 en de gelden worden nu voor een volgenden 1 winter bewaard I Hieruit blijkt duidel k dat de werkloos 1 beid in Friesland begint af te nemen do r I de ontginning van woeste gronden enz 1 Lucoheni de moordenaar van de Keizer n I van Oostenrijk heeft een moordaanslag ge pleegd op den directeur van de gevangen s te Geneve Het geval is op verzoek van de kantonnale regeering tot nn toe geheim gehouden Het gebeurde als volgt I Zondag voor een week ontvluchtten tw e gevangenen nit cellen naast die van Jjuccbeni I gelegen zij werden echter den volgeuden I dag reeds weer in Frankrijk gearresteerd I Maar ten gevolge daarvan werden de regleI menten verscherpt De anarchist was daar I zeer verontwaardigd over op ruwen toon I viel hij zijn cipier erover lastig Dinsdag verlangde hij den directeur te spreken b j werd in diens bureau gelaten en toen vroeg hij of het waar was dat biJ in t vervolg alle weken nog maar één boek te lezen zou krijgen De directeur bevestigde dit Luccheni toonde zich zeer boos hiJ werd in ziJn cel teruggebracht Drie uur daarna bombardeerde hij heftig op de deur van zijn cel h wilde den directeur nogmaals spreken Oïnieuw werd hiJ in t bureau gebracht herhaalde er zijn vraag omtrent het boek n toen bet antwoord was Ja zoo is en zoo blijft t werd hfl grof t zal uw berouwen als u mü mijn verzoeken niet inwilligt beet bij den directeur toe En toen deze zich ei en omdraaide sprong Luccheni op hem af met een soort ileinen dolk naar hem stootend Gelukkig kon de direcieur den stoot naar zijn hart afweren er ontstond een korte worsteling waarop de gevangenbewaarders toesnelden den directeur ontzetten en zijn I aanvaller ontwapenden Het wapen bleek te I ziJn een sleutel om blikken mee open te I maken vlijmscherp geslepen en voorzien van een loeren handvat Men schrijft uit Den Haag In het laatst van het vorige jaar werd op den Eijswijkschen weg een man door de stoomtram aangereden De armoedig gekleede persoon werd in het Ziekenhois opgenomen waarnit by dezer dagen is ontslagen Gedurende zijnen verpleegtijd kon niemand met den verwonde spreken want niemand verstond hem Alle mogelijke moeite werd ook na zijn herstel door de politie aangewend om met den vreemdeling een gesprek te voeren maar niets baatte op alle vragen antwoordde hjj met een vreemdklinkend yes Een bezoek biJ de Tnrksche ambassadeleverde geen resultaat op evenmin als depogingen om den man in het Hebreeuwscbtoe te spreken Men bracht hem naar Leiden waar verschillende professoren trachtten met den man te spreken Een hunnerprobeerde t achtereenvolgens in elf talen maar niets hielp Steeds herbaalde de on 1 dervraagde zgn eentoonig Yes 1 Eindel k slaagde een particulier te Leiden 1 dr Herzsohn er in zich eenigszins verstaan 1 baar te maken en eenigê bijzonderbeden 1 als naam geboorteplaats ouderdom enz nz 1 van den vreemdeling te weten te komen 1 Heel gemakkeiyk was dit interview niet I Na twee en een balt uur en nadat erb na I een kast vol boeken aan te pas was geko men was men zoover dat men thans weet I dat in den avond van 27 December 1899 op den Uüswijkschen weg alhier door de 1 tram is overreden de 45 jarige Syriër Cba I lil Atiïjije geboren op den weg naar Beiraet 1 Dê man sprak een Arabisch dialect w ar I door t vooral moeilijk was hem te verst an 1 en zgn schrift bestond nit lastig te ontcg 1 feren krabbeltjea en hanepooten Nadat eerst te vergeefs getracht is den man te Eotterdam op een naar zijn geboorteland varend schip te krijgen is de vreemdeling over ds Belgische grenzen gebracht Uit s He rtogenbosch meldt men van de carnavalsfeesten van gisteren nog nader Gedeeltelijk begunstigd door goed weder trok gisternamiddag de Vastenavond optocht door onze stad De optocht uit 29 nummers bestaande was in èén woord gezegd prachtig en overtrof verre die van vorige jaren De praalwagens waarop Prins Carnaval en de presidenten Paul Kruger en Steyn waren gezeten waren vooral schoon De groep Transvaalsche Boeren met de gene 11 18 OIl A Ee TlKDil i n U l fLUm ll 11 88 1 07 ll 14 11 80 11 81 11 8 11 IS f 1 84 n 10 10 10 87 10 17 f 10 84 lO Sl f 10 40 10 81 8 17 8 88 7 8t 8 08 8 10 8 17 8 S M U 7 14 S 67 4 J9 4 48 4 8t 8 1 i 09 8 18 L 9 88 lJSir werM l ÜET WtaWl st 1899 1900 V m g OC b TW v r wl L 1 9 18 88 i S tl 8 8 19 9 CB 9 SJ 7 0 J S8 8 19 dooi 7 97 7 I 7 41 I 80 7 0 8 11 9 08 roadn JtéordreoM Hianwerlrerk a peUe aotterdun M BotterdamD P Botl rd m B 4 08 4 18 f 8 80 3 11 48 11 84 9 88 9 46 P lO l 10 11 8 40 80 7 88 4 87 4 S8 5 18 L 8 0 8 r 9 8 10 08 10 16 1 8S 9 10 8 10 11 10 10 EOTTKEDAM SOBPi Ti iUiu du DlMd W AUmh 1 U klu Bite biili M n f Op i tr i n ijjii ZmH lluslm n Dludit aJMgwl nton tliibrtto tM i 8 H Tertajtb Ugw tolm nuktf È g HolUiAA Spwe J ilw ftU I W jl 1 66 9 05 M 49 1 J OS J 01 9 8 11 8 88 S 4II U 8 1 8 11 80 11 87 7 8 Bottardun Beun Rotterdam D P ioltordam M 0 p lle Nl uworkerk Hooidiedil Boida 8 17 8 J7 6 84 8 41 8 47 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 7 16 11 16 9 8 9 40 11 86 8 40 7 68 6 10 1 88 10 19 48 8 88 6 08 6 14 8 80 4 48 4 6 6 04 S ll 6 17 10 89 10 86 8 18 0 4 09 4 84 S 06 8 14 9 00 9 88 ItanluW Of JM iKip ta t 6 19 7 44 All 1 H C l W 6 46 6 6 7 69 8 80 8 99 9 13 B U 8 11 S 88 P 1 41 8 48 1 6i 40 9 18 9 67 10 1 11 16 11 18 11 80 I 11 1 11 6 10 18 10 4 11 4 18 i o n ïi v 46 4 ironi6 7 1 7 16 8 09 8 41 9 11 7 81 8 68 I 7 48 f 8 01 9 14 8 07 8 86 9 19 9 89 tormhaiMB Moerlipelle BootemoerZegwM d M 5 S lO OO 1 4 lIoLU 1 41 W46 7 6 6 8 16 4 7 4S 9 48 10 19 9 49 10 08 10 1 1 18 0 1 i 10 46 e O 1 I A A MSTZRDAH i nn4 h it 6 9 8 09 8 1i 88 10 1010 t711 08 10 1 8 8 l 4 6 09 86 8 16 VI 9 88 9 80 0 3 mit W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 11 48 12 671 68 8 88 4 16 4 67 60 6 68 9 0010 01 O lOiO O 1 4 lilmtO 8 1 O 9 18 10 16 11 09 1 08 l ln 1 09 8 41 4 80 11 08 9 1810 8 10 11 10 8 U8 00 10 661 10 81 10 48 io 1 1 8 S5 8 88 7 10 7 18 8 48 7 8 6 k t t 8 86 7 16 8 88 9 18 9 46 1 16 11 00 11 1 10 I 8 16 8 814 4 80 7 6 8 10 0 46 km W 6 4S 60 7 86 8 10 8 EO 9 80 10 0011 80 11 18 1 080 i U 8 80 8 46 6 0 16 7 80 8 16 10 00 I Inuil 7 17 7 84 8 18 84 11 18 10 l 11 611 08 84 8 88 4 17 4 18 6 47 7 61 8 14 li 11 10 o 4 7 60 8 18 M7 5o 10 19 10 6 11 11 1 16 8 7 4 8 4 M uoad Oudaw Wo d Utrwkt UtrMht Woacdw Oadew Ooada 86 JJ 40 8 4 6 18 ll sJ Ml 74 878 87 7 1074 10 1 ri 4 11 81 1 11 8 0 8 60 04 8 18 0 40 10 00 10 84 10 64 7 68 9 19 9 tl 49 8 1 10 01 10 88 11 10 8 17 8 66 7 68 8 81 8 4 9 10 10 16 10 18 11 88 11 01 1 87 8 08 8 80 8 69 4 48 6 88 U S 18 8 68 8 14 10 8 11 66 11 17 4 11 7 U 6 S0 7 08 8 88 10 4 li 86 4 8 7 8 80 t ll 7 17 8 8 9 01 U 10 11 10 11 11 11 81 1 0 8 40 8 18 4 48 6 10 8 10 7 11 7 61 het definitief is afgekeurd zoodanig worden vernietigd dat alle gevaar voor besmetting voor goed verdwynt evenals de mogelijkheid dat afgekeurd vleesch nog voor het gebruik geschikt wordt gemaakt Aan een Abattoir zgn behooriyk ingerichte veestallen verbonden zoodat ook deze nu in verschillende buurten der Gemeente gelegen kunnen verdwgnen en daarmede de last en hinder welke zulke stallen veroorzaken De volkomen rust waarin het vee nu voor de slachting kan worden gelaten heeft een zeer gunstigen invloed op de hoedanigheid van het vleesch Waar doelmatig gebouwde stallen zgn wordt ook de isoleering van ziek besmet of verdacht vee gemakkelgker Een merkwaardig verschijnsel die zich overal in het buitenland en ook reeds hier te lande heeft voorgedaan is de invloed welke openbare slachthuizen op de slagers zelf hebben Het is een feit dat de scherpe concurrentie tusschen hen zich daar waar een Abattoir bestaat in eene aan alle betrokken partgen voordeel brengende richting gaat bewegen De slagers die dandagelgks in elkanders nabijheid moeten slachten oefenen zoodoende onder elkander eene voor het publiek zeer gewenschte controle uit zg beginnen te concnrreeren om vleesch te leveren van zoo goed mogelgke qualiteit zelfs door aankoop van beter soort slachtvee Eindelgk moet nog all een voordeel verbonden aan een openbaar slachthuis genoemd worden het verdwgnen van eene bg den tegenwoordigen toestand bestaande onbillgkheid welke gelegen is in de wgze van dekking der kosten der keuring zooals die nu geschiedt Waar een Abattoir is zullen die kosten de keurloonen worden voldaan onmiddellijk door de slagers zelf en begrepen zgn onder de algemeene kosten welke door hen voor het gebruik van het openbaar slachthuis moeten worden betaald Hetspreekt wel van zelf dat de slagers die kosten zullen verhalen op de vleeschgebrnikers omdat die kosten een element vormen bg de berekening van de door hen vast te stellen vleeschprgzen Wat gebeurt thans f De keurmeesters van het vleesch zgn plaatselgke beambten en worden door den Kaad benoemd Meestal zgn een of meer hunner geëxamineerde Kgksveeartsen in ieder geval behooren zg deskundigen te zgn onafhankeigke menschen hoog genoeg staande om zich buiten allen invloed van veehouders handelaren on slagers te houden Zelfs in die gemeenten waar keurloonen worden geheven is het totaal dier loonen niet voldoende om keurmeesters behoorlgk te bezoldigen Maar in vele gemeenten en zoo ook hier te Gouda worden geen keurloonen geheven zoodat alle keuringskosten moeten worden voldaan nit de publieke kas d i door de belastingschuldigen Dat onder die belastingschuldigen velen zgn die zelden of nooit vleesch eten weet ieder en juist hierin schuilt de groote onbillgkheid waarop gewezen wordt de vleeschgebrnikers behooren zelf hen te betalen die de hoe danigheid van hun vleesch keuren Waar een Abattoir bestaat wordt dit werkelijk gedaan Wij meeneu hiermede de onbetwistbare voordeelen aan een Abattoir verbonden te hebben uiteengezet en leggen er nogmaals den nadmk op dat een behoorlgk toezicht op den publieken gezondheidsdienst zonder Abattoir schier niet mogeiyk is In werkeIgkheid bevredigt een openbaar slachthuis alle de betrokken partgen volkomen de ingezetenen der gemeente de slagers de consumenten en in zekeren zin zelfs het slachtvee III Welke zgn nu de beweerde nadeelen Wy zeggen beweerde nadeelen want in werkelgkbeid zjjn er geen nfideelen aan een openbaar slachthuis verbonden Zelfs de grootste tegenstanders weten overal en altgd slechts één enkel zoogenaamd bezwaar te noemen nl het finantieel bezwaar zy beweren dat een Abattoir een blgvende flnantieele last voor de gemeente zou zgn betwgfelen de rentabiliteit van een slachthuis zeggende dat hoe gewenscht de oprichting daarvan uit een sanitair oogpunt ook zyn moge de op en inrichtingskosten en het onderhond voor de gemeente een blgvend bezwaar moeten opleveren Te gelgk wordt dan nog de vrees geuit dat het vleesch in prgs zal stggen Het eenige het Snantieele bezwaar wordt dan onoverkomelgk geacht Wat is daarvan nu waar Zooals in den aanvang werd gezegd de vraag of openbare slachthnizen door eigen inkomsten in stand knnnen worden gehouden wordt m zgn daar aangehaald geschrift door Gust Kjerrulf behandeld Blgkens de elders en ook reeds hier te lande opgedane ervaring kan een openbaar slachthnis worden opgericht onafhankelgk van den staat van de gemeentekas de geheele op en inrichting en t onderhoud behoeven aan de gemeente niets te kosten de Ahattoir quaestie is geenszins een flnantieele qnaertie En dat dit zoo is blgkt wel het best uit het feit dat in die landen vaar de wetgever aan de plaatseiyke besturtn het recht gaf om de verplichte alachtiag en vleeachkeuring in te voeren die besturen zich gehaast hebben om tot den bouw van slachthuizen over te gacn Trouwens de zaak spreekt eigeniyk van zelf Terwgl toch bg alle andere ondernemingen het sncces van te voren onzeker biyft wy wyzen waar het gemeentelgke ondernemingen betreft op gasfabrieken telephoon tramwegen en dergelgke omdat het vermoedelgk aantal abonnés vooraf onbekend is staat de rentabiliteit van een Abattoir van den beginne af vast Aan zulk een inrichting behoeft geen risico verbonden te zgn omdat reeds bg voorbaat over alle noodige gegevens beschikt kan worden Het bevolkingscgfer en de gemiddelde toename van dat cgfer zgn bekend ook het vleeschverbruik in een bepaalde gemeente staat vast in verband met deze gegevens blgft dus alleen over de abattoirrechten d z de rechten door de gemeente te heffen voor huur van de slachtplaats in het slachthnis voor het gebruik van werktuigen voor de hulp bewezen door bet aan het slachthuis verbonden personeel beneyens voor keurloon vast te stellen De hoegrootheid dier rechten wordt bepaald door het aantal en slachtgewicht der slachtdieren in verband met het bedrag dat vereischt wordt tot dekking van de kosten welke ten laste der gemeente komen En dat bedrag de jaariyksche uitgaven aaneen Abattoir verbonden hangt af van de grootte van het oprichtingskapitaal rente en aflossing van dat kapitaal de bedrgfskosten en kosten van onderhoud benevens van de toe te leggen salarissen De Abbattoir rechten welke nn geheven zullen moeten worden ten einde de even genoemde totaal kosten te dekken zullen dus grootelgks verband houden met de wgze waarop iedere gemeente haar slachthuis inricht en in t algemeen deze zaak ter hand neemt Veel zal dus afhangen van den omvang der gemeente lleen in zulke gemeenten waar niet voldoende wordt geslacht zou de oprichting van een Abattoir eene onmogelgkheid zgn Van daar ook dat de tarieven der abattoir rechten in de verschillende gemeenten ook verschillend zgn hoofdzaak is dat de inrichting zoo eenvoudig mogelgk worde gemaakt dan kunnen ook de heffingen zoo laag mogelgk zgn Uit een en ander blgkt dat de gemeente zelf niet anders heeft te doen dan gebruik makende van haar crediet het kapitaal voor open inrichting benoodigd byeen te brengen Evenzeer blgkt dat volgens de gegeven voorstelling het Abattoir en de exploitatie daarvan niet betaald worden door ie belastingschuldigen maar door de vleesch consumenten van wie do slagers de door hen betaalde reebten met inbegrip van de tot nu toe flit eene daartoe niet bestemde bron geputte keurloonen terug erlangen juist zoo als zg nn reeds hunne bedryfskosten op de gebruikers verhalen En anderen dan de gebruikers behooren in geen geval te betalen Blgkens een onderzoek door den meergenoemden Gust Kjerrulf ingesteld bg de besturen van 322 Doitsche gemeenten was de opbrengst van het Abattoir in 309 gemeenten van dien aard dat de kosten van oprichting en exploitatie werden gedekt van de 13 overige gemeenten badden eenigo niet op de gestelde vragen geantwoord eenige verzekerden dat de openbare slachtinrich tingen nog te kort in werking waren om tot een bepaalde conclnsie te kunnen komen Het aangehaald onderzoek constateert verder dat in tal van kleinere Dnitsch steden abattoirs zelfs winst afwerpen ofschoon het zg hier reeds gezegd het behalen van winst bg gemeentelgkeabattoirs niet het doel behoort te zyn In Duitschland wordt zelfs tegen het maken van winst gewaakt Terwyi dit in de Zuid Duitsche Staten geschiedt door bepalingen opgenomen in de plaatselgke verordeningen bestaat in Prnissen reeds sedert 1868 een algemeene wet in 1881 gewyzigd het z g Schlachthausgesetz Volgens die wet mag de som der te innen abattoirrechten het totaal bedrag noodig voor rente en aflossing van het oprichtingskapitaal en voor onderbond en bedrgfskosteu der inrichting niet overtreffen De Pruisische wet geeft dus den gemeentebesturen het recht de abattoir rechten zóó te bepalen dat alle uitgaven worden gedekt benevens 5 pCt van het oprichtiiigskupitaal en 1 pCt voor aflossing Sedert 1893 mag 8 pCt voor oprichtingskapitaal worden berekend en eventneele winst worden behouden Maar hier worde nogeens herhaald dat winstbejag nimmer eenbgoogmerk der onderneming mag zgn wanteven ongepast als het is de niet vleescbge hmikers in den vorm van belasting de bezoldiging aan keurmeesters te doen betalen even onbehoorlgk zoude het zgn de vleeschgebrnikers door te hoog gestelde abattoirrechten te belasten ten voordeeie der belastingschuldigen j Wat nn Nederland aangaat de Gemeentewet huldigt in Art 264 het beginsel dat bg het exploiteeren van openbare gemeentewerken en inrichtingen het behalen van voordeel behoort te zyn uitgesloten waar zg zegt dat rechten en loonen en andere gelden ter zake van het gebruik of genot van openbare werken en inrichtingen waarvan het gebruik by de wet of verordening is voor geschreven of waarvan de opHchting en instandhouding door de wet aan de go meente is opgelegd worden tot geen hooger bedrag goedgekeurd dan vereischt wordt tot dekking van de ten laste der gemeente komeiiJe kosten van die werken of inricb tijigen Verder wordt het recht der gemeente om tot dekking van uitgaven voor door hare zorg tot stand gekomen inrichtingen gelden en rechten te heffen in Art 238 Gem wet onverkort gelaten Gezegd be ginael is volkomen juist en zal ook bg oprichting van een openbaar slachthuis zuivere toepassing vinden Dan toch geelt de gemeente aan de slagers alles waarvoor zg eigenlgk zelf hebben te zorgen zg geeft dat zelfs beter en meer want de gemeente maakt nu voortaan de uitoefening van het slagersberoep minder govaarlgk door de meerdere en betere hulpmiddelen welke zy in staat is te verschaffen den consumenten geeft zy de zoo hoog noodige sanitaire waarborgen door een afdoend geregelde keuring De vraag Wordt het vleesch duurder ten gevolge van het verplichte slachten en de verplichte keuring in een openbaar slachthnis knoopt zich aan het voorafgaande vast Telkenmale wanneer zoowel in het buitenland als hier te lande de oprichting van Abattoirs ter sprake kwam is de vrees geuit geworden dat ten gevolge van het heffen van abattoir rechten slachtrechten en keurloonen de prys van het vleesch zou stygen Door velen wordt zelfs als aen vaststaand feit aangenomen dat de te duchten prysverhüoging van dien aard zgn zal dat het vleesch buiten het bereik van minder bemiddelden zal vallen Naar de gegrondheid dezer bewering is eveneens door Gust Kjerrulf een onderzoek ingesteld geworden en hy bewgst in zgn rapport hetwelk in de voornaamste plaats antwoord geeft op do in den aanhef gestelde vraag zich beroepende op de ervaring in Duitschland opgedaan zeker wel bet meest krachtige bewgsmiddel dat stgging der vleeschprijzen ten gevolge van de oprichting van een Abattoir niet te duchten is Kjerrult s bewgs steunt op de ondervinding van 388 Duitsche steden waar de slachthnis quaestie is opgelost Van dia steden hadden 83 steden 500 5000 inwoners 102 6000 10000 67 10000 15000 32 15000 20000 37 20000 BOOOO 77 meer dan 30000 Van de 388 gemeentebesturen verklaarden 3 il dat de verplichte slachting en vleeschkeuring de vleescbpryzen niet hadden doen stjigon In 22 steden steeg de prgs hoewel zeer gering terwyi somtgds dan nog het Abattoir voordeel afwierp Maar werd er onmiddellgk bggevoegd die geringe stgging is veroorzaakt door andere meestal plaatselgke ombtandigheden geheel buiten de ahattoir quaestie gelegen In ieder geval was dan toch de hoedanigheid van het vleesch verbeterd In verscheidene gemeenten was zelfs de prgs gedaald en overal werd een relative prysvermindering waargenomen doordat de qualiteit van het vleesch als gevolg van de verplichte keuring er op vooruitgegaan was Duurzame stgging der vleeschprgzen is trouwens wel niet goed denkbaar daarvoor zorgt de concurrent Te Rotterdam is nimmer iets van prysverhooging na opening van een Abattoir gebleken te Amsterdam is zelfs omdat de kleinere slagers voortaan beter kunnen concnrreeren de prgs gedaald en de qualiteit verbeterd Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 26 Februari 1900 Gisterenavond had in do Sociëteit Ons Genoegen het gewone jaarlgkscho bnlmasqné plaats dat evenals altyd druk bezocht werd en waar eene gezellige geest heerschte Heerscht Prins Carnaval in andere streken eenige dagen achter elkaar hot bestuurder Sociëteit Ons Genoegen tracht ons die dit hier missen dat te vergoeden en het haar leden zoo aangenaam mogeiyk te maken Door het uitloven van een zestal fraaie prijzen wekt het allen op de costumes zoo fraai mogelgk te maken Wg zagen dan ook verscheidene aardige maskers en de jury benoemd voor het toekennen der pryzen had voorzeker geen gemakkeiyke taak Eenstemmig evenwel waren zg bg de bekroning Aan de dame die door haar sierlgk kostuum uitmuntte de pierrotte werd eene prgs toegekend dan aan den heer die het sierlgkst kostuum droeg den clown De prys voor heer en dame werd behaald door de dame met de Ansichtskaarten en den beer met het postzegelkostnum De prys voor de dame in het meest komische kostuum werd behaald door oude Sientje en die voor den heer in het meest komische kostuum door den wafelbakker De groepprgs werd toegewezen aan de drie negers die zoowel door kostuum als door mimiek en hoogst verdienstelgk spel op cither en gnitaar veel sncces hadden Onder het spelen van het Transvaalsche volkslied werd voor de negers een collekte gehouden ten bate der Transvaalsche Boeren De ontvangst f 15 04 zal ten bate van de nagelaten betrekkingen der Boeren gestort worden Twee dames gemaskerd als zusters van t Koode Kruis hielden daarvoor een collecte die f 14 67 opbracht De Kegelclub Hond Plank te Gouda zal by gelegenheid van haar drie jarig bestaan een nationaal Kegel Concours houden van Zondag 6 tot 20 Mei e k op de b nen van bet Hotel en Café Reatanrant de Roniegn Dit concours zal bestaan uit Korps Konings Personeeleen Vrgebaanswedstrgden en beloofd in alle opzichten schitterend te zgn Bg Kon Besl is de kapitein G P van der Garden van het 6e regiment infanterie met ingang van 1 Maart op pensioen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op f 1369 sjaars Voor het examen in de nuttige baiidwerwerken gister te sGravenbage gehouden is o a geslaagd mej A Breebaart alhier De beer L C Kerskergen die gister td Leiden tot doctor in de geneeskunde bevorderd is verkreeg dien graad met lof Stolwijk In de gisteren gehouden raadsvergadering is met algemeene stemmen besloten om het subsidie van t 3000 verleend voor den aanleg van een stoomtram Gouda Schoonhoven met f 1000 te verhoogen BBRaAMBAOHT Auu deu heer D T Blanken alhier is voor f 51 998 gegund het bouwen van 22 arbeiderswoningen en 3 woonhuizen te Hoek van Holland Lekkerkkrk De Kiesvereeniging Gemeentebelang alhier is opgeheven De leden sloten zich aan bg Lekkerkerk waar in het bestuur werden gekozen de heeren J de Jong en H de Vos Kbiup£ii a d IJsEL Aangezien de openbare lagere school alhier te klein wordt voor het aantal leerlingen is het noodzakeiyk er een lokaal bg te bouwen In de eerstvolgende vergadering zullen de plannen aan de goedkeuring van den Raad worden onderworpen Hebt uwe naasten lief gelijk u zelve Niet altyd wordt door ons aldus gehandeld en bengden wg onze naasten wanneer het hun goed gaat Er zyn evenwol toch nog uitzonderingen en het is ons aangenaam hieronder een treffend geval van menschlievendheid te vermelden Juffrouw Damhuis wonende te Enter Overyssel schreef ons onlangs dat zy van haar 20ste tot haar 33ste jaar steeds Igdende was geweest Zonder evenwel eene bepaalde ziekte te hebben was zg Insteloos afgemat hare gewone werkzaamheden waren haar tot last vreeseiyke hoofdpy nen tergden haar nog bovendien zóó zelfs dat zg ofachoonln de kracht des levens zgnde den dood als een uitkomst voor haar bitter lyden had beschouwd eene algemeene zwakte had zich van haar meester gemaakt Alles had zg hiertoe reeds aangewend doch niets mocht baten tot dat haar op toevallige wgze eenige wondervolle genezingen ter oore kwamen van personen die Igdende geweest waren zooals zg leed zy besloot dit reddend middel ook te probeeren en thans na eenige weken van behandeling schrgft zy Nog nimmer heb ik my zoo gezond gevoeld sedert ik met het Juffr Damhuis volgens portret gebruik der Pink Pillen van Dr Williams ben aangevangen met lust verricht ik myn dagelgksch werk en myne buurvrouw die eveneens lydende was en mgne wederop standing ziende vroeg mg naar de oorzaak en op mgn aanraden is zy ook met bet gebruik der Pink Pillen aangevangen zg gevoelt reeds de goede uitwerking en weldra zult gg ook hare genezing kannen bekend