Goudsche Courant, donderdag 1 maart 1900

Donderdag 1 Maart 1000 38ste Jaargang i o 8133 IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefuou M De Jit ve dezer Courant geschiedt dagel ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pi ijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN T lehM H tt ADXERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meeir 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd S es I maken gelijk V de mjise openljjk knnt verkondigen Gaarne ben ik bereid aan belangstellenden de gewenschte inlichtingen omtrent mjne ongehoopte genejing te geven Verkrijgbaar A 1 75 Gld de doos en 1 9 de 6 doozen bij J H I SüABitii 27 steiger Rotterdam hoolddeputhonder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Het bloed z jne kracht hernemende geeft nieuwe sterkte aan het organisme door de spieren ie versterken gaat men deze storingen tegen die de oorzaak z jn van zooveel lijden Vele ziekten zijn verschuldigd aan de verzwakking der spieren en van het bloed en worden genezen door oen spierversterker zoo werkdadig als de Pink Pillen Bleekzncht bloedarmoede ataxie locomotrice rhenmatiek verlamming algemeene zwakte bjj de vrouwen en mannen door lichamelijke en geestelijke overspanning Ook echt verkrijgbaar voor öonda en omstreken bij Wolff Co West Haven 178 nieuwe Voorjaar eu ZonierstolTen VOOR MEEM KLEEDING A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDAreleplt o n Mo 31 Beurs van Amslerdam Vikn glotkr8 81 81 88 98 8 lOOV 98 88 88 i 8 88U J4V 88 Va 86 96 101 67 67 98 l 100 84 é 80 81 681 486 851 10 S04 164 86 118 110 0 8 lU 10 184 886 100 68 86 181V 7 98 100 100 U4V 141 68 106 74 7 ft t04 86Ï Vk 4u i y ï 160 ito 108 j 10 i 98 100 117 117V 101 84 85 1 FKBEUARL l HIMMAICD ü rt Ned W S J i dilo dito dllc 8 dito dito dito 8 Hoi aia übl Oou ll l8Sl t8 4IlALILlnlchrijTilig 188181 5 Oonin OU in papiar 1888 t dito in lilier 1868 tFOHUMI Obl met coupon 8 dito tiokel 8 Bnujil Obl IJunenl 189 i i dito Oeooni 1880 4 dilo bij Kotbi 1888 4 dito bil Hop 188II tO 4 dito in gond Imn 1888 8 dito dito dito 1384 5 Bmxii Ferpet aobuld 1881 4 Tnuu Qepr CanT Iaën 18 0 4 G9 £jiBea wg £ Mfie D Gee le nin aenaO ïuiBAr Rp T oblg 18 s UiilGO Ob uit Bob 1890 riKBEDiLA Obl 4 onbep 1881 AvRlkDU Obligatien 1886 8 Eoniu 4M Btad leeu 1884 8 NiD N Afr Uinde a uod Anndab Tab Mu Cerliloatea Deli MaalMbapp dito Am Hypotheelb pandbr 47 OuU il j der Voratanl aand Or Hypolbeakb pandbr 4Vi Nflderland flbs bank aand i Ned Handalmaatach dito I N W k Pao Hjp b pandbr 8 Bolt Hypotheekb pandbr 4 Utr HypotbMkb dito 4Vi OoniN Ooit HoDg bank aand Rmi Hjpotbeekbank paadb 6 Aiiniti Equi hjrpoth pandb 4 Uaiw L O l r Litn eert 8 SiD Holl lJ Spoor Mü a nd Mg tct £ xpl T St Spw aand Ked Ind Spoorvegm aaud Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dilo 1881 duo 8 iTun Spoor 1887 88 A Eobl 8 Zuid Ital Bpwmij A H obl 3 PoLIH Waraobau Weeneuaand auiL Or Ru BaltiKbe dito aand Vaitowa dito aand 6 Iwaag Pombr dito aand 6 KuTtk Oh Aiow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 I Amibua Com Pao 8p Mij olil 8 Ohie fc North W pr O aand dito dito Win 8t i eter obl 7 Denier fc Rio Qr Spm eert v a nKnoia Central obl iu good 4 Louiar k NaihiillIOert r ailnd Meiiro N Bpw M Jehip o 8 Min Kan r 4pOt tre aand N Tork Onta o k tteat aand Fenn dto Obio oMi I Oregon Calif Ie hjrf ia goud t 8t Paul Minn liManit ob U n Pao Hoof lun ob ig 8 Veemarkt te Rotterdam g Dins lag 37 Februari 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prij dilo dito LiiiO Col labjp OS OlKiDi OaD 8outb Chert aan I VlK 0 Eallw fcNa leb d 0 0 Amiterd Omndni Mg aand Botterd Tra i ei Ma iU iand NiD Stad Amiterdam akkdl I Stad Rotterdam annd 8 BlLOll Stad Antwerpen 1897 Btad Bruaul 1888 i Hoil8 Thei aRognllrG iMh 4 OoRin Stuldraoig 1880 8 K K Ooal B Cr 1880 8 Srun Stad Madrid 3 U88 NlD Ver B l Aib Bpo l onrt zen waren voor i kwaliteit 33 ie kwal 30 3e kwaliteit a cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 39 3de kwaliteit 37 3de kwaliteit 35 cent per halt Kilo Stieren en nuchtere Kalveren goed aangevoerd Vette Varken goede aanvoer ie kwaliteit 30 3e kw 19 3e kw 18 cent per half Kilo De handel was m vette kalveren prijshoudend vet vee en vette varkens werden tegen iets lager pn Ungzaam van de hand gedaan stieren minder in prijs BnrgerlUke Stand GEBOREN 24 Febr Agnes Johanna Maria ouders M J Reurings en M G Knapen Wilhelmioa ouders P van der Starre en J P van Beede Pieter Hendrik ouders L Edelkoort en A M T Walet Johanna Wilhelmina ouders J Bennis en J Broekhuizen Pieter Karel ouders H van Maaren en J Amesz 25 Neeltje Elisabeth ouders A van der Laan en E J van Draanen Gijsbertus Cornelia ouders C G de Jong en M fl Scholten Johannes Jacobus ouders C Bodenbach en W Hofman Jacoba onders J van den Heuvel en A Verhoeö Petrus ouders M J P ïheussen en M J E Thesingh 26 Wilhelmina ouders M A Cats en A Hirschel Gerrit Balthazar ouders G A H Gabrii en T M de Jong Catharina ouders 8 Bakker en A C Oskam 27 Johannes ouders A de Jong en M Homes Cornelia onders J Jansen en C E Muös OVERLEDEN 23 Febr J van Omme wed K Hoosbeek 69 j 26 C M van Draanen huisvr van P den Hoet 67 j 27 G do Jong 4 m 13e Opruiming van alle voorhanden Costume Uantel Japoxi stoffexi EN WITTE GOKIIEREIV ot de bekende Inge prijzen zal tot en met 84 f KH rt ir ƒ voortduren ü SAM80M ADVERTBNTIEN JFTT die iets te vorderen hebben van ol verschuldigd zijn aau de Nalatenschap van Mejuffrouw MIJNTJE NEELEMAN Weduwe van den Heer AkA Schouten Cornelibzoon gewoond hebbende te Gonda en aldaar den 8en Februari 1900 overleden worden verzocht daarvan v66r den 15en MAART aanstaande opgaaf of betaling te doe ten kantore van den Notaris G C FOBTUIJN DEOOGLEEVEE te Gonda CHH VOLKSBOND Atd GOUDA van den Chr Nat Werkmansbond 3 WI TERIIZING Den WelEerw Zeerüd ïeer Dr J Tb DE MU van Amsterdam Lid der 2do Kamer en Eere Voorzitter van den Chr Nat Werkmansbond Op Donderdag i Maart 1900 dos avonds ten S oren In lie ZattI OltANJË EN NbDËItUND TUEFMABKT Onderwerp On § l§ ociaal bej lusel Niet leden lO ets Entree werklieden i ets Toegangsbewgzen te bekomen bj P BIK Korte ïiendeweg 81 HET BESTUUE Geen Engelsch maar Echt BOEHEFBEOOD f rcHf Ie K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Gooni Dink van A BEINKMAN 4 Zn wm Hel voorioopi f Comité lol oprirh ling vaii epn Afdecling VOLHiSWEERBA tHnCIII Ic ÏOl 1 iioodigrt allendie daar belangf in slellen uil lol cene liljeeukom§l in de Socieleil 0 8 Gl Oi Gi opDOmifinDAG AVOID 1 MAAUT half uegen flk m voorloopig Comité D VAS DÜTIEEN P dk RAADT L F DUIJMAER vis TWIST A ViN EEEDT DORTLAND M i vis HILLE Mr M M SCHIM Vi dee LOEFF D C W VAS DEE LAAR H SPRUIJT Vraagt o iliD £ ueranckr Van den Bergb s J J PEINS VAS DOESBOEGH Dr A vak IJSENDIJK © f ff o o o o o MARGAPilNh o o o o o m Voliikidkte Botcrsurrogaal Votditiaswaarde gdijk Boter v k a v ü i Voor Cjt l til Keukeiiö brulk ïtknm UltDiiidind r m mnmn o o V u i O f h + + + + Oadtr tomrcit caboraioriuni Dr SalMonoa juuurdaa GRATIS HONSTEBTUBS OP AANVBAAQ VEBKRUGBAAR o o Wicri TH isriDELJ i E nsr Kort overzicht onzer PrUBOOurant SHERRIES Pale eu Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 S o VERMOUTH lo Turin 1 50 D w t a BODEGA ClUMPAGNE i 1 75 COGNAC k f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 26 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 BOÏ IDJE TJX Ank 45 1 f 27 75 31 36 42 lis Per Fl Pe 2 LISTEAC f 0 65 Nto q CHATEAU VALE08E 0 75 t St ESTEPHE 0 85 M St EMILION 1894 1 g PAUILLAC 1893 1 26 t 8 GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 g SAUTEENE 1 42 S H O ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesschen zijn in de pryzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen Bfl elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T € REBAI § Gouda W i y i f i w yi i ipilfl VI IWI l Duur Oenecsh algemeen nbcvolen Met Ecr lploma en 0oud Bekroonde PRAEPARATCN VAN Olllna l arntf tlA lemeeitkraobttHeiiTenterkendeKINA WUNtegentwakti Vgmila t rUVIIC 1 by kinderen als volwuteaen gebrekun eeUurt lUohti plIiTerterlns teiiuwhooldpljn ter versterking nt ziekte of knambed ko wta en hue seTolgen OUINALaROCHE FERRUOINEUX m het bijioodcr tegen Bloedgebrek Bleeksocht kwalen van KrlHiclien leeftijd enz Verknjgbaar m fl cons è f 1 90 en 1 FflrpK a po r voedzaam veraterkend aangenaam van smt k voordftgetliksch aik vöorRl voor kinderen zwakken en klierachtige geeteUen er tui te bc velen Als geneeekrachtlge dranlt bij itoomissen der Bpljeverteringaorganen en dlarrhtfe ook voor luigelmgen en kleine bnderen Pnjs per bus ft Kgr 1 70 ft Ji Kgr 0 00 i H Kgt O ÖO ür vir Melksuiker T J S X ST Im Asthma Cigaretten ir rb S = a ï l SSL S Ooosies i f 0 80 en O BO Tamarinde Bonbons SJS VS cS Tr iilS voor kindereD bewijien de Tamarinde Bonbona van KRAEPELIEN S HOLM beluignjke dieaiten daar de vorm voor het krnd beteer k c d sniaak amtenaam is Pnj per dooiie 0 90 ea ƒ O BO Qaltn3alr Dae4lllAC l man erkend als het BESTE hubmiddel OaimiaKr aSnneS 1 Hoeat verkoudheid en Ke lp n b l een alUmoploaienil en versacntend middel bIJ uitnemendheid uitsluitend in D fleschjes verkrij gbaar Pnjs O aO per ftesch je KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST liultenlandscti Overzicht In den loop van gisteren werd hier te lande het volgende telegram ontvangen uit Londen Officieel Lord Robert seint uil Paardeberg van Dinsdagmorgen 7 45 Cronjé heeft met al zijn troepen hedenmorgen met het aanbreken van den dag gecapituleerd en zich onvoorwaardelijk overgegeven Cronjè is thans krijgsgevangfene in mijn kamp Het getal zjjner troepéii zal later worden medegedeeld Ik hoop dat de Regeering van H M deze gebeurtenis als bevredigend zal beschouwen voorftt nu deze plaats had zooals men weet op den verjaardag van den slag bij Amajnba 27 Februari 1881 Er beerschte een uitgelaten vreugde aan het departement van oorlog reeds voordat het bericht van Cronjé s capitulatie officieel bekend was doordat een der lagere ambtenaren het bericht had gehoord en het mededeelde aan het publiek Kort daarna kwam een der feoogste ambtenaren met papieren om aan te plakken aan bet departement en voor uitdoeling aan de dagbladreporters Door het slechte weer is er weinig publiek voor het departemi V Een nader telegram van Lord Boberts uit Paardeberg van gistermorgen elf uur meldt Uit berichten van den spionnendienst was het gebleken dat Cronjé s macht zeer ter neer geslagen was en dat de ontevredenheid der troepen en de oneenigheid der leiders snel toenamen Deze gevoelens werden ongetwijfeld aangewakkerd door de teleurstellingen over de nederlaag der Boeren versterkingen Den 23e besloot Lord Roberts daarom des vijands stellingen harder te bestoken In den nacht werd vooruit gelrongen naar des viands lager zoodat men geleidelijk voeling kreeg met zijne stellingen Tegelijkertijd beschoot do artillerie van Lord Roberts deze heftig ziJn geschut word gisteren krachtig versterkt door de aankomst van de 4 6 cM houwitsers die uit De Aar waren ontboden De ballon captif was van groot nnt voor het inwinnen van inlichtingen betreffende de stellingen des vgands en zijne bewegingen Het heldhaftig vooruitrukken van do Canadeezen en de KMelscbcn hedenmorgen om 3 uur had ten gavolge dat de Engelschen een punt bezetten 600 yards dichter b de vijandelijke stelling en 80 yards van ziJn FEVtbtETOX Vro g Verwelkt Naar het Dultaoli 43 Zij dankte op lieve liescheiden vrijte en met een droevig lachje dat het hart der aanwezigen scheen te winnen Toen ik haar in de kleedkamer geluk wenschte fluisterde ze gejaagd Stil toch wilt gi het offerlam een compUment maken omdat de krans het zoo mooi itaat i Ik had toen ik haar naar huis geleidde eene flinke som in een kistje onder den arm Thuis gekomen wilde ik haar de opbrengst ter hand s len tNeen zeide zij lk bepoem u tot kassier nl op deze édne voorwaarde dat ge u zelven niet geheel veiwet maar nu eens gelijk met de anderea deelt Gij hebt in dwaze edelmoedigheid alles opgeofferd voor niets Ach Johann J wat zult gij nu beginnen V Dat zal van u afhangen mevrouw Louise Zij iloeg har oogen neder maar laj een oogenblik daarna met een onbeschrijfelija mnigen blik tot mij op en sprak sNeen beste vriend wij moeten schelden heden nog nog in dit uur Wees over mij niet bezorgd Gij weet dat ik gezond en sterk ben hoe zou ik anders allea hebben kannen verdragen i En ingravingen gelegen Daar versterkten de Engelschen zich zij behielden hunne stellingen tot den morgen Dit werd bereikt met betrekkelijk geringe verliezen I bet aanbreken van den dag werd gisteren onder de witte vlag een brief van Cronjé gebracht waarin hij verklaarde zich onvoorwaardelijk over te geven Lord Roberts antwoordde dat Cronjé verzocht werd zich aan te melden in het Engelsche kamp en dat ziJn troepenmacht uit het lager moest komen na de wapens te hebben neergelegd Cronjé kwam te 7 uur in den morgen in bet Engelsche kamp en vroeg een goede behandeling j tevens verzocht hg dat zijn vrouw zi n kleinzoon ziJn particuliere secretaris zijn adjudant en zjjn bedienden hem zullen mogen vergezellen waarheen hij ook moge gezonden worden Lord Eoberts stelde hem gerust en zeide dat zjn verzoeken zouden worden toegestaan Een generaal zal met hem naar Kiiiq stad vertrekken om een hoffelijke behandeling te verzekeren Cronjé vertrok hedennamiddag naar Kaapstad De gevangenen ongeveer drieduizend in aantal zullen worden ingedeeld in commando s onder bevel van hunne officieren Zfi zullen heden naar odderrivier warden gebracht vanwaar zjj in atdeelingen per spoor naar Kaapstad zullen worden vervoerd Een ander telegram van Lord Boberts meldt Het aantal kr sgevangenen bedraagt ongeveer 4000 waaronder ongeveer 1150 Vrijstater de overigen zijn Trunsvalers Van de officieren zijn er 29 Transvalers en 18 Vrgstaters Het aantal kanonnen bedraagt drie 7 5 c M Krnppkanonnen negen éénponders en een maiim van Transvaal en een Krnppkanon en een maxim van den Vrgstaat Het departement van oorlog heeft een lijst uitgegeven van gewonden bjj Paardeberg hun aantal bedraagt 740 D gevolgen dezer nederlaag ziJn moeilijk te schatten Waarschijnlijk zal nu het beleg van Ladysmith wel opgeheven worden en de strijd naar Transvaal worden overgebracht Onmogelijk is het niet dat Cronjé zich heeft opgeofferd om de gelegenheid te geven aan de Bepublikeinen zich op den wegnaar de hoofdstad krachtig te versterken Want het is niet te gelooven dat de Boeren die aan de Toegela en aan de Modderrivier zoo moedig hebben gestreden tegen groote overmacht plotseling len moed zullen opgeven nu zy geroepen worden hun land te verdedigen tegen de Engelschen nu zij daar ik ge e Stiftsdame geene adellijke meer ben behoef ik mij voor werken niet te schamen Gij moet trachten weer eene plaats te veroveren in de maatschappij welke uwe vriendschap Toor mij u heeft doen vcrUilen Beloof me dat K ifpa tot uwen vroegeren werkkring zult teragkeerén t zij dan als predikant ol als docent Ik zal u niet uit het oog verliezen Gij beloolt me dat niet waar Mevrouw Speelberg stamelde ik wilt gij mij verstooten Weet gij dan niet fik weet alles rnyn vriend ge behoeft me niets te zeggen Ook weet ik dat ik u van harte liefheb maar juist daarom is het beter dat we schei den Eene onbestorven weduwe heeft geen vrije keus dat moest ge begrepen hebben zonder dat ik het had behoeven te zeggen Ik wil met dat er een vlek zal kleven op mijnen naam üij zult mij blijven liefhebben zooals ik u En om dat verbond te bezegelen wil ik u tot afscheid hartelijk omhelzen en u een kus geven Uw trotsche vricndenmond zal de smet van niijne lippen nemen waarmee gisteren een ellendeling ze bezoedelde Hierop omhelsde ze mij hare warme lippen kasten hartelijk de mijne een kort zalig oogenblik Toen fluisterde zij vaarwel mijn vriend en drong mij met zacht geweld de kamer uit Den volgenden morgen in alle vroegte kwam de goede ICunegonde me onder tranen vertellen dat hare mevrouw voor dag én dauw de stad in een huumjtuig had verUten Waarheen F Dat weet niemand zij had alleen nog een in plaats van offensief defensief lulles moeten optreden Tosschen Lord Boberts en Pretoria ligt nog een lange weg en die weg is niet gemakkelijk En al zon Boberts er in slagen de Boerente Tordrijven en den weg naar Pretoria inte liaan dan nog is de finale overwinning niet behaald Dotr de overmacht kan Boberts r in slagen den geregelden oorlog te doen plaats maken vpor de guerilla maar dan begint het eigenlijk pas goed ledere terremplooi wordt dan de schuilplaats van een boerenschutter Door het lüteenBlaan van de commando s wordt slechts de eene wijze van oorlogvoeren verlaten voor de andere Het telegram van Roberts dat d overgaaf van Cronjé meldt wordt natuurlijk met gejubel begroet vooral door de oorlogzuchtige pers omdat de overgaaf geiehieï is op den dag van Majoeba hetgeen de bladen niet nalaten te herinneren Sommige jingo bladen plaatsen Roberts telegram onder het opschrift Majoeba gewroken en soortgelijke De Westminster Gazette pleit daartegen in een hoofdartikel Zjj betoogt dat het in het toekomstig belang van Zuid Afrika is l i eba evenzeer als Koedoesranddrilt te irMnttm want gedachten aan een wraakneAuig voor Majoeba moeten e n kwaadaardlven invloed hebhen De redactie van het Sm Vraagt zich m3t den militairen medeweiter af met hoeveel Boeren Cronjé zich heeft overgegeven en of er ook geschut van de Boeren in handen van de Engelschen is gevallen De militaire medewerker denkt dat Cronjé nauwelijks vierduizend Boeren bjj zich had en hg schjjnt eraan te twijfelen of de overgaaf van Cronjé merkbaren invloed zal hebben op den loop van den oorlog De Vrpaters blijken zich al voor te bereiden op de ontruiming van Bloemfontein terwjjl volgens den correspondent van de Daily News vPuizend Vrgstaters uit Ladysmith zich samentrekken buiten Bloemfontein vermoedelijk ten noorden van de stad in den omtrek val Brandfort waar een sterke natuurlijke stelling is ofschoon Aasvogelkop ten westen van Bloemfontein een even goede stelling aaubie4t Tegelijkertijd werd de hoofdstad van den Oranje Vrijstaat overgebracht naar WiBburg Wij moeten in aanmerking nemen dat teten over Cronjé s overgave met misschien 4000 Boeren het feit staat dat minstens 50 000 gewapende Boeren oni elders nog weentaan yj gelooven niet dat de Oranje Vrjjstaat afvallig zal worden maar het is duideiyk hartehjken groet en een klein pakje voor me achtergelaten Het waa een verzegeld papier Toen ik het opende viel de ketting er uit waaraan zij het oiedailloa met haar moeders portret placht tedragen Bt Wat de gevoelens aangaat die mij betiemn de gedachten die mij bestormden op den eenten dag nadat tij was heengegaan ik doe er liefst het svipn toe IS moest mg met een menigte onaangename dingen bemoeien ik moest de vragen en klachten en wenachen en verwijten van de overgeblevenen aanhooren en beantwoorden de opbrengst van het coocert verdeelen hot reateerend allegaartje te gelde maken enz enz Toch liep ook het laatite nog redelijk wel af Waarheen de directrice zich begeven had werd even weinig bekend als waarheen de groote kunstenaar de wijk had genomen Een paar dagen later nam ik een weemoedig aischeid van mijne voor troostredenen niet onva iarc collega s Met den ransel ovor den rug ging ik te voet door Pommeren en Brandenburg naar huis Ik geloof niet dat ik op dezen tocht één enkele versundige gedachte heb gehad steeds speelde mij de Orpheus Aria door het brein Ach ich habe 8ie verloren AH mein Gltlck ist nun dahio I dat wy de toekomst in onze eigen handen hebben In het vervolg zal evenveel afhangen van onze politiek als van ons krijgsbeleid Verlangt onze regeering inderdaad den oorlog te bekorten en het sluiten van den vrede te verhaasten dan behoort i j aan Btonds de wereld te verkondigen wat zy van plan is te doen De Westminster Oaiette prijst dw hetbeleid van Cronjé en dan moed van dezenv ldoverste en van zijn Boeren Cronjé sovergave is zegt zü voor de Boeren nietschandelijker daq voor Colley t nederlaagen dood op Majj éba Ia den Oottearijkachen Btkiraal deed de voorzitter een dringend beroep op alle partyen m te zorgen dat betreurenswaardige tooneein als in de vorige vergadering niet meer voorkwamen Mochten ze zich herhalen dan zou hy zeer bezorgd worden voor het parlementarisme in Ooatenryk De sociaaldemocraat Zeiler itelde voor dadflijk aan de voorstellen aangaande de i werkstaking in de mynen te beginnen Maar met 124 tegen 73 stemmen verwierp het Huil dat voorstel hervatte de beraadslaging over het wetsontwerp betreffende de lichting eu bracht de eente lezing ten einde De Keizer die van plan was nog eenige dagen in Boedapest l blgven komt nu morgen al in Weenen terug Uit een bezoek dat ministerpresident v Koerber hem Zondaff heeft gebracht leidt men in Boedapest al dat het uitzicht op een vergeiyk en lelb op een wapenstilstand in het Oestenrykscha parlement verkeken il Verspreide Berichten FuKxauz Het aantal gekwetsten by den brand In het entrepot te 8t 0uen bedraagt volgeni offlcieele opgaat 120 van wiq 4 gevaariyk gewond zyn 80 Gezinnen zyn zonder dak In de Kamer zal de afgevaardigde Walter een crediet aanvragen tet iteun van de t slachtoffers De schade bedraagt ruw geschat 2 mUlioen francs 40 000 hectoliters alcohol zyn verbrand Hot geraeht V gaat dat brandstiekting de oorzaak li Tan de ramp Bw delegatie uit de itikenle arbeidenaan de rykstabakafabrieken te Bysel zalnaar Parys gaan en mot een algemeenestaking in alle tabaksfabrieken in het landdreigen als de eischen der staken niet worden Ingewilligd i Toen ik m mijn geboortestcdcke lat vond Ut myn bed ook al niet op rozen gespreid Ik wU in het oog der goede Heden een gevaarlijke xondaar die door den duivel der wereldsche en nnel ke begeerten verleid het geestelijk bo oep voor een liederlijk leven onder goochelaars en laadtoo pers vaarwel had gezegd Slechts é zi enkele vriend die intusichen directeur van een hoc re burgerschool wai gewo del toonde mij het oude trouwr gelaat van voorheen en bood mij na mijne biecht voorloopig een bovenkamertje te zijnent tot verblijf aan En liet I nadat ik eenige maanden getoond had niet de Don Juan te xijn waarvoor de faam mij had uitgekreten werd ik dank xijne bemoeungeii en de vereerde nagedachtenis van mijn braven vader tot leeraar aangesteld in de geschiedenis en aardrijkskunde Langxamcriund aelfs vergaven de goecte gers mij mijn verleden fchül en 1 n voor 4m vrouwelijke bevolking omstraalde mij de glorie der geheimzinnigheid welke voor het iwakkere geslacht meer aantrekkelijkheid schynt te hebben das lelfa het aureool der vlekkelooze jeugd J het zou me niet vel moeite gekobt hebben in den vürm van eeo huwelijk wel a een begeerlijke part te doen Mijn vriend en coUega had inderdaad geenoogelgk met te teggeli AèX de hemd liever voöt twee dan voor teen zorgde