Goudsche Courant, donderdag 1 maart 1900

vun beschaving en yan waren vooruiigaug i i i i r wZ n n m t fioimA Wlntcrdleost 18 99 1900 Aangcvaii eD I October TJUlvai Greenwich IOÜBl R TTIKSlH i nna iLii u ii li ii ii M i it 1 11 i it s ti i7 i n 11 U li 1 07 U 4i 1 14 1I M l i 1 30 1 14 4 04 i oa 4 n 1 40 SO 7 U M nu Sa U mWijtor ta wtol nMHyiji MUiJafa Sp Znlai lbuai Oiulif 1m ntnrkUjitUi D tl 1 Hm Itn m Op im tni j l l 10 10 KOTTIKDiM SOBPi 1 l tt I t f i Oi t S8 4 0S ♦ ♦ O 4 1 I ♦ 1 0 11 4 0 U 5 10 ll tO ll I J M UA ii j irj i z 2 ll S4n o 1 44 ifoO l lt 0 i ll OOODi DBN H140 1 0 1 0 U ♦ l lUO 7 Goud ZeTeDhttiuaHoatkipellg BMtenaeer ZH Tooibtug Hag Hue 6 4t OS1 0 7 IO7 t rtt t tt 0l Voorhnrg 4 Zoelenn Zeg t O Z M0I1 M0 1 Mi l li 10 R o 11 I A 4 1 T R K D 1 M liul lOlt ll 18 10 1010 7 11 01 1081 18 8 18 O S 08 81 8 1 S SS 88 O IS 8 01 I tS 0t 10 10 10 14 11 4t 11 171 18 3 18 41 4 t i tot tit ooio O 0 1010 o i t I VduLG 1 l V OI g iS 10 li 11 09 1 08 1 1 8 1 8 41 4 80 t II 08 1810 810 1110 8 11 00 4 iSi U 7 11 1 1 o oo M M j j 1 1 1 i i V J z z I i M to 1 i 07 4 8 O 8 81 7 a 8 1 1 88 18 8 48 1 1 11 0 11 18 10 lk8 81 4 4i 10 7 t 10 0 4 W 4t t0 7 1 8 80 8 to 80 10 00 11 80 11 1 11 080 8 II 8 80 8 4t 5 0 85 7 80 8 8 10 00 7 17 7 84 18 Og 84 11 18 10 18 I8 ll i 141 81 4 17 t lt 7 7 5 l 11 10 8 1 1 i 7 7 8 8 81 8 4 0 10 1 10 18 11 88 18 01 1 87 I Ot t iO 8 t 4 48 i tS 8 41 n i ao t lt 10 00 10 84 U 68 8 14 10 88 U t H J 4 8 1 H i 10 t4 t SO 7 01 8 11 10 4 H 8 4 8ir 7 J 4 O 7 17 7 17 j a oi Il 11 lo t 11 1011 11 ii r u 8 40 i 4 48 t io t io 7 11 7t SM 10 01 in it n l j Ot l 0 t t iM 8 41 B rgi teren U voor de Correctioneele Kamera van A pèl het proces tegen de paters AiBomptionnjsteii begonnen Fre ideut Loabet znllen dezer dagen door den Servischen gezant te Pargs do versierselen van de orde van den Witten Adelaar alsmede een eigenhandige brief ran koning Alexander worden twr hand gestdd In Angnhlns a s zal te Parfls waarschgnlyk een interparlcmwitaire conferentie worden gehouden DDTTBOHLiXD Qeljjktydig met den doop van den jongsten zoon van prins Helnrfch van Prnlsen 16 Maart a s zal te Kiel de Russische kruiser Askold van stapel loepen De keizer zal de plechtigheid bgwonen Enoei ahd De Engelsche zendeling Brook is volgens ontvangen bericht B Januari j l M mijlen ten Z W van Chinanfn China doorde bevolking vermoord De toebereidselen tot een eventneelo reis van koningin Victoria nair Bordighera z jn getroffen het is echter nog niet beslist of de koningin de reis zal ondernemen ZWITBEELAND Een arbeiderscongres te Bern waarop 845 000 arbeiders door 511 vertegenwoordigers waren gepresenteerd heeft zich met groote meerderheid verklaard voor de aanneming van de wet op de ziekte en ongevallenverzekering BINNENLAND STATEN GENEKAAL TtTBKnB KMItiKH Zitting van Dinsdag 27 Februari 1900 De algemeene beraadslaging over het leerplicht ontwerp is aangevangen in tegenwoordigheid van verkchlUende ambtgenooten van Minister Borgesins en van volle tribunes Dr Schaepman opende het debat vooropstellende dat hg het herhallngsonderwijs niet aanvaardt in het belang van eene goede wetgeving van goed en gezond onderwijl en van de maatschappelijke ontwikkeling 7 o t i dooi 7 17 Ooild Vionlnwht SimwwVerk hixllo AttarduB M RotterdamD P Eotterdam B tllM ju Pi lotterdam Baun RoltordM D P ottenUm U OipaUl Hliuwerkiik MoordrwiH aad 1M 7 10 t i i ii f Oi to S 4I B ii a oi 7 1 1 10 t 4t l tlt I Ot 1 14 6 10 4 4t 4 6S 1 04 l ll t l7 7 W AU n Mum itM I M 7 W i41 7 57 7 4t t O U 1 07 t tl l M t 0 14 7 0 1 1 48 t O 7 Uoud Oudaw Woerd Ulnekt Ulraokl Waar l i üudav eoada Spr toetst het wetsontwerp aan het hoofdbeginsel van het programma der Katholieke Kamerleden n l dat het onderwijs als wezenlek deel der pvoeding is plicht en recht der ouders Dat recht is niet onbeperkt en geeft geen vrprlef van verwaarloozlng van het kind Vandaar dat hij het relatief schoolverzuim afkeurt als een gevaarlijk verschijnsel dat staatstuSBchenkorast wettigt al erkent spreker dat allereerst de Kerk met hare zedelijke middelen moet tusscbenbeiden komen indien de ouders hun recht misbruiken Maar ipr ziet in schoolverzuim een sociaal euvel dat partieel niet weg te nemen is en beroept zich vooral op de resnltaten dor enquête naar arbeiderstoestanden van 1891 ten bewijze der noodzakelijkheid van leerplicht Hij acht zich dus niet vrg van meet af het ontwerp te verwerpen want de onkunde is moeder van cynisme en materialisme en die vgand van beichaving en yan waren vooruitgang moet bestreden waar redelijke middelen in dit opzicht te kort schoten Aan de invoering van leerplicht wil h echter als voorwaarden verbinden beperking van het leerplichtig onderwgs eerbiediging van het recht van andersdenkenden aanslniting der wet aan maatschappelijke toestanden eischen en nooden volle eerbiediging door de wet van de gewetensvrijheid Wat het laatste betreft vordert hij herziening van art 54 bis der schoolwet z6ó dat het beginsel der rechtsgeliikheid van de bijzondere school volkomen wordt verwezenlijkt ter bespreking daarvan zal hij voorstellen de invoering der leerplicht afhankelijk te stellen van een nadere wet Hij aanvaardt deze wet als middel tot voortzetting der onderwgspaciBcatie in de richting van een vrjje school voor de gehoele natie De heer Travaglino ziet in het ontwerp een inbrenk op het recht der ouders op hun kinderen die niet aan de staat toebehooren hij wil geen schooldwang integendeel volkomen vrijheid van onderwijs ingevolge de katholieke beginselen Vooral de gevolgen van het avondherhalingsonderwgs voor de zedel kheid der jeugd maakt het ontwerp nog onaannemelijker Overigens betwist hg de noodzakelijkheid van d leerplicht ter wering van schoolverzuim maar vooral is hg tegen het straffen der onders en wijst op de spontane volksbeweging tegen deze wet blgkens de talrijke adressen ter bestrijding zoodat de wet nimmer een nationale kan worden De heer Ketelaar verwacht van leerplicht veel tegen het schoolverzuim maar meent dat het ontwerp niet ver genoeg gaat waarschuwende tegen vermenging der politiek bij beoordeeling der zaak verdedigt hjj leerplicht in het belang van het kind dat recht op loeren heeft omdat duizenden opgeheven moeten worden uit de toestanden die in verschillende deelen van het land bestaan tengevolge van verzuim waaromtrent de ofdcieele statistieken geen juist beeld geven Deze toestanden kunnen alleen beëindigd worden door in te grjpen op het recht der ouders en door het allerwege verspreiden van ontwikkeling door onderwijs en dat dit heilzaam werkt op de maatschappij gelijk blijkt uit de vermindering der criminaliteit in Engeland na de invoering van leerplicht u so 41 p W ll lO U ll l n M t 0 40 l lt lO t lO tO 10 10 09 10 17 10 4 IIM 3J 10 1H1 UU U l l ll tO 11 41 U 10 4 U 4 l l lt 1 1 S l 0 1 4 l 4t O i D4 iJ raic u i liM 10 7 11 00 K 40 l lt S 17 11 14 i ti ll l 1 40 14 lO tl 11 41 l 8t 1 1 S 08 S SO B jr o 10 1 T Op deze beschouwingen volgt een critiek op de hoofdpunten Hij betreurt dat de leeftgd tot 6 jaren is teruggebracht de groote vrijgevigheid van het ontwerp ten aanzien van de regeling van het geoorloofd schoolverzuim hij vraagt waarborgen dat de gemoedsbezwaren van ouders alleen gegrond moeten zjjn op den geest van het onderwijs en niet wegens den persoon des onderwijzers tenzij deze de wotsneatraliteit schendt en vraigt den Minister een pertinente verkering dat de ouders niet kunnen samenspannen tegen de beginselen der onderwgzers Tevens wenscht du den ouders en onderwijzer een recht van controle te geven op de uitvoering en bepleit hg het verstrekken van voeding en kleeding aan behoeftige schoolkinderen in het belang van het onderwijs daar de particuliere liefdadigheid in deze werkelijk tekort schiet en de verstrekking niet demoraliseerend werkt op de onders De heer Pijnappel bestreed het beginsel van leerplicht als berustende op dwang zoodat hJj tegenover zjjne vrienden en de regeering tot zjjn leedwezen tegen het ont werp zal stemmen Het PmisiscU leerplichtbeginsel is voor hem geen aanbeveling en het schoolverzuim moet tegengegaan worden door verbetering van bet onderwijs Gemeng de Berichten Een zeldzaam geval doei zich te Amsterdam voor Aan het atadhnis afdeeling trouwzaken is door een vader aangifte gedaan dat zijn minderjarige dochter gehuwd was zonder lijne toestemming Uit een door de ambtenaren ingesteld onderzoek bleek dat de vereiscbte toestemming was geteekend door een vriend van de moeder van het meisje die zich dus heeft schuldig gemaakt aan valschheid in geschrifte Maar bovendien is het huwelijk natuurlijk ongeldig geworden Door de justitie is een onderzoek in deze zaak ingesteld Eergisteravond werd nabij Brenkelen een in het Merwedekanaal aan den wal liggend schip geladen met zand in den achtersteven aangevaren door eene stoomboot met zulk een geweld dat het in minder dan geen tijd zonk en de schipper met vrouw en 5 kinderen ternauwernood zich in veiligheid konden brengen Het schip ligt nu dwars in het kanaal zoodat slechts eene nauwe vaarruimte daar ter plaatse over is Van Perosi a vlugheid wordt een aardig staaltje vertelt Den dag voordat de Lombardijsche pelgrims door den Paus zouden ontvangen worden zeide kardinaal Ferrari die deze bedevaart leidde dat hij gaarne van Perosi voor dezen gewiohtigen dag iets nieuws had daar Perosi zelf een Iiombardier is Hierop componeerde Perosi s nachts een Motet liet de stemmen den volgenden morgen onder de zangafdeelingen der pelgrims uitdeelen hield vier repetities en voerde te Ui nnr s voormiddags het werk hg de plechtige ontvangst uit Naar men aan de Haarl Ct meldt moet de volgende uniformverandering bij de infanterie zijn voorgesteld Soldaten een mouwvest met korte pandjes cadettenmonwveat waarop in groot tenue versierselen Ofücieren onderofficieren en muzikanten voor expeditien een jas als soldaten met borstzakken voor buiten dienst een atilla zooals cavalerie met smalle gouden pasanten Het opgaand witte pluimpje der infanterie vervangen door een rood afhangend Als H M en de autoriteiten dit ontwerp goedgekeurd hebben zal bij een der bataljons infanterie in Arnhem er gednrende een jaar proef mede genomen worden Abattoir te Gouda 4 41 4 I OI i o l tt 4 08 4 U 4 J7 s t ia 11 It l 4 15 7 17 S 07 tl t7 t l 1 4J 7 4 m m t W n 47 10 t 4 t 10 18 10 48 10 tl 1 U Sl S iS Ï U 7 S s Il 10 T 7 18 7 Vervolg Hoe zon eigenlijk ook een prijsverhooging van het vleesch mogelijk zijn f Onder de onkosten der slagers hg de nitoetening van hun bedrijf zonder Abattoir zgn nu reeds begrepen die welke voor inrichting en onderhond van stallen slachtplaatsen werk tuigen en personeel moeten worden besteed Verdwijnen de particuliere slachterijen en alles wat daarbg behoort om alle in één openbaar slachthuis te worden vereenigd dan verdwijnen opk die onkosten en komt daarvoor in de plaats de som der rechten welke door de slagers aan de gemeente voor het gebrnik van het Abattoir moeten worden betaald Zonder twijfel moet het slachten in een gemeenschappelijk slachthuis voor de gezamenlijke slagers goedkooper zjjn dit volgt reeds noodzakelük uit het begigiel van Coöperatie Waar de productiskoiten voor het slagersbedrgf dus gunstiger worden moeten de vleeschgebruikers dus evenzeer onder gunstiger voorwaarden komen zij toch hebben voortaan in stede van de betrekkelijk groote onkosten van weleer aan den slager slechts de rechten te vergoeden die deze voor het gebrnik van het Abattoir betaalde En zelfs al zou er gaen ot geen noemenswaardig verschil zgn tnsschen de vroegere bedrijfskosten en de abat toirrechten voor de consumenten blijft het een absoluut onverschillige zaak ot zj die kosten of die rechten te betalen hebben Mn is het best mogelijk en dat is juist de reden waarom telkens wanneer de abattoir qnaestie ter sprake komt van die zgde altijd op tegenstand wordt gestuit dat de slagers in den beginne in da overgangsperiode van volkomen vrije uitoefening van hun bedrijf tot beperking dier vrgheid eenig nadeel ondervinden zg hebben uu eenmaal hunne slachtplaatsen stallen en werktuigen maar dat geringe nadeel mag niet in aanmerking komen waar zoovele en zoo groote voordeden daar tegenover staan Zoo ooit dan moeten in deze aangelegenheid de bijzondere belangen wijken voor het algemeen belang en dat te meer waar ten slotte blijken zal dat het algemeen belang ook dat der slager omvat Zy toch hebhen een groot belang hg het optreden der overheid in deze en niet het minst de goede eerlgke soliede slagers slechte praktijken kunnen nu veel gemakkelijker worden geweerd aan onedele concurrentie kan den kop worden ingedrokt de verplichte keuring toch is voor allen gelijk en stelt allen gelgk tegenover het publiek Hier komt het voordeel dat kleine slagers bg een Abattoir hebben vooral uit die buitendien nog de gelegenheid vinden om zich te combineeren en gezamenlgk slachtrulmte te buren Eindelijk dient nog overwogen te worden dat de tgd gekomen is om een einde te maken aan een onhondbaren toestand leoals die bij sommige slagers geconstateerd is en zonder twijfel znllen de thans nalatigeu in vrij groote kosten vervallen wanneer zij mochten worden gedwongen om eigen slachtplaatsen en stallen te verbeteren 10 10 10 i 10 17 10 14 10 SI f 10 40 10 11 11 1 7 II 1 01 1 10 S lf F i 10 1 1 il IM 17 S4 S tl 8 4 t l SI S IS s o 10 0 lO tO 10 1 1 10 17 lO t 10 44 tl 07 7 I 0 t it lt ii = t s E t 41 t 4l t 0 9 84 tE le OD tiM Volledigheidshalve vermelden wg nog de kleinere zoogenaamde bezwaren welke door de tegenstanders worden aangevoerd maar die voor kleinere gemeenten in hoofdzaak niet bestaan Zg noemen dan den afstand door de slagers naar het slachthuis al te leggen het langdurig vervoer van het vleesch door de stad er kan niet geslacht worden wanneer men wil Als hoofdbezwaar geldt dat de tegenwoordige slachtplaatsen en stallen overbodig znllen worden soms zelfs geheel waardeloos Maar de meeste slagers zijn geen eigenaars doch huurders van die lokaliteiten en de eigenaars weten lang genoeg van te voren dat zg aan hunne eigendommen voortaan een andere bestemming zullen hebben te geven En mochten die eigendommen zoo verwaarloosd liJn dat go n nienwe huurders daarvoor gevonden kunnen worden en tot een ander gebrnik geschikt gemaakt dan hebben de eigenaars zich zulks zelf te wyton het publiek gezag heeft geen rekening te honden met dergelijke overwegingen De vraag of bg het tot stand komen van eene openbare slachtplaats aan eigenaars van slachtplaatsen en stallen schadeloosstelling behoort te worden gegeven moot dns ontkennend worden beantwoord Toen te Amsterdam Botterdam en elders tot den bouw van openbare slachthuizen werd overgegaan is dan ook geen schadeloosstelling gegeven Waar tot de oprichting van een openbaar slachthuis wordt besloten is het buiten twgfel dat bouw en exploitatie door de gemeente zelf en niet door maatschappijen of bijzondere vereenigingen behooren te geschieden De bestemming reeds van een Abattoir brengt zeer stellig den volstrekten eisch van uitsluitend beheer van gemeentewege mede Indien toch een gemeente deze zaak uit handen geeft geeft zg daardoor tevens bijna de alle hierboven opgesomde voordeden aan een Abattoir verbonden prijs en zeer spoedig zonden weer allerlei misbruiken welke een Abattoir juist bestemd is te weren insluipen Maar dit nog daargelaten wat zullen particuliere maatschappijen wel anders op het oog kunnen hebben bij de oprichting en exploitatie van een Abattoir dan het maken van winst En nu is het zooals reeds breedvoerig door ons is aangetoond een bepaalde voorwaarde voor de goede werking van een Abattoir dat alle winstbejag bigft uitgesloten Dan alleen kan deze noodzakelijke en hoogst nuttige instelling werkelijk ccn zegen zgn voor de plaatselijke bevolking IV Wij wenschen U thans een overzicht te geven van den plaatselgken toestand waarnaar een onderzoek door ons werd ingesteld Het rapport opgemaakt door den Uemeentebouwmeester en den len Keurmeester van het vee en vleesch gedateerd 31 December 1898 wordt door ons hierbij overgelegd Aan genoemde Ambtenaren werd opgedragen om bij hun onderzoek na te gaan in hoeverre de in deze gemeente bestaande slachtplaatsen voldoen aan billgke hygiënische eitchen wat betreft o Inrichting van vloeren bodemverontreiniging h Luchtverversching c Verspreiding van stank en hinder i Afvoer van slachtwater bloed enz Berging en verwerking van afval ƒ Berging van het vleesch Het blijkt nu dat in deze Gemeente 59 slachtplaatsen zijn waarvan er eene buiten gebrnik is zoodat 58 slachtplaatsen voor het onderzoek in aanmerking zgn gekomen hetwelk de volgende resultaten heeft opgeleverd o De inrichtini der vloeren is in 37 plaatsen zeer slecht De inrichting i plaateen slecht De inrichting 8 plaatsen onvoldoende De inrichting 7 plaatsen voldoende De inrichting 1 plaats goed derhalve nergens zeer goed bodemverontreiniging komt dns bgua overal voor Bg de inspactie werden hoofdzakelijk in aaniWking genomen de wijze van aanleg en dlftstaat van onderhoud waarin zich de vloeren bevinden hnnne waterdichtheid of zg al dan niet verzakt en dientengevolge gescheurd zgn hoe de bestrating is aangelegd of deze wellicht van zand werd gemaakt zoedat het op den vloer vloeiend slachtwater en bloed zich in den onder den vloer liggenden bodem kunnen verzamelen en zoodoende dien bodem verontreinigen 6 Met de Inchtverversching blgkt het zeer bedenkelijk gesteld te zgu in t algemeen wordt daarvoor zeer weinig zorg gedragen 4 slachtplaatsen zgn geheel in de open lucht en daardoor zeer hinderlijk voor de omgeving In 5 slachtplaatsen wordt tevens winkel gehouden de uitwaseming bij het slachten heeft een zeer nadeelige werking op het vleesch Sommige slachtplaatsen zijn min of meer hniselgk ingericht in 6 plaatsen toch bevinden zich ttvens de privaten Onmiddellijk achter enkele winkels bevinden zich de woon en tevens slaapkamers Vooral biJ nacht hangt het vleesch dns in een onznivere atmosfeer Het rapport concludeert dat de Inchtverversching in 34 slachtplaatsen zeer slecht is 6 slecht 4 onvoldoende 11 voldoende 3 goed flet onderzoek naar de verspreiding van stank en hinder zou nog ongunstiger resultaten hebben opgeleverd indien dat onderzoek in plaats van in den winter gednrende het warme jaargetgde gehouden was geworden Nu bleek dat aangezien de meeste slachtplaatsen zeer ingesloten zijn ten gevolge waarvan geen voldoende aanvoer van versche lucht kan plaats bobben zich eene voor de omgeving zeer eigenaardige onaangename reuk verspreidt Meermalen zjjn de omwonenden gedwongen deuren en vensters te sluiten wegens den last welken in sommige varkensslachterijen en rookkasten veroorzaken Bepaald hiuderlp is het geluid der onder de slachting stervendo varkens Onder deze rubriek worden 35 slachtplaatsen zeer slecht genoemd 5 slecht 4 onvoldoende 12 voldoende 2 goed d Van den afvoer van slachtwater wordt gezegd dat de e in t algemeen veel to wenschen overlaat In de meeste slachtplaatsen zgn kleine putje s zonder stankafsluiting waarin het slachtwater en bloed vloeien wanneer daarvoor geen andere uitweg is Deze putjes zgn met buizen van kleine afmeting waarvan de verbindingen ineestal niet waterdicht zijn verbonden aan de gemeenteriolen en grachten Bg de uitmondingen in de riolen heelt veeltijds eene aangroeiing van vuil haar enz plaats hetgeen niet zelden verstoppingen in bet riool veroorzaakt In sommige slachtplaatsen heeft de afvoer in het naastbgzijnde privaat riool plaats De bloedpntten zgn meestal doelloos daar deze mede m verbinding staan met riolen wol is waar worden deze met een houten prop dichtgemaakt doch ziet men geen kans om op andere wijze van het bloed af te komen dan laat men het ook wegvloeien Men kan dns zeggen dat door iedere slachtplaats de stadsgrachten verontreinigd worden Verder wijst het rapport er op dat varkensbloed nog voor andere doeleinden gebruikt en verhandeld wordt De afvoer van slachtwater bloed enz isin 41 slachtplaatsen zeer slecht 12 slecht 6 onvoldoende dus nergens voldoende noch minder goed Berging en bewerking van afval Tot berging van mest en afval bevinden zich bg enkele slachtplaatsen en meestal in de onmiddellijke nabgheid daarvan mestputten Waar mestputten ontbreken wordt alles op de mestvaalt gebracht biJ den naastbij zijnden stalhonder of anders aan den voilnisman gegeven Waar ook dat niet kan worden mest en vuil in het water geworpen Ingewanden enz worden als varkensvoeder verkocht In het hier besproken opzicht zijn dan ook 38 slachtplaatsen zeer slecht bevonden slecht onvoldoende voldoende 1 Berging van het vleesch Zoolang het vleesch in de slachtplaatsen wordt bewaard is de berging bg de meeste slagers slecht eenmaal naar den winkel overgebracht om ten verkoop uitgestald te worden is de berging bg de meeste slagers zeer goed bjj slechts enkele onvoldoende Het rapport noemt de berging in 10 slachtplaatsen zeer slecht 9 onvoldoende 18 voldoende 15 WfA 6 zeer goed Ten slotte maakt het rapport nog melding van de zeer beperkte ruimte waarin door sommige slagers geslacht wordt Soms geschiedt zulks op enge binnenplaatsjes welke dan somtijds nog tot andere doeleinden worden gebruikt Zindelgkheid is daar dan geheel uitgesloten dikwgls vindt men er zelfs nog een privaat Een geval wordt genoemd waar op een slecht bestrate open binnenplaats niet ver verwijderd van een mestpnt wordt geslacht terwijl op die binnenplaats nog een paardenstal een varkenshok en oen kokerg voor varkensvoeder worden gevonden Weer hjj een ander wordt in de open lucht in den modder op een stnk weiland geslacht waar varkens gevoederd worden In de onmiddellijke nabijheid dezer zoogenaamde slachtplaats lagen afgekloven beenderen en de rottende borstkas van een dier Het spreekt wel van zelf dat de inrichtingen der grootere slagers die aan de meergegoeden leveren nog de beste zgn Het zijn dus vooral de mingegoeden de kleine burgerij üe het vleesch uit de zeer slecht ingerichte slachterijen bekomen wier gezondheid het meest wordt bedreigd Het rapport eindigt met vast te stellen dat verbetering in de slachtplaatsen niet is aan te brengen dan met zeer groote onkosten zonder dat die plaatsen dan nog aan matig gestelde hygiënische eischen zullen kunnen voldoen Duidelijker dan uit dit rapport kan dunkt ons moeielijk worden aangetoond dat do wet en verordeningen niet in staat zgn al thans wat de lachlplaatsen betreft het beoogde doel te bereiken Het feit dat toes anden zooals die hier aangetroffen worden ook elders vuorkomen eu dat die in deze gemeente niet ongunstiger zgn dan elders bewgst wel dat de wgze waarop de besproken quaestie thans gereg sld is niet deugt Na al hetgeen uitvoerig door ons werd betoogd komen wg tot de conclusie dat de oprichting van een openbaar slachthuis to Gouda in hoogo mate wenschelijk is als zijnde die oprichting het eenigo middel om blijvende on afdoende verbetering te brengen in de door ons aangetoonde verkoerde toestanden door het slagersbedrgf zooals dat hier thans wordt uitgeoefend in het leven geroepen en dringend noodzakelijk met het oog op de openbare gezondheid De 5e door ons gestolde vraag was V Is de oprichting van een Abattoir mogelijk niot in sirijd met de Hinderwetf De vraag welke beantwoord moet worden is dus deze Is de Uomeonteraad bevoegd om bij verordening alle slnehtergen op te heffen voor welker oprichting krachtens de Hinderwet wet van 2 Juni 1875 Stbld 95 vergunning is verleend geworden zonder dat door de concessionarissen eeuige aanleiding voor die opheffing door do wet in de Artt U 20 eu 21 genoemd werd gegeven f Art 4 2o dor Hinderwet zegt dat de Gemeenteraad in het belang der ojtenbare orde veiligheid of gezondheid een bepaalde plaats of gedeelte der ge eente kan aan wijzen voor het oprichten hebben of ge bruiken van eene der in art 2 genoemde inrichtingen met verbod om elders in de gemeente het bedrgf of de bedrijven uit te oefenen waartoe de oprichting of hot ge bruik van de inrichting vereischt wordt Zg die van meening ign dnt de Gemeenteraad onbevoegd is om alle slachterijen biJ verordening Op te heffen beroepen er zich op dat de Raad bjj verordening een bepaalde plaats of gedeelte der gemeente kan aanwijzen voor de in art 2 der wet bedoelde inrichtingen mnnr niet gerechtigd is om de oprichting van zulke inrichtingen te weigeren of om bestaande inrichtingen om andere dan biJ de wet bepaalde redenen op te heffen Wanneer nu de Raad de slagers bg verordening verplicht in het openbaar slachthuis te slachten dan wgst hij hun niet een bepaalde plaats of gedeelte der gemeeute aan maar meer dan dat en wel een bepaalde inrichting Onmiddellijk gevolg van zulk een maatregel is dan tevens de opheffing van liet slagcrsbodrgl op plaatsen waar de slager iiergunning hadden dat bedrijf uit te oefent welke opheffing alleen daarom reeds ongeoorloofd zou zijn omdat de eenmaal verleende vergunningen gegeven zijn voor altgd én nÜet tot wederopzeggens toe daar toch de oenige gronden voor intrekking der vergunning bopaaldelgk door de wet zelf zjjn aangewezen Dat bepaalde plaats in Art 4 2o niet hetzelfde kan zgn als bepaalde inrichting wordt betoogd door hetgeen daar onmiddellijk op volgt n l of gedeelte der gemeente Ware inrichting hetzelfde als plaats dan zon men Art 4 2o lozende krijgen de Gemeenteraad kan een bepaalde inrichting aanwijzen tot het oprichten van inrichtingen Omdjt de vergunningen waarvui hier sprake is niet tot wederopzeggens toe wbrden vörleend maar onvoorwaardelijk zoolang niet in strijd met de wet zelf wordt gehandeld rjjst nog een moeieljkheid wanneer eenmaal tot oprichting van een Abattoir is besloten Zal dan aan de slagers vergunning kunnen worden gegeven welke zoolang gelden zal totdat het Abattoir opengesteld zal worden f Eindelgk wordt nog gewezen op een onderscheid dat art 4 2o zelf maakt waar daar gezegd wordt de Rand kan een bepaalde plaats aanwgzen hetzg voor het oprichten hetzij voor het hebben of gebruiken van eene inrichting In het eerste geval zou het Abattoir de bestaande inrichtingen in wezen laten in het tweede geval zou het Abattoir alle inrichtingen treffen Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 28 Fehrnari 1900 Donderdagavond zal in de vergadering van belanghebbenden in de oprichting van een afd Gouda Volksweerbaarheid als spreker optreden de heor L Noest Ie Luitenant der jagers Naar wjj vernemen is benoemd tot kastelein in de R C Leesvereeniging de heer Gerard Plnkse van Amsterdam Tot schatters van de huurwaarde te Zevenhuizen en van het mobilair voor de personeelo belasting te Bergambacht zgn benoemd de hoeren Faaij en M Binnendijk alhier Sch Ct HiiBT EciiT 27 Febr Zaterdag j l hield de alhier opgerichte afdeeling van het Algem Werkl verbond hare eerste vergadering ten einde een reglement vast te stellen a een definitief bestuur te kiezen Als zoodanig nerden gekozen de hebren A Hollander voorzitter J D Oosterling secretaris J van Delft Jr penningmeester J Scheer commissaris en H Dekker bode OuDBwiTBR 22 Febr De reder jkor kamer Borger gaf heden avond met vereerende medewerking van eenige dames eene tooneelvoorstelling in de concertzaal van hotel Doelen Het was de eerste keer dat die voorstelling daarin plaats had daar het vroegere lokaal aan de Donkera Gaard daartoe niot moer kon worden gebezigd Als naar gewoonte speelden de dames en heeren alleraardigst Opgevoerd werden 1 de Militaire Willemsorde dramatische schots in één bedrgf door Hosier Faassen 2 De Geneesheer of Dat heeft mjjn commensaal gedaan blijspel in 3 bedrijven door J Hubertus Janssen De opkomst was zoor groot Het orchest bestaande uit heeren dilettanten onder directie van den heer J Posthumus bracht evenals altgd Bchoone stukken ten gehoore Ongeveer 11 uur was de voorstelling afgeloopen plaats werd dadelijk gemaakt om gelegenheid tot dansen te geven waarvan dan ook druk gebruik werd gemaakt iciiu c Voorjaar eii ZoiiierstolTeii VOOR HEEEEN KLEEDING A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOUDAt clephaon u 3t I I 1 1 Itours van Amslcnlaiii ülutkri 98 98 n FEBBUAW I Vikrs fIDIlllSD üart Nail W 8 1 Wl duo ihto illlc 8 S l i dito dito dito 3 9S Holio a Ü I Qou ll U81 g8 4 100 iTALls Intnhr jTlDf 1888 81 6 St Oonllia Obl in i apiar 1888 5 8S dito in iilvarl8K8 5 8S PotTUöAL o il mot coupon 8 l4 dito tinkel 8 4 BoiluiD Obl Binnonl 1894 4 I 57V dun Önoon 1880 4 d 10 bi Rulha U89 4 it lu dito Bu Hop 1889 90 4 9 V ditn in Kond laan 1888 8 ditn duo dito 18S4 5 101 ÜPA lit FariHjt ickuld 1881 4 57 TuvKiij Qopr Couv Jaan 1890 4 9l aGa leening aarie D ii Gecleanin aar aC tO j Kdiü Afk Rp T oblg 1B9Ï illiloo Ub iit 8oh 1190 100 TiNfEOlu Obl 4onbcp 1881 S4V AnaTUDlH Obhgalian 1895 8 O iloTTllOAH Stad laan 1894 3 91 NlD N Afr Hmde a aand 99 Arand b TabMg Carti8oatan 031 DaliUaataahaDpü dito 485 Arn Hjpoihaekb paudbr 4i i Ned Handalmaataab dilo 1541 N W k Pao Hyp b paudbr 8 911 BolL Hy olhaekb panilbr 4i Utr Hypolhaalib dito 4 OoatlNE Önt Hong bankaand 118 ROBL Hypotheekbank paudb 5 110 AHialKA Equi hypotfa paudb 4 90 Maiw L O Pr Lien rert 19 SlD HoU U 8poor Mij aaud 114 Hij tot Eipl T 81 Spw aaua 10 Ned lud SiKKiriregm aaad 114 Nad Zuid Afr Spin aand I85l i dito dito dito 1891 duo 5 I 100 ItiUl Spoor l 18 7 g A ïobl 8 55 55 181 7 Zuid lul Sp mij A H obl 8 Pon Waraohau Weenen aaud 100 100 141V ïnai Qr Ruaa Bpw Hg obl 4 Baltiaeha dito aand Fatiwa dito aand l Iwanff Ilomlir dito i d 5 Kurak Ch AK 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 78 j 8 l 0 10 108 101 9 100 117V 117 101 841 Ahiuu Ocni l uo 8p Mi obl 5 Ckie k North W pr O t aaud dim dito Win 81 Peter obl 7 Denier k Rio Qr Spm cart r a 58 Illinoii Central obl in f ond 4 1 105 l omiT fcNaihTilllOerl r aaud 74 Mail o N ap M lahTp o 104 Hies Kan ai t 4pCt piaf aand 37 N Tork Ouina o fc Waat aaud 1 I5U Pinn dlo Ohio ohlig I Oregon Calif la hyp in goud 5 99 81 Paul Miun kltanit obl On Pae Hoofliju obig 8 dito dito U ie Ooi Ie hyp O 5 OiK ua ÜRn Bonth Ohart T aand Vm C Rallw k Na la b d e O Amslard Omnibua M j aand Bottard Tramwe HBala aand Nln Stad Amaterdam aaud I Klad Rotterdam aand 8 BlullLSUd Autoerpau 1887 l J Bad Bruaaal 1888 t J HoDo TbeiaaBoiinilrO nlaoh Ouann StaaUlranil 1880 5 K IC Ooal B Cr 1880 8 8PUIII 8lul Madrid 8 1888 NlD Ver B i Atb Spoel a t