Goudsche Courant, maandag 5 maart 1900

100 i 15 mm 1 1 l loofi s o 100 k 114V 9 ti 1417 tl los 1 S 74 7a 104 87 t 9 Ma U O ♦ Vi a s S8V 180 c 110 101 3 10 1 o V V o 100 b 1171 117 o 101 84 85 Maandag 5 Maart 1900 I o 8130 38ste Jaargang dito dito dilo latl dilo I I luui 8poar l 1887 8 A EaU S Znid Ital Spwmij A U obl 8 FoLRH Warwbau Weenea aaad EuaL Gr Ra 8p Mii obl 4 Baltiaeha dito aaai P towa dito aaoil 5 Iwaai Poai if dilo aiad i Kant Cli Awv Bp kap opl 4 dilo diu oblig 4 Aaauu Unat aa Sp Hü old t Cbie k North W pr C t aan I dit diU Wla 8l Petar obl 7 Denvur k Rio Gr Spm eert T a llliaoü Ceatffit oht iu Koud 4 Loai r liNa hTilliCerl v iuiad Maai o N Spw M lebyp o Min Kaaia v 4pCI praf aaad N Tork Oot o k Waal aaad Peaa dto Okio obbg On oa Calif lo byp ia goad i 81 Paal Hian k Maait obl Ua Paa Hoof l n obig dilo dilo Line Col Ie hyp o 5 OairiDi Can 8oath Ckert T aaad Ti 0 Rallw k Na Ie h d 0 0 Am lard Omaiba Uij aaad E llard Tr mweiMaaU and KsD Stad Am lerdam aaad I Stad Bo lerdam aaad 8 BlLOILSttd Aatwerpea 1887 l J S ad Bnuaal 1888 l J HOKO Tbaiu Begulll Gaeboh 4 GoBTiaa StuiUleenig 1880 8 K K Oo l B Cr 1880 Sri j Stad Madrid 8 1É 8 Nn Ter Bc Avb Spoel rnirt ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon u 8S De Uitgave dezer Courant g escWedt dageljijkg roet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afisonderiijke Nommers VIJF CENTEN Telefewi Ra ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels d 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters Worden berekend naar plaatsruimte luisending van Advertentiën tot 1 uur des midd ONTVANGEEN eene groote keuze mm mmmw U SAMSO M Specialiteit in OCSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN ADVEÏITEI TIISW Sociëte it EË ITIIE Donderdag 8 Maart 1900 s avonds 8 uur SOLISTEN CONDE T te geven door den Heer C NOLTE ttonscrvalolrie Lelpitlg met welwillende medewerking van ltl J IIARKVv d H 4i ST AltzangereB en de Heeren G C ORBFE Violoncel en aPAAXDI RMAlf Clavier ENÏKEÉ 1 t M bij inteekcning 1 t Leerlingen der Muziekschool Hoogere Burgerschool en Zangvereen A 8poEi lO ft0 Ten gehoore worden gebracht r 1 Piano Trio op 11 Luuwia vak BEETHOvBf AH con briv i Adagio e Thema con variazioni 2 Liederena dieThritne Robbkt Scnuiuni b O wttsst ich dochden Weg zttrllch Johasses BuiHiis B Adagio en finale Allegro energico uit het 0 moll concert voor viool Maï Brucm i Sonate voor viool Solo bnpiano F W EwSt o Grave b Allegro Fuga c Moderato Gigne chaconne courante 6 Liederen a Ave vei um VEHBRcaaHe b Panis Angelicas met cello begeleiding Cesa Fbasck 6 a Air Varié Heüei Viecxtbüps b Hejre Kati scènes de laCsarda Jbsö Hubay Thitnj s Woadtibalitm ia da gabeela vereld bekead en fieroemd OaoTertrolfeu middel fcegea idle Uorst Lang Lrrer I Haaczlekteu ent lawtadig C uowel a s ook uilweadig in bijaa alia zieklegOfftUen met goed eerolg an la wenden l rU8 perflacen t I per mat t 1 IS TUirry i Woadintlf bezit oen alsnog onbekende genoCBkraeht ea heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel o erbodie Met deze zalf werd een 14 aar ad voor ngeaeesU k Cfboaden beengezwel en anlanss een bijna ur kuikerlDieU genuen Kramt genezing ea varzacbling der pijnen bij woadaa outstekiagea eoa van allerlei aard FrUs per pot l BO per poat f l eo Oaatraal llep6t voor NaderUad ApotliekT HBKKI ükNDEBit KokinlAmalanUm W uSMn itfil u buull uiea d rwt un dUS liutMiMpattiBk dn I TlfiFRHY in Fregnd b l HobiWIi OnUmMh G licv jmwpwtui u OHtbMes by bet Cestrsd llep t Sanders R bia i nenf ia hoog priadpieelen zin de oorlog ïeker dan is dit diep te betreuren De staat die voor een onrechtvaardige zaak naar het zwaard grijpt doet een misdaad Doeh bü die met de wetenschap dat by er voortdurend aan blootstaat met zalkeonzedel ke wapenen te orden aangevallen deHondank niet de noodige maatregelen neemt om zulk geweld te keeren is lal en een 1 dwaas Stormen klippen en wat dies meer zy vormen voor den zeeman gevaarlijke vganden t Ware voor hem wenachelgk zoo ze niet bestonden Doch de zeeman die op grond dier wenschelpheid verzuimt zich tegen zulke gevaren te wapenen is een krankzinnige die niet op de zilte baren maar in en gesticht thnis behoort Gevangenissen voor misdadige gestichten voor krankzinnige staten ztjn er echter nog niet en zoUen er wel nimmer komen Aan de volkeren n hunne hooiden de taak om te zorgen dat hun tocht over de levenszee niet ontaarde in een hulpeloos ronddobberen Varen moetrai ze allen Ze moeten Dit eischt de werkelijkheid 01 ze moeten ten onder gaan Kb wee den gezagvoerder op het schip van staat die geen koers weet te houden en de oogen sluitend voor de gevaren welke voortdurend het schip omringen datgene nalaat wat strekken kan om een behouden aankomst iu de veilige haven te waarborgen Wee de bemauuibg die niet al haar beste krachten inspant om daartoe mede te werken want slechts een blind toeval zal vaartuig en bemanning voor geheelen ondergang kunnen behoeden En door zulke blinde toevallen ol noemt ze wonderen zoo go wilt is Nederland in den ioop der eeuwen herhaaldelijk behoed voor oen verdwenen uit der Statenrij Hadden wij ui do tallooze stormen die over ons hoold zijn gegaan niet telkens in het laatste oogenblik soms de mannen gevonden die het zich tot de hoogste levenstaak stelden ons vaartuig met vaste hand te besturen en alle beschikbare krachten aan te wenden om het voor stranden ol zinken te vrijwaren reeds sedeit lang zou men op de wereldkaart vergeels naar een Koningrijk der Nederlanden en een Nederlaudsoh lndi sclien Archipel moeten zooken Uij die talrijke keertm als door een wonder aan een groot levensgevaar is ontsnapt is van nature allicht guneigd vuor oen volgende gelegenheid op zulk een wonder te verti ouwen Noemt dit roekeloos onzinnig enz doch het komt voor Kn Nederland geelt njü den sterken indruk dat het aan zulk een roekeloosheid nietvreemd is Wordt vervolgd nieuwe Voorjaar en ZomerëloiTeD VOOK Smmi KLEEDHG A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 ÖOUDAlrleitliu M Ao 31 Beurs van 17 ÏKBEUAM HiDi LAiiD Ü rt N I W 8 dito dito dllc I diu dilo dilo 9 iTAWl IoMhryviog 1888 81 5 Ooaniia OU ia papier 18 8 I dito ia ilnria tamiAh Obl met eoupon dito tiokat S Aiiisterdaai Vikn l 4 lOOt 8 V 8 Vll Slotkn 81 a ♦ toituro OW Bianenl isïï 4 1 V B i 4 101 17 100 84V O 1 881 488 I l 10 I 104 I l 4l dito Omoai 1880 4 dito blIRollit 1889 4 dito bü Hop 18 0 4 ditoia goad Imn 1888 dito dito dito 1114 I apinn Parpet lolialJ UBl 4 ToiKIll Qapr Ooar leaa 18V0 4 Oai loemng Hiie D Oae lgeuin HriiC EDiDAraRp T oblg 1SD8 UHi o Ob uit 8eb 1890 a VaKltulli OH 4 Oaliep 1881 AviraaDAM Olil atiea 1888 I BoTtianiM 8 l lo o 18 4 Nao N Ktr H lüWtt aanil Haiw L i Vt Li a rert i Sti i I Nto Hall IJ 8 0 rw Hij anad lU i Mij t t Exp V St Bp aaad tO Nu l 1 d Bpoofwaga aand f 14 No l Knid Atr apm aaad 8 lSS i o V n Kort overzictit onzar PrlJsoouraDt SHEEEIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 fless EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADEKA S droog en zoet 18 12 VEEMOUTH U Turin 1 60 fiesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k 1 1 75 1 2 25 1 2 75 1 3 25 1 3 75 en 5 s SCOTCH WHISKY 2 26 g Per FL Per Ank 45 Fl I a 2 LISTEAC 1 0 65 Nto i 27 75 JJ a CHATEAU VALB08E 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 S St EMILION 1894 1 42 ► 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 a f i SAÜTEENE 1 42 S O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 SB BOURGOGNE 1 10 47 Sj De flessehen zijn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar bij lic Onna T CBKIIAS Gouda Voedings Eiwit 1 Kilo Vropon heeft evenveel voedingawaardt als 5 KUo best roodrlMwdi f 180 900 eieren Tropon wordt ia het licliaain onmiddelyk tot spierweefliel en bloed oanoMt Bonder vet te vormen Tropon heeft by et regeld sebnilk eeue bedutdandc ttMoaae vu kr chteB ten gevolffe loowel br geiondt n la by Elelien en luta ua 0e na B toegevowd woidea londer dakrvan den amult te bederven Door d B ittantlat D mn van Tropon kan iedereen bet dch venichafllBn ▼ rUrrskaar ft l ap th k r ArovlataB b all elll wtBk U VB OeneraalAgenten voor Nederland en Kolonian Boest Oips Tan der I eyé Botterdwnu Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DroimirtiKe doot de nieuwate uitvindingen p nim hinaul g ihiod verbeterd fiibrlcatiti I jü lutiiiuitend gobrulk vao fijn ea fijnste gruiKlatoCoti gMrflrtdiierei Jen verbruitcr vunl Stollwerck s Chocolade en Cacao ttoi aanbeve ensw iHidig fabrikaat nfluw ieu ig beantwoordoi de aan Aen inliOud der Tcsp tUltfttten IK irtr a behaalde 87 Brevets als Honeycrancler 44 Eere Diploma s j ouden nvt Medalltrsi een onwijs Jan uitmuntend fijn febrika t Keeds 1S74 sJu erf de AoeaComie nationa 1 d6 Paris I NouB voua déttomone una 1I dslll dl oF pr inl4re InaiMe on oonslddraldaa fle I Totra exoeilezite fftbrioatlon de Ohooolnt bonbuns varies eto eto IMlwariik l brikaat is verkrijgbaar bij U A Oonfiseurs Banketbakkers eu coz fleneraalvertegenwoordiger loor liederlanJ Juliu Hattemlodt Amsterdam Kalverstraat lOS 3fiSfe Patent H Stollen diillf aiclii iir iiitii Filimuu luaKkitl ËaWM T AÏmB lC urn Wnai UI Mimi Warnung 1 r gromi EffoUt amtrt Ptaent H moiUin tmuién titl lluUufulÉ nrumnMef tirharfm H Slotuii m m im JlmH odt ulclm £ to ntfto J dmm af lalal utmMmd M = pwWi a V to U tOoedkoopBte en soliedst adres voor Vervoer van liilH edel loowel Wnnen ala buiten de stad mat gesloten wagens A G RAVES PBUN Bleekemhigel a87 JUt ttord teyen TransporUtehatU vimektrA GooDi Dmk van A BBINKMAN 4 Zn Dit No beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAÜ Bulteulandsch Overzicbt Een telegram uit het Engelache kamp bij Paardeberg bericht De Boeren houden een stelling op ongeveer vier mijlen van ons Iront bezet Hun rechterflank is aan de rivier aangeleund hun linkerflank aan een hoog kopje Hun aantal wordt op 5000 A 6000 geschat De overige berichten die van het oorlogsterrein komen liJn bijzonderheden over Cronjé s capitulatie eu Jonberts terugtocht Cronié heelt inderdaad stand gehouden zoolang h j kon Zijn voorraad was geheel uitgeput Volgeus Centraal Nems gal Cronjé zich over omdat de versterkingen die hem de zoo noodige hulp hadden kunnen verleenen hierin niet staagden Levensmiddelen waren eveneens schaarsch het meeste was bedorven Op den morgen van da capitulatie der Boerentroepen was generaal Eoberts van plan geweest den aanval met alle kracht te beginnen en ware de witte vlag niet geheschen dan zouden de Boeren waarschijnlijk geheel vernietigd zijn geworden De Daily Telegraph zegt hetBoerenlaager bood een buitengewouen aanblik de wagens en karren en drie kanonnen werden vernield door onze granaten Vele gewonde Boeren die dagen lang zonder hulp waren geweest lagen op den oever der rivier tussehen honderden doode paarden in die een stank verspreidden welke de atmosleor verpestte Eeuter seint het kamp en de verschansingen ziJn te verschrikkelijk om te beschrijven Lord Eoberts die een bezoek bracht aan de plaats waar zoo lang was stand gehouden was verbaasd over de vernultigheid en energie waarmede de stelling bijna onneembaar was door een bestorming Merkwaardige loopgraven van groote diepte waren vervaardigd en deze vormden ware catacomben eu tunnels Een ander correspondent zegt de Boeren lagen in ware konijnenholen tien dagen lang in een omgeving van en onbeschrijflijken aard De levensmiddelen waren uitgeput maar er waren voldoende geweren Jntnssclien werd reeds dagen te voren tot het opbellen van het beleg van Ladysmith bealoten Zoodra het ontzet van Kimberley en de FEVtLLETOX Vioog Verwelkt Naar het Duitsoh 46 Xk wwdt hier als een prinsn behandetd G weet toch uit de d en van moeder Lieschen dat alle ouëe moedortjesi van m houden Nu heb ik er niet mindej dan zeven te jrelijk die allen voor mü vliegen en loovaak ik bel hetlielstalle seren tegelijk zouden komen bmnentrippelen Dat ik hier met mik een gewone ziekte aankwam en mij op het armoetlige bed zoo tevreden uitatrekte Isof ik nooit in een kasteel had geslapen heeft dadelijk hare harten gestolen en de koetsier had luar toch verklapt dat hij de stifUdame uit O had eereden Maar ga nu beste Johannes want het babbelen begint me nu zwaar te vallen en kom morgen terug ik hoop en vwwacht dat wij elkander dikwijls zuUen zien en veel door onze vriendschap tulkn genieten zoolang ik me hier ophoud Itel was een goed en prophetiscb woord Want het boite gedeelte van mijn leven valt in den tijd dien zij onder dit armendiit doorbracht Het spreekt van zelt dat ik haar nu eiken dag bezocht en daar zij spoedig geheel hersteld was en de schoone lente weder haar intocht hield ï teven wij weldra niet tUMchen de vier kale wan vervolging van Cronjé door Eobert s legermacht bekend waren begon Jonbert geleidelök ziJn zwaar belegeringsgeachut in veiligheid te brengen en een deel van ziJn strijdmacht naar den Vrijstaat en naar Transvaal te zenden Van 16 tot 26 Febr wist hij BuUer nog bezig te houden in het bergland benoorden de Toegola Drie dagen lang streed Baiter zonder resultaat om Groblers klooi In den nacht van 26 op 27 Februari was liij zelfs genoodzaakt naar den zuidelijken oever van do Toegela terug te trekken doch den volgenden dag stak hij die rivier vier mglen noordoostelijk van zijn vroeger overgangspuut weer over eu drong toen over Pieters hill door tot Nelthorpe Dat deze vijlde overtocht slaagde was alleen het gevolg van den zwakken tegenstand door een paar honderd Boeren geboden die den laat hadden de Engelschen zoolang mogelijk op te houden ten einde den aftocht van Tonbert volkomen te dekken Toen deze kleine achterhoede in den loop van den 28en Februari eveneens terugtrok kon lord Dundonald met twee regimenten cavalerie de stad binnenrijden Donderdag volgde BuUer en was de ontzetting van White s leger voltooid Boller vond in plaats van de stad eeif puinhoop die door White met sterke schansen is omringd met groote hardnekkigheid en volharding heeft White zijn stellingen vier lange maanden bezet gehouden Indien de troopen van White nog oenigo olfensieve kracht bezeten hadden zouden ziJ den aftocht van Jonbert naar het Drakengebergte en naar de passen in het noorden van Natal ernstig hebben kunnen belemmeren Maar zelfs daartoe waren zij niet meer in staat Hiermede is nu het stategiscbe voordeel dat de Boeren door hun snel en vastberaden optreden bij het begin van den oorlog verkregen hadden geheel verloren gegaan Thans moet de strijd gestreden worden in de Eepnblieken en overal trekken de Boeren dan ook terng om zich met de verdediging van Bloemlontein te belasten Bii gelegenheid van zijn 90en verjaardag sprak de paus in antwoord op een gelnkwensch van kardinaal Oreglia even over den oorlog in Zuid Alrika De Heilige Vader smeekte den Heer den bloedigeu tweestrijd in Zuid Alrika met mededoogen te aanschouwen en te willen gedoogen dat deze strijd worde beëindigd Z H vervolgde De strijders zijn alle onze broeders en de slachtollers ziJn reeds te talrijk Moge God de Heer beide partijen met ootmoed vervullen den maar maakten verrukkelijke wandelmgen eerst in den omtrek van de kerk en het armen huis later langs de oevers van het meer soms nog verderop het bosch in Wij gingen zelden stadwaarts daar Louise aan de algemeene nieuwsgierigheid geen verder voedsel wilde geven De burgemeester had het zijn plicht geacht de barones een visite te maken en had getracht haar er toe over te halen eene betere woning te betrekken Maar zij antwoordde dat men in de geheek Mark zoo n bekoorlijk toevluchtboord voor oude vrouwen niet vond als dit armhuis ep zij verzocht den burgervader er voorloopig te mogen blijven Reeds bij zijn eerste bezoek was de burgemeester verbaaid over de verandering die het hoipitaal en zijne bewoners had ondergaan Hij wist nog niet dat LoUise nergens eenigen tijd kon doorbrengen zonder op alles den stempel te drukien van haar karakter De zeven oude vroeger slordig en vaak onhebbelijke moedertjes schenen plotseling in aardige zindelijke fetsoenlijke matronen veranderd En het gebouw zelfs zag er sedert haar komst heel wat zindelijker en liever uit Ak door toover was na weinig weken de vroegere wildernis achter het gesticht waarin netels en allerlei onkruid welig tierden in een bonten bloementuin herschapen De baok van Louise had ik een weinig grooter gemaakt zoodat er naast haar nog plaaU was voor een slechts weinig ruimte innemende per toon Daar zaten wij menig uur DikwyU las ik opdat spoedig een loyale en krachtige vriendschap worde hersteld De Fransche algevaardigde Lasiea interpelleerde over do onwettigheden in het hoogverraadproces voor den Senaat nis hooggerechtshol Minister president Waldeck Eousseau verdedigde de handelingen der Eegeering iu een zeer uitvoerige rede Er werden drie moties voorgesteld waaronder één door den heer Malaspina inhoudende dat de Kamer de verklaringen der Eegeering goedkeurt Verschillende algovaerdigden riepen om de eenvoudige orde van den dag doch de heer Waldeck Eousseau verklaarde daarmede geen genoegen te kunnen nemen Hü vereenigde zich met de motieMalaskiua die met 287 tegen 138 stemmen werd aangenomen De Italiaanscbe Kamer behandelde Woensdag de ontwerpen die reed bij Kon besluit zijn ingevoerd De minister president stelde de motie van vertrouwen De motie Fraacara die door de Eegeering was aangenomen werd door de Kamer goedgekeurd Het eerste deel waarin acte wordt genomen van de verklaringen der Eegeering werd met 222 tegen 189 stemmen aangenomen het tweede deel betrekking hebbende op het overgaan tot de behandeling der artikelen Verwierl eön groote meerderheid Verspreide Berichten Frakkruk De verbetering in den gezondheidstoestand van den minister van oorlog generaal De Galilet duurt voort De directeur van La Croii te Limoges de abt Ardent is voornemens in hooger beroep te gaan van het vonnis waarbjj de rechtbank te Parija ich onbevoegd verklaarde in zake zijn aanklacht wegens laster tegen den minister van handel Millerand Het ministerie van oorlog laat olflcieus tegenspreken het gerucht dat generaal De Gallilet de leden van den Esterhazykrijgs raad zou hebben verzocht hun eisch om zich civiele partij te stellen in het procesZola terug te nemen Mnltier rechter van het Hol te Bijsel die oi der beschuldiging van valschheid in gescbrilten is gearresteerd is tegen een borgstelling van 5 000 Irancs voorloopig op vrije voeten gesteld haar voor maar ook even dikwijls onderhielden wij ons op ernstige blijmoedige wijs over God en het leven niet zelden ook verdiept n wij ons in herinneringen Joachim betreffende vap wien de kleinste trek haar en mij onvergetelijk was gebleven D naam zijns vaders werd nooit tussehen on t genoemd Ik wist alleen dat hij ergens in den viVemde zijn nietswaardig bestaan voortsleepte In dien tijd leerde ik de diepe wijsheid verslaan van het woord Zij die God liefhebben zullen alk dingen medewerken ten goede Alles toch wat deze vrouw had ondervonden t zij goed t tij kwaad was door haar moedige en sterke ziel verwerkt en het goede had zij behouden En haar verbazend goede luim had zij gered uit den bangsten storm en nood heura levens Ik geloof bijna dat dit eentonig liefelijk idyllisch leven mij tot den gelukkigste aller stervelingen zou hebben gemaakt indien ik niet m eeuwigdurenden angst geleefd h idde dat er spoedig een einde aan moest komen Daget ks bestudeerde z j alle advertenties waarin een gouvernante of een hulpe voor de huisvrouw werd gevraagd ook had zij reeds een paar maal op zulk een aanvraag geschreven Wie nog werken kan is verplicht voor zich zelven Ie zorgen had ze mij eens geantwoord en wel op een toon die mij verbood ooit weer te beproeven haar mijn genade op te dringen Op de meest eenvoudige en oarerwachte wijze werden m ne wenscben om haar op kiesche wijze te kunnen helpen tdch nog ten slotte vervuld Op zekeren Zondag namiddag in l lei hadden aa aw aiii iiii iim m a DutTSCULillD Generaal Sttllpnagel bevelhebber van het óde legercorps heelt een dagorde uitgevaardigd waarin hij don onderoWcioren van het garnizoen te Posen en in do andere Poolscho steden verbiedt met Poolsche meisjes in het huwelijk te treden Bovendien zal toestemming tot een huwelijk altijd worden geweigerd als de ouders van do bruid socialisten zijn Ten slotte brengt de dagorder de otflcieren in herinnering dat bun kinderen niet op hun plaats zijn op de hoogere scholen doch dat de lagere scholen voldoende zijn ENocum In de jaarvergadering van de Hidlotliiau Liberal Association die Woensdag te Ëdinburg gehouden is werd medegedeeld dat lord Eoseberry bet voorzitterschap heelt nedergelegd Het heet dat Eoseberry zich uit het politieke leven zal terugtrekken BINNENLAND 8T AT EN Ü EN E U A AL zitting van Vrijdag 2 Maart 1900 Do heer Harte van Tecklenburg eUcht van den Minister het bewijs dat de invoering van leerplicht van staatsrechtelijk standpnnt onalwijsbaar noodzakelijk is Zijnerzijds acht Spr de vervulling van den ouderlijken plicht tot verschalflng van onderwijs aan hun kinderen ten volle vereenigbaar mot de vrijheid omtrent de wijze van vervulling van dien plicht en die vrijheid is onbestaanbaar met de leerplichtwet die deze vrijheid aan duizenden ontneemt Hü vraagt ook het bewijs dier stelling ten aanzien der kosten De omvang van het schoolverzuim bewijst de volstrekte noodzakelükbeid niet Bij gebreke van dengdelijk staatsrechtelijk bewijs der onvormpelpbeid moet de eisch tot invoering van leerplicht door de rechtbank van het gezond verstand ontzegd worden Met het oog op de flnancieele lasten die deze wet oplegt is vergoeding der meerdere koten voor het bijzonder onderwijs door den Staat plicht anders wordt het compromis van 1889 geschonden Dankbaar voor s Ministers toezegging tot verhooging der subiidien had hij liever die belolte In de wet vervuld gezien tot voorkoming van latere moeielijkheden Meer bepaald vraagt hj bedoelt do Minister volle ol gedeelteljke vergoeding der koBtenvermeerdering voor bet bijzonder onderwijs wij een schoone wamleling genmakt Toen wij terugkeerden lag de kleme armliuiskerk met haar dichten kliraopmantel in het volle zonlicht zoo schilderachtig voor ons dat wij er ons over verbaasden dat nog nooit het vertangen bij ons was opgekomen haar van binnen te bezichtigen Onder den indruk van het oogenblik verzocht Louise een dw vrouw s den sleutel te halen en eenige oogenblikken later betraden wij het verlatene godshuis Doch welk een ontgoocheling Het schelle zonlicht bescheen niets dan de vier naakte wanden nergens vonden wij een spoor van eenige architectonische versiering Het kleine kerkje moebt wilde hel om toeschijnen als lijkhuisje dienst hebben gedaan toen het kerkhof nog in gebruik was Deze gedachte maakte het verblijf in de kille vochtige ruimte juist niet behagelijker en reeds stonden wij op t punt weer naar buiten te gaan toen mijn blik op een smalle hooge bouten kast viel die juist tegenover het altoar itmid Wie beschrijlt mijne verbazing toen er nadat ik het ding onderzoekend had betast eensklaps een deksel terugsprong en onder het omhuUet een oud harmonium te voorschijn kwam Hoe het daar was gekomen heb ik nooit koonen ontdekken f wi ftumlgd