Goudsche Courant, maandag 5 maart 1900

De baar MaokiVT bAd liever eerst de werking afgewacbt van de ondcrljjlie wetten als meer dan de leerplichtwet gericht tegen het absoInte schoolverzuim en waarbii de particniiere zorg de staatsmacht vervangt Spreker ontwikkelt verder dat noch tot bestrgding van het volstrekte noch van het betrekkelijk schoolverzuim leerplicht noodlg il Engeland met leerplicht heejt veel grobter schoolvorzuiin percentage Het inhalen van don politieagent by deze wet staat het hem tegen Verstandiger ware t geweest de schoolvacantiën in verband met den veldarbeid beter t regelen en krachtiger op te treden togen den kinderarbeid Bezwaren tegen de wet zijn verder de last voor het hnisonderwiJB het decreteeren door den Staat van schoolvakken aan bijzondere scholen De heer Kerdijk kan den minister gelak wen chen met de spoedige levering van dozen arbeid verklaart de verandering van inzichten der vrijzinnigen inzake leerplicht uit de verandering hunner denkbeelden nopens de staatsplichten tegenover de maatschappelijke versebiJnselen on uit do grootere aandacht meer dan vroeger aan het betrekkeiyke schoolverzuim geschonken W herinnert dat bekende voorstanders van het bizonder onderwijs voor leerplicht zijn en csnstateert dat van miskenning van de gewetensvrijheid in het ontwerp geen sprake is Voort wijst ook h i op de inbreuk op der onderen vrBheid gemaakt in de arbeidswet die de ouders eok straft Betoont zich bondgenoot van Mr Truelstra op het punt dor overheidszorg voor kinderkleeding en voedsel en acht herziening der school en arbeidswet een noodzakelijk gevolg van deze le rwetplicht Overigens bepaaldelijk betrelfende den omvangjen den dunr van het onderwijs bevredigt hem t voorstel niet in allo opzichten toch aanvaardt hij t als een stap in de goede richting omdat het undorwijs de levensvoorwaarde is voor vooruitgang zoodat leerplicht gepaard aan onderwjsverbotering onmisbaar is voor kennis en ontwikkeling vooral in den strijd in de gemeenschap onmisbaar voor do stellig komende democratie Zonder die ontwikkeling gaan we een donkere toekomst tegemoet Dr Kuiper de geschiedenis van bet ontstaan yan dit ontwerp nagaande bet ogt dat het is voortgekomen ttit do Krnnsche revolu tiebeginselen van nH9 maar dat het beginsel van leerplicht olschoon reeds lang zclls in achterlijke landen van de wereld ingevoerd hier te lande geon ingang kon vinden afgestuit als het steeds is op den hnisolijken aard de UeWe voor t gezin de zelfstandigheid van ons volk Na aldns do levenshistorio te hebben geschetst constateert spr dat Dr Schnepman hot zonder eenig gevoel of geestdrift in beginsel verdedigde de tegenstand der recbterzpe warmer is dan van de voorstanders waarvan geen zich bevredigend betoonde en dat de actie van het volk tegenwoordig gaat veel om brood dan om liberale thooriên Wat het lot van dit ontwerp betreft elk denkbeeld van politieke pressie terzijde stellondo trekt snr den heroskoop aldus dat het thans staat 47 om 33 waaruit volgt dat wolko de uitsla zy do socialisten den doorslag zullen geven Vorder bestrpt hij de voornaamste regeeringsargumenten voor het ontwerp onder be Directe SiworwegvcrMnilngen met GOIDA Wloterdleist 1899 1900 Aangevangeo I October TUd vai fireenwlcfc w RCTTISDlIiliae nru 11 18 11 6t 1 85 ill 8 86 B 88 01 S 46 51 8 6 t C8 81 l4 6 19 4 11 7 14 9 7 80 7 88 I H do 7 97 douda Ktordneht fi uwerkerk Oapellt EottarduB M RotterdimD F Sottgrdam B IUms dM Dluda i 11 8 1 11 86 1 07 4 08 11 41 1 14 f f 4 16 11 10 11 81 11 11 1 18 8 80 4 11 18 I I I 1 64 4 04 4 87 4 S8 11 18 f 0 411 6 18 i Allaan n U Mmm fcl bglMtaltii f Op to lni j ZralH Mmo n Dl 4 n iJmi 6 ntoarbiljetto tmr it U U wrbjj pii talm mAtpriji g HoUmji 3po I Hr ipl t 6 l 2 7 84 7 41 7 60 6 40 80 7 38 t 88 80 48 8 19 e 08 XOTTKKDIX SOIIDA tIh nm 9 88 11 80 19 98 1 56 9 40 11 87 8 l l OS 9 18 10 1 11 86 11 18 8 i 61 10 1 t f I 10 8 ff 1 O V V 10 41 e 9 08 10 03 10 17 10 4 11 64 1 0 11 34 l r 6 1 09 I SS 11 I M Eotterdant Beun t Kotterdun D P i Botterdim U 4 46 Oipelle 4 65 Hltuwerkul 6 04 Uoordmlit 6 11 o d 8 11 X6 6 16 i 86 10 5 48 6 56 14 90 7 44 I Ot 8 14 4 iUw 1 Ui t brtalm himlUtH p u l op hm nirt ftiUmi mtict JQ HoIImJiA ipoaf l tün i ppU il6t lii Com H li te W ii Uti OOeOA DEN a Atli nm 1 08 1 06 1 14 8 46 4 18 4 66 6 96 1 18 ff 5 07 1 19 ff ff 5 18 ff l 8 I ff 6 81 ff 1 80 1 48 1 41 4 15 4 46 6 87 6 65 7 69 8 90 8 19 U 18 a u ► 8 11 w p 8 41 8 48 8 V 40 I8 67 7 86 8 0 8 41 a u J 87 8 68 7 4S 8 08 14 8 U7 8 86 l 9 8 Ooada Tenhuiieu MoerkaMlle SMtemear Zogwind Voorburg Ht EEeiEFOITAMEEL Heu wordt verzocht op H HKKK te letten UIT HKT MiUliZIJlt TAH M RAVKNSVVAAYZONRX OORINOaSH Deze THËËËN worden nfgele rerd in verzegelde pakjes Tan tn li e en een half en een Ned one met vermeldiniz van Sommer en iPrgs ToorKten van itevenataand E Merk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de létToerin van geëerde orden aanbevelende v J BBEEBAART VI 10 98 8 869 08 9 4610 1111 17 11 86 11 0 1 30 1 46 8 00 4 00 4 88 4 46 6 10 0 11 7 417 66 8 66 9 4810 1 10 11 1 88 4 61 18 9 4B S in t 1 60 6 08 8 80 10 08 e O O II A A vsTtanAVi liat fan ou U 9 8 09 8 16 9 18 10 0 10 67 11 08 1 00 I M IJl 4 t 6 03 86 8 1 t is 9 83 S 0 88 limit W 8 01 8 6S 9 09 10 10 10 64 11 48 11 67 1 81 IJ8 4 1 4 67 5 60 6i9 00IO O 0 1010 10 11 45 iiut a 8 1 08 9 88 10 96 11 09 1 011 10 1 09 1 41 4 10 11 08 9 U10 8 10 98 Ibn 6 4 0 05 7 017 10 7 48 8 86 Toorbuig 6 48 i ZMtan Z g Ol j n 11 Jmmh Mo 8 18 10 4 1 01 6 18 6 89 lO ll 8 cl 1 7 81 7 47 S ll 9 08 P 9 11 0 86 10 18 10 64 11 67 11 03 U 87 8 18 8 14 8 17 4 17 6 01 5 17 6 00 4 80 8 10 P 18 a O li 10 18 l l HM o ifcrt i tlUm 1 Umt ub WHIm P Miipn tch 4 liji Bi tol tiMtari it tU tl t i i a 40 é 9 07 8 84 7 80 8 11 6 10 6 16 6 48 08 Uoud Oudtw Woud Utwekl UlraeU WoaKdm Oudow loads ut C 16 7 9K 8 11 6 9 11 9 46 1 18 19 00 11 10 5 16 8 31 4 46 8 10 7 6 8 10B 48 u W 6 4S 0 50 7 36 8 80 8 60 9 80 10 00 11 80 19 18 ll UO t il 1 80 3 46 6 0 I 16 7 10 8 1110 00 i 4 7 17 7 31 S 18 9 0 9 14 I I IS 10 48 11 81 1 01114 1 11 4 17 4 98 6 47 7 81 8 14 9 11 11 10 8 8 T 7 04 8 18 S9 10 14 l7 86 7 68 8781 8 49 9 10 10 16 10 18 11 88 11 01 1 87 8 08 8 10 3 69 4 48 6 88 0 41 J i 7 68 8 18 8 58 8 14 10 88 11 86 18 17 4 11 7 11 6 80 7 08 8 11 10 4 U 85 4 8 1 7 S 8 80 7 17 7 17 8 88 0 01 0 11 8 11 10 89 11 10 11 11 ll H 1 09 8 40 1 88 4 48 6 10 10 7 11 7 61 10 01 twUting van het recht der overheid om regelend op te treden in de kinderopvoeding Dr Knyper verklaarde ook namens zpe geestverwanten dat het ontwerp voor hem volstrekt onaannemelp is dat zij niet zullen trachten het te amendeeren en alleen amendementen zullen steunen die het kwaad kunnen temperen De beer Heldt verdedigde het beginsel van het ontwerp doch is onbevredigd met de uitwerking op verschillende punten Dinsdag is de minister aan het woord müËEmÜE I Vervolg Reeds Jan de Wit heeft gezegd dat de Hollanders niet handelen voordat het gevaar in gansch zijn dreigende naaktheid voor hen staat Rn dit schijnt mg helaas een grooto waarheid toe Hot volk dat de even talrijke als ernstige waarschuwingen der historie in don wind slaat is dom Men prgst den Hollander wegens zijne z g n behoedzaamheid Misschien is de naam behoedzame traagheid nog beter maar laat ons toch in s hemelsnaam er tegen waken dat het geen te trage behoedzaamheid of te wel vadsige lauwheid worde ker er wordt bjj ons wel gewerkt doch te weinig en vooral stelsolloos We moeten spijkers met koppen slaan on dat doen we niet Wil Nederlands onafhankelgkheid blijven en zjjn rechten en bezittingen ongeschonden bewaren dan moet onze eerste zorg zp Nederlanden koloniën verdedigbaar te maken Waardoor Door in verband met onze materieelo draagkracht onze weermiddelen zooveel te versterken zoo hoog op te voeren dat we gereed zjn oin wanneer het gevaar dreigt met redelpo kans op succes te handelen Maar wat is dan zoo al noodig tot die verdediging zoo vraagt men Behalve onze doode weermiddelen hebben WO daartoe een goed geoefend leger noodig In bet verslag der laatste Staatscommissie ter zako onzer defensie uitgebracht den 2on Febr 89 en in het daarop gevolgde wetsontwerp der regeering 22 Juni 90 werd behalve die doode weermiddelen een macht van + 165 000 man geoefende en georganiseerde troepen noodig geacht In verband met den hevigen tegenstand die bij de indiening van dat wetsontwerp reeds lang te voorzien was geweest mogen we aannemen dat regeering en staatscommissie hare eischen zoo laag mogelijk hadden gesteld Oaan we nu in t kort na over welke troepen we te beschikken hebben In 1897 bedroeg de sterkte van ons leger aan offtcieren kader vrijwilligers en werklieden ongeveer 12 800 man en aan miliciens + 64 000 SODB A 11 11 11 91 X a S8 9 54 10 49 8 16 46 P f 10 11 18 11 t 8 40 a ll 1 aToo 9 88 10 1911 15 11 18 11 10 11 41 11 6 10 48 11 46 18 11 46 lO M u rsicH I 11 40 1 16 l BI 1 40 1 11 8 0S r S O l O A10 19 10 67 11 00 11 14 11 11 10 61 11 46 11 81 tlMfV 8 17 4 81 8 84 8 60 1 04 T Onze schutterijen hadden omstreeks dien tijd totaal oen effectief van + 130 000 waarvan toon in geval van oproeping tegelijk mot de militie alleen de dienêtdaendé schutterijen dadeink beschikbaar waren d i ongeveer 52 000 man daar de 78 000 man ruilende schutterij noch geoefend noch gewapend noch zelfs gekleed zijn Neemt men hierbg in aanmerking dat van die dienstdoende schntterijen nog een 2600 man wat oefening bewapening en kleeding betreft in dezelfde omstandigheden verkeerden als de rustende dan komt men das feitelijk tot een kleine 50 000 schutters die tot versterking zonden kunnen dienen zoo zij voldoende geoefend waren Slechts 10 il 11 duizend daarvan hebben vroeger bjj leger of vloot gediend en kunnen das als voldoende geoefend worden beschouwd Met de rest is dit echter niet het geval daar aan honne oefening jaarlps hoogstens 26 uren worden besteed En we weten allen de goede schntterijen niet te na gesproken wat die oefeningen beteekenen Houden we ons aan deze cijfers dan stellen we echter den toestand nog in hooge mate geflatteerd voor doch bet komt mü overbodig voor hieromtrent in détails af te dalen Sedert 1897 is de toestand slechts in zooverre gewijzigd dat het voorbereidend militair onderricht en de toeloop tot het re servekader zqu toegenomen en dat we in 1898 onze nieuwe militiewet hebben gekregen torwgl daarentegen het aantal vrijwilligers gestadig is afgenomen en de duur van den eersten oefeningstijd der militie tot 8 maanden werd beperkt door langdurige ver loven Voeg ik hier nog bij dat het voorbereidend militair onderricht in hoofdzaak slechts de militie ten goede komt daar tot heden naar ik meen slechts dezulken eraan deelnamen die kans liepen te moeten dienen dan krggen de door mjj genoemde getallen een bedenkelijke beteekenis In de laatste jaren en vooral sedert den strijd tusschen N Am en Sp heeft zich in ons land door daghladartikelen redevoeringen enz weer een weldadige opflikkering van belangstelling geopenbaard in onze defensie De overtuiging helaas zelfs door ontwikkelde mannen gepredikt dat onze verdediging een wanhopige zaak is kon de menigte wel eenigen tijd in een soort van hypnotischen slaap brengen doch langzamerhand ontwaakte hier en daar weer een flauw begrip van de hooge verantwoordelijkheid voor hot ongeschonden bewaren onzer vrijheid en rechten door onze voorvaderen met hun bloed gekocht En dit gevoel zocht zich gestadig meer en telkens krachtiger te uiten En thans heeft de kamp tusschen Engeland en de Boerenrepublieken plotseling die uitingen zoozeer in aantal eo beteekenis doen toenemen dat men bijna geneigd zon zijn te verklaren het Nederlandsche volk is weer eens eindelijk dan woer eens klaar wakker Toch is dat alles slechts als een enkel teeken van loven te beschouwen t Ia nog lang geen waken Wie weet hoe spoedig de demon van vadsige on verschilligheid belastingvrees en wat dies moer zij meer vaardig wordt over ons en het volk meer zgn heilloos werkenden slaapdrank toedient H 67 4 9 8 48 4 48 4 66 5 01 i O 5 18 1 88 4 40 4 60 4 67 6 l 4 5 10 1 15 7 17 16 48 7 4 a 8 47 05 66 7 10 18 7 181 18 40 7 39 T 10 81 10 48 10 ll lO u 10 66 S 4S S 69 U S 9 19 10 00 10 84 9 r 10 64 9 4 10 18 11 10 I Zeker wanneer eenmaal hot gevaar zich in den vorm van vijandelijke drommen aan of over onze grenzen vertoont wanneer de krijgstrompet en donderend geschut wanneer het hartverscheurend gekerm der gewonden na het eerste treffen tot het volk zullen doordringen steeds sterker wordend zonder ophouden waooaer vrouwen es kinderen in zwaren ronw over geinearelde mannen zonen en vaders in stomme dofte smart met starren blik de ruimte zullen schijnen te doorboren dj n js din zullen voorzeker diegenen van Neêrlands zonen die nog in zoete rust gedompeld waren met een luiden kreet ontwaken D n zal men niet meer vragen hoeveel de verdediging van ons heiligdom ome onafhankelijkheid wel moet kosten Dan zullen brandkasten en beurzen wgd worden geopend Dan z l men niet meer vragep KIn Nederland wel verdedigd worden maat men zal met geweldigen klem uitroepen Nederland moet verdedigd worden Diin wordt ons volk weer het volk van voorheen dan wordt het weer zich zeil En din ik zie het reeds zoo duidelijk in mijne verbeelding dan stroomen uit alle gewesten in een spontane een heerlijke uiting van Vaderlandsliefde en vrijheidszin rijken en armen toe om den belager onzer onafhankelgkbeid te bewijzen dat wg nog hetzelfde heldenbloed in onze aderen denzelfden heldenmoed in onze harten dezelfde heldenkracht in onze vaisten hebben als de Hollanders uit zoo menigen worstelstrjjd die achter ons ligt We zien dit voortdurend aan ons kranig Indisch leger We zagen dit nog kort geleden daar bij Elandslaagte in Zuid Afrika aan dat handje vol broeders die wederom de gansche wereld van eerbied en bewondering vervulden Vast onwrikbaar als een rots te midden der ziedende opgezweepte golven den wissen dood kalm in t gelaat ziende stonden zjj daar Niemand dacht aan wgken Als mannen neen als helden hielden zjj stand tot den laatsten man toe Welk een verheffend voorbeeld I Welk een plichtsopvatting 1 Welk een heldenmoodi Maar ook welk een heerlijke belofte voor ons Vaderland want die holden waren Hollanders En wanneer ooit in ons Nederland of onze bezittingen de mare mocht klinken de vijand naakt dan willen wjj immers alles toonen dat wjj de niet ontaarde zonen van eenzeltden stam zgs En met zulke voorbeelden voor oogen durft men nog beweren het Nederlandsche volk is anti militair Neen dat is niet waar Alleen de vrijheidszin van den Hollander maakt hem overdreven afkeeWg van dwang De Nederlander wit niet gedrild zijn volgens de Duitsche school daarin zit het hem Men had als ik die ingehouden ontroering die stille woede die stom gebalde vuisten en op elkaar geklemde lippen eens moeten zien onzer miliciens toen zg in de poort der kazerne te s Hage de ongelukst$ding omtrent den dapperen Cronjé lazen En in het oog van enkelen blonk een traan over hun onmacht een traan dien zji als schaamden zij zich terslniks trachtten weg te vegen Ja als schaamden zjj zich want wij Hollanders zgn afkeerig van alles wat op theatraal vertoon kan gelgken Toeh mijne heeren ik kan u niet zeggen hoe goed die aanblik mg deed 4 8 17 1 11 7 68 8 08 8 10 8 11 8 K lO l 10 87 10 17 18 14 10 81 10 40 10 88 U 18 f 8 60 Il 4t 11 84 8 60 M lO tf lojo 7 46 sr 10 0 10 1 lO ll lt 10 18 8 17 17 84 41 47 10 00 10 40 11 10 10 18 10 17 10 1 10 44 11 07 11 44 is oo En ik durf het herhalen wanneer de vreemdeling ons hier de wetten zou komes stellen zon als èën man het gansche volk bereid gevonden worden hem zulks door kracht van wapenen te beletten Tot zelfs de sociaal democraten londen wed ik niet achterblijven Allen zouden bereid zijn tot handelen Haar dat is niet genoeg Om te handelen moet men htnnen moet men teeren handelen t Is niet genoeg in oorlogstijd te zeggen Hier Jlben ik Mijn goed en bloed wil ik offeren Geef mjj geweer en patronen Neen hiermede zou het Vaderland weinig gebaat ijn zoo we niet geleerd hadden Yan geweer en patronen een goed gebruik te mi en of indien onze lichamelijke ontwikkeling enz te kort schoot We hebben m i geen grondwet noodig om ons te loeren dat hot de plicht is van lederen Nederlander zooveel mogelgk mede te werken tot handhaving onzer rechten en tot verdedi ing van het grondgebied van den Stait Toch is dit schoone beginsel in onze grottdwet in het bijzonder vermeld om redenen van practischen aard Welnu men behoeft nog niet spitsvondigte cfn om uit die verplichting af te leiden dat dus iedere Nederlander reeds in vredest d datgene moet doen wat hem tot devervulling van dien plicht in oorlogstijdmoet bekwamen Hen zal zeggen voor die verdediging hebhen wy toch ons leger da dat hebben wg ook maar dat leger is niet wat het zon kunnen wat het ion moeten zgn en een zware verantwoordeljkheid rust op diegenen door wier schuld in de nre des govaars ooit zou blijken dat ons leger niet voor zgne schoone taak berekend is Ën al komt men met de handigst uitgezochte frasen in dagbladen en icdevoeringen al tracht men door oratorische truc s zooals ik ce zon willen noemen den Jii zers en het volk zand in de oogen te strooien door woorden als geen man en geen cent meer e d en al beproeft men het leger in discrediet te brengen door hot onzedelijkheid willekeur en rechteverkracbting toe te dichten ik beweer dat men menschelgkerwgze gesproken in ons leger zijn plicht doet Ik beweer dat het een groote leugen is dat in ons leger de onzedelijkheid zoo veel grooter is neen ik keer den zui om en zeg ze is in verhouding kleiner dan in de butgermaatschappij en ik zon het kunnen bewgzen Onrecht in het leger Ja zeker onrecht bestaat overal in de wereld niemand is volmaakt Maar ik tart iedereen mij de onjuistheid te bowijzen van mijne bewering dat integendeel in de burgermiatschnppij onrecht en willekeur in verhouding veel veel grooter afmetingen bezitten dan in het leger Eu dan vergeef mg heeren dat ik mgn gevoel eens even lueht geef dan durft men vaak het leger te bekladden op weinig eervolle wijzen en wanneer daar bgv eens een godslastering voorkomt wordt dat met Teel ophef in de bladen vermeld en wordt daar een minister over lastig gevallen Wil Ik D eens wat zeggen In de burgermaatschappij wordt in verbonding oneindig meer dikwijls veel gemeener en schandelijker en altijd ongetraft gevloekt Ja het vloeken verdient afkeuring en moet worden tegengegaan En dat gebeurt ook Doch we kunnen een ander onze godsdienstige overtuiging niet opdringen 01 wat zou men er van zeggen zoo een Katholiek boos werd omdat een niet Katholiek op vastendag vleesch at een Israëliet indien een Christen varkensvleesch niet versmaadt Het vloeken is onbeschaafd maar hg die het moreel goed meent zal het geen haar slechter meenen zoo er in een onbewaak oogenblik eens een verdomme uit zijn mond valt en hjj die bet niet goed meent zal het geen haar boter meenen omdat hiJ niet vloekt In zulke betrekkelijke kleinigheden zgn velen groot Ik voor mg stel ze gelgk met nu ja waarom niet met poetspomade pondre de riz glacé handschoenen of wat men wil In znik uiterlijk vertoon van braafheid zit het hem niet Eilieve kgkt maar eens naar die brave menschjes aan de overkant van het Kanaal Neen liever één ronde Hollandscho jongen die onnadenkend zgn woorden door een krachtigen vloek pepert doch zich wel vijftig keer bedenken zal voor hij iets doet wat met zjjn eergevoel in strijd is dan honderd van die godvruchtige uitgestreken Engelschen als Chamberlain die gemaskerd achter een mom van broederliefde den jongere verraderlijk een dolk in liet hart trachten te steken om zich met diens besrs te verrijken Wordt vervolgd INQBZOfIDBW Gaarne vestigen wij de aandacht van het Oondsch kunstminnend publiek op een zeldzaam voorkomend kunstgenot dat binnen enkele weken hen zal worden aangeboden Do Gondsche Dame Zangvereeniging Arnold Spoel met medewerking van H H invites heeft het plan alhier uit to voeren het oratorium Fauins van Mendelssohn met eerste klasse Solisten en met medewerking van de Zangvereeniging Excelsior te s Hage en het volledig Utrechts orchest van den Heer Hntachonnijrter Aan deze uitvoering gaat vooraf eene van hetzelfde werk te s Hage waarbjj de Dames Zangvereeniging Arnold Spoel met H H invites haar medewerking zal verleenen Het kan niet anders of de uitvoering hier ter stede zal ongetwijfeld gaan met groote kosten zoodat allen die belang stellen in eene dergelijke uitvoering alhier de noodige steun daaraan zuUen moeten verleenen WiJ roepen daarom allen op het bestuur der Dames Zangvereeniging Arnold Spoel dat hij spoedig zal moeten vergewissen of die uitvoericg hier zal kunnen worden gegeven flink te steunen en daardoor te toonen die uitvoering op hoogen prgs te stellen ADVERTBNTIEN Sociëte it RË UmE Donderdag 8 Maart 1900 s avonds 8 uur SOLISTEN COMEBT te geven door den Heer C NOLTE ConsmaloIrloLcliiilg met welwillende medewerking van KfJ Ten gebnore worden gebracht 1 Piano Trio op 11 IjUDWKi vas Bkethoves a Allo con briv 6 Adagio c Thema con variazioni 2 Liederen o die Thriine Robert Schumann b O wttsst ich doch den Weg zürüeh Johannes Beammb 3 Adagio en flnale Allegro energico uit het G moll concert voor viool Max Bruch 4 Sonate voor viool Solo en piano F W Rust o Grave b Allegro Fuga c Moderato Gigne chaconne courante 5 Liederen o Ave verura VBRBROoaHE b Panis Angelicns met cello begeleiding Cbsab Franck 6 o Air Varié Henri Vieuxtemps b Hejre Kati scènes de laCsarda Jksö Hüiiay nellen Ontvangen eene nieuwe zending ifi mr rnn nmrnn Hu ou Ji Aanbevelend SLOTKHARER Co Itookl stueds 9 HOZA de beste 3 Cts Sigaar Ua émerk Uloek finakmoilel de beste 3 Cts Sig éicerk Uloek finak van Wijng aarden Dubbele Buurt B i Ooudti vervaardigt alle mogeiyke toorteu van Haarwerken Eet goedkoopste adres voor den AANLEG van Gas en Waterleiding is b P P fitOOfil TIENDEWE G 59 Verband Watten WpLVF € o WESTHAVEN 198 Algeheele Ditverkoop wegens Verbouwing VAN I HORLOGES PENDULES RÉGULATEURS WEKKERS Nikkel en Doublé Kettingen BABDIETERS lUZIEKDOOZEN ACCORDEONS ioleaTL T7 ioollc istean em enz tegen SPOTPRIJZEN A UITTEKTBOGAAUD Horloger OosthavenlS Wr Ui ONÜERPUI ÏM TE KOOP 1 O 8 s fid maimnlM iCa wij ivria jö 3iT idel j reist Kort oTerEicht onzer FrUsoourant SHEERMS Pale en Gold i Dry van at t 16 50 per 12 less BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog on zoet 18 12 u 3 V u o e VERMOUTH la Turin 1 50 esch BODEGA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC i I 1 75 1 2 25 i 2 75 3 25 I 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 BOI IDEA TJS Per Fl Per LI8TRAC f 0 65 Nto J 27 75 CHATEAU VALROSE 0 75 81 St ESÏEPHE 0 86 36 H St EMILION 1894 1 42 ► PAUILLAC 1893 1 26 53 b2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 P SAUTERNE 1 42 1 ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 SB BOURGOGNE 1 10 47 3 De llesschen zijn in de pryzen begrepen en worden ii 3 cts per stuk temggenomen Bfl elke hoeveelheid verkrijgbaar b e Onna T CREBAl Qonda 1 WW I FI W fl fift r v Pooi Geneesh liEcmMii anUtvuIcn Il T1 Met Ecrc Dlploma n Ooud Bekroonde é w PRACPARATEN VAN tlSle 1 ÜfAPhfk de meeit kTftchtlge en vertterkends KINA WIJW tegen nr kU i j i O ndcren als volwRwenen gebrek un etlutt llccbte ng zenuwnootapnni ter veraterklng na ziekte of kraambed koom en hare gevolgan QUINA LAROCHE FERRUQINEUX in het bijzonder tegen Bloedgabi k Blflakttwht kwalen Tan Kritlachen leefHJd enz Vcrkn t l aar in fiacom a ƒ 1 90 en L maak voordagelljkt gA Ik kllerachtlgc geatcUen uer aan ta bc t Ia Al a pon voedzaam versterkend aangeaaam K IIWI V afc l joral vooi kinderen zwakken aptjiverteringaorganen en diarrhea ook K r AX 7 0 A i Kgr 0 90 i i Kgr 0 60 reien Ati OMakrachtt e drank bl atoorniaaen di foormigellngen en kleine kinderen l njs xr bus a Chemisch MAlb CIlSlrAf Speciaal voor Kindervoeding in buucii i U Kcr 0 00 xulvere ITICIKOUUVCI j Kgr Q SO H Kgr ƒ Q M Ae4limil tf 2cr£kfl Ai4 kn l rooVen eener halve Cigftrette U voldoende terbtctrii ding van de berliBte aanvaUea n Aithma etc In dooijci a 0 80 en 0 60 IZZZ Tamarinde Rnnhnn fruit puroatiep le en v r oppiM Aam 1 Migraine nKKAEI FI daar da vtnrm voor het kind bH w H k en de smank aangenaam i Qaltnïolr PflC SIlAG aliremeen erkend als het BB9TE huiamiddel 1 oauiiya j Hoeet Verkoudheid en Keelpljn hei li L een ai moploaaend D verzachtend middel bij uitoeraendbeld uitsluitend la I □ fleichjea verkrijgbaar Prij 0 20 per fleschje Hh froéparattm ram KRAEPILIEN HOLM te Zalat tU 0ttfMll m waarop O naam m kanttteeiétiifp w4r i4potM Jt rt M Vrofiêlm bclen Mlgraine Congeatleactc voorilookaTilaiaM Pnj per doosje O OÖ en O ÖO KRAEPELIEK HOLM Hofleveranciers ZEIST ilüy voor kinderen t ewi Kn de Tamarlniils BonFona vnn KkAKI FIJEN St IIOI M Itelangrijke dienilcn Xïet 3D©p6t DEB Soelété Générale des Eaux deviedeCogau gevestigd ZEUG8TRA IT G 86 levert het bekende fijne merk IHPËKIAL 4 f J tO per Flesch per Dcmyohn k 2 en 5 L 417 40 per li In origineele verpakking Aanbevelend i H ROODE