Goudsche Courant, maandag 5 maart 1900

Maandag 5 Maart 1900 38s e Jaargang No 8136 o 1 Tf i S G E S de nieuwste dessins TapyieD loopers larpeUen GorilijDSloneQ I I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken r iU i een prachtige collectie Vloerzeil en Linoleum T Zeer geschikt voor Huis tjlaapkamers en Kantoren l rafelklecileii Vitraj es Gordijiifriuijes i oi lijnkatoeii Lancaster ir i Gaiiif 011 Vooi leiiriiiaHeii enz enzi Een groote keuze in BEHANGSELPAPIER Vfln af Ie goedkoopste ot de fijnste dessins Uitsluitend soliede q T3aliteit eö de prijzen scherp concurreerend Franco verzecdicg naar alle plaatsen Aanbevelend Fimia B DE JOi tï i Tdefom No MS ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending Van Adv rtentiën tot 1 uur des midd TelervuB o Ui De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Ê O t 1 pr O w f ♦ ft Openbare Yerkooping CiOIJDA De Notaris JOH C MOOV rosideerondc to Rotterdam ia vooruemeiifi omjlop MAANDAt + den 12 MAART 19 0 dos voormiddags teu ril nro in het Koltiehnia DE ZA1 M aan de Markt te Gouda te Vfiirn en te rrrkooiirii fïffet lPAl met ACHTKBPAl 0 EM PI A1 S en EHVB ingericht tot CAFE RESTAUHAITT Hmet VERGlliNNIiNÜ aanUe Mnrkt ol IHfdstrant wyic A Nü fjSS tQ OOVOA liadaster Sectie B No 0 groot 1 Are U Centiaren root een Jiemeenschappeiyito GANO liadaster Sec B No S45 groot 39 Centiaren tèt perceelhovat HEflEOKK RUIME KOflFlEKAMER KEUKEN en BERGVLHTSEN HOfBN ZALEN YOOE UriftflEEINGEN en VERGADERINGEN IV aanvaarden bü de betaling der kooppen igen dan 1 Moi 19 X ot vroeger lEero inlichtingen geelt genoemde Notaris MOÖY t Vinon Itantore Visohstoog Beurspleift No 6 Het te veilene is te bezichtigen 9 en t Maart a s van 10 tot 3 ure en op den dag vim verkoop van 9 tot 11 ure M nanuLOiiiuui BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA uilen den 80 MAART 1900 des namiddags ten nre in het RiAii81119 aldaar bj enkele inschrijving aanbesteden 1 De Witwevken der Gemeentegebouwen gedurende drie jaren 1900 1901 en IJM ge Ue levering van l 000ii fentien duizend Ben Abinkdën ie demi retaillés Inlichtingen wordan gegeven door den Ge ieente BonwMee8t r BURGERSDIJK Koffie met Cadeaux Bluyssen s nieuwe premiênverloting L ee§l met aandaclil Voor onze elfde verloting bestemden wij 29 ECHTE SINGER NAAIMACHINES met garantie en gratis onderricht De nitgilte van aandeelcn ia 1 MAART begonnen en zal 30 APRIL eindigen Aandeden in onze verloting worden gratis uitgereikt op Matuur boter neugboler Ueentcbe mélange m Margartneltoter alsmede op Hoffte Thee en Kaai I o o 4 CO d V bfi f De 0 I en4tlleê met Canaelabrea van onze vorige verloting zün op de volgende nammors gevallen No 59 811 1133 2312 2670 3409 54886200 8B03 12010 13881 1700 5 28990 42717 44673 44509 56 112 6881277417 89507 93601 96666 97512 101543 106497 108700 111548124101 124612 BLUYSSElï lS fabrikaten zijn volmaakt BL UYI§k9E l lil Koffie is overheerlijk Praclitige waardevolle Cadeaus To GOUDA in ons bekend eigen Verkoophnis HET WAKN VAN ASTEN W udstraat 160 A BLl YSSEI ZO EI OPGERICHT 1828 FABRIEKEN TE ASTEN Ko£fle aiet Cadeaus C r BUSCH NIEUWSTE ZWARTE STOFFEN Groote keuze in alle prijzen Openbare Verkoopiig te GOUDA ANDAG 19 MAART 1900 des morgei aren in het Koffiehuis HiRmosie a de Markt ten overstaan vanden Notaris G C FORTÜIJN DR006LEEVEH VAS No 1 Een goed onderhouden WOONHUIS met afMiiaerUJke Bovenwoning en ERF aan do Turlmarkt te Gouda wijlt H No 170 en 170a Het benedenhnis is bjj de week verhaard voor i 2 90 het bovenhuis is in eigen gebruik en terstond te aanvaarden Nos 2 en 3 Twee naart elkander gai gen HUIZEN en ERVEN en GROND in de Lange Dwarsstraat te Gouda wp H Nos 159 en 160 Verhuurd bj de week 159 voor i 1 60 en 160 voor 1 1 10 No 4 Een HUIS en ERF en GROND in de Lange Dwarsstraat te Gouda wijk H No 153 Verhuurd bj de week voor l 1 50 Nos 6 6 en 7 Drie enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden en naast elkander gelegen met den GROND daarachter aam de Spieringstraat te Gouda wflk F Nos 48 49 en 50 Verhuurd bfl de week No 48 voor I 3 10 en Nos 49 en 50 elk voor l 2 75 De perceelen lijn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen v66r den dag der veiling van 1 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot II uren Nadere inlichtingen geelt voomMBde Notaris FORTÜIJN DROOGL EEYER te Gouda F O IKK OODB f A SCHIEDAMMEB Merkt NIGHTCAP ia PÜrEÉB Jz NB All b jji TM aahtliaid ia etohet B kurk itaeda voorsien ru dm aaittdar Tlnu P BOPPK Goudjl Druk van A BBINKHAV ttXtt TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 3 Maart 1900 Aan ons Bureau werd heden afgedragen een bedrag van f 15 05 dat door de negers is gecollecteerd op het Bal Masqué in de Sociëteit Ons Genoegen ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van de Boeren in Transvaal In een vergadering van de afd Gonda van den Chr Werkmansbond trad eergisteren il de zaal Oranje en Nederland alhier als spreker op dr De Visser lid der Tweede Kamer In een keurige rede ontwikkelde hü het sociaal beginsel van den Bond Een Chr werkman sluit z jn oog niet voor do sociale toestanden en wil meewerken tot hervorming der maatschappij maar staat daarbij lijnrecht tegenover de socialisten De Heilige Schrift moet in alles het richtsnoer zjner handelingen zijn het lierziu n zelf moet allei eerst in toepassing worden gebracht en daarna gozamenljk aan het werk Door ds Berkelbach v d Sprenkel geopend werd deze vergadering door ds Wartena met dankzegging gesloten Na r wij vernemen zaldeTooneclvereetiging Nut en Genoegen op Zondag 18 Maart hare laatste of derde voorstelling geven in dit soisoen Was de beide vorige malen de zaal geheel vol deze keer zul dit ook wel het geval ijjn Gisterenavond had in de zaal Kunstmin der sociëteit Ons Genoegen een openbare vergadering plaats van de anti revolutionaire propaganda clnb Als spreker trad op de heer A P Staalman raet het onderwerp Volk en regeering beiden schuldig De heer C A Schotborg opende deze vergadering met gebed en gaf daarna het woord aan den spreker Spreker begon met ziJn leedwezen uit te drukken over gebrek aan belangstelling zoowel bü de regeeriug zelf als bü het volk Wat al congressen zju er niet gehouden en toch hebben die congressen geen verbetering in den toestand gebracht voor de arbeiders is er wel wat gedaan maar voor den boer en de kleine middenstand wordt er niets gedaan en die hebben juist de zwaarste strijd te strijden om hun bestaan Daarna werd door spreker de sociaaldemocratische partij de ooren gewasschen en niet het minst de hh Domela Nieuwenhuis en Hermans laatstgenoemde wel het allermeest hem werd door spreker verweten dat hij voor beleediging achter slot had gezeten De heer Staalman vergat hierbij te zeggen dat dit met hem ook het geval was geweest dit herinnerde de heer Hermans hem terecht Red De socialisten hadden vroeger den strijd aangebonden tegen troon beurs en altaar maar dit hebben zij nu weder veranderd zij voeren nu strijd tegen het kapitaal troon en altaar laten zij er buiten ziJ zijn zeer slim en schijnen geheel omgedraaid De heer Domela Wenwenhuis heeft toen het vraagstuk tot pensioneering van oude arbeiders in de Tweede Kamer ter sprake kwam en minister Fiersou daarop zeide ik heb geen geld toen heeft de heer Nieuwenhuis den minister toegevoegd Gij zijt boerenbedriegers Aan den eenen kant zien wü bij verkiezingen lauwheid en aan den anderen kant lichtvaardigheid en dan noemt de heer Staalman dit misdadig Wanneer er een belangrijk wetsontwerp in de Tweede Kamer behandeld wordt komen er van de arbeiders geen protesten in zij schijnen daartoe te pnverschillig De liberale partij miaest het ook ontgelden Sedert een halve eeuw dat ij de regeering hl handen heeft gehad is er door haar niets ItdMn tot verbetering van de looiale noo den Wanneer de grenzen van België gesloten worden voor invoer van vee dan richten de liberalen een interpellatie tot de regeering en dan vragen zij verhooging van invoerrechten van producten uit dat land dan zi n zij wel voor protectie in 1897 waren ziJ daar tegen toen was de leus komt er protectie dan krijgen wü duur brood en dat was zelfs op alle heggen eu schutten aangeplakt Op een vraag van den Voorzitter of iemand in debat wilde treden meldden zich aan de hh Hermans en Duümaer van Twist De heer Hermans daarop het woord verkrügende deelde mede dat hetgeen de spreker heden avond hier had gezegd reeds vroeger door de socialisten was verkondigd De heer Staalman heeft niet anders dan onde koeien uit de sloot gehaald en heeft bgna den geheolen tijd op de socialisten gescholden en mü persoonlyk wel het meeste Ik geloof niet dat bü het volk dient door op dergelüke manier hen in te lichten Voorzeker de sociaal democratische party heeft ook feilen maar de anti revolutionairen hebben die ook Het zou mü te ver voeren eens het zondenregister van den heer Staalman na te gaan waarschijnlgk zal die even lang zgn als de myne De heer Dnüraaer van Twist sprak don heer Staalman tegen hg constateerde dat de heer Staalman een blaam op het reservekader had geworpen daar moest hg tegen opkomen liet plan was al lang in de pen voordat het reservekader er was De heer Wisse die daarop het woord verkreeg merkte den hoer Hermans op dat het wezen bjj de kerk behoort en dat daarvoor do antirevolutionairen strijden De heer Staalman diende den heer Hermans van repliek waarop de heer Hermans nog het een en ander opmerkte Ten kwart voor twaalf was de vergadering die zeer druk bezocht was afgeloopen HiiSTRgCHT 2 Maart In de laatst gehouden openbare vergadering van do voreeniging Ernst en Vrijheid hield Dr H A Van dor Menlen van Bergeu op Zoom vóór de pauze eene voordracht over het sociale leven en n de pauze eene novelle naar Hoyer getiteld Annie s Missie Haastrecht De uitvoeringvan Ons vermaak ten voordeele van nagelaten betrekkingen in Transvaal en werklóoze Diamantslgpers te Amsterdam heeft na aftrek der overmijdelüke onkosten f 69 opgebracht Lekkbrkxbk Op de werf van den heer I van Duyvendük alhier had eergisterenmiddag een 15 jarige jongen het ongeluk met een dissel tot op het been in den voet te hakken en gistermorgen kwam een man met den vinger onder eene plaat zoodat het toplid geheel weg was Bekschop 28 Febr De jeugdige dienstbode van J Lekkerkerk Zfltje v d Berg een meisje van ruim 14 jaar is van middag op een droevige wiize om het leven gekomen Zg had zich op de stoep van de voorwetering begeven om water te scheppen en is toen wat niemand had bemerkt te water gevallen Misschien een uur later eerst mist men haar Men zocht en riep haar overal en vond euidelük haar lük in de wetering Gemengde Berichten Een sollicitant Onder de sollicitatiebrieven voor de vacante betrekking van veerknecht te Tiel komt het volgende schrgven voor Weledelachtbare Heeren Gelezen Uwe advertentie in het Nieuws heb ik de eer n bg dezen mijn diensten aan te bieden Mgne tegenwoordige betrekking ala veerman aan de Toegela wordt mü te druk en te warm zoodat ik gaarne van baantje wil veranderen Bewgzen van bekwaamheid loowel in het besturen van pontons als andere vaartjigen kunt u in de bladen der gansche wereld lezen Informaties worden verstrekt door Victoria en Chamberlain Voor evontneele overkomst zal ik gaarne een vrggeleide hebben Hoogachtend UEd Achtb dw dr REDVERS BULLER Op weg naar Pretoria 26 Februari Gistermiddag derailleerden te Amsterdam Centraal station op den Westerdokdgk vier wageps die den weg zóó versperden datvele reinen te laat aankwamen en vertrokken 0 a de trein naar Enkhuizen die om 2 39 moet vertrekken on eerst ora 3 37 vertrok zoodat de laatste aansluiting naar Friesland en Groningen via Enkhuizein Stavoren werd gemist Men meldt uit Tiel Bg een bezoek van Hcliorl uit Batonburg on diens zuster aan do vrouw van den krankzinnigen Scherf te Appeltorn is Donderdagmiddag daar een ernstig opstootje uitgebroken Pe ruiten van het woonliuis van Scherf en eene tilbury werden vernield en do bezoeken door steenworpen gewond Ook te Helder heeft zich eene commissie gevormd tot het bgeenbrengen van gelden tor ondersteuning van de werttlooze diamantbeworkeis te Amsterdam Men meldt uit den Haag Blgkbaar is weder een bende tuimelraamdieven in deze stad aan t werk Ditmaal schgnt de Gedempte Gracht met haar vele kleinere en grootere winkels aan de beurt te zgn In den afgeloopen nacht is de lade gelicht in een krïlidenierswinkel aan die gracht waarbg de nachtelgke bezoekers zich door het vrg groote tuimelraam boven den winkelingang in den winkel hebben neergelaten al het geld werd medegenomen en nog verschillende zaken die naar de gading der heeren schenen Dit is in den tgd van één week de vierde diefstal die op deze wgze aan de Gedempte Gracht gepleegd is Nederlanqsche Opera Directie C V d Luiden or Volksvlüt Zaterdag 3 Maart nedewerking van den heer Désiré fast 1 Jav Ueria Rnsticana Kroon Ballet Pantomime S Paleis VI 8 uur met Ptuwels ah 2 Krans o Paljas Schouwburg Aert van Nesstraat Rotter dam Zondag 4 Maart met medewerking van den Louis de Bakker als gast Herodiade Opera in 4l bedrüvon 17 tatereelen van I Massenet Wegens uitgebreidheid der voor telling aanvang 7i nar Schouwburg Aert van Nesstraat Botterdam Woenlidag 7 Maart Herodia Aanvang 7 i uut Stadsschonwhurg Arnhem Donderdag 8 Maart Carmen Aanvang 7 uur Kunstmesl III Ieder heeft wel eens gehoord ot gelezen de raensch kan bg brood alleen niet leven er is meer npodig Zoo ook de plant Deze kan niet alleen leven van stikstof ook Uer kunnen we teggen er is meer noodig Dus geen beipesting met uitsluitend Chilisalpeter of salteterzare natron of sodanitraat allemaal namen voor dezelfde stof een enkel geval uitgezohderd Wanneer b v een gedeelte van een gewas door een of andere oorzaak b v vochtige ligging in het voorjaar achterlgk is kenbaar aan de gele Hekelüke klenrl en mindere ontwikkeling der plant dan kdnnen we met succes eene boaveelheid Cbiliialpeter aanwenden die dan den dienst doet als versterkend middel Alleen in dergelüke gevallen mag men deze zoo buitengewone nuttige meststof alleen gebruiken Het aanhoudend bemesten met salpeter zou don grond arm maken aan kali en phosporzuur en ten laatste zóó arm dat de salpeter niet meer zou werken omdat het den planten aan kali en phobphurznur zoa ontbreken Kali phosphorzuur en kalk moeten in voldoende hoeveelheid voorhanden zün en blgven zal de salpeterbemesting voortdurend gunstig werken Er geldt bü voeding der planten een vaste wet n 1 de wet van het minimum die inhoudt de plant richt lün groei naar die voedingsstof die in de minste hoeveelheid in den bodem voorkomt Al is er nog zooveel kali kalk en phosphorzuur in den bouwgrond maar een geringe hoeveelheid stikstofverbindingen dan geeft die overvloed van de eerstgenoemde stoffen niets de plant zal een kwünend leven leiden Maar dit zal ook het geval zün als er te weinig kali kalk of phosphorzuur is Een mogeiyk zeer groote hoeveelheid stikstof zal nicti helpen want er is een te kort van een der andore votdingsstotlen Men beweert wel eens CIüliBslpeter is uitputtend en er ligt in dit gezegde wel eonige waarheid als men ze alleen gebruikt want de aanwezige kali kalk en phosphorzuur worden bg de zooveel sterkere groei die door het gebruik van salpeter ontstaat ook in grootore hoeveelheid gebruikt zoodat als men de aanvulling van deze stoffen verwaarloost den bodem uitgeput wordt Maar ieder die door bemesting een grootere opbrengst wil krggen zal wel begrüpen dat hg ook alles moet geven dns naast stikstof in est ook kalk en phosphorzuurmeat Denk hier wel aan I I Een tweede vraag is wanneer zullen we Chilisalpeter uitstrooien 1 Zün alle maanden daartoe geschikt of niet f Kunnen we het zoowel in het najaar als in het voorjaar gebruiken f Om hierop een goed antwoord te ge en moeten we eerst een büzondere eigenschap van den bodepi in bet kort nagaan nl hetzoogenaamde absorbtievermogeo d i do eigenschap van den bodem om de verschillende voedingstoffen vast te houden te bewaren En bezitten nn onze verschillende gronden die eigenschap voor verschillende voedingstoffen in zeer uiteenloopende mate van alle kunnen we zeggen dat zü Chilisalpeter volstrekt niet vast houden Voorzoover zü niet door de planton wordt opgenomen binnen betrekkeiyk zeer korten tüd zakt de salpeter mot het grondwater weg zonder eenig nut te doen Hierin ligt nu bet antwoord op onze bovengestelde vraag HatInidt Gebruikt Chilisalpeter als er plantenin den tuin ot op het veld zün en vooralterwgl onze planten lich ontwikkelen als zg groeien B pOSTHlH U BTSr Lust van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorende taulpkantoren de 2e helft der maand Febr 19 W ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zün Icuunen worden uitgereikt BRIEVEN Mej Henny Cohen Amsterdam Schubert idem P Merks idem Hoogcndoorn Bodsgraven ter Kuilen Enschede de Beer Leimond A Roodbeen Rotterdam A v Ooü Waddingsveen Schiltkamp Arasterdam P de Kooter Rotterdam BRIEFKAARTEN A J Loep Amsterdam Goebel Bodegraven J Slappendel Gouda P Linthont Haarlem Terug ontvangen uit bet Buitenland BRIEVEN A J V Borg Sheffield BKIEFKAARTEN F J J Liesker Braielles W Reiding Modjokerto De Directeur M C HENNEQUIS