Goudsche Courant, dinsdag 6 maart 1900

Dinsdag O Maart 1900 No 8137 SSste Jaar an GoiiMHE mum ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtlefoAu 1ii M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelykg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VT IF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 rafels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd VOOR HOESTEN kriebeling in d koel influenza en asthma gebruikt men Saiinonlab Pastilles ze zgn slijmoplossend en veriachtood voor longen en borst Verzegelde flacons U Cent b $ J m mi Kleiireg h i Ma Nieuwe Voorjaar en ZomerstofTen VOOR KEEEEN KLEEDIM i va m os Az Md TaillcorJ Kleiweg E 73 GOÜDArelei ik So Së lam itlotkri 81 Beurs van il FEBBUARL KlB LA D Cn N l W 8 l l dito dito due I dito dito dito S HolKUm Obl Giitt ll lS81 4 ilALll InschruTing 18fl 81 6 Oomin OW in p pi r 1888 B dito in iilrerl888 t FoiTvaAl Obl mot coupon 8 dilo tiskot 3 tmslcM Vrkr loof 88 SS Vi 88 ♦ KuiuicD Obi BinneDl im 4 H Vrkrii 8i 4 6 l 101 B V 87 100 84V 0V 91 I SI 488 JV 108 80 1 154 U 188 110 90 89 i 11 V 10 184 8B ioo ES 86 181 97V 18 loofl 100 1417i 81 108 74 104 J V ev 8 80 110 108 10 9 100 117V 117 101 84 dito Owloiif 1880 4 dilo bij Bolhl 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito in gond leen 1888 8 dito dito dito 1884 S Hfam Forpet ichuld 1881 4 Touili Oepr Conr Iaën 189 1 4 M ï Gor leening wrio D I8 Ooo leenitt MrieO ÏOlD AllKp T oWj 189Ï 5 l liloo 0b it 8oli 1890 e TixuDIu Obl 4onbep 1881 Amitudak Obllgetien 1891 S BoRHSAK Stad leeu 1894 8 NlD N Afr HnndeU und Arand h T b Hü Cerlific ten DellI t b ppi dito Am Hrpotheekb paudbr 4ï Cnlt Mii d rVor lonl nd Ot Hypolhnekb piindbr 4V NederlModirhe Sibk aaud Ned Handelmintnih ililo N W l Pao Hjp b pandbr 8 Bolt Ujri Otlieekb pauill r l Utr llvpotheekb duo 41 OomKR UJiit Hong banV aan l Bdii Hypotbeokbaiijc pandb 8 Ahiuka Eqtit h poth pan b 4 Huif L i Pr U n rort 8 S o Holl U Spoi r Mit aand Uij trt Bipi r Bt Sp aond Ned Iiid Spourwegm nniid Ned Zuid Afr Spm aand 1 dito dito dilo 1891 dito 8 j IlAUl8poor l 1887 89 A Eol 8 Zaid Ital 8p miJ A H obl 8 PoLKM Waraohau Wooncnaand I anti Or Bnu Bpw M obl 4 BaltUobe dito aan I Fastowa dtto aand 8 I Ivang Pombr dito asod 6 Kurak Ch A oir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AnpBIIA Cn l ao Sp Mg o 1 8 114 Chck North W pr J i nil ilit I dilo Win 8t reter ob 7 DenrerkRioOt Spra i erl a lllinoia Central ob in tcoud 4 Loul fc Na hiilliUen r iag t Mexio N Spw M Ie hyp 8 Mil Kanra 4pOt pref aand 87 N Yotk Oula o k Wwt aan4 l Pinn dto Ohio ohhg 8 Oregon Calif In hyp in goud tv i 81 Paul Hlnn kllanit obl Un Pao Hoofl n ofalg 8 dito dito Lino Col I e hyp 0 Oakaiia Can South Cbert r aan I Van 0 Rallw fc Na lo h d c 0 Amaterd Ommbui Mi aand Botlerd Tramve t aaia aod Niu 8tad Amaterdam aand I 1 RUd BolterJam a n l S BlLOll 8Ud Ant erpen 1887 I J a ad Bruaael 1888 ir 1 Haxo Theiaa BuiullrO lolaoh 4 I Oomn Stutalrenig 1880 I I K K Ooat B 1880 8 I BrA lr 8tadMadrid 8 1888 1 Kid Ver B x Arb Spoel oiirt f 85V ONTVANQEN eene groote kenze St Am mmmw l SAiMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN BnrgerlUke Stand GEBOBKN 28 Febr Tohanna Petronella onders H T do Man cn J HoUhuysen 27 Maria onders A do Weogor jon K van Klasen 1 Maart Leendert Johannes onders T Boere en E C Heerkens Cornelia Dirk onders H Jansen en G KoetekoBW Jan onders D Stigter en M Ooms OVERLEDEN 26 Febr J V Bonnis a i 27 N E van der Laan 2 d C Bakker 1 d 1 Maart A J Reparon 31 i 2 M Kastelein 6 w ONDERTROUWD 2 Maart J F van der Kind en D E van Dauren J Knor en G C Boot Uaaitreoht 8EB0BKN Panlns onders W I van 3 Wilgen en A Eökelenboom Wilhelmina l onders W Blanken en M Harskamp I Evertje onders J van Beek en V Benschop I Helena onders M Dnils en M Sirre I Maarten onders H van der Henl en H R I de Jong Lambcrtns onders W Straver I en E M Dnys I ONBHLEDRN H Dnits 2 dag A I Schouten 2 m H Verbnrg 75 j I OEHUWD J A Jongkind en V Kegdeman VlUt I GEBOREN Dirk ouders J de Jong eh I J Blanken ADVËRTËNTIËN De Parel van Merland I ia de beste VORSTENLANDEN SIGAAR REUZENRNAK 5 è lO ets I Verkrijgbaar bg G TIESEMA LANGE GROENENDAAL I 23 I ËKN liirrcii j adres vooralle soorten SCHOBNWERK dan lict iwrilliialiii ilscb iSclioeii cn Laaraiiiiiai azijn I Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwcgsteeg I OPIIIJIMI i van alle vooo radig WINTERWEBK on verschillende andere j I artikelen Aanbevelend C S MITS I Alle rcpnratiên en aangemeten werk Telepliooiiiiet Goüda 1 Gt f r l ko1hfii aaiisluitiMf i n I Tclepli No I 100 Eijssen H Kaahhandelaar Gouwe 0 62 I 106 Jong J de Hontzagery en PakI kistenfabriek Kattcnsingol 9 104 Slogt R Stolwpersluis Wijk B 109 VERVAIJjEN 81 H Terhell Wydstraat I Op 1 Maart verkregen tOl aansluitingen ZuiveiT Medicinale LEVERTRAAi i 0 tO por fl bü IK lllEBIKfil I Kleiweg E 100 ë 6 il Paln Expeller DartSjjaKWerdlditmiildal mol TKimiaaod saeoai Bk ptaatUleiKie inwiijTuli aanwaad toian Bhauaiatiek Jleh t T tondh eid pün iadan dan TOitroawen p hM tabriakaBarkjOBkef A l t6o BWe de indamoaalaapelkakaL Ta Ajiatardam hd motk Oabai Tan TutO a Bandera JJ 14tntbJMtintaK B IKttK J iPS en ADVOCAAT Aanbevelend Firma G LOUHEiNS LANGR TIENDEWEG Op hot Atelier van D SAMSOM kun eono TulUfwerkafer tegen flink salaris voor vast geplaatst worden Een Hoer die stil leeft verlangt te Hoilf graetn ol omstreken bg nette menschen üosl e lil woning met gebruik van een flinke Kamer en slaapvertrek om wanneer het buitenleven goed bevalt dan voor vast te kunnen blvjven Brieven Ir B L Boekh F J SCH ANEKAMP Piet Heinstraat Dkk Haao Het Ruimst vesorleercl Magazijn van HEEREN MODE ARTIKELEN is OVERHEMDEN met en loiider Linnen Borst DE MEÏÏWE WHKEL larkt A 70 Steeds de neest uilgebreide Sorteeriag IIEEKEK SPORTHEMDEN Tricot Ondergoederen Dassen Strikken en Zelfstrlkkers ENZ ENZ Fronts Boorden en MANCHETTEN Bij een vetkoop tot de laag st móg elijke prijzen wordt steeds door mij gezorgd voor soliede goederen Aanbevelend U A B BA TZIiNGEll nll§eptlsche Tandpoeder en Aiitl§epli8eli Mondtlnetuur van K VASSÜTO TnnihtrU te Gouda OVERAL VERKRIJQOAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda Voedlngs EiwJt 1 Kilo Vrocon heeft evenTeel voedinowiurde aln 5 Kilo beat nmdTÏeeach at IBO aQO eieren Tropon wordt in het Uchaam ODmiddelyk tot Hplerweefliel en bload onvcMt Bonder vet te vormen Tropon heeft by eeregcld eebruik eene bedddenda tOMBBe van krachten ten eevolge eoowel by seaondcn als by zieken en kan aaa alla mvm toegevoesd worden Bonder daarvan den Bma k te bederven Door dan nttinl kwaal prya van Tropon kan iedereen het aioh verachaffen Tarkrrik 1 l palkakaia drailalaa alU aaliaa wUMIlMa Oeuersal A enteu voor Nedarlauid en KolonteB Boest Ctlpg van der Iieyé BotterdaM lie TROI 01 €4€ 0 Urle§8en de THOPO CIIO€OL n 4 Krlessen ZQn zeer aanbevelenswaardig voor kintleren zwakken en herntellenden ook voor liefhebffer vnn aport die in compacten vorm een aangenaam en krachtig voedsel wenschen A loxrcL rrei lsxijgr Toa ar tOoedkoopgts ea soliedst adrea voor Vervoer van Inboedel loowel binnen ala bniten de itad met gealoten wigeui is h A aRAVES rEIJN Bleekerssingel 287 Alle iroriH teyen Tr ii K r oftnrf vennkerd firoole voonaad stalen HALKK Q TenL Draagbaar Spnor 70 n M en Klpwniioun TE KOOP en TE HUUR H E OVING Jr 1 U Iderwhekade Hl l Plan U H Ql StapelpUaiseii H H v llinnenhiiven O Feijenoord Bla ROTTEftDAM B ilTHdnndi lagolfii platn U TamUUaida Uagta Geen Ën elsch maar EcM BOEREFBROOD M eent de S O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 GooDi Druk van A BRINKMAN Zn 1 BuitvDlandscb Overzicht Men bericht dat de Boeren in den Vrgstaat op slechts vier mijl afstand Tan de Engeleche voorposten bj Ostlontoin zijn gezien naar de Britsche eclairears gissen ten getale van 5 tot 6000 Het Engelsche kamp aan de Modderrivier is na Uronjé s overgave zes rotjl oostelijk verlegd en bevindt zich thans nn bg genoemde plaats Ostlontein ligt acht mtjl noordoostelijk van Paardeberg Drilt De positie bestaat nit een reeks kopjes waarvan een zich dadelQk aan den Modderrivieroever verheft Iets verder ook aan de rivier bevindt zich de nieuwe Boerenstelling bj Makauws Drilt en het is dus hier dat het eerstvolgend treffen te verwachten is Dé Boerenstelling bevindt zich dus niet op den weg naar Bloemfontein Onder wiens bevelen de Boeren staan is uit de tegenstrpige geruchten niet op te maken V Oftder de tot waanzinnigheid zich opwindende menigte die Donderdag de straten van Londen vulde waren er zeker maar weinigen die dachten aan de keerz de der medaille welke op hetzelfde oogenblik in een ander deel der reuzenstad werd vertoond In de vergaderzaal van het Lagerhuis stond de minister van oorlog gereed zgn begrooting aan te bieden waarbij hg moest mededeelen dat de kosten van den oorlog door hem werden geraamd op f 730 000 0001 Zevenhonderd dertig miljoen gulden Maar daaraan werd te midden van het gejubel niet gedacht eerst den volgenden dag zonden de ernstige lieden kennisnemen van de rekening die zou worden ingediend voor de glazen gebroken in misdadig overleg of in brooddronkenheid Bijna 61 miljoen pd sterling En dat alles nog maar voor de kosten tot September want er is niets geraamd voor vat na 31 Augustus zal moeten worden uitgegeven terwijl toch ieder weet dat zelfs als Pretoria dan gevallen is een reusachtig leger op de been zal moeten worden gehouden Natuurlijk dat hier alleen de feitelijke oorlogskosten bedoeld zijn Niet medegerekend Is nl de schade toegebracht aan openbare en bijzondere eigendommen in de Kaapkolonie Natal enz gelijk bv door vernieling van spoorwegen bruggen beschieting van steden enz die althans voor een niet onbelangrijk deel door het Ryk zal moeten worden vergoed De Westminster Gazette vestigt er daarom de aandacht op dat deze schade in de eerste FÉVlLLETÖDi Vro g Verwelkt Naar het Duiisoh 47 Deze instnimenten zijn zelfs tegenwoordig in onze provincie seer zeldzaam en t was niet aan te nemen dat er voor jaren in de stad een rijlte vrome begunstiger van het armhuis had gewoond die de godsdienstoefeningen in het arme kerkje door zulk een geschenk grootere aantrekkelijkheid kon hebben willen verleenen Wij beschouwden onze vondst gedurende eenige oogenblikken zeer verwonderd Toen ik een paar akkoorden aansloeg liet zich een doffe maar niet CTg ontstemde toon hooren een toon die ons in de ooren klonk als dé bedeesde dankzegging eener bevrijde ziel nm een jarenlange wreede gevangenidiap Fluks werd de kast die het speeltuig omhulde tot stoel gepromoveerd ea nam ik voor het instrument plaato Louise stond met schitterende oogen naast mij Nu begon ik langzaam Een vaste burgt is oue God te spelen en oogenblikkelyk viel lij üngend i eerst wel wat beklemd maar spoedig Is van ouds met haar ziclvol geluid waarbij inU het hart van weelde trilde En toen wij dat lied h den geëindigd ging ik OT t tot ODU geliefde Orpheus arïju plaats zal moeten verhaald op bezittingen van Engelsche onderdanen want de Boeren hebben uit den aard der zaak geen bronnen waaruit zij de schade kunnen vergoeden Zoodoende komen alle geldelijke opofferingen ten laste van Engeland behalve voor zoover zij te verhalen zijn op bezitters van andere nationaliteit Het kapitaal heeft er dus zeker belang bij dat de oorlog zoo kort mogeiyk duurt Het schrijven van lord Rosebery aan de Midlothian Liberal Association waarin hg zegt Let voorzitterschap dier vereeniging neder te leggen en het gerucht dat lord Rosebery ook ziJn betrekkingen met andere liberale vereenigingen in Schotland wil afbreken worden breedvoerig besproken Vele Engelsche bladen meenen daarin een bewijs te zien dat lord Rosebery zich uit het actieve staatkundige leven zal terugtrekken Anderen gelooven dat de leider der liberale partij in tet Hoogerhuis die zich in de laatste maanden als een vurig imperialist heeft doen kennen zijn liberaal voorzitterschap neerlegt om zich aan te sluiten bij de Regeeringsparty die hg reeds herhaaldelgk heeft verdedigd en voor welke hg groote sympathie heeft getoond zoo zelfs dat hij genoemd werd als een der mannen djo bg een reconstructie in het kabinet Salisbury zouden worden ofgenomen Door Rosebery s besluit is de crisis in de liberale partg die reeds verleden jaar gebleken is te bestaan weder acuut geworden Uit de briefwisseling verleden jaar gevoerd tnsschen Sir William Harcourt eu John Morley over het neerleggen van het leiderschap door Sir William bleek reeds dat de imperialistische neigingen van Lord Rosebery door den ouden verdediger der liberale beginselen in het Lagerhuis worden afgekeurd De crisis gaf toen geen aanleiding tot een scheuring zooals verwacht werd de scheur werd dichtgesmeerd Sir Carapbell Bannerman een ond liberaal met imperialistische neigingen werd met de leiding in het Lagerhuis belast en Lord Kimberley trad als aanvoerder der kleine liberale schare in het Hoogerhuis op Na het uitbreken van den oorlog bleek het dat de scheur nog steeds bestond Telkens verlieten liberale leden de roepstem van sir William Harcourt en zgn vrienden in den wind slaande de oude beginselen om zich aan te sluiten bg de Imperialisten de Igfgarde van Chamberlain nam steeds toe in grootte En verleden w ek hield de liberale oudI minister Asquith een redevoering waarin Hoe heerlijk klonk nu de schoone altstcra myncr vriendin door de hooge ledige kerk De zeven oude vrouwtjes die ons vergezelden iaten dood stil op het altaar Men hoorde geen getik van bremaaldcn meer nu en dan drong van buiten het zachte gesjilp van vogels tot ons door Lang lang musiceerden we zoo tot onze stichting De Orpheus aria werd door vele andere gevolgd en alles wat we ooit voor den kleinen Joachim hadden geaongen kwam onwiliekeurig bij Louise op Eindelijk werd zij door ontroering overmand haar stem haperde ik eindigde mijn spel en reikte haar de hand die zij hartelijk drukte Wy wisten wat tusschen ons niet werd uitgesproken rDit zal naar ik hoop niet de laatste maal zijn geweest dat we hier zoo gelukkig waren zeide ik later in t midden van deu zomer moet het koele kerkje een welkom toevluchtsoord zijn nu is de graflucht er wel een weinig hinderlyk Het verwondert mij mevrouw Louise dat gij uwe stem nog zoo goed in uwe macht hebt Zij antwoordde niet Wij verlieten het kerkje Hoe groot was echter onze verbazing toen wij buiten op bet kerkhof voor de kerkdeur eene massa menschea verzameld vonden die eerbiedig uiteenweken en als t ware eene eerewacht vormden voor de zangeres en haar gevolg Het waren niet alleen de geringe lieden nit de naaste omgeving die door de muziek gelokt hierheen waren gekomen Neen ook velen uit ilen loogenaamd deltigen staofl onder wie de burge 4 l er dringend waarschuwde t gen een mog pe afscheiding van een groep nit do liborile partg Wat hg toen bedoelde is thans gebleken De grout Engelschen de Imperialisten de aanhangers vm Rosebery treden nit het partijverband do liberale partg van sir Wilham Harcourt wordt opnioaw verklein En het zal weldra blijken of do oude herinnerinjfen aan de glansrijke dagen van liet liberalisme onder Gladstone geheel tot de geschiedenis zullen behooren en nooit weder in Engeland een weerklank znllon vinden In de Pranacho Kamer had Vrgdag de interpe tie van Lasies plaats over de onregelmatigheden bg het Senaats Hooggerechtshofproces begaan Die interpellatie was indertijd een maand uitgesteld en Lasies was er op gesteld dat er nu gevolg gegeven werd aan het besluit der Kamer De bcgrooting moest dns weer wachten Het werk van Lasies bleek echter ijdel de Kamer nam met 287 tegen 138 stemmen de motie aan waarmee de Regeering zich had vereonigd Van meer belang is het groote amnestievoorspel dat thans is ingediend Alle Dreyfus processen begonnen of nog te beginnen wordéD daarmee in den doofpot gedaan De civielo procossen kunnen alleen voor den ei vielen rechter komen ook wanneer zjj bg den crimineelon rechter zgn aangevangen Voigcns dat voorstel kan dus bet pnxea HenryReinach wegens schadevergoeding en dat van den Eaterhazy krijgsraad tegen Zola nog voortgang hebben maar het is de vraag of dit geschieden zal De Minister van Landbouw heeft een wetsontwerp ingediend tot oprichting van Kamers van Landbouw welker loden door de belanghebbenden zullen worden gekozen Uit die Kamers wordt oen Algemeene Raad van LalMbonw gekozen ter vervanging van den bestaande Vprspreiile Bcriclilcii Pbahkhuk Uit Genua wordt gemeld dat aldaar voor rekening der Fransche regcering 4 pantserschepen tot een gezamenigke waarde van 100 millioen francs worden aangebouwd Do toestand van den minister van oorlog generaal Do Gallifet blijft onveranderd doch toart geen verontrusting meer De mijnmaatschappij te Carmaux heeft verklaard dat zi geen scheidsrechter zelfs niet ineester en zijne beide dochters die juist van eene wandeling terugkeerden hadden vol bewondering de heerlijke krachtige tonen uit het kerkje hoo ren ruischen en den adem ingehouden om van dit onverwacht concert geen toon te verliezen De burgemeester zelf een groot liefhebber van muziek scheen door de ontdekking dat er in het armhuis zulk eene degelijke kunstenares woonde zoo getroffen dat hij geen woorden vond om haar zijnen dank en zijne bewondering te kenncii te geven Hij liet ons terwijl hij zeer eerbied groette voorbijgaan Alras verstrooide zich nu het publiek Toch kon ik toen ik s avonds naar huis ging uit enk le klanken die ik opving uit den mond van de lieden die op de atoc en den heerlijken avond genoten merken dat onze kerkmuziek verre van vergeten was De Stiftsdame in t armhuis was ook vóór dten tijd dikwijls het onderwerp der gesprekken geweest en zeker staken in het stadje de leden van een koffiekranaje geen tien minuten lang de hooiden bijeen zonder de nieuwe inwoonster op de een of andere wijze te gedenken Toen ik den volgenden middag bij haar kwam ontving ze mij lachende met de vraag Raad eens Johannes welk een voornaam be zoek ik daareven heb gehad Tjt vertelde me dat niemand minder dan ZEd Acub haar bezocht had en onder veel complimentjes over haren zang gevraagd bad i of zij genegen zou zijn zijne dochters les te geven De beide meiqes waren een oogenblik later blozend binnen gekomen De sbtsom was dat LouIk er den premier Waldeck Rousseau in het conflict met haar arbeiders lal erkennen De regeering heeft b j den Senaat eentge wijzigingen op hét amnestie ontwerp ingediend volgens deze zon de amnestie worden uitgebreid tot alle processen dio samenhangen inet de Dreyfnszaak of zjj al begonnen zjjn of niet Het pfoces Zola dat op 8 Maart bepaidd is zal wairschgnlijk weder worden uitgesteld Ex keizerin Eugenie die geheel van de inflmmza is hersteld vertrekt dezer dagen naar Kaap Martin DlIITSCHIiAIID Een dokter te Thorn die eenige maanden geleden ambtelgk had verklaard dat een schoolmeisje door een onderwyzer zoodanig was geslagen dat de wonden ernstig waren wat later onwaar bleek is wegens het met voorbedachten rade afgeven van een verkeerd attest tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld In verband met do staking onder de meubelmakers te Beriyn hebben ille patrooni in de houtindustrie besloten heden een algeraeenen lock out to proclameeron die c a 60 000 arbeiders zal omvatten E U I A D Als opvolger van lord Roseberry la lit Henry CampbellBannerman gekozen tot president van de Scottish Liberal Association Italib De Engelsche kruiser Empress of India Is op de reede van San Remo aangekomen ter begroeting van koningin Victoria BINNENLANPT De Leeuw Ct is door een van de meest gezaghebbende juristen van ons land op de waarschgnigkheid gewezen van een groote zwendelary gepleegd door personen die zy nog niet noemen kan en wel doortespeculeeren op ons medeleven en lyden met de ZuidAfrikaansche Repdblieken Het blad spoort nn tot voorzichtigheid aan Men zende niet te gauw zgn gave nan den oersten den besten vrager maar liever aan personen on vereenigingen die het volle vertrouwen verdienen Het blad denkt spoedig meer aangaande den bedoelden zwendel te kannen mededeelen in toegestemd had de meibjes twee uren in de week les te geven en reeds morgen haar taak als enderwijzcres aanvaarden Maar nu moest een piano gezocht worden daar het harmonium tot accompagnement van zangoefeningen veel te forsch was Ik had groote moeite bij het hooren van dese tijding aan mijne blijdschap niet op overdreven wijze lucht te geven Nu Iwhoort ze ons I jubelde het in mij iNu blijft zij üc zeide zoo kalm als me dit mogelijk waa dat is niet moeielijk ik bezit zelt een piano morgen vroeg zal ik het instrument laten brengen Hier zijn genoeg Iceg jtaande vertrekken die men u gaarne voor uwe zanglessen zal willen afstaan En zoo geschiedde het Geen vier weken daarna was de gehe Ic vrouwelijke jeugd van vijftien ot vijl en twintig jiar bij het zingende vrijcorps mijner vriendin ingelijfd en het behoorde in het stadje nu evenzeer tot den vgoeden toon de dochter des huizes naar de Stiftsdame te zenden aU in een groote stad een meisje het conservatoire te laten afloopen Zij had een zeer matieen prijs voor de les bedortgen Toch verdiende ze daar xe ook onderwijs gaf in koorgezang zooveel geld dat ik vaak schertsend de opmerking maakte dat zjj zich binnen eenige jaren een riddergoed zou kunnen koopen Zij haalde lachend de schouders op en ik wist zeer goed hoe ik dat moest uitleggen