Goudsche Courant, dinsdag 6 maart 1900

In eaoe gezellige btjeenkomst van Ctaels 1 en Personeel had 1 Maart de inatallatio 1 plsatfi der nieuwe ftrmanten in de HtoomCacao en Chocolade labrielt J Veen Co te Sneelc Deze van onds bekende fabrieli zal naar we ons durven vleien geiyk tot lieden ook verder zeKs in toenemende mate de eer der indoetriei dezer goede Stad en Provincie voor hot gansche land en daar baiteu hooghonden na aan de bestaande geachte firma nog meerdere krachten zjjn toegevoegd en ook hot ervaren personeel zich er aan blglt wijden Met ingenomenheid maken we dus van het feit melding In de groote middenzaal van het Museum T n Kunstnijverheid te Haarlem zal Zondag de Tentoonstelling geopend worden van het Theaterdécor dat gediend heelt tot het opvoeren van Mineciyn een sprookje waarvan de tekst werd geschreven on de decors werden ontworpen door Antoon Molkenbocr te Amsterdam De ontwerper heelt getracht door ecnToadige breed opgevatte decoratiën die in verband tot hot te spelen stuk staan en door hunne symbolieko beteekenis pakkend op den toeschonwer werkende tooneeldecoratle en eene nieuwe baan te leiden De decoratieve voorstellingen ziJn met geschilderd doek verkregen door doek van verschillende kleuren op elkander te brengen en de vormen met gekleurde zoomen to coatonreeron Het Toonoolstuk is in een rijk geilluBtroerd boekje aan hot Museum verkrijgbaar gesteld Het Museum van Kunstnijverheid werd gedurende de maand Februari bezocht door 309 personen terwijl uit de Boekerij van het Museum lil boek en plaatwerken vortonden werden Gemengde Berichten I Men schrijft uit Appeltorn dd 2 Maart aan het Hbld Na het vertrek dor marechaussees is do Katholieke bevolking weer onrustig geworden Woensdag bezochten een broer en zustor van Scherft uit Batenburg in oen open tilbury hun schoonzuster aan do Blauwe Sluis Onderweg ontmoetten ztj den burgemeester 41e hun ried terug te keeron Hieraan voldoden zij niet Aan de Blauwe Sluis gekomen werden zij door een opgewonden menigte ontvangen die een hagel van stcenen over bon deed regenen Het meisje kroeg een bloedende wonde aan do wang l o politie ter plaatse aanwezig stond er onmachtig tegenover Ook had men met bout don weg versperd om hot rijtuig te doen kantelen Deze toeleg mislukte Ér bestaat gevaar dat langzamorlmnd hot Katholieke volk zich kant tegen al wat Protestant is Ton minste gisterenavond heeft men ook hij het hoofd der Bijz Prot School de ruiten ingegooid hoowel deze met den moord totaal niets te maken heelt Het is zeer te hopen dat de politie deze baldadighodeu bjjtyds weet to koeren opdat zij niet tot geloolshaat overslaan Naar aanleiding van een te Bochnm geconstateerde geval van vervalsching van bo 8 41 8 48 8 1 40 in OO 10 44 U 07 11 44 ties aangenomen Wjj burgers van de stad Denver zQn er van overtuigd dat de oorlog door Engeland tegen de Transvaal begonnen ten zeerste onrechtvaardig is wjj spreken by deze onze sympathie voor de Boeren uit en nemen ons voor president Kruger en zgn dappere mannen financieel en op alle andere wijze te zullen bystaan en hem zoo doende te helpen den veroveraar voor goed uit zgn Staat té verdrijven Het zal ons tot groote vreugd zju wanneer wy de overwinningen vernemen van het dappere volk Wy zgn nog niet vergeten dat de Engelsohen onze stryders in den 0 athankeiykheidsoorlog met groote wreedh ïj hebben behandel 1 en ook gedenken w Engelanda onrechtmatige handelingen ten I opzichte van Ierland Geen enkel volk dat door Engeland is overwonnen kan bogen op welvaart en erI kenning van vryheid en recht en wj wenI schen daarom het onze te doen om te verI hinderen dat Engelands macht verder worde I uitgebreid I wy komen op tegen elk verbond van I welken aard ook met het perfide Albion I in het openbaar en stemmen geheel in met j de woorden door Napoleon gesproken I Engeland had nooit een vriend dien het niet heelt bedrogen en het slooit nooit I een verbond dat het later niet heelt verraI den I wy vragen voorts aan de Begeering een I herziening van alle tractaten die met EngeI land zyn aangegaan I Deze besluiten zyn opgezonden aan de I wetgevende macht der vereenigdo Staten stadsnieuw s ÖOÜDA 5 Maart 1900 I wy herinneren aan de openbare vergaueI ring heden avond te 8i uur in de zaal I Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen I waarin de heer F W N Hugenboltz Jr I als spreker zal optreden onderwerp bet heilig recht der Arbeiders Vrg debat toegang 10 cent Leden der kiesvereeniging Ons Belang hebben vrgen toegang De atdeeling Gouda van de Metaalbewerkersgezellen hield Zaterdagavond eene openbare vergadering op de bovenzaal van het cafe Harmonie Als spreker trad op de beer C H Kouw die in flinke bewoordingen het vereenigingsleven uiteenzette en tot vereeniging aanspoorde De zaal was flink bezet eenige der aanwezigen traden als lid der vereeniging toe By Kon besluit is aan den eerste luitenant der infanterie M J Doppenberg thans op non activiteit op zgn verzoek met ingang van 15 Mei eervol ontslag verleend uit den militairen dienst ter door een Oeldersche labriek leihrijlt het Maandbl t d V Men bedenke h q de medegedeelde letten I dat hj die aan den niets kwaads vermoeden I den kooper vermengde boter als zuivere wa r I verkoopt eerstens de eer en zelfs het besta n 1 vernietigen kan van eerlijke lieden en ten 1 tweede indien de levering naar bet buiten 1 land geschiedt den nauwelijks herlevend n I goeden naam onzer boter den nekslag geeft 1 en daardoor tal van degelijke fabrikanten en Ihandelaren ernstig soms onherstelbaar benadeelt door den uitvoer nagenoeg onmoge I lyk te maken 1 Klemmend bewijzen de leiten hoedringend 1 noodzakelijk een spoedige invoering van ver 1 scherpte boterwetten is Indien overeenkom I Btig ons advies de fabrikaten van mengse s I gedwongen waren geworden hunne labriekon Margarinebotcrlabriek te noemen zouden 1 de bovengenoemde betreurenswaardige leiten evenmin als zoovele andere niet plaa s hebben kunnen vinden Hrol Hughes heelt 100 000 Irs vermaakt aan de Parysche academie van wetenschappen voor prjjzen ter bevordering van het natuarwotenschappoiyk onderzoek in t bgzonder voor gewichtige ontdekkingen op t gebied van eloctricitoit ol magnetisme Naar aanleiding van ïtB pUnnen tot slooping der kerk van het voormalige Ötioster Marienburg te Nijmegen is door hot bestuur der Vereeniging Gelre en de Oentrale Gelderscl e commissie voor Oudheidkunde en Geschiede nis een adres aan den raad van Nijmegen gezonden waarin aangedrongen wordt op behoud van dat uit de 15de eeuw dagteekeI nendc gebouw en gewezen wordt op do I architectonische merkwaardigheid er van I To Denver Colorado een stad metpl m I 200 000 zielen is onlangs een meeting geI houden met het doel sympathie te betuigen I voor de Boeren I In do meeste groote steden van de VerI eenigde Staten is dit geschied Maar hetI geen aan deze meeting iets bijzonders heelt I gegeven zgn de moties die aan het eind I der vergadering ziJn gesteld en aan presiI sident Mac Kinley zijn medogedeeld Een half uur vóór den aanvang van du I laeeting moesten de deuren van het groote I UroadwaytScater waar de meeting werd I ehouden reeds worden gesloten omdat het I gebouw overvol was Zelfs het tooneel was I geheel bezet met toehoorders I Eenige reusachtige Transvaalsche vlaggen 1 waren in do zaal opgehangen Toen de eerste spreker gonvorneur Thomas van Denver het podium betrad was het gejuich oorverdoovond De heeren zwaaiden met hun hoeden en dp dames wuifden met haar zakdoeken Het duurde eenigen tijd voordat de spreker aan bot woord kon komen Gouverneur Thomas gal een kort verslag van het gebeurde in Transvaal en bleet niet in gebreke den Engelsohen gouddorst in scherpe bewoordingen te laken Hij bracht in herinneruig dat zelfs de vijanden van de Boeren niets dan goeds van hen konden zeggen en haalde o a de getuigenis aan van den ontsnapten oorlogscorrespondent Churchill Heeft Engeland het stemrecht gegeven I aan zijn 400 000 onderdanen in Indie vroeg 1 Thoma Immers neenl En toch verklaren ziJ I Paul Kruger den oorlog omdat hij niet be 1 reid is vreemdelingen terstond geliik te I stellen met de zonen van het land Mayor Johnston die na gouverneur Thomas optrad wilde een monsteradres op touw gezet zien waarin alle Amerikanen hun sympathie voor de Boeren zouden uiten en zulk een adres namens het Witte Huis aan de dappere strijders laten opzendeu En nu komt iets eeht Amerikaansch Maar dit verzoek zou niet eens noodig ziJn vervolgde de spreker als de schitterende figuur van Brj an do tegen candidaat van Mac Kinley bjj de aanstaande verkiezing nu reeds zjjn zetel in het Witte Huis had Stormachtig werden deze woorden toegejuicht Johnston vergeleek Paul Kruger met Washington en sprak den wensch uit dat nog tydens het leven van den grgzen staatsman Znid Afrika vry zou worden verklaard Een volgende spreker senator Eeutor oordeelde zeer scherp over de Engelsche politiek ten allen tgde Hjj verklaarde ronduit dat de aanval in 1895 door Chamberlain Rhodes en Jameson was op touw gezet Met verontwaardiging bad h j vernomen dat de dichter Austin zich er toe had geleend de door Engeland gepleegde laagheden in verzen te verheerlijlten I Is het wonder dat de Boeren de Engelsohen voor idioten aanzien vroeg de I senator Het is een groote dwaling van de BritI ten te meenen dat de Boeren ooit de Engelschen als hun meesters zullen erkennen I Wanneer het lam de Boer ooit met den I leeuw zal nederliggen dan zal het zijn met I do hand op den trekker van het geweer I I Een donderend applaus volgde op deze woorI don en een luid hoera voor de Boeren I werd aangeheven I De lersche priester O Ryan zeide Men I heeft wel eens gezegd dat de Engelscbeu I een vrijheidlievend volk zgn maar ik weet I dat dit niet zoo is Ik behoor tot een volk I dat nu reeds zevenhonderd jaren achtereen i I van dio zoogenaamde vrvjheidlievendheid geniet en och God wat is er van ons geworden f Engeland heeft Ierland gebroken zooals men een spiegel in stukken zou breken In het Parlement worden de grootsteuitgaven toegestaan om onschuldige Bovente kunnen doodschieten Maar voor de hoi geronde Hindoes en de arine Ieren wordtniets gedaan I Capblle a d IJsei De jaarwedde van den hoer C W Krygsman onderwyzer aan de 1ste openbare school alhier is met f 100 verhoogd en alzoo gebracht op 1 650 Somtgds vrees ik dat d Engelschen door hun overmacht zullen overwinnen maar er is iets in mij dat rajj goede hoop geeö op de nederlaag der Engelsohen die voor oen shilling per dag vechten Ik ben oen katholiek priester en het zal misschien wat vreemd klinken uit mun mond maar ik ken geen verheffender strijd in de wereldgeschiedenis dan dien van de Hollanders in den Onafhankelijkheidsoorlog met de Spanjaarden Welnu de Boeren stammen af vau die Hollanders daarom zullen zij ook tot het eind toe blflven volharden God geve hun de overwinning Met etthousiasme werd de spreker toegejuicht en daar het reeds laat was gewor den werden tot besluit de volgende resolu Ülrecte SiworweRverWDdlngen nd GOliDA WlDterdlensl 1899 1900 Aangovangen I October TUd vai Greeowlch S 13 6 U 7 14 B S B7 4 89 8 17 8S 10 10 10 17 10 17 ir 10 84 10 81 10 40 10 86 OOCDi BeTTIKDlMti nm l 9 88 7 B6 8 08 8 10 S 17 8 86 il 9 88 4 48 4 Bk B C B 09 6 18 S l 0 7 88 6 19 door 7 87 t 8 88 9 08 8 48 f 6 88 8 89 8 08 9 89 9 64 10 49 11 18 U ïl 18 18 18 B8 1 9B 8 11 S 8B aosdi Slwrdreolit uwn nk 7 84 0 pall 1 1 ELoltardui M 8 80 7 10 RotterdamlTP Rottardam D v J 4 08 4 16 P 8 11 86 1 07 11 49 1 14 I B 40 6 80 7 88 9 88 9 48 P 10 18 10 11 11 46 11 64 11 80 11 61 18 88 1 88 8 80 4 87 4 U B 18 8 80 11 18 l J ♦ 6 48 S l 9 08 11 88 ♦ Mm IM DiiuiUfi M ll n U 9 kluw til bl t iUl n If Of in M g JH Bt aJ n Di d todug n aTblli tUa ro r ie 8 H rtrijgbar tagw rt l mdHprji g HoUinifaJi Sp t Eitn iKiptammtk 7 88 900DA Ti Tl 11 80 11 87 11 86 19 16 8 = 8 10 18 10 80 r 9 B8 10 08 10 16 10 81 9 88 10 88 10 49 88 f 4 1 18 98 18 86 1 66 i Oi 89 i 68 49 1 6 8 8 i 11 t V 4 0B 7 48 Kottwdam Bettn Rott nl m D F jLotterdam M Oapolle Hiauworkwli Hoordrwlit o d J 18 4 40 4 60 4 67 6 n4 6 10 6 17 6 87 6 84 6 41 8 47 8 40 7 S6 It 8 48 6 66 8 08 6 14 8 90 4 48 4 81 8 04 B ll 6 17 XOTTIBDIH9 88 9 40 9 68 10 19 10 89 I 10 86 10 48 10 0110 17 10 49 11 64 19 06 18 84 l t B 8 1S 4 09 84 6 46 B 86 7 44 8 06 8 14 9 00 9 88 80 OOUDA DEN HAAGfiee eeree all SIS 1 18 4 6B 86 49 6 16 7 17 6 07 a f 8 18 I 6 88 f f 8 87 6 66 a 16 48 7 4 S St 19 06 10 40 n io 10 18 10 87 E 10 S9 7 89 8 80 8 i9 9 18 8 11 r 8 18 4 a 66 P AllMa ta 9 Um rtw 6 Me h ilt ti t of 8 loup iM let gmkai wgiiai Hellatote ifoer L teln luppUmealtewj n 4e ComyuMe der We n Ui 9 11 9 88 9 87 9 14 8 48 4 18 1 08 1 01 1 18 1 89 1 18 1 80 1 46 8 09 8 41 8 687 48 8 08 9 148 07 8 86 9 19 Gouda laMnlim nMo rkap llo 8o tetm r Zn Voorburg Hag 10 1911 16 11 18 11 80 ll l 9 48 4 16 4 4B 11 68 10 48 11 46 18 to 7 J5 8 66 9 48 10 191 9 49 10 08 10 1 wl 8 9 89 0 9 10 46 AmaUO 89 9 88 10 88 o I II 1 il riri Dl 4 eUa eena 9 8 09 8 li 9 98 10 10 lO i 18 09 1 08 1 86 8 18 t O 6 08 36 8 18 s U 9 88 9 86 O 63 8 01 8 63 9 09 10 10 10 S4 19 48 li 61 1 68 MS 4 16 4 87 6 60 0 B19 00 10 0 O IOIO O 1 46 8 I V OI 9 98 10 16 11 09 1 08 1 1 1 09 8 41 4 10 6 11 6 06 8 18 10 8 10 88 10 8 19 00 aUan 6 418 06 7 08 7 10 7 46 8 86 Voortuig 8 48 Zo taTI ï g 08 T oll Mo 8 18 Siradt 8 8 17 81 7 4T Ml 0S 4 BaraaallBMta illeea la 8e UeM m Ik IP 8 88 9 08 9 46 10 11 11 87 11 86 18 09 1 80 I 4E 8 00 4 00 4 86 4 46 6 80 6 18 7 48 10 17 1 86 4 81 6 18 = 10 88 1 60 8 08 30 10 48 9 01 6 16 8 8 F 9 88 9 88 10 18 10 84 11 67 18 08 18 87 8 19 8 14 8 97 4 97 6 08 87 8 00 H i 10 eit Wttle to eiiife TOt 4 B a Bre kele A teri ii§n ria PWee lejae é M fi O l D A ti r RK U H f liee reree S a 6 10 88 10 68 10 48 48 10 8 B9 1 U 11 3 9 07 9 40 10 19 10 67 19 00 18 10 8 16 8 17 4 88 8 47 6 05 i M 6 80 8 84 7 80 8 11 8 16 6 4 6 08 7 1 8 18 Uonda Oudaw Wo d Ulnokl UttaoM Woei lsB üudi o d 11 14 J 51 ï lj n MtC S7 6 1618 9 1S9 4S 1 16 19 00 18 86 80 H IB 8 81 4 4i 1 80 7 6 8 10 9 46 Ima W 48 8 60 7 88 8 80 8 60 9 80 10 00 11 80 19 1 i 11 080 8 11 a 80 8 4B 6 0 i 6 86 7 80 8 86 10 00 I l 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 11 18 10 48 18 611 0 14 M 4 1 4 88 8 47 7 6 8 14 9 1 11 10 U 8 40 8 84 8 Ï U 8 66 10 14 10 61 11 46 18 Si 1 18 8 08 S BO 6 04 8 88 40 7 89 j y 8 87 8 86 7 68 S1 6 18 6 B8 8 14 8 80 7 09 8 98 6 i0 1I 7 17 8 86 9 01 ï B T T 9 1 10 110 10 84 9 1 10 64 0 10 8 49 9 80 10 16 lOJI 11 88 11 09 1 87 3 08 8 80 8 69 4 48 8 88 8 41 6 i 1 7 68 9 1 10 64 U 9 49 O 01 10 18 11 10 II 10 88 11 66 18 87 4 88 7 9J 10 48 lli 8B 4 a 7 3 9 98 9 68 10 89 11 10 11 11 11 81 1 U9 8 40 8 68 4 48 I0 6 10 7 18 7 B8 S6 TOLESWEEfiBAMElD Vervolg Doch ter zake Ons hevolkings cyier en onze financieele draagkracht maken het onmogeiyk er zulk een sterk leger op na te honden dat wy in dagen van stryd niet weldra by de bnrgery om aanvulling der geleden verliezen zouden moeten aankloppen Zells geheel afgescheiden van de wyze waarop do legerquaostie eene oplossing zou mogen vinden zouden die verliezen weldra aanvulling uit de burgerfl vereischen De burgery zou bovendien voor zoover noodig georganiseerd en zoo goed mogelgk geoefend zeer goede diensten kunnen bewezen om de dekking eener mobilisatie te steunen en misschien zelfs om pogingen tot schending onzer neutraliteit voorloopig tegen te houden En dat in dit opzicht onze waakzaamheid wel wat grooter mocht lyn heb ik in het jaar 1890 gezien toen N B in volle vrede te Venlo ol te Roermond dit weet Ik niet juist meer een tfein vol met Duitsche troepen in volledige wapenrusting plotseling a h station stilhield Was dit een vergissing Was het een proef om eens te zien hoever men zoo noodig by een stout onverwacht optreden zou kunnen gaan Ik weet het niet Genoeg dat ik verbaasd en verontwaardigd myn chef met het feit in kennis heb gesteld en dat die chef de zaak heeft gebracht waar zy behoorde We kunnen alzoo niet waakzaam genoeg zyn En 100 heljben wy voor het waarborgen onzer onalbaftkoiykheid ten eerste noodig een goed geoelend leger van voldoende sterkte en ten tweede achter dat leger een burgerj die hiertoe opgeroepen door toewyding physieke geschiktheid en geoefendheid een macht kiin vormen waarmede iedere vgand al zg hg nog zoo sterk rekening zal hebben te houden De zorg voor het eerste is ieheel de taak van regeering en legerboBtuur gesteund natuurlgk door de volksvertegenwoordiging Het tweede is de zaak van het volk van de burgerg zoolang de regeering door welke oorzaken dan ook niet in voldoende mate daarin aal ol kan hebben voorzien Hot volk moet dus dit is een beslist onafwgsbare eisch zich reeds in vredcbtgd zoo goed mogelgk weerbaar maken Het hierbg zoo ruim mogelgk met raad en daad moreel en materieel te steunen opdat eenmaal de tgd kome dat om zoo te zeggen geen Nederlandsch jongeling worde gevonden die niet in staat is zoo noodig de gedundo gelederen van ons leger te belpen versterken is de taak die de veretniging Volksweerbaarheid zich ten doel stelt Artikel 2 van de statuten der nog jeugdige vereeniging noemt als de middelen tot dat doel aan te wenden a het bevorderen van lichaamsoefeningen h het opwekken tot algemeene deelneming aan de vrgwillige oefeningen in den wapenhandel c het bevorderen van schietoefeningen d het uitgeven van geschrilten en het houden van openbare bgeenk en e alle andere wettige doeltrelfende mid delen Noemt men dit programma zooals gebeurde pover ik noem het zeer uitgebreid Nemen de drie eerste punten een voorname plaats in es moet daaraan met het oog op den groeten drang der omstandigheden reeds onmiddeliyk met de meesten zorg worden gearbeid om te voorkomen dat de loop der gebeurtenissen ons wie weet hoe spoedig reed een vreeseiyk te laat zal kunnen toeroepen toch schynt het my toe dat de twee laatste punten dus geschifte bgeenkomstsn en alle andere wettige en doeltrelfende middelen in beteekenis nog een veel diepere strekking hebben Laat ons nagaan op welke wyze de vereeniging zich voorstelt dat het doel moet worden bereikt Om te beginnen moet het publiek leven worden verhoogd Het nationaal bewuatzyn moet worden opgewekt en wakker gehouden Vaderlandsliefde moet worden gekweekt in jong en oud Dit kan geschieden door het verspreiden van gezonde begrippen omtrent plicht het vermeerderen der volkskennis van ons gloriergk verleden het veredelen van den volkszang in de gewenschte richting het hoog houden onzer taal waartoe o a het tegengaan van het zoo veelvuldig en meest zonder grond gebruiken van vreemde woorden in Hollandsche gesprekken redevoeringen en geschriften veel kan bgdragen door een Irisch doelmatig vereenigingsleven te bevorderen enz Vooral het vereenigingsleven maakt de banden tusschen de leden hechter en waar verschillende lagen der maatschappg in een zelfde vereeniging vertegenwoordigd zgn ook tusschen de verschillende volksklassen onderling Het wantrouwen veelal slechts gegrond op onjuiste soms zells op beslist onware voorstellingen door schrgvers en redenaars das op onderlinge onbekendheid verdwgnt en maakt plaats voor onderlinge waardeering door een goed geleid vereenigingsleven Het kweekt iets wat wg militairen korpsgeest noemen kameraadschap Het bevordert de verbroedering tusschen de verschillende standen die in de ure des govaars schouder aan schouder een gemeenschappelgk belang het hoogste van een volk de vryheid tegen een gemeenschappelgken vgand zullen moeten verdedigen Hebben die vereenigingen ten doel militaire deugden en kennis aan te kweeken en door allerlei sport lichaams en wapenoeleningen schglschieten enz onze physieke waarde te verhoogen dan stichten zy tienvoudig nut Onjuist is dan ook de meening van velen als zou de Vereeniging in hoofdzaak er zich slechts toe bepalen de schietvaardigheid van ons volk te bevorderen want van hoeveel waarde het ook moge zyn over uitmuntende bchutters te kunnen beschikken die schutters worden byna waardeloos zoo ze overigens te weinig ontwikkeld zyn ora ze byv zoo spoedig mogelgk op een gewenscht punt te vereenigen niet in hun marsch gestuit dier terreinhindernissen die voor een vlotten kerel geen bezwaar opleveren met afgemat door vermoeienissen die voor hun zwak lichaam te zwaar bleken Laat ons by voorbeeld den blik maar weer eens op Zuid Afr vestigen Ziet eens met hoeveel alles opofferende toewyding en geestdrift daar de mannen toestroomden om hunne vryheid hun eigen huis en haard tegen rooi en moordzieke benden te verdedigen Geestdriltig grypen daar de grootvaders zoowel als de kleinzonen naar het geweer werpen zich in den zadel en snellen naar het tooneel van den strgd Ik stel mg zoo dat toonbeeld van stoere kracht en heldenmoed voor dien 60 jarigep boer van wien ik las hoe hg zich als een woedenden leeuw te midden van een hoop bloeddorstige vganden wierp en terwgl by door zgn bliksemend oog en zgn reuzenkracht in de vgandelgke rgen schrik on ontsteltenis teweeg bracht met zyn geweldigen vuist tal van vganden neersloeg aan oen drietal het geweer ontrukte bon ontwapende on als zgn gevangenen heenzond waarna hg door tal van kogels en bajonetten getroflen als een held uit een sprookjeBwcreld den geest gaf in hot lieerlyk bewustzgn zgn plicht te hebben gedaan en een bede voor liet vaderland op do stervende lippen Zoo slrij len zo duar vast in het vertrouwen op elkaar vast vertrouwend op hun lichaamskracht en hun nimmer falend schot vast vertrouwend op den God van het recht Ja zóó k n het maar zoo moet het ook kunnen Daar krggen de knapen reeds op jeugdigen Iceftyd een geweer in handen een echt geweer Daar oefent men zich reeds zoo vroeg mogelijk in het schieten het doorstaan van allerlei vermoeienissen het trotseeren van govarca Daar krggen de kinderen door het strenge voorbeeld hunner ouders een logisch begrip van plicht Daar worden de kinderen in het avonduur door de vaders de heldendaden hunner voorzaten verhaald als een opwekking en aanmoediging tot het navolgen van verheffende voorbeelden Daar maakt zich ieder in den waren zin weerbaar Zeker in Nederland zullen de mannen niet achterbigven wanneer het gevaar dreigt Maar men denkt hier meestal die din leeft d n zorgt Zoo iets doet me denken aan den schipper die wacht met te loeren zwemmen totdat hg in zee valt D4n is t te laat En getoolt my mgne heeren wanneer ons volk die verderfelgke die misdadige laksheid niet laat varen dan zU het ook eenmaal voor on t e 1 a a t zgn t Spreekt vanzelf dat we ons door het verschil in omstandigheden niet in alles met de boeren kunnen vergeiyken In Afrika heeft men voortdurend de zwarte bevolkmg in bodwang te houden de jacht stelt daar do jongelingen reeijs vroegtydig en meest plotseling tegenover groote gevaren waardoor een zeldzame kalmte mond en vastberadenheid niet kunnen uitbiyven Het geldt daar vaak een enkel juist schot om zich het leven te redden Mist men dan is men verloren Dit staalt de zenuwen En wanneer zulke mannen bovendien weinig aan de verslappende weelde offeren steeds in Gods vrge natuur leven en arbeiden ja dan kin het niet anders of ze vormen op den duur keurbenden die goed gewapend en aangevoerd in staat zyn een overmachtigen vyand met goed gevolg het hoofd te bieden Doch kunnen wg door onze Mfwgze en omstandigheden het niet tot dezelfd hoogte brengen we kannen meer doen ditn we 4 ien Veel meer Laat ons toch niet denken ién meer ol minder komt er niet op aan enz Allen moeten we samenwerken Een enkele baksteen is niets en toch worden de reusachtigste gebouwea daaruit opgetrokken En mankeeren er slechts en kele hoeksteenelb aan dan Hn dit den ondergang van het gansche gebouw veroorzaken wanneer do orkaan de muren beukt Eerst wanneer gansch het volk doordrongen is vai den plicht krachtdadig te moeten medewerken tot verhooging onzer weerbaarheid en wanneer het volk zich op dien grond zoo goed mogeiyk zal hebben geoefend en ontwikkeld eerst dètn kunnen we gerust zyn dat ons land een schoone toekomst wacht Hiertoe moeten we onze hoop vestigen op het aankomend geslacht We moeten logisch te werk gaan Wil men een gebouw oprichten dan moet worden aangevangen met hechte deugdciyke fondamenten terwgl inmiddels het materiaal voor muren dak enz wordt vervaardigd ee in gereedheid gebracht Die londamonten onzer volksweerbaarheid moeten worden gelegd door een doeltreltendo volksopvoeding dus voornamelgk in huisgezin en school En of nu al deze of gene partgman komt aanzetten met gezwollen frasen zooals hg de behandeling van leerplicht in de tweede Kamer toen icmaud beweerde dat de goddelgke band tusschen ouders en kinderen is verscheurd door de maatschappeiyke misstanden zulk gescherm met woorden kan het feit niet loochenen dat de ouders de eerst en meest vorantwoordolgkon zyn aan wier handen door heilige onaantastbare wetten de opvoeding der kinderen is toevertrouwd En waar men zoo gaarne de natuur met de haren erbg sleept doe ik met genoegen eens mee Maar rfón niet alloen spreken van natuurlijke rechten maar ook van natuurIgke plichten En wat dien goddelgken band tusschen ouders en kinderen aangaat geen politieke party of partgman geen maatscbappelgke kwalen zullen ooit in staat biyken dien band te verbreken zoolang de menschen niet nog minder worden dan een beest Ik weet hoe zeer velen i ie het inderdaad goed met het Vaderland meenen bedenkelijk het hoofd schudden wanneer men do middelen noemt die noodig zyn om Nederland uit zgn oiiwaardigen staat van moreele en physieke verzwakking op te heffen Het volk is nu eenmaal te laks zegt men De menschen voelen er te weinig voor Ja heel mooi in theorie maar in de practyk gaat dit niet op Enz enz Is het wel juist zoo to redeneeren Deugd de volksgeest niet dan moet men hierom datgeno wat noodig is nog niet nalaten omdat het door dien volksgeest niet mogelgk is doch dan moot bet noodige wél mogelgk gemaakt worden door verbetering van dien geest En noemt dit toch geen wanhopige geen ondankbare taak Of wil men voorbeelden De drankzucht werd vroeger voortdurend als een karaktertrek der Hollanders aangemerkt Welnu bestudeert de statistische gegevens omtrent het dronkverbruik sedert de oprichting dor vereenigingen die het tegen gaan en gg zult verbaasd staan over de schoone bemoedigende resultaten reeds thans ondanks veler tegenwerking bereikt Of ziet eens naar Japan Vóór betrekkelyk weinige jaren nog en totaal onmondig dwergenvolk stelde het na en door oen ernstig streven en groote offers hiertoe in staat kort geleden het reuzenvolk der Chinezeu de wet En de beteekenis dier snelle outwikkeling van een 40 miliioen tengere Japinners tegenover 4 honderd miliioen sterk gebouwde ChineeuKU is een sprekend bewy van hetgeen een volk vermag wanneer bet slechts teil ËD vooral hg ons volk zou het werk rgkeiyk zgn loon vinden want onze volksgeest u niet zoo slecht als by schynt Doch die geest moet oordeelkundig worden geleid en wakker gehouden De kolonel v Dam v Isselt zei eens in de ver tot beoefening der krggsweteuschap dat in ons volk een geweldige latende kracht sluimert en ik ben dit geheel eens De bodem bevat hier schatten genoeg doch men moet de kunst verstaan diochatten bloot te leggen en productief te maken Deze edele taak berust in kaofdza ik op ouders en onderwoxers zy en xg alleen zgn instaat die maatschappelgke deugden in de jeugd aan te kweeken die den volwassenen tot sieraad moeten strekken en leiden tot de grootheid van het gansche volk Eu toch zou ik overdryven wanneer ik zeg dat nog geen vgfde deel dier ouders en onderwijzers er ooit aan denkt dat dit hun plicht is Zon er wel een vijfde deel van hen zich ooit eenige moeite geven om bgv der jeugd vaderlandsliefde in te prenten en te leeren wat er toe behoort om goed Nederlander te zgn Daarentegen wordt de school soms wel misbruikt tot het openlgk of heimelgk propageeren voor politieke denkbeelden Is dit op zich zelf reeds al te keuren het wordt een schuldige daad zoo die propaganda byv de ntwikkelingf Sln Vaderlandslielde tracht te lunikeni j Wordt vervolgd iVleiiire Voorjaar en Zomersloffen VOOR mmm kleediïï g VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDAirteukoon Ito ai liiisicniain Vrkn il tkri 81V e 98 1001 88 83 1 88 UI S van 817 84 66 961 löï a 67V 99 l 1007 8 MAART MlultUND Uarl Nad W 8 8 i dito ilito dllc 8 dito dito dito 3 HoNOiE Uil Oou l 1881 98 4 ITALIS Iii4ehr TiDg 1868 81 6 Oosniil Obl in papiar 1888 8 dito in iil erl8 8 6 PoaroSAL Oil mtit coupon 8 dito liokel 8 67 6 Rüiumi Obl Bioaenl 1894 4 duo Qiiooas 1880 4 duo bi Rulha 1889 4 dilo b j Hop 1889 90 4 dito lu youd leau 1883 6 ilito dito dito 18 44 B PINIS Perpet irbul I 1881 4 Tenitlll Os r CouT laea 1890 4 Oa L eoinfc aatio D nea laanin HriaC ïolDAra Ep T obIg 189 UiilQO OIi it Soh 1890 8 VamluiLA Old 4 onhep 1881 84 90 91 9 831 436 AWTODAH Oblinatieu 1898 8 RoTTIEDiH Stad Ie u 1894 3 NlD N Afr H 0 16 aand Ar ndili Tab Mg CertiJcalao Deli Maatarbappii dito Am Hjrpotheellb paudbr 4 Uuil Mg dar Voratenl aaud a Ur H pothi akli paoJbr 4 108 Nedarlaiiderlia baalc aand i 104 Ned Handalmaataeh dito I IB4 N W Pae Hyp b pagdbr 8 98 Rolt Hy othoukh paodi r 4i Utr Hjpotb6a b duo 4 Oonaio O irt UoDR bauk aao l 198 RllaL Hypotbenkbai lc peudb 8 IIO Amirika Eqiit bypolh pan Ib 4 90 Mai L a Pr Liin fon 6 89V Van Holl IJ Spour Mij aiDd lU i ii Mij tot Eip T St Spat aaad 10 Ned Iiid Spoorwegm aand 914 Ned Zuid Afr Spm aand 6 886 i dito dito dito 1891 dllo B 100 iTAUlSpoofl 1887 80 A Eobl 3 86 Zaid Ilal ap mij A H iibl 8 66 PnUN WaiK hau WupiieoaaDd 181 RuaL Gt Rus 8p M i obl 4 7 Balliaobe dito aand Fai towa dito aand 6 Ivani Dumlir dito aiiud B 98 u KopikOh Aioir Sp kap opl 4 lOO dito dito oblit 4 100 Amaiu C nt I ae Sp Hij o il 8 114 Cho k North W pr 0 T aand dit dito Win 8t I oter obl 7 1 141i Denenr fc Rio Jr Spm oarl r a 88 ininoia Central old ill oud 4 106 Looier k Na hellli Oen f aand 74 Haii o N ap i M Ie hTp o 6 104 Mist K in a 4pCt prenaand 87 N Tork Outaa o k Waal aand 86i Pi na dfo Ohio oblig 8 OreKon Cabf lebjrp inKond B 9 V 81 Paul Minn k Hanit obl Un Pao Hoof Ign ob if 6 48V dito dito Line Col Ie hyp 0 8 OAXAni Can South Ohert r aand B 8V Vt C Ballw k Na lo h d e O Amilord Omuibne Mij aand 160 Rotterd Traiiiire Maala aand 110 Niu Stad Amaterdam aand 8 108 Htad Ro teidam aand 8 101 BlLOlI SUd Antwerpen 1887 9 l Stad Brnaaal 1886 8 100 HoKo TbeiaaBagullrO iB laob 4 llllf Oiiann StaaUleenii 1880 6 117 86 K K Ooat B Cr l880 8 101 SriKJf Stad Madrid 8 1868 841 NiD Ver B Arb SpoeL ooit ONTVANGEN eene groote kenze 2WAIITE JAFDNSTOFFEN U SAUSOlU Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFKN Rechtszaken De conclusie waarby advocaat generaal mr Patyn requireert dat de Hooge Haad het verzoek tot revisie van de Hogerhuiszaak zal alwgzen is gegrond op de stukken van het door jhr mr Laman Trip ingestelde onderzoek en berust naar het Vad i ededeelt op de volgende overwegingen Overwegende dat uit dit onderzoek U gebleken dat het lantuarntje in den nacht der inbraak waarvoor verzoekers ziJn veroordeeld moet zyn geweest in het bezit van Wiebren Hogerhuis en dat daarentegen de opgaven vkn de twee eenige personen die verklaren iet vroeger ta hot bezit van Paulus van Dgk te hebbeu gezien Vergezeld xijn van byzonderhedeu waarvan de onjalstheid is gebleken