Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1900

Noa 8138 Woensdag 7 Maart 1900 388 Ie Jaai gaiig S O b 9 fiOUDSm l rRAOT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SS £ 1 6 Teleféeii l ÉJI ADVERTESTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen troote letters worden berekend naar plaatsruidite Inzending Van Advertentiën tot I uur des raidd Teleraan Ht De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzonderijjg van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per T fi t f 1 70 1È IS dat nog geheel daargelaten de vraag in I hoever al de personen die omtrent de zoo i genaamde buitengerechtelijke bekenten sB n 1 verklaringen hebben atgelegd geloofwa rdig 1 ztjn in ieder geval de omstandigheden waari i onder eu de wjjze waarop die nitlat ngen zÖn gedaan niet van dien aard zijn d t zj doen twijtelen aan do waarheid en de uist 1 heid van de verklaringen der personen die 1 zich in den nacht der inbraak in en bg de I woning van G Haitsma hebben bevonden 1 dat ook de bewering dat Allard Dijkstra aan J Middelkoop te Leeuwarden zon heb ben verklaard vóórdat de inbraak wer geploegd te hebben geweten dat ze zou worden gepleegd blijkens het onderzoek onaannemelijk is voorgekomen Overwegende dat mitsdien de aanvrage tot herziening van het ten laste van verzoekers gewezen arrest niet voldoende gerechtvaardigd is enz Veemarkt te Rotterdam Maandag 5 Maart 1900 1 Vette ÜHsen en Koeien goede aanvoer pnjten waren voor i kwaliteit 33 2e kwal 30 3e kwaliteit cent per half Kilo Vette Kalveren redel aanvoer lekwalitet 30 ade kwaliteit 28 3de kwaliteit 25 cent pe haltKilo Vette Varken redel aanvoer ie kwalite t 20 1 ae kw 19 3e kw 17 cent per half Kilo j Vatte Schapen en Lammeren redelijk aanfje j voerd De handel was in vette kalveren varke 9 en schapen pnjshoudend vette runderen iets minder I in prijs I advertentiËn Voor de vele bewijzen van deelneming I ontvangen bg het overlijden van onzen ge 1 liefden Broeder den Heer ABKA lAMTHEOüOOB IJSSEL de HCHEPPKR betnigen wij onzen bartslijken dank I Dr H IJSSEL db SCHEPPER E IJSSEL DE 8CHEPPER BuSBEHAltBK I W C I ISSEL DE 8CHEPP1 R Wed O IJSSEL de SCHEPPEHVsmitDE A P HAMMING DE STUKr KR DE FKIKWSBHKO M K HAMMINö Velp 5 Maart 1900 Dijkgraaf ea Hoogheemraden Tan Rijnland brongen bij deze ter openbare kennis 1 dat de lijsten der stemgerechtig Ie ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1900 zooals die door de Vereenigdo Vergaderiiig zijn vastgesteld van Maandag 5 Maart 1900 al voor een ieder ter lezing zullen liggen als volgt de lijsten van al de ieatitn dütricten ter Secretarie van Rijnland op clkon werkdag van des morgens 10 tot des middags i uro alwaar zij tevens tegen betaling van 10 cents voor elke lijst verkrijgbaar zijn di van het derde dititrict aan do Crufjuiue di van het vimle dütritt aan de Li nden die van het tevmdt dütrict aan de Leegh die vw otmge dülrkttn ter Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en v n de daartoe behoorende ondorkiepdistricten 2 dat door of vanwege bet Hoogheemraadschap deie kennisgeving op 3 Mnan 1900 zal worden aangeplakt Dijkgraaf eu Hoogleomraden r van Rynland SaBEET DE VRIl a Dijkgraaf H P BEEDENIS viS BEKLEKOM Secretaris is weer te CONSULTEERE Geen Eiigelscli maar EcM BOSHEITBHOOD MM cent lie K G A SLKGT NIEUWS EAVKN 28 Kort overzictit onxer PrUsooaraDt SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fles ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 t 9 I a MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH U Turin 1 60 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 25 i 3 75 en 5 e SCOTCH WHISKY 2 25 Per FI PeT Ank 46 Fl I gH LI8TKAC f 0 65 Nto f 27 76 ojf CHATEAU VALR08K 0 75 31 S 5 St ESTEPHE r T 0 86 36 okjj St EMILION 1894 1 42 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 § u I GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 i tj SAUTEBNE 1 2 SS S ZELTIN6ER Moezel 0 90 37 50 SEj BOURGOGNE 1 10 47 Z De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden 3 ets per stnk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De Onna T € RKBAI § Goii fa Thierry s Wonderbalsem in de geheole wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle llortl f o 0 Ê et er Itlaaffaii kten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post tl 15 1 A nierrylnrtsrHU Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een M4Ja r oud roor ou ieueeilljk geboinleu btengemwel en onlangs een bijna Xijartg kankerUjéeu genemeu Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wouden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 ï Centraal Depot voor Naderland Apo hcker IIEKlIl l l llV Elt ki Kuklii H Amsterdam Waar geen depot ia bestelle men direct aan die Sehutxenmtotheke de A THIBltRY in Preyrada bei Uohlt eh Oeaterreleh Gelieve prospertiis Ie ombieden bij bet Cnntr iil Dr ól Sander i Itokh 8 Amslerdanr Vraaöt v j au £ o ran t r A Van aen BeraD s ® Vitelio tt jn o o o Q MARGARINE o o o o o l t Volmaakte Botersurroaaat jTl Votdlnaiioaardt e HJk BoUr v v a v P È t o i Voor Cafel tn Keuktnatbruik nieUIPe Ultülndlng paum Btmegau o o + + + + + Onder couirolt Cat sr i i luai Dr lalomuu Jlmt r4m lUnS HONSTEBTUBS OP AANVRAAG VEBKBUQBAAR 0 0 0 i uliseptl§ctae Tandpoeder en Aiill§eplisch MoiKllIncluur van E C ASSÜTO Taudartt te Goudn OVERAL VERKRIJOBAAR Agent voor Nederland 6 IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda tOoedkoopste en loliedst adres voor Vervoer van Inlioedel oowsl binnen 1 bnitan i itad mat gealot n wagaiu i bg A GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 JU $ iwr ttgmt Xrantport eKade vmrnektrd 5 FSMSCHE STOOMVERVEEI ebemisrbi Uissrtieri II OPPEMIEIMËK I J Kr ii l iilc RoltKrdam I liebreTflt 1 t r M den Koning I dff BelgKU I IloofdJepót Toor liÜUUA M IIwt VAN OS 7 I Specialiteit roor het itoomen en rervMi vau I alle Ueeren bd Dameii rderobeD lUeeolr Ue I KiDderfcoederen I Hpeeiate inrichting roor het itoom n van I plachft mantelt veeren bont ens I Gordgnen taielkleeden eni worden naar de I aienwflte en laatete methode geverfd I Alte goederen betzij gestoomd of tcevertd I worden onschadelijk roor de gecondbeiA I Tolgena ttaal bewerkt n 4 Wie zeker ay m Ju Ecbte Elk l Cacao w JütTHü m ceuwiMn gestel l eo na ele pruifiieuaogeu id i i handoi gekomen uoiiui dts arsoh duu aitvindem Dr MiohaeJw rerTowdij t p d beste machioee m bot wereldboroemde étabblisaement vud Gebr StoJw rck te Kenlen eitche Bikel eacao in vierkanten bussen Deee Eikel Cv u r iitjt melk gckuukt een aangename geiundc ürnct tjit ohgelijksch gebruik een k J ic iiof lii iu t poeder voor een kop H Axhitfc Ali geneeakmobtigo drank bg g 7ii van diarrhee ilscuta met wutut te gebruiken Verkr baar by ie roumiMiuta H 1 Apothekers om Vrii Vi Ka V Ko prce fbingea f 1 80 a 0 90 e Q 3b Q ner Iv rtagenwoordigw voor Naderland luflus MattenModt Amnterdam Ealveistraat 103 E CASSITO TANDiUTS Tu rfmarkt G o xi d a Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGJ van tot 4 uar VBIJDAGS van uur ZONDAGS afwezig Een ware Schal TOor de ongelnkkije lachtofcr der Zeltbevlakking Ouauie en gebe nie nitspattingen ii iet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE VAR G HoUandeche nitgare met 27 afb Prj 2 gnlden Ieder die aan de venohrikkelgke gerolgen ran dece ondeugd l jdi moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jakrlgkt dnizend van een sekeren dood Te rerkr gen bg hei Ver lagaMagasin te Leipzig Neainaatt 34 franco t gen intending ran het bedrag ook in postzegoU en in alken IhmVhaodel in IlnllaDd Meuw oiiorertroffra I I wulbekeud M tBVVW KaACBT II IXia I n Alloi leht nut FtbriakuiBk Ulf tot Tourtdureude radicale an HHH lekere ganoiiog van alia talia PHUa de roeait bardnekkig xeiiuio nHTJ lekten tooral ontttaao ocir BBBB afdwalingen op jaogdigen laj d fotala genezing van elke iwakta Blee laebt Benauwdheid Hooldpj ii Migraine Hartklopping Maagpijn lachte ipijiTertaring OnTannogan Impoteni Pollntione ena UitToarige proapaotüMen ll j f r Moh B l 3 dubb l llMcli On ni l D P t Matth d VeRta Zaltbomnnl I p6ti M Clftan k Co ïotlardaiii Happel B Gr tenl age I I alair d Joag J Ciü BottanUm WrH k Co Ooada I ra bn aUe dragirtao QolfBiL Druk van A BRINKMAN A Zn Afzonderlijke Nommprs VT TF Ituliriilandscti Ovcrzicbl Officieel wordt gemeld dat BuUer s verlieien bij de laatste krijgsverrichtingen tot ontïet van Ladysmith bedragen hebben 93 gesnenvelden G84 gekwetsten 25 vermisten De Times verneemt uit Ladysmith dat do Boeren al hun stellingen ontruimd hadden voordat Huiler zijn intocht hield binnen Ij dysmitb Zy baalden al hun kanonnen weg Toen de Britsche troepen naar het station Modderspruit oprukten zagen zü de laatste treinen vol Boeren wegrijden daarna vernielden de Boeren nog de spoorwegbrug BuUer s leger kampeert 10 kilometer ten zuiden van Ladysmith De Boeren werden niet vervolgd daar de verkenningen bewezen dat er 90 mjleu om Ladysmith Heen geen Boeren meer te vinden waren Het garnizoen van Ladysmith neemt twee weken rost Het geschnt eu do rnilery moeten geremonteerd worden Het Engelsche gebied v door de Boeren ontruimd en thans begint pas de eigenlijke verdedigings oorlog voor de beide Kepnblieken Hierop waren de Boeren voorzeker voorbereid Reeds op den 27 October schreef generaal Joubert in een zijner rapporten aan president Kruger dat de Kopnblikeinsebo troepen ten slotte toch het bezette gebied zouden moeten ontruimen daar de Boerenmacht niet sterk genoeg is voor een voortdurend offensief optreden De Kngelsche bevelhebbers zullen thans ervaren dat de onderwerping der Boerenrepnblieken duur zal moeten gekocht worden Want het is in Bloemfontein en Pretoria voldoende bekend dat Engeland de volkotacn onderwerping de ontwapening en de annexatie der republieken wenscbt en hnn vrijheid zullen de Boeren duur verknopen Reeds wordt het nit de telegrammen duidelijk dat pogingeTi worden aangewend om den opmarsch der Engelschen naar de hoofdstad van den Vrijstaat tegen te bonden Het leger van Lord Roberts dat uit het Zuidwesten den Vrijstaat binnendrong staat thans van elke spoorwegverbinding afgesneden midden in den Vrijstaat Vóór sich op den weg naar Bloemfontein vindt het de troepen die nit Natal gekomen zijn en die zich biJ Abrahamskraal concentreeren dns waarscbijnlök een verdedigende stelling zullen innemen achter de Kaalspruit Dit het Zuiden rukken De la Rey Olivier en De Wet op om den Engslschen in de flank te vallen en zoo noodig ziJn opmarsch te Vro g Verwelkt ifaar het Duitfioh 48 Hare Ihtkerhaod bekommerde zich al weer reinig om hetgeen hare rechter deed en ofschoon de armversorging in het stadje vrij wel geregeld i aa blief er toch nög een rülm veld open voor partieulicT liefdadigheid Het kon niet uitblijven of de ouders moesten hunne vroegere vooroordeelen tegen de vrouw van een weggelöopen komediant laten varen nu zij rich zoO verdienstelqk maakte jegens hunne kinderen Zij deden nu alle moeite om mijne vriendin tot een beeoek over te halen Maar daarnaar had zij geenc ooren Neen dit nooit Johannes ook zou ik wanneer ik slechts één uur met die dames samen was de boei verkerven Ik denk en gevoel zoo geheel anders dan die goede kleinsteedsche menschen Neen dan boud ik biet met moeder SchuUen moeder Grabow en de andere vijf Deze beschouma n als een heilige al ga ik nooit naar de kerk H üultet ijl NnoU echCer toen er een groote brand in de stad uitbrak die tal van hnizeli in de asch legde en eenige zinnen van al hun have en goed beroofde DadaliJK maakte Louise bekend dat z in de CENTEN verontrusten In den rug van de Engelschen aan de Wcstorgrenzcn van Transvaal en den Vrijstaat is een mobiele colonne die don verbindingsweg met Kimborley en den spoorweg onveilig maakt en bedreigt En ton slotte is in het Noordwesten der Kaapkolonie een mobiele colonne bezig in de zeer Boeru© jl gezinde districten PriesJka Konbardt en f ar narvan te pogen een opstand to verwekken Do Times correspondent te Osfdntein beklaagt zich dat bet seinen moeilijker wordt nu bet Kngelsche leger vooruitrukt De voornemens der Boeren zijn niet jnist bekend Voortdurend zwerven commando s om het Engelsehe leger Generaal Joubert bevindt zich naar gemeld wordt te Abrahamskraal waar Steyii ook is aangekomen en do Bnrgers heeft toegesproken De Daily Mail verneemt uit Pietermaritzburg dat alle troepen uit Ladysmith een kamp zullen betrekken in de nabijheid van Mooi rivierhospitaal om hun gezondheid te herstellen De hoofdartikelen en ministrieole bladen spreken allo over de redevoering die vandaag bü de indiening der begrooting zal worden gehouden Zy spreken het vermoeden nit dat voorstellen zullen gedai n worden tot invoering van snikerrechten tor bestrijding der militaire uitgaven terwijl zij vetwachteu dat de kosten van den oorlog zullen betaald worden door de geannexeerde Republieken Lprd Rosebery schreef twee brieven aan de Midlothian Liberal Association en aan de Schotsche Liberal Association waarin by de redenen uiteenzet voor zgn afscheiding Hy verklaart daarin diit zgn staatkundige mei ning thans is een breede en doeltreffende ontwikkeling van het volk op liborale grondslagen binnen en buiten deze eilanden De Daily News zegt dat Lord Rosebery in deze woorden de definitie gaf van het liberale imperialisme en zet uiteen dat Gladstone werkte naar dezelfde beginselen De Daily News acht het eveneens onmogciyk voor Lord Rosebery zich bg de Unionisten aan te sluiten De Times en andere bladen bevestigen de berichten dSt de Koningin van het voornemen heeft afgezien om Bordighera te bezoeken en besloten beeft thuis te biyven De rnmoerige en hardnekkige obstructie thans opnieuw in de Italiaanschc Kamer ontstaan is het gevolg van de houding der regeering by de behandeling der politieke wetten decreten en van het besluit der meerderheid die Vrgdag de regeering in zaal van het raadhuis een concert zou geven ten voordeele der ongelukkige slachtoffers Op den bepaalden avond opende zij zelve het concert door het zingen van een paar aria s hare leerlingen deden hun best in koorzangen en voordrachten Er was ondanks de hooge entree geen plaatsje onbezet en den volgenden dag was het concert en niets dan het concert schering en inslag van de gesprekken in de woningen der rijken zoowel als in de hutten der armen Zoo iets heerlijlfï konden zelfs de oudsten van dagen zich niet herinneren ooit te hebben gehoord en een edeler hooghartiger wezen dan deze zoozeer miskende vrouw had zeker nooit o i aarde geleefd Nu had zij haar doel bereikt IJe zwaan die in een moeras wan verdwaald behoefde slechts in een helder water van het stille meer onder te duiken en zijn wieken te schudden om sn uw it en ongerept te verrijzen Zelfs de dominee die het haar niet vergeven kon dat zij nooit ter kerk kwam ja wat erger was een verloopen theologant tot baar vertrouwde had gekozen zelfs deze ijverige zieleherdar kon haar op den duur zijne achting niet ontzeggen Na dit concert bncht hij haar een bezoek dat langer dan twee uren duurde Ik ontmoette hem jutst toen hij uit bet annhuis kwam Zgn gelaat straalde zooals dat van Mozes moet ite traald hebben toen hij in het brandende bowch den Heer had aanichouwd Ik vond hierin niets vreemds Om m kwam die gave waarmede zij ieder het geiyk stelde on haar een motie van vertrouwen schonk terk stuat het kabinet Pelloui niet zfln meerderheid is Zaterdag geslonken tot 31 stemmen en onc r de tegenstemmers waren de oud ministers di Rudiui Luzzatti Coppino Gi olitti ZanardoUi Villa Bonacci en Branco en de ex president der Kamer Bianchieri Men zon dus tot de discussie dor artikelen van de politieke wett n overgaan en nu achtte de uiterste linkerzydo hot oogenblik gekomen om haar obstructie van den vorigen zomer te hervatten Een conferentie van don Kamervoorzitter raot eenigo vertegenwoordigers van die groep op Zaterdagochtend leverde niets op Al by den aanvang der vergadering deed zich oen gelegenheid voor vyf deputati hadden verlof gevraagd om eenige vergaderingen niet by te wone een formaliteit waartoe do Kamer natuuriykgoWooniyk zonder eenige discussie haar toestemming verleent Maar thans vroeg de uiterste linkerzgde hoofdeiyke stemming over al de vgf aanvragen om verlof waarmoe de gansche vergadering zou zgn verloopen President Colombo trachtte de aanvragen by zitten en opstaan te laten aannemen en raadpleegde daarover do Kamer welker meerderheid besloot dat het zou geschieden Maar nu maakte de uiterste linkerzg zulk een vroesclgk lawaai met lessenaars vuisten voeten eu steramen dat do president de vorgaiï ing moest sluiten En zoo zitten do ministers met de handen in het haar ondanks bun overwinning van Vrgdag Zg zonden bgeenkomen om te beraadslagen over al dergeiyko ouprnctische maatregelen als versterking van hot reglement vermeerdering van de maclit van den president enz Als een der partgon het wil tot het uiterste toe wil dan moet Kamerontbinding toch het einde zgn En dat begeeren de geavanceerden juist die moenoii dat na ontbinding hun pnrtg veel sterker iii het parlement zal terugkeereu Daarom juist is wellicht do Koning zoo tegen ontbinding Verspreide Berichten Ï rankrijk De Jockey Club waarvan de loden allen behooren tot den ondiiten Kranschon adel zal deelnemen aan de Wereldtentoonstelling zy beeft besloten 4 millioen in lonis d or te exposeeren met de bedoeling te laten zien d enorme hoeveelheid goud welke deze som vertegenwoordigt De procureur der Republiek to Versailles heeft den in bet proces Zola betrokkenen zich trok ten goede Voor de eerste maal wenl mijn bescheiden groet door den mij heimehjk zou slecht gezinden man met een vriendehjken blik beantwoord Later hebben wij elkander leercn Vennen en waardeeren Dat ik door m ne collega s en kcpnissen om de betrekking waarin ik tot de Stiltsdame stond werd Iwnijd en met allerlei vragen omtrent haar werd lastig gevallen spreekt van zelf Daar ik echter geen intiemen vriend had bclioelde ik mijn tong niet erg te bedwingen om de mij toevertrouwde geheimen te bewaren Maar wat wèl opmerking verdient en de inwoners van het stadje tot groote eer raag worden toegprekend nooit werd op de reinheid van mijnen omgang met haar ile geringste schaduw geworpen Zetfa de vrouw van den burgemeester en hare kransgenooten vonden het niet beneden hare waardigheid om den raad in te winnen der Stittsd me als er sprake was van liefdadigheid ot deze of gene brandende vraag de gemoederen verdeelde Het kon onder deze om ndigheden niet uitblijven dat de roep over hare gaven en deugden zich ver buiten de grenzen van ons stadje verbreidde ja dat zij in de couranten met lof werd vermeld Zg nam daarvan echter niet de min notitie zij zag nooit meer een courant in nu haar de advertentie s geen belang inboezemden Ik geloof t zij een Ueimel e vreea koesterde er op een goeden dag d n naam van dien ongclukkigen man in te vinden dien tij loo gaarne kennis gegeven dat bet proces dat 8 Maart in behandeling zou komen is uitgestetd tot na de afhandoling van het amnestie ontwerp in den Senaat Dcttschu De plechtige installatie van don kroonprins tot ridder van het Gulden Vlies heelt Zaterdag te Beriyn in bet keiierlijk paleis plaats gehad door den Spaanschen gezant Spahjs Een carlistisch blad te Burgos de Eco had dezer dagen een heftig artikel gepubliceerd tegen een club die gemaskerde bals hoeft gegeven tydens het carnaval Een aantal leden der club onder wie vele officieren hebben nu een inval gedaan ipi do redactiebureaux van het blad eenige voorwerpen vernield en vervolgens aan den Aartsbisschop de schorsing van het blal verzocht OoSTINHIJK HoKalRUI Do werkstaking in de mijnen te JaWörmi Gallicie is reeds geëindigd Eergisteren beeft aartshertogin Stephanie een afscheldsdéjeuner gegeven op den Holburg te Weenon 21 Deior wordt te Miramer haar huweiyk met graaf Lonyay voltrokken Het gerucht dat de aartshertogtroonop volgor Frauz Ferdinand in het geheim in het huWeiyk is getreden met gravin Sophie Chotek wordt van de zjjde van het hof niet tegengesproken Mbxioo Eeri hevige aardbevitag heeft do zutdetijlté provinciën geteisterd Verscheidene dorpen zün verwoest Het aantal slacbtofters is nog niet bekend BINNENLAND Namens de Generale Synode zijn tbaitk door de classis te s Hage alle Gereformeerde kerken in Nederland opgeroepen om eon bidstond te houden met het oog rfp den grooten nood waarin ome stamgenooten in de beide Zuid Afrikaanscho Republieken doot den oorlog verkeeren Deze bidstond zal door geheel Nederland alwaar Gereformeerde kerken gevestigd zyn gehouden worden op a B Woensdagavond te 7 uur Uit Amsterdam meldt men In de werkstaking der bootwerker is eetiige verandering gekomen Voor de graan meel zoil vergeten Het concert voor de slachtoffers vkn den brand had zulk een opzien gebaard dat er in de goheeie Uckermark over werd gesproken Op zekeren dag lag ik voor de deur van hit armhtits een zeer bestoven rijtuig staan op welks p o tlc het yrijheerlijke wapen borer laiiailie prijkte De koetsier en palfrenier waren me evenwel onbekend Ik liet mij echter hierdoor niet weerhouden om aan haar kamerdeur te kloppen en zag binnen tredende rene schoone aristocratiifche jonge dame naast haar op de sofa zitten terwijl ik met ern enkelen oogopslag in haren geleider mijn vroegeren leerling den jonker ik meen den baron Achatz herkende Hij was niet veel meer gegroeid maar onder het opgewipte neusje had een dun blond snorretje het gewaagd te voorschijn te komen en de helderblauwe oogen hadden zulk een trouwhartige uitdrukking dat ik dddelij aan wijlen lijne brave moeder werd herinnerd Bette Johannes kom eens gauw hier riep Louise Het ia een oude kennis die reeds naar u gevraagd heeft en z ne lieve jonge Vrouw Dat it nu onze ifcandidaat lieve Lmtgarde over n ien Jftphatz u teker méér dan eens hfeelt getprolun lA hoc vindt ge dat Johannes i M jn neef en nicht zi n expres hier gekomen om mij uit te noodigen de rest van m n Uv bij hen op het goed door te brengen Ift tfffnit vervaigdj