Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1900

met verscheurde kleeren onringdfn ons juichend Zells in het haltdonker konden wg zien hoe mager en bleek z j waren Zj brachten ons in triomf naar de stad waar sir Ueorgb White generaal Hnnter kolonel lan Hamilton ons opwachtten Maxwell de correspondent van de Standard binnen Ladysmitb verhaalt Het was zes nor toen lord Dundonald de stad binnenreed Terwgl de Boeren nog alle krachten inspanden om den Ijong Tom van den Boelwona af te brengen zagen vrg twee eskadrons Imperial Light Horse en Natalscbe jagers in vollen galop over de vlakte in bet zgiden aankomend Het nieuws verspreidde zich als een loopend vuurtje Iedereen officieren soldaten burgers liep naar buiten zelfs zieken en gewonden kwamen uit hnn tenten kruipen om mee te juichen Nog voordal de ruiters de drift over de KUprivier bereikt hadden waren zg door sommigen van ons tegemoet gesneld Handdrukken en gejuich volgden en toen ging het naar het kamp waar een onbescbryfeUjk tooneel van geestdrift volgde Maar hun werk was nog niet atgeloopen zg wilden terwgl wg te uitgeput waren om iets te doen de Boeren vervolgen die met hun groot kanon bezig waren ons marinegescbut had dat den ganschen dag bestookt om te beletten dat het vervoerd werd eu zoo dat al mogelgk was gewees t moesten de zware regkns den grond doorweekt en hel in veiligheid brengen van geschut bemoeiIgkt hebben Het heet dat Lung Tom in handen der Engelschen is gevallen Toon sir George White weer by het pustkantoor terug was sprak hy het volk toe Burgers van Ladysmitb zeide hy ik dank u allen voor de heldhaftige en geduldige wyze waarop gg mg gedurende net beleg ter zyde hebt gestaan Uit den grond van myn hart dank ik n Het viel my zwaar genoodzaakt te zgn uw rantsoou te verminderen maar goddank onze vlag is biyven wapperen De generaal was diep bewogen Toen hg gespruiten had hieven alle omstanders hol volkslied aan In het halfdonker vormde de groep van den ouden generaal met zyn staf otflcieren en honderden om h m heen allen blootshoofij een onvergeteiyk schouwspel De correspondent van de Standard zegtover het beleg Het garnizoen is nog maareen schaduw van het prachtige leger dotden 30n October na den slag by Lombardskop genoodzaakt was voor de Boeren terugte trekken Haast geen man ot hg draagt desporen van het lichameiyk Igden n degcosteiyke beproevingen in doze lange droevige weken verduurd Uedurendo het hele zyn 47 i monschen aan ziekte gestorven I TypbuN maluiia dysenterie hebben otisvoortdurend geteisterd onvermydelgk gevolg van het slechte water van de ontberingen en de alschuweiyke atmosfeer in eenstad overvol met 21000 half verhongerdebewoners 8424 menschen zyn in de hospitalen opgenomen en lederen dag waren ervan l iOO tot 2000 onder behandeling Krzyn 1710 gevallen alleen van typhus gewoest Nadat de eerste poging tot ontzet by olen so mislukt was werden de rantsoenen vdrmlnderd na Hplonkop werden ze weer verminderd In plaats van Pond ossevleesch A dK vaigeD t October l s7 4 M Ulreclfl SiMwrwogverblDdlngen mei IDA Wtaterdleist 1899 1900 Ot Bi TTl DiHti nm 14 W U ll 11 31 1I U 1 H lU 8 81 8 M 5 11 e ll T 14 X M l4 1 1 07 I U 1 88 J 80 4 1 14 4 04 4 87 4 8 0 4 11 6 18 Il i j l I 11 11 U S f ll l U M U ll IWI MO M 1 38 4 P 10 11 10 11 Ml 11 18 U M BOTTIIDtH SOIIBa tIm nnt 11 10 11 87 1 81 1 40 t l ll 10 11 10 1 10 18 10 48 10 01 10 17 10 4 1M 8 40 l ll ï 8 00 g 88 7 S 11 84 If OI XM4 1 8 7 44 0 8 1 tXmt U K It Um mw ktW W ft ülrti t f i i 1 T kn U iwJmi w r4i J BdlMJiikt Ifcf L liirt n l i iwüi i Oo Ft Wipu UU OUODA UZN ÜA OflM TWM 11 18 1 08 1 01 1 14 8 41 4 18 4 16 SI f 1 18 I 8 07 l l f 6 18 I IS 8 88 I 18 41 1 80 1 48 8 41 4 11 4 46 8 87 6 86 lo m 1 1 U ll 11 80 11 41 11 8 9 M7 I OI 9 14 i J 11 8 1 07 8 86 9 19 9 19 18 10 11 10 4111 11 4 8 O6 0 07 488 O8 1 48 iffi 11 17 1 86 1 1 80 8 6 8 0 4 8 J J 6 0 8 1 7 8 7 6 S SiJJ i L s M I ïo il óri ïï M uu 1 D k I aai tl tM 67 11 00 U 0 l ll 11 14 1 81 11 18 1 40 8 84 8 81 10 14 10 11 11 41 8 17 4 M MO lUI V aU O 8 16 T l 16 1 UK 181 46 1 18 11 0 IMI U 5 16 8 81 4 4S I 80 7 8 1 10 1 48 Au W MI 8 80 7 88 8 80 8 iO 80 10 00 11 80 11 18 li H l ir S 80 8 46 6 0 8 86 7 80 8 11 in OO I l 7 17 7 84 P U 9 0 M 11 18 10 18 11 61 I U 84 8 18 4 17 4 11 6 47 7 61 8 14 11 11 10 8 17 8 11 1 68 Ml 1 41 9 10 10 11 lOJII 11 81 11 01 1 87 8 08 8 10 8 6 4 48 8 88 8 41 6 3 7 68 8 18 8 68 8 14 10 88 ILJI 18 87 4 88 7 8 i f 10 88 1 80 7 01 l ll 10 48 11 81 4 81 7 8 8 80 I OI l ll ju te l a o r 8 10 l ll 747 M 1 01 9 M H 10 81 11 1 lUl U H 8 Ml KM M 8 10 7 18 7 88 1 88 10 01 10 88 11 18 1 n zadeo losüingen U met de werkgevers een I OTereenkoBiiit getroUen Zoo werk b v voor 1 het loHHen vin meel vroeger betaald 1 15 1 per 1000 zak thans een daalder meer te 1 w l oorspronkelp door de stakero was 1 geêischt 1 18 Met de werkgever der booten 1 op Londen h echter no geen regeling g 1 trÖBen Van de 800 staker i a er i Izoo 1 gistermorgen ongeveer 300 aan bet werk gegaan voor het lossen van eon Kngehich I meelboot in het HpoorwogbasHJn i n bü de I Holland Amerlka liin Knkelo Hcbepen zjjn met 1 eigen personeel gelost de Ëngelscbe buQt 1 Rotterdam die met otokgoed hier binnen kwam had 13 Engclsche werklieden moeg 1 bracht om de equipage behulpzaam te zg I I I IJ i I Gemen pde Bei icbten 1 Ëergisterenavond zag men te Arnhem 1 twee Boeren te paard de een met de Tran 1 vaalsche de andere met de Vrystaatsche i vlag getooid door de straten rijden Z t 1 escorteerden een gevangen Kngclschma i t Aoü beter gestaan hebben als dlc twee 1 Boeren twintig Engelschen badden begelei I naar er was in de haele stad slechta één I liethebber te vinden om voor Eooinek te I pelen Een ontzettende troep volk sloot zi i 1 achter dien stoet aan nattiarlijk de Boerei 1 volksliederen uitgalmende A Cl 1 De muskictenplaag in 8nrin me is 1 ichryft f nze west van 7 Februari I sedert een achttal dagen z ió groot dat op jsommige plantages daardoor storing in de 1 werkzaamheden wordt ondervonden Do oude I methode van de arheidera om met rookendepotten het veld in to trekken kan zelf di m al niet baten zoodat het i vuorgekoine 1 dat de arhciilers eenvoudig tbnis z jn gebleven I en de directeuren het niet over zich konden I verkrijgen bon tol werken te dwingen Ons I itjn voorbeelden bekend dat eenvoudig do 1 tafel niet gedekt kon worden daar do beo I ten zich by drommen veral op neerzetten mon haastte zich een ot ander uit de handte eten ten einde zoo spoedig mogelijk weerbeide banden vry te krygon om zich tege i I de vonynige steken der muskieten tu ve I dedigen 1 Het ontzet van Ladysmith wordt nader tls volgt medegedeeld Woensdagmiddag om vier uur zoo meldt Winston Churchill de correspondent van de Morning Vost ontdekte majoor Gough wiens regiment het verst naar hot noorden opgerukt was dat de heuvels d e het uitzicht op Ladysraith verborgen door den vijand verloten waren Hj liet dat bo richt aan lord Dundonald overbrengen d e dadeiyk besloot de vlakte dour te gaan met de bereden vrijwilltgers hef overige van lyn brigade zond hy naar Huiler terug J IO T M 1 1 Ooadt Miotdreokl Hisuwvrkork tapells RoMiirdsm M RottenUmD P k Bottardtm B illtu da Diubfi 4i f 8 11 I l ll I Sl 1 1 7 10 10 1 41 8 U 0I Bsttndui Bnia Rottonl m O P KotUiraun H OapullB Kl uw rk rk Itoordmoht o dt U 8 10 4 48 4 88 i 04 I U 1 17 1 41 i 8S 8 08 8 14 8 10 M 7 16 M 1 41 a ll T 7 1 18 7 41 Oouda bnakiuiea MoerkuMUa 8oeters MrZag i a Voorburg Hsge 9 07 8 84 7 80 8 18 8 80 1 88 8 48 8 08 Uouda Oudew Wond Ulrwki 8 18 TT 7 1 4 8J8 Uuwkl Woardsa Uadaw isada Toen wy op weg gingen was het nog maar een uur voor het invallen van de duisternis wy galoppeerden voort in weerwil van het moeiiyke terrein heuvel op heuvel at door struikgewas en doogas totdat wy de vlammen van bet Hritscbe geschut op den Wagonheuvel zogen Weldra klonk hel geroep van den schildwacht Tot onzet Van 1 Ladysmitb I wa ons antwoord en mannen kregen wg eao half popd paaiderleeseh Het wat een akelig gezicht die bleeke verwaarloosde troepen te zien ia treurige tegenstelling met de flinke soldaten die in October te velde trokken Eenige regimenten zgn tot op een vierde van hnn oorepronkelgke sterkte teruggebracht De eena zoo schitterende cavaleriebrigade bestaat feitelgk niet meer Het was dan ook een groote fout de ruitery binnen Ladysmitb op te sluiten De correspondent bevestigt dan de mededeeling dat er van Pebraari kt gebrek aan schietvoorraad is Blgkens een officieel telegram verwondde een fanatieke Atjeher bg het fourageeren te Keudé Meureudoe den adjndant onderof ïcierkwartiermeester Roel die sedert over I leed zgn aanvaller werd neergelegd Bg een poging om t Daloeng in Pedis I s nachts op te lichten werd de Europeesehe 1 sergeant Ornys niet levensgevaarlgk ge 1 wond terwyi in onze handen bleven het Igk 1 van een der volgelingen van genoemd hoofd I zoomede twee beanmontgeweren en achterlaadpalronen I In Boven Peusangan werd bg een pa trouille één inlandsch minder militair niet 1 levensgev ariyk gewond terwyi enkele vgan 1 den in onze handen bleven De kolonne van Daalen kwam 26 Jannari 1 door Boven Samalanga te Tjot Pi aan zonder 1 beschoten te zyn I P Poiim werd nog niet gevonden 1 De troepen van Poeloe Raja en de ma 1 réchaussées patrouilleerden in Daja zonder I den vyand te ontmoeten I Aan de Javabode werd uit Kota 1 radja nog geseind dat 30 Januari een compagnie van bet Be bataljon naar Meolabob I Gas was vertrokken Het blad scliryft ljit ons telegram nit Kotaradja blgkt dat de gouverneur daar trouw voortgaat onrust te stoken zoolang totdat de laatste steunpilaren van het verzet gevallen zullen zyn Een tweede compagnie van het derde bataljon gaat nu van uit Meulaboh onder leiding van den Atjehsch sprekenden kapitein la Qordt Dillié de benden van het hoofd van Peureumonh tegemoet m zoo mogeiyk ook de troepen van tjoet Nja Din de fiere weduwe van wglen teungkoe Oemar die nog zoo goed in bun beaumontgcworen zitten dat zg dikwgls heel lastig kunnen zyn De tocht van den mnréchaussée kapitein van Daalen dwars door de bovenstreken der oostkust van Sumatra is nn ondomeniiug waarvan men twee jaren geleden nog niet zou hebben durven drooraen en nu wordt zoo iets meegedeeld als de meest oatuuriyko zaak der wereld Op de strafbu roanx weet men natnurlgk de waard van zulk oen tocht wel te schatten maar die I verdient ook onder de aandacht te worden l gebracht van het minder nauwkeurig lezend publiek 4 41 4 tk I OI 1 0 1 18 4 08 11 1 18 y 4u 11 1 11 84 i os 81 i H 4 1 8 9 08 8 09 1 1 S 11 4 40 4 10 4 17 l 4 1 10 11 18 t 4 8 15 7 W 8 16 8 48 7 4S ir I 4T 8 8 10 68 10 88 10 48 10 8 11 18 0 t M 7 1 7 1i 7 8 J 1 48 8I 8 88 8 18 C40 r S 3 S l lO OO 10 84 J l 10 8 9 49 Het spreekt van zelf dat nu en dan een monscbenleven zal goëischt worden voordat I de gunstige toestand in Atjeh zich voor I goed geconsolideerd heeft maar over het I geheel is er stof tot erkenteiykh d aan den I gouverneur van Heutsz en zyn raadslieden STADSNIEUWS GOUDA 4 Vaart 1900 Heden werd namens den heer 1 C Dorlas alhier door den architect H J Nederhorst Jr aanbesteed Het verbouwen van p eeel B nr 204 en 205 aan d Westhaven alhier Ingeschreven werd door W Bokhoven te Goud voor t 4900 P G Roosendaal te Gouda voor 4700 E Sliedrecbt te Gouda voor 4675 J H deWiUe 4600 C W den Hoed te Stolwykersl voor 4540 C V d Kug te Moordrecht voor 4200 J J Dngm te Gouda voor 4154 1 Slecht te Stolwgkerslnis voor 3927 De heer B Boers Jr predikaat te Kedichem is beroepen te Roordahniznm gemeente Idaarderadeel De Kiesvereeniging Ons Belang had tegen gisterenavond een openbare vergadering fiitgeschreven waarin als spreker zou optreden de heer F Wfc N Hugenboltz Jr Na opening der vergadering deelde de Voorzitter van Ons Belang mede dat Zondag por eitra bestellmg de heer Hugenboltz had bericht niet te kunnen optreden wegens het overiyden van zgn vader Onmiddelgk zgn er een paar bestuursleden naar dan Haag gegaan om een spreker te krggen voor dezen avond De hoeren van Kol en Schaper waren naar huis en de heer Troelstra moet hedenavond een lezing houden te Dordrecht Men liet evenwel een boodschap by den heer Troelstra achter dat die zyn best zoo doen een spreker te krygen daar de vergadering niet meer kon worden uitgesteld De heer Troelstra heeft daarvoor gezorgd en thans zal de beer W P Helsdingen nit Rotterdam de spreekbeurt vervullen die tot onderwerp koos De Kiesrecht beweging of het Kiesrecht 8pr herdacht in de eerste plaats aan de propaganda die in 1884 en 1885 gemaakt is voor algemeen kiesrecht hg is nog niet tevreden met de kieswet er zjjn nog ongeveer 600000 werklieden en de vrouwen die uitgesloten zyn Men moet zich Ijjijvên vereenigen óm t propagandeeren voor algemeen kiesrecht wanneer toch jeder de lasten worden Opgelegd door de regeering dan hebben ij ookrecht op de plichten t is wel een uitbreiding gekomen van het kiesrecht maar dat is niet voldoende votoeus 1 statistiek is bet aantal kiezers in de groote steden slechts 6 pCt van de bevtilkiug dier steden Op het platteland is dSt iet meer Men maakt maar wetten in de Tweede Kamer men bekommert zich niet boe het volk er over denkt En het volk maakt geen gebruik om daartegen te protesteeren Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt waarop deze bgeenkomit werd gesloten De kapitein G P Van der Garden van wiens pensioneering wg eenige dagen geleden melding maakten is benoemd tot directeur der Lonneker Coöperatieve Zuivelfabriek en Melkinrichting te Enschedé OuDKRKEBK O d IJsKL lu de Zaterdag TUd vaa Gmnwicb 8 IT 1 81 U IS 7 18 8 08 8 10 8 17 l it 10 10 10 87 10 17 f 10 14 f l tO lO Sl M 40 10 11 sn 11 41 11 84 t knPÜ 7 46 1 H 10 10 8 17 8 17 8 84 8 41 1 4 r 6I 10 08 10 16 18 11 l ll 10 11 i B Mi 8 19 S 1 0 9 84 7 61 8 18 8 18 9 18 8 11 e 1 s 88 1 = 8 41 8 48 8 8 4 10 08 10 40 11 10 10 18 B 10 00 10 17 10 1 10 44 L I 07 4Ï U 44 alhier gehovdan raadivorgadering werd de heer A Vonk JJoordegraaf als raadslid beëedigd Tot lid van het Burgerlgk Armbestuur werd benoemd de heer W Spoormaker Voorlezing werd gedaan van het verslag van den pas geêindigden tweeden cursus teekenonderwgs voor jonge ambachtslieden Door 20 leerlingen werd trouw en yverig aan het onderricht deelgenomen en door kennisneming van een 50 tal in de raadszaal aanwezige teekeningen overtuigden de raadsleden zich zoowel van de vorderingen der leerlingen als van het nut der teekenschool Den onderwyzer werd dan ook hulde gebracht voor zgn toewgding Na behandeling en vaststelling der beide kohieren betreffende de plaatsel beflfetingen werd de vergadering gesloten WXfSEBBAMEIB Slot Een verhandeling over het eigenlgke wezen dier liefde U hier niet aan de orde Toch veroorloof ik mü de opmerking dat dit gevoel dit begrip boven alle partgen behoort te staan van welke kleur of richting ook Doet het dit niet dan is het slechts franje slechts hol vertoon en meer niet Gg zult den werkman niet winnen voor uw zaak zoo ge niet begint met hem eten en de middelen tot versterkend genot te verschaffen zegt men Dergeiyke woorden kunnen niet ontzenuwen hetgeen ik hier beweer Ze doen me denken aan de zonen die wanneer brand dreigt en hun vader hen oproept om water aan te dragen ten antwoord geven eerst eten vader Intusschen groeit het gevaar aan en is eindelgk niet meer te stuiten En wat nog bet meest zonderlinge in de gedachten van den zegsman der zooeven aangehaalde woorden is in het zelfde betoog verklaart hy te geloovcn dat in elk land de gewelddadige bedreiging van het bestaan der natie een algemeen en spontaan verzet zon wekken enz Welnu als dit zoo ie en ik ben r van overtuigd zorgt dan dat dit verzet niet op een slachting der natie nitdraaie Zorgt dan dat dit verzet doelmatig dat het een daad kan zgn oefent U en maakt U weerbaar En toch o raadsel der raadselen zegt diezelfde zegsman zeer handigiyk derdubbeltjes om in Vaderlandsliefde Ik respecteer gaarne ieders overtuiging maar in de onderwerpeiyke materie moet men mg met politieke beginselen en wapenen of gok zelfs met het portret der laatste van het lyt biyven Hoe de onderwgzers de zaak kunnen die nenf Op velerlei wyzen De arme hersentjes der kinderen moeten minder gefolterd hnn longen en spieren meer ontwikkeld en daarby hun geest beter geleid worden Aan gymnastiek aan lichaamsoefeningen aan het vrye spel in de frissche gezonde buitenlucht moet meer veel meer tyd worden besteed In Japan nemen byv op de hoogere handelsschool de lichaamsoefeningen per week vyf uren in beslag dus na het Èngelsch wordt daaraan meer ttjd besteed dan aan eenig ander vak En werkelp de geesteiyke ontwikkeling zal er niet door lyden Integendeel En omtrent de school wil ik nog een enkele opmerking maken Wordt een onderwyzer door o van wege den staat of de gemeente geheel of gedeclteiyk betaald dan pleegt hy verraad zoo hg niet tracht ook de belangen van staat of gemeente te behartigen zoowel in als buiten de school En wanneer ik iets in te brengen had dan zou ik iedere onderwgzer die de kiemen tot Vaderlandsliefde en andere maatschappoiyke deugden tracht te verstikken hi itede van ze te ontwikkelen en te koesteren onverbiddeiyk ontslaan gelgk ik een knecht zou wegzenden die my bestal Laat men denken en gelooven wat men wil doek wiens beginselen tegen dien plicht strijden kieze een ander veld en ander materiaal tot zyn arbeid Ik meen in het voorgaande zy het dan ook in grove trekken te hebben aangetoond wat het streven der vereeniguig Volksweerbaarheid beoogt wat het streven van het Tolk moet zyn En om dat streven zooveel mogeiyk vrucht te doen dragen is samenwerking aansluiting organisatie noodig waarby ieder zich voortdurend met den meesten ernst het scboone doel voor oogen moet honden Er zjn velen in den lande vooral militairen die het gronddenkbeeld dezer beweging toejuichen en haar toch met wantrouwen gade slaan Ee zyn bezorgd dat wanneer Volksweerbaarheid eenigen tgd zal bestaan en tot uitbreiding zal zgn gekomen dit oorzaak zal zgn dat de volksvertegenwoordiging hetgeen noodig is voor het leger zal weiger n zeggende gekheid het volk is weerbaar dus die uitgaven zyn overbodig En die rrees komt my niet geheel onge grond Toor want die kans levert inderdaad een werkeljk gevaar op Welnu de kennis van gevaar sluit reeds ten halve het middel in zich om het te vermgden Alles moet ertegen weten te waken Sommigen zeggen ja een verkapte poging om tot een volksleger met zeer korten vul u korten oeteningstgd te komen Een volksleger Een goed doelmatig volksleger dat voor zyn taak berekend is 1 Ik zou het toejuichen Zoover zgn we echter nog lang niet en er zal nog heel wat water naar zee moeten stroomen voordat we een volksleger zullen kannen hebben dat in staat zal zga een vyand door zgn forsch gebiedend terug tot gehoorttimen te dwingen Weer anderen zeggen De ernst ontbreekt te zeer t Wordt soldaatje Bpelen En zoo gebeurd het en tis gebeurd dat een offr onderwyzer ten behoeve eener vrgsvillige schietoefening van burgerjongelui een marsch van een uuV ver maakte en slechts één enkelen leerling vond terwgl de rest zelfs zonder kennisgeving mankeerde Zulke klachten zgn billgk en wekken verzet juist van die zgde waarvan medewerking zoo noodig is Doch ook tegen zulke slappe opvattingen moet inen zich weten te wapenen Militaire dwang is bier niet toe te passen Maar de organisatie der vereenigingen kan veel aan die bezwaren tegemoet komen Hoe hterker het bewnstzgn hoe gestrenger men zgn plicht zal opvatten Dit bewustzyn moet wakker geschud moet wakker gehouden worden Dan wordt de zwaarste taak licht en met opgewektluid vervuld terwgl de reglementen der bestuorders der vereeuigingen de middelen moeten verschaffen om een doelmatigeu druk op de leden te kunnen nituefcnen Wat de legerqnaestie zelve aangaat wg moeten de oplossing hiervan aan bet legerbestuur overlaten Zy staat naast het hoofdonderwerp hier heden ter sprake en de oplossing daarvan ligt buiten den weg van do vereenigiug Nadrokkeiyk herhaal ik het nog eens Het hoofddoel is het leger in den rug zoo krachtdadig mogeiyk te steunen door een inderdaad weerbare bevolking De regeering beeft reeds de meest ondubbelzinnige bewyzen van sympathie voor het streven der vereenigiug aan den dag gelegd door velerlei gunstige bepalingen De M V O heeft zelfs gezegd niets liever te willen zien dan dat iedere gemeente haar eigen schietbaren heeft Geweren munitie onderwyzers worden beschikbaar gesteld Ook voor schermonderriclit Dit is nog slechts een begin yeel zeer veel moet gedaan tvorden en wanneer wy de doorslaande be wyzen leveren dat het ons met Volksweerbnarheid heilige ernst is dan zal de regeering ons zekei niet in den steek laten Zy die inlichtingen omtrent de zaak wonschen te bekomen kunnen zich tot het Hoofdbestuur Rgklof V Ooensstraat 66 te s Hago wenden of tot mg zoo ik de gewenschte inlichtingen kan verschaffeit En thans mgne hoeren tot slot nog een enkel woord dat missrfilen overbodig voor de raeeston uwer wellicht een enkele kan opwekken zoo dit noodig mocht zyn Het leven met een nuchter oog bekeken is feitelgk niets undei dan eten drinkenen slapen Ja ook werken bard Werken zelfs Waarvoor f Om te kunnen eten drinken en slapen Dus eeuwig en altyd weer datzelfde Die zoo denkt leeft vergeefs en t ware beter zoo hy nooit geboren ware Neen en nog eens neen dat eten drinkenen slapen het is slechts middel geen doel Het doel de ziel van bet leven van onsbestaan ia de roeping die we hebben tevervullen D t is werlun om zgn plichtte doen Die plicht die roeping van een volk hoe klein het ook zy ia zooals H M onze Koningin bg de Kroninii zoo treffend uitsprak al datgene te doen waardoor ogk een klein volk groot kan zyn Dat is terwyi het de kostbare vruchten oogst vanden arbeid zgner voorzaten nieuwe kiemen tot nieuwe grootheid zaaien en koesteren opdat ook ons nageslacht op dien weg die omhoog voert zal kunnen voortgaan Dat is de plicht de roeping van een volk Dat is zyn eer zyn alles Hoe we daaraan kiiunen hoe we er aan moeten voldoen f Door het vaderiand in waarheid lief te hebben en het zoo goed zoo trouw mogelgk te dienen Door dit te doen naar zyn beste vermogens eert men zyn vaderen befuint men zgn bro eder8 zgn kinderen zyn vrienden Want hunne belangen zgn de belangen van het Vaderland De grootheid der landereu van het land maakt de grootheid van het gauBche Volk uit De grootheid van het volk bestaat in de grootheid zgner zonen en docfateren Laat ons wakker zyn en de slapenden rondom ons opwekken opdat allen zich oefe nen en hnn plicht doen ju sM het Nederlandsche volk steeds Meid en bekwaam worde gevonden om ieoKn aanrander die het wagen mocht de scheunende hand naar de heilige erfenis onzer voorvaderen naar onze vrgheid naar onze volkseer uit te strekken met bebloeden kop te doen terugdeinzen en aan alle volken te bewgzen dat wat op de wereld in den loop der tgden mqcht veranderen hoe de denkbeelden voortdurend door nieuwere worden verdrongen wy Nederlanders nog steeds de waardige zonen zgn van een groot een edel voorgeslacht Op geen betere wyze kunnen we de nagedachtenis van dat heldhaftige voorgeslacht op geen betere wgze kunnen we Neérlands schoon verleden eeren en verheerlgken bedenkt Het volk dat zyn schoon verleden niet eert Is ook geen scboone toekomst weerd Moge gansch Nederland in de toekomst toonen dat deze spreuk hier wordt begrepen en op die wyze hot fiere Je maintiendrai door zgn daden veranderen in een nög fierder en gespierd Je maintieus zending prachtige DAMES en HEEREN Dee sche Cflacé Handschoenen A VAN OS l Md Tailleur Kleiweg E 73 OOUDAtrleitkuuM 0 Itcurs van Ainsleniani Vtkn ÜIMkri 8IV 11 8 91 100 V Vi 11 ♦ wv 81 91 98 101 67 T i mm 98 lOOI I4 90 91 H U 811 T 491 01 104 164 9S z III 110 90 19 114 i A 114 186 100 II 66 4 z loofi 100 1 114 1 1 iTl j II 1 lOS t 74 7H 6 MAART NiBiausn U n Nxi W 8 1 IIV ililo dim dlic 8 dito dito dilo 3 ailil ulD Obl UiDmiil 1194 4 duo Goeona 1880 4 duo l i aotlil 1889 4 dito bü Kop 1IS9 90 4 dito in Kood laon 1888 fldito dito dito I1S4 8 drlKIB Forpet aohull 1181 4 ToKKIH Oeor Oou loun 1890 4 O Umiiig aoiio D G a leonm riaO luiDAVR Rp l obI 189 Mliioo Üti t 8eli 1890 8 TiXFiuiu OU 4ooliop 1181 AVSTSIDAII OUlig tiaa 1891 8 1I TTI1UA 8t l Inu 1894 8 NiO N ktr H D io umi Arond b T b Mg Oorli r l nUeliUulaishappy dito Am HypothMkb pimdbr 4 CulLMij dar Vontaol uod Or Hypolhfikh pMilbr 4 Nndorlaudi lo bul aaod Had Hiodalmaataoh ililoN WliPac Hyp b p dbr 8 98 Bott Hjr otlia kb pamlbr 4 Ulr Hrpotliaakb dlts 4 OaariNB Ojat Hoag bank aand Bdsl Kypotbeokbank paadb 8 AmaiKa Equi hypoth pao Ib 4 Maiw L O Fr Lim rert MSI HoU IJ 8poorw Hg aand Mij totKspl T St Spw and Kad lud Spoofwegm aandHad Zuid Afr apm aand 8 dito dilo dito 1891 dito 6 Ililll Spoorwl 1887 19 AEobl 8 Zuid lul Bpwmy AH oW I POLRN Waraohau Woeuen aand Emi Or Ruia Spw Mij obl 4 Baltiaoba dito aanil Vaatowa dito aa d 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kiutk Ch Aaoir Sp kap opl 4 dilo dito oblig 4 Amuua Ont Pao Sp My obl IjCkio k North W pr C y aand lditn dito Win 8L Fetar obl 7 Donrer t Bio Qr Spm oart i a Illinoia Oaotral obl io ond 4 LonUT kNa hTilliOert r aandMaiiro N 8pw M lohip o S 104 N Tork Onlaa o k Waat aand 86 II Pann dio Ohio oblig 8 Dragon Calif I o hyp in gond S 99 81 FauL Minn k Manil obl On Fao Hootlun obig 148 dito dito Li O Col Ie hyp 0 6 OulUA Can South Ohert T aanil kl Tik C allw k Na lo h d e O Amatard Omnibaa Hy aand 160 Bottord Tramwe r Maata aand 110 Kso Stad Amatardam aand I 108 Stad B tlerjAm aand 8 10 Biwnl Stad Antwarpon 1887 l J 99 Stad Braaael 1888 8 1 100 Hone TheiaaBegiillrG ael8ilh 4 117 OuaTlifl StaaUlaenig 1880 6 117 a K K Goal B Cr 1880 8 101 SuNj SUd Madrid 3 1888 I S 1 86 Niii V r B ï A po l rt ONTVANQEN eene groote keuze ZWASTE JAFONSTOFFEN o SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTEUS en JAPONSTOFFEN VEBSCHEIDENHMD Dezer dagen werd eeu vergadering gehouden van ingelanden van een zeker waterschap op Ameland Bg den post kosten van het bestuur stelde een ingeland voor de jaarwedden op de helft te vermindereu waarover zich een vermakeiyk debat ontspon of liever waardoor een belsch geschreeuw ontstond De voorzitter die met eeu steenun luciferspot op de tafel beukte verzocht stilte doch werd telkens overschreeuw Een heftig debat ontstond tnsschen een lichtwachter en een bakker Eerstgenoemde vond het voorstel onbillgk terwyi de bakker vergalgkingen maakte met de presentiegelden van raadsleden Een andere bakker vroeg bleek van woede ot de secretaris ontvanger niet 4ot het bestuur behoorde Het drama eindigde eiudoiyk met het b sluit dat de tegenwoordige titularissen hun traktement zullen behouden doch do nieuwgekozen of herkozen laden verminderd salaris zullen ontvangen Toen verder met meerderheid van stemmen word besloten voor rekening van het waterschap een hek oo zeker stuk land te maken ontstond weer een oorverdeovend lawaai Een der sprekers trad op de bestuurstafel toe sloeg met de vuisten op elkander en bezwoer dat hy zich niet aan hot besluit zou onderwerpea Anderen schreeuwden dat de klaasitcatie herzien moest worden rieer anderen wilden het reglement wyzigen De voorzitter wu intusschen zoo verstandig de vergadering te siniten waardoor een einde aan het onverkwikkoiyk debat kwam De moord te Koewaèht I Door het hof te s ravenhage Is bekrachtigd de beschikking van de rechtbank te Middelburg waarby A C Misseghers wegens den moord op vrouw Haeck te Koewacbt naar do openbare terechtzitting dier rechtbank is verwezen Om bloemen voor den winter in t maken plukt men ze liefst niet in al te vollen bloei met een steel van minstens 8 centimeters Het ondereind van de stoeltjes sluit men met lak af wikkelt elke bloem afzonderiyk in zgdenpapier en legt de goheele bouquet ter ruste zonder er verder naar om te zien Komt nu in den winter de lust om ons de illusie van het zomerleven te bezorgen dan halen we de scboone slaapsters voor den da knippen het gelakte stuk van het stoeltje en zetten de bloemen In water waarin wy geiyke deelen zout en salpeter hebben due r oplossen Twaalf uren later zyn de bloemen frisch en geurig uit haar winterslaap ontwaakt Ongeluk in de arena Te Madrid vergastte men dezer dagen duizenden toeschouwers op het ongewone schouwspel van een gevecht tnsschen een stier een leeuwin een panter en een beer in welke worsteling de stier overwinnaar bleef over de drie wilde dieren De eigenaar van de menagerie die met een met hagel geladen geweer het gevecht volgde had by die gelegeuheid het ongeluk het geweer af te schieten In een verkeerde richting tengevolge waarvan niet minder dan twintig toeschouwers werden gewond Een Duitscher kreeg een schot door de oogen en heeft het gezicht totaal verloren B u r g r 1 U Stand GEBOREN Maart Adriana lasina ouders J Oskam en A Kraayenbrink 4 Jacob ouders W Vliem en C Blom Cornelia Geertruy ouders T G van Leeuwen en T Fiamman Bertns ouders J G J van der l ind en A E de Kroon Bastiaan Antonins ouders J Ernst en H Stoppelenburg Adriana Lena ouders A Cabout en M W Schoonderwoerd Dienwertje Adriana ouders M E van Wageningen en T Meyer 5 Frederica Augusta ouders H A Diestelhorst en M L Diestalhorst Metje ouders A van der Kleyn en H van der Veen OVERLEDEN 2 Maart C M Goudriaan 53 j 3 A P Zandyk wed W F Endenburg 64 j W A Overhand 10 j 4 J Bezem 78 j P M Zandvoort 2 j C W van Dam 3 m P J Smient 8 w 6 A T van der Pool 76 j Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 6 Muirt 1900 Vette Ouen en KoeieDf goade aanvoer pHj