Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1900

No 8130 Donderdag 8 Maart 1000 388te Jaargang Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefaM Ve Kt De Uitgave dezer Courantg exc iedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priJ8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nomniers VTJF CENTEN TelefMa Ka ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regrels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur itès midd Varkrijftbaar bg M PEKTRR8 1 N ii All bttwijs van eohilioiit ik oacbet en kurk itet ds ri or CHIEDAM r ren ran den naam rtxr Kirmi 1 biuüK Vüüiiaad STALli UALKh U Tfi L len wuen voor e kwaliteit jj n inü jo kwnlitcit i cent per half Kilob Magnc Onen Melkkaeieii en Vaukoeien goed aangevoerd Veltt Kalveren rrfel Dvoer i kwaliteit 30 Ï de kwaliteit a8 jde kwaliteit 15 cent jier hall flo Stieren goed aangeroerd De iwndel waj in allea prijihoudend Stieren binder in prijn APVERXENTIiüN Dijkgraaf en Hoogheemraden ▼ an Rijnland brengen bg deze ter openbare kennis 1 dat do lysten dor tenigerechtigde ingelanden van het Hoagheenirnadachap voor het jaar 1900 zoonis die door de Vereenigde Vergadering zjjn vaBtgestcld van Uaatidag 5 Haart lUOO al voor een ieder t r lezing zullen liggen als volgt do Ipten van al de zntim iutrvim ter Secretarie van Ugnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot de middags 4 nre alwaar ztl tovens tegen betaling van 10 cents voor elke Igst verkrggbaar ijn die van liet ilenlt dutrirt aan dn Crui iiiiu die van hot vitrdt diitrict aan de Li mlen dl van hot tmtnie düiriet aan de tMgh die van dk der overige dietrwlen ter iemeente Hecretarie van do hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorendo onderkiesdistricton 2 dat door ol vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 3 Maart 1900 zal worden aangeplakt Diikgraal en llooglcemradon van U nlaiid EGBERT iiB VKIEH Dökgraaf H 1 BEKDENIH v BERI EKOM Secretaris Wenscht gij een fiinken Knevel gebruikt dan niets al téno Klesch Mtmi uiar liet is gebleken het eenige middel t zijn dat werkelijk atn ès heett Al nen do gcbruik aan ziiig goed opvolgt is iin Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bt H U CoiHenrs en Drogisten ot direct na ontv v postw o postzegels ii n ro by A v aEFFKN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac i 2 70 12 5 00 Het Reclam e p Va a t Franco rembours Thiiny i Woadttbaliim iu tlo gebotil witruKl bekoiid en geratiimi OnovorlnilTeii niulilol teg n nils Horst Long Let er Naat lekteii eaz In nilig Vzoüwifl a a ook uitwt iuhg in hijaa lila aiAktegavuUen mat goml irevolg Imi la wmilou l rl s per fltcsu l l per peti II16 TUirrj B INHtinalf lleïit een lanog o ak iiiU geneeakrnelil au lielUnme working Nloakt uieeatal alke pijulyka en gefafirvolle opartitia gehcal overbodig Met dorK Kiiir werd 0011 14 aar oud voer ungeueetltlk choadeii beengeiwel n oulnnn on bijiia üü laar kankerlUdeu genezen limuit gounzing en varmi bting dor pynen lilj wondon ontatekiiigen em van allerlei ftnnl Prt pér pot f 1 50 per post f 1 60 Ceötranl lloliöt voor S odi rtund Apothok r HF IVHI J IM KH Iloku Aiu t r lBi W r jgffn JeuAt i WtvlVmcu d irct uu dir DhuUcni tkek Hm IHIfHltX Pw Kf Ml l lluhilwh OMirire i h Gelievepro BOtu te outbw raUj hat t utrwil lt At lld rt RtkiiiS iurt raun een Eiigelscli 111 air Echt BOEHEITBEOOD fa een de K O A SLEGT NIEUWE HAVE BH Indien gy niel wilt lioestea gebrnikt Je allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiyen Borstlioiiig Extract immh uit de Koninklijke Stoomiabriok De Honinffbluem van H 1 V tüi iCHAIIi € 0 Den llaa r Uv ritcier8 SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SC iAlK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co H MeliaQtlie ii Imt beate Iniddel der weield Co Meliantha geueeit Kmkboeat C Co B IVlellilntbe ironoeat Kwwol oud all jong Co B Mellanthe m m geen hlliagewn ontbroken CO a Mellanthe staat roortdurend onder Scheikundig toeziobt b Co s Mellanthe lielpt onherroop8l k dz Co a Mellanthe 19 bekroond met Eerediploma a Co 8 MelianthO i bekroond met üoud ft Co 8 Mol anthe ia bekroond m t Zll er jtc Co 8 Mellanthe 1 vorkrügbaar iD flaeoni J Tan 40 Ct 10 Ctt en ft bgfirma WOLITF Jti Co I J Ta TORKKN B wicwp M KOLKMAN Waddinnm II ROLLMAN Bodegraven PINK iE jViauwertert a d J liel W J fi DAM Haaelrtthl A N TANZËijSBN Sc iooaAoren Weathaten 198 imda B WIJK Oudeteor r D JUIEBim Kleiweg E 100 Gouda K H viH U Ll VeersUl B 126 te ourfo A BOUMAN MoordreA thiol Ganaesh algemaan aanbevolen Mat Lara tHpkMna an Ooud BaUroonda PRAEPARATEN VAN WW tl H l ll l rtfltina I 3 r r Vl A la krachtige en veraterkendeKINA WJJN legeniwakte a Ulllg L gl tlV IIC 1 1 kinderen 1 ïolwaiienen gebrek aan eetluat Blachia anllaverlerlnir lenuwbooldpljn ter eraterklng na llakle of kraambed koorta en hue gevoleen OUINA LAROCHE FERRUOINEUX in hel hijioiider legen Bloadgebrek BlaekaucM kwalen van Krltiachen leeltljd enr Veikriicliaar in flauin ƒ 1 90 en 1 Ï ÏL aI f af ar voedaaam versterkend aangenaam van sninak voor dagclijkscb geb nik fc l KC llVCTaJ v f n r kinderen ewakken en kllerachtlge gestellen reer aan te bea rkn Ak geneeskrachtige drank In sloornlsaen ki spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voi r u gelinB n 11 klcme voor Kindervoeding m bussen 1 H Kgr 0 90i i f Melksuiker f Acéhma CXttttn ü n llelro kcneenerh lve rigaretlel voldoende terbastrij tatnnia V l arCllCII de havlgtte aanvallan van Aathn etc In Jomjes 1 Ó BO 1 n 0 6O TamapSnrl RnnhnnC FRUIT PUROATIEF tecen VetWopplng AamI aniari nUC PUIIUUlia belen Mlgraloe CongeaUeaelc vooralook UUiana vóór limlercn Wwljiui de Tamarinde Bonbons van KUAI l I l IElT HOl M Mangrijke diensten daar de vorm voor hel kind begeerl ijk en de ni ak aangeoaam i Pril per doo e O BO en 0 0 Calavsial DactSIlAC ililemeen erkend als het BESTE huismiddel SairniaK raalllICS Hoest verkoudheid en Kaelptin hei is 1 alUmoplosaend flesrhleB vetkrliKt en veraaohland mlddal blJ ollnamandhrid uitaloltesid ia rliKhaa ynli O aO per flewchje PEZ IEN HOLM U Zeiai unen ron xc w KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST I fM MoHaUtArMittff en twkujgbaar bij eU tmMtU Voedings Eiwii t KUo Tüpoii hct O twfliiveol voediiurawaarilo lx 5 Kilo best ruiHlTlMMb ê 18 WM0 t ieren Troiwn wordl In h t holiaüm onniirtdrlyk tot splerweefliel en Uo OBtfaiw loodi r v t te voniiBB Tropen hecll by gereffftd tfiibrulk een bediMcBd t MiiW B vau krai Uteii t ii volge soow l tj KPtonrifii ah by token en ku ua all irK o toiigavoescl worden loiiilcr dMrvjui den smaak te liedt rven l oor d B rilank lüW piTB vsu l ropoo fctn ledt reen het ileh rertchaffen T rkrrKk r l i vothakara resl t a a tl aallia laliaMw OenermalAgvntaa voor Nederland m KoloniMi llocHt ClipH êi vatf ter Ij yé Rotterdi Draagbanr Sptmr 70 e JU en KIptBiiyoH TB KODI en ÏE HI UR H I oviNt J haiiloor U IdoracbliklliW U S O lan Sla i lplaals ii ItinlloilUuven O Feijeiitwrdj ROTTE U DAM ullsepllsebe Taiidpoeder en I Antigepliseh SloiKllliictuar valt K VASaOTO TanOaHt te Qouda OVERAL VERKRIJQBAAR Agent votir NederlaM G USSELSTIJ Blauwstraat Gonda I Siialmlinrja ge jint fUUa ia nmkOlssile Ingtn FRANSCHl STOOMVEEVEEIJ n kemlMhe WusckwIJ II 1 E iii i iEn l Kruiakatte BoHeriUm Gebrevetcrrl doir ï M dan Koning der Uetgeu llouldJapAt Toor dUUDA de ll r VAN S l lïpeciKliteit roor het itoomen en rerrea ran lie Ueerenen Ommecgarderobeii laook alle KinaiTfioederftii Bpeciale mncbting toot het itoom b van pluche inBDt ia veemn nt en Oordyaen tafelkleedso eas wordeu aaar da aieawste en laatntf methode geverfd Alle goederen hetxj geetoomd of eevertd worden oDschadelgk roor de gesoDdcnd TolgenR Htaal bewerkt Pattt Expeller Dactig jaa wardt dit mid te 2 O 5 aie f aH I U n 4a vwrgvvig aaBg w d twan Bbauaatiak JJA tTerirnndl iaH pun hdsa lasJvglntg ana HSmSÏ SKj d r eek 1 aUte t kat lakriakaaark AlHr Am tie 7So aa S0e deg ia damMataaMtkakaa Te laatvdam bj Clatk CU bae aaa iBgll Baadare H l II €l ttn l 1KB O l 1 1 f CHÏKÜAM lEli GENEVEE Utrkt NIOHTCAP S EENISlEFüTTANmti eu wordt verzocht op t HEKK te lettn üiT arr Masuiuii vig yi R AVKNSWAAYZOXRV OOBINCH£M DwM THEEËN worden i le erd in veiugelda pakjeivanm luwe en een luilf en eew Ntd owe met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van neranstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREËBAART VI adres voor alle soorten SCHOÊNWEBK dan liet UliraliaDkli Seinen eo LaantDfflagaiijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIUinCl van alle voorradig WINTEHtVERK en vertchUlende andere artikelenr Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Kleu oiovertrolea rof Dr Liebera welbekend iB BV l pV KSACBt II IXIB il UUera eeht wai Pkhriaknurk tot Toortdarende radicale b sakere geoesiag ran alle lelfi Ie raeeit hardnekkige xetttiw ttekteUf vooral uotsiaaa door afdwalingen op jeugdigen leeftjid FoUle geneziug an elke cwakte Blee taoUt Benauwdheid lloofdpÜD Migraine HarVkloppi ig Maagp slechte apgivertering OnreriBogen loipoteni PoIIotione enx üitToerige proepaotnieen II I BUtfa fi 1 e 9 fl 8 dubbels Seat ti lOenlradDepdt Mattb v d Veste ZaltlMmmtfL lOcpöta M Cl an h Co Rotterdam V Uappel r enbage J Üi mttant de Jong J Oin Bottordani Wclff A Co Qeada n bü alle drogiften ÖOüDA Drnk van A BRINKMAN Zn lavoer van slaektvee paarden eta in BelgiS De Burgeraeener van Gouda maakt bekendi dat van af ai Februari 1900 in Belgtc de invoer van rondvee met rechtstróeksche bcstemniios naar de glachthuixen te Antwerpen Brussel Cureghcm Aadarlecht Gent en Luik alsmede van paarden schapen en geiten langs het grensstation Hamont tion des Woensdags bij het doorrijden van den eersten trein V M toegestaan is terwijl die van paankn schapen geiten en vleesch over Hamont d p des Vrijdags van 8 9 uren geoorloofd is Bovendien kunnen eiken werkdag paarden langs beide kantoren en vleesch langs het grenskantoor I ooten ingevoerd worden mits daarvan 34 ukQ te vorea kennis wordt gegeven aan den veearts te Peer Gouda den 6 Maart 190a De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuiteolaDdscb Overzichl De ntrniming van de Kaapkolonie wordt geleidelflk voortgezet evenals die van Natal Het concentreeren van de Boereutroepen in den Tryitaat wordt beschermd door de Boerenatdeellngen die zich voor Abrahamekraal hebben opgesteld Lord Sobertiti eett na de capitulatie van Cronji eerst de gevangenen weggezonden en zgn troepenaldeelingcn een paar dagen mst geschonken waaraan mannen en paarden groote behoeite hadden De cavalerie van French doorzoekt het terrein tnsschen Paardeberg en Bloemfontein en heelt reeds met de Boeren voeling gekregen Sedert is het hooldkwartier van Lord Robert verlegd van Paardebèrg naar Osfontein dat 35 K M meer oosteldk ligt HiJ houdt zich zoo dicht niogel k langs de Modderrivier waarscbgnlgk met het oog op den watervoorraad dien h i dan bü de band heeft De berichten van beide zgdan moeten voor het oogenblik met groote voorzichtigheid worden aanvaard daar de beide tegenstanders natanrlijk van het denkbeeld uitgaan hnnne plannen zooveel mogelijk te verbergen Het is echter niet waarschljnltlk dat die Boerenstelling by Abrahamskraal de hoofdBtelling is waarop Roberts stuiten zal Die atelling kan ten doel hebben de Engelschen ep te honden en hen te noodzaken daar den nag aan te nemen Zg kan echter ook den attersten linkervlengel vormen van een stelling die zich achter de Eraalspmit tot voorbij FEVILLETOX Vroeg Verwelkt Naar het Duitioli 49 Ia hebben gehoord dat ik een armhuisvrouwtje geworden ben en dit vinden m natuurlijk voor een hooggeboren lid hunner famdie niet passend Nu vil xe mij xoo maar meenemen en m triumf naar t kameel terugbrengen ats een kostbaar kleinood dat uit de ramihe juweelen verdwenen was maar dat men gelukkig eindelijk teruggevonden heeft Vindt ge dat niet lief van de jonggehuwden men zou het hun waarlijk niot kwalijk nemen indien zij nog en tijd lang aan niets dan aan hun eigen geluk hadden gedacht Maar besten vervolgd ze zu h tot de jongelieden wendende man heett u vnkeerd ingelicht Ik leef hier xeer naar mijn zin het ontbreekt me aan niets oftchoon de etschen die ik aan t leven stel geenszins bescheiden xijn Vertel gij maar eens aan mijn neef Johai ea hoe men mij biet verwent Is dat geen lieve kamer i Hier naast is mijn muziek salon en raijn jour fixe wordt altijd druk bezocht De bediening laat niets te wenschen over xeven kamervrouwen die daarenboven samen over de vijtlwndcrd jaren tellen Iteve hemel waar zou ik het ooit zoo terugrindeD Indien een paar dagen wilt blijven iolt ge u overtuigen dat ik hiCTmiasteiu Aasvogelkop uitstrekt en dio ton doel heeft de hoofdstad van don Vr i taat zoolang mogelgk te beschermen Wordt de aanval op Bloemfontein van verschillende zgden beproefd on slaagt een der Engelsehe colonnes er in de Boeren te verdrgvon dan kan de stelling bg Abrahamskraal dienst doen als spil veor de beweging der Boeren om den spoorweg benoorden Bloemfontein te verdedigen en als steunpunt voor een terugtocht naar de Ign van Wiubnrg De luit kolonel C de Wit schrgft o a in de N E Ct Het kan niet genoeg gezegd worden dat de oorlog eigeniyk nu eerst begonnnen is Maanden geleden hadden de Engelschen op hetzelfde punt kunnen zgn dat z j nn hebbon bereikt en zeker is de capitulatie van Cronje met zgne dapperen te betreuren vooral omdat die bg een andere wgze van optreden vermeden had kunnen worden maar het is een ongeluk en geen onherstelbare ramp zooals velen in den lande het laten voorkomen In Londen wordt aan de bevrgding van Ladysmith mgns inziens veel te hooge waarde gehecht Het is meer een moreel dan een materieel voordeel en men verliest te veel uit het oog dat de Boeren Indirect tot den aftocht genoopt en niet door de kracht van het zwaard direct daartoe gedwongen ziJn In de Ilaliaansche Kamer gaf de Minister van Buitenlandscho Zaken een antwoord op de vraag van do uiterste linkerzgde waarom er geen eind werd gemaakt aan dezen schandeiyken oorlog De Minister meende dat het oogenWik niet geschikt is voor een poging tot bemiddeling En al was dat geschikt zou Italië dat woord toch niet spreken omdat het Engeland naar de oogen ziet om zich te laten gebrgiken Het oogenblik ongeschikt voor interventie dat is ook de overtuiging van de Russische Nowoje Wremja Transvaal zoo leest men in dit blad heeft aan de geheele wereld ztjn recht op een politiek bebtaan bewezen door zgn heldenmoed Deze Republiek moet volkomen onafhankelijk zijn en een vr en weg naar zee hebben dien heeft zy noodig voor een geregelde ontwikkeling van haar staatkundig organisme Uaar wie zal het tegenspreken dat de Engelschen die in een roes over de zege van lord Roberts in dit oogenblik reeds over de gedachte aan onafhankelijkheid alleen woedend zullen zgn Onderdrukken vernietigen moet men die even goed geborgen ben als in het Stift en hier behoef ik geen sluier of ordekleed te dragen maar kan mijne kleeding kiezen naar eigen smaak Toch ben ik u beiden zeer zeer dankbaar voor uw vriendelijk aanbod en hierbij kuste zij hartelijk de jonge vrouw op wier wangen de eene blos door de andere werd verjaagd doch zoo vervolgde ze in eenen adem wanneer ge werkelijk straks vertrekken wdt moet ge toch eerst zien dat uw oude nicht u nog wel een smakelijk kopje thee kan schenken Voor dien tijd wil ik u echter iri mijn klein rijk rondleideUj op welka goed geregelde regeering in niet weinig trotsch ben zoodat de spotzieke mijnhe r de candidaat mij het liefst als iSpitaal koningi begroet Zij stond op en legde den stanken arm harer nicht in den haren Wij majinfcn volgden en terwijl Louise met vroohjke Ironfe al de heerlijkheden van het huis en de omgeving opsomde en prefts en in den luin een atl Ffiikfst bouquet plukte voor de jonge barones overwon de jonker pardon de baron zijne bedeesdheid en verzocht me fluisterend zijne nicht Louise er toe over te halen zijnen weigemeenden voorslag aan te nemen Al was zij ook zelve met haar behoeftige positie tevreden het wierp toch een valsch licht op hem en de familie als er verteld werd dat hij een zijner naaste verwanten in een armhuis had laten leven en sterven Volgens zijn inzicht was Louise het aan de familie verplicht hem naar te volgen Beste mijnheer de baron gij overschat mijnen invloed op uwe nicht antwoordde ik Zij weet zelve zeer goed wat haar plicht is Nu gij echter Boeren hun Republieken moeten van de aarde verdwgnen Dat zjjn kreten die in Engeland zouden weerklinken by het aanbieden van een eervollen vrede Waarom zou men dus thans de vredesquaestie op nP Men moet wachten tot dat de tring van Transvaal haar vertegen iger dr Lejds die hg de Hoven van groote Mogendheden geaccrediteerd is itervontie laat verzoeken Men kan niet ontveinzen dat het succes dor Engelschen slechts tgdeltjk is en niet is het begin der nederlaag van de Boeren De gehoele geschiedenis van de overgave van Jronjé draagt het tempel van toeval Rleds nn doeo zich in Eugeland stommen hóomn die verklaren dat de oorlog nu esrat begonnen is en dat men voor het beeindigon daarvan 260 000 man noodig heett Maar waar tal Engeland die vandaan halen Zgn strgdmachten bestaan alleen in den mond des Ministers van Oorlog lord Laudsdowne feitelgk heeft het reetls geen troepen me r Als Engeland thans moeilijkheden zou kry en op andere punten van den aarbodem das gou dat de beste hulp voor de Boeren zyn een hulp die hun oneindig meer van nut zou zyn dan alle onderhandolingaa of interventies Het is alleen maar noodig dat Engtland niet In staat is om nog een enkel bataljon ot een enkele battery meer naar W AJrika te zenden en dat het den wensch gürkoesteren om tenminste oen deel zjjner troepen van daar terug t trekken ten einde gevaren te voorkomen in die streken der wereld waar zgn levensbelangen geconcentreerd zgn Wellicht dat de Russische schryver van dit artikel bierby aan de werkzaamlioid van de Rassen in Perziö dacht Op grond van het verlodeno kan men niet aannemen dat Rusland de gunstige gelegenheid zal laton voorbj aan om in Perzie zgn sliig te slaan en dit te meei omdat in heel Europa dat met gejuich zon worden begroet Dat met de snelle ontwikkeling van den handel van Duitschland een krachtige uitbreiding van de Duitsche handelsvloot gepaard gaat kan biyken uit de volgende cyfen door de regeering onlangs aan den Ryindag medegedeeld Het transportvermogen dor handelsmarine vermeerderde van 1878 tot 1894 met 130 pet en van 1894 tot aan het begin van 1899 met 33 pet In het algeloopen jaar werden 73 stoom ea 32 zeilschepen aan do vloot toegevoegd waardoor de vermeerdering van het transportveraogen sedert 1894 46 pet bedraagt De gemiddelde grootte der schepen is ipreekt van verplichtingen tegenover hare famdic neem ik de vrijheid waartoe mijne oude genegenheid voor u mij het recht geeft op te merken tlat alles wat er ten tijde van uwen vader 13 voorgevallen Louise voor God en menschen van elke verplichting jegens de lamitie heeft ontshtgen Laat er ons niet vel der over spreken Ik eiiciteer u hartelijk met uw huwelijk Uw vrouwtje schijnt me zoo lief en goed dat uwe zalige moeder haar zeker met vreugde als dochter aan het hart zou hebben gesloten Op deze woorden drukte de goede jongen mij zwijgend en hartelijk de hand en ik zag hoc zijne kleine eerlijke oogen straalden van trots en geluk Bij onzen terugkeer m huis vonden wij de theetafel netjes aangerecht Alles zag er eenvoudig doch knap en kraakzindelijk uit Aan tafel was de Stit sdame in tiare kalme vroolijkheid zoo onweerstaanbaar dat de verlegenheid der jonge vrouw van lieverlede week en wij een paar uur recht gezellig doorbrachten Bij het afscheid omhelsden de beide dames elkander hartelijk en spraken at trouw te zullen correspondeeren Neef Achatz kuste zijne nicht eerb ig de hand zij omhelsdei ook hem en zetde ik kan het goedige gelaat dat gij van uwe moeder hebt Achats niet zien zonder te denken hoe dikwijls ik die lieveling de wangen heb gekust Ën nu vaarwel groet den ouden Liborius en ook Knschan en als ge by Leopoldine komt zeg haar dan dat ik ook haar nog zoo gaarnei ens zou zien Maar voor eene oude vrouw als ik heeft het reizen zijne eigenaardige bezwaren zij moet hier komeQ eveneens sedert 1873 zeer aaniienliik toegenomen te weten van 480 ton tot m9 ton in 1898 Onder zjin stoomachepen telt Dultachland er thans 22 van meer dan 10 000 ton inhoud elk De uitbreiding van de handelsmarine gia gepaard met een toeneming van groiito scheepvaartmaatschappyen Het kapitaaTdeiar maatschappyen beliep in 1897 242 140 000 mark doch in 1899 reeds 338 2aO 0 K mark De marktwaarde van het kapitaal der Hamburgsche en Bremer inaatschappgen en der voornaamste aldaar gevestigde particuliere readers wordt geschat op ruim 417 mtllioea mark Het trar sportvermogen dar Duitsche handelsmarine is H pet van dat der handelsvloot van de geheele wereld het staat du nog verre achter by het aandeel van hetVereenigd Koninkryk dat 62 pet beloopt doch overtreft dat van Frankrgk Noorwf mgen de Vereenigdo Staten en Ê Verspreide Berichten Fha kiiu In het proviandmagatyn dat marine t Toulon is gisternacht vernoedeiyk als gavolg van kwaadwilligheid een hevlgabrMd uitcebroken De achade beloopt 8O 0QO IrancB Generaal De Gallltet de ralniater rsa oorlog is thans geheel buiten gevaar Het gerucht dat de Fransche regeerlnf tydens do Tentoonstelling een groote vlootrevne zou organiseeren waartoe de vloten der andere mogendheden zooden worden sitgenoodigi wordt besliat tegengesproken BiLOIII De werkstaking van de glasarbeiden tt Charleroi Is goAindigd geen enkele hunner eischen is ingewilligd Onder de bootwerkers te Antwerpen ia een partieelo staking uitgebroken omdat men geweigerd had den president van een der aldeehngen van hun vakvereeniging in dienst te nemen DuIT CUtlA D W ens beleodiging van officieren dleb als meineedigen had gedoodverfd is de reredactenr van de Flensbnrger Avis tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld Vanwege den Dultschen Bond van houtbewerkers is Zaterdagavond aan de stakende meubelmakers te Beriyn een som van 70 000 mark aan ondersteuning uitbetaald bij mij Sinds den tijd dat I omae aan de verx ieking om naar het kasteel weder te keeren had weersuan werd zij als een soort eereburgeres van het goede nest beschouwd aan wie men zells het meest streng bewaakte burgerrecht het visschen in t meer gaarne zou hebben toegestaan haddc haar 6ki kunnen bekoren Zoo leefde zij haar leven voort en daar zij zich verheugde in eene ijzersterke gezondheid vergeleek zij haren toestand srhertsend met het stille leven van de kleine afgetakelde stoomboot die in het binnenmeer kalm voor anker lag uitrustende van de stormen en onspoeden Maar voor haar was het stormweer nog niet voorbij weldra brak een onweder nver haar los waaronder zelfs hare sterke natuur dreigde te be z wijken Wij hadden haar juist drie jaar de onze mogen noemen Wederom was het Maart en ditmaal een bizonder u hoone i Nog op Zaterdagmiddag was ik bij haar gf weest torn den volgenden tnorgen des Zondags vroeg eene der zeven armhuisvr jUwtjesfnc verzocht dadelijk bö de Stiltsdame te wUlen komen Wat er gebeufïl was wist het vrouwtje niet Zij was nirt du jour en had l ouise zeWe niet gezien Binnenkomende ontstelde ik niet weinig haar te bed te vinden de eerste maal sedert ik haar kende fH0rdt vtrvtlgd j