Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1900

Te Hami hebbm 500 tehUdon het wsrk gettaakt wegeq n gereie l ti e chU De keizer heeft oui den paos by gelegenSéld van dieni SOstfn verjaardag een barteIjtk felicitatieUtegrani gezonden dat door Leo XIII ven bartelp beantwoord ii In het tagerhlb is door sir Charlw Dilke een voorstel ingediend om den arbeidTan jongens bensden do 13 jaar in nSuen te verbieden i f Koningin Victoria gaat et naar den Si vicraj ly acht bij d B tegen oordigeu ibat van zaken kaar jaarljjkHcbe reis minder gepast iTiLIB Ia Noori en Hidden It lie is bnitengewoon veel nccuW gevallen by een vinnige kunde Langs de kast van de Adriatiscbe Zee woedt een hevige storm BINNEN LAND ÖTATKJS UENEIIAAL VmKKItm HMIHKR Zitting van Dinsdag G Maart 1900 Voortzetting van het algemeen debat over de Leerplichtwet De Minister van ninuenl Zaken i bt Borgesius stelt voorop hoe zwaar z n taak Is tot verdediging van dit ontwerp dsor de Kegeering met volkomen eenatemmigboid aan de orde gesteld zwaar m het b Ml der groute verantwourdniykheid maar vooral met het oog de oppositie die nog v66r dat de Ministor getracht heeft d bezwaren te ontzenawen door Dr Koyper daartoe gemachtigd ot niet heeft aangekondigd als één man tegen de wet te stemmen Toch laat de Minister zich niet afschrikken en hoopt hy door een betoog den voorstander van leerplicht de practische bezwaren weg te nemen en hoopt daarin te slagen nu de Standaard in een dor pittige driestarren na do vcrschyning dor Memorie van Antwoord erkend heelt dat het ontwerp nadat hot aan ernstige bezwaren was tegemoetgekomen voor niet prlnclpleole bestrydors aanntmeiyk Is De Minister acht dien lof overdreven want zyn ontwerp Is raenscheiykor wyze gesproken technisch niet volmaakt gelach Overigens stelt by Dr Knyper gorust ton opzichte van het bestaan van homogeniteit achtor de groene tafel Omtrent dit punt van het regeeringsprogram bestaat de meest mogeiyke eenstemn gboid Alvorens hrt ontwerp te verdedigen treedt de Minister in historische horlnnorlngen nlt het parlemontjkire leven omtrent leorpllcht met het dool om in het licht tu stellen dat deityds de cimservatieve Kamerleden groute voorstanders van leerplicht waren Dr Kayper als lid der Kamer voor Oonda leerplicht In volstrekten zin niet ongeoorloofd achtte on geen inbrenk op do macht van llefdclooze ouders Uit die herinneringen concludeert do Minister dat de volkomen eenstemmigheid der linkoriydc voor leerplicht niemand kan vorwundoren 2e dat de homogeniteit der rechlorzyde tegen het ontwerp der regeering veeleer verbazing moet wekken Ulrecle SiHwrwcgverblndlftnen net GülUA Wlnterëlenst 1899 1900 Aaogevangeo 1 October Ooudi MO T SI 1 1 8 lt S Ot Mrdr il t door 7 1 4I r IxivnVsrk 7 14 I li 0 p ll 7 41 SloltenUm H t ao 7 iO CS aotterdunD F 1 48 t S 11 11 Eotterdun B ll Ol 10 11 11 11 illM 4h Dlutip tllm a0IJP4 a TTIBI 4llTl 11 1 lUl 1 l 1 1 it 1 1 14 u 1 1 0 1 14 l tl IM t M 4 n Umm fat HjUnltn Of 4 tulmi lijm tmOaf mam P fa4 i rt arbUl tt i w i l tU wtoJitli T Ufo i U K0TTIRD1M 90QB4 Tin ll 0 M Botterdus Bours Rotterdam D P Rottenlsm U OapeUl NieuwHlierl Mootdnohl oida ll 7 ï li 4 0 M ll 4 10 4 47 i lO 1 41 t ii 10 4 41 4 it t 04 i ll t ll 1 41 LIK 14 0 11 14 1 0 11 14 l l 7 44 0 14 lllm In la Uaw uM tottln FMilteUil r 4u Imt bn airt t rt id wato J Hollatoto tt L Itlr wpflMMlWirü 4 0 i h 1 4 W tya M boUDi UBS B 1 01 1 0 14 4 1 11 1 M l 8 l 1 41 1 4 4 11 1 11 8 17 7 111 0 1 41 a u 7 87 l t 7 4 I OI 14 1 07 l lt l l Oouds bvtnli iiHDHovk pdl4 Soatormeer ZnC Voorburg 1 Hag l 10 11 e o r D i A usTisDau hm 10 I ll I lO tO lO tf lt Ot l t M tl 4 6 08 St 1 18 ts9 tla S 0 18 W 1 01 8 18 09 10 10 10 44 11 4 11 19 1 US II4 U 1 4 47 MO 111 00 10 01 0 1010 O ABrt a I I 01 11 II II 11 0 1 o l I 01 II1 110 11 10 1 11 00 r itondii Uudtw Woerd Ut bl Ulnolit WoeflM Oudnv Ooida a 40 ttOl D4 lirXtUH 1 taai 10 19 11 00 11 10 I ll 1 17 ll li t sl 11 11 i 4 1 14 8 10 14 10 11 11 41 li U 1 11 I OI l te l 4 i I7 4 1 1 10 14 7 10 8 11 I ll l 4t O HM H 1HM 1 4 1 1I1 1 J 10 S lt 8 11 4 4 10 7 11 10 41 8 I K T kiai W i 4 10 7 11 110 ll 01 45 1 0 d 7 17 7 S4 1 18 9 09 4 17 4 8 1 47 7 1 i 17 t n r tl 8 81 1 49 9 10 10 11 10 11 U il 11 01 1 87 I Oi l iO l t 1 41 I ll 1 41 S 7 43 IlBlIO 10 14 I ll I 8 14 10 11 ll H l t 4 i 1 t i t 10 14 WO 7 01 8 18 10 U li 4 III J 8 4 1 10 9 17 7 i9 Ml Ml tt Il 10 1 11 10 11 11 ia i t MO l lt 4 4 i M 10 7 1 7 II 841 lO Ot 10 11 11 1 Hoe dit zy bier ligt geen party wet maar eene gegrondvest op natioMl bi nselen rekening houdende met het bezwaar van aadersdenkenden is er een artikel des neen dat der con icientw geweld aandoet men toone hot Haar tot dasver worden kinderen vrggestcld wier ouders gemoedsbezwaren hebben togen sehuolbczo maar t gaat niet aan d kindaren op te offeren aan gewetenluoze onders Met argumenten hoopt hy de intransigente hooding der rcchterzyde te overwinnen en doet hy te dien einde vooral nltkomen dat de wet het onderlgk gezag niet alleen niet anrandt ot verslapt naar in hooge nate zelfs versterkt Tredende in eene verdediging van het ontwerp ten aanzien van den omvang van het schoolverznim betoogt hy dat bet relatieve Kchuolverznim bgna in het geheelo landontzaggelgk groot is vooral ten nadeele van het klassikale oaderwys dat er geheel door bedorven wordt HIerby sluit zich aan een schets van de waarde van het schoolonderwy tegenover Dr Vermeulen s verkleining daarvan en te meer moet daaraan beteekeiiis gehecht sedfïrt hot shibboleth is uitgebreid van het Kiesrecht Uitbreiding van bestraffing van schoolverznim door ontneming van het ouderlijk gezag is den Minister te kras maar bestrgding van het relatieve met deze wet is noodzakeljiik willen de millioencii voor openbaar en byzonder onderwgs goed besteed zyn l ot dusver bleken zedelgke middelen en particuliere initiatief onmachtig Immers het verbod van den arbeid voor gemeenteraden was oen doode letter en het uitloven van beluonlugen maakte dasco Ook de wyziging in de schooluren drong niet hg hot voHt door Maar is leerplicht er dan kannen schooleommissiei nuttig werkzaam zgn In zyne hoogschatting van het opvoedend karakter der openbare school weerspreokt de minister tevens dat er één onderwyzer Is dlü gevaarlgke leeringen als dat eigendom diefstal zelfmoord geen kwaad is op de lagere school verkondigt War o dit zoo de man zon weggezonden worden al S ongeschikt tot opleiding tot Christelgke en msatBcbappoiyko deugden Trouwens Dr Kuyper bewees doze phantasie niet Van leerplicht verwacht de Minister gansch andere toestanden zoowel ten aanzien van het ouderiyk gezag als voor den zedeiyken invloed op het hulsgezin maar hy ontkent stellig dat hot ontwerp de lagere klassen bizonder zal drukken integendeel komt leerplicht ten goede aan die klassen Kn nog sterker ontkent de Minister iiA de Staat hier regelend optreedt by de Opvoeding van het kind door zioh te mengen ill de keuze der vakken voor de bgzondere scholen Maar zelfs is hy bereid bun getal te verminderen on het hulsonderwys nog vrygeviger te maken hg amendement Een leaftydsgrens is bepaald noodig want zonder haar ware de wet een oaricatnur Evenzeer bestrgdt hy de door Mr Troelstra aanbevolen schoolraden de door Dr Knyper gewenschte contraeten tnsschen onders en schoolbesturen onder niteonzettlng dat s Ministers stelsel eenvoudiger prkctischer en doelmatiger is L sr F 10 11 r t4 ll Jf 11 4 I 11 11 1I S 11 10 10 11 40 t ll 10 1 10 09 10 17 10 4 11 11 f t 40 1S d 00 BI ll M ll l Uil 10 4111 41 l 11 41 Is nu het kwaad door leerplicht voldoende te bestrgden de Minitter betoogt van ja de Mliüster cal ligt t aan voldoende gemeentemaatregelen niet terugdeinzen vour het bevelen van vermeerdering van bet aantal scholen En al erkent hy dat gemis aan voedsel en kleeding reden is tot schoolyerztim joist zal leerplicht den toestand der armen beter aan bet licht brengen waardoor bet wordt een voortdurende sociale enqnete naar laisstanden welker kennis kan leiden tot verboterfng in den zin van zedelgke en intellectoeele verheffing van den armen stand toch is voorziening wenscheljjk weshalve Minister herhaalt dat bg onvoldoendheid vdn het particulier initiatief z i de gemeentebesturen tot bevordering van schoolbezoek finantleelen steun en hulp mogen verleenen Zal de invoering van leerplicht betere toestanden in het leven roepen het volk zal ook meer doordrongen worden van het besef dat het ondcrwgs voor kinderen plicht is en daarom hoopt hg dat ook niet zal worden opgezien tegen hoogere kosten Hy verklaarde zich tegen nitstel van leerplicht in afwachting van een nieuw schoolstelsel Hg heeft het ontwerp voorgt steld voor alle partyen maar zal zyn toezegging houden om de subsidiën voor het byzonder onderwys te verhoogen De heer De Klerk verdedigde leerplicht in het belang der arbeidersbevolkingj De heer Lleftinck beantwoordde dej hoeren De Savomin Lohmnn Visser en dr Cuyper om te botoogen dat èn voor algemef ne ontwikkeling èn vooral ook voor vruthtbaar godsdienstonderwys leerplicht noodig lis Vooral de katholieken die zich ajan zoo dwingend gezag onderwerpen kanaei tegen dezen staatsband geen bezwaar hebban De heer Nolens erkennende dat hetlkatholiek beginsel zich niet tegen leerplicht in principe verzet heeft echter praktische bezwaren en wil eerst eene regeling der bositie van de vryo school en herziening der armenwet op het stuk van bedeeling i De heer Van Alphen verklaarde geeji principieel tegenstander te zyn inaar tegqn deze wetteiyke regeling De heer Smeenge verdedigde den leerplicht als onmisbaar voor de goede voorbereiding van het vakonderwy Naar do Zatf Crt uit goede broi verneemt moet by de Kegeerlng het plan bestaan de exploitatie van allo Nederlaridsche Spoorwegen eerst een paar jaar in handen van do HoUandsche Llzeren Spoorwegniaatschappg te geven alvorens de spoorwegen in eigen beheer bg het Rgk te doen overgaan De heer Van Hasselt gedelegoclrd lid van de H S M zou alsdan als directeur generaal der Nederlandsche Spoorwegi n optreden Met den a a zomerdienst zulleti de expresen sneltreinen Amsterdam Bmssel Pargs niet meer te Rotterdam p P gecombineerd wordenf maar zullen zqowel de S S als de H 8 M de reizigers gfiheel doorvoeren M t7 4 M 4 41 4 Sk i ui 4 0 t ll 4 08 4 11 SO 4 04 4 11 4 17 4 SI S l 1 14 1 0 l M 1 4 1 01 8 i 6 4 t Mt 1 09 11 1 8 1 S 4 0S ll ll 4 O I 7 1 J 4 11 4 14 it t 07 lil t 1 1 f 1 17 1 11 11 41 7 1 10 11 11 JH Uit het algemeen verslag over 1898 van het fonds van den gewapenden dienst in de Nederlanden biykt dat de baten f 70 113 34 hebben bedragen waariytltr bet bedrag dy collecte f a0 076 55t Aan 1485 deelgtniAtigden werd f 50 706 48è uitbetaald Het Invalidenfonds te Leiden kostte f 12 809 57 of na aftrek der Ingebonden gratificatieu en pennoenen f 1 06 Het aantal Terpleegdon bedroeg man Nederlandaeho Opora Directie C vandor Linden HELQA Het groote succes van Herodiado geef de Directie de gelegenheid de nieuwe oorspronkolgke per Helga van K Ph Mflncb rustig voor te bereiden Op verzoek van tekstdichter en componist heelt de heer Kar Dibbern zich belast met de regie van het werk en beloven zoowel decors als eostunes het stuk speelt op IJsland en in Noorwegen in den Sagentyd schitterend te zullen zyn De ensemble en orkestrepetitién zgn in vollen gang onder leiding van den componist De indrukken daarby verkregen doOn de beste verwachtingen voor het sncces van het werk koesteren Gemengcde Berichten Er is in Belgi reeds geruiraen tyd met eenige bezorgdheid geconstateerd dat zoo wel qnantiteit als qualiteit van mager veo op de Belgische markt slecht is De veeboeren dit wel ziende drongen rOeds hy verschillende gelegenheden aan op het heramen van middelen den Belgischen veestapel te verbeteren Op advies van de rijks inspocteursveeartsen heeft nn volgens het H V A de Belgische minister van landbouw besloten de grenzen te openen voor het Fransche en HoUandsche vee Hat bestnnr der weesinrichting te Neerbosch heeft in zgne vergadering van 2 Maart l i besloten mede inet hot oog op den klimmenden leeftyd van den directeur een 2e adjunct directeur te benoemen Deze zal aan de zyde van den directeur den hoer Joh van t Lindenhont het toezicht hebben over alles terwyi aan den heer Jacob Lindenhont is opgedragen de zorg voor de drukken bindery boerderg Tot 2e adj ndirecteur is benoemd de heer G Jacobs te Meppel Dit mededeelende voegt het Oosten er bg Bovendien is besloten dat aan elk der verdere modearbeiders en arbeidsters een instructie zal gegeven worden die zy moeten onderteekenen opdat niemand in de toekomst zich kan verontschuldigen wanneer er iets mocht voorkomen dat niet in den haak is door te beweren ik heb zulks niet geweten het is mg niet gezegd Men meldt nit Ambt Ommen Zondagavond ontstond er twist in eeno tappery onder de gemeente Dalfsen naby de suikerfabriek waaraan onze rgksveldwachter Westerbaan spoedig een einde maakte door de belhamels nit de woning te verwyderen Hy werd daarna door de gebroeders S opgewacht en zoodanig mishandeld dat hy genoodzaakt was van de sabel gebmik temaken en de hulp van andere personen in te roepen Togen de gebr S waarvan do een jnist TUd vai Greenwich 7 1 J M I Oi t lO 1 17 P 10 10 10 S7 10 17 f 10 4 t lO d I t 10 40 ii 4 1 M r H lU l k Sp L Ar nfi mmtM tj 10 11 10 l cl 0 17 7 84 41 47 ï l lO O 10 11 1M t n i ii 10 4 Uit 8 18 t M 7 4 8 10 l i Il Ml = l ll M p l 4l 1 41 I 4P 10 08 10 40 11 10 10 11 10 17 10 8 10 44 II 07 II 44 1 41 f n l 4I4 Mlli 0 9 80 10 00 11 10 11 11 ILO 7 80 l lt 10 00 1 18 10 8 11 111 01114 i H 11 10 S 10 00 n n TerUft vu 3 nunden d gevangonis beeft verlaten en die eeno oude veete tegen den veidwacbter W meende te moeten vereffenen is proces verbaal opgemaakt Zoowel de aangevallene als de aanvallers bekwamen wonden Uit Amsterdam meldt men Het aantal stakers is verminderd tot op BOO aangezien op grond der gestelde looneischei wedar aan het werk gegaan kon worden by het lossen van Noorsche booten en van een ertsboot in de Ertshaven Het stoomschip Freda met pek geladen is naar Antwerpen gegaan doch het werkvolk aldaar heeft geweigerd het schip te lossen Maandagavond is er tegen 7 uur te Gestel hy Ëindhuven een hevige brand uitgebroken in het huis van Van den Berg De brand heeft het nevenstaand pand aangetast zoodat 5 buizen in de ascb zgn gelegd AUes was verzekerd Aan het burean van den Burgerlgken Stand te Amsterdam hebben zioh een paar feiten voorgedaan die zegt het Hbl zeker niet onaardig zgn hier te vermelden Een jaar of zes geleden werd daar ter stede een jonge vrouw moeder Zg werkte voor het meisja maar het werd deeriyk verwaarloosd door degenen aan wier zorgen zy het nioest toevertroawen Het kind werd ek en werd in een der gasthnizen opgenomen Daar werd het kind beter en men raBdde de moeder aan het meisje voor ha r eigen welziin af te slaan aan een vereeniging hier te lande die zioh met de opvoediog van verwaarloosde kinderen belast Later kwam de moeder nog eens naar het kind informearen en werd haar door de pleegznster gezegd dat het overleden was Nu korten tyd geleden ging die moeder tronwen ejt w rd door den man met wien zg huwde een anéer kind der vronw gewettigd By die gelegenheid bleek toen dat de vronw nog een kind had gehad dat zg dood waande doch volgens d £ registers van den Burgeriyken Stand nog in leven is Nader onderzoek heeft tuen aangetoond dat het meisje uit het gesticht waar het was opgenomen was verhuisd naar een kinderloos echtpaar te Rotterdam waar hot een uitmuntende opvoeding krygt Een tweede eigenaardig geval kwam aan het licht 1 de volkstelhng In een onzer proviuciesteden vulde een man te Amsterdam woonachtig een oranje kleurige kaart in dus een kaart als tgdelgk in die stad vertoevende Zooaltf is voorgeschreven werd die kaart opgezonden naur het bnreau van den Burg Stand te Amsterdam en hg vergelgklng mot de registers bleek dat deze man in de bevolkingsregisters als overledenwas aangeteekend Wat was het geval geweeotr Do mu leefde geschieden van zgn vrouw Ken paar jaren geleden was te Amsterdam bet lyk opgehaald van een drenkeling OB de gescheiden vrouw zeide toen daarin baar nan te herkennen dus was hgals overledm aangeteekend Zy leefde sedert n ot eek anderen man Het eigenaardige bg dit geval is Bi dat na dat overiyden de zoon die oit het hnweiyk was gesproten gehuwd wa natuurlgk zonder toestemming van den vader de vraag is nu of het huweiyk van dien zoon als wettig kan worden besch Mwd ü NafT men uit Koewacbi sefiryft deed dezer gen een werkman terwyi hg onder StekoM op het land arbeidde een griezelige Mftdekking zyn sade stiet op een hard voorwerp dat by onderzoek bleek een menschenhoofd te zgn en toen men verder aan t graven ging legde men het geraamte van een man bloot die van middelbare lengte was geweest en ongstwyfeld voor jaren daar begraven was geworden Wgl men hier klaarbiykelgk m et een onontdekt gebleven misdaad te doen heeft zal zeer waarscbynljk een reehteiyk onderzoek niet uitbiyvon Door het hootdhostuar van den Alg Ned Diamantw Bond is edn schryvoè aan de diamantwerkers én aan het publiek verspreid waarin wordt medegedeeld dat hg onderzoek geUaksn is dat de klachten over de ontzettoiM lecbte grondstof gegrond zyn bevonden terwgl de aan het fabrikaat gestelde eisehen buitengewoon hoog zyn In verband met eea en ander is het loon lager dan ooit Voor honderdtallen werklieden zyn all er werk i verdiensten van f 10 hooge nitzondering De patroon in het diamantvak betaalt zegt het stuk zyn siyper een zeker loon voor oen zekere hoeveelheid diamaat De Biyper moet echter van dat loon alle aan den arbeid verbonden onkosten betalen Voor een volle w ek zyn deze kosten gemiddeld de volgende molenhnnr f 4 50 versteller f 5 verstelen kyklicht f 2 boord en poeder f 6 Bchyffl 25 bazengeld ongeveer f 4 totaal f 22 75 Deze kosten zyn onvermydeiyk en teedi Btggend omdat bgv da boortpryzeu OTonala die ras anderen diamant steeds atg geude zgn en thans meer dan het dubbele bedragen van ongeveer twee jaren geleden Als nn een slgper in een week een hoeveelheid diamant kan afmaken waarvoor de patroon hem f 40 betaalt dan beloopt de nettoverdienste f 17 25 Is echter het ruwe diamant van zoo slechte kwaliteit dat over snik een hoeveelheid langer wordt gewerkt dan dalen de verdiensten enorm want elke dag langer werken brengt onkosten ten bedrage van circa f 4 met zich mede die door den patroon niet worden vergoed doch alle van de door hem betaalde 40 loon moeten worden voldaan Onder de gegeven omstandigheden nu nizenden leden van den bond werkeloos zyn acht het bestuur t echter onmogeiyk een loonstryd te beginnen en het geeft daarom den raad liever werk te weigeren wanneer geen redelgk loom te bedingen is Het is volgens het hoofdbestunr beter niet te werken dan zich af te beulen voor oen paar dubbeltjes per dag Het hoofdbestuur zal dan de noodige maatregelen nemen om door algemeene bekendmaking enz te voorkomen dat anderen het geweigerde werk opnemen Wanneer t de bedoeling is het publiek dat toch al niet veel voelt voor den zwaren nood dezer arbeiders geheel van geven af te schrikken dan zal voorzien wg dat doel vrywel worden bereikt Zoo neon dan is het uitvaardigen van dit geschrift op dit oogenblik een onhandigheid die we van den heer Henri Polak niet badden verwacht Waarom zich niet bepaald tot t uiteenzetten van den toestand zonder de bedreiging STADSNIEUWS ÖOüDA 7 Maart 19U0 VERÖADEKlNUvandenUEMEKNTERAAD op Vrgdag don 9eii Maart 1900 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De bonoomiug van een gedelegeerde der jemeente in het Bestuur van de Coöperatieve Bouwvereeniging Ons Tohuia Ing St No 15 De rekening oyer 18119 van dy Kamet van Koophandel en Pabrioken De rekening over 1899 van de Bank van Leening Ing St No 16 De rekening over 1899 van de gemeentegasfabriek Ing St No IH Het afwgzend praeadvies op het verzoek van den heer J M Vas Vissor om financieelen steun voor de tot standkonilng van don stooratramweg IJouda Schoonhoven Ing St No 19 Het a fwyzend praeadvies op het verzoek van den heer W O van Geelon om do zgl achter de Minderbroedersteeg te doen rioleeren Ing 8 t No 24 Het voorstel tot het verleenen T B uitgang op en tot nitgifte van gemeentogroud aan den heer D Vormy Ing St No 23 Het voorstel tot ruiling van grond mot den heer J M van Leeuwen Ing St No 26 Het voorstel tot overneming van den heer P Ooms van den door hem aangelegden weg en het praeadvies op het deswege door Mevrouw do wed de Mooraaz Imans IJzendoorn ingediende adres Ing St Nos 13 en 22 De ontwerp verordening regelende de amenstelling en inrichting der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys Ing 8t No 20 Voor het examen nuttige handwerken is gisteren te s Oravenhage o n geslaagd mej W Eegdeman van Haastrecht HuBTBiCHt Den 16 Maart zal alhier het onderwgs in landbonwkunde voor dezen winter besloten worden met een openbare les ten overstaan van den rykslandbonwleeraar U J Mansholt 12 leerlingen hebben den cnrsns bezocht Bïko Ambaoht In de Maandag gehouden vergadering der vereeniglng Winterlezingen alhier trad als spreker op Ds T M Natzgl predikant te Kwadgk die tot ondarwerp zyner lezing had gekozen een drama nit den ouden Griekschen tgd getiteld Antigone Op keurige gevoelvolle wgze wist sjlreker dH drama weer te geven en met de meeste aandacht werd deze boei do lezing gevolgd Na de panze gaf de heer Natzgl nog eenige hgdragen ten beste in luim en ernst welke mede met genoegen werden aangehoord Een en ander verschafte den leden een genqtvollen avond en d oorzitter was dan ook voorzeker de t der vergadering toen hy den spreker dank bracht voor zgne welwillendheid om dezen avond voor onze Aereeniging op te treden en den wensch uitsprak den heer N zoo mogelgk een volgend jaar in ons midden weer te zien Zeer voldaan gingen de talryk opgekomen leden bmswaarti 1 Rechtsiaken De rechtbank te Rotierdam veroordeelde gister A K 24 jaar kapitein der stoomboot William Egen XIII die met den kapitein der William Ëgait IX zich schnidig gemaakt zou bobben aan verduistering vaneenige balen salpeter nit laatstgenoemd schip tot een jaar gevangenisitraf met in mindering hrenging der preventieve hechtenis vanaf 25 Januari 1900 C N 37 jaar kistenmaker alhier wegens vernieling van een deurpaneel ten huize v n zyn kostbaas tot 7 dagen gevangenisstraf Vrggesproken is W M R 28 jaar z man zonder vaste woonphtats beklaagd geweest van desertie van de Schiodam 1 Op last van B en W van Krimpen aan den IJsel was aan een openbaren weg aan den Polderschen dgk aldaar als veilighoids maatregel voor het publ ek dat gevaar liep anders in oen zelling te geraken een hek geplaatst Tot tweemaal toe enl wel op 26 November en 2 December hebben S S 40 jaar timmerman te Krimpen aan den IJssel en zyn knecht dat hek weggenomen en bezorgd ter gemeente secretarie Ter zake van het opzetteiyk een veiligheidsmaatregel verydelen waardoor gevaar vopr de veiligheid van het verkeer op den openbaren weg te duchten was had S zich g ster te verantwoorden Beklaagde gat op dat eenige aan hem in eigendom toobehoorendo perceelen door een sloot gescheiden warei van den dgk Drie jaar geloden had hy deze sloot met toestemming van den raad gedempt met koolasch zoodat deze sloot mot oen dyk één geheel uitmaakte Per jaar had hy aan de gemeente voor de iiigebrulk geving van don grond betaald f 7 50 Ot6choo i hy het volle gebruik van het gedempte had was het toch bestemd voor het openbaar verkeer Tot scheiduig nu van bewnstc zelling en de gedempte sloot was in de koolasch het hek in kwestie geplaatst dat lig heeft verwyderd omdat hot hem hindcrlgk was bg den aanvoer van bouwmaterialen De burgemeester van Krimpen u d IJsel verklaarde dat het hek als veiligheidsmaatregel op last van B en W was geplaatst ter voorkoming van ongelukken daar i p die plaats verschillende personen te water waren geraakt zells met gevaar van te verdrinken Volgens de verklaringen van twee getuigen k décharge bestond er naar hun idee op de plaats waar het hek gestaan heeft geen gevaar om te water te geraken Het O M wees er op dat men hier te doen heeft met kleinsteêdsche koppigheid In zyn domme koppigheid heeft beklaagde zich dan ook schuldig gegiaakt aan een hoogst ernstig misdrgf waartegen als maximnm straf zelfs negen jaar gevangenisstraf wordt bedreigd De eisch strekt tot veroordeoling tot zes maanden gevangenisstraf De verdediger mr A van der Hoeven was van meening dat beklaagde een hoogst oppassend atsoeniyk man de onderhavige zaak niet beschouwd heeft zooals deze door het openb mlnlst Is voorgesteld doch steeds als eeno van civiel recliterliiken aard Aan de hand van de jurisprudentie van den Hoogen Raad toonde pleiter aan dat in deze geen sprake kan zgn van openbare weg Ook weerlegde pleiter dat er gevaar te dochten is geweest op do dagen waarover de aanklacht loopt wat toch noodzakeiyk ii voor eene schuldig verklaring en veroordoeling Hoe ernstig het feit ook moge zyn pleiter WW van meening dat het niet viel onder het bereik dor strafwet Niet verschenen wat J H 8 15 jaar dienstbode te Gouda Als zoodanig in dienst van den heer J Bos alhier beeft zy op 4 Januari uit een kastje een ryksdaalder weggenomen en daarvoor een Iden in de plaats gelegd Voor deze zeer ontrouwe dienstbode die zich aan meer opeerlgkhed en in haren dienst heeft schnidig gemaakt werd gevraagd plaatsing in een rgksopvoedingsgesticht tot haar 19e levensjaar Na de pauze stond terecht B M J G 21 jaar bleeker te Gouda Bg gelegenheid dat hy op 12 Januari in den winkel van J W Binnendyk te Gouda een half ons tabak had gekocht had hy van daar wegen madegenomen een kistje met sigaren Eenige sigaren had hy weggegeven en een 90taI voor 75 cent verkocht Tegen beklaagde die volgens mededoeling van het O M in den laatsten tgd anders niet doet dan stelen en zich dan ook nu in voorloopige hechtenis bï indt wegens diefstal werd zes maanden gevangenisstraf geeischt Dezelfde beklaagde bevond z ch op Nieuwjaarsdag met anderen in de tappery van S de Vet te Gouda toen daar ruzie ontstond over de betaling vani het gemaakte gelag Zoowel hy als zgne kennissen wilden zonde r betaling vertrekken waarop de tapper hem aanvatte en zeide dat het zoo niet ging Hg had toen den tapper in iyn gezicht geslagen en zoo dat hy bloedde Beklaagde beweerde voor zich zeU te hebben willen betalep en door den tapper mot a B stoel gedreigd te ign waarvan echter niets il gebleken lo deze zaak luidde de eisch een maand gevangenisstraf Voor d darde maal had hg zich nogmaals te verantwoorden nu op do aanklacht van op den eersten Kerstdag te Gouda zekeren B C Looyaart in het gezicht gekrabd en bg de keel gegrepen te hebben B iklaagde beweerde aan L om 30 cent gevraagd te hebben die dezen hem nog schuldig geweest zou zyn waarover toen ruzie is ontstaan L verklaarde hem niets schuldig te zyn Eisch drie weken gevangenisstraf By gelegenheid van een brand op den 113 Deoomber ten huizo van den herbergier L Oorschot te Hoenkoop zou J V 21 aar slagérsknecht te Oudewater twee nabjj de woning van Ü staande met sterken drank gevïlde kruikon hebben weggenomen Beklaagde ontkende de kruiken wederrechteiyk te hebben weggenomen en beweerde 4at O hem en anderen permissie had gegoven den inhoud der kruiken nlt te drinken welke bewering door 2 getuigen i dé charge werd bevestigd Ui de verklaring van O afgelegd voor den burgemeester bleek echter dat hy geen permissie daartoe had gegeven O is sedert over eden waarom het openb min zeide af te m jeten zien van een strafvervolging wegens meineed in te stellen tegen deze boido getuigen die z l eene valsche verklaring hebban afgelegd Bekl s schuld aannemende werd soa maaa den gevangenisstraf gcéischt M W 82 jaar slagersknecht te Oudewater zon hy dieieH du gjelogeiiheid een kruik met brindowf hebbén woggenomon die hy van ondor hot puin Ibad van daan gehaald Tegou beklaagde die niet aanwezig was on reeds vroegor was veroordeeld weid vier maanden evangenisBtral goéischt U spraak over 8 dagen Het leven was heiu tot last lldevele menschon zyn er talet dia ofachoM niet werkelgk eeno bepaalde ziekte hebbende toch oen gevoel hy zich dragen niet welvareijd te zyn en wat men in den regel konb4ar maakt aan zyne omgeving door to zeggiftt lk gevoel me niet lekker Zoo was het ook gestold met den heer A P Schmlth p u den heer P MenomidOl 64 VVeesperzyde te Amsterdam ZEd was seilei 2Vi jaren lydende aan oorsnizingen doofheid verkoudheid In neus en hoofd voortdurende kriobelingen in de keel en aanvallen van benauwdheid gebaard gaande met eene voorcdnrcnde toeneming van zwakte in de beenijn on een gevoel van spanning in de b uik fïouals men ziet eene geheimzinnige kwa4 ondermynde zyn lichaam Alles aangewend hebbende was hy ten einde raad tot dat eén lichtstraal doorbrak en hy op aanraden van zyn zwager de behandeling met de l lnk Pillen van Dr Williams begon Zlendpr oog trad de verbeterlag is on op het oogeiJbllk zou schrytt hy ons hak Ik eene I D b r il P S ikmlt nl a MUt goedel gezondheid zooals men die maar wènr Bchenl kan Ziedaar de woorden door hem zelf uitgedrukt Uit dankbaarheid ste iktoa nigne genezing bekend te maken hierneveiw myn portret laat bet een ieder weten waiit ik beii teo diepste overtuigd van de onovertreffelgko werking Uwer Pink Pillen Zoo er nog twgfolaars mochten bestaan dat zy zich tot my wenden en zich zoo mogeiyk van de waarheid overtuigen Het bloed zyne kracht hernemend geeft nieuwe sterkte aan het organisme door de spieren te versterken gaat men deze storingen tegen die de oorzaak zgn van zooveel lyden Vele ziekten zyn verschuldigd aan de verzwakking der spieren en van hét bloed en worden geneMi door een spierversterker zoo werkdadig ls de Pink Pillen Bleekt zucht bloedarmoede ataxie locomotrice rheumotiek verlamming algemeene zwakte bg de vrouwen en mannen door lichameiyke en geesteiyke overspanning VtM f 1 75 de doos f 9 per 6 doo zen Verkrggbaar by J H I SïinitiÉ 3teige 27 Rotterdam hoofddepothouder vocTr Nederland en alle apotheken Franco toezending tegen postwissel i Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken by Wowv Co Westhaven 198