Goudsche Courant, donderdag 8 maart 1900

No 8140 Vrydag O Maart 1000 dSste Jaargan a GOIMHE COURAfT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefMi Na M ADVEHTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raiild Telefaaii Vu M De Uitgave dezer Courant geschieiK pagelijks met uitzonderiDg van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noinmers VTJF CENTEN Wieuwe zending prachtigfé DAMES en HEEKEN Deeasche Qlaeè HandsclioeQe A VAlv os Az Md Taillenr Kleiweg B 78 GOUDA OleiiAotftt Ka 3Ê Beurs van Ainslerdain Rl tkrt 81 § Vikn IV ia lOOf 88 Vl 88 SI ia Va 101 67V 100 O a VI 881 486 Tii 101 04 H4 8 I MAAET i Vl 4 MunauifD üirt N d W 8 l idito dito dIK I dito dito dito t Homii ÜU Goull IISI M 4 ItaUI Io Blir T n H 81 i Oornm OU io I ai iKr ISH I dito is liiferlSAI tPoa nsu Obl net ooupou dito linliet I w 1 8 llO a O V ♦ 10 114 100 tt 18 1 I z 8 I loofl 100 114V Kl l uis OI I BiDiiool 1S 4 4V dito aeoooi 1810 4 ditobiiB tba UHV I dito by Hop DIV liO 4 dito i goud Iwn 1I S dito dito dito llat Brtiin Forpot KhulJ 1 81 4 TuaKKlI Oeitr OoDT looD 18V0 4 Oor leeainR MTio D 1417 Cl 101 74 104V 7 Ito 110 108 101 g 100 117V i V ioi 41 Z Iul Bpomii A H oU t PoLUi W rMh a Weoutii usd Btni Ol Rau 8pw Mü obl 4 B4tlMbo dito wod Fwtow dito uod i I ng Doraijr dito Mod i tsnk Ob Aiow 8p k p opl t V dito dito oblig 4 AaiaiiA Vmi Pm 9p M j o l I Dhio k Nml W pr 0 ï Mol ditii dilo IVlii Bi Pelor obl Doavnr k Riu Ir pin ort r s Illlooii Uootral obl Ill goad 4 Loullf k N brilll Oen un I Mul o N Bper M lehyp UJli Kkhioi V f p4H pret unad N Tork On 8 k W gl Mud Peim dto Obio oblijiu Won itlif l i byp iu lll t 8t Paul Ilioii kKdiiil obl O o Pm Hootlu obig dtto dito Lino Col Ie hyp O t OulDa Oan 8 ONTV ANQ F N eeno grooto keazo mm JArONSTOFFSN l SAMSOM Specialiteit in t OSTl MES MANTELS en JAVONiSTOFFt N APVERTEWT EN V ¥ vorderen hebben ï vanol verschuldigd lyn aan da Ntlatcn chap van den Heer PïlTRÜS CHBiWTUAN t LKMENS in leven Stokadoor gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den liien Febrnari 19 K orden veriocht daarvan v6Ar den len APRIL 1900 opgaat ol betaling te dotn ten Kantore van den Notaris O O FDRTUIJN DKOOpLEEVER te Ooada BIESBOÏÏELAASS CBVH l voor den verkoop van Extra Oudbier WIJNBIER Franco brieven onder No 2486 Barean van dit blad BOEHEITMEID UKfU I § tiU tegen 1 HEI eene flinke Boerenmeld P G die goed kan melken in een klein gezin op een kleine bonwerjj bg Delft Loon naar bekwaamheid Adres Jr br lett B Adv Bnr 1 A KNÜPPE Rotterdam TAniLEWEBESTEB Op het Atelier van l SAMSUM kan eene TalUetcerkêier tegen Hink salaris voor vaut geplaatst worden SocJBts it RË UUIE Donderdag 8 Maart 1900 s avonds 8 unr SOLISTEN CONGEST te geven door den Heer C NOLTE Conservittotr Ie Leipzig met welwillende medewerking van Mrj llARUYw it H lHST Altzangeres on de Heeren O C OUBfB Violoncel en SPAAM EHIH lfi Clavier Ten gehoare wordrii grbrarhl t Piano Trio op 11 Lcnwio ViS BmtTnovr a All con briv b Adagio o Theii a con variaiionl 2 Liederen a die ThrSne Robïst Sohoiuiii 11 O wttsst ich doch den Weg zürflcU Johabsbs Biuhim H Adagio en linale Allegro onergico sit bet moll concert voor viool Mai Bbvch 4 Sonate voor viool Solo on piano F W Host a Grave b Allegro Fuga c Moderato Gigne chaconne courante 5 Liederen u Ave vornm Vkkbriiouhk b Pani Angelicns met collo begeleiding Cksir Fraiiok 6 a Air Vari i Hbhri VimixTEMPs b Hejre Kati scènes de la Csurda Jssö HuBiï 1 Plaatskaarten i l Sn verkrijgbaar l ii den Heer HWARTSENBÜBÖ s avonds aan de Zaal t t t Leerl Muriekschool H B School on Gyranas halve prSien E CASSl TO TANDARTS Tarfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 uur VKLIDA68 van 4 uur ZONDAGS alweiig Geen Engelseh maar Eclit EOEEEKBEOOD ta em t de K GT A SLE SIEDWE HAVEN 28 JAW nOi D Korte Groenendaal I 202 203 GODDA UZEKWAUEIH ti EREEIMeHll l E Hi iSIIOlIi AUTIKELEN FORNUIZEN i Itrcukbandcn wm Indien gy niet wilt hoesledi gebrnikt de allerwega bekroond d wer Mbcroemd Superior Dniiven Borstlioiiig Extract ieiia ii i mt de Koninklijke Stoomfabriek D Honingbloeni van H 1 ¥ AW f llAIHItCo llentlaa Hrferraaen V IN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft Oo 8 Mellanthe ia het beate middel 4ar ira ld Oo B HeltanthS geueeat KiokboMt ft CO B Meli Dtbe geooeet zoowel oud ala jong ft Co S ttelianthe mag u geen huiagetin ootbrekea ft Co S Meliantbe atast voortdurend ouder Sckoikandig toaaiehL ft Oo B Rleltantbe helpt onherroepelijk ft Cp B IfteUaatbfi u bekround mnt Ëerediploau a ft Co 8 Kellauthe ia bekroond met Goud ft Co B Mal anthe ia bekroond met Zilver ft CO B Helianthe ia rerkrggbav in flaoona van 40 CU tO CU 088 f bg i Ta TOBKRN Botkoop B V WUK OudMn rr M KOLKMAN WaddinMmti a ROLLUAN Bodtgrtnn PI N ESE NiiuMtrkeTk ad IJhI W J van DAM Haaitncht A N tinZESSEN Sekoonhmn Finna WOLFF S Co Westhaven 198 oti 2a O MIEBIB8 Kleiweg E 100 Ooudo Ë U vu MILU Vnnttl B 126 te ri ouifa A BOUUAN Moordtékt Vraaftt K Ssr l au Ctotrancttr Van m Beraft s ® Vitêllo ff o o o o o MARGARINE o o o o o M Volmaakte Botersurrosaat Votdinflsvaardt atliik Boter v A t i Voor CaUl n Ktuktnactmik ïtMnm ilitOlndind pattnt Btmtgan o o ¥ + OM r coalrelt Caboralerliui Or t iltai MiM a JiaMlMUaa SBATIS HONSTERTUBS OP AANVRAAG VERKRUOBAAB 0 0 0 Groole voorraad STALEN BALKKN J J ♦ B L Uraiigbnnv Spoor 70 c W en Klpumynn i TE KOOP on TE HUUR i H K OVINO Jb F Kantoor l i lilenobokode H I 8 Plail O É K BLm Sta ielplaals u 9 2 Hiimeuhn en O Feijenoonl mi HBSIB ROTTERDAlIl 8i tlnalintii prltti llaW ia vmiUlliBii IngUa aliseptlsche Tandpoeder eii Anllsepllsch ülfoiidllncliiiir van E VASSÜTO Tandarln te Oouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroüen middel tegen alle ner f ÊMig I Ker IHaagmiektem enz Inwendig zoowel als ook nitwandig in byna alle ziektegevallen net goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post il 16 UlrilKkUrBilUB Anion II n cMa Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekend geneeskracht n heiUame werking Haakt meeltal elkepÖnHjke en govaarlgke operatie geljee l overbodig Met deze zalJwerdeenf 4 lo r 0ué ro r ongeaeetiyk gehomtlen betHgemteel en onlangs een bgna MMjmrigkaukeriyéeH grnemtn Brengt genezing en verzachting der pguen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 jjer post f 1 60 Centraal DepAt voor Ntderland Apotheker HEWHI SANDBRI Rokin 8 AnisterdsB Waar geen depot isbesteUe men direct aan He Sehwtaeuapvihehe Ae A THIBBBY n Pregrada hei RokUteh Oetterreieh Gelieve ir peeti s ie OBikledeB bij ket Ce iitr8 il Dfyèt S Bders Rakln 8 AmsterdaB GoDDi Dmk vah A BRINKMAN Zn HuHeiilandsch OvBralcht Lord Roberts seinde gisteren uit Oslontein Vandaag heb ik den v and aangevallen die stellingen bezet hield ruim 6 K M ten noorden en 18 K M ten zuiden van de Modderrivier De cav lerie divisie slaagde er in de linkerflank n den vgand om te trekken De vijand is thans twaalf uur s middags in vollen temgtocht naar het Noorden en Oosten van dichtbg nagezet door de cavalerie de rijdende artillerie en de bereden intanterie Ondertusscben rokte de infanterie de Modderrivier over bjj de Popnlierdrift waar ik voomaroeos ben vanavond mijn hoofdkwartier te vestigen Roberts hoopt dat de verliezen aan zijn kant gering zijn daar de Boeren volkomen onvoorbereid waren op oen flankaanval die han verbindingslijn met Bloemfontein bedreigt Een latere dépêche van Lord Roberts nit Osfontein meldt Het is een zeer gelnkkige dag geweest De vijand is volkomen verdreven en in vollen aftocht Zjjn stelling was uitermate sterk en een rechtstreeksche aanval zon op zware verliezen te staan zjjn gekomM De omtrekkende beweging was noodzakelykerwijs wjjs Het vechten was feitelgk beperkt tot de cavalerie De paarden zijn erg uitgeput French rapporteert dat de rgdcnde batterijen den vijand veel kwaad hebben gedaan Onzo verlieten zfn ongeveer VÜtttg man De Standard heeft een telegram uit Otdontein waarin gezegd wordt dat de Boeren zich in groeten getale concentreeren met Joabert als opperbevelhebber Aan Central News is uit Ladysmitb geSBind dat BuUer een gecombineerde troepenmacht en eenige treinen met levensmiddelen en ammnnitie naar de Van Reenenspas heeft voomitgescboven en dat Engelsche patrouilles twee locomotieven van de Ned Znidafrikaansche Spoorwegmij buit maakten De districten Prieska en Keshardt zgn tot Vrijstaatscb gebied geproclameerd bijna de gansche HoUandsche bevolking is in opstand De beweging breidt zich nit naar Victoria West Frasersbnrg en andere districten H t aantal opstandelingen wordt op 3000 geachat Een troep opstandelingen trekt naar luid van berichten op OarnarTon af De twee genoemde districten liggen aan den linkeroever van den bènede oop der Oranjerivier Carnarvon Victoria West Fraserbnrg liggen Vlak ten zuiden In ditheele gebied is de bevolking overwegend Afri FEViLLETOX i t il 11 1 Vro g Verwelkt Naar het Dultvob 5 Zi beproeftle mij aemit te stelleu door te lachen maar het was us een vluchtig zonnestraal ydat oogcpblikkelijk weer achter onweerzwangerew tken verdwijnt t Is niet gevaarlijk beste vriend teide ze ik ben zeth eiftenlijk niet ziek maar eene atmoedsaandoening heett mij z6ó aangelopen dat ik toen ik wilde opstaan viel Ga zitten en luister Nu vertelde zij mij eene vreetelijlu geschiedenis Cisteren namiddag had zij door het schoone weder verlokt alleen hare wandeling voortgezet toein beneden aan den oever van het meer plotaetiw een harelooze gedaante op haar was toegetreaen een man met lange gf ijze haren en een mager vervallen gelaat den faioed in de hand precies een bedelaar lp gedachten verdiept had zij werktuigelijk ïn den zak getast om kteïn geld te zoeken Toen zg hem de gevonden penuingen in den hoed wilde werpea had de man eensklaps hare hand gegreped ze raet hartstochtelijke kussen overdekt en uitroepen iKent ge mij niet meer Louise 1 Toen was haar het hart als stil blijven aan van schrik Ze wu niet in suat geweest eea M kaansch terwijl ze in het oosten van de Kolonie en zelfs in het noordoosten tnsschen Colesberg en Herschel waar de republikeinen hnn eersten inval gedaan hebben zeer vermengd is met Engelsche elementen Er is nog een omstandigheid die aan den opstand in het noordwesten der kolonie heling geeft naarmate hyiich uitbreidt vindt de Afrikaansche bevolking in don omtrek van Kaapstad gemakkelijker gelegenheid om zich by de beweging aan te sluiten Maar zoover zijn wg nog niet over het geheele eigenlijke Kaftoogebied dat daar tusschen ligt wordt nog niet gesproken De im opgestane districten zijn dor en uiterst schaarsch bevolkt Dientengevolge is het aantal Afrikaanders die zich bg den opstand kunnen aansluiten beperkt maar ook voor de Engelsohen ligt da rin een na deel want er zgn hier nog spoorwegen noch grobte verbindingswegen en het zal bjjna onmogolgk zjjn de opstandelingen met een goed georganiseerde legermacht te Igf te gaan en hun een groeten lag toe te brengen De correspondent van do Standard te Osfontein beschrijft de stelling die Lord Roberts op het oogenblik met z n leger bezet houdt als volgt De zesde divisie ond r Initenant generaal KellyKenny is geposteerd aan den rechterkant en houdt alle kopjes bezat over ean atstaad van 8 KJL ten uiden van de Modderrivier De zevende divisie onder luitenant generaal Tucker staat in het centpira onmiddellijk ten zuiden van de rivier en generaal Colvile met de negende divisie op den noordelgken oever De cavalerie brigade onder French staat op het linkerfront en de bereden infanterie onder kolonel HidleyMartyr op bet rechterfront Het terrein in den omtrek is een uitgestrekte grazige vlakte slechts afgewisseld door heuvelruggen en alleenstaande kopjes Een afdeeling Boeren heeft een van deze laatste een heuvel met een vlakken top ten noorden van de rivier Is stelling uitgekozen en generaal French heeft hen daar den Sen Maart met zyn rijdende artillerie beschoten Een andere strijdmacht 1000 man sterk houdt een opzichzelfstaande groep kopjes bezet ten zuiden van de Modderrivier tegenover de bereden infanterie Hon stelling is aan alle zijden omringd door vlak land dat de Boeren door moeten trekken om de rivier te bereiken Bij verkenningen van de Engelsche cavalerie en bereden infanterie zijn er den 4den Maart kleine schermutselingen geweest te verroeren Eindelijk had zij zich in zooverre hersteld dat zij hem hare band kon oottrekken maar ze was hem blijven aanstaren als ware hij een spook geweest En toch de verschijning was de vreeselijke werkelijkheid En ze had met ontzetting gezien hoe de tijd en een ongebonden leven de schoonheid van dien eens zoo flinken mdn geheel hadden verwoest Niet in staat een woord te uiten was zij gedwongen geweest de lange rede van den ongelukkige aan te hooren waarin hij van zijne avonturen en omzwervingen in de oude zoowel aU de nieuw wereld gewaa e zijne onveranderlijke liefde voor en zijn innig verlangen naar zijne aangebedene vrouw betuigde en in bespottelijk Overdreven tooneelphrases haar smeekte om vergiffenis en barmhartigheid Eerst toen hy met spreken ophield en naar adem hijgend weder hare hand nde vatten had zij de kracht f ehad achteruit te wijken en hem te eeggen i Wij zijn gescheiden voor altijd En wijl Zi vreesde dat er lieden voorbij O den komen die hij zich niet schamen zou tot getuigen an eene scène te maken want de on gelukkige had haar kleed vastgegrepen en was der hevige vertwijfeling ter prooi had zy hem op gebiedenden toon bevolen haar oogenl likkelijk te verlaten om later s avonds aan het armhuis naar haar te komen vragen yEn ge liet mij niet dadelijk komen V viel ik haar verwijtend in de rede Waartoe bé Johannes i Ik wist wat ik doen moest en niemand zeUs gij niet kon voor mij tmiea W j spraken gisteren over de weinige waarschijnlijkheid dat de Boeren den strgd zullen opgeven na het ondervinden van den eersten tegenspoed Dat ligt niet in hun aard Dat is ook de meeuing van den heer Theal den Ëngdlsehen geschiedschrijver van Zsid Afrika Door de Manchester Guardian naar zjjn opinie gevraagd zeide Theal dat ky dezen oorlog voor de grootste tragedie van den modernen tgd hield Hg was verbaasd over de onwetendheid welke bg de Engelschen en met name ook by de Engelsche pers bestond ten opzichte van de geschiedenis van Zuid Afrika on de ZnidAfri kaansche quaesties De Engelsche bladen gelooven aan een verzoening tusschen de Engelschen en de Boeren na den oorlog maar die verzoening zal nooit komen omdat de Boeren niet het minste vertrouwen hebben in do Engelsche natie al mogen zy voor den EngeUchman indivi lueel achting hebben Wanneer de Kngelschen den oorlog voortzetten zullen zg misschien in Transvaal doordringen maar zg zullen slechts een verwoest land vinden een tweede Moskon Ik ken het ras ging Theal voort eenigen zullen blijven die door liet goud bBd6rven zgn maar het gros zal trouw aan den ouden geest de huizen verbranden en wegtrekken naar Portngeesch of Duitsch grondgebied TriMisvaal zal weer het land der Zwarten worden ZuidAfrika zal verloren zgn voor d Hactiaving en in de legende van het blanke ras zal de herinnering voortleven van de Uepnblieken terwyi Engeland lal worden het Spanje van de negentiende eeaw Theal lachte om het praatje van de Engebchen over een HoUandsche samenzwering tegen Engeland of de Kaapsche kolonie De Boeren zyii bereid het gezag der Engelschen bniten hun Republieken te erkennen maar verlangen dat de Engelschen ook hen vrylaten in hnn land zy hebben nooit iets anflers verlangd en zullen zich nooit met iets anders tevreden stellen Verspreide Berichten Fbankïuk Het gemcht loopt dat de amnestiecommiisie uit den Senaat het amnestieontwerp va de regeering vyandig gezind is en dat het byna zeker is dat de Senaat het ontwwp zal verwerpen De correctioneele Kamer van Appèl te Farjjs heeft bevestigd het vonnis waarbg de paters Asssomptionnisten zyn veroordeeld tot een boete van 16 francs ieder en laat gageven is tot ontbinding hqnner congregatie Uaar de uren die er vertoo en moesten voorhet donker was de bittere en angstige gevoeleu dte mij beurtelings bestormden de schaamte die de gedachte opwekte dat ik zulk een maneens meende iitt te hebben de alschuw dien ikTOor zijne nabijheid gevoelde en de smart over het dlape verval van een wezen dat toch eenmaaleen waar kunstenaar was geweest o gij beseftte wel hoe dit alles mi naar lichaam en zislmoest aangrijpen l oen hij eindelijk kwam wasik voor het uiterlijke althans zoo kalm dat ik in eenige korte besliste woorden hem mijnen wil kon dicteeren ftGij moet zweren mij nooit weer onder de oogen te komen Wat ge tegen mij hebt misdreven heb ik je sinds lang vergeven Je waart voor mij als gestorven en zult Uit weder zijn zoodra zich de deur acht r je zal hebben gesloten Doch ik wil dat je ook voor anderen dood zult ziJD en je moet mij beloven je naam hier in den omtrek niet te noemen en morgen vroeg te vertrekken om hier nimmet terug te keeren Alles wat ik in de laatste jaren heb bespaard zal ik je mee op reis geven Zoo je echter nog eens op teijne zwakheid zoudt rekenen en my op eenigerlei wijze aan jé bestaan herinneren bedenk dan dat ik mij onder de bescherming der wet zal stellen Hier ligt het geld Ifet is voor den overtocht naar Amerika Wat ge aan gene zijde van den oceaan beginnen wilt is je eigen zaak Ik heb je veel geofferd de rest van mijn leven en de vrede dien ik die eindelijk verworven heb wil ik mij niet door je laten ontrooven Het hMt dat pHnfl Waldemtr vkd Denan rke en prins Holnrich van Prai8 n tegenwoordig zaUen zlJn b j de opening der Tentoonstelling op 15 April a B Generaal De Gallitet neemt met den dag in beterschap toe DLinoaLAKD Dr Aftrons die door de rogeering ontslagen is als docent aan de Beriynscheanivergiteit is opgenomen in de redactie van een der voornaamste sociaaldemocra tischu bladen en sat binnenkort candidaftt worden gesteld voor den Küksda i Knqklamd Men vercekert dat koningin Victoria op aandVang van baar doctoren wel eenigen tjjd naar du Riviera xal gaan docU in geeu geval v6Ar Mei terw l ét datum in hoofdzaak cal afhangen vu faeC verder verloop van den oorlog Tegen bM einde deier maand vertrekt de koningin mar Osborne waar xjj den tUd zal doorbrengen dien te Bordighera rekende te vertoeven Mor gen komi H M te Londen en ui een rQtoer door de stad maken om den Londenaars gelegenheid te geven haar te haldigen Hot departement van oorlog wordt twt voornemen toegedicht In Mei a s groot manoeavres te doen honden waaraui regimenten militie soaden deelnemen Italib Generaal Paniszardi de gewezen militaire attaobé van Italifi te ParlJR beeft te Homa in de militaire clob een conference gebonden over het t anicbe laffer H roemde de vaderlandsUefdo der Fransche natie en de opleiding der officieren doch critisoerde de macht die don bev lhebbers der legercorpsen wordt gelaten OOSTKHRIJK HOHOARUK Te Praag beweert men dat het werk in do meeste steenkolenmijnen 12 deior herVat zal worden omdat de hnuoede onder de stakers tot het uiterste gestegen is Ziekten gevolgen van gebrek en lyden c ju onder hen nltgebroken on do xiekenboizen xyn propvol Hen vreest ongeregeldheden De verhaising van Daitscbers nit znidel k Hongar e naar Daitschland neemt steeds grooter Umetingen aan Uit een enkel dorp zjjn 600 personen vertrokken BINNENLAND STATEN GENEHAAL TJV fCKWa UMMKH Zitting van Woensdag 7 Haart 1900 l r De Visser repliceerendo deed bepaaldelijk uitkomen dat de Christelijk Historische party leerplicht altjjd bestreed prates teerde tegen de bewering dat 28IKX Boonsche christelijke werklieden onder den druk der geestelijkheid tegen de leerplichtswet gepetitioneerd hebben hield den heer Kerdijk aan zijn vroegere erkentenis dat zonder leerplicht schoolverzuim was te betengelen en handhaafde tegenover het ontwerp ziJn beginselbezwaren door erkende liberalen gedeeld het staktsindividaalisme wegbereider tot algemeen stemrecht en dit ontwerp tast de lioddelgke instelling des huisgezins aan Ook de heer Pijnappel blijft tegen schooldwang die te vermijden is door het leggea van verband tnsschen het onderwijs en hetlevjan zooals bet beloonen van trouw schoolbezoek door opening van uit icht op een betrekking Nadat ook Dr Schaepman in bceldspra aan Dr Knypers beweerde standpuntveraodering na la74 had herinnerd beantwoordde dè heer Tydeman enkele bestrijdert Dr Knyper ontkent als woordyoerder namens de rechterzijde tegen het antwerp te zijn opgetreden Uü iprak aUean Bamtiii