Goudsche Courant, vrijdag 9 maart 1900

Vrkra Slalkn 8IV kiV 93 8 1001 88 88 k 88 l li 86 96 l 98 fc 101 67 iTV 98 100 84 ov l 9t 881 m 486 86 108 804 w 1 4 98 afleggen eener valache verklaring onder e da in do tegen jhr A Verheyen te Loon op Zand wegens vernieling van eene alrastering gevoerde stralprocodure Verschillende getuigen a charge en a dtcharge werden gehoord Het O M waargenomen door den advo caatgeneraal mr Castendijk requireerde de bevestiging van het vonnis De verdediger mr H J van Leeuwen betoogde de onschuld van beklaagde Het verzoek van pleiter om onmiddeliyke invrgheidstelfing van gedaagde werd door het Hol geweigerd en de uitspraak bepaald op 21 dezer ieuwo zending prachlig e DAHE8 en HEEKEN Deensche Qlacé H ndsdxoenen VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOUDA Dertig jaren geleden heeft hy eenzwaren strgd gevoerd toen op bet Vatikaansche concilie het dogma der pausolgke onfei haarheid was uitgesproken Met Döllinger weigerde prof Rcnsch zich te onderworpen en hg werd toen door den aartsbisschop van Keulen afgezet met vier zgner ambtgeuooten in 1872 werd de kerkelyke ban over hera uitgesproken Rensch sloot zich toen aan bg de Oudkatholieke kerk en werd tot plaatsvervanger van bisschop Reinkens benoemd Later echter scheidde hg zich ook van de Oud katholieken al toen deze het celibaat voor de gcestelgkheid niet meer verplicht stelden Twee meisjes in bed door een locomotiel overreden t Klinkt wel vreemd maar een spoorwegongeluk van dien aard is toch in het Duitsche plaatsje üth in don Elzas voorgevallen Te omstreeks middernacht zon een machine met een goederenwagcn en het treinpersoneel uit bovengenoemde plaats naar het op drie kilometers verwgderde plaatsje Esch aan de Alzerte vertrekken om van daar een goederentrein te halen De wissel aan het eind van het station was niet goed gesteld tengevolge waarvan de machine op een verkeers rails liep en met zulk een vaart in de machineloods terecht kw im dat zg een daar staande machine tegen den wand in beweging zette Deze laatste ging door den waudiheen en drong in de slaapkamer van een togen de loods aangebouwde baanwachtorswoning Het daar staande bed waarin de twee dochters van den bnanwachter Schftnmann sliepen werd vernield het jongste elfjarig meisje onmiddellgk gedood en het andere lll jarige meisje zoo zwaar verwond dat men aan haar opkomen twyfelt Dit alles geschiedde in een onnoemlgk korten tijd Had de weede machine de kracht der botsing niet aaniucrkelyk verminderd dan ware het geheele machine on treinpersonecl onder de puinhoopen van het huis begraven geworden Nu kwamen de lieden enkel met den schrik vrjj slechts du stationchef kreeg by het reddingswerk een lichte verwonding Ken nfschuwelyke misdaad heeft in het Hongaar che dorpje Paszto plaats gehad Er leefde daar een man die eenige ïanderyen bezat van welker opbrengst by ruimsrhootSfl un bestaan Doch daar hg geen lamilie eer had reeds op jat en was eft bovendien den linkerarm miste trol hy met zekeren Kollman een overeenkomst waarbg de Isndergeu aan laatstgenoemde in eigendom overgingen onder beding dat do onde man gedurende zgn geheele loven een Igfrente genieten zon Het duurde niet lang na deze hesclukking ol de oude man was verdwenen Er werden overal nasporingen gedaan aanvankeiyk tevergeels tot men ten slotte tot de ontdekking kwam dat hg was vermoord een misdaad waarby het geheele gezin van Kolfman betrokken was Uit de bekentenissen der daders die verklaarden gehandeld te hebben om ontslagen te worden van do verplichting tot het betalen der lyfreute distilleerde men bet volgende algryseiyke verhaal Hy gelegenheid dat de oudo man de familie Kollman een bezoek bracht wist do IHjarige dochter des huizes hem naar een groote knip gevuld met blauwe verf te lokken onder voorwendsel dat er iets op den bodem van het vat te zien was Onverwachts pakte zg met haar aanstaanden echtgenoot den eenarmige op en wierp hem in de kuip waarvan zg het deksel vervolgens sloot Nadat de oude man verdronken was sneed len het lyk in stukken kookte die watirschynlyk om nasporingen te voorkomen en stopte ze toen in den grond Het behoeft natnnrlyk niet gezegd dat de ontaarden op een gevoelige straf voor hnn barbaarschheid kuiinen rekenon lijn 15 witirevolntloiiairo geoftwrtrante maw toch vraagl h ot hot ministerie van 1 TMrwwpuig een kabiaetwiaueatie ma U l i yermoMde hij dit toen d Minister eiriiis 1 teren door il t jn ambtsgenooten omringd werd en at wilt bü dtt na unneininii der Hotie Borgolii ia IKHO het Kabinet hom geen i in de qOMttie leerplicht Wat de kostoD betreft verwacht liy opT j ring en liii geeft g rne meer geld mitd eerst de BchotflfiiacHtie opgelost en het bchoolweie i meer vomtcnd Ingericht worde Tegmov r het verwijl van inconsecinentic oiilkcnt 1 g Van Hoiitenhkinderatbeiilwetteliabbunalge htemd omdat zy geen leerplicht holdigde en herinnert toen tegen Kchootverzoim indirecte middelen maar volstrekt geen leerdwangte hebben aanhevolcn Ondanks de leer dour hem gewaardeerde belofte des Ministers om het bizonder onderwijs te helpen een houding te danken aan den strijd der rechterzijde voor de vrye school zollcn pr en de zynen om het beginselwiUe toch tegen leerplichtwet stemmen I e heer De Kas heelt zitting genomen De heer Htaalmnn bestreed hctïcerplicht ontwerp wegens den last voor de arbeiders l e heer Tnwlstra was gegrietd dat d minister meer let op do bezwaren der cuns rvatieven e n kerkelijkun dan op die der socialitten waardoor voor hen de wet niet aannemelijker wordt welker val ook te wijten zal zjjn aan de tweeslachtige samenstelling iti regeering on der Kamer tengevolge van het beperkte kiesrecht Uemengde Berichten ili iiis Villi iitslcrüaiii t uiauNi earfLlt A W B H iditu iliio illtc 8 iliu dilo clllo 8 lloHaia U 1 Gou 1 1881 98 4 EtujB ItiMnhr TiDg 18 8 81 Omtiiib Obl m wpier 188 6 dito ia tilierlSCS 6 PomTUaAL Onl rout ROUpoil 8 dilo ti ket 8 BoiUKD Obl lUnnenl 1894 4V den Oracini 1880 4 dilo hi Mill 1819 4 dito bg Hop ll89 0 4 dito ia goDiI Ihii 1838 dito ililo iHlo I8 4 6 dMHia PariKl huil 1831 4Foaaaii Qair Oouv Irt n 1890 0 Ltninii wiriti D teo lMion Mr C imuktt Up obli II 5 I Hliloo Mli uBoh 1890 8 TiHiiuiu OM 4 miimp 1881 Huw L O Pi U n tm Hid Holl IJ gpo r Mlj ad Uy 1 I K p r 8p Mnd Mod Il d Bpmirwflgm I d Nad Znid Afi 8pm aand 8 ilito iHto llto 1191 dilo liiLia Spoor 1 1887 8 A Eolil 8 Zuid Iwl Sp Bil A H bl B I l OLRN Wararhau Wtiniien aaad RTjaL lr Ru 8p lli obl 4 Ualliaohe iltto aaiit Faiuiwa dito aaoil twang IIoid r iHtü lid 6 Kunli üh Auir Sp kap opl I dilo ilito oblig 4 AvtailA Uin I ae Sp Hü o 1 8 Ub c fc Kortb W pr C t aand dib dito Win gt I nlar obl 7 Danfnr L Kio Gr Spm eert v a Ulifioia Ontral obl iii icood 4 Louiav k Na htilllOrt r aaa t Mni u N Sp U Itbip I MUa K a 4 pCt praf aanJ 8 7 N Toik Oiitu o fc Waal aand If n Piun dto Okio oblig 8 Hen seint uit Am8terdam4 1 In het golwuw Frahcutie had gisteravond Ieen maligbezochto meeting jilaat nitgesclir I ven door het landelijk i ouiitè tot invrgheid I Btellinji van de llogerhnizen Bij de bew 1 ging voor de Hogerbnizon heelt zich nu ook 1 aangesloten de l bristelijke Volkspartij welker I voorzitter H van Manster gisteravond ook I het woord voerde Kerst sprak echter tiee t I Hoitonga uit Boetgnm de mun die Allard 1 Üpstra Paulus van Dijk en H Alüorda I heelt aangewezen als de ware inbrekers van 1 Britsum I Jly g l zyne lozing van hot gebeurde hiel 1 1 ook nh vol dat de drie genoomden en ni t do llogerhuizon de schuldigen waren on ook 1 dat do commissaris van politie Heg hem oe i I postje had beloofd als hü tegen do Hoge 1 buizen zon getuigen Ook beklaagde hiJ ich dat men hera toen hij lo s Oravenliago getuigenis had algelegd te weinig had betaald Hii heelt i 27 49 ontvangen terwijl een zaakwaarnemer hem met de wet in de hand beeft voorgerekend dat hij recht had op f 11 daar Boetgum 41 uren gaans van s Gravenhage verwilderd is Na Hoitenga sprak Hermans do secretaris van het landeiyk Hogerhuizencumitê Hij beepriJc den toestand van het oogenblik deelde de conclusie mede van den advoca£ tgenertal mr l nt in strekkende tot afwijzing van het verzoek om revisie en het door het Vaderland verspreide bericht dat bij het onderzoek door den raadsheer jhr liaman Trip lella nog verzwarende aanwijzingen Toor de schuld der gebrs Hogerhuis zijn bijgebracht tlatze Heitama moot thans stelliger dan vroeger in de Hogerhuijien de in 10 884 886 loov 66 181 88 100 100 114 14 18 10 74 104 a Oregoó Calif iebyp iiiKoad s 81 Paul Min k Haait ab ÜD Pao Hoof lijn oblg I dito dito Ui 0oL1ahyp O6 CaliDA G n Soulb ükgn T a Bd Tm 0 Ball fc Na U h d c O Annlard Omnibn Hjj aad Bottórd Tramw Maa a ad N u Stad Amilardam aand tad Bo t rl m atint 8 Blloii Stad Anl erpen 1817 8 J Sad BmiMl 1888 81 HOKO Theia B nu It O anlub 4 Oom StnaUlranil 1880 I K K Ooal B Cr l880 8 Srui a l Madrid 1 1888 NtD Vj ll r Av1i po UoMt 7 180 810 108 10 9 11 100 117 101 S4 Kunslmesl IV Wg eindigden ons vorig artikel met de conclusie Gcbrnikt Chilisalpeter als er groeiende planten op de akkers of in do tuinen zijn Dus in de eerste plaats in het voorjaar dan toch is de groei het sterkst dan gebruikt de plant veel voed sel dan kunnen we met recht op de plant de uitdrukking toepassen ze moet er nog van groeien Hoe groot moeten de planten zgn we hen hnn lieyelingBSchotel salpetei bestaat gelegenheid tot het in ontvangst toedienen Vooral niet te klein als meene regel kunnen we aannemen dat het veld geheel met het gewas moet bedekt zgn wat b v bg granen het geval is als do planten 10 lot 20 cM lang zyft De zoogenaamde Ivoonwortels moeten gevormd zgn By wintergranen kan men Ue salpeter uitstrooien in den tgd dat de zomergranen gezaaid worden bg zomergranen naar verhouding later Onderwerken behoeft niet Salpeter lostVtioedlg genoeg op en komt dan van zeil bg de plaltenwortels die er direct van gaan Bmulleni In het najaar kan ONTV ANOKN eono groote kouze SWA IE JAFONSTOPFEÜ U SAM80M Specialiteiten t 0STHMK S ANTEL8 en JAP0N8T0FFEN Dikwijls wordm han eigendommen door 1 de bevolking besdhadigd wanneer zö b v op Oranjeleestea de vlag niet uit wijlen steken enz Hun beachadigd goed laten zij echter niet herstellen doch spijkeren planken voor hun ramen zooals dit onder meer een paar jaren geleden te Molenaarsgraal geschied is Hnn kinderen blgven verstoken van het onderwijs dat komt er niet op aan Wanneer de proletes bg een der leden is maakt men zoo n schrikkelijk lawaai door te dansen en te gillen dat men h t huizen ver hoort Vorderingen maakt d secte echter niet momenteel bebooren er in de drie genoemde plaatsen nog een 10 tal gezinnen toe In een circus te Brnssel waren eer aantal Hindoes Hun impresario betaalde hnn I f 2 per maad voor het baantje om zich door 1 kjjkgrage Brnsselaars te laten aangapen De I Hindoes vonden dat ten slotte te weinig en I verlieten het curcus In optocht trokken zij I naar een oude kazerne die de politie hun I als verblijfplaats had aangewezon Voorloopig I leven ziJ op kosten van de gemeente Een 1 Brusselsche bakker die achttien jaar in I Indié geweest is dient als tolk j De Engelsche consul heelt gezegd dat hij I er zich niet mee bemoeien kon en men zit I nu braal verlegen met de menschen brekers herkend hebben Bpt vroeg hoe het I mogelijk was dat Hoititea nu na vier jaren 1 de inbreker beter herkende dan kort na de I inbraak Hierin zag pr een nienw bewjjs 1 dat de justitie zg t dan onbewust en on I willens in deze ïaak voor de eene partij e i 1 legen de andere i gestemd Voorts betoogd 1 spreker dat de verschillende arbeiderspartijen f nu toch alle liaarklooveryen zouden late i varen en wederom eendrachtig moesten gaa I agitecren indien er van de revisie nieta komt 1 Mr van den Bergh die voor de Hogerhuize i 1 zal oplrodi n heeft volgen spreker maa 1 wiinig voortvarendheid getoend daar hij nog niet eens alle getuigen in de zaak beef I bezocht I IJe genoemde van Munster voorzitter der I liristeli ke Volkspartij was de derde spreker I die ook en wel op het voorbeeld der gelj I kenis van den onrechtvaardigen rechter in I LiUcas Iti op krachtige ïoortzelting der beI weging aandrong en op samenwerking van I geloovigen en ongeloovigen in deze zaak van I recht of onrecht I Na een enkele opmerking van Samson I werd de vergadering gesloten I Naar men uit Koowacht schrijft schjjnt I het geheel ontvleesde geraamde dat in denloop der vorige week te Stekene door eenwerkman gevonden is reed verscheidenejaren in den grond gelegen te hebben Hoewel het geen uitspraak van desknudigen is wordt beweerd dat de misdaad een 30 jaargeleden gepleegd is To dier tijde was diegrond welke nu bouwland is met bosch beplant Op denzollden akker zijn ook tydenshet spitten een paar dagen vroeger een guldenen een gedeeltelijk verrotte geldtasch bovengehaald Waarschijnlyk was dus de vermoorde een reiziger en moet in beroovingvun geld de aanleiding gezocht worden totdon gewelddadigon moord M C leven moesten wagen Het kvan scheen zo onzeker niettegenstaande het door de zon beschenen landachap Waartoe diende het alles y Wat was het nat van al dit mensche lyk reven Wat zon den man overkomen die ttierf in een twist dien hg niet Ingreep Al die anghtige vragen vau iwakke geeeten moesten beantwoord worden Het was een van die gelegenheden dat een goed prediker rust en kracht aan veel gemoederen had kunnen geven Haar de Kerk had geen I olie in haar lamp Een predikant vertelde I met een ruwe stem bgzonderheden van Het I beleg en do overgave van Jericho De I soldaten werden spoedig onverschillig en I alten waren big toen de dienst afgeloopen I was I De heer Churchill verdiept zich verder in I beschouwingen hoe het komt dat de EngelI sche kerk geen goede predikers stuurt Zou I bet niet mogelgk zgn dat het doel van den I strgd een godvreezcnde ziel moeilgk inI spireeren kan In het Boerenkamp is zulk I een godsdienstoefening volstrekt onmogelyk Onze Londcnsche correspondent seint dat de woekeraar Edwards üerucht geworden onder den bijnaam Isaac Oordon op zijn 3m jaar te Birmingham aan de tering gestorven is oogenscliijnlijk zonder een testament gemaakt te hebben hij laat een vermogen na dal op een millioen pond sterling geschat wordt Ofschoon er in de laatste jaren in Friesland langzamerhand minder turf werd gegraven dan vroeger toen zjj nog bijna de eeuige brandstol wa is deze tak van industrie toch nog van veel belang Dit kan hieruit blyken dat in 1898 werden gegraven in de hooge venen omstreeks 1 22 5 000 dubbele hectoliter lange of lichte turf in de lage venen buiten do gereglementeerde veenpoldors 808 000 hectoliter zware spon ol baggelaarturi en in de gereglementeerde veenpolders 1 572 000 I dubb hectoliter van laatstgenoemdo soorten In de veendergen waren werkzaam ruim BOOO allen Nederlanders Lnccheni de moordenaar van de Keizerin 1 van Oostenrijk is zooals wg hebben mee 1 gedeeld na zijn aanslag op den directeur 1 der gevangenis te Oenéve opgesloten in een l donkere cel gelegen onder de kelders vai 1 de gevangenis Hg is daar veertien dagen I gehouden Toen hg er uitgelaten werd werd 1 hg door het daglicht onpasselijk Hg gaat nu 1 naar een andere cel waar hg in strenge I afzondering zouder eenig verkeer zells me 1 ziJn bewaarder en zonder werk opgeslotoi I hlglt tot HO April Zijn verzoek om bezig I heid is afgeslagen Na 30 April blgft de I i tronge afzondering voortduren maar dan I krijgt hy werk 1 Winston Churchill geelt de volgende be j schrijving van een godsdienatoelening in he kamp by Spearman s hill ten Zuiden van de Toegela Het was een plechtige Zondag en he kamp zag er met de witte tenten in het zonlicht liol en vroolyk uit Op zulk een dag moest de godsdienst mot een hartstocbtelyke I kracht öp de ziel van duizend Mi werken Ik wooirte de godsdienstoefening bg Welk I een gelegenheid was dit voor oen man met I oen grooto on godvreezcnde ziel Aan alle I zijden stonden gelederen on gelederen van 1 soldaten meer dan 5 X 0 man In het midI den stond de generaal de man van wien I alles afhing En de toehoord rs waren I mannen die kort geledea den dood onder de I oogen hadden gezien en weldra weer bun Naar aanleiding van het onlangs door de 1 OroH Kerkb medegedeelde omtrent Zwarte I lannetje van Venendaal en haar aanhang 1 schrijll de Holl o m het volgende 1 In en om Hchoonhovon wonen ook eenigo I volgelingen van Zwarte Jannetje en wel t 1 l olsbroek Molenaarsgraaf en Schoonhoven I De personen die tot die secte behoorei 1 zyn meest welgestelde boeien Keu hunner 1 was voorganger en kreeg dan ool lkens dt 1 geest Na verloop van eenige en kwau 1 d 1 secte in aanraking ract Jannetje van I Vcnendaal en die word de profetes de Bruid i van Ohristtts zooals haar volgelingen zeggen Doordien zg de van Uods wego over hei gestelde machten niet erkennen kameD zii telkens in conflict met de overheid l oon het mond en klauwzeer onder het vee heersclitc en do regeering maatregelen nam tot beteugeling dier ziekte weigerden zij zich aan de bepalingen te onderwerpen Boete en gevangenisstraf volgden hierop wat door hen werd gedragen Zoo sterk gaat hun fanatisme dat zÜ weigerden hot geld van het verbeurdverI klaarde voe in ontvangst tu nemen Ter I terechtzitting weigeren zij dan ook hnn pet I ol hoed af te zetten wordt dat hoofddeksel I dan door een pulitie beambte afgezet dan I weigoren zij het hü het heengaan in ontvangst I Ie nemen zoodot te Schoonhoven op het I raadhuis ecnigen tijd geleden een geheelo I verzameling petten aanwezig was Een correspondent van de Volksstem is voordat Cronjé gecapituleerd had met I veel moeite te paard van Jakobsdal naar I Colesberg gereden en schreef van daar I Ik was te Colesberg maar er onder dak r te koinen was bgna een even groote ouijerI neming als er heen te rgden De houder I van het Free State Hotel weigerde beI slist mg op te nemen De menschen in de I stad waren op rantsoen gesteld on my te I voeden zou dus gelgkstaan met een ander I van zgn wettig detsl te beroven De heer I Jtto Mentzel echter de assistent magistraat I en de vraagbaak en hulp van ieder was I ingn voorspraak eBi stelde bereidwilljg voor I zgn rantsoen met my te doelen Nadat ik I myn hongerige maag tot zwygen had geI bracht ging ik naar mgn slaapkamer om I mgn moede leden rust to gunnen Het ver trek was ruim terwyl de vijand voor de ventilatie had gezorgd door twee LooMot ford kogcls door den munr te jagen Den volgenden morgen ging ik naar het Vrgstaatsche leger Ook dio tocht was niet erg aangenaam Do Engelscben beschoten mg met oen maxim en kleine geweren en over den heolen afstand floten en sisten de kogela om myn hoofd Een dag te voren was nog een der manschappen van de Johannesburgsche politie op die plaats door een vinger geschoten Ik kwam evenwel ongeschonden in het leger aan Maar welk een aanblik Onze menschen loopen met gescheurde klecdoren zonder schoenen of met en voetbekleeding die wel luchtig doch niet waterproef is Kost is er zeer schaarsch D 8 17 8 10 10 10 7 11 13 10 17 f 10 14 I 10 31 r 10 40 lO SS sur l k i ii 18 S I2 S IJ 7 14 7 60 8 0S 8 10 S 17 8 Directe 8iM orwe verbiB llngen mei üüLÜA WlDtcNIenst 18 9 1900 an j Van eD I October W vai rwnwich X s ft V W 1 8 S 0I 41 l ll J J C8 1 11 1 I 0 T M 1 1 door 1 IT T at I 7 41 SO MO g l 10 4 11 11 ll tl It lS U lt M Sll D St S 11 il SU 1 1 07 U 1 ll K ll Si 11 41 ll ll IMi 4 08 4 tt P 8 H S 40 SO T ÜS 9 41 JE 10 11 10 11 1 14 0 4 J7 iM 6 18 4 04 ♦ 11 Oonla Mwrdmokl JJimwatkark Oapelli gattoid M BoUordmD P u n li ts 9 11 V OS W i = J = n R tterdui B 8 8 18 10 08 10 16 1B 88 9 8 10 88 R0TTÏUD4M aOUDijTi Ttm 10 18 10 80 8 88 8 40 f i S8 10 18 10 88 I 10 H J t 1 03 10 17 10 4 11 84 1 t M W KottOTdm B urt RottordM D f Eotlerdam M 4 48 Hiïuwotkerk 04 HoordrMlit l 8o dl 1 8 17 8 87 8 84 8 U 4 11 8i 8 40 8 11 i 8 00 8 88 t 8l 19 I 1 41 18 a ot a 14 8 10 4 4 t ac vsa 4 60 4 67 S IS 0 6 4 1 10 iM s n 8 M 7 44 8 0 8 1 Ifi allm n tlMi nki batiln hetüUli or lu 11 tu nl bdnal tnria W Hglludaka trm l lUn ia ipltiD l Jii m Comffi i Wiym UU 0Ol D4 UBN H 0 8 14 8 4 4 18 r 4 Cl 7 U 7 69 8 J0 8 59J 18 ï St 10 0 lO O 11 10 4 66 e 86 6 07 6 18 6 88 S87 5 66 u 11 10 18 1 08 1 01 1 18 1 89 1 8 1 80 1 48 7 8 8 0 8 41 9 11 a 88 9 67 7 S7 8 11 80 7 48 11 41 8 0 9 14 U lt 8 01 8 88 l 6 10 81 10 4811 46 U 18 46 i V l Qovda l kui MMo rk Mll SoetOTiMr W Vooihuig Hé X E l 1 48 7 4 8 48 4 16 4 45 b 41 ÏA 8 O l OI 10 44 1107 nM m o o I I I K O M TIM HM OUU a 9 3 09 8 14 u 8 10 1010 7 li O 108 8 86 8J8 O 6 0S S6B 1 i 9 88 9 88 0 68 Vintt W 8 01 8 tS 9 0 10 10 10 54 18 48 1 67 1 68 S 83 4 16I 4 s 6 60 8 89 00 10 0 0 1010 O 1 46 IAihiLO 8 01 9 18 10 86 11 0 1 08 1 1 8 K 8 41 4 80 6 III d 6 9 1 10 8 lO lt lO S 11 00 iliue 6 41 a OB 7 08 7 80 7 4 8 86 Voortalg 6 4 Zo l nii ï g Ü O ZeiBBh Mo a l A d 84 H 7 817 41M1 OS fi Bimontlalirin rtlw 9 46 ffll 11 87 11 8 18 0 1 0 8 4 8 00 4 00 4 4 6 M l 7 8 1 KU 9 48 10 9 izi Itil = 0 z S unl Otdn Z ï h m5 ♦ v f 85 7 b 16 sa 1 18 9 45 1 18 18 0 18 8 iO H 1 8 81 4 4 8 80 7 6 H 10 9 4 Knx W 4 8 60 7 86 8 80 8 EO 9 SO 10 0011 3018 1818 080 1 r S SO 8 46 6 0 8 86 7 80 8 86 10 00 uiU 7 17 7 84 i l8 9 09 9 84 1 MS 10 8 18 81 fii 4 3 38 4 17 4 98 6 47 7 68 8 14 9 11 11 10 0 5o 10 1 i8 i 5 8 rï n 1 10ÏÏ4 tolt ll ï 1 7 8 fla J S 4 8 40 7 8 M 1 IM jr m 17 7 68 8 81 SXr 0 7 08 8 88 Si 6 60 IJJ 7 8J 8J 9 01 8 49 t 80 10 16 10 8 11 88 18 08 1 87 8 08 8 80 9 69 4 48 6 88 il S i lt8 X W lu oq VHM 10 88 11 66 18 81 4 ♦ 7 81 9 i lO iJ 10 4 U 8 4 ♦ 7 8 A 9 t8 10 9 11 10 18 11 18 11 8 09 8 40 8 9 4 4 80 10 7 1l 7 O M 10 O 1 88 It l en het is geen gastvrgheid maar barmhartigheid als men een beetje koat aan een vreemde afstaat Elke bete ep die wijze gegeven is met recht uit eigen mond gespaard En toch zgn de klagers uiterst gering in aantal Dit wil niet zeggen da4raen het niet liever beter zou willen hebben doch men hoopt dat de tgd verbetering zal brengen In het dorp zeil is de toestand al niet veel beter Men betaalt er een shilling voor een pond mielies en 2 shillings voor een streepzakje met kat Vrachten voor het dorp bestemd worden gewoonlgk lang voor zij ter plaatse aankomen door een of anderen veldkornet gekommandecrd Op het veld groeit geen sprietje gras voor do paarden elk dier is een loopend geraamte dat klaar is elke minuut om te vallen De inwoners in het dorp zgn allen krggsgevangenen en mogen zich niet tuiten het dorp begeven lu de tronk zgn een achttal notabelen van Colesberg in verzekerde bewaring Zg hadden nadat het dorp Vrgstaatsch grondgebied geproclameerd was de tegenproclamatie van sir Alfred Milner verspreid en worden thans als ggzelaars vastgehouden voor de Boeren in de kolonie die in handen der Engelschen zgn Trouwens de menschen die nu nog in Colesberg verblyven zijn volbloed jingos die aicli niet ontzien onder het oog onzer burgers de krijgsgevangen Tommies die naar Pretoria worden opgezonden bg hnn vertrek een ware ovatie te brengen waaraan zells dames deelnemen Veilig i8 het in Colesberg nu juist niet De Engelsche kanonnen bestrijken do straten geheel en de vijand schiet zells met klein geweer in het dorp Op het Kerkplein ia een Kaflermeid doodgeschoten door een Lee Metïord kogel Ren Engelsch meisje van zeven jaar werd op een andere wgze ernstig in het been gewond Zulke grappen laten onze burgers zich echter niet welgevallen en een kanon is dun oek op een jilek geplaatst om de Engelschen tot een beetje minder onverschillig schieten aan te manen zooals onze Boeren zeggen De beide groote kerken en het station zyn ingericht tot hospitalen onder de dokters Daly en Mangold van lohannesburg Tot dusver hebhen onze geneesheoren gelukkig slechts zeer weinig republikeinsche krggers te verplegen gehad Onie burgermacht wordt aangevoerd door niet minder dan drie generaals generaal SchoeiUan generaal de Wet voor de Vrystatcr en generaal de la Key Onze gevechtilinie is trouwens zeer uitgebreid en oischt dus een grt ot aantal bevelvoerders Evenals ir den Vrijstaat langs de Bietrivier plunderen en rooveii de Engelschen in het Colesberg district alle plaatsen al en de paden naar onze lagers zyn voltrekboeren die met tweinigje dat zg nog hebben kunnen redden bescherming gaan zoeken bg bun medo Aïrikaanders Het aantal Hoeren nit de kolonie dat zich bg ons aansluit wordt dan ook met deu dag meer De vorige week wachtte den reizigers van een trein uit Bazel bg de aankomst te Itfilaan een minder aangename verrassing In hiasso hadden de douanen de bagjage al nagezien maar te Milaan kwamen zy in grooten getale opnieuw in den trein en niemand mocht nitstiippen Een scherp onderzoek werd ingesteld dat tot de ondekking van een groote hoeveelheid sigaren en tabak leide en wel in de keuken en de gang van den spgswagen De reizigers werden toen vrygelatën maar het dienstpersoneel moest zich aan een verhoor onderwerpen De Italiaansche regeering beeft de maatschappg der slaapwagens verantwoordelgk gesteld voor de smekkelary welke door hare beeienden zou gepleegd zgn en op twee wagens beslag gelegd dat eerst tegen een cautie van 50 000 lire werd opgeheven Een andere agen derzelfde maatschappg is te Milaan bg nacht geheel leeggeroofd alle serviezen tafelzilver eetwaren wgnen enz waren s morgens verdwenen Het onderzoek heeft zware vermoedens tegen de l edienden opgeleverd De advocaat generaal mr Band hy bet Oereohtshof te Amsterdam nam eergisteren conclmie in den zaak van den pastoor Kaag contnt het Dagblad het Centrum De quaestie loopt over een door den heer Kn Ingediende rekening van f 991 03 voor rgtoig en déjeunerkosten Voor genoemd blad was hö kosteloos werkzaanj De Rechtbank te Utrecht l ad de dagvaarding nietig verklaard op grond van gebrek aan rechtrfeiten Op 12 Febrnari is in deze zaak voor het Ho gepleit Voor eischer trad toen op mr A A Pit voor gedaagde mr H P Van Hayst Mr Baud co Judeerde tot terugwijzingnaar de Beohtbaiik te Utrecht ten einde opde hoofdzaak en beslissing te geven f De oudsCe h ogleeraar aan de katholieke lacnlteit der théologie te Bonn prof Rcusch ia overleton men ChDi nog in enkele gevallen wel gebrniken mits in geringe hoeveelheid Wanneer men de een of andere soort wintergranen heeft waarvau men bytgds opmerkt dat het door geringe ontwikkeling moeilyk doereden winter lal komen dan kan een kleine dosis salpeter den groei zoodanig bevorderen dat het in den winter tegen een stootje kan Het bovenstaande kunnen we tegelgk iets besluiten wat de te gebruiken hoeveelheid aangaat n l geeft niet te veel ineens want bedenkt wat niet spoedig gebruikt wordt spoelt weg Het verdient dan ook ten zeerste aanbevoling de totale hoeveelheid salpeter welke men wil gebruiken in twee ol drie malen met eenigen tusichentgd uit te strooien Vooral in het najaar moeten we er voor waken dat we niet meer geven dan de plant in enkele dagen kan opnemen Slikstolniest toch is de duurste meststel dus zuinig er mee vooral geen verkwisting VVenscheiyk maar niet volstrekt niodig is het de slikstof nit te strooien voor den regen zg zal dan immers direct flink oplossen Waarvoor men echter wel beslist moet zorg dragen is dut men de salpeter niet uitzaait als do planten door dauw of regen vochtig zgn De mest kleeft dan op de vochtige bladen lost daar op en oefent dan een zeer schadelgk bijtende werking uit die do plant doet kwgnen In do eerste plaats om hot uitstrooien tevergemakkelykon maar vorder om ook oengolgkmatige verdeeling van den akker teverkrygon is hot noodig dat de Chilisalpcter goed fljn gemaakt is Door bctrekkolykkort te liggen in oen eenigszins Vochtigeatmosfeer Vdrmen zich licht kluiten diezorgvuldig fljn gemaakt moeten worden wathet best geschiedt in daaivoor geschiktemolens die voor lagen prys te verkrggen zgn Wat bg alle kunstmest het geval moet zyn geldt ook voor salpeter n l dat de kwaliteitgegarandeerd is ol zooals de term leidt dat het gehalte voldoende is en do onzuiverheid zoo gering mogelgk Tegenwoordig magmen by groote zuiverheid een gehalte eischonvan 1 tot 15 h p t opneembare slikstol d i op elke 100 K ü moeten Ifi tot 15 K O slikstol voorkomen Om hiervan zekerheid te hebben koope men alleen by vertrouwde bekende firma s dio zich ondercontrole van oen yksproelstation hebben gesteld B STADSNIEUWS GOUDA 8 Maart 1900 Zaterdagavond zal de onderofflciersver eenlglng Ecn8gezindheid in do zaal Kunstmin een soiree varie aanbieden aan bh genodigden met hunne dames Voor hen die nog niet geïntroduceerd zijn nog enkele programniali verkrygbaar Nn afloop van de soiree is er bal onder leiding van den heer T S W van lieeowen Wg maken attent op achterstaande advertentie van do in wording zynde afd tlouda der Handelsreizigers Vcrceniging Eendracht Nog zeer vele reizigers zyn niet bekend dat hier tor stede een afdeeling zal worden opgericht en om tot dat doel te geraken is aansluiting noodig In zeer vele kringen worden lezingen gehondon over het onderwerp vereenigd 11 Welnu de handelsreizigers ktumcn ook hier zich verecnigen en eene machtige vereeniging worden Hajstkkoht Den heer Ds H O Oldeman van Heerewaarden heeft de toezegging van beroep alhier aangenomen ZoKTüKMEE Alhier had de jG jarJgfe J van Maanen met het orttladen van een relpTver bet ongeluk dat dit wapentuig afging en een kogel in de hand terechtkwam Door dr L 1 Vriesman te Zegwaart werd de kogel nit de hand verwgderd INQEZO NDEN V Bede om hulp Ruim zes achtereen volgende weken ligt do schipper B uitlReenwgk hier aan de Houtmansgracht te Gouda zeer ernstig ziek zjjne middelen die niet groot waren zyn thans uitgeput zoodat de zieke man en dien vrouw kommer en gebrek lyden eenige hulp door menschen vrienden hier gegeven zou niet misplaatst zgn R r Aan ons Bnreau Lange Ttendeweg D 60 nemen van gaven Rechtszaken Gisteren had voor het gerechtshof te sHef togenbosch de behandeling in hooger beroep plaats van de zooveel sensatie makende zaak tegen mej Blanche Marie Vilain te Loon op Zand Zooals vroeger gemeld werd is mej V door de rechtbank te s Hertogenbosch den 23 DecemUer 11 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf Tbr zake van het met opzet