Goudsche Courant, zaterdag 10 maart 1900

Aangevangen I October TUd van Greenniclu mrecte SpoorwegverWiidlngen met GOUDA WlnAfA st tl 8 18 7 14 1 09 4 11 D m t Oiudag jndaftgMiM r taurbiljett a To r da 8 kl nrknjgliiM tegin kelen fnektpnit ff HolUudeelie Sp r £ Bitre tipUmettt kewlj 8 10 18 10 80 EOTTÜRDAM SOCBi Ti rem 11 80 U 8S 11 87 18 88 11 85 18 16 7 4 40 4 50 4 67 S lt4 5 10 10 49 11 54 1J 06 18 84 1 6 S t9 7 44 s as 8 14 97oO 9 88 L lïxtTft lapplemeitkewya n da Compare der Wapiu Lite 6 17 O 6 89 7 44 oo o i vv lllera la en Se Uuaa eitr b elrie a FtealUtlel op J n loop ta iet gawtaji wctaro ü Holl iia ehe ipoCT 108 1 0 8 14 8 46 4 18 1 18 1 89 l iB 11 44 18 45 1 80 1 48 8 48 4 15 9 56 10 85 o O Ij II M T K D 1 1 eiaa 6 9 8 09 8 11 9 38 10 10 10 7 18 08 1 06 8 86 8 88 1 5 03 36 8 16 I 2K9 8S 9 86 O IS 8 01 8 63 9 0a 10 10 10 14 18 48 11 67 1 68 8 93 416I 4 5 6 50 6 689 00 0 0 0 1010 O 1 46 UnutO 8 1 H OS 9 88 38 86 11 09 1081 1 8 19 8 41 4 80 6 18 6 S 9 18 10 110 88 10 8 18 00 Voorburg 5 48 m 10 88 1 60 lo l t Zoet rm Zeg e 08 10 48 T 7 T 5 8 s 6 00 60 8 10 8 889 88 0 81 10 46 Ji i lLiiii kii r W H L o o CD A u IK BC Hl vl Tera 5 80 6 84 7 60 8 18 9 07 9 40 10 19 SO 8 86 7 8 16 86IIH tS 1 1 18 00 18 85 n 16 3 81 4 4i 680 7 58 109 45 lAms W 5 4S 6 60 7 85 8 80 8 60 9 80 10 00 11 80 18 11 18 0 0 8 1 3 80 3 46 6 0 8 86 7 S0 8 86 in UO 7 17 7 84 8 18 9 09 9 M 1M8 10 i8 18 51 l l 8 84 8 38 4 17 4 88 5 47 7 58 8 14 9 11 11 10 9 89 10 14 1 87 8 08 8780 8 6 4 8 5 8 6 1 J 7 8 9 1 10 0 0 84 Z Z 4 so 7 8 9 49 e Si 6 56 7 68 8 81 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 18 08 5 16 6 68 8 14 10 S8 11 66 18 97 6 30 7 08 8 88 10 46 6 30 7 08 8 88 10 46 i tO 7 17 7 87 8 85 9 01 9 8 9 88 10 19 11 10 11 11 18 81 8 09 840 5S 4 48 6 80 6 10 De heeren G M GribHag W H van t HoogeShnjB en A Kobertson W A zn hebben zich b j circulaire gewend tot een aantal menschen by wie zö eerbied belangstelling lielde voor Dirk Haspels konden onders Uen Maar daar zg zeker lang niet iedereen hebben bereikt wordt van han plan hier melding gemaakt Kon Dirk Haspels zoo schreven zg aanstaanden Maandag zelf optreden kransen bloemen zonden worden aangedragen in overvloed Zal men thans nu h j met ten tooneele zal verschijnen hem niet een ander huldeblvik aanbieden f De onderteekenaars der circulaire verklaren zich bereid bjjdragen in ontvangst te nemen en inlichtingen te verstrekken Hun plan is plotseling ontstaan laat maarzeker niet te laat Om aan Dirk Haspels tezullen toonen dat men wat voor hem voelt daar heeft geen Eotterdamsch schouwburgbezoeker lang bedejiken voor noodig Enook buiten Rotterdam zfln er immers honderden en duizenden in wie de naam vandezen kunstenaar de schoonste hengenissenwakker roept van Hollandsch tooneelgenot Wellicht zjn er ook onder hen die in deze gelegenheid eene welkome aanleiding vinden om van hnn dankbaarheid en eerbied te doen blijken N R Ct Wy lezen in de rubriek Militaire zaken van de Arnh Ct De Staatscourant van 1 dezer bevat het Verslag van den afloop der lichting voor de militie van 1899 Naar men weet werd op bedoelde lichTing voor het eerst de wet tot afschaffing yan de plaatsvervanging toegepast Naar men tevens zich herinneren zal ontwaakte tegeljk met de opheffing van het rempla jantenprivilegie de liefde voor de vrywillige dienstneming als milicien en wel in zoodanige mate dat de Wet er bij te pas moest komen om die spontane voorkeur welke er erg verdacht uitzag aan het publiek belang te toetsen Het plan Coolen viel en zoo bleef do werking van de persooniyke dienstplicht wet voor het vervolg verzekerd wat intusscheu niet verhinderd heeft dat nog eens eventjes de plaatsvervangers of nummervorwisselaars op cléndestieno wtjze zijn kunnen binnengeloodst geworden De notaris heeft alle eer van zjn werk Biykeus bovenbedoeld verslag toch werden niet minder dan 8Cf vrijwilligers bg de militie van de lichting 1899 aangenomen waarvan alleen in Noordbrabant 50 Dat men het recht heef van spontane voorkeur te spreken blgkt wol het best uit het feit dat vroeger een vrijwilliger by de militie als een vreemdsoortig wezen aangezien werd en als unicum geboekstaafd stond Gemengde Bericht eii Bloedvergiftiging door scheren l l 0 1 88 8 18 door 7 S7 7 84 7 41 6 80 7 0 8 88 H Ol fM 8 51 8 5 I C8 I S SJ Ouadt Usordrxckt NieuwerVarli O pello Etotterdim M RotterdamD P Rottoriiam B 8 48 8 1S 9 08 Bottndom Beun Rottardam D P Aotterdam M Oapelle Hleuwerkert Uoordrecht 8o d 7 16 5 45 6 58 6 08 9 14 10 4 45 4 65 6 04 6 11 6 17 7 6 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 68 t 7 48 t 8 08 9 14 8 U7 8 85 9 19 9 89 Qoad ierenhaiMnMoerkapoUo SoatermMt ZogwM d Voorburg Hi Uoud üudew Woerd Utniolii OtmW Woerden Oude Qoudl 6 86 5 48 6 03 7 14 8 56 TT 8 88 T By en barbier te Utrecht liet zich in het laatst der vtrige week een jonge man scheren waarby een klein puistje dat zich aan de bovenlip bevond werd doorgesneden en begon te bloeden Veel aandacht vi Ti daaraan echter niet geschonken het wondje werd even afge sschen daarna een stukje watten er tegeng edrnkt en klaar was Kees Den vol genden dag evenwel was hel wondje z er ontstoken en pijniyk terwgl dJlip biykbaar was gezwollen Toch werd eenjt gistermorgen nadat inmiddels de zwellingSuch ook over aangezicht en hals had nitgebnid de bnlp van een geneeskundige ingeroepel die bloedvergiftiging constateerde en dep man naar het ziekenhuis verwees omda alleen een spoedige operatie hem nog koip redden Die operatie schynt goed te zgn gelukt doch niettemin is de toestand van den man toch nog geenszins buiten gevaar Men meldt uit Hoek van HoUand Het lossen en laden der voor Amsterdam bestemde booten door arbeiders uit sGra veniande gaat nog geregeld door Een drietal personen bootwerkers stakers reikten biljetten uit van den volgenden inhoud Arbeiders Weet gy wel dat gy onderkruipersdienst verricht Het s s Amstelstroom mag door u niet worden gelost En waarom niet Omdat de werkgevers in Amsterdam het arbeidsloon niet willen betalen Niet werken aan die boot Houdt u manneiyk 1 C KAAK voorzitter der Rotterdamsche bootwerkersvereeniging de Nederlandsche Vlag De politie verwyderde het drietal daar het zich bevond op het spoorwegemplacement Terwyi gisteravond aan het goederenstation te sHertogenbosch de werkman H bezig was met behulp van een kraan een kist van 600 pond te verplaatsen brak onverwacht de ketting en kreeg de man de kist op beide boenen boven de knie en daarna op zyn borst Hy werd voor dood naar zgn hais gebracht Het Parysche blad Lantaarn meldt dat voor eenige dagen in een Fransche oorlogshaven zeven torpedo s door den invloed der atmosferische elecïriciteit in de lucht gevlogen zyn Men heeft de daardoor teweeggebrachte schokken voor donderslagen gehouden en eerst na eenigen tyd de oorzaak van de knallen kannen vaststellen By de Fransche Kamer is een wetsvoorstel aanhangig voorschryveude dat in eiken wmkel magazyn enz waar koopwaren door vrouwen worden verkocht in elke zaal evenveel stowlen moeten aanwezig zyn ah er vrouwen werkzaam zyn De patroons kunnen by overtreding met 5 tot 15 frs voor elk geval worden gestraft en by herhaling binnen l t j ar na een veroordeeling correctioneel met 16 tot 100 frs en dan kan de rechtbank openbaarmaking van het vonnis bevelen in eenige bladen op kosten van den veroordeelde In eiken winkel enz moet op een zichtbare plaats een afdruk dezer wet opgehangen worden mot opgaaf tevens van de namen en woonplaatsen der inspecteurs Dezen mag do toegang niet worden geweigerd noch hun eenige belemmering in den weg worden gelegd op straffe van 100 tot 500 frs en by herhaling van 500 tot 1000 frs behoudens zwaardere straffen wegens verzet beleediging enz 11 88 1 11 85 11 41 t 11 80 11 51 U Sf le it 88 9 45 11 810 11 ll 9 J 9 40 1 58 10 19 10 89 10 86 10 48 10 09 10 17 10 49 9 1S 8 40 A 7 66 18 16 10 1911 15 11 18 11 80 11 41 11 10 48 U 46 18 9 88 9 57 O O t D A10 57 11 00 11 14 11 88 10 81 11 46 18 88 I8 t0 U 86 Te Nordhansen is het hoofd eener school gevangen genomen omdat hg de spaarbank der jongensscholen die k onder zgn beheer had ten eigen bate had gebruikt Het bedrag is 15 000 mark en de man had bovendien nog veel geld van anderen in bewaring daar hy algemeen vertrouwen genoot Te Oldenzaal hebben de officieren der schuttery die onlangs hun ontslag vroegen omdat een wielrgder die by een brand een schutter had omvergereden door de rechtbank werd vrflgesproken thans hun ontslagaanvrage weder ingetrokken i t f ol Reuter seint het olgende Een hevige brajid die tegen twaalf uur uitbrak heelt het fhéatre Pranijais vernield De oorzaak is onbekend Te 1 uur stond het geheele gehouw in vlammen Reuter seint nader De brand is ontstaan door een electrischen draad die gloeiehd werd waardoor het vuur de decors van het tooneel aantasttey gedurende de repetitie an de matinee welke in den namiddag moest plaats hebben Een verkoold Igk is teruggevonden men gelooft dat het een actrice is Een brandweerman is gewond De brand zal tot den 3cho i vbnrg beperkt worden Het teruggevonden Igk is dat van mejuffrouw Henriot In de Ind Beige vinden wy nog de volgende byzonderheden over den brand De brand ontstond uit de reeds vermelde oorzaak achter en onder het tooneel tengevolge waarvan het vuur in een oogenblik de coulissen en de verdiepingen bereikte Zoo snel verspreidde het zich d£ t in een oogwenk de schouwburgzaal geheel met vlammen was gevuld Een paar machinisten konden zich nog met moeite redden Een bejaarde man bereikte het balkon aan de Ene Richelieu en wilde zich naar beneden werpen toen jnist een omnibus aankwam die onder het balkon stil hield met behulp van een ladder klauterde de man van het balkon op den imperiaal Een actrice die in een loge op de eerste verdieping was moest door een venster worden afgelaten Mej Henriot was met juffrouw Anglars in haar loge en kon niet spoedig genoeg wegkomen wegens den dichten rook die haar deed verstikken Mej Anglars werd nog gered hoewel zg reeds ernstige brandwonden had bekomen Omtrent de schade is nog niets met zekerheid bekend De prefect van politie Lépine verklaarde na zyn bezoek aan het gebouw dat het tooneel en de zaal geheel verbrand zyn De buiten gaandergen om de eerste en tweede verdieping zyn onbeschadigd van de derde verdieping zgn ook de buitenmnren door e vlammen beschadigd E 67 4 89 4 48 4 5k 5 01 B 09 t ie 1 1 07 1 14 1 88 4 08 4 16 Over de kunstschatten die het gebouw bevat verkeert men nog grootendeels in het onzekere Tgdens den brand zyn vele voorwerpen in veiligheid gebracht Zoo lezen wg dat het beroemde beeld van Voltaire en alle schildeigen gered zyn en overgebracht naar het Louvre Van de boekerg is het grootste deel gespaard De archieven zyn door soldaten in veiligheid gebracht Omtrent de verdere kunstschatten is nog niets bekend Tegen gisteravond waren de directeuren der gesubsidieerde schouwburgen byeengeroepon tot een vergadering aan het departement van onderwys waar met hen de ministers WaldeckRousseau en Leygues en de directeur 4 87 4 58 5 18 1 54 1 09 8 88 s 4 i 8 03 39 49 1 9 8 ï 5 11 4 09 4 84 ffiaa era 4 56 6 86 5 07 5 18 6 88 4 6 15 7 17 t 4 46 6 87 5 55 6 16 6 48 7 4i 10 ml AiMt W 10 66 ii sH 7 18 7 58 8 86 10 01 10 18 11 18 i 4 04 4 11 van het Theatre framjaio Jules Claretie zouden beraadslagen in welke zaal de voorstellingen van het Theatre franijaiï zullen worden hervat Zooals men w et is de beroemde schaakspeler Steinitz krankzinnig geworden Er schynt echter kans te zgn op genezing mits hg zorgvuldig worde behandeld Maar Steinitz is onvermogend en zyn vro uw en twee jonge kinderen zgn hulpbehoevend te Newyork waar hg thans in een gesticht is opgenomen Er is daarom oen oproeping gedaan Giften te zenden aan Elisa Steinitz 155 E 103d 8t New York Ver Staten of aan den ingenieur Joseph Popper 9 Bezirk MpUnergasse 3 Weenen De vermaarde onderzoeker van gebergten Ludwig Purtscheller uit Salzburg bekend schryver over de Alpen en onverschrokken bergbeklimmer is aan een aanval van influenia te Bern overleden Hy kende vooral het Zwitsersche hooggebergte beter dan iemand anders en Mpft dan ook duizenden tochten volbracht van Danphiné tot aan het Wienerwald is er geen belangryke top waar hy niet op geweest is en er zgn tochten die niemand vóór hem gemaakt had en die nooit zgn nagevolgd Reeds sedert vele jaren trok hg alleen uit beter op de hoogte vaak dan de gidsen Hg droeg zelf den zak en hakte zelf in de gshellingen de steunpunten voor zgn voeten Onder zeer moeilgke omstandigheden heelt hg ook in den Kankasas schoone resultaten bereikt en hg heeft het eerst den Kilimandjaro den boogsten top van Oost Afrika beklommen Gisterochtend te half negen is de eerste trein van Zwolle op het emplacement Leeuwarden ontspoord De locomotief tender bagagewagen en 3e klasse rytnig ontspoorden De locomotief is geheel omgevallen Persooiilgke ongelukken hadden niet plaats De treinenloop werd niet gestoord De materieele schade is belangrgk de oorzaak is nog onbekend Naar wy vernomen heeft de boekhouder V R van een meubelflrma te utrecht zich aan verdnistering van f 3000 schuldig gemaakt Men vermoedt dat by de wjk heeft genomen naar het buitenland ü D In de laatste jaren bedierven de Belgische kasdraiven de markt voor het Westlandsche product Vooruitstrevende tuinders bezochten de Belgische en Engelsche districten met de geforceerde drnivencultuur en voor ongeveer vyf jaren begonnen ook ten onzent druivenkassen te verryzen en spoedig werden ernstige proeven genomen met vreemde soorten 0 7 U lO lU 10 17 10 4 8 17 I S 7 56 8 08 1 10 8 17 8 88 8 50 11 45 11 64 8 50 7 45 R f 9 58 10 08 10 15 lO JS 8 18 8 80 9 88 10 88 li l7 8 87 6 84 8 41 47 5 85 3 86 S t5 5 16 10 40 1 10 10 06 10 18 10 87 10 89 10 44 II 07 7 9 8 80 8 9 9 18 8 11 r 8 18 86 E 8 41 8 48 8 6 0 E lo oa In de winters 1897 98 en 1898 99 zgn ruim 250 kassen bygebouwd Doch daar de kasteelt groote zekerheid voor het welslagen der cnltnnr biedt nam de productie verbazend toe Waardoor vrees voor geregelden afzet ontstond In de vergaderingen der vereeniging Westland gingen daarom al 1 spoedig stemmen op om bg wgze van waarborg het persen van wtjn nit wankleurig product te beproeven Aan het hoofdbestuur werd een krediet verleend om een dergelgk onderzoek bnitenen binnenlands in te stellen en thans heeft dit lichaam de verkregen inlichtingen schrifteiyk aan de leden bekend gemaakt Van het persen door een buitenlander m het Westland moest wegens het vervoer van kostbare werktuigen worden afgezien Daarom werden verscheiden partgen kastdruiven 2e soort aan deskundigen in het binnenland gezonden nadat ook aan het Landbouwcomité inlichtingen waren gevraagd omtrent de wyze van proefneming Dit comité berichtte dat rgpe druiven voor wynbereiding in vaten gedaan worden waarby een gistingproces ontstaat waardoor na minstens 8 dagen de schil barst en het sap ontwykt Dit wordt afgetapt in roste gezet 3 of 4 malen afgetapt waarbg klaring plaats heeft en op vat gebracht voor uitvoer en gebraik De schillen en het vleesch worden dnn uitgeperst en het daaruit komende sap met water aangelengd en voor geringen prgs verkocht Van de door deskundigen geperste partgen kwamen drie rapporten in terwyi andere eerst na afloop van het geheele proces zullen volgen a De lo proef werd genomen volgens het Fransche systeem waarbg de wgn eerst na 2 of 3 jaren zyn gehalte bekomt De proefnemer oordeelde dat do Westlandsche druiven ongeschikt zyn voor tafelwgn maar dater wel een zeer goede landwyn nit te trekken is zooals die in de omstreken van Luik voel gebroikt wordt Hiervoor mag de waarde der druiven 18 i 20 ets per K G niet te boven gaan De verkregen wgn kan niet tegen liggen en moet spoedig gebruikt worden De onderzoeker had ook cognac bereid en rekende daarvoor op betere uitkomsten b De 2e proef geheel zonder kleurmiddelen bewerkstelligd wees uit dat 1 K G druiven 1 L sap oplevert zonder t gebruik van een hydraulische pers De begrooting voor t verwerken van 10 000 KG liep tot f 1550 A f 1700 met inbegrip vanfusten De kwaliteit van dit product zallater worden onderzocht c De 3e proefnemer oordeelde op grond van eigen ervaring Zelf bereidde hy met nauwgezette inachtneming van wetenschappeiyk en praktische gegevens gedurende verscheidene jaren wgn van eigen kasdraiven en kwam tot de slotsom dat bg eenwaarde van f 0 40 per fiesch wyn geenaccgnh arbeid of handelswinst berekent 1 kilo druiven f 1 32J kan opbrengen Bgproductie in het groot zouden na aftrekvan kosten voor oprichting bedrgfskapitaal arbeid accyns en handelswinst de diuivtntoch nog een hoogeren prgs opbrengen dan den gewonen Deze onderzoeker is overtuigd dat de wgnbereiding in het Westland metvoordeel zou worden kunnen aangewend mits op groote schaal bv door een centrale coöperatieve fabriek waarin ook anderevruchtensappen verwerkt konden worden Omtrent den verkregen wgn deelt hy mede Deze wgn is nog wat zacht hy is jong wat dun Indien men het zuurgehalte te zwak mocht vinden is dit op weinig kostbare wgzen te versterken De hoofdzaak echter is dat deze w n volmaakt zuiver is en hoegenaamd niets bevat dat schadelgk is De persmonters zullen later worden gekea d en onderzocht waarna de vereeniging Westland een besluit zal nemen PoslerUen en Telegraphie Vacante directies Postkant4 or Kollnm Jaarwedde f 1200 en vrye woning Pensioensgrondslag i 1400 Borgtocht i 3015 reBel Psst en telegraafkantoor Boskoop Jaarwedde f 1800 Pensioensgrondslag f 2050 Borgtocht f 1864 reëel Post en telegraafkantoor Haarlemmermeer Jaarwedde f 1800 Pensioensgrondslag f 2050 Borgtocht f 12 470 reSel Post en telegraafkantoor Hardinxveld Neder Jaarwedde f 1700 Ponsioensgrondslag f 19B0 Borgtocht f 4329 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 No 17 de postambtenaren voor eerstgemelde vereeuigde directie en de telpgraafambtenareu voor de laatstgemelde twee directies den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 20 Maart a s Benoemd 1 April Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Enkhuizen de directeur J Spaanetra thans tjdeiyk te Rotterdam telegraafkantoor tot directeur van het post en telegraafkantoor te Drachten L A P Hoffmann thans in geiyke betrekking te Boskoop tot directeur van het post en telegraafkantoor te Elburg J H Acker thans directenr van het postkantoor te Kollum 1 Mei Tot directeur van het telegraafkantoor te Zutphen J C van Tussenbroek thans commies der telegraphie 1ste klasse te s Hertogenbosch 15 Juni Tot directenr van het post en telegraafkantoor te Workum H J K Buwalda thans iu geiyke betrekking te Haarlemmermeer Verplaatst 1 Maart De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse H H Oudenhoven van Roeriüond naar Terneuzan 1 April De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse A Klein van Utrecht telegraafkantoor naar Amersfoort 1 Mei De klerken der postergen en telegraphie 2de klasse mej J W A Haver Droeze van Zaandam naar het bypost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam mej P Aalders van het bypost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdan naar Rgssen en mej A W F L Aalders van Rgssen naar Zaandam Eervol ontslagen 1 April De klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse mej E H Zeehandelaar te Amsterdam telegraafkantoor Overleden 19 Febr De klerk der posteryeu en telegraphie 3de klasse G Houwink te Amsterdam telegraafkantoor STADSNIEUWS GOUDA 9 Maart f900 Vuor liet schippersgezin is by ons ingekomen van Mevr S f 2 50 S f l K i la N N i 0 50 G 0 10 van I i 0 25 aan postzegels Te zamen ï 535 Wï bevelen deze menschen ten zeerste m iedere gift hoe klein ook zai dankbaar worden aanvaard De bespreking van hel concert van den heer C Nolte wordt door bizondere omstandigheden morgen geplaatst Door toevallige omstandigheden konden wli heden geen leuilletoa opnemen Op Vrydag 16 Maart a s zal in de Sociëteit Ons Genoegen Boelekade door de Antir Propaganda Club Nederland en Oranje eene groote protostmeeting worden gehouden tegen Leerplicht Sprekers de hh N Oosterbaaix van Naarden en Ds Wisse Eerstgenoemde met het onderwerp Het wetsontwerp op den leerplicht of wat de liberale regeering voor het volk wil doen met debat De heer R Oosterling en echtgenoote alhier zyn benoemd tot binnenvader en binnenmoeder in het burgerweeshuis te Vlissingen R N KaDtonu ereclil te Gouda Zitting van Woensdag 9 Maart De volgende personen zgn veroordeeld wegeni Jachtovertreding W F G en A Q te ieder tot f 3 of 3 dagen h met verbeurdverklaring van de haas of de waarde ad f 1 Visschery overtreding D v W J V W en S J te Reeuwyk ieder tot f 3 of 2 dagen h J S en L V T te Zevenhuizen ieder tot 1 2 of 2 dagen h Overtreding wet op S S G Z te Leeuwarden fot 1 5 ot 3 dagep h Overtreding Arbeidswet A d B te Gouda tot 1 5 of 5 dagen h Overtreding Prov Eeglement P B te Waddingsveon tot f 1 of 2 dagen h Politie overtreding Gouda M A C te Gouda tot f 1 of 1 dag h G J T L H G D v d P en J B v d P allen te Gouda ieder tot f 0 30 of 1 dag h B G A IJ C W B G S J B enW B allen te Gonda 1 2 3 4 en 6 ieder tot f 0 60 ot 1 dag h No 5 vrggesproken J M D en B L te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen h M B D ï L en J d M te Gouda ieder tot f 1 of 1 dag h Th V D zwervende tot f 5 of 2 dagen h K J te Gouda tot f 3 of 3 dagen h Politie overtreding Blei wgk J K te Bleiswgk tot f 2 of 2 dagen li T W te Zoetermeer tot f 1 of 1 dag h Openbare dronkenschap M d B zwervende C H te Q nda J S te Ouderkerk a d IJsel en C W te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronkenschap 2de herhaling A V L te Gouda tot 4 dagen h II I VÜRfiADKRINi V4N DEN GÜMRENTRIIÜD VRIJDAG 9 MAART 1900 Voorzitter de Burgemeester TegeOwoordig zyn alle leden behalve de heer Prince die met kennisgeving afwezig was De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat aan de wed van G J Hordgk een jaarlgksch pensioen is verleend van f 117 s jaar Ingekomen 1 De verslagen van het Burgerlgk Armbestuur der beide Gasthuizen het Bestedolingenhuis van den Archivaris deStedelgkeZweminrichting en de Volksgaarkeuken In handen van B en W om te dienen by de samenstelling van het Gemeente Verslag 2 Suppletoire begrootingen van het Burg Armbestuur en het Israëlitisch Armbestuur Ter Visie 3 Een schrgven van de Gascommissie met een rapport van den heer J J Prinsvan Doesburgh inlichtingen gevende overhet plaatsen van een gaszak Ter visie 4 Een voorstel van B en W tot ruilingvan grond met den heer J M van Leeuwen Is gedrukt en voor heden aan de orde 5 Een voorstel van B en W regelendede werkzaamheden van de Wethouders Ter visie Een brief van B en W machtiging verzoekende om het grasgewas van degronden bestemd voor parkaanleg te verpachten Ter visie Een brief van B en W voorstellendeeen stukje grond met den heer A Brakelte ruilen Op voorstel van den heer Noothoven van Goor wordt besloten dit na punt 10 der agenda te behandelen 8 Een voorstel van B en W om een paar perceelen in de Wilhelminastraat voor bewoning ongeschikt te verklaren Ter visie 9 Een brief van B en W tot het uitgeven van gerioleerden grond aan P van Vliet Op voorstel van den heer de Raadt w rdt besloten dit nog heden te behandelen Een brief van B en W ter geleiding van de rekening van het gemeente pensioenfonds Ter visie Een adres van A F T Rgntalderverzoekende de pacht van bet pontje overde Turfsingelgracht mogen overnemen By dit adres was een rapport van B en W tot afwgzing adviseerende Ter visie Een adres van den heer E Oosterling eervol ontslag verzoekende als onderwyzer aan de Tusschenschool en de Herhalingbschool Op voorstel van den Voorzitter wordt dit ontslag eervol verleend tegen 1 Mei 13 Een adres van T Laveman te Dordrecht ontheffing verzoekende van drie maanden belasting op het inkomen Wordt goedgekeurd 14 Een adres van J Graaïand eveneensontheffing verzoekende Op voorstel van B en W wordt besloten hierop tjryzend te beschikken É de orde niiug van oen gedelegeerde der a het Bestuur van de Coüpera creeniging Oife Tehuis Ing St No 16 Benoemd wordt de heer A Vrngerling met ü St de heer Martens verkreeg G en de heer van Galen 1 stem Wordt vervolgd I = VEESCHEiqENiaaD omzwervingen viin een naald De omzwervingen viin een naald Het is van bgna algemeene bekendheid dat een naald wanneer ze op een óf andere wyze in het vleesch of zelfs in dd sjiysvertetingsorganen maag etl darwen fs gedWhgen niet op dezelfde plaats biyft maar door haar pnntigen vorm voortgestuwd door de stofwisseling in bet lichaam die van binnen naar buiten plaats heeft een geheele wandeling door de teerste organen maakt om ten slotte dicht aan de oppervlakte van de hoid te verschgnen Eer merkwaardig geval van zulk een wandelende naald wordt medegedeeld door dr Legros uit Firminy Het betrof een meisje van zeventien jaar dat op zekeren dag in de rechterborst een dikte waarnam welke haar veel pgn veroorzaakte Eerst na twee maanden consulteerde ze een dokter zg zoowel als haar betrekkingen van meening dat haar borst door kanker was aangetast Bg de minste drukking op de opgezette plants gevoelde het meisje een hevige pyn alsof een puntig voorwerp haar in het vleesch drong De dokter vermoedde dan ook met een vreemd voorwerp te doen te hebben en werkelgk wist het meisje na zyn herhaald vragen zich te herinneren op elfjarigen leeftyd dus zes jaar geleden een naald te hebben ingeslikt De operatie werd daarop ondernomen en tot aller verbazing kwam een naald vau 4 1 2 centimeter lengte geheel roestig geworden te voorschyn Zeker had het voorwerp veel oerder ver wgderd kunnen worden wanneer men d r jptaats met Röntgenstralen had onderzocht ieuwe zending prachtige DAMES en HEEREN Deensche Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDAielevhoim Xo 11 B iiis Mia 8 MAART Vikrs SlotkH S1DIEI AHD üorl N d W 8 Vi 81 dilo dito dllc 8 93 dito dito dilo S 98 98 HoHBji Ubl Gou ll 1881 98 4 1001 iTALlv lnaohrgnQg 1888 81 5 88 OosTBHK Obl m papier 1888 6 83 duo in EilverlSflS 6 l4 FomTuaAL Oh mot oodpon 8 dito tioket 9 J4 HusLillD Oöl Binnwil 18 4 Ol 86 duo Qoooni 1880 4 981 duo bi Bothi 1889 i 96ll dilo bg Kop 1889 90 4 98 dito iu goud leeo 1888 fl dito dito dito I8H4 5 101 apiHji Porpet Mbuld 1881 4 671 Vi To liJ Qopr Conv leen 1890 t 98 Ge h eoing serie D l Gec leeiiin MrieC 8 Zulu ArJi Sp r Dblg 189 Uuioo üb it 8oh 1890 6 100 Tknizdela Obl 4 onbop 1881 841 AMaTEBDXH Obligetien 1896 S 90 RoTTEKDAH Steii leeu 1894 S 91 1 Nbd N Afr Hindeiiv asod 99 Areod h Tab Hg Oertilrateii 8 1 Deli MaataohaDpij dito 4SS Arn H potheeltb paudor 4Vi Cult Mij ilM Vonteiil aand 661 a Or Uvpolb ekb paodbr 4Vi lOS Nederlaiidanhe bank aand 804 Ked HaDdatmaatach dito 1641 N W i Pao Hjp h paodbr 8 9 Eott Hy ollioi kb panill r 4 i ütr Hypotheokb dito 4 OosTENB 0 it HoDg baalt aaa i 118 RusL Hypotheokbatik paodb 1 110 AüEElxa Ëqu bypoth pan tb Uaiw L 0 Pr Li n een 90 J91 Xed HoU ij 3pour Mij a nd 114 i Mg totEip T St Sp aand 10 Ned Ii d SiKiorwegm aand IS4 Ned Zuid Afr Bpm aand 8 8861 ilito dilo lilo 1891 duo 6 100 ItlUESpoorxl 1887 S9 A Eobl 3 66 66 181V 97V 8V m 100 1141 iTlV Z 7 V Zuid iMl Spamij A H nbl S 1 ol RN Waraohau Weenen aaud RtJBL Gr Ru Spw Mij ohl 4 Baltisehe dito asn l Pantowa dito aand i Iwaog DomI r dito aiitid 6 Eunk Oh Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ambbixa Oini I ao Sp Ug o 1 6 Ch ck North W pr 0 v aanl dit dilo Win 8t I eter obl 7 DeiiTer fc Eio Gr Spm oen T a 68 Illinois Central obl in goud 4 105 LouisT iNah illiCerl i aand 74 Moii o K apir M Ie kyp o 104 Hiss Kaniai V 4pCt prof Bhnd 87 N Tork OulHS o k Weat aand ï5l Pcirn dto Ohio obhg 6 Oregon Cahf Ie hyp in goud b 9i l 8t Paul Min dManit obl Un Pao Hoof Itjo obig 8 48l dito dito Line CoL Ie hyp 0 6 Oahua Can South Ghert r aand t SV Veh C Rallw Il Na lo h d o O Araslerd Omnibus Mij aand I 160 Eolterd Tramire Maais and 10 Nbd Stad Amalerdam aand S 108 Stad Rotterdam aand 8 10 BELSlE Stad Antwerpen 1887 J 9Jl Sad Brussel 1888 S 1 100 HoMo TheissRngullrö seleoh 4 llfl OoMBim 8taatal nig 1860 8 117V K K Ooet B Cr l880 8 101 Spuijr Stad Uadrid 8 1888 841 Nbd Vfr B ï ATb Spoel oert 86 ONTVANGEN eene groote keuze msTE jafonstopfeu l SAMSOiM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN BurgerlUke Stand Moordrecht GEBOREN Maria ouders P Dnllemeger en Th Straver Huibert ouders H Tober en A van der Dool Jpost ouders J Verburg en A van der Wegde Adriana ouders N Schoonhoven en J de Mik Jan ouders L Steinvoort en P de Bruyn OVERLEDEN Petrus Antonins de Jong 3 m ONDEKTEOUWD Nanne van Eyk 32 j te Gouda en Adriana Snoek 28 j