Goudsche Courant, maandag 12 maart 1900

ADVERTENTIEN Maandtfg 12 Maart 1900 i o 8142 38ste Jaf rgang Getr iiwd Il Dr G SCHENK M Apotheker n i G J5V BEÖEEE i MeuwS en Advertentieblad vQor Gouda en Omstreken Telefeen Xu 8t ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels 4 60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte liuending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courantgeschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs peri drie maanden is 1 26 franco per lM st 1 70 i Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN i GoDDA Druk van A BRINKMAN AZ De Heer en Mevrouw Dr HIJHENK Beqeer betaigen ook namens wederzpbche familie hun hartel ken dank voor do vele bewSzen van belangstelling bg hun hnwelgk ondervonden PLAATSING GEZOCHT voor een latsoenlijke JONO EVbCHTEU in een rastig BargergezinP G om wegons gezondheidsredenen eenigen tgd door te brongen Genegen om in de Huishonding I in een Winkelzaak behulpzaam te zgn Mondelinge bespreking volgt later Brieven onder No 2487 aan het Bureau vah dit Blad E CASSITO TANÜAllTS Turfraarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nor VBIJDAGS van 4 nnr ZONDAGS afwezig lAOf W D 1KB ODDE z SCHIEDAMMER ENEVEE M erk i NIGHTCAP Vorkrijgbaar b jt M PEETERS Jz N H A 1b l oinj8 ran eohthmd t cachet od kurk iteodB voorDQïï vau den iioani dor PirtoH P HOPFF Thierry s WonderbaUim m do Röheele worold bekend on iteroomd Onovertroffen middel tegen alle Korst i O II ir Ij e ï e i n II a a Z 1 k t II enx Inwendig 7oowid lis ook uitwendig iii bijna alle löktegevalleii inet good KeTolg aan te h enden l rÉJtt iei fluCOlI f l pi r loht I I 15 T wry p WondefzaU hezit iwn iiUiui t o tw e V e n d u if e n e e a k i iiu h t on iuil iine wjfKiii MiiaU meeati elke pijn ykö 11 feMinivoIe oiieratio irehou o eibodu Met du t m 1 werd aan U rtii otnl W or ii i riieesll li elliiiiiieit iMTimc nel en onliini a non Injiia JJ iiiii fcniilii ilOdcit üt iie eii Üioii t ou ini en vor a litinï doi pyiion Inj wouden ontstekingen enz vnn alleilei aard Pr s per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apoïhok I IIGKItl SiM KltS Rokm 8 Anieterdiim Umt geen depot iB beaUUe meii direct anii dieSchutzenapotheke IPR Himitf in Pregrodi bel llohiUch Oesterre ch Qclieve prospectus te outbieilen bij bet Centraal Uc t Sfluders lUkin S miterdam FEAÏTSCHE STOOMVERVEEIJ ohemiscbe Wassotieri VAH H OPi E HEIMER tl Krulahfade Boiterdam Uebrevetacrd door Z M den Konmi der Belgen Uoolddepót voor GOUDA de Heer V VAN as 7 clpecialiteit voor bet stoomeu en verveii vau alte Ueereneu Dameigarderobeo alacok all Kiadfr oedereu Speciale luncbtmg voor het toom ii vau pluche man tel 8 veeren bont ene Gordflüen tafelkleedea enz worden uaar dn QieuwBte en laatste methode geverfd Alle Roedereö betzjj gestoomd of ffoverM worden onscbadelflk voor de gezondceid Tolgeus taal bewerkt ISO Gil ld Maand IIJI § SO lol vef aten$te ofe MJceraientte voor mannen en vrouwen in de stad zoowel als op het land gemakkSyk te krggei mixuntUre kenni geen vrreUchte Uitgebreide solide zaak Kan iiu er eenlÉ kapitaal gedreven worden daar inrichting gratis wordt geleverd Nadere inlicUiiig zonder kBsten dooi 1 KUo TOpon heeft evenveel voeditigHnilarde ala 5 Kilo beflt midvletsch of 1 eieren Tropon woi dt in tiet iiehaam oniiiiddelyk tot spierwemel en bloed t zonder vet to vormen Tropon beeft by Kere eld ifebrilfk eeiË bednldeiide t van krachten ten gevolite z Kiwel by Kez9iidin la by zieken pn kut ud aUe toesevoeird worden zonder daarvan den smaak te bederven Door den lil nel prys van Tropon kan iedereen bet zich verecl eii Vorkryrbftar bot potbskcrs drovlutoii oa ftlls ÉollA wil deneraal Agenten voor Nederland eu B élonlen t Aoest Gipfi van der Iieyé Hotterdun JANSSEN Co FaWikpnien Oldenburg i Gfrooth Dnitschland G 166 BriéJkaartjes naar Dnitschland kosten 6 centb en brieven l i ceAls port de THOFOl CHOC QLAAf yt I rles eii zfln zeer aanbevelenswaardig voor ktudereh xwaklien en heratelmndeh ook voor liefhebher van sport die in compMteli vorm eJi jaangenaatti n krachtig voedselwenschen t i t Vraagt v üv £ ci cranc er m den BeraD $ ® ® Vitello o o o o o MARGARINE o o o o o m Volmaakte Botersurroaaat VoeaiilöSiDaarde aeliik Boitr A i Voor Cafel tn Keukenflcbruik nieUIDC üitt ll ling patent Bemeaau o o + + Oadtr cegtrolc caboratorlum Dr momoiwii Xmturfm SBAnS H0H8TIBTDBS OP AANVRAAG VERKRIJOBAAB O O O Door Oeneesh Iifemeen annttevolen Met EereOlploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN nifSna l nrf rh l kracMieeenvotaterkwdeKINA WUNtegenra iJtK VUina 1 arO CIie kieren ais volwassenen gebrek an eetllut iKbte pUsverterbg zenuwhoofdpjn ter versterking na ziekte of kraambed koortt en 6 S OWNA LAROCHE FERRUGINEUX m het b jionder tegen Bloedgebrek Bleomocni kwalen van Kritisohen leeftyd eni Verknigbatr in flacons a 1 B0 en 1 F5U 1 Papan voedzaam versterkend aangenaam van maak voor dageiijksch geb nik i KCIVyOCaU it deren zwakken en klierachtlge gestellen leer aan te bevelen Ais geneeakracbtlge drank bij stoornlasen der P tfverteringaoreanen en diarrhfc ook voor luigelingen en kleine kinderen Frip per bust M Kgr ƒ 1 70 a i Kgr 0 90 i Kgr O BO Chemisch MaII cs lllrAS Speciaal voor Kindervoeding in bussen A Kgr ƒ 0 00 zuivere iTlCllvaUIK Cr J gr ƒ 0 50 Kgr ƒ 0 26 Ac4tima r 1fVaf AH kn Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter beetnj 9lllilla V lgai CliCII j van de hevigste aanvaUsn van Asthma etc In doosjes a 0 80 en 0 60 TamarSnrlA RnntinMc pRuiï püroatief tegen Verstopping amu Doc SIIac algemeen erkend als bet BESTE huisnuddel JdliniaiVraaUlICS t Hoest Verkoudheid eu Keelpïn het is een slljmoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend m □ fleschjes verkrijg baar Prij ƒ 0 20 Jier fleseh je 9 f ratparaUn vtm KRAE2 EUEÏT A HOLM tt Zeist nUn attm vo nim i tUqutitm ttaarap rfs naam haHdtetktHtng m f rtri ftam ft mtttit Hponetfrt M Vrogiêitn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 1 tlliarillUC PUIIUUIIS i ie Mlgraine Conges iesetc vooralookalshmus voor ItinJeren bewijzen de Tamarinde BoSïïons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de grtaak aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en O ÖO GEE BKTCR adres vogr alle soorten SCHOENWEEK dai hel Ubrabiil di SicbDen eg Laatifau z Kleiweg E 30 tegenover de Klei l Bteeg OPIIIJIMIWG van alle voorradiir WINTEEWEEK en verschillende andere artikelei Aanbevelend J 8MIT8 Alle reparatién en aangemeten erk Korte Groenendaal I 202 203 jriOüDA MZKIIWAREN UEKEEDtiCll l llUISIIOUD lUTIhELJ FORNUIZiN Itreukbandei IMeuw óifpveiUi rof Dr l iobers ttffhiekoiid AUmd wkt mat FtHRwmark 1 rotali niKDiiiii le£ tp tmkwteT i j Tnyilr i tot vourtdnri nde IrM icalib fn zekere genezing vni i a11ej xejbi do mees hardnekUlW xriiuw ififkteUf voorh tos anii door atdwalifigen op eiik genezing tau elke f Benauwdheid jfH tlartklopputg A yBverterMi Opti Pollnt ne lectosflen fl 1 fl 11 f isj ti fliieViifi CpÖt9 J Matth pol Isrtirail eiahafïo imarlJ do Jjdn Cu o rto ir r 1 VeEtS wtholii ii l B ttiirA I I drokistQQ llotteviUm Echt BOEEEÏJBEOOD g oent de K O A slegt NIEUWE HAViEN 28 Wie zeker zyn jU a lüchte Eikel CaeSO t ontrangeo iMuseDgmt ld ea na v le prafoemiogeB la ded handel gekomen ondec 4aB naam deeiiitvindera Dr UiohaeliB Temtidigd ip de beete machinea in het wereld tornde élabblisaemtnt van Qebr £ 8toUWCTOk te Keulen laelW Eikel eacao in vierkanten biuaen Deie Sikul Cuao i met melk gekookt eene aangename gezande dnak voor d nlijkieh gebruik een i 2 IhcJi eli lm t poeder ToOr een kop Cbocolat Ali geneeakraobtige drank bq nl T b diarrhee ileoiita net water te gebra n Terkrijgbaer bjj de foammat B 1 Apotbek sn ens Tm ötösö as6 Qenenelwlflgeuwoovdigtv vow Kéder hnd JHniu MattenkMI Amnterdam Ealrentnat 103 Pain £xpeljer o g 1 J itig jaat rdt dit midéd D t t it hwm1 suooeM ib p Bamkiid iawpjvuig HiigtwMd CBgea BktunutUk fiah tTBrkondh wd p n o dm Ttftrouwao ophM hrMumerk Aakar 14 1 85 760 811600 defl hl da nuecte apothokoiL Te AüMtanlua M TJlotli a baa Tio txkjn n Sandeis 8U t fcCfl tUrt am 1 bdin 4 3 11 DCi Dit Nq4 besfïlat uit Twee Bladen ERSTE BLAD itulleulaiidsch Overzlc it j iTerwjjl de correspohSent van de Times Popuherbosch seint dit de Vrijstaters door laatste nederlaag zoodanig 2 jn ontzenuwd bt zif iSteyn willfen dwjngen om vred te Inite zoodat de ondeywerping vian den Msta t binnen en week te verwachten on Jazen waarschuwt ijie te Loiirengo Marqjles Igen ven ijdelheid van deopderhandelingen I tnger dia gegrond worden op een bogenAajpdo bep ering van Kruger dat be jddeMng of tus chenkontst binnen een maand Mf aan den oorlog zou makeg Zulk tde hfndelingon zouijen étakel dieneq ont at w M de Boerenfte rekken door f inStaat te dte fen om de verdedigingswer tn tfj PretoA n elders ui de proviandee ig te voltottïen want de Itrachten van de ereo nemeiiHoo b het etmaal Hondei den buitenlandtiohe aiftillerislen lzoogenaamd door dr Iieyds gew Orven strooijien naar Pretoria andere worden met de Tolgende mailboot verwacht k Volgens andere berichten werken vijfduizend Kaöera aan de Verdedigingswerken te Pretoria Het heet dat de Wet in zgn rapport over Cronjè s overgaat zijn medeburgers bezwoer Oronjé met te laken maar stil te zwijgen in de zware ure vah beproeving God zal de Burgers voorlichten De berichten over Warren s divisie z n tegenstrijdig volgens sommige zal h j zich voegen by Eoberts volgens andere by Gatacre Set Benter tetegram over de aankomst van president Kruger te Bloemfontein waaruit een uittreksel onder de telegrammen in ons blad heeft gestaan luidt in zjjn geheel als volgt Bloemfontein 6 Maart President Kruger is hier aangekomen President Steyn begroette hem aan het station waar hy de menigte toesprak Ofschoon zeide hfl God het Boerenvolk beproefde was zi n persoonlyke meening dat de grens van de beproeving bijna bereikt was Indien het volk vasthield aan zgn geloof in t jd van tegenspoed zou God spoedig het getij opnieuw te hunnen gunste laten keeren Als hun geloof sterk was zon God hen stellig bevrijden De God van bevrgding van vroegere tijden was nog dezelfde God Deze roerende toespraak van den eerwaardigen president bracht tranen in de oogen van mannen en vrouwen beiden Ten slotte zongen de menschen wier stemmen beefden van aandoening het Vriistaatsche volkslied De twee presidenten reden vervolgens naar de presidents oning Het bezoek van president Kruger heeft veel goed gedaan en hen opgemonteerd die begonnen waren mismoedig te wordra Koningin Victoria heeft in de moeilijke dag n die Engeland doorleeft een besluit genomen dat vooral de strekking heeft de stemming te wijaigen in Ierland den onverloenlijken haat van de Ieren tegen Engeland te verzachten Als een hulde en een herinnering aan de dapperheid der lersche regimenten in ZuidAfrika wordt aan alle mansthappen en officieren van die regimentena vergund op St Fatricksdag het hoofddeksel te versieren met klaverbladen Dit is een oud lersch gebruik een symbool en een herinnering doch de Engedsohen konden dat niet verdragen en telken jare werden de lersche soldaten die op St Patrick klaverbladen op den helm droegen streng gestraft Officieel wordt thans het dragen van ben takje klaver toegestaan en een oude grief der lersche troepen wordt daardoor weggenomen Maar de Koningin d06t nog meer Op 81jarigen leeftijd en negenen dortigjaar nadat z haar tWeede ep laatste bezoekbracht aan Eriu s groene kust kondigt zgaan dat zj In April veertien dagen uaarIerland zal feaan om te midden barer trouweIeren te verblijven Wellicht is zj paar de Times verneemt zelfs geneigd haai vertifilf te verlengen y Voor de eerste maal bezocht Koningin Mictoria lejland den 2 Augustus 1849 voor te tweede en laatbte maal in 1861 Het was steed een grief van de Ieren dat zy zoo weinig belangstelling van de zgde der oninkiiJke familie ondervonden Of de thans genomen besluiten invloed lullen bebbeji op c e houding dor lersche be olkingP i i t t ii De Amonkaansfehe óud Frebident Harrison ieeft naar aan de Daily Clironicle geseind ordt in Ceh interview zi n 3iepe bewondering voor de Boeren betuigd en götegd dat hun zaak zoo rechtvaardig is als die der Amerikanen toen zj zich van Engeland vrg vochten De senator Mason zeide in den Senaat dat negen tienden der bevolking van Amerika op de hand der Boeren z n Eenige Duitsche veteranen te Solingen hebben besloten om President Kruger een eeresabel aan te triedon Het i een prachtig stuk werk op de eene zjjdo van de kling zjn V do symbolen van den landbouw op de andere die van den oorlog gegraveerd Aan het gevest bevindt zich op een vooruitspringend gedeelte een wapenschild waarop hot portret van Oom Paul ia aangebracht Verder zyn er het wapen van Transvaal en de spreuk Eendracht maakt macht op gegraveerd Verspreide Berichten Frankrijk I Het hoofdbestuur der telegrafie heeft in onderzoek genomen een automatisch telefoontoestel dat het den telefoonabonnent mogelgk maakt zich door middel van een antomatischen conimutator op het centraalbureau zelf te verbinden met het gewenschte nummer Ook wordt de verbinding automatisch verbrokeü Het genins telefoonjnffronwen zal dus misschien spoedig tot het verledene behooren Helaas In een mijn nabij Alais zijn 16 arbeiders door instroomend koolzuurgas gestikt DoiTSCHtiND Dr Lieber de leider van het Eflksdagcentrum is genoegzaam hersteld om het bed te kunnen verlaten Hjj zal echter erst over verscheidene maanden zijn parlementaire bezigheden kunnen hervatten In een zitting van de Kamer van Koophandel te Wiesbaden is o a geconstateerd dat Zwitserland Nederland en zelfs Italië de Duitsche kolen goedkooper betrekken dan Dnitschland zelf Een infanterist die den doopsgezinden godsdienst belijdt is tot 1 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat hij weigerde de wapens te dragen Generial Haeaeler bevelhebber van het 16de legercorps heeft zjjn officieren verboden instemming te betuigen met de vereenigingen voor de uitbreiding der vloot omdat zyoen politiek doel beoogen waarmede militairen zich niet mogen inlaten Ook generaal Von Meerscheidt Hüllesem bevelhebber van het 15de legercorps heeft een dergelijk verbod uitgevaardigd Enqeund Eergisteren heeft koningin Victoria het aangekondigde bezoek aan Londeji gebracht In weerwil van den vinnigen noordenwind was een enorme menigte op de been De betooging was grpotscher dan bij den intocht tjdens het Diamond Jiibilee De erfgenamen van den hertog van Westminster hebben 1 millioen pond successierechten aan den scns te betalen Zwitserland Het ie overal bitter koud Te Geneve daalda de thermometer na een driedaagschen Jstevigen bries eergisteren 15 graden onder het vriespunt Op de hooge bergïlapenjs veel sjieenw gevallen Op verschillende plaatsen Bern Neufchatel e a hebben hevige sneeuwstormen gewoed binnenl Sd STATEN GENEU AAL TU KKiitB USMBH Zitting van Vrgdag 9 Maart 1900 Op art 7 vrijstelling van schoolbezoek der ouders tegen het onderwgs nit godsdienstige overwegingen stelde de beer Ketelaar vftor te eischen dat er overwegende bezwaren moeten zj n als reden tot vrijstelling H j wil o a afsnifden Bezwaren tegen den persoon des onderwijzers Dit amendement wordt bestreden door den heor De Waal Malefgt die de beoordeeling valf aan aard van et bezwaar aan de concientie der ouders wil overlaten en den hoer Schaepman die zedelgke en den heer De Visser die paedagogische bezwaren niet willen uitsluiten gezwegen nog van de moeilijkheid voor den schoolopziener om gddsdienstige bezwaren van Katholieken als van Tolstoianen te beoordeelen De heer Tydeman is in beginsel voor het amendement dat den onderwijzers onttrekt aan mogClgke inquisitie der ouders s Ministers standpunt is eerbiediging nietbeoordeeling van gemoedsbezwaren weshalveeen ruime bepalidg noodig is Maar stelligverklaart hij dat het bezwaar uitsluitendgericht moet zgn tegen den geest en de strekking van het onderwas en het bezwaar tegenden persoon des onderwgzers in strnd is metde wet Aan den heer Lohman die vroeg hoe gehandeld wöfüt biJ wanbetaling van schoolgeld antwoordde de Minister dat schoolverzuim wegens onwillige betaling wèl wegens onvermogen niet gestraft wordt De heer Willinge stelt om practische Redenen voor den afstand van 45 minuten gaans binnen welke de scholen gelegen zijn te veranderen in 4 kilometer van de woning Bij de verdediging van artikel 7 betuigt de Minister zijn belangstelling voor de zorg voor onderwijs aan schipperskinderen erkent bjj dat na aanneming der leerplichtwet herziening der vaccinewet op het punt van schoolbezoek overweging verdient ontraadt hij het amendement Willinge en zegt hiJ aannemuig van het voorstel Ketelaar zeer stellig te betreuren a eenig debat waarin de commissie het amendement Ketelaar ontraadt wordt dat verworpen met 78 tegen 9 stemmen n wordt do afstand bepaald op 4 kilometer op ZQU korst gemeten De Vrijstellingen goedgekeurd Verder werd verworpen met 80 tegen 9 stemmen het voorstel van mr Troelstraora bil stuursmaatregel te voorzien in het onderwijs Voor chippers en kramersjcinderen De minister beloofde geldelijk subsidie aan daarvoor gevormde vereenigingen Artikel 10 is goedgekeurd met een amendement van den hd r dr Schaepman betoogende dat de schoolopziener gemoedsbezwaren buiten beoordeeling laat Ingetrokken is het amendement van den heer Ketelaar om vrijstelling van catechetisch onderwijs te schrappen Het bestuur der Steenkolenhandelsver eeniging te utrecht heeft eergisteren aan de groothandelaren een circulaire gericht waarin het een aanbieding doet voor de levering van kolen van 1 April 1900 tot 31 Maart 1901 Om de opdrijving dor prijzen tegen te gaan wordt daarbg als voorwaarden gesteld lo dat de kolen alleen aan de industrieele afnemers worden geboden en wel aan ieder geheel dezelfde hoeveelheid als hii in het nu afloopend jaar zal hebben ontvangen en wel behoudens nader overleg gelgkmatig over de 12 maanden verdeeld 2o dat een winst zal worden berekend van ten hoogste f 2 50 per 10 tons voor afnemers vano 200 ton of meer in t jaar en f 5 voor mindere hoeveelheden Geraeng de Berichten Men meldt uit s Gravenhage Een nieuwe oplichterstrucP Ben winkelier hier ter stede die echter toch ook blijk heeft gegeven niet al te nauwkeurig toe te zien op het door hem ontvangen geld kreeg in betaling een oogenschijnlijk in vieren gevouwen mnntbiljet van f 10 dat hem eerst later bleek te zijn de helft van zulk een biljet De politte is met het feit in kennis gesteld en doet pogingen om zooveel mogelgk te beletten dat andere winkeliers de dape worden van een soortgelgke vergissing ipe w h Ben Farijsche geneesheer dr Bonnier heeft in de Academie de Mèdecine een methode uiteengezet om ziekten van bet gehoororgaan reeds in den beginne te ontdekken Het middel is een stemvork aan de knie of een ander deel van het beenderenstel gelegd door een gezond oor wordt dan de toon der stemvork niet gehoord maar daarentegen nauwkeurig onderscheiden door een oor dat door ziekte is aangetast Of t waar is zullen de deskundigen moeten uitmaken In de mijn Narbousset bjj Bessoges in het departement Gard zgn door een nitstrooming van mgngas tien arbeiders gestiktDe Zwolsche Courant bev t een brief uit Kaapstad dd 13 Februari waaraan het volgdnde is ontleend Er moet leven in de Tommy s worden geblazen Ze hebben het hard ook buiten denslag De afmattende warmte maakt een dagmarsch voor den infaaterist tot een beproeving en de eeuwigdurende verkenningenvorderen het uiterste yan de beredenmachti Dat geldt voor de Boeren ook maartot op zekere hoogte zgn zij er beter tegengehard Ik las dezer dagen een brief in een Tüif talsche courant geschreven door een van de koloniale vrgwilligers die met een afdeeling een week lang op verkeuflingsdienst was geweest Na de eerste twee dagen waren manschappen en paarden al ziek van vermoeidheid maar voort ging het langs rauwe wegen of dwars voor t veld door riviertjes en over hoogten te voet de heuvels beklimmend die te steil waren oni ze dp te rji den het paard achter ilch meetrekkendeer op en er af dan weer voort zonder dat iemand wist waarheen behalve de kapitein de laatste dagen levend van twee beschuiten per dag Den zevenden dag hadden ze het geluk een os te schieten en als een troep kannibalen stormden ze er op af om t dier in een oogwenk t slachten en met beblbede arden en grijnzende g ichten de stukken s vleesch te verdeelém waarmee ze ten minste eijudelijk weer eens een goed maal konden doen Men behoeft nog niet eens zoo ver te gaan t Leven in t kamp vergt al genoeg van de soldaten Een Brltsch volunteer hier nit Kaapstad die in t kamp bg Oranjerivier vertoeft schreef in een particulieren brief dat bjj er erg te lijden had van i n dorst Eten was er genoeg maar waterj ho maar I Ze kregen lime jnice een soort limo nadegelei voor den dorst Én dat is nu heel verfrisschend als men een drogen mond